БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019."

Транскрипт

1 БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

2

3 Предмет: БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (2 часа предавања, 1 час семинара и 2 часа радa у малој групи).

4 НАСТАНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме адреса звање 1. Гордана П. Радић анредни професор 2. Асистент 3. Асистент СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА: Mодул Назив модула Недеља Предавања Семинар Увод у бионеорганску хемију. Комплексна једињења. Централни јон метала. Лиганди. Дисоцијација комплекса. Координациони број. Хемијска веза, симетрија и изомерија молекула комплексних једињења. Номенклатура комплекса. Комплекси прелазних метала са σ, π и δ везом. Комплекси прелазних метала са незасићеним угљоводоницима. Електронски спектри комплекса прелазних метала. Кисело-базне особине комплекса. Реакције супституције. Биолошка функција јона метала. Комплекси платинске групе метала. Комплекси злата, бизмута, сребра, антимона, ванадијума, хрома, мангана, гадолинијума, калаја, гвожђа и кобалта. Остали биомолекули као потенцијални лиганди. Рад у малој групи Наставникруководилац модула проф. др Гордана П. Радић проф. др Гордана П. Радић проф. др Гордана П. Радић Σ =75

5 ОЦЕЊИАЊЕ: Студент савладава предмет по модулима. Оцена је еквивалентна броју стечених поена (види табеле). Поени се стичу на два начина: АКТИНОСТ У ТОКУ НАСТАЕ: На овај начин студент може да стекне до 30 поена и то тако што на посебном делу вежбе одговара на два испитна питања из те недеље наставе и у складу са показаним знањем добија 0-2 поена. ЗАРШНИ ТЕСТОИ ПО МОДУЛУМА: На овај начин студент може да стекне до 70 поена а према приложеној табели МОДУЛ Увод у бионеорганску хемију. Комплексна једињења. Централни јон метала. Лиганди. Дисоцијација комплекса. Координациони број. Хемијска веза, симетрија и изомерија молекула комплексних једињења. Номенклатура комплекса. Комплекси прелазних метала са σ, π и δ везом. Комплекси прелазних метала са незасићеним угљоводоницима. Електронски спектри комплекса прелазних метала. Кисело-базне особине комплекса. Реакције супституције. Биолошка функција јона метала. Комплекси платинске групе метала. Комплекси злата, бизмута, сребра, антимона, ванадијума, хрома, мангана, гадолинијума, калаја, гвожђа и кобалта. Остали биомолекули као потенцијални лиганди. МАКСИМАЛНО ПОЕНА активност у току наставе завршни тест Σ Σ Завршна оцена се формира на следећи начин: Да би студент положио предмет мора да стекне минимум 55 поена и да положи све модуле. Да би положио модул студент мора да: 1. стекне више од 50% поена на том модулу 2. стекне више од 50% поена предвиђених за активност у настави у сваком модулу 3. положи модулски тест, односно да има више од 50% тачних одговора. број освојених поена оцена

6 ТЕСТОИ ПО МОДУЛИМА МОДУЛ 1. ЗАРШНИ ТЕСТ 0-24 ПОЕНА ОЦЕЊИАЊЕ ЗАРШНОГ ТЕСТА Тест има 24 питања. Свако питање вреди 1 поен. МОДУЛ 2. ЗАРШНИ ТЕСТ 0-24 ПОЕНА ОЦЕЊИАЊЕ ЗАРШНОГ ТЕСТА Тест има 24 питања. Свако питање вреди 1 поен. МОДУЛ 3. ЗАРШНИ ТЕСТ 0-22 ПОЕНА ОЦЕЊИАЊЕ ЗАРШНОГ ТЕСТА Тест има 22 питања. Свако питање вреди 1 поен.

7 ЛИТЕРАТУРА: МОДУЛ НАЗИ УЏБЕНИКА АУТОРИ ИЗДААЧ БИБЛИОТЕКА Увод у бионеорганску хемију. Комплексна једињења. Централни јон метала. Лиганди. Дисоцијација комплекса. Координациони број. Хемијска веза, симетрија и изомерија молекула комплексних једињења. Номенклатура комплекса. Комплекси прелазних метала са σ, π и δ везом. Комплекси прелазних метала са незасићеним угљоводоницима. Електронски спектри комплекса прелазних метала. Кисело-базне особине комплекса. Реакције супституције. Биолошка функција јона метала. Комплекси платинске групе метала. Комплекси злата, бизмута, сребра, антимона, ванадијума, хрома, мангана, гадолинијума, калаја, гвожђа и кобалта. Остали биомолекули као потенцијални лиганди. Неорганска комплексна и кластерна једињења Н. Б. Милић ПМФ Крагујевац, 1998 Има Bioinorganic chemistry R. Hay Ellis Horwood Lim Има Неорганска комплексна и кластерна једињења Н. Б. Милић ПМФ Крагујевац, 1998 Има Bioinorganic chemistry R. Hay Ellis Horwood Lim Има Примена комплексних једињења у медицини М. И. Ђуран ПМФ Крагујевац, 2000 Има Bioinorganic chemistry R. Hay Ellis Horwood Lim Има Cisplatin, Chemistry and Biochemistry of Leading Antitumor Drugs B. Lippert Wiley-VCH, Zuruch, Има Сва предавања и материјал за рад у малој групи налазе се на сајту Факултета медицинских наука:

8 ПРОГРАМ ПРИ МОДУЛ: УОД У БИОНЕОРГАНСКУ ХЕМИЈУ. КОМПЛЕКСНА ЈЕДИЊЕЊА. ЦЕНТРАЛНИ ЈОН МЕТАЛА И ЛИГАНДИ. ДИСОЦИЈАЦИЈА КОМПЛЕКСА. КООРДИНАЦИОНИ БРОЈ. ХЕМИЈСКА ЕЗА, СИМЕТРИЈА И ИЗОМЕРИЈА КОМПЛЕКСНИХ ЈЕДИЊЕЊА. НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 1 (ПРА НЕДЕЉА): УОД У БИОНЕОРГАНСКУ ХЕМИЈУ. предавања 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часа Увод у бионеорганску хемију Есенцијални елементи Тврде и меке киселине и базе НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 2 (ДРУГА НЕДЕЉА): Увод у експериментални рад КОМПЛЕКСНА ЈЕДИЊЕЊА. ЦЕНТРАЛНИ ЈОН МЕТАЛА И ЛИГАНДИ. предавања 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часа Комплексна једињења Спољашња и унутрашња координациона сфера Централни јон метала Лиганди (подела лиганада према наелектрисању и броју донорских атома) НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 3 (ТРЕЋА НЕДЕЉА): ДИСОЦИЈАЦИЈА КОМПЛЕКСА. КООРДИНАЦИОНИ БРОЈ. Синтеза комплексних једињења предавања 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часа рсте комплекса према производима дисоцијације Геометријска структура комплекса Координациони број Утицај одбијања електронских облака валентних парова на геометријску структуру комплекса p-елемената НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 4 (ЧЕТРТА НЕДЕЉА): Карактеризација комплекса UV- -VIS спектрофотометријом ХЕМИЈСКА ЕЗА И СИМЕТРИЈА МОЛЕКУЛА КОМПЛЕКСНИХ ЈЕДИЊЕЊА. предавања 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часа Донорско-акцепторска теорија Теорија лигандног поља Цепање нивоа d орбитала. Јан-Телеров ефекат Теорија молекулских орбитала Симетрија комплексних једињења (центар симетрије, оса ротације, раван симетрије, ротационо-рефлексиона оса симетрије, групе симетрије) НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 5 (ПЕТА НЕДЕЉА): ИЗОМЕРИЈА КОМПЛЕКСНИХ ЈЕДИЊЕЊА. Карактеризација комплекса IR и 1 H NMR спектроскопијом предавања 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часа езивна изомерија Просторна изомерија Изомерија комплексних једињења

9 ДРУГИ МОДУЛ: НОМЕНКЛАТУРА КОМПЛЕКСА. КОМПЛЕКСИ ПРЕЛАЗНИХ МЕТАЛА СА σ, π И δ ЕЗОМ. КОМПЛЕКСИ ПРЕЛАЗНИХ МЕТАЛА СА НЕЗАСИЋЕНИМ УГЉООДОНИЦИМА. ЕЛЕКТРОНСКИ СПЕКТРИ КОМПЛЕКСА ПРЕЛАЗНИХ МЕТАЛА. КИСЕЛО-БАЗНЕ ОСОБИНЕ КОМПЛЕКСА. РЕАКЦИЈЕ СУПСТИТУЦИЈЕ. НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 6 (ШЕСТА НЕДЕЉА): НОМЕНКЛАТУРА КОМПЛЕКСА предавање 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часa Номенклатура комплекса НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 7 (СЕДМА НЕДЕЉА): КОМПЛЕКСИ ПРЕЛАЗНИХ МЕТАЛА СА σ, π И δ ЕЗОМ. КОМПЛЕКСИ ПРЕЛАЗНИХ МЕТАЛА СА НЕЗАСИЋЕНИМ УГЉООДОНИЦИМА. предавања 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часа Комплекси прелазних метала са σ, π и δ везом Комплекси прелазних метала са незасићеним угљоводоницима НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 8 (ОСМА НЕДЕЉА): ЕЛЕКТРОНСКИ СПЕКТРИ КОМПЛЕКСА ПРЕЛАЗНИХ МЕТАЛА. предавања 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часа Електронски спектри комплекса прелазних метала (боја комплекса, интензитет трака) НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 9 (ДЕЕТА НЕДЕЉА): КИСЕЛО-БАЗНЕ ОСОБИНЕ КОМПЛЕКСА. предавања 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часa Протонске киселине и базе Протонски афинитет Хидролиза Хидратација Кисело-базне особине комплекса НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 10 (ДЕСЕТА НЕДЕЉА): РЕАКЦИЈЕ СУПСТИТУЦИЈЕ ЛИГАНАДА У КОМПЛЕКСИМА ПРЕЛАЗНИХ МЕТАЛА. предавања 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часa Дисоцијативни процес Асоцијативни процес Процес размене Супституција код квадратно-планарних комплекса Супституција код октаедарских комплекса Реакције супституције код квадратно-планарних и октаедарских комплекса

10 ТРЕЋИ МОДУЛ: БИОЛОШКА ФУНКЦИЈА ЈОНА МЕТАЛА. КОМПЛЕКСИ ПЛАТИНСКЕ ГРУПЕ МЕТАЛА. КОМПЛЕКСИ ЗЛАТА, БИЗМУТА, СРЕБРА, АНТИМОНА, АНАДИЈУМА, ХРОМА, МАНГАНА, ГАДОЛИНИЈУМА, КАЛАЈА, ГОЖЂА И КОБАЛТА. ОСТАЛИ БИОМОЛЕКУЛИ КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЛИГАНДИ. НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 11 (ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА): КОМПЛЕКСИ ПЛАТИНСКЕ ГРУПЕ МЕТАЛА. предавање 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часa Биолошка функција јона метала Комплекси платине Антитуморско дејство комплекса платине Комплекси паладијума, родијума, рутенијума,осмијума и иридијума НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 12 (НЕДЕЉА): КОМПЛЕКСНА ЈЕДИЊЕЊА ЗЛАТА И БИЗМУТА. Изучавање реакције између комплекса платине(ii) и сумпор- -донорских биомолекула UV-VIS спектрофотометријом предавања 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часa Комплексна једињења злата Комплексна једињења бизмута НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 13 (ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА): КОМПЛЕКСНА ЈЕДИЊЕЊА СРЕБРА, АНТИМОНА, АНАДИЈУМА, ХРОМА, МАНГАНА, ГАДОЛИНИЈУМА И КАЛАЈА. предавања 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часa Комплекси сребра, антимона, ванадијума, хрома, мангана, гадолинијума и калаја НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 14 (ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА): КОМПЛЕКСНА ЈЕДИЊЕЊА ГОЖЂА И КОБАЛТА. предавања 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часa Комплексна једињења гвожђа Комплексна једињења кобалта НАСТАНА ЈЕДИНИЦА 15 (ПЕТНАЕСТА НЕДЕЉА): ОСТАЛИ БИОМОЛЕКУЛИ КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЛИГАНДИ. предавања 2 часа 1 час семинара рад у малој групи 2 часa Биолошка функција јона метала Протеини и пептиди као лиганди Остали биомолекули као потенцијални лиганди Нуклеинске киселине, нуклеозиди и нуклеотиди Тетрапироли и макроцикли

11 РАСПОРЕД ПРЕДААЊА И СЕМИНАРА ЕЛИКА САЛА (С3) ЧЕТРТАК 15:10-17:25 РАСПОРЕД ЕЖБИ ПЕТАК ЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ () 14:00-15:30 I група 15:30-17:00 III група 17:00-18:30 V група ЕЖБАОНИЦА ЗА ФАРМАЦИЈУ () 14:00-15:30 II група 15:30-17:00 IV група 17:00-18:30 VI група 18:30-20:00 VII група

12 РАСПОРЕД НАСТАЕ ЗА ПРЕДМЕТ БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :10-16:40 С3 П Увод у бионеорганску хемију :40-17:25 С3 С Увод у бионеорганску хемију :00-20:00 Увод у експериментални рад :10-16:40 С3 П Комплексна једињења. Централни јон метала и лиганди :40-17:25 С3 С Комплексна једињења. Централни јон метала и лиганди :00-20:00 Синтеза комплексних једињења :10-16:40 С3 П Дисоцијација комплекса. Координациони број :40-17:25 С3 С Дисоцијација комплекса. Координациони број :00-20:00 Карактеризација комплекса UV-VIS спектрофотометријом :10-16:40 С3 П Хемијска веза и симетрија молекула комплексних једињења :40-17:25 С3 С Хемијска веза и симетрија молекула комплексних једињења :00-20:00 Карактеризација комплекса IR и 1 H NMR спектроскопијом.

13 РАСПОРЕД НАСТАЕ ЗА ПРЕДМЕТ БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :10-16:40 С3 П Изомерија комплексних једињења :40-17:25 С3 С Изомерија комплексних једињења :00-20:00 Изомерија комплексних једињења :10-16:40 С3 П Номенклатура комплекса :40-17:25 С3 С Номенклатура комплекса :00-20: :10-16:40 С3 П :40-17:25 С3 С :00-20:00 Номенклатура комплекса. Комплекси прелазних метала са σ, π и δ везом. Комплекси прелазних метала са незасићеним угљоводоницима. Комплекси прелазних метала са σ, π и δ везом. Комплекси прелазних метала са незасићеним угљоводоницима. Комплекси прелазних метала са σ, π и δ везом. Комплекси прелазних метала са незасићеним угљоводоницима :10-16:40 С3 П Електронски спектри комплекса прелазних метала :40-17:25 С3 С Електронски спектри комплекса прелазних метала :00-20:00 Електронски спектри комплекса прелазних метала :30-12:30 С1,С5 ЗТМ ЗАРШНИ ТЕСТ МОДУЛА 1

14 РАСПОРЕД НАСТАЕ ЗА ПРЕДМЕТ БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :10-16:40 С3 П Кисело-базне особине комплекса :40-17:25 С3 С Кисело-базне особине комплекса :00-20:00 Кисело-базне особине комплекса :10-16:40 С3 П Реакције супституције лиганада у комплексима прелазних метала :40-17:25 С3 С Реакције супституције лиганада у комплексима прелазних метала :00-20:00 Реакције супституције лиганада у комплексима прелазних метала :10-16:40 С3 П Комплекси платинске групе метала :40-17:25 С3 С Комплекси платинске групе метала :00-20:00 Комплекси платинске групе метала :10-16:40 С3 П Комплексна једињења злата и бизмута :40-17:25 С3 С Комплексна једињења злата и бизмута :00-20:00 Комплексна једињења злата и бизмута.

15 РАСПОРЕД НАСТАЕ ЗА ПРЕДМЕТ БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :10-16:40 С3 П Комплексна једињење сребра, антимона, ванадијума, хрома, мангана, гадолинијума и калаја :40-17:25 С3 С :00-20:00 Комплексна једињење сребра, антимона, ванадијума, хрома, мангана, гадолинијума и калаја. Комплексна једињење сребра, антимона, ванадијума, хрома, мангана, гадолинијума и калаја :00-10:00 С1, С5 ЗТМ ЗАРШНИ ТЕСТ МОДУЛА :10-16:40 С3 П Комплексна једињења гвожђа и кобалта :40-17:25 С3 С Комплексна једињења гвожђа и кобалта :00-20:00 Комплексна једињења гвожђа и кобалта :10-16:40 С3 П Остали биомолекули као потенцијални лиганди :40-17:25 С3 С Остали биомолекули као потенцијални лиганди :00-20:00 Остали биомолекули као потенцијални лиганди :45-13:45 С1, С5 ЗТМ ЗАРШНИ ТЕСТ МОДУЛА :00-13:00 С5 И ИСПИТ (ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКИ РОК)