СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А

2 116. На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС, бр 15/2016), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014), члана 23. и 46. став 1. тачка 28. Статута општине Сенте ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента на седници, одржаној дана 31. августа донела је З А К Љ У Ч А К о усвајању Годишњег извештаја о пословању Јавног комуналног стамбеног предузећа Сента за годину I Усваја се Годишњи извештај о пословању Јавног комуналног стамбеног предузећа Сента за годину. II Овај Закључак објављује се у Службеном листу општине Сента. Број: 30-3/2016-I 785

3 117. На основу члана 22. става 1. тачке 9. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС, бр 15/2016), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014), члана 46. става 1. тачке 28. Статута општине Сенте ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента на седници, одржаној дана 31. августa донела је О Д Л У К У о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка за годину Јавног комуналног стамбеног предузећа Сента I Даје се сагласност на Одлуку о покрићу губитка за годину Јавног комуналног стамбеног предузећа Сента исказаног у Извештају - Финансијском извештају о пословању за годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног стамбеног предузећа Сента, Одлуком број / од 28. априла године. Овај Закључак објављује се у Службеном листу општине Сента. II Број: 30-5/2016-I 786

4 118. На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 32 става 1 тачке 8 Закона о лаколној самоуправи ( Службени гласник РС бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 21 Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента бр. 5/2011),, на својој седници, одржаној 31. августа године доноси следећи З А К Љ У Ч А К О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА РЕБАЛАНСОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА ЗА ГОДИНУ 1. Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања са ребалансом Финансијског плана Јавног комуналног- стамбеног предузећа Сента за годину. 2. Ово решење објавити у Службеном листу општине Сента. Број: 023-8/2016-I Татјана Бало c. p. 787

5 119. На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС, бр 15/2016), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014), члана 23. и 46. став 1. тачка 28. Статута општине Сенте ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента на седници, одржаној дана 31. августa донела је З А К Љ У Ч А К о усвајању Годишњег извештаја о пословању ЈП Елгас Сента за годину I Усваја се Годишњи извештај о пословању ЈП Елгас Сента за годину. II Овај Закључак објављује се у Службеном листу општине Сента. Број: 30-4/2016-I 788

6 120. На основу члана 22. става 1. тачке 9. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС, бр 15/2016), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014), члана 46. става 1. тачке 28. Статута општине Сенте ("Службени лист општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента на седници, одржаној дана 31. августа донела је О Д Л У К У о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоеређене добити из ранијих година Јавног предузећа Елгас Сента I Даје се сагласност на Одлуку о расподели нераспоређене добити из ранијих година Јавног предузећа Елгас Сента, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа Елгас Сента, Одлуком број 3-2-9/2016 од 27. маја године. Овај Закључак објављује се у Службеном листу општине Сента. II Број: 30-8/2016-I 789

7 121. На основу члана 35. Закона о задужбинама и фондацијама( Службени гласник Републике Србије, бр.: 88/2010 и 99/2011-др. закон), члана 46. става 1. тачке 10. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента, бр. 5/2011), на седници, одржаној 31. августа године доноси Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДАЦИЈЕ СТЕВАН СРЕМАЦ СЕНТА I. Разрешава се Предраг Поповић, члан Управног одбора Завичајне фондације Стеван Сремац Сента због подношење оставке са даном доношења овог решења. II. Ово решење објавити у Службеном листу општине Сента. О б р а з л о ж е њ е : Према члану 46. ставу 1. тачки 10. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента, бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом и статутом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Према члана 35. Закона о задужбинама и фондацијама( Службени гласник Републике Србије, бр.: 88/2010 и 99/2011-др. закон), органи задужбине и фондације су управни одбор и управитељ, а Статутом се могу предвидети и други органи задужбине и фондације. Према члану 17. Статута Завичајне фондације Стеван Сремац Сента председника и чланове Управног одбора именује и опозива оснивач. Према члану 21. Статута Завичајне фондације Стеван Сремац Сента чланство у Управном одбору и Надзорном одбору престаје истеком мандата, опозивом, оставком, губитком пословне способности и смрћу. Члан Управног одбора, Надзорног одбора и Управитељ могу дати оставку у свако доба, писаним обавештењем оснивачу. Дана године Предраг Поповић, члан Управног одбора поднео је оставку на чланство у Управном одбору. Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине Сента предлаже разрешење именованог члана Управног одбора Завичајне фондације Стеван Сремац Сента. 790

8 , након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине Општине Сента, донела је решење као у диспозитиву. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. Број: /2016-I 791

9 122. На основу члана 36. став 3. Закона о задужбинама и фондацијама( Службени гласник Републике Србије, бр.: 88/2010 и 99/2011-др. закон) и члана 46. става 1. тачке 10. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента, бр. 5/2011) на седници, одржаној 31. августа године доноси Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДАЦИЈЕ СТЕВАН СРЕМАЦ СЕНТА За члана Управног одбора Завичајне фондације Стеван Сремац Сента именује се Рашко Рамадански из Сенте, ул. Бранка Радичевића 9. I. II. Мандат члана Управног одбора Завичајне фондације Стеван Сремац Сента траје до истека мандата чланова Управног одбора Завичајне фондације Стеван Сремац Сента, именованих решењем Скупштине општине Сента број 020-4/2016-I од године. III. Ово решење објавити у Службеном листу општине Сента. Ово решење објавити у Службеном листу општине Сента. II О б р а з л о ж е њ е : Према члану 46. ставу 1. тачки 10. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента, бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом и статутом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Према члана 35. Закона о задужбинама и фондацијама( Службени гласник Републике Србије, бр.: 88/2010 и 99/2011-др. закон), органи задужбине и фондације су управни одбор и управитељ, а Статутом се могу предвидети и други органи задужбине и фондације. Према члану 17. Статута Завичајне фондације Стеван Сремац Сента председника и чланове Управног одбора именује и опозива оснивач. 792

10 Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине Сента предлаже именовање Рашка Рамаданског за члана Управног одбора Завичајне фондације Стеван Сремац Сента., након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине Општине Сента, донела је решење као у диспозитиву. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. Број: /2016-I 793

11 123. На основу члана 53. става 2., члана 54. става 2., 3., 10. и 15. и члана 55. става 3. тачке 4. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) и члана 46. тачка 10. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента, бр. 5/2011), на седници, одржаној 31. августа године донела је Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СТЕВАН СРЕМАЦ У СЕНТИ I. Разрешава се чланица Школског одбора Основне школе Стеван Сремац" у Сенти пре истека мандата и то: - Викторија Стајић, са пребивалиштем у Сенти - представник запослених. II. Ово решење објавити у Службеном листу општине Сента. О б р а з л о ж е њ е : Према члану 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС,72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) орган управљања у школи јесте школски одбор. Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом наставничко ипедагошко веће, а из реда родитеља савет родитеља, тајним изјашњавањем. Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) решење о именовању, односно разрешењу органа управљања коначно је у управном поступку. Према члану 55 став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган управљања установе, на лични захтев члана, као и ако овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење појединог члана органа управљања због престанка основа по којем је именован у орган управљања. 794

12 Према члану 46. тачка 10. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента,бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор установа чији је оснивач. Дана године Основна школа Стеван Сремац из Сенте, доставила је Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Сента предлог овлашћеног предлагача за разрешење чланице Школског одбора школе и то Викторије Стајић, представника запослених која је затражила разрешење на лични захтев. Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси, прихватило је предлог овлашћеног предлагача и предложило је разрешење чланице Школског одбора Основне школе Стеван Сремац Сента., након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента, за разрешење члана Школског одбора школе, донела је решење као у диспозитиву. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. Број: /2016-I 795

13 124. На основу члана 53. става 2., члана 54. става 2., 3., 10. и 15. и члана 55. става 3. тачке 4. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) и члана 46. тачка 10. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента, бр. 5/2011), на седници, одржаној 31. августа године донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СТЕВАН СРЕМАЦ У СЕНТИ I. За члана Школског одбора Основне школе Стеван Сремац" у Сенти именује се: - Раде Радулашки, са пребивалиштем у Сенти, представник запослених, на предлог Наставничког већа установе. II. Мандат члана Школског одбора Основне школе Стеван Сремац у Сенти траје до истека мандата чланова Школског одбора Основне школе Стеван Сремац у Сенти, именованих решењем Скупштине општине Сента бр /2014-I од године. III. Ово решење објавити у Службеном листу општине Сента. О б р а з л о ж е њ е : Према члану 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) орган управљања у школи јесте школски одбор. Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) чланове органа управљања из реда запослених предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом наставничко и педагошко веће, а из реда родитеља савет родитеља, тајним изјашњавањем. Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) решење о именовању, односно разрешењу органа управљања коначно је у управном поступку. 796

14 Према члану 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) мандат органа управљања траје 4 године. Према члану 55 став 4. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) изборни период новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа управљања. Према члану 46. тачка 10. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента, бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор установа чији је оснивач. Дана године Основна школа Стеван Сремац из Сенте, доставила је Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општинске управе предлог овлашћеног предлагача за именовање новог члана Школског одбора и то Радета Радулашког, са пребивалиштем у Молу, као представника запослених, на предлог Наставничког већа установе. Уз предлог су приложени записник са седнице Наставничког већа школе одржане дана године. За предложеног кандидата затражени су подаци из казнене евиденције од Подручне полицијске управа Кикинда МУП-а Републике Србије, као и а изјава да не постоје законске сметње за именовање. Из Дирекције полиције у Кикинди је стигло обавештење да према подацима из казнене евиденције нема података који би могли бити препрека за именовање. Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси прихватило је предлог овлашћеног предлагача и предложило је именовање новог члана Школског одбора Основне Стеван Сремац у Сенти., након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента, за именовање члана Школског одбора школе, донела је решење као у диспозитиву. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. Број: /2016-I 797

15 125. На основу члана 20 и 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 11. и тачке 7. члана 46. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента, бр. 5/2011), члана 26. Одлуке о установљавању и додели јавних признања општине Сента ( Службени лист општине Сента, бр. 7/2009, 9/2009, 12/2009 и 12/2013), на предлог председника општине Сента на својој седници, одржаној дана 31. августа године донела је О Д Л У К У О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ СЕНТА У ГОДИНИ I Звање почасног грађанина општине Сента у години додељује се: - Бели др. Балинт, академику, II Почасном грађанину плакета се уручује на свечаној седници Скупштине општине Сента, која се одржава поводом обележавања празника општине Сента. III Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Сента. Број: 17-1/2016-I 798

16 126. На основу члана 2. става 3. тачке 3., члана 4. става 3. и члана 5. става 1. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, бр. 88/2011), члана 32. става 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007) и члана 46. става 1. тачке 7. Статута општине Сента ( Службени лист општине Сента, број 5/2011), на седници одржаној 31. августа године, донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА Члан 1. Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о комуналним делатностима ( Службени лист Општине Сента, бр. 2/2013, 8/2013, 13/2013, 15/2014, 3/2015 и 15/2016) у даљем тексту: Одлука. Члан 2. У ставу 1. члана 30. Одлуке иза речи димничарске услуге, додају се речи производњу топлотне енергије,. Члан 3. Остале одредбе Одлуке остају непромењене. Члан 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Сента. Број: /2016-I 799

17 127. На основу члана 56. Закона о локалним изборима("службени гласник РС", број 129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 46. тачка 33. Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", бр. 5/2011) на седници одржаној 31. августа године донела је РЕШЕЊЕ о потврђивању мандата одборника I Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Сента: 1. ЈОЖЕФ МОЛНАР ЧИКОШ, дипл. економист, рођен године из Сенте, Ракоцијева 2/а. са Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István Савез Војвођанских Мађара Иштван Пастор. II Даном потврђивања мандата, одборник стиче права и дужности одборника. III Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. IV Ово Решење објавити у Службеном листу општине Сента". Образложење Одборници Скупштине општине Сента, Жужана Урбан, којој је мандат верификован на конститутивној седници, дана 10. јуна године, исти је престао на основу члана 46. став 1. тачка 1 Закона о локалним изборима. О горе наведеном је обавештена Изборна комисија општине Сента, која је, након поступка спроведеног сагласно одредбама Закона о локалним изборима, доставила Скупштини општине Сента Извештај о додели мандата новом одборнику са изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István Савез Војвођанских Мађара Иштван Пастор следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника и то: Јожеф Молнар Чикош, дипл. економист, из Сенте, Ракоцијева 2/а. У складу са чланом 56. став 1. и 6. Закона о локалним изборима и одредбама Пословника Скупштине општине Сента, а на основу писменог извештаја Комисије за верификацију мандата поднетог Скупштини, донето је решење као у диспозитиву. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења. Број: /2016- I Дана: 31. августа године 800

18 128. На основу члана 56. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 46. тачка 33. Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", бр. 5/2011) на седници одржаној 25. јула године донела је РЕШЕЊЕ о потврђивању мандата одборника I Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Сента: 1. ИМРЕ СИЂИ, пољопривредник, Кеви, Кошут Лајошс бр. 14, рођен године са Изборне листе Александар Вучић Србија побеђује. II Даном потврђивања мандата, одборник стиче права и дужности одборника. III Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. IV Ово Решење објавити у Службеном листу општине Сента". Образложење Одборник Петар Терзић, са Изборне листе Александар Вучић Србија побеђује, коме је мандат верификован на конститутивној седници Скупштине општине Сента дана године, дана године, изабран је за помоћника председника Општине Сента, те је Решењем о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини општине Сента од године утврђено да је одборнику престао мандат даном доношења решења због избора на функцију помоћника председника Општине Сента. Изборна комисија општине Сента на основу овлашћења из члана 43. и члана 48. става 1. Закона о локалним изборима мандат доделила првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника и то ИМРЕ СИЂИЈУ, пољопривреднику из Кевија, Кошут Лајоша бр. 14. У складу са чланом 56. став 1. и 6. Закона о локалним изборима и одредбама Пословника Скупштине општине Сента, а на основу писменог извештаја Комисије за верификацију мандата поднетог Скупштини, донето је решење као у диспозитиву. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења. Број: /2016- I Дана: 25. јула године 801

19 Садржај: 116. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА ЗА ГОДИНУ 117. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЗА ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ 786 ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА 118. ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА РЕБАЛАНСОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА 787 ЗА ГОДИНУ 119. ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ЕЛГАС СЕНТА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ НЕРАСПОЕРЕЂЕНЕ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЈАВНОГ 789 ПРЕДУЗЕЋА ЕЛГАС СЕНТА 121. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДАЦИЈЕ СТЕВАН СРЕМАЦ СЕНТА Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВИЧАЈНЕ ФОНДАЦИЈЕ 792 СТЕВАН СРЕМАЦ СЕНТА 123. Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 794 СТЕВАН СРЕМАЦ У СЕНТИ 124. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СТЕВАН СРЕМАЦ У СЕНТИ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ СЕНТА У ГОДИНИ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА ЈОЖЕФ МОЛНАР ЧИКОШ РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА ИМРЕ СИЂИ 801 ИЗДАВАЧ: ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ЖИРО РАЧУН ШТАМПА: ТИРАЖ: Одељење за скупштинске и извршне послове, Сента, Главни трг бр. 1. Тел. 024/ Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента 2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно или за годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара, за претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета оглашавање је бесплатно остали приходи у корист нивоа општине Одељење за скупштинске и извршне послове 200 ком. 802

Број: СТРАНА 47. OLDAL szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007

Број: СТРАНА 47. OLDAL szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 Број: 16. 09.06.2016. СТРАНА 47. OLDAL 2016. 06.09. 16. szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 12. Статута

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број 20 30.11.2015. Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС, број 107/2005, 72/2009

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18   Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА ГОДИНЕ С Е Н Т А БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА 2013. ГОДИНЕ С Е Н Т А 79. На основу члана 7. и 36. став 1. Закона о превозу и друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVIII Број 18. ТЕМЕРИН 30.12.2015. Примерак 100,00 динара 338. На основу члана 6. и члана 33. Закона о о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., 28.09. 2017. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 109. На основу чл. 48. и чл.56 ст.6 Закона о локалним

Више

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР Број 12 30.06.2017 Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња 30.06.2017. године Број: 12 -Скупш тина општине- БРОЈ:11-О6-19/17-1 лист непокретности бр.

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIX 29. март 2007. г., XXXIX. évfolyam 2. szám Topolya, 2007. március 29. Број 2. 29.03.2007. СТРАНА 10. OLDAL 2007.03.29. 2. szám 12.

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу Година LV Број 31/2018 284 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС и 54/2011),

Више

ОДЛУКЕ

ОДЛУКЕ РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ С Е Н Т А РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ ОДЛУКЕ службеног листа Дан објављивања предмета Предмет 1 2 3 4 5 1 26.01.2012. 1 ОДЛУКА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 2 Нови Бечеј 16.01.2013. године година XLV 1. На основу члана 92. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011 и

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Страна 273 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 28 Датум: 01.јун 2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист изл

Страна 273 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 28 Датум: 01.јун 2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист изл Страна 273 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 5.Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија ( Сл.лист општине Куршумлија бр.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гла

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи (Сл. гла СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ БРОЈ 11. 1 На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

_sr

_sr БРОЈ 11. ГОДИНА XLVI г. С Е Н Т А 110. На основу члана 4. става 2. Правилника о расподели средстава Фонда за стипендирање студената Општине Сента ( Службени лист општине Сента, број 16/2009 и 17/2010)

Више

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен Година LIV Број 20/2018 176 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLV Број 13. ТЕМЕРИН 16. ОКТОБАР 2014. Примерак 100,00 динара 176. На основу члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007)

Више

GODINA LIV Apatin, 26. februar godine BROJ На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури ( Службени гласник Републике Србије бр.72

GODINA LIV Apatin, 26. februar godine BROJ На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури ( Службени гласник Републике Србије бр.72 GODNA LV Apatin, 26. februar 2018. godine BROJ 3 36. На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури ( Службени гласник Републике Србије бр.72/2009 и 13/2016), члана 21. тачка 9. Статута општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ ГОДИНА LI 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ ГОДИНА LI 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гл СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ 2017. ГОДИНА L 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 54/2011) Општинска

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 27. ГОДИНА LI 29. НОВЕМБРА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 27. ГОДИНА LI 29. НОВЕМБРА ГОДИНЕ С Е Н Т А СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 27. ГОДИНА LI 29. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ С Е Н Т А 185. На основу члана 56. Закона о локалним изборима("службени гласник РС", број 129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011),

Више

Microsoft Word - Registar za 2012

Microsoft Word - Registar za 2012 РЕГИСТАР ЗА 2012. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2012. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 1. Годишњи програм заштите,

Више

91

91 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXV 24. август 2004. г., XXXV. évfolyam 6. szám Topolya, 2004. augusztus 24. 121. 75. На основу члана 17. став 5. Одлуке о месним заједницама

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла ОПШТИНЕ 23.01.2018. године ГОДИНА 2018. БРОЈ 2 На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту,,службени гласник РС број 10/2016), члана 31.Правилника о о одобравању и финансирању програма којима

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 17. Кнић, 13.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 13. 10. 2017.

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 09. октобар 2013 Службени лист Општине Прокупље Број: 13 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ О ПРОКУПЉЕ ГОДИНА XIV Број 13 Прокупље 9. Октобар 2013. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 77 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXIII Нова Црња године Број: 21 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 77 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXIII Нова Црња године Број: 21 РЕПУБЛ Број 21 30.12.2013 Службени лист општине Нова Црња Страна 77 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година XX Нова Црња 30.12.2013. године Број: 21 БРОЈ:-06-44/13-1 ДАНА: 28.12.2013. 219.На основу члана 36.Закона о локалној самоуправи

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. Број 22 Година 54 Издаје Служба Скупштине општине

Више

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин Година LIV Број 5/2018 40 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштине Бачка Паланка број 24/2013 - пречишћен текст) и члана

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 11.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 11.doc TISKOVINA POŠTARINA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA SLUŽBENI LIST GRADA SUBOTICE BROJ: 11 GODINA: XLVIII DANA:16. mart 2012. CENA: 87,00 DIN. Na osnovu člana 22. i člana 26. Odluke o mesnim zajednicama

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1786 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 11. октобра године, на

ГОДИНА: XI БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1786 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 11. октобра године, на ГОДИНА: X БРОЈ: 28 16. октобар 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1786 на основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 54/12), донела је о потврђивању мандата

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 16. Излази по потреби страна 1. ЗАПИСНИК Образац ЖСО број 29/2016 О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 16. Излази по потреби страна 1. ЗАПИСНИК Образац ЖСО број 29/2016 О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 27.4.2016. Број 16. Излази по потреби страна 1. ЗАПИСНИК Образац ЖСО број 29/2016 О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ О РАСПОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА

Више

registar SL 2004

registar SL 2004 РЕГИСТАР СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2004 ГОДИНУ ПРЕДМЕТ објављено у листу бр. стр. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1. Одлука о завршном рачуну буxета општине Нови 1 1 за 2003. годину 2. Одлука о реализацији

Више

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Сента Скупштина општине Сента Број: 17/2017-I Дана: 28. март године С е н т а На основу ч

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Сента Скупштина општине Сента Број: 17/2017-I Дана: 28. март године С е н т а На основу ч Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Скупштина општине Број: 17/2017-I Дана: 28. март 2017. године С е н т а На основу члана 48. Статута општине ( Службени лист општине, број 5/2011)

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист општине Прибој број 12/08, ) и члана 42. Одлуке о усклађивању

Више

Службени лист Општине Сремски Карловци, 12/2017

Службени лист Општине Сремски Карловци,  12/2017 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 26/2019 ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 400-30/2019-I/1-1 Дана: 08. априла 2019. године 08. априла 2019.

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12,

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 119/12, ГОДИНА: V БРОЈ: 17 26. јун 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и

Више

24. август године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 5 Ариље, 24. август године Година MMXV Број 5 САДРЖАЈ Решење о раз

24. август године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 5   Ариље, 24. август године Година MMXV Број 5 САДРЖАЈ Решење о раз www.arilje.org.rs Ариље, 24. август 2015. године Година MMXV Број 5 САДРЖАЈ Решење о разрешењу председника општине Ариље...3 Решење о престанку мандата заменика председника општине Ариље...3 Решење о престанку

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

osfsdfjksdjf

osfsdfjksdjf СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОДИНА X - БРОЈ 7 П ЕТР ОВ АЦ Н А М Л АВ И 09. о к тобар 2015. године Б е с п л а т а н п р и м е р а к 1. На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана 32. Закона о локалној

Више

Број 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД четвртак 27. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД Година I Шид Број 7/ јун година На основу члана 63.

Број 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД четвртак 27. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД Година I Шид Број 7/ јун година На основу члана 63. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД Година I Број 7/2013. 27. јун 2013. година На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012); члана 32.

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА  УБ Број 1 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 20. март 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 1 Уб, 20. март 2014. године Бесплатан примерак 1. На основу члана 32. тачка

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

Microsoft Word - Sluzbeni_glasnik_11_18

Microsoft Word - Sluzbeni_glasnik_11_18 26.11.2018.године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА Број 11, стр. 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА БРОЈ 11/18 На основу члана 31. став ђ) Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? docx

Microsoft Word - ???????? ??????? docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXV - Број 4 15. мај 2019. година МОДРИЧА Аконтациона претплата за 2019. годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година XLX Број 13. ТЕМЕРИН 08.06.2016. Примерак 100,00 динара 91. На основу члана 56. став 2. и 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07, 34/10 одлука

Више

Sluzbeni list `

Sluzbeni list ` СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 4/2017. ОПШТИНЕ 17. фебруара 2017. године Примерак: 40,00 дин. На основу члана 41а. став 4. Закона о заштити природе ( Службени гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез ОПШТИНЕ 30.03.2018. На основу члана 76. и 77. а у вези са чланом 64. Закона о јавној својини ( Службени гласник РС бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 71. став 1. тачка

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx)

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè  br docx) СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLII Годишња претплата Број 3 Бач, 25. јануар 2017. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 7. ОДЛУКА О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 352. На основу члана 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 352. На основу члана 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар 2018. године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ 352. На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007,

Више

На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана године, донел

На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана године, донел На основу одредаба чл. 43 и 47. Статута Скијашког савеза Србије, Скупштина Скијашког савеза Србије на седници, одржаној дана 10.01.2017. године, донела је П О С Л О В Н И К О РАДУ СКУПШТИНЕ СКИЈАШКОГ САВЕЗА

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 18/ Бачка Паланка 30. јун године На основу члана 46. Закона о локалној

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 18/ Бачка Паланка 30. јун године На основу члана 46. Закона о локалној SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 18/2015 190 Бачка Паланка 30. јун 2015. године На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXVII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXVII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 10.12.2018. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧИНА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Број: 020-490/18-01 Датум: 04.12.2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 63. став 1. тачка 8. Статута

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 15. ВРБАС 7. НОВЕМБАР ГОДИНА XLVIII 149. На основу члана 30, 96. и 97. Статута општине Врбас (''Службени лист о

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 15. ВРБАС 7. НОВЕМБАР ГОДИНА XLVIII 149. На основу члана 30, 96. и 97. Статута општине Врбас (''Службени лист о СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРОЈ 15. 7. НОВЕМБАР 2013. ГОДИНА XLV 149. На основу члана 30, 96. и 97. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002,10/2004, 11/2008, 21/2009 и 15/2010),

Више

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20 На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона

Више



 42. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH AKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008) Proglašavam Zakon o objavljivanju

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 38. Алибунар, 25. јуни године Бесплатан примерак Број 18 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 150. На основу члана 11.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 38. Алибунар, 25. јуни године Бесплатан примерак Број 18 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 150. На основу члана 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 38. Алибунар, 25. јуни 2019. године Бесплатан примерак Број 18 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 150. На основу члана 11. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени

Више

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О РЕГИСТАР ЗА 2014. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2014. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 46. Годишњи програм заштите,

Више

SL_br_5-2015

SL_br_5-2015 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLV Број 5. ТЕМЕРИН 29. 04. 2015. Примерак 100,00 динара 117. На основу члана 23. и 26. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09), члан 14. Закона о библиотечко-информационој

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

Година LIV Број 30/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бач

Година LIV Број 30/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бач Година LV Број 30/2018 271 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број

Више

Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: 13.01.2016.година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 6. Закона о начину

Више

број 27 2

број 27 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 На основу члана 6. и 7а. и члана 38б. Закона о порезима на имовину ( Службени гласник РС, бр. 26/2001...68/14),

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc TSKOVNA POŠTARNA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTCA SLUŽBEN LST GRADA SUBOTCE BROJ: 37 GODNA: L DANA:06. novembar 2015. CENA: 87,00 DN. Broj: -401-1353/2015 Dana: 20.10.2015. godine Na osnovu člana 51. stav

Више

П р е д л о г

П р е д л о г НАЦРТ О Д Л У К А О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Београда За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла 2016. године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 28. - Решење о закључењу Јединственог бирачког

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА

СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  ОПШТИНЕ  ЧОКА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Х Р О Н О Л О Ш К И Р Е Г И С Т А Р ПРАВНИХ ПРОПИСА И ДРУГИХ АКАТА ОБЈАВЉЕНИХ У,,СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ОПШТИНЕ ЧОКА'' ЗА 2016. ГОДИНУ Одлуке,,Службени

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLV Број 30/2013 225 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 28. Закона о комуналним

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул године 198 На основу члана 209. став 1. та

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул године 198 На основу члана 209. став 1. та SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул 2013. године 198 На основу члана 209. став 1. тачка 5, члана 210. став. 3. и члана 213. Закона о социјалној

Више

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2 ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Број: 01-362/1 Београд,29.јун 2009. године На основу члана 49. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна 767. 27.11.2013. 116. На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. ГОДИНЕ 97. Председник општине Врњачка Бања, на основу

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 27/ На основу члана 14. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Ре

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 27/ На основу члана 14. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Ре SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLX Број 27/2014 224 На основу члана 14. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 Одлука Уставног

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА 114. Закључак

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл 30.11.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/2016 361 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 18/2016 1. На основу члана 32. тачка 12 Закона о локалној самоуправи ( Службени

Више