Odluka o dodeli ugovora

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Odluka o dodeli ugovora"

Транскрипт

1 , Кнеза Данилова На основу члана 108. став Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), доноси се О Д Л У К А о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности редни 2.2/2017 за партије, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 1 и 12. Уговор о јавној набавци услуга - услуге извођења излета, ексукурзија и наставе у природи за потребе Основне школе Старина Новак, спроведеној у поступку јавне набавке мале вредности, редни 2.2/2017, додељује се понуђачу: ПАРТИЈА Октопод доо, Ул. Бојанска 7 Матични : ПИБ: са понудом заведеном под бр од године; ПАРТИЈА 2. "Адмирал тоурс" доо Теразије 35 Матични : ПИБ: са понудом заведеном под бр од године ПАРТИЈА 3. Октопод доо, Ул. Бојанска 7 Матични : ПИБ: са понудом заведеном под бр од године 1 од 17

2 ПАРТИЈА 4. са понудом заведеном под бр од године ПАРТИЈА 5. "Адмирал тоурс" доо Теразије 35 Матични : ПИБ: са понудом заведеном под бр од године ПАРТИЈА 6. Октопод доо, Ул. Бојанска 7 Матични : ПИБ: са понудом заведеном под бр од године ПАРТИЈА 7. Октопод доо, Ул. Бојанска 7 Матични : ПИБ: са понудом заведеном под бр од године ПАРТИЈА 8. са понудом заведеном под бр од године ПАРТИЈА 10. са понудом заведеном под бр од године ПАРТИЈА 1 са понудом заведеном под бр од године 2 од 17

3 ПАРТИЈА 12. са понудом заведеном под бр од године 2. Уговором са изабраним понуђачима из става ове одлуке утврдиће се услови извршења предметних услуга у свему према понуди, и то: - за партију 1 укупна цена () у РСД износи: 754,00 динара; рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - за партију 2 укупна цена () у РСД износи: 915,00 динара; рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - за партију 3 укупна цена () у РСД износи: 858,00 динара; рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - за партију 4 укупна цена () у РСД износи: 915,00 динара; рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - за партију 5 укупна цена () у РСД износи: 870,83 динара; рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - за партију 6 укупна цена () у РСД износи: 866,00 динара; рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - за партију 7 укупна цена () у РСД износи: 4.912,00 динара; рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - за партију 8 укупна цена () у РСД износи: 6.540,00 динара; рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - за партију 10 - укупна цена () у РСД износи: ,00 динара; рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - за партију 11 - укупна цена () у РСД износи: ,00 динара; рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за извршене услуге. - за партију 12 - укупна цена () у РСД износи: ,00 динара; рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за извршене услуге. О б р а з л о ж е њ е Наручилац је дана године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку услуга - услуге извођења излета, ексукурзија и наставе у природи у школској 2017/18. години, редни набавке 2.2/2017. Решењем 1475/2 од године, именована је Комисија за јавну набавку у саставу: 3 од 17

4 - Миодраг Погачар, службеник за јавне набавке, - Оливера Гавриловић и - Драгана Бабић. Комисија има задатак да изради конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене и допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава, отвори, прегледа, оцени и рангира, сачини писани извештај о стручној оцени понуда, припреми предлог одлуке о додели уговора, а ако се поступак обустави да припреми предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке, одлучи поводом поднетог захтева за заштиту права и предузима друге радње у поступку. Позив за подношење понуда и конкурсна документација у предметној јавној набавци објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, дана године. До истека рока за подношење понуда године до 12 часова на адресу наручиоца благовремено је пристигло 6 (шест) понуда следећих понуђача: назив или шифра понуђача "Балканик" експорт-импорт доо Ваљево, 2. "Луи травел" доо 3. "Луксим" доо 4. "Адмирал тоурс" доо Октопод доо под којим је понуда заведена 1595 од од од од од од Неблаговремених понуда није било. Поступак отварање понуда спровела је Комисија образована Решењем 1475/2 од године, дана године, са почетком у 13 часова, у просторијама на адреси Наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача. Приликом прегледа и оцене понуда Комисија је утврдила да следеће НИСУ ОДГОВАРАЈУЋЕ у смислу члана 3. став тачка 32) ЗЈН, и то: По Партији 8: - Понуда ADMIRAL TOURS за Партију 8 - Понуда ОКТОПОД за Партију 8 Обе наведене по партији 8 немају изражене рокове важења као ни рок плаћања што је у супротности са Упутством за попуњавање понуда из Конкурсне документације где је јасно наглашено да Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. Због свега горе наведеног Понуде понуђача ADMIRAL TOURS и ОКТОПОД по Партији 8 предметне јавне набавке нису Одговарајачу па самим тим не могу бити разматране од стране Комисије. Приликом прегледа и оцене понуда, констатовано је да су следеће пристигле благовремене, не садрже недостатке у смислу члана 106. ЗЈН, одговарајуће су, не ограничавају нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности, па се сматрају ПРИХВАТЉИВИМ у смислу члана 3. став тачка 33) ЗЈН, и то: 4 од 17

5 Назив понуђача 5 од 17 Број партија за које су поднете Luksim 2,3,4,5,6,7,8 2. Admiral turs 2,3,4,5,6,9 3. Grand turs 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 4. Oktopod 1,2,3,4,5,6,7,8,9 НЕПРИХВАТЉИВИМ понудама у смислу члана 3. став тачка 33) ЗЈН као и обавези Понуђача да приликом састављања понуда поштују све важеће Законе Републике Србије у смислу члана 35 Закона о ПДВ-у, те поштовања једнакости Понуђача сходно чану 12 ЗЈН, Комисија у поступку jавне набаке проглашава Понуде: - Понудa "Балканик" експорт-импорт доо Ваљево за Партије 1,2,3,4,5,6,7 и 8 - Понудa "Луи травел" доо за Партије 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 Наведени Понуђачи су обрачунали ПДВ у својим понудама супротно члану 35 Закона о ПДВу Републике Србије. Понуђачи су могли да стекну увид у одговоре Наручиоца на питања постављена на Порталу за Јавне набавке у којима се Наручиоц јасно и недвосмислено одредио да ће у предметном поступку јавне набавке обрачун ПДВ-a у понудама заинтересованих понуђача сматрати исправним уколико је у сагласности са одредницама Закона о ПДВ-у Републике Србије а посебно са чланом 35 Закона о ПДВ-у Републике Србије који се односи на oбрачун ПДВ-а на туристичке услуге. Наручилац је сходно тачки 7.13 Конкурсне документације и члану 93 ЗЈН од Понуђача затражио додатна објашњења сходно уоченим недостатцима и у том поступку добио је одговоре: - Од Понуђача "Балканик" експорт-импорт доо Ваљево за Партије 1,2,3,4,5,6,7 и 8 да је сагласан да Комисија промени обрачун ПДВ-а и усагласи са понудама осталих Понуђача у поступку предметне јавне набавке односно да Комисија искаже ПДВ у понудама обрачунат за туристичке организације - Од Понуђача "Луи травел" доо за Партије 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 добијен је одговор да понуђач шаље у прилогу цене са коригованим обрачуном ПДВ-а у складу са Законом о ПДВу. Из достављеног прилога не може се јасно и недвосмислено утврдити да ли се у достављеним цифрама ради о збирним ценама основице са обрачунатим ПДВ-ом, о цифрама ПДВ-а који је накнадно достављен на захтев за изјашњавање од стране Комисије, или о цифрама основе Понуде (по партијама) без израженог ПДВ-а, обзиром да је у прилогу у наслову наведен текст цене по партијама после чега су наведене партије и цифре по партијама које се разликују од цена по партијама које су наведене у Понуди достављеној Наручиоцу од стране предметног Понуђача. У случају Понуђача "Балканик" експорт-импорт доо Ваљево за Партије 1,2,3,4,5,6,7 и 8 комисија је Понуде прогласила НЕПРИХВАТЉИВИМ обзиром да Комизија сходно ЗЈН није овлашћена да изражава износе ПДВ-а на основне цене понуда Понуђача и да није добијен конкретан, јасан и недвосмислен одговор на питање Комисије упућено Понуђачу у поступку тражења додатних објашњења који би створио услове да се предметног Понуђача окарактеришу прихватљивим. У случају Понуђача "Луи травел" доо за Партије 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 комисија је Понуде прогласила НЕПРИХВАТЉИВИМ обзиром да Комисија није могла конкретно, јасно и недвосмислено да утврди, на основу одговора и садржаја одговора предметног Понуђача, да ли је Понуђач обрачунао ПДВ сходно Закону о ПДВ-у члан 35, да ли се у одговору ради о измењеним основицама по партијама или пак о износима збира основица понуда по партија са обрачунатим ПДВ-ом.

6 НЕПРИХВАТЉИВИМ понудама по Партији 9 јавне набавке у смислу не испуњавања услова из спецификације за Партију 9 Комисија проглашава : - Понуду понуђача Друштво за туризам и услуге "Адмирал тоурс" доо - Понуду понуђача Октопод привредно друштво за превоз и пружање услуга у саобраћају доо У случају Понуђача Друштво за туризам и услуге "Адмирал тоурс" доо, понуђач је дао понуду за смештај у Хотелу Маљен на Дивчибарама који је имао категоризацију од 3 звездици као тражено по спецификацији по Партији 9 од стране Наручиоца до 4 месеца Године, мешутим последњом провером који је Комисија извршила на дан у Министарству за Привреду и Туризам Републике Србије код надлећне службе за категоризацију хотелског смештаја добијена је информација да је хотел Маљен на Дивчибарама некатегоризован и да не испуњава услове категоризације хотела са 3 звездице као што је тражено од стране Наручиоца спецификацијом по Партији 9. У случају Понуђача Октопод привредно друштво за превоз и пружање услуга у саобраћају доо, понуђач је дао понуду за смештај у Хотелу Пепа на Дивчибарама који има категоризацију од 2 звездице па самим тим ова Понуда не испуњава услове из спецификације Наручиоца- Сходно свему наведеном Комисија у поступку јавне нававке је Понуде горе наведених Понуђача прогласила НЕПРИХВАТЉИВИМ. НЕПРИХВАТЉИВОМ понудама по Партији 2,3,4 и 8 јавне набавке у смислу не испуњавања услова из Конкурсне документицаји у којој је прописан минимални рок плаћања услуге по извршеној услузи од 45 дана Комисија проглашава понуду: - Понуда понуђача "Луксим" предузеће за производњу, трговину и услуге, доо по Партијама 2,3,4 и 8 У случају Понуђача "Луксим" предузеће за производњу, трговину и услуге, доо, Понуђал је у обрасву Понуде навео као рок плаћања услуге по извршењу услуге и достављању уредне фактуре рој од 15 дана док је минимални рок прописан Конкурсном документацијом 45 дана Сходно свему наведеном Комисија у поступку јавне нававке је Понуде горе наведеног Понуђача прогласила НЕПРИХВАТЉИВОМ Утврђено је да прихватљиве не садрже рачунске неправилности. Тачком 4. Конкурсне документације у предметном поступку као критеријум за доделу уговора одређен је критеријум најнижа понуђена цена. У складу са утврђеним критеријумом за оцену извршено је рангирање благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда, и то: 6 од 17

7 Стручна оцена понуда за Партију 1 - Једнодневни излет за први разред Комисија је утврдила да је за Партију поднето 3 (три) прихватљивих понуда следећих Октопод доо "Адмирал тоурс" доо (по извршеној 754,00 830, / 875,00 950, / 2.066, , / Након извршене стручне оцене понуда, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни 2.2/2017, за Партију 1- једнодневни излет за први разред, додели: ПАРТИЈА Октопод доо, Ул. Бојанска 7 Матични : ПИБ: са понудом заведеном под бр од године са следећим елементима : - укупна цена () у РСД износи: 754,00 динара; - рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - рок важења : 365 календарских дана од дана понуда. 7 од 17

8 Стручна оцена понуда за Партију 2 - Једнодневни излет за други разред Комисија је утврдила да је за Партију 2. поднето 3 (три) прихватљиве следећих "Адмирал тоурс" доо Октопод доо 915,00 990, / 955, , / 975, , / Након извршене стручне оцене понуда, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни 2.2/2017, за Партију 2- једнодневни излет за други разред, додели: ПАРТИЈА 2. "Адмирал тоурс" доо Теразије 35 Матични : ПИБ: са понудом заведеном под бр од године, са следећим : - укупна цена () у РСД износи: 915,00 динара; - рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - рок важења : 365 календарских дана од дана понуда. 8 од 17

9 Стручна оцена понуда за Партију 3 - Једнодневни излет за трећи разред Комисија је утврдила да је за Партију 3. поднето 3 (три) прихватљиве следећих Октопод доо "Адмирал тоурс" доо 858,00 916, / 915,00 990, / 975, , / Након извршене стручне оцене понуда, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни 2.2/2017, за Партију 3- једнодневни излет за трећи разред, додели: ПАРТИЈА 3. Октопод доо, Ул. Бојанска 7 Матични : ПИБ: са понудом заведеном под бр од године са следећим елементима : - укупна цена () у РСД износи: 1858,00 динара; - рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - рок важења : 120 календарских дана од дана понуда. 9 од 17

10 Стручна оцена понуда за Партију 4 - Једнодневни излет за четврти разред Комисија је утврдила да је за Партију 4. поднето 3 (три) прихватљивих понуда следећих "Адмирал тоурс" доо Октопод доо 915,00 990, / 915, , / 2090, , / Након извршене стручне оцене понуда, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни 2.2/2017, за Партију 4- једнодневни излет за четврти разред, додели: ПАРТИЈА 4. са понудом заведеном под бр од године, са следећим елементима : - укупна цена () у РСД износи: 950,00 динара; - рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - рок важења : 120 календарских дана од дана понуда. 10 од 17

11 Стручна оцена понуда за Партију 5 - Једнодневни излет за пети разред Комисија је утврдила да је за Партију 5. поднето 3 (три) прихватљивих понуда следећих "Адмирал тоурс" доо Октопод доо 870,83 945, / 2.015, , / 2.106, , / Након извршене стручне оцене понуда, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни 2.2/2017, за Партију 5- једнодневни излет за пети разред, додели: ПАРТИЈА 5. "Адмирал тоурс" доо Теразије 35 Матични : ПИБ: са понудом заведеном под бр од године, са следећим елементима : - укупна цена () у РСД износи: 870,83 динара; - рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - рок важења : 365 календарских дана од дана понуда. 11 од 17

12 Стручна оцена понуда за Партију 6 - Једнодневни излет за шести разред Комисија је утврдила да је за Партију 6. поднето 3 (три) прихватљивих понуда следећих Октопод доо "Адмирал тоурс" доо 866,00 922, / 875,00 950, / 2.154, , / Након извршене стручне оцене понуда, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни 2.2/2017, за Партију 6- једнодневни излет за шести разред, додели: ПАРТИЈА 6. Октопод доо, Ул. Бојанска 7 Матични : ПИБ: са понудом заведеном под бр од године са следећим елементима : - укупна цена () у РСД износи: 866,00динара; - рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - рок важења : 365 календарских дана од дана понуда. 12 од 17

13 Стручна оцена понуда за Партију 7 - Екскурзија за седми разред Комисија је утврдила да је за Партију 7. поднето 3 (три) прихватљивих понуда следећих Октопод доо 4.912, , / Након извршене стручне оцене, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни 2.2/2017, за Партију 7- екскурзија за 7 разред, додели: ПАРТИЈА 7. Октопод доо, Ул. Бојанска 7 Матични : ПИБ: са понудом заведеном под бр од године са следећим елементима : - укупна цена () у РСД износи: 4.998,00динара; - рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - рок важења : 365 календарских дана од дана понуда. 13 од 17

14 Стручна оцена понуда за Партију 8 - Екскурзија за осми разред Комисија је утврдила да је за Партију 8. поднето 3 (три) прихватљивих понуда следећих Октопод доо "Адмирал тоурс" доо 6.540, , / 6.656, , / 6.797, , / Након извршене стручне оцене, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни 2.2/2017, за Партију 8- екскурзија за 8 разред, додели: ПАРТИЈА 8. са понудом заведеном под бр од године, са следећим елементима : - укупна цена () у РСД износи: 6.540,00 динара; - рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - рок важења : 365 календарских дана од дана понуда. 14 од 17

15 Стручна оцена понуда за Партију 9 - Настава у природи за први разред Комисија је утврдила да за Партију 9. није било поднетих прихватљивих понуда. Будући да се нису стекли услови за доделу уговора из члана 107. Закона, предлаже се да се за: ПАРТИЈА 9. ПОСТУПАК ОБУСТАВИ Стручна оцена понуда за Партију 10 - Настава у природи за други разред Комисија је утврдила да је за Партију 10. поднето 1 (једна) прихватљивих понуда следећих , , / Након извршене стручне оцене, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни 2.2/2017, за Партију 8- настава у природи за 2 разред, додели: ПАРТИЈА 10. са понудом заведеном под бр од године, са следећим елементима : - укупна цена () у РСД износи: ,00 динара; - рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - рок важења : 365 календарских дана од дана понуда. 15 од 17

16 Стручна оцена понуда за Партију 11 - Настава у природи за трећи разред Комисија је утврдила да је за Партију 1 поднето 1 (једна) прихватљивих понуда следећих , , / Након извршене стручне оцене, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни 2.2/2017, за Партију 8- настава у природи за 3 разред, додели: ПАРТИЈА 1 са понудом заведеном под бр од године, са следећим елементима : - укупна цена () у РСД износи: ,00 динара; - рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - рок важења : 120 календарских дана од дана понуда. 16 од 17

17 Стручна оцена понуда за Партију 12 - Настава у природи за четврти разред Комисија је утврдила да је за Партију 12. поднето 1 (једна) прихватљивих понуда следећих , , / Након извршене стручне оцене, Комисија констатује да понуђене цене нису веће од организације излета, ексукурзија и наставе у природи, редни 2.2/2017, за Партију 12- настава у природи за 4 разред, додели: ПАРТИЈА 1 са понудом заведеном под бр од године, са следећим елементима : - укупна цена () у РСД износи: ,00 динара; - рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно - рок важења : 120 календарских дана од дана понуда. Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог именоване Комисије за јавну набавку о избору најповољније, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора како је наведено у диспозитиву одлуке. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права 5 дана од дана пријема исте. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ Влада Вучинић 17 од 17

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија Основна школа Змај Јова Јовановић Мештровићева бр. 19, 11000 Београд Датум 01.03.2019. год. Дл. број: 5/34 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија ОСНОВНА ШКОЛА МИЛАН РАКИЋ Место: Мионица Ул. Кнеза Грбовића бр. 31 Деловодни број : 02-91 Датум: 09. 02. 2017. год. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС

Више

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“ У складу са чланом 108. и 109. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 2893/1 од 23.07.2018. године Комисије за јавну

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 67/2018-ЈН Датум: 18.06.2018. године

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 372/2017-ЈН Датум: 15.06.2017. године

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 204/2017-ЈН Датум: 19.04.2017. године

Више

Proces remonta

Proces remonta ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' Број: Д-62018-6 Датум: 15.03.2018. ЛОЗНИЦА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 1242012, 142015, 682015), в.д. директора наручиоца

Више

Одлука о додели уговора, извештај и уговор ЈН 30-18

Одлука о додели уговора, извештај и  уговор ЈН 30-18 Наручилац: Градска управа града Шапца Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 Место: Шабац Број одлуке: 404-4-34-5/18-03 Редни бр. ЈН ЈН 33/18 Датум: 03.01.2019. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

MergedFile

MergedFile Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/538 Датум 11.05.2017. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

Одлука о додели уговора, извештај и уговор ЈН 30-18

Одлука о додели уговора, извештај и  уговор ЈН 30-18 Наручилац: Градска управа града Шапца Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 Место: Шабац Број одлуке: 404-4-31-5/18-03 Редни бр. ЈН ЈН 30/18 Датум: 30.11.2018. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 69/2018-ЈН Датум: 27.06.2018. године

Више

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''НАДА НАУМОВИЋ'' Број:1630 Дана:08.03.2017 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 752/2017-ЈН Датум: 05.12.2017. године

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 678/2017 - по овлашћењу Датум: 03.11.2017.

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 162/2017-ЈН Датум: 06.04.2017. године

Више

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум На основу члана

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум На основу члана Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум 27.03.2019. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

Odluka o dodeli ug.-MALA-59-19

Odluka o dodeli ug.-MALA-59-19 Страна од 5 Јавно предузеће СРБИЈАШУМЕ Београд Булевар Михајла Пупина 3 Шумско газдинство БЕОГРАД Београд Кнеза Милоша 55, Београд тел: 0/36--083, факс: 0/36--887, матични број: 0775483, шифра делатности:

Више

Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: Редни бр. 1/18 ЈНМВ Датум:

Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: Редни бр. 1/18 ЈНМВ Датум: Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: 31-18-2 Редни бр. 1/18 ЈНМВ Датум: 27.02.2018. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Трг краља Александра 11 Број: 01-692/2 25.03.2017. године На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама ( Сл.

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o dodeli ugovora-putovanja 2019 (002)

Microsoft Word - 10 Odluka o dodeli ugovora-putovanja 2019 (002) МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ Крунска 51,11000 Београд Телефон: +381 11 243 38 86 Факс: +381 11 243 64 08 Матични број : 07010001 ПИБ 100293019 74-3/2019 25.02.2019.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама

Више

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/959 Датум На основу члана

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/959 Датум На основу члана Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/959 Датум 28.11.2016. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 21.11.2016. године Број: 02-529/9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим ОДЛУКУ О

Више

Успешни понуђач ће набавку предвиђених јавних набавки извршити

Успешни понуђач ће набавку предвиђених јавних набавки извршити Наручилац Основна школа Вук Караџић Адреса Школска 4 Место Београд, Сремчица Број 883 Датум 04.12.2015. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, године На основу члана 108. Закона о јавним набавка

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, године На основу члана 108. Закона о јавним набавка УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, 30.06.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и

Више

MergedFile

MergedFile Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/52 Датум 19.01.2018. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДО

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 8..016. године Број: 0-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Више

2890/ Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12, 14/15, 68/15) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br

2890/ Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12, 14/15, 68/15) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br 2890/1 07.03.2017. Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12, 14/15, 68/15) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 2890 od 07.03.2017. godine, odredaba Pravilnika o

Више

Наручилац:

Наручилац: Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: 122-17-2 Редни бр. 1/17 ЈНМВ Датум: 15.05.2017. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: / 1301 Датум: На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о

Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: / 1301 Датум: На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: 06-611/ 1301 Датум: 09.10.2018. На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-97/9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Р

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-97/9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Р УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 2.3.2018. године Број: 0297/9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/12, 14/15, 68/2015), доносим ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА Ул. Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-50/2017 Дана: 08.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora Наручилац ЈП Завод за уџбенике Адреса Обилићев Венац 5 Место Врста наручиоца тум Београд Државно јавно предузеће 20.09..2018.година Јавна набавка број: ЈНМВ 45/2018 На основу Одлуке о покретању поступка

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-369/2 07.02.2019. године На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник Републике Србије

Више

Microsoft Word - 9_ODLUKA O DODELI UGOVORA

Microsoft Word - 9_ODLUKA O DODELI UGOVORA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ Булевар краља Александра 73 11000 Београд, Телефон (011) 321-86-06, Телефакс (011) 337-02-23 Рачун 840-1437666-41 Управа за трезор Палилула ПИБ 100251144 Mат.бр.

Више

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/239 Датум На основу члана

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/239 Датум На основу члана Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/239 Датум 08.03.2016. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 21.2.2018. године Број: 02-120/12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим ОДЛУКУ

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-1075/2 08.05.2019. године На основу Извештаја о спровођењу поступка набавке број 01-1075/1 oд 08.05.2019. године, и члана 38. Статута ( Билтен

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-1325/3 04.06.2019. године На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/2012,

Више

MergedFile

MergedFile Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/330 Датум 05.03.2019. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-55/2017 Дана: 15.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 404-8-2/2017-04-5 ДАНА: 17.07.2017 година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) начелник општинске

Више

Broj: /2

Broj: /2 Клиника за стоматологију Ниш 18000 Ниш ПИБ : 100621196 МБР: 17215426 Дел. бр. 01-37- 118 Датум : 11.04.2018.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкам ( Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015

Више

Microsoft Word - odluka o dodeli ugovora _2_

Microsoft Word - odluka o dodeli ugovora _2_ Наручилац Адреса Место Број одлуке Датум Завод за стоматологију Крагујевац Змај Јовина 32 Крагујевац 1572/5 09.12.2016.год. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС бр. 124/2012,14/15

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-60/2017 Дана: 26.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

Izveštaj, odluka i ugovor

Izveštaj, odluka i ugovor Наручилац: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац Адреса: Ул. Кнеза Милоша бр. 1 Место: Шабац Број одлуке: 2137/16 Редни бр. ЈН ЈН 51/16 Датум: 10.11.2016. На основу чл. 108. Закона

Више

Посл.бр. 10-7/18/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, д

Посл.бр. 10-7/18/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, д Посл.бр. 10-7/18/5 Дана 13.04.2018.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број:I-404/1-39/2016 Дана: 23.5.2016.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora Студентски центар у Крагујевцу Адреса: Радоја Домановића број 1 Место: 34000 Крагујевац На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту Закон),

Више

Republika Srbija

Republika Srbija Град Лесковац Агенција за локални економски развој Бр. ЈН-03-1/2015 08.04.2015. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124/12), доносим О Д Л У К У о додели уговора

Више

Наручилац

Наручилац Наручилац Адреса Место Дом здравља Бела Црква Јована Поповића бб Бела Црква Број одлуке 1186/13 Датум 23.10.2013. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) и

Више

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА Отона Жупанчича Београд Деловодни број: Датум: године Број јавне набавке: 1.3.1/16 На основу члана

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА Отона Жупанчича Београд Деловодни број: Датум: године Број јавне набавке: 1.3.1/16 На основу члана СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА Отона Жупанчича 4 11070 Београд Деловодни број: 01-1199 Датум: 28.04.2016. године Број јавне набавке: 1.3.1/16 На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени

Више

Посл.бр. 10-3/16/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова,

Посл.бр. 10-3/16/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, Посл. 10-3/16/5 Дана 12.02.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Више

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ Bul. Dr Zorana Đinđića 52 Niš Br / godine Na osnovu člana 108.ZJN (Sl. glasnik RS br. 124/2012)

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ Bul. Dr Zorana Đinđića 52 Niš Br / godine Na osnovu člana 108.ZJN (Sl. glasnik RS br. 124/2012) KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ Bul. Dr Zorana Đinđića 52 Niš 18000 Br. 01-40/261 13. 5.2014.godine Na osnovu člana 108.ZJN (Sl. glasnik RS br. 124/2012) i člana 23. Statuta Klinike za stomatologiju Niš,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- '"JJO^ (Ј-Ж године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. и

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- 'JJO^ (Ј-Ж године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. и РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/ Број: 0--8/9- '"JJO^ (Ј-Ж 09. године Јована Мариновића бр. Б е о г р а д На основу члана 08. и 09. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. /, /

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; /19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; /19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; 404-2-7/19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЈЛ.0(у.701Ј. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службе

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЈЛ.0(у.701Ј. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службе РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЈЛ.0(у.701Ј. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23.

Више

Microsoft Word - Odl o dod ug

Microsoft Word - Odl o dod ug ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР Расадничка б.б. Зајечар Број одлуке: 2008 тум: 28.03.2018.г. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15, 68/15) директор Здравственог центра

Више

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД Дунавска 35. www.arhivvojvodine.org.rs БРОЈ: I 404-119/6-15 ДАНА:03. јул 2015. На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora-PREGOVARACKI-14-19

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora-PREGOVARACKI-14-19 Страна 2 од 12 Партија број 18. МИЧЕЛИНИ д.о.о. Ваљево, Рајковачка 17, понуда број 14/2019-5-1 од Вредност уговора: 2.346.510,00 динара без ПДВ-а. О б р а з л о ж е њ е Наручилац Јавно предузеће за газдовање

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br.  5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број / Jlll-?018одине Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавн

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број / Jlll-?018одине Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавн РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број. 404-2-7/18-0-2 Jlll-?018одине Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /19 -/2 -?./ј. 0 X године Јована Мариновића 2 Б е о r р а д На основу члана 108. З

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /19 -/2 -?./ј. 0 X године Јована Мариновића 2 Б е о r р а д На основу члана 108. З РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 404-2-22/19 -/2 -?./ј. 0 X - 2019. године Јована Мариновића 2 Б е о r р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр.

Више

На основу чл

На основу чл На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Привременог органа Градске општине Вождовац о покретању отвореног поступка јавне

Више

1 Model (1)

1 Model (1) УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ Булевар краља Александра 73 11001 Београд П. фах 35-42 Телефон (011) 321-86-06, 337-01-02 Телефакс (011) 337-02-23 E пошта dekanat@grf.bg.ac.rs Рачун 840-1437666-41

Више

Наручилац Адреса Место Број одлуке Датум ЈП Србијашуме Београд, ШГ «Северни Кучај» Кучево Трг Вељка Дугошевића 26 Кучево 6/ На основ

Наручилац Адреса Место Број одлуке Датум ЈП Србијашуме Београд, ШГ «Северни Кучај» Кучево Трг Вељка Дугошевића 26 Кучево 6/ На основ Наручилац Адреса Место Број одлуке Датум ЈП Србијашуме Београд, ШГ «Северни Кучај» Кучево Трг Вељка Дугошевића 26 Кучево 6/209-9 28.02.209. На основу члана 08. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС

Више

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ КОВИН"КОВИН Број: 3494/19 Датум: 17.12.2018. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама. в.д. директора Специјалне болнице за психијагријске болести Ковин"

Више

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератиза

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератиза ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератизације, дезинсекције и дезинфекције (ЈАВНА НАБАВКА 7)

Више

Odluka dodela ugovora Servisiranje vozila pdf

Odluka dodela ugovora Servisiranje vozila pdf Улица Краља Милутина бр. 1 tel + 381 34 323 208 Број: 01-14/8 34000 Крагујевац fax + 381 34 323 541 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net Датум: 13.03.3017 www.dzkg.rs Дом здравља Крагујевац На основу чл.

Више

Позив за подношење понуда - бр /19 са циљем закљ. ОС: „Намирнице за исхрану деце“

Позив за подношење понуда - бр /19 са циљем закљ. ОС: „Намирнице за исхрану деце“ Основна школа Дринка Павловић Ул. Косовска 19, 11000 Београд Датум: 17.04.2019. год. Дл. број: 413 На основу члана 55. став 1. тачка 1), члана 32, члана 40, 40а став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона

Више

Наручилац ЈП Србијашуме Београд, ШГ «Шумарство» Рашка Адреса Милуна Ивановића 9 Место Рашка Број извештаја 106/ Датум На основу чла

Наручилац ЈП Србијашуме Београд, ШГ «Шумарство» Рашка Адреса Милуна Ивановића 9 Место Рашка Број извештаја 106/ Датум На основу чла Наручилац ЈП Србијашуме Београд, ШГ «Шумарство» Рашка Адреса Милуна Ивановића 9 Место Рашка Број извештаја 106/019-10 Датум 10.06.019. На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број

Више

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКАКУЛТУРЕЗРЕЊАНИН Трг др Зорана Ђинђића 1Зрењанин, ПИБ: , Жиро-рачун:

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКАКУЛТУРЕЗРЕЊАНИН Трг др Зорана Ђинђића 1Зрењанин,   ПИБ: , Жиро-рачун: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКАКУЛТУРЕЗРЕЊАНИН Трг др Зорана Ђинђића 1Зрењанин, www.zrenjaninheritage.com, spomkultzr@yahoo.com ПИБ: 103255037, Жиро-рачун: 840-857664-61, Тел/факс: 023-564 366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Више

Техничка школа ГСП ,Београд,Радослава Грујића2

Техничка школа ГСП ,Београд,Радослава Грујића2 Техничка школа ГСП Радослава Грујића 2 Београд Број: 707 Датум : 30.03.2018..године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12,14/2015,68/2015 ) и Извештаја о стручној

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, 12.06.2019.године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14)

Више

CRNA GORA Obrazac 18 Ministarstvo finansija Član 106 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-1

CRNA GORA Obrazac 18 Ministarstvo finansija Član 106 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-1 CRNA GORA Obrazac 18 Ministarstvo finansija Član 106 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-16/15 Mjesto i datum: Podgorica, 08.05.2014.godine ODLUKA

Више

Факултет техничких наука у Чачку Светог Саве 65,Чачак Број: / године На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавк

Факултет техничких наука у Чачку Светог Саве 65,Чачак Број: / године На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавк Факултет техничких наука у Чачку Светог Саве 65,Чачак Број: 1963-22/2017-3 01. 11. 2017. године На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: године ЋУПРИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавка

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: године ЋУПРИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавка РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 404-4-5/2018-04-5 ДАНА: 26.10.2018.године ЋУПРИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС 124/12,14/15 и 68/15) заменик начелника

Више

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda Број: 01-3326/3 Улица Краља Милутина бр. 1 tel + 381 34 323 208 34000 Крагујевац fax + 381 34 323 541 Датум: 12.04.2016 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net www.dzkg.rs Дом здравља Крагујевац 1. ПОЗИВ ЗА

Више

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-92/2016 Broj: JNMV P 05/16 Dana: 04.03.2016. Subotica, Trg slobode br. 1 U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o

Више

РЕЛУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19-/^ године Јована Мариновића бр.2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јав

РЕЛУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19-/^ године Јована Мариновића бр.2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јав РЕЛУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/ Број: 404--5/9-/^ 09. године Јована Мариновића бр. Б е о г р а д На основу члана 08. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 4/, 4/5 и 68/5), члана

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 3-18/ Датум: године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени глас

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 3-18/ Датум: године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени глас УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 3-18/2017-7 Датум: 15.12.2017.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15), а по достављању

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc 3. Констатује се да је Позив за достављање понуде објављен дана 14.07.2016. године на Порталу јавних набавки, на сајту Института за стандардизацију Србије, и послат на адресе шест потенцијалних понуђача.

Више

ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА Адреса: Др Мелгарда 1 Број: 885 Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124

ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА Адреса: Др Мелгарда 1 Број: 885 Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124 ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА Адреса: Др Мелгарда 1 Број: 885 Датум: 24.3.2016. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне

Више

ГРАД НИШ OШ "ДУШАН РАДОВИЋ" Адреса: Ђердапска / Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени глас

ГРАД НИШ OШ ДУШАН РАДОВИЋ Адреса: Ђердапска / Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени глас ГРАД НИШ OШ "ДУШАН РАДОВИЋ" Адреса: Ђердапска 45 610-90/239-2018-06 Датум: 21.08.2018. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја

Више

OBRAZAC 19 CRNA GORA Obrazac 19 Ministarstvo finansija Član 105 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Skupština Crne Gore Broj:

OBRAZAC 19 CRNA GORA Obrazac 19 Ministarstvo finansija Član 105 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: OBRAZAC 19 CRNA GORA Obrazac 19 Ministarstvo finansija Član 105 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/12-46/25 Mjesto i datum: 31.1.2013. godine ODLUKA

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац Телефон/факс: 015342975 Е-mail: office@toplanasabac.rs Шифра делатности: 3530 Матични број: 07335393 ПИБ: 100109250 Број: 01-114/17 Датум: 03.02.2017. ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА

Више

Република Србија ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Су IV бр / године Б е о г р а д На основу члана 107 и 108 Закона о јавним набав

Република Србија ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Су IV бр / године Б е о г р а д На основу члана 107 и 108 Закона о јавним набав Република Србија ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Су IV бр. 22-22/2019-19 29.07.2019. године Б е о г р а д На основу члана 107 и 108 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЛЕСКОВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Бр / год. Л Е С К О В А Ц На основу члана 108. Зако

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЛЕСКОВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Бр / год. Л Е С К О В А Ц На основу члана 108. Зако РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЛЕСКОВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Бр. 1364-404/2018-11 14.05. 2018.год. Л Е С К О В А Ц На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Рс", бр.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs Датум:11.06.2019. Број: 2882 Предмет: Измена конкурсне документације за јавну

Више

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: 09.04.2019. godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja

Више

OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-68/8 Mjesto i datum: Podgorica, 10. avgust 2016.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o ja

OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-68/8 Mjesto i datum: Podgorica, 10. avgust 2016.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o ja OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-68/8 Mjesto i datum: Podgorica, 10. avgust 2016.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14),

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- Ц 15. $ године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- Ц 15. $ године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: 404-1-29/19- Ц 15. $.2019. године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,

Више

Извештај, одлука и оквирни споразум

Извештај, одлука и оквирни споразум Наручилац: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац Адреса: Ул. Кнеза Милоша бр. 1 Место: Шабац Број одлуке: 2142/16 Редни бр. ЈН ЈН 52/16 Датум: 14.11.2016. На основу чл. 108. Закона

Више

CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-5/1

CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-5/1 CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-5/1 Mjesto i datum: Podgorica, 03.02.2014.godine Na osnovu

Више

Microsoft Word - 4,5.docx

Microsoft Word - 4,5.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ СЛ. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА За набавку добара

Више

Број : 3829 Датум: године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу

Број : 3829 Датум: године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу Број : 3829 Датум: 20.09.2018.године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник

Више

Microsoft Word - IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2.doc

Microsoft Word - IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-341/2015 Broj JNMV P 21/15 Dana: 18.11.2015. S u b o t i c a Trg slobode 1 U skladu sa članom 63. stav 1. i stav

Више

На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧ

На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧ На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧИЛАЦ упућује ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ НАРУЏБЕНИЦОМ

Више

Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије / године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукати

Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије / године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукати Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије 09-40401-2837/5-19 05.07.2019. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукативног видео материјала услуге израдe едукативног видео

Више

Microsoft Word - KONK DOK JNMV K REZERVNI DELOVI.doc

Microsoft Word - KONK DOK JNMV K REZERVNI DELOVI.doc GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA 24000 SUBOTICA, TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA REZERVNIH DELOVA ZA SLUŽBENA VOZILA JNMV K 48/13 Subotica, decembar

Више