КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА"

Транскрипт

1 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене установе доставиле су све болнице. Према добијеним извештајима, Комисија је донела годишњи програм провере квалитета стручног рада у здравственој установи у свим болницама. И интегрисани план сталног унапређења квалитета рада здравствене установе донет је у свим установама. Број састанака које је одржале Комисије за унапређење квалитета рада у 26 болница у току године износи 160, односно од 1 до 15 у зависности од болнице, а у просеку по 6 састанака. Највише састанака, као и претходне године, било је у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију 15, а затим у: Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, Универзитетској дечјој клиници, Институту за рехабилитацију и Клиници за рехабилитацију Др Мирослав Зотовић по 12. Састанци Комисије су одржавани: ` Једном у 2 месеца (од 5 до 7 састанака у току године) у: Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину Институту за неонатологију Специјалној болници за болести зависности Специјалној болници за интерне болести Младеновац КБЦ Звездара. Укупно 10 састанака одржала је Комисија у Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица и у Клиничком центру Србије, а 8 састанака је било у Специјалној болници за ендемску нефропатију. На свака три месеца састанци су одржавани у: КБЦ Др Драгиша Мишовић Институту за ментално здравље Институту за реуматологију Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију По 3 састанка Комисија је одржала у: КБЦ Бежанијска коса, ГАК Народни фронт, Институту за медицину рада Србије Др Д. Карајовић и Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику, а по 1 у КБЦ Земун и Институту за онкологију и радиологију Србије. Већи број састанака од просека за све београдске болнице, одржале су Комисије у 7 болница. У свим болницама постоје извештаји о раду Комисије, који су доступни свим запосленима. Такође, у свим болницама Комисија подноси извештај о раду директору болнице и управном одбору.

2 Графикон 1. Број ванредних провера квалитета стручног рада у болницама у Београду у периоду од до године Према добијеним извештајима, ванредне провере квалитета стручног рада обављене су у 14 болница (у претходној години у 10) и то укупно 78 провера (за 2 више у односу на претходну годину). Највише их је било у: Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић, 15 и КБЦ Бежанијска коса, 14, па се поставља питање тачности овог податка. Затим следе: Клинички центар Србије (12 провера), Институт за онкологију и радиологију Србије (8 провера), Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, КБЦ «Звездара и Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије са по 5 провера. По 3 провере имали су ГАК Народни фронт и Универзитетска дечја клиника. По 2 ванредне провере квалитета стручног рада су обављене у Специјалној болници за интерне болести Младеновац, Институту за рехабилитацију и Институту за медицину рада Србије Др Д. Карајовић, а по 1 је обављена у: Институту за ментално здравље и Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава. У осталим болницама није обављена ни једна ванредна провера квалитета стручног рада. Укупан број поднетих приговора пацијената заштитнику пацијентових права у овом извештајном периоду био је 140и знатно је мањи у односу на претходне године. Због промене законске регулативе, успостављања саветника за заштиту права пацијената и заштитника права осигураника, само 8 болница је доставило податке о броју поднетих приговора. Највећи број поднетих приговора пацијената био је у КБЦ Др Драгиша Мишовић, а затим у Универзитетској дечјој клиници и ГАК Народни фронт. Према добијеним извештајима, једино је у Клиници за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић наплаћена једна новчана казна због непоштовања закона о заштити од дуванског дима. У свим болницама постоји ажурирана интернет презентација установе. Према добијеним извештајима у свим стационарним здравственим установама на видно место је истакнуто: - Обавештење о врсти здравствених услуга на терет РФЗО, осим у Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију; - Обавештење о услугама које не плаћа РФЗО, осим у Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину и Специјалној болници за ендемску нефропатију; - Обавештење о услугама за које се плаћа партиципација и висини партиципације осим у Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину;

3 - Ценовник услуга које плаћају пацијенти осим у Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Специјалној болници за ендемску нефропатију и Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију; - Књига за примедбе и жалбе пацијената осим у Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину - Подаци о заштитнику пацијентових права. Истраживање задовољства корисника услугама здравствене службе обављено је у свим здравственим установама у којима је било предвиђено методолошким упутством и урађена је анализа резултата истраживања. Истраживање задовољства запослених је обављено у свим болницама и урађена је анализа добијених резултата. Комисије за унапређење квалитета рада у болницама у Београду, су планирале да ће током године унапредити укупно 496 (336 у претходној години) различитих показатеља (без КЦС, који није доставио ове податке). Према врсти показатеља, највише су за унапређење планирани показатељи квалитета рада (143). Затим следе препоруке из унутрашње провере квалитета рада (91). Табела 1. Сумарни извешај о активностима комисија за унапређење квалитета рада у болницама у Београду у 2013, и години АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ План % План % План Број унапређених показатеља квалитета здравствене заштите (без показатеља безбедности пацијента) Број унапређених показатеља безбедности пацијента Број унапређених аспеката задовољства корисника Број унапређених аспеката задовољства запослених Број спроведених препорука и мера из последњег извештаја о редовној спољној провери квалитета Број спроведених препорука и мера из последњег извештаја о редовној унутрашњој провери квалитета Број спроведених препорука из завршног извештаја Агенције за акредитацију здравствених установа Извршено Извршено Извршено УКУПНО , Иако је мали број акредитованих болница, комисије су планирале да спроведу 52 препоруке из завршног извештаја Агенције за акредитацију здравствених установа (Табела 1). Најмање је у плану за унапређење било препорука из редовне спољне провере %

4 квалитета, што је очекивано, с обзиром да је ова провера рађена у малом броју болница (само 8). Реализовано је укупно 358 планираних активности (72%), (Табела 1). У највећем проценту реализовани су показатељи безбедности пацијената (78%) и задовољства запослених (79%), затим препоруке из последњег извештаја о унутрашњој провери квалитета (75%) и препоруке завршног извештаја Агенције за акредитацију здравствених установа (73%). Најмањи проценат реализације је остварен код активности везаних за унапређење показатеља квалитета здравствене заштите (65%) и код препорука из последњег извештаја о редовној спољњој провери квалитета (72%). Посматрано по појединачним болницама, највише показатеља, односно препорука за унапређење је планирано у акредитованим болницама: Институту за ортопедскохируршке болести Бањица (132), Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава (46) и Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије (39), а затим у Специјалној болници за интерне болести Младеновац и Институту за медицину рада Србије Др Драгомир Карајовић (по 26). Најмање показатеља (по 3) су планирали КБЦ Земун и Завод за говорну патологију Проф. др Цветко Брајовић. Сви планирани показатељи (100%) су унапређени у: КБЦ Земун (3 показатеља), КБЦ Бежанијска коса, Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње, Универзитетској дечјој клиници, Институту за ментално здравље, Институту за реуматологију, Клиници за рехабилитацију Др Мирослав Зотовић и Специјалној болници за болести зависности. Најмањи проценат унапређених показатеља је Заводу за говорну патологију Проф. др Цветко Брајовић, где није унапређен ниједан од планираних 3 показатеља и у Институту за онкологију и радиологију Србије, 37,5% (табела 42 у табеларном прилогу). Додатне активности на сталном унапређењу квалитета здравствене заштите су спроведене у 18 болница. У Специјалној болници за ендемску нефропатију, као и у години, наставили су да спроводе едукацију пацијената путем памфлета и агитки у циљу смањења обољевања од поремећаја метаболизма, регулисања хипертензије и опстипације, и дељењем одговарајућих дијета пацијентима који су оболели од дијабетеса и хроничне бубрежне инсуфицијенције. Припремљена су упутства пацијентима за ултразвучни преглед абдомена и лабораторијску дијагностику. Дељено је упутство о исхрани пацијентима који примају антикоагулантну терапију. У Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава је добијена акредитација на 3 године. У Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику су се ангажовали на имплементацији здравственог информационог система након укључења у EU-IHIS -2 пројекат. У КБЦ Бежанијска коса је усвојено 6 нових процедура. Одржано је 38 акредитованих састанка интерне едукације у оквиру КМЕ за лекаре и медицинске сестре, вршена је вакцинација радника против сезонског грипа. У току је осавремењавање прикупљања статистичких података и увођење новог информационог система. Редовно се у оквиру унутрашње контроле стручног рада спроводе месечни надзори од стране главних сестара и начелника одељења и одсека, тромесечно од стране главних сестара и директора

5 клиника и годишње од стране централне комисије за надзор и стручног савета. Дистрибуиране у у КБЦ-у информације о нежељеним реакцијама и другим проблемима везаним за употребу лекова и медицинских средстава добијене од Националног центра за фармаковигиланцу. У Клиничко болничком центру Др Драгиша Мишовић је формирана комисија за координацију и контролу рада акредитационих комисија која се бави праћењем примене клиничких путева у установи, превенцијом болничких инфекција, управљањем медицинским отпадом, поступањем са лековима, контролним листама медицинске опреме и антишок терапијом, вођењем документације и евиденције. Установљен је образац за анализу контролних листа које се воде у установи и тромесечно се доствља Одсеку за унапређење квалитета. Овај извештај се ради тромесечно у оквиру редовних извештаја о унутрашњој провери квалитета стручног рада. Интернет презентација здравствене установе се редовно ажурира, a обезбеђено је електронско заказивање прегледа. Служба за унапређење квалитета и медицинску информатику потпуно подржава рад информатичких процеса у болници: ЗИС ХЕЛИАНТ, СЛИС, ПАКС. Унапређена је електронска комуникација унутар болнице путем ИНТРАНЕТА, компјутерске апликације која служи за приступ електронским обрасцима, пријаву квара апарата, сервисирање и пријаву потреба за одржавање објеката, електронски приступ процедурама, комуникацију са клиничким фармакологом и информисање о актуелностима. Урађена је ревизија акта о процени ризика, а у току је израда Стратешког плана за наредни петогодишњи период. Посебна пажња је посвећена безбедности пацијената, а сви запослени су упознати са дефиницијом нежељеног догађаја и који нежељени догађаји подлежу евидентирању. Обављена је анкета о задовољству добровољних даваоца крви. У КБЦ Звездара су урађени протоколи за поједине процедуре и доктрине за медицинске сестре, техничаре и лекаре. У току је делимична ревизија појединих упутстава и процедура и израда нових у складу са акредитационим стандардима и потребама праксе. У Институту за онкологију и радиологију Србије су предузете активности на набавци 4 нова линеарна акцелератора и обезбеђењу простора за њихов рад. Интензивно се радило на едукацији физичара. Предузете су активности за управљање медицинског отпада, припремљено је и отштампано 13 брошура за пацијент, припремљена је Стратегија за управљање ризиком Института, припремљен је План означавања и обележавања Института, припремљене су процедуре за заштиту животне средине, управљање информацијама и руковођење, обележен је Дан деце оболеле од рака, урађен је пројекат за изградњу терапијског блока за терапијску примену радиоактивног јода. Уведена је свеска евентуалних грешака у раду у апотеци, ради праћења и отклањања ризика и грешака у циљу квалитетнијег пружања фармацеутских услуга. У Клиници за онколошку хирургију су уведене нове терапијске процедуре У Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину је скраћено време чекања за очитавање ЕЕГ-а снимка, ради се на едукацији медицинског особља и унапређењу безбедности пацијената. У Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије је спроведено испитивање задовољства корисника, урађена је анализа и предложене мере за унапређење. Универзитетска дечија клиника је радила на унапређењу безбедности и здравља на раду на основу препорука Агенције; прилагођена је реорганизација ресурсних

6 капацитета у складу са захтевима и потребама пацијената, а у оквиру могућности Клинике, спроведене су мере за отклањање уочених недостатака а на основу спроведених унутрашњих контрола руководилаца. Гинеколошко акушерска клиника Народни фронт : Спроводе се мере за побољшање информисаности пацијената (штампани материјал и објаве на интернет страницама Клинике, која је ажурирана, директна електронска и телефонска комуникација на захтев пацијената), спроводе се припреме за акредитацију клинике. Институт за неонатологију: Смањење дужине примене механичке вентилације, повећана примена неинвазивних облика вентилације, смањење дужине боравка и интензивној нези, процена CRIB SCOR а у циљу предикције исхода, рад на мерама за спречавање болничких инфекција. Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње : Редовна месечна анализа квалитета пружених услуга са посебним освртом на интрахоспиталние инфекције. Остварен је најмањи број медијастинита и инфекција ране. Оформљено је саветовалиште за хигијенско-дијететски режим. У Институту за ортопедско-хируршке болести Бањица ради се на увођењу нових процедура и протокола, ревидирању старих; спроводи се редовна унутрашња контрола у службама, редовном праћењу и анализирању нежељених догађаја, као и предузимању мера за побољшање, истраживање о безбедносним ставовима запослених и доношење стратегије за елиминацију безбедносних ризика и хазарда по здравље запослених, побољшање информисаности пацијената и запослених кроз израду информативног и едукативног материјала, рад на унапређењу вођења медицинске документације, ажурирање информационог система, радови на адаптацији и реновирању објаката Института. Институт за реуматологију: Осмишљавање и примена стандардних оперативних процедура за дијагностику и лечење најчешћих реуматских болести. Институт за ментално здравље: Предузете су активности на сталном повећању безбедности пацијената и смањењу ризичних догађаја, тимски састанци. У Институту за медицину рада Србије је извршено укључивање у информациони систем РФЗО (информације од јавног значаја), као и унапређење вођења и архивирања медицинске документације. У Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију су набављена: 2 лап топа, 6 електричних читача докуманата, 3 ЕЕГ капе, обезбеђене су дрвено-металне столице са подлогом за писање и набављене дрвене коцке за обнову теста Лајтер. Урађена је санација зидова у трпезарији стационара и одрађени лимарско-занатски радови у стационару. Предлоге за стално унапређење квалитета рада је доставило 7 болница. У Специјалној болници за цереброваскуларне болести Свети Сава сматрају да треба постављати краткорочне оствариве циљеве и настојати да се остваре у што краћем року. Континуирано пратити реализацију плана контроле квалитета и упознати запослене са резултатима. Неопходна је набавка новог скенер апарата. У Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику сматрају да је потребна промена питања у анкетама за кориснике здравствене заштите и за запослене.

7 У ГАК Народни фронт сматрају да треба променити методологију истраживања квалитета рада здравствених установа, у смислу што је неопходно поређење података из здравствених установа које обављају исту или сличну делатност или под делатност (лабораторијска, радиолошка и сл.). У Институту за медицину рада Србије сматрају да је потребна грађевинска санација обеката Института, израда и имплементација софтвера за болничку апотеку. У Институту за неонатологију сматрају да је потребно смањење смртности, повећање стопе преживљавања и повећање броја медицинских сестара по постељи. У Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње сматрају да је потребна анализа потрошње потрошног медицинског материјала и исправно вођење медицинске документације. У Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију сматрају да је потребно увођење интернета у све канцеларије, структурно-мрежно каблирање; замена телефонске централе, ревизија електричне мреже и преграђивање 3 ординације. Закључак Комисије за унапређење квалитета рада су организоване у свим болницама у Београду. Оне организују испитивање задовољства корисника и запослених у здравственој установи, прикупљају и анализирају показатеље квалитета, израђују годишњи план за унапређење квалитета рада здравствене установе и дефинишу мере потребне за успешну реализацију плана. Комисије се старају да у болници на видна места буду истакнута обавештења за пацијенте о услугама које се плаћају, партиципацији, заштитнику права пацијента и др. Од укупно 496 показатеља, које су комисије планирале да ће унапредити током године у свим болницама у Београду (изузев КЦС, који није доставио податке), унапређено је 358, односно око 72%. У највећем проценту реализовани су показатељи безбедности пацијената и задовољства запослених (око 78%), затим препоруке из последњег извештаја о унутрашњој провери квалитета (75%) и препоруке завршног извештаја Агенције за акредитацију здравствених установа (73%). Најмањи проценат реализације је остварен код активности везаних за унапређење показатеља квалитета здравствене заштите (65%) и код препорука из последњег извештаја о редовној спољњој провери квалитета (72%). Постоје разлике у раду комисија између болница, како у броју одржаних састанака комисије у току године, тако и у спроведеним активностима, односно у броју унапређених показатеља квалитета рада у току године. Највећи обим рада оствариле су комисије у акредитованим болницама. Због тога је значајно што је, поред 5 болница које су акредитоване (КБЦ Др Д: Мишовић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије, Институт Бањица, КБЦ Звездара и Специјална болница за цереброваскуларне болести Свети Сава ), још неколико болница у поступку акредитације.

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice

3. komisija za unapredjenje kvaliteta rada bolnice ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ УСТАНОВУ У ЦЕЛИНИ- Обавезни показатељи квалитета који се прате

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1 БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА (ЕВИДЕНЦИЈА НЕОЧЕКИВАНИХ ИНЦИДЕНАТА) Безбедност пацијената представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ШАБАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 1 XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011.

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ У 11. ГОДИНИ Београд, јануар 12. године Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica   web:   Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. захтјеву Јавне здравствене установе Дом здравља Приједор,

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ 2018 2019. 9.1. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ 9.1.1. Заједничке активности Р. бр. АКТИВНОСТ РОК

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica   web:   Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у

ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

ПРИЛОГ 1:

ПРИЛОГ 1: ПРИЛОГ 2: НАЗИВИ ПОСЛОВА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА, УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА, ОПИС ПОСЛОВА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛКС У РЕГИОНАЛНИМ ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА - Регонална лекарска комора Београда... 01 - Регонална лекарска

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Naslovnica za izvještaj

Naslovnica za izvještaj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

Slide 1

Slide 1 Република Србија Државна ревизорска институција ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈА СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ Београд, 2012. године РАЗВОЈ РЕВИЗИЈЕ СВРСИСХОДНОСТИ 2013. успостављена ревизија сврсисходности

Више