NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar"

Транскрипт

1 NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičarska 2019/2020. godina Maj/Svibanj god.

2 Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Širokom Brijegu, godine, d o n o s i P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BIH takmičarska 2019/2020. godina OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Propozicijama utvrđuje se način organizovanja i provođenja takmičenja Premijer ženske lige BiH u takmičarskoj 2019/2020. godini. UČESNICI TAKMIČENJA Član 2. Premijer ženska liga BiH broji 8 klubova i to: Četiri kluba Premijer ženske lige BiH za takmičarsku 2018/19. godinu Liga za prvaka; Dva prva kluba prema plasmanu Premijer ženske lige BiH Liga za ostanak u takmičarskoj 2018/2019. godini; Prvoplasirani klub iz Prve ženske lige FS RS na kraju takmičarske 2018/19. godine. Prvoplasirani klub iz Prve ženske lige NS FBiH na kraju takmičarske 2018/19. godine. Na kraju takmičarske 2019/20. godine iz Premijer ženske lige BiH ispadaju dva najslabije plasirana kluba iz Lige za ostanak. Svi klubovi koji učestvuju u takmičenju moraju imati i odgovarajuću U-17 selekciju koja učestvuje u paralelnom takmičenju na nivou NS/FS BiH. Klub koji nema pomenutu selekciju, ne može nastupati u Premijer ženskoj ligi BiH, a umjesto njega nastupa klub koji je zauzeo pretposljednje mjesto na tabeli PŽL BiH nakon završetka takmičarske 2018/19. godine. Popuna Premijer ženske lige BiH vrši se sa prvoplasiranim klubovima iz Prvih ženskih liga Nogometnog saveza Federacije BiH i Fudbalskog saveza Republike Srpske. ORGANIZACIJA TAKMIČENJA Član 3. Takmičenjem u Premijer ženskoj lige BiH rukovodi Komitet za takmičenje NS/FS BiH (u daljem tekstu Komitet), u saradnji sa Sektorom za sport NS/FS BiH. Član 4. Takmičenje u Premijer ženskoj ligi se odvija po bod sistemu u dva dijela. U prvom dijelu igra se: dvokružno (7 + 7=14 kola), a u drugom dijelu se razigrava na slijedeći način: LIGA ZA PRVAKA: 1 4. plasirani klub iz prvog djela takmičenja, dvokružno (3+3=6 kola) LIGA ZA OSTANAK: 5 8. plasirani klub iz prvog dijela takmičenja, dvokružno (3+3=6 kola) U drugi dio takmičenja klubovi prenose sve osvojene bodove i gol razliku ostvarenu temeljem rezultata utakmica prvog dijela takmičenja. Raspored utakmica za prvi dio takmičenja određuje se ždrijebom takmičarskih brojeva klubova uz primjenu Bergerove tablice, abecednim redom naziva klubova. Raspored utakmica za drugi dio takmičenja određuje se uz primjenu "Bergerove tablice", s time da klubovi dobivaju takmičarske brojeve identične ostvarenom plasmanu u pojedinu ligu (od 1. do 4.). U slučaju da dva ili više klubova ostvare identičan plasman u drugi dio takmičenja, takmičarski brojevi tih klubova određuju se ždrijebom. 2

3 Član 5. Utakmice se igraju u dva dijela po 45 minuta. Odmor između dva dijela igre traje minimalno 10, a maksimalno 15 minuta. Član 6. Klubovi su obavezni da najkasnije u roku od 10 dana prije termina žrijeba dostave u Odjel za ligaška takmičenja/natjecanja NS/FS BiH slijedeće informacije: - naziv stadiona i alternativnog stadiona na kome će igrati utakmice; - mjesto i vrijeme odigravanje utakmica (subota-nedelja); - boju opreme (gaćice, majica i dokoljenice) i rezervnu boju sa kojom će klub nastupati. Igračice Premijer ženske lige BiH obavezne su na lijevom rukavu majice nositi logo takmičenja. Član 7. Dva posljednja prvenstvena kola oba dijela takmičenja igraju se istog dana i u isto vrijeme. Izuzetno od prethodnog stava, Komitet može utvrditi i drugi termin odigravanja utakmice, samo u slučaju da ista nema rezultatski značaj i ishod iste ne utiče na plasman na tabeli. PROMJENA TERMINA ODIGRAVANJA UTAKMICA Član 8. Promjena termina odigravanja utakmice može se vršiti na osnovu podnesenog pismenog zahtjeva zainteresovanog kluba, koji mora biti podnesen Komitetu najkasnije 8 (osam) dana prije utvrđenog termina odigravanja utakmice, a koji u sebi sadrži razlog zbog kojeg se traži promjena termina s predloženom dokumentacijom, iz koje se može utvrditi opravdanost zahtjeva, kao i eventualni prijedlog za novi termin. U slučaju kada zahtjev za promjenu termina odigravanja utakmice nije podnesen u predviđenom roku iz stava 1. ovog člana, klub je dužan dostaviti i pismenu saglasnost drugog kluba (protivnika) za promjenu termina odigravanja utakmice, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana utvrđenog termina utakmice. Odluku o zahtjevu kluba za promjenu termina utakmice iz stavka 1. i 2. ovog člana donosi Komitet s tim da se kod donošenja odluke moraju imati u vidu odredbe člana 19. i 20. Pravilnika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima BiH. Odluka Komiteta je konačna i ona se dostavlja zainteresiranim klubovima i ostalim sudionicima takmičenja. DUŽNOSTI KLUBOVA Član 9. Klub domaćin je obavezan pripremiti teren za igru, a odluku o podobnosti terena za odigravanje utakmice donosi isključivo sudija utakmice. Utakmice se mogu igrati na stadionima koji imaju saglasnost NS/FS BiH, a odluku donosi Komitet na osnovu izvještaja Ad hoc komisije za pregled stadiona, koju sačinjavaju po jedan predstavnik Komiteta za takmičenje, Komiteta za stadione i bezbjednost, te Generalnog sekretarijata NS/FS BiH. Član 10. Klub je obavezan na stadion doći 90 minuta prije utakmice i nastupiti sa najboljim sastavom. Član 11. Takmičenje se administrativno vodi kroz COMET informacioni sistem. Klub domaćin obavezan je da delegatu utakmice stavi na raspolaganje računar i printer sa priključkom na internet. 3

4 Član 12. Klub domaćin je obavezan na svim utakmicama postaviti na jarbole: državnu zastavu Bosne i Hercegovine, zastavu NS/FS BiH, a mogu se postaviti klupske, entitetske zastave, zastave županija/kantona, zastava fair playa. Istaknute zastave moraju biti istih dimenzija. Postavljanje drugih zastava nije dozvoljeno, a u slučaju njihovog postavljanja, klub će snositi disciplinske sankcije u skladu sa Disciplinskim pravilnikom NS/FS BiH. Član 13. Klub domaćin će, na zahtjev gostujućeg kluba, a prema mogućnostima, izvršiti rezervaciju smještaja i ishrane, kao i starati se o njihovom dočeku, boravku i ispraćaju. Sve troškove iz prethodnog stava snosi gostujuća ekipa, ako drugačije nije predviđeno posebnim sporazumom klubova. Član 14. Klub domaćin je dužan da preduzme sve mjere u cilju obezbjeđenja ličnosti: članova gostujuće ekipe i službenih lica prije utakmice, za vrijeme odigravanja utakmice i po završetku utakmice, sve do napuštanja stadiona i mjesta odigravanja utakmice. Domaći klub je, također, dužan da obezbijedi odgovarajuću dežurnu redarsku službu dovoljnim brojem redara, te prisustvo pripadnika policije, ljekara, vozila hitne pomoći i 2-4 lica sa nosilima, te dovoljan broj sakupljača lopti (najmanje 6). Klub-domaćin je obavezan nadležnoj policijskoj upravi prijaviti mjesto i vrijeme odigravanja utakmice,te druge relevantne podatke na zahtjev policijske uprave. Bez pripadnika policije, vozila za hitnu pomoć i ljekara, utakmica se neće igrati. Član 15. Klub domaćin obavezan je nezavisnoj snimateljskoj kompaniji, koju ovlasti NS/FS BiH, omogućiti adekvatne uslove (na centralnom dijelu stadiona) za snimanje utakmice. Također, TV kompaniji koja vrši direktni prijenos utakmice, klub je dužan osigurati punu sigurnost za opremu i djelatnike, za vrijeme i nakon završetka utakmice, u objektu stadiona. Član 16. Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica u stadionu, pored terena za igru, u tehničkom prostoru moraju se nalaziti slijedeća lica (u ovisnosti da li je klub domaćin ili gost), a u suprotnom klub snosi disciplinske posljedice: 1. predstavnik/ca kluba - prikladno obučen/a (obaveza oba kluba) 2. glavni/a trener/ica - prikladno obučen/a ili u trenerci kluba, koji/a posjeduje najmanje trenersku UEFA B licencu (obaveza oba kluba) 3. najmanje jedna pomoćna/e trenera/ice, u trenerci kluba, koji/a posjeduje najmanje trenersku nacionalnu C licencu (obaveza oba kluba) 4. igrači u sportskoj opremi - u markerima 5. ljekar kluba (obaveza kluba domaćina) 6. fizioterapeut (obaveza oba kluba). Predstavnik/ica kluba, glavni/a trener/ica ili pomoćni/a trener/ica ne mogu biti ista osoba. Navedena lica obavezna su posjedovati odgovarajuću licencu i / ili akreditaciju koju izdaje NS/FS BiH za tekuću takmičarsku sezonu. Validnost izdatih potrebnih dokumenata mogu kontrolisati samo subjekti koji su ih i izdali, a delegat na utakmici utvrđuje njihovo posjedovanje, odnosno identitet predstavnika kluba. Osobe čiji se identitet ne može utvrditi ne mogu se nalaziti u tehničkom prostoru, osim zamjenskih igračica za koje važe odredbe člana 21. Propozicija takmičenja. NAJMANJI BROJ IGRAČICA U IGRI Član 17. Utakmica ne može da počne ako jedna od ekipa nema najmanje sedam igračica. 4

5 Igračice koje nisu upisane do početka utakmice u zapisnik sa utakmice ne mogu nastupiti na utakmici. Ako jedna od ekipa za vrijeme igre ostane sa manje od sedam igračica, sudija je dužan da zaustavi igru, a ako u roku od pet minuta klub ne nastupi s minimalnim brojem igračica, sudija je dužan da označi kraj utakmice. Član 18. Svaka ekipa prijavljuje u zapisnik sa utakmice 18 igračica. U igri učestvuje 11 prijavljenih igračica, a tokom igre mogu se izvršiti tri zamjene. Ukoliko neka od ekipa nema u zapisniku utakmice prijavljenih najmanje 15 (petnaest) igračica, onda ista snosi takmičarske i disciplinske posljedice. Član 19. Ekipe na jednoj utakmici ne mogu igrati u istim ili sličnim bojama dresova. U protivnom, dresove će promijeniti domaća (prvoimenovana) ekipa. PRAVO NASTUPA IGRAČICA Član 20. Na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti igračice koje su unesene u Comet sistem i koje su stekle pravo igranja prema odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača NS/FS BIH, ukoliko su navršile 16 godina života, kao i igračice koje navršavaju 16 godina u kalendarskoj godini u kojoj se utakmica odigrava, ali sa obaveznim specijalističkim ljekarskim pregledom kod nadležne zdravstvene ustanove u BiH, ovjerenim u registracionom savezu, kojim se oglašava sposobnim za nastupanje na utakmicama seniorskog uzrasta. Pravo nastupa igračica stranih državljanki regulisano je odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača NS/FS BiH. Klub može imati više registrovanih igračica stranih državljana, s tim što 3 (tri) igračice strane državljanke mogu biti upisane u zapisnik sa utakmice i imaju pravo nastupa na jednoj utakmici. Igračice sa dvojnim državljanstvom (BiH i neke druge države) ne smatraju se stranim državljankama. Igračica ne može nastupiti na dvije zvanične utakmice u toku istog dana, tj. prije proteka 24 sata od završetka prve utakmice. IDENTITET IGRAČICA Član 21. Na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti samo igračice čiji je identitet utvrđen putem sportske legitimacije izdate od nadležnog organa za registraciju, a u slučaju njenog nedostatka identitet će se utvrditi na osnovu javne isprave: lične karte ili pasoša. Ukoliko se identitet igračice utvrđuje na osnovu javne isprave, klub je obavezan na zahtjev Komiteta dostaviti u NS/FS BIH sportsku legitimaciju u roku od 24 sata. Identitet se u pravilu utvrđuje prije početka utakmice. Za igračice koje su zakasnile na početak utakmice, odnosno na početak drugog dijela, a upisane su u zapisnik sa utakmice, identitet se utvrđuje za vrijeme odmora između dva dijela igre i neposredno po završetku utakmice. Član 22. Svaka igračica mora imati sportsku legitimaciju sa upisanim datumom i ovjerenim ljekarskim pregledom obavljenim u zdravstvenoj ustanovi u BiH ili, izuzetno, zvaničnu ljekarsku potvrdu o izvršenom ljekarskom pregledu u BiH. Ljekarski pregled važi šest mjeseci, a za igračice mlađe od 17 godina četiri mjeseca. Igračica koja nije upisana u zapisnik sa utakmice, ili koja nije izvršila ljekarski pregled, ne može nastupati na prvenstvenim utakmicama. 5

6 DELEGAT(ICA) NA UTAKMICI Član 23. Delegata(icu) na utakmici u takmičenju Premijer ženske lige BiH i završnice Kupa BiH za žene, određuje Komitet sa liste delegata Premijer ženske lige BiH, Prvih liga NSFBiH i FSRS. Prava i obaveze delegatice na utakmici na ovom nivou takmičenja, uređena su odredbama Pravilnika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima BiH i Propozicijama takmičenja Premijer ženske lige BiH, kao i uputstvima koja donosi Komitet za takmičenje NS/FS BiH. Delegatica zastupa Komitet, i ima vrhovni nadzor na utakmici. Nakon određivanja, delegatica dobija nalog om od Odjela za ligaška takmičenja/natjecanja NS/FS BiH, u čijem sadržaju mora biti navedeno mjesto, vrijeme i satnica odigravanja utakmice. Delegatica na utakmici je obavezna održati radni sastanak (Brifing) 60 minuta prije zakazanog početka utakmice i odmah nakon odigrane utakmice unijeti sve podatke o utakmici (Zapažanja delegata) u COMET sistem, sa kratkim opštim opisom dešavanja na utakmici, sa kojima upoznaje sudiju/sutkinju utakmice, koji/koja nakon sravnjenja podataka svojom šifrom zaključuje utakmicu. Delegatica na utakmici je obavezna u roku od 24 sata po odigranoj utakmici sačiniti i zaključiti delegatski izvještaj, putem Comet-a, a Odjelu za takmičenje dostaviti ovjerene spiskove igrača. Ukoliko na utakmici dođe do incidenata, prekida utakmice, isključenja igrača, ili na zahtjev Komiteta delegatica i sudija/sutkinja su obavezni dostaviti dopunski izvještaj u roku od 24 sata po odigravanju utakmice. POSMATRAČ SUĐENJA Član 24. Posmatrače suđenja određuje Komitet za sudije i suđenje NS/FS BiH. Nakon određivanja, posmatrač suđenja dobija nalog elektronskim putem od Odjela za sudije, u čijem sadržaju mora biti navedeno mjesto, vrijeme i satnica odigravanja utakmice. Posmatrač suđenja daje brojčanu ocjenu suđenja u roku od 48 sati po završetku utakmice. Izvještaj o suđenju posmatrač suđenja sastavlja prema Uputstvu o ocjenjivanju suđenja, i to u sistemu COMET-a, u roku od 48 sati po odigranoj utakmici. SUTKINJE / SUCI Član 25. Utakmice Premijer lige BiH za žene mogu voditi sutkinje sa liste Premijer ženske lige BiH, koju sastavlja Komitet za sudije i suđenje NS/FS BiH, a po potrebi i sudije sa ostalih stepena takmičenja, čije određivanje vrši Komitet za sudije i suđenje NS/FS BiH. Član 26. Nakon određivanja, sudija / sutkinja dobija nalog elektronskim putem od Odjela za suđenje u čijem sadržaju mora biti navedeno mjesto, vrijeme i satnica odigravanja utakmice. Član 27. Sudija / sutkinja utakmice je dužan / dužna da prije početka utakmice pregleda i odluči da li je teren uslovan za igru. Ako sudija / sutkinja utvrdi da je teren neuslovan za igru, to konstatuje u zapisniku sa utakmice. ZAPISNIK SA UTAKMICE Član 28. Delegat(ica) sastavlja zapisnik sa utakmice putem Comet-a. Klubovi su dužni 60 minuta prije početka utakmice dostaviti ovjeren i potpisan spisak igrača i službenika svoje ekipe na propisanom obrascu. 6

7 REGISTRACIJA UTAKMICA Član 29. Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje uslovi za registraciju po službenoj dužnosti, utakmica se registruje postignutim rezultatom. Ako je prvostepena odluka pravosnažna, ili je donijeta drugostepena odluka koja je konačna, jednom registrovana utakmica ne može biti poništena, izuzev u postupku zaštite zakonitosti Pravilnika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima NS/FS BiH. Komitet vrši registraciju odigranih utakmica na prvoj narednoj sjednici. Izuzetno, Komitet može vršiti registraciju odigranih utakmica putem a, telefona, faksa. Ako je uložena žalba, rok za registraciju utakmice se produžava do konačne odluke. ŽALBE Član 30. Žalbe po svim osnovama moraju se telefaxom ili om najaviti NS/FS BiH u roku od 24 sata po odigranoj utakmici, a obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj taksi ima se dostaviti NS/FS BiH u roku od 48 sati po odigranoj utakmici. Ukoliko rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, rok za ulaganje žalbe se produžava za prvi naredni radni dan. Žalba se dostavlja Komitetu. Uz žalbu se dostavlja dokaz o uplaćenoj taksi, u skladu sa odlukom IO NS/FS BiH. Član 31. Žalbe u prvom stepenu rješava Komitet a u drugom stepenu Apelaciona komisija NS/FS BiH. DISCIPLINSKE SANKCIJE Član 32. O disciplinskim prekršajima klubova, igrača, članova stručnog i tehničkog rukovodstva i funkcionera klubova koji učestvuju u takmičenju, odlučuje se na osnovu Disciplinskog pravilnika NS/FS BIH. Drugostepene odluke po disciplinskim prekršajima su konačne. U interesu regularnosti takmičenja nadležni organ može utvrditi i skraćeni žalbeni postupak. UTVRĐIVANJE PLASMANA Član 33. Plasman klubova na tabeli utvrđuje se prema odredbama člana 46. Pravilnika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima NS/FS BIH. FINANSIJSKE ODREDBE Član 34. Prihodi sa prvenstvenih utakmica pripadaju klubu domaćinu. Klubovi učesnici PŽL BiH su oslobođeni plaćanja troškova kotizacije za učešće u takmičenju. Troškove angažmana službenih lica na utakmicama PŽL BiH snosi NS/FS BiH iz sredstava UEFA Programa razvoja ženskog nogometa / fudbala. Također, iz istih sredstava, NS/FS BiH će svakom od klubova učesnika takmičenja, a u svrhu podrške organizacije utakmica i funkcionisanja kluba, uplatiti iznos od po KM. U slučaju da se klubovi ne budu pridržavali odredbi ovih Propozicija, ili ostalih odluka NS/FS BiH, NS/FS BiH zadržava pravo da izvši drugačiju raspodjelu ovih sredstava. Odluku o navedenom donosi IO NS/FS BiH, na prijedlog Sektora za sport NS/FS BiH. 7

8 NAGRADE Član 35. Nogometni/Fudbalski savez BiH prvoplasiranoj ekipi Premijer ženske lige BiH dodjeljuje prelazni i pehar u trajno vlasništvo. Igračima, tehničkom i stručnom rukovodstvu prvoplasiranog kluba dodjeljuje se 35 zlatnih medalja. Član 36. Za osvojeno prvo mjesto u fair-playu klubu pripada pehar. ZAVRŠNE ODREDBE Član 37. Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, važe odredbe Pravilnika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima NS/FS BiH, Pravila nogometne/fudbalske igre i drugih propisa NS/FS BiH, FIFA-e i UEFA-e. Član 38. Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se za takmičarsku 2019/2020. godinu. P R E D S J E D N I K Elvedin Begić 8

9 Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj godine, d o n o s i P R O P O Z I C I J E takmičenja završnog dijela Kup-a BiH za Žene za takmičarsku 2019/2020. godinu OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Propozicijama utvrđuje se način rukovođenja i organizovanja završnog dijela nogometnog/fudbalskog Kup-a Bosne i Hercegovine za žene u takmičarskoj 2019/2020. godini. UČESNICI TAKMIČENJA Član 2. U završnom dijelu kupa Bosne i Hercegovine učestvuje 10 (deset) ženskih klubova i to: - 6 prvoplasiranih klubova iz Premijer ženske lige BiH za sezonu 2018/19, - prvoplasirani klub Prve ženske lige NSFBiH za sezonu 2018/19, - prvoplasirani klub Prve ženske lige FSRS za sezonu 2018/19, - 1 klub is Nogometnog saveza Federacije BiH, - 1 klub iz Fudbalskog saveza Republike Srpske. Sve utakmice završnice Kup-a BiH za žene se igraju po jednostrukom kup sistemu, na slijedeći način: - pretkolo u kojem učestvuju klubovi iz Prvih liga NSFBiH i FSRS (2 kluba) i klubovi koji su postali novi članovi PŽL BiH (2 kluba), - klubovi pobjednici utakmica u pretkolu, učestvuju sa ostalih 6 ekipa članica PŽL BiH u završnici Kup-a BiH za žene (1/4 finala). RUKOVOĐENJE I ORGANIZACIJA TAKMIČENJA Član 3. Kalendar takmičenja završnice Kup-a BiH za žene donosi Izvršni odbor NS/FS BiH, na prijedlog Komiteta za takmičenje NS/FS BiH. Takmičenjem rukovodi Komitet, u saradnji sa Sektorom za sport NS/FS BiH. ŽRIJEB PAROVA KUP-a Član 4. Raspored utakmica određuje se žrijebom, kojim rukovodi Komitet. Komitet donosi odluku o modalitetu žrijeba. Odluka Komiteta je konačna. SLUŽBENA LICA Član 5. Komitet i Komitet za sudije i suđenje NS/FS BIH određuje delegatice, posmatrače suđenja i sudije/kinje, u skladu sa Propozicijama Premijer ženske lige BIH. 9

10 ORGANIZACIJA UTAKMICA Član 6. Organizacija utakmica se vrši prema odredbama Pravilnika o Nogometnim/Fudbalskim takmičenjima NS/FS BiH i Propozicijama završnog dijela Kup-a BiH za žene. Utakmice su igraju na terenima registrovanim za prvenstvene utakmice klubova učesnika završnice Kup-a. Organizaciju utakmica vrši klub domaćin. Organizaciju finalne utakmice Kup-a BiH vrši Nogometni/Fudbalski savez BiH. Član 7. Klub domaćin je obavezan na svim utakmicama postaviti na jarbole: državnu zastavu Bosne i Hercegovine, zastavu NS/FS BiH, a mogu se postaviti klupske, entitetske zastave, zastave županija/kantona, zastava fair playa. Istaknute zastave moraju biti istih dimenzija. Postavljanje drugih zastava nije dozvoljeno, a u slučaju njihovog postavljanja, klub će snositi disciplinske sankcije po članu 55. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH. PRAVO NASTUPA Član 8. Pravo nastupa na utakmicama završnog dijela Nogometnog/Fudbalskog Kup-a BiH za žene imaju igračice koje ispunjavaju uvjete za nastup koji su propisani Pravilnikom o registraciji, statusu i transferu igrača NS/FS BiH, Propozicijama o takmičenju Premijer ženske lige BiH, kao i uredno ovjerenim ljekarskim pregledom upisanim u sportsku legitimaciju. Ukoliko neka od ekipa nema u zapisniku utakmice prijavljenih najmanje 15 (petnaest) igračica, onda ista snosi takmičarske i disciplinske posljedice. U završnom dijelu takmičenja ne mogu nastupati igračice koji su nastupale za drugi klub koji učestvuje, ili je učestvovao u tekućem Kup-u BiH za žene, u organizaciji NS/FS BIH (računajući takmičenje od ¼ finala i dalje). UTVRĐIVANJE PLASMANA Član 9. Ukoliko utakmica završi neriješenim rezultatom, pobjednik se dobija izvođenjem udaraca sa tačke kaznenog udarca za dobijanje pobjednika na utakmici, prema Pravilima nogometne/fudbalske igre. U finalu se igra jedna utakmica, i to u mjestu koje odredi NS/FS BiH, koji je i organizator iste. Ukoliko je nakon isteka regularnog vremena neriješen rezultat, pobjednik se dobija izvođenjem udaraca sa tačke kaznenog udarca za dobijanje pobjednika na utakmici. Član 10. Ukoliko klub, nakon obavljenog žrijeba takmičarskih brojeva, svojom krivicom odustane od Kup takmičenja, ili neopravdano ne dođe na odigravanje utakmice, u dalje takmičenje će se plasirati protivnički klub. Klub koji neopravdano odustane od Kup takmičenja ili neopravdano ne dođe na odigravanje utakmice, snosit će disciplinske posljedice u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH. ŽALBE Član 11. Žalbe po svim osnovama moraju se om ili faxom najaviti u roku od 24 sata po odigranoj utakmici, a obrazloženje sa dokazom o uplaćenoj taksi ima se dostaviti u roku od 48 sati po odigranoj utakmici. Ukoliko rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, rok za ulaganje žalbe se produžava za prvi naredni radni dan. 10

11 Žalba se dostavlja Komitetu. Uz žalbu se dostavlja dokaz o uplaćenoj taksi u skladu sa odlukom IO NS/FS BiH. Žalbe u prvom stepenu rješava Komitet. Član 12. DISCIPLINSKE ODREDBE Član 13. O disciplinskim prekršajima klubova, igrača, članova stručnog i tehničkog rukovodstva i funkcionera klubova koji učestvuju u takmičenju, odlučuje se na osnovu Disciplinskog pravilnika NS/FS BIH. Drugostepene odluke po disciplinskim prekršajima su konačne. U interesu regularnosti takmičenja nadležni organ može utvrditi i skraćeni žalbeni postupak. FINANSIJSKE ODREDBE Član 14. Troškove službenih lica (taksi i putnih troškova) snosi NS/FS BIH. NAGRADE Član 15. Pobjednik kupa Bosne i Hercegovine za žene dobiva prelazni pehar i pehar u trajno vlasništvo, a igračice, tehničko i stručno rukovodstvo 30 (trideset) zlatnih medalja. Igračice, tehničko i stručno rukovodstvo drugog finaliste dobivaju 30 (trideset) srebrenih medalja. Službena lica (sudije, posmatrač suđenja i delegat ) dobivaju 6 (šest) medalja. Klubovima finalistima Kup-a pripada i novčana nagrada, i to: KM (osam hiljada konvertibilnih maraka) za pobjednika Kup-a; KM (četiri hiljade konvertibilnih maraka) za finalistu Kup-a. ZAVRŠNE ODREDBE Član 16. Za sva ostala pitanja koja nisu predviđena ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima NS/FS BiH i drugih propisa NS/FS BiH, FIFA-e i UEFA-e. Član 17. Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se za takmičarsku 2019/2020. godinu. P R E D S J E D N I K Elvedin Begić 11

12 Broj: /19 Široki Brijeg, god. Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH, na prijedlog Komiteta za takmičenje NS/FS BiH, na sjednici održanoj godine, d o n o s i O D L U K U o Kalendaru takmičenja Premijer ženske lige BiH Seniorke i U-17 Kup BiH za Žene takmičarska 2019/2020. godina JESENJI DIO August/ Kolovoz / / / kolo PŽL BiH 1. kolo PŽL BiH U kolo PŽL BiH 2. kolo PŽL BiH U kolo PŽL BiH 3. kolo PŽL BiH U-17 INTERNACIONALNI TERMIN Septembar/ Rujan 07/ / / / kolo PŽL BiH 4. kolo PŽL BiH U kolo PŽL BiH 5. kolo PŽL BiH U kolo PŽL BiH 6. kolo PŽL BiH U kolo PŽL BiH 7. kolo PŽL BiH U-17 Oktobar/ Listopad 30.09/ / / / INTERNACIONALNI TERMIN 8. kolo PŽL BiH 8. kolo PŽL BiH U kolo PŽL BiH 9. kolo PŽL BiH U kolo PŽL BiH 10. kolo PŽL BiH U-17 12

13 Novembar/ Studeni 02/ kolo PŽL BiH 11. kolo PŽL BiH U-17 PROLJETNI DIO Mart/ Ožujak 02/ INTERNACIONALNI TERMIN 14/ kolo PŽL BiH 12. kolo PŽL BiH U-17 Pretkolo Kup BiH za žene 21/ kolo PŽL BiH 13. kolo PŽL BiH U ¼ Finale Kup BiH za žene 28/ kolo PŽL BiH 14. kolo PŽL BiH U-17 April/ Travanj 04/ / / kolo PŽL BiH LZP i LZO INTERNACIONALNI TERMIN ½ Finale Kup BiH za žene 2. kolo PŽL BiH LZP i LZO 3. kolo PŽL BiH LZP i LZO Maj/ Svibanj 02/ kolo PŽL BiH LZP i LZO 5. kolo PŽL BiH LZP i LZO 6. kolo PŽL BiH LZP i LZO Finale Kup BiH za žene 13 P R E D S J E D N I K Elvedin Begić

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, 23.05.2016. godine, d o n o s i P R O P O Z I C I J E Premijer futsal

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BIH Broj: /16 Sarajevo, Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 3

NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BIH Broj: /16 Sarajevo, Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 3 NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BIH Broj: 02-1523/16 Sarajevo, 21.06.2016. Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH, na prijedlog

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени

Више

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a na sjednici održanoj 08. 08. 2013. izmijenio O D L U K

Више

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 07. Август 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ

Више

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 30. Јул 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

Више

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natj

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natj NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natjecateljsku sezonu 2017/2018 Sarajevo: juli/srpanj 2017.

Више

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и Број: 415/2019 Датум: 27.08.2019. КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре. Напомињем

Више

Извршни одбор ФС Србије на основу чл

Извршни одбор ФС Србије на основу чл На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», број 2/2012) и на основу Одлуке о систему сталних такмичења за првенство фудбалских футсал лига, Извршни одбор

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET/FUDBAL BIH P R A V I L N I K O NOGOMETNIM/FUDBALSKIM TAKMIČENJIMA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO, juni/lipanj 2013. Vanredni broj

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE P R O P I S N I K PRVENSTVA ZAGREBA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA 2019. GODINU Članak 1. Osnovne odredbe Prvenstvo Zagreba u odbojci na pijesku (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se temeljem članka 61,

Више

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc RVAČKI SAVEZ SRBIJE III RVAČKA LIGA SRBIJE B I L T E N br. 1. SADRŽAJ: 1. Zapisnik sa sednice Liga odbora III Rvačke lige Srbije, 2. Propozicije takmičenja III RLS 2010. g. Novi Sad, 07.10.2010.g. 1 RVAČKI

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Budačka 12, tel / fax:

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Budačka 12, tel / fax: HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 53 000 Gospić, Budačka 12, tel / fax: 053 575 644 e-mail: nogometni.savez.lsz@hi.t-com.hr web: www.nogometnisavezlsz.hr Broj:41/2019. Gospić,27.02.2019.

Више

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. На основу чл. 3. 19., 35., 100. ст 2. тач. 1-4. и 13. Закона о спорту и члана 58. став 1. тачка 4. Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016),

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 СТРАНА 228 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018.

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче 1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење СОРВ, на седници одржаној 19. фебруара 2018. године,

Више

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n 65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira KVARNERSKA RIVIJERA 2017 Turnir počinje

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

Na osnovu clana 4

Na osnovu clana 4 Na osnovu Člana 33. Statuta Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine, Upravno Odbor Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici održanoj 26.01.2010. godine usvojio je: PRAVILNIK O OSNOVAMA

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2016. ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Управни одбор Пливачког савеза централне

Више

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Prve lige Federacije BiH za takmičarsku/natjecateljsku sezo

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Prve lige Federacije BiH za takmičarsku/natjecateljsku sezo NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Prve lige Federacije BiH za takmičarsku/natjecateljsku sezonu 2019/2020 Sarajevo: juni/lipanj 2019. Broj: 1003/19

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 25.11.2013. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 6 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: Oџаци, 23.11.2013. године (субота) БСК 2012 ГРАФИЧАР 5:16 (4:12) ЦРВЕНКА ЈАФА ДАЛМАТИНАЦ

Више

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 25.06.2019.godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja za prvenstva Omladinske i Kadetske fudbalske lige Crne

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд,

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, 2019. 1 На основу члана 87. став 3, Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Управни одбор),

Више

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 Član 1. 28. Auto Rally "Tuzla 2019" u organizaciji udruženja građana "Tuzamk" Tuzla (u daljem tekstu : Rally) održat će se u nedjelju, 12. maja-svibanj 2019. godine. Rally

Више

Broj: 0056

Broj: 0056 FAIR PLAY JUNIOR CUP SEZONA 2015./2016. - PROPOZICIJE - OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim se propozicijama određuje oblik takmičenja u Malonogometnoj ligi FAIR PLAY JUNIOR CUP za takmičarsku sezonu 2015/2016.

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске категорије у такмичарској сезони 2018/2019 (у даљем тексту:

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018.

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. Članak 1. Ovim pravilnikom reguliraju se sva pitanja u odnosu na natjecanja Hrvatskog golf saveza (u daljnjem tekstu HGS). Službena

Више

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/26.07.2009. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули 2009. год. На основу члана

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr OIB 12001227058 www.nsvg.hr MB 01303015 Velika

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

Microsoft Word - Propozicije za HBL 18-19

Microsoft Word - Propozicije za HBL 18-19 HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ BOWLING SEKCIJA PROPOZICIJE HRVATSKA BOWLING LIGA Sezona 2018./2019. PROPOZICIJE RASPORED ODIGRAVANJA HBL-a POPIS IGRAČA ADRESAR KALENDAR NATJECANJA 1. OPĆE ODREDBE 1.1 Priređivač

Више

Microsoft Word - propoyicije pscs 2014

Microsoft Word - propoyicije pscs 2014 ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ЗИМСКА, ЛЕТЊА, ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2014 ГОДИНУ. ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. УО ПСЦС донео је одлуку о Пропозицијама ПСЦС за 2014

Више

Microsoft Word - Propozicije za HBL 16-17

Microsoft Word - Propozicije za HBL 16-17 HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ BOWLING SEKCIJA PROPOZICIJE HRVATSKA BOWLING LIGA Sezona 2016./2017. PROPOZICIJE RASPORED ODIGRAVANJA HBL-a POPIS IGRAČA ADRESAR KALENDAR NATJECANJA 1. OPĆE ODREDBE 1.1 Priređivač

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Marsovo polje 6, PP 98-52100 PULA OIB: 14116426555 IBAN: HR8523800061132000371 Centrala 052/223-856 Tajnik 052/217-154 Fax 052/382-328 www.nszi.hr e-mail: nogometzi@inet.hr

Више

Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1

Pravilnik 22. Auto Rally-ja Tuzla 2016 1 Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1 Poseban Pravilnik 22. Auto Rally ja "Tuzla 2016" Član 1. 22. Auto Rally "Tuzla 2016" u organizaciji Tuzlanskog auto moto kluba *Tuzamk* Tuzla (u daljem tekstu

Више

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018 07.06.2017. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА ЗАПАД На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара 2014. године усвојио

Више

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Обреновићева бб, ТПЦ Калча лок. Д-II-93/2 тел: 018/ 591-848; 018/ 591-877 Жиро рачун: 160-17756-61 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs

Више

Izvršni odobr Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36

Izvršni odobr Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36 Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 23. 08. 2018. donio P R O P O Z I C I J E NATJECANJA ZA PRVENSTVO PRVE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE JUNIORA ZA NATJECATELJSKU

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

Osnovom ~lanka 22. i 26. Statuta Hrvatskog nogometnog saveza, Skup{tina HNS-a, donijela je na sjednicama odr`anim , ,

Osnovom ~lanka 22. i 26. Statuta Hrvatskog nogometnog saveza, Skup{tina HNS-a, donijela je na sjednicama odr`anim , , P R A V I L N I K O NOGOMETNIM NATJECANJIMA (Pravilnik o nogometnim natjecanjima objavljen je u Glasnik 24/07 pročišćeni tekst, 09/08, 23/08, 9/09, 10/09-ispravak, 23/09-pročišćeni tekst, 10/10, 15/11,

Више

Propozicije TMK

Propozicije TMK ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ предлог Београд,... 2019. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Microsoft Word - Propozicije zone 2019

Microsoft Word - Propozicije zone 2019 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Николе Дражића 15 Тел / Факс 018/ 591-848; 018/ 591-877 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs Број : 272-01 ФС/19 Ниш, 18.07.2019. године

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М16 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 РЕЗУЛТАТИ: Сомбор, 28.04.2018. године (субота) СОМБОРЕЛЕКТРО JУГОВИЋ 19:18 Судије: Зорић-Барзут

Више

Glasnik_ cdr

Glasnik_ cdr Godina: XXVII Datum: 18. 09. 2018. Broj: 42 SADRŽAJ NATJECANJA ŽENSKOG NOGOMETA 2018/19 - Kalendar natjecanja - Propozicije natjecanja HNK za žene - Propozicije natjecanja Prve HNLŽ - Propozicije natjecanja

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr OIB 12001227058 www.nsvg.hr MB 01303015 Velika

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ A ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Тринаесто коло, 09. 03. 2019. године:

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc Temeljem čl 38. Statuta Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije na sjednici održanoj 08.08.2014., donosi odluku o: PROPOZICIJAMA NATJECANJA 2. ŽNL OPĆE ODREDBE Članak 1. Broj sudionici natjecanja

Више

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1 FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA 15000 Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/352-023, 601-008 ; Мат.br.:07342217 ; PIB: 100085095 ; Račun: 160-18559-77 Web: www.fsmo.rs; E-mail: fsmo@sbb.rs ; fsmo92@yahoo.com

Више

Glasnik_ cdr

Glasnik_ cdr Godina: XXVII Datum: 24. 08. 2018. Broj: 38 SADRŽAJ - Propozicije natjecanja Prve HNL juniora 2018/19. - Propozicije natjecanja Prve HNL pionira i kadeta 2018/19. - Propozicije natjecanja HNK za pionire,

Више

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36 Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 11. 07. 2019. donio P R O P O Z I C I J E NATJECANJA ZA PRVENSTVO DRUGE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE

Више

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se bliži uslovi,

Више

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/2019 15.08.2018. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

Microsoft Word - Bilten 05 TNS

Microsoft Word - Bilten 05 TNS ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ НОВОГ САДАVOLLEYBALL ASSOCIATON OF NOVI SAD ТЕКУЋИ РАЧУН: 16092405768, Банка Интеса http://www.nsodbojkasavez.org nscitivolley@neobee.net Билтен 05 ТРОФЕЈ НОВОГ САДА С Е З О Н А 2018 /

Више

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину Београд, 07. август 2019. године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за 2019. годину 1. Организатор Првенства Србије у кајаку и кануу спринт

Више

У П И Т Н И К

У П И Т Н И К КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној 18.11.2015.године, усвојио је ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГАТИМА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Овај Правилник

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР. 1/A ФИНАЛНИ ТУРНИР / ИГРАЧИ ДО 18. год (M94) Београд, год.

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР. 1/A ФИНАЛНИ ТУРНИР / ИГРАЧИ ДО 18. год (M94) Београд, год. СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН БР. 1/A ФИНАЛНИ ТУРНИР / ИГРАЧИ ДО 18. год (M94) Београд, 19.03.2012. год. ФИНАЛНИ ТУРНИР ИГРАЧИ ДО 18. год. Домаћини технички организатори: РК СЦ ВОЖДОВАЦ Адреса домаћина тех.орг.: Место

Више

Microsoft Word - Bilten 04 TNS

Microsoft Word - Bilten 04 TNS ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ НОВОГ САДАVOLLEYBALL ASSOCIATON OF NOVI SAD ТЕКУЋИ РАЧУН: 16092405768, Банка Интеса http://www.nsodbojkasavez.org nscitivolley@neobee.net Билтен 04 ТРОФЕЈ НОВОГ САДА С Е З О Н А 2018 /

Више

Microsoft Word - Prijedlog Propozicije I. HNL doc

Microsoft Word - Prijedlog Propozicije I. HNL doc P R I J E D L O G Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 44/08), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Prve HNL, na sjednici održanoj 2011. usvojio

Више

Pravilnik o takmicenju KSS

Pravilnik o takmicenju KSS ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ( усвојен 22.12.2017 и измене и допуне 20.06.2018.) - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА - 20.06.2018. На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2,

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 18 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Девето коло,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ (изменe и допунe од 20.06.2018. и 24.02.2019.) ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 1 На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2, чл. 157. ст. 1, чл. 158. ст. 2.

Више

PRAVIKNIK

PRAVIKNIK PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADNO-SPORTSKIH SUSRETA SS BOFOS BEOGRAD 2006. godine Na osnovu Odluke SS BOFOS-a o načinu organizovanja radno-sportskih susreta SS BOFOS, Organizacioni odbor na sastanku održanom

Више

Raspis ekipnog prvenstva RH

Raspis ekipnog prvenstva RH Hrvatski kuglački savez Ilica 37/I, 10000 Zagreb Broj: 5.2/19-IO Zagreb, 13. travnja 2019. godine KUGLAČKIM KLUBOVIMA ŽUPANIJSKIM KUGLAČKIM SAVEZIMA ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ Raspis ekipnog prvenstvo RH

Више

Slide 1

Slide 1 MEĐUOKRUŽNI ODBOJKAŠKI SAVEZ KRAGUJEVAC Srbija, 34000 Kragujevac, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 56, pošt. fah 155 Tel: 034/334-876, fax: 034/334-876, mobil: 063/77 39 146 E-mail: ooskrag@ptt.rs ili

Више

. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 32/12, 22/13), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Pr

. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 32/12, 22/13), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Pr . Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 32/12, 22/13), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Prve HNL, na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr www.nsvg.hr Velika Gorica, 03.12.2018. Broj: 1/2018.

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 39 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. Финални турнир Првенства Републике Србије за 2018/2019. годину за мушке млађе категорије играчи до 19 година (2000 и млађе) одржаће се у Крагујевцу 27.-28.

Више

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ www.serbiachess.net serbiacf@verat.net УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Овим Упутством

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 8 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Прва утакмица 16.12.2017. године. ВК ШАБАЦ - ВК НАИС 10

Више