МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ"

Транскрипт

1 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТРЕБИЊЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ПРАВИЛНИК O МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ ИЛИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ ПРИРОДНОГ ГАСА Требиње, мај године

2 САДРЖАЈ: ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 Члан 1. (Предмет)... 3 Члан 2. (Циљ доношења Правилника)... 3 Члан 3. (Дефиниције)... 3 ДИО ДРУГИ ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ... 5 ГЛАВА I ВРСТА ПРИКЉУЧАКА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА ЕЛЕМЕНАТА ПРИКЉУЧАКА... 5 Члан 4. (Врсте прикључка)... 5 Члан 5. (Елементи прикључка)... 5 ГЛАВА II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА И СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА... 5 Члан 6. (Структура трошкова прикључка)... 5 Члан 7. (Критеријуми за одређивање трошкова прикључка)... 6 Члан 8. (Утврђивање трошкова прикључка)... 7 Члан 9. (Трошкови изградње прикључка)... 7 Члан 10. (Трошкове набавке опреме, уређаја и материјала)... 8 Члан 11. (Трошкове радова на изградњи прикључка)... 9 Члан 12. (Трошкове израде пројекта, прибављања документације и стварања других услова за прикључење)... 9 Члан 13. (Корекција обрачуна трошкова прикључка)...10 Члан 14. (Расподјела трошкова групног прикључног вода)...10 Члан 15. (Трошкови прикључка у посебним случајевима)...10 ГЛАВА III ТРОШКОВИ И НАКНАДА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ...10 Члан 16. (Основа за обрачун)...10 Члан 17. (Накнада за обезбјеђење услова за прикључење)...11 ДИО ТРЕЋИ ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ...11 Члан 18. (Структура трошкова прикључка)...11 Члан 19. (Критеријуми за одређивање трошкова прикључка)...11 Члан 20. (Утврђивање трошкова прикључка)...12 ДИО ЧЕТВРТИ УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ...12 Члан 21. (Поступак утврђивања накнаде за прикључење)...12 ДИО ПЕТИ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ...13 Члан 22. (Тумачење)...13 Члан 23. (Ступање на снагу)

3 На основу члана 4. став (2) алинеја а), б) и в) и члан 46 став (2) Закона о гасу (Службени гласник Републике Српске, број 86/07 и 121/12) и члана 18. став (1) Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10) и члана 45. став (2) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 84. редовној сједници одржаној 21. маја године у Требињу, донијела је ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ ИЛИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ ПРИРОДНОГ ГАСА ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (Предмет) Правилником о методологији за обрачун трошкова прикључења на дистрибутивни или транспортни систем природног гаса (у даљем тексту: Правилник) уређује се начин обрачуна накнаде за прикључење на систем дистрибуције или транспорта природног гаса. Члан 2. (Циљ доношења Правилника) Циљ доношења овог правилника је да се на унапријед познатим и јасно дефинисаним условима обезбједи утврђивање правичног износа накнаде за прикључење на систем дистрибуције или транспорта природног гаса. Члан 3. (Дефиниције) (1) Термини и изрази који се користе у овом правилнику и његовим прилозима имају сљедећа значења: Гранична удаљеност објекта од система - удаљеност објекта од система за коју се варијабилни трошкови обрачунавају на основу типске удаљености. Групни типски прикључак - означава прикључак са једним прикључним водом и два или више мјерних мјеста. Оптимално рјешење - означава изведбу прикључка по најнижој цијени под условом да се обезбиједе технички прихватљиве карактеристике прикључка за одговарајућу врсту објекта и опреме, а све у складу са законом, техничким прописима и стандардима. Корисник система - правно лице или предузетник који снабдијева систем или систем снабдијева њих. 3

4 Купац - купац означава купца на велико или крајњег купца или енергетски субјект који купује природни гас. Објекат - објекат купца или корисника система природног гаса који се прикључује на транспортни или дистрибутивни систем. Оператер транспортног система - правно лице или предузетник који обавља дјелатност управљања транспортним системом на територији Републике Српске, одговорно за развој и интерконекције и за осигурање дугорочне способности система да одговоре потребама за транспортом гаса на територији Републике Српске. Оператер дистрибутивног система - правно лице или предузетник који обавља дјелатност дистрибуције, које је одговорно за рад, одржавање, и ако је неопходно, развој дистрибутивног система на одређеном подручју и евентуалних њених интерконекција са другим системима и за осигурање дугорочне способности система да одговори потребама за дистрибуцијом гаса. Прикључак - инсталација, уређаји, опрема и материјали којима се у складу са одобрењем за прикључење, објекат физички повезује са системом у најближој тачки у којој је прикључење технички и правно могуће, укључујући и мјерни уређај. Систем - је транспортна или дистрибутивна мрежа, ТПГ објекат или складиште, чији је власник или којим управља енергетски субјект у складу са Законом о гасу Републике Српске, укључујући количину гаса у гасоводу и постројења за пружање помоћних услуга и услуге повезаних предузећа које су неопходне за обезбјеђење приступа транспортним и дистрибутивним мрежама и ТПГ-у. Типска удаљеност од система - величина за утврђивање трошкова изградње типског прикључка. Типски прикључак - означава прикључак објекта на дистрибутивни систем, како је дефинисано у члану 4. овог правилника. Трошкови прикључења објекта - подразумјевају трошкове изградње прикључка и трошкове обезбјеђења услова за прикључење. Трошкови изградње прикључака - означавају трошкове изградње прикључка како је дефинисано у Глави II овог правилника. Трошкови обезбјеђења услова за прикључење - означава дио трошкова система настао као предуслов за прикључење. Удаљеност мјеста прикључења од система - означава растојање од спојног мјеста прикључног вода и гасне инсталације корисника до најближе тачке на постојећем систему на коју је могуће извести прикључак, мјерен трасом прикључног вода. (2) Поред термина и изрази који су дати у ставу (1) овог члана, у овом правилнику су коришћени термини и изрази обухваћени одредбама Закона о гасу (у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима Регулаторне комисије. 4

5 ДИО ДРУГИ ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ГЛАВА I ВРСТА ПРИКЉУЧАКА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА ЕЛЕМЕНАТА ПРИКЉУЧАКА Члан 4. (Врсте прикључка) (1) Типски прикључак је прикључак на дистрибутивни систем (полиетиленски или челични) који испуњава сљедеће услове: а) радни притиска је мањи од 6 bar са мјерним мјестом, максималног капацитета не већег од 10 Sm 3 /h, б) у изградњу прикључка се уграђује типизирана, односно стандардизована опрема, уређаји и материјали и при чијој се изградњи изводе стандардни радови. (2) У зависности од максималног капацитета МРС, односно типа мјерног уређаја, утврђују се сљедеће категорије типског прикључка: а) G - 2,5 максималног капацитета 4 Sm 3 /h, б) G - 4 максималног капацитета 6 Sm 3 /h, в) G - 6 максималног капацитета 10 Sm 3 /h. Прикључак се састоји од: Члан 5. (Елементи прикључка) а) прикључног вода са запорним органом и цијевним елементима за спајање на дистрибутивни систем, б) мјерног мјеста са припадајућом мјерном и заштитном опремом, в) елементи за спајање гасне инсталације корисника на прикључни вод, г) другог материјала и опреме која се може уградити у прикључак, у складу са одредбама овог правилника. ГЛАВА II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА И СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА Члан 6. (Структура трошкова прикључка) (1) Трошкови прикључка обухватају: а) трошкове опреме, уређаја и материјала, б) трошкове радова, в) трошкове израде пројекта, прибављања документације и стварања других услова за прикључење, 5

6 г) дио трошкова система настале као предуслов за прикључење објекта на систем, а у зависности од одобреног капацитета прикључка. (2) Обрачун трошкова прикључка врши се на основу норматива за трошкове из става (1) овог члана и то као збир трошкова утврђених: а) у фиксном износу за сваку врсту прикључка на основу карактеристика прикључка дефинисаних техничким правилима енергетског субјекта и изражава се у КМ, б) у варијабилном износу који зависи од удаљености објекта који се прикључује на дистрибутивни систем и изражава се у КМ/m. (3) Варијабилни трошкови изградње прикључка обухватају трошкове који зависе од удаљености објекта од система и исказују се по дужном метру, а обрачунавају се: а) ако је удаљеност објекта од система мања или једнака граничној удаљености варијабилни трошкови су једнаки трошковима за типску удаљености, б) ако је удаљеност објекта од система већа од граничне удаљености варијабилни трошкови се увећавају за трошкове између стварне и граничне удаљености, в) типска удаљеност објекта од система утврђује се на дужину вода од 15 метара, а гранична удаљеност објекта од система утврђује се на дужину вода од 25 метара. (4) Енергетски субјекти за дистрибуцију природног гаса (у даљем тексту: енергетски субјект) утврђују нормативе радова и спецификације материјала и опреме за обрачун трошкова прикључка и јединичне трошкове за одређивање дијела трошкова система насталих због прикључења, и на основу тих норматива утврђују и висину трошкова за сваку врсту прикључка чије су карактеристике у складу са техничким правилима и планом развоја енергетског субјекта. Члан 7. (Критеријуми за одређивање трошкова прикључка) (1) Критеријуми за одређивање трошкова прикључка на систем су: одобрени капацитет из рјешења којим се одобрава прикључење (енергетска сагласност), потреба за уграђивањем неопходних уређаја, опреме и материјала, потреба за извођењем радова, трошкови израде и прибављања документације као и стварања других услова за прикључење. (2) Ако је због техничких или других објективних услова прикључења неопходно да се изгради дистрибутивни објекат или дио система чији је капацитет већи од максимално одобреног на мјесту прикључења или да се уграде опрема и уређаји капацитета већег од одобреног, учешће трошкова прикључка у трошковима изградње објекта по овом основу утврђују се сразмјерно одобреном капацитету на мјесту прикључења. 6

7 Члан 8. (Утврђивање трошкова прикључка) (1) Трошак прикључења објекта утврђују се на основу пројектне документације, норматива радова и спецификације материјала и опреме енергетског субјекта и тржишних цијена и дијела трошкова система насталих због прикључења објекта на систем. (2) Трошак прикључења објекта рачуна се примјеном сљедеће формуле: ТП = ТИП+ДТС (1) гдје је: ТП укупни трошкови прикључка (КМ), ТИП трошак изградње прикључка (КМ), ДТС дио трошкова система настао као предуслов за прикључење (КМ). Члан 9. (Трошкови изградње прикључка) (1) Трошкови изградње прикључка одређују се као збир стварних трошкова опреме, уређаја и материјала, радова, израде пројекта, прибављања потребне документације и стварања других услова за изградњу прикључка, као што су: а) анализа оптималног мјеста прикључења, б) израда пројекта прикључка, в) прибављање прописаних сагласности, одобрења и друге потребне документације, г) рјешавање имовинско-правних односа везаних за конкретно прикључење, д) извођење припремних радова, ђ) набавка опреме, уређаја и материјала, е) потребни монтажни радови за реализацију прикључка са трошковима рада, употребе машина, алата, опреме и употребе возила, ж) опремање мјерног мјеста, з) геодетски радови, и) испитивања и пуштање прикључка у рад, ј) обављања других неопходних стручних, оперативних и административних послова ради прикључења објекта на систем, у складу са техничким прописима и правилима рада система на који се објекат прикључује и са критеријумима утврђеним овом методологијом. (2) Трошкови неопходне опреме, уређаја и материјала и извршених радова за израду прикључка објекта када је његова удаљеност од система мања или једнака граничној удаљености су фиксни. 7

8 (3) Трошкови неопходне опреме, уређаја и материјала и извршених радова за израду прикључка у случају да је удаљеност објекта од система већа од граничне удаљености разврставају се на фиксне и варијабилне. (4) Трошкови изградње прикључка објекта рачуна се примјеном сљедеће формуле: TИП = TO + TР + TД (2) гдје је: ТО ТР TД укупни трошкови неопходне опреме, уређаја и материјала за израду прикључка, укупни трошкови извршених радова, укупни трошкови прибављања и израде документације и стварања других услова за изградњу прикључка, (5) Укупни трошкови неопходне опреме, уређаја и материјала за израду прикључка (ТО) рачунају се примјеном сљедеће формуле: ТО = ФТО+ ЈВТО * РУ (3) гдје је: ФТО фиксни трошак неопходне опреме, уређаја и материјала за израду прикључка (КМ), ЈВТО јединични варијабилни трошак неопходне опреме, уређаја и материјала за израду прикључка (КМ/m), РУ разлика између удаљености објекта од система мјерене трасом вода и граничне удаљености (m), (6) Укупни трошкови извршених радова (ТР) потребних за израду прикључка се рачуна примјеном сљедеће формуле: ТР = ФТР+ЈВТР*РУ (4) гдје је: ФТР фиксни трошак извршних радова (КМ), ЈВРТ јединични варијабилни трошак извршних радова (КМ/m). Члан 10. (Трошкове набавке опреме, уређаја и материјала) (1) Енергетски субјект израђује спецификацију потребне опреме и материјала и нормиране количине те опреме и материјала која се уграђује у прикључни вод и мјерно мјесто. (2) Јединична цијена за сваку ставку опреме и материјала одређује се на основу тржишне (набавне) цијене те опреме и материјала. (3) Тржишна набавна цијена материјала и опреме документује се фактурама испоручилаца и/или документима о издавању робе из складишта или неким другим одговарајућим документом који садрже ове цијене, поштујући принцип најнижег трошка. (4) Трошкови набавке специфициране опреме и материјала за изградњу прикључка обрачунавају се примјеном јединичне цијене из става (2) овог члана на специфициране нормиране количине из става (1) овог члана. 8

9 Члан 11. (Трошкове радова на изградњи прикључка) (1) Радови на изградњи прикључка обухватају трошкове рада, трошкове употребе машина, специјалних алата и трошкове употребе возила. (2) За сваки тип прикључка енергетски субјект израђује спецификацију потребних радова и нормиране количине тих радова. (3) Трошкови рада на изградњи прикључка обрачунавају се на основу нормираног броја сати рада радне снаге одговарајуће стручне спреме неопходне за извођење нормиране количине радова и нормиране цијене радног сата (цијена норма сата). (4) Цијена норма сата утврђује се на основу цијене рада радника одговарајуће (нормиране) квалификационе структуре који се ангажују на изградњи прикључка и који су запослени код енергетског субјекта и/или на основу цијена из докумената (уговора, фактура и слично) о извођењу радова ангажовањем екстерног извођача на изградњи прикључка, с тим да се примјењује нижа утврђена цијена. (5) Вријеме које су извршиоци и машине провели на извршењу појединих врста радова утврђује се нормираним радним сатима таквих или сличних радова или на основу података из докумената о извођењу таквих радова ангажовањем екстерних извођача (уговор, грађевинска књига, монтажни дневник, ситуација, фактура и слично). (6) Трошкови рада машина које се користе код извођења радова обрачунавају се на основу нормираног броја сати рада машине на извођењу нормиране количине радова и тржишне цијене радног сата те машине или калкулативне цијене коју утврди енергетски субјект за своје машине, с тим да се примјењује нижа утврђена цијена. (7) Трошкови возила која је неопходно ангажовати код извођења радова на изградњи прикључка обрачунавају се на основу припадајућих трошкова према нормираном броју сати коришћења возила и трошкова горива за та возила и нормиране удаљености локације прикључка од сједишта радне јединице енергетског субјекта, надлежног за изградњу прикључка. Члан 12. (Трошкове израде пројекта, прибављања документације и стварања других услова за прикључење) Трошкови израде техничке документације прикључка, укључујући његово прилагођавање конкретној локацији, трошкови прибављања прописаних сагласности и одобрења, рјешавања имовинско-правних односа и трошкови обављања других оперативних и административних послова утврђују се на основу спецификације потребних радова и услуга, нормираног броја сати рада и нормиране јединичне цијене рада радне снаге које енергетски субјект ангажује ради извршења ових радова и услуга и спецификације других издатака који настају у вези са обављањем ових радова и услуга. 9

10 Члан 13. (Корекција обрачуна трошкова прикључка) (1) Купац или корисник система, због повољности услова и ефикасније реализације изградње прикључка или извођења радова на прикључењу његовог објекта на систем, може захтијевати да поједине радове и активности изведе у сопственој режији, а који нису везани са прибављањем услова које дају државни органи и овлашћене организације, уколико за њих прибави писмену сагласност енергетског субјекта на чији систем се прикључује. (2) Из трошкова прикључка искључују се позиције које се односе на радове и активности из става (1) овог члана тако што се износ трошкова који одговара тим позицијама одбија од укупно обрачунатог износа трошкова прикључка, а узимају се у обзир евентуални додатни трошкови енергетског субјекта у вршењу контроле над извођењем радова. Члан 14. (Расподјела трошкова групног прикључног вода) Учешће трошкова појединачних МРС-а у укупном трошковима код групног прикључка прикључног вода сразмјерно је учешћу капацитета појединачних МРС-а у укупном капацитету групног прикључног вода. Члан 15. (Трошкови прикључка у посебним случајевима) (1) Посебним случајевима за одређивање трошкова прикључка у смислу ове методологије сматрају се: а) промјена максималног одобреног капацитета на месту прикључења; б) поновно прикључење објекта на систем када се захтјев за издавање одобрења за прикључење подноси због искључења са система. (2) Трошкови прикључења у наведеним посебним случајевима се утврђују на сљедећи начин: а) у случају одобрења промјене максималног одобреног капацитета на мјесту прикључења трошкови прикључка се утврђују према додатним стварним трошковима које изискује такав прикључак. б) у случају одобрења прикључења објекта када се захтјев за издавање одобрења за прикључење подноси због искључења објекта са система, трошкови прикључка утврђују се према додатним стварним трошковима које изискује такав прикључак. ГЛАВА III ТРОШКОВИ И НАКНАДА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ Члан 16. (Основа за обрачун) (1) Трошкови обезбјеђења услова за прикључење представљају дио трошкова система насталих као предуслов за прикључење објекта и обухвата трошкове изградње дистрибутивног система на коју се објекат прикључује. 10

11 (2) Обрачун дијела трошкова система који настају због прикључења врши се на основу одобреног капацитета прикључка, израженог у Sm 3 /h, и јединичних трошкова обезбјеђења услова за прикључење на дистрибутивни систем, сразмјерно степену искоришћења капацитета дијела система на који се прикључује. (3) Оператер система може да утврди степен искоришћености система појединачно за сваки систем или јединствену вриједност за све системе. (4) Ако крајњи купац сноси трошкове изградње дијела система у циљу стварања техничких услова за прикључење свог објекта, дио трошкова за обезбјеђење услова за прикључење се умањује за износ трошкова купца на изградњи дијела система. Члан 17. (Накнада за обезбјеђење услова за прикључење) Накнада за обезбјеђење услова за прикључење, тј. дио трошкова система израчунава се на основу максималнох капацитета прикључка и висине јединичног трошка капацитета: ДТС = МКП * К, (5) гдје је: ДТС дио трошкова система (КМ); МКП максимални капацитет прикључка (Sm 3 /h); К јединични трошак капацитета, чију вриједност утврђује енергетски субјект (КМ/Sm 3 /h) у складу са ставом (2) члана 16. ДИО ТРЕЋИ ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ Члан 18. (Структура трошкова прикључка) (1) Трошкови прикључка обухватају: а) трошкове опреме, уређаја и материјала, б) трошкове радова и в) трошкове израде пројекта, прибављања документације и стварања других услова за прикључење. (2) Транспортер природног гаса према пројекту израде прикључка утврђује нормативе радова и спецификације материјала и опреме за обрачун трошкова прикључка из става (1) овог члана. Члан 19. (Критеријуми за одређивање трошкова прикључка) Критеријуми за одређивање трошкова прикључка на транспортни систем су: одобрени капацитет из енергетске сагласности којим се одобрава прикључење, потреба за уграђивањем неопходних уређаја, опреме и 11

12 материјала, потреба за извођењем радова, трошкови израде и прибављања документације као и стварања других услова за прикључење. Члан 20. (Утврђивање трошкова прикључка) (1) Трошак прикључења објекта утврђују се на основу пројектне документације, норматива радова и спецификације материјала и опреме енергетског субјекта и тржишних цијена. (2) Трошкови изградње прикључка објекта рачуна се примјеном сљедеће формуле: TИП = TO + TР + TД (6) гдје је: ТО - укупни трошкови неопходне опреме, уређаја и материјала за израду прикључка, ТР - укупни трошкови извршених радова, TД - укупни трошкови прибављања и израде документације и стварања других услова за изградњу прикључка. (3) Трошкови прикључења објекта на транспортни систем утврђују се на основу стварно насталих оправданих трошкова. (4) Трошкове набавке опреме, уређаја и материјала, трошкове радова на изградњи прикључка и трошкови израде пројекта, прибављања документације и стварања других услова за прикључење утврђују се у складу са чланом 10, 11. и 12. овог Правилника. (5) Корекција обрачуна трошкова прикључка утврђује се у складу са чланом 13. овог Правилника. ДИО ЧЕТВРТИ УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ Члан 21. (Поступак утврђивања накнаде за прикључење) (1) Енергетски субјекат доноси акт о висини трошкова прикључака, којег чини утврђивање норматива и јединичних цијена на основу којих се утврђује висина трошкова прикључка и утврђивање јединичних трошкова за одређивање дијела трошкова система. (2) Акт о висини трошкова прикључака треба да садржи и детаљну структуру утврђених норматива и висине трошкова појединачно, по сваком од елемената утврђених овом методологијом (у погледу врсте уређаја, опреме, материјала, радова, израде пројекта, прибављања документације и других услова за изградњу прикључка). (3) Примјерак аката из става (1) овог члана енергетски субјекти достављају Регулаторној комисији са образложеним прорачуном утврђених норматива и трошкова, прије почетка примјене обрачуна трошкова прикључка у складу са овим правилником. 12

13 (4) Енергетски субјекат, на принципима јавности и недискриминације, обезбјеђује подносиоцима захтјева за прикључење увид у акта на основу којих се утврђују трошкови прикључка, те висина и начин утврђивања тих трошкова. ДИО ПЕТИ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 22. (Тумачење) (1) Тумачење одредби овог правилника даје Регулаторна комисија. (2) Измјене и допуне овог правилника врше се по поступку који важи за његово доношење. Члан 23. (Ступање на снагу) (1) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. (2) Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом (Службени гласник Републике Српске, број 9/09). Број: /14/Р Требиње, 21. мај године Предсједник Миленко Чокорило 13

_MetodologijaPrikljucakEEPreciscenTekst.pdf

_MetodologijaPrikljucakEEPreciscenTekst.pdf ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ МЕТОДОЛОГИЈЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА НА СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Пречишћен текст обухвата: 1. Методологију о критеријумима и начину

Више

Odluka i metodologija za prikljucak-elektricna energija

Odluka i metodologija za prikljucak-elektricna energija На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (9), става 2. тачка 3) истог члана, а у вези са чланом 132. став 3, и члана 45. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11 и 80/11- испр.),

Више

Нa основу Одлуке за издавање привремене лиценце за дистрибуцију и снадбијевање електричном енергијом и Услова за коришћење привремене лиценце за дистр

Нa основу Одлуке за издавање привремене лиценце за дистрибуцију и снадбијевање електричном енергијом и Услова за коришћење привремене лиценце за дистр Na osnovu ĉlana 14. stav 2. Zakona o javanim preduzećima u Brĉko distriktu Bosne i Hercegovine ( Sluţbeni glasnik Brĉko distrikta BiH, br. 15/06, 5/07, 19/07, 1/08 i 24/08), a u vezi sa ĉlanom 107a. Zakona

Више

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12 На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (2) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, a у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11 и 80/11 - исправка),

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

IzmenaMetNafta

IzmenaMetNafta На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

Katalog propisa 2018

Katalog propisa 2018 Prečišćeni tekst Uredbe o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije obuhvata sljedeće propise: 1. Uredba o tarifnom

Више

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik

Microsoft Word - 1 Pravilnik РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТРЕБИЊЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ПРАВИЛНИК О ТАРИФНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ И ТАРИФНОМ СИСТЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Nacrt, Na osnovu člana 4.2, 4.3 i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ( Službe

Nacrt, Na osnovu člana 4.2, 4.3 i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ( Službe Na osnovu člana 4.2, 4.3 i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ( Službeni glasnik BiH, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 14. Statuta Državne

Више

Slide 1

Slide 1 ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ И ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 1 КЉУЧНИ ЧИНИОЦИ тржишта топлотне енергије Законска регулатива и легислатива РЕПУБЛИЧКИ НИВО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

Број: З44/2011-Д-02 Датум: Роцгас" а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Пред

Број: З44/2011-Д-02 Датум: Роцгас а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Пред Број: З44/2011-Д-02 Датум: 13.09.2011..Роцгас" а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за обрачун природног гаса

Више

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (Sl. list grada Beograda, br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuju se uslovi i način postavljanja

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 18. НОВА ВАРОШ, 10. ОКТОБАР ГОДИНЕ На основу члана 361. став 1. Закона о енер

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 18. НОВА ВАРОШ, 10. ОКТОБАР ГОДИНЕ На основу члана 361. став 1. Закона о енер СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА 1 БРОЈ 18. НОВА ВАРОШ, 10. ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ На основу члана 361. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС бр. 145/2014), члана 20.

Више

Microsoft Word Trifni sistem doc

Microsoft Word Trifni sistem doc На основу члана 178. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11-исправка и 93/12), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник Републике Србије, број 129/07), и члана

Више

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални Број: 18/2009-D-02ILt Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални директор Народног Фронта 12 21000 Нови Сад факс: 021/481

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

~RS Број: 771/ /2.. Датум: АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП "Стандард", Ада 8. октобра Ада Поштовани, у прило

~RS Број: 771/ /2.. Датум: АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП Стандард, Ада 8. октобра Ада Поштовани, у прило ~RS Број: 771/2008-0-02/2.. Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП "Стандард", Ада 8. октобра 1 24430 Ада Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у Службеном листу ЦГ, бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим правилима утврђује се садржај образаца

Више

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA Na osnovu odredbi člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 23/17), a u skladu s Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda načina i rokova raspodjele budžetskih korisnika

Више

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици (Службени гласник РС, број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 379. седници

Више

Уговор о изградњи објекта

Уговор о изградњи објекта Уговор о изградњи објекта По систему кључ у руке и инжењеринг Закључен дана године у, између уговорних страна: 1., из, ул., матични бр., рег. бр., ПИБ, које заступа директор (даље: Наручилац), с једне

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Microsoft Word - Odluka o uslovima i nacinu snabdevanja toplotnom energijom.doc

Microsoft Word - Odluka o uslovima i nacinu snabdevanja toplotnom energijom.doc На основу члана 145. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/2004), члана 13. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број 16/97 и 42/98), и члана 37. Статута Града Ниша ( Службени

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Razvoj distributivnih sistema Međunarodno iskustvo i postojeće stanje u Bosni i Hercegovini 14.03.2019., Goran Frančić (DNV GL) Razvoj distributivnih sistema za gas u Hrvatskoj Pregled razvoja distribucije

Више

Мјешовити Холдинг Електропривреда РС

Мјешовити Холдинг Електропривреда РС Мјешовити Холдинг "Електропривреда РС" ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина Мајевичка 97, 76300 Бијељина Цјеновник услуга ЗЕДП "Електро-Бијељина" а. д. Бијељина (у примјени од 01. 01. 2010. год.) Са корективном

Више

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10) i člana 36. stav (3) alineja prva

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: ,-". ЈП "Елгас", Сента Шпире Мећаша Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке

Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: ,-. ЈП Елгас, Сента Шпире Мећаша Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: 13.09.2011.,-". ЈП "Елгас", Сента Шпире Мећаша 37 24400 Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-15477-LOC-1/2019 Заводни број: 05-353-119/2019

Више

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa Na osnovu člana 62. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/98,62/02,66/02,38/03,97/04 i 34/06) i člana 18. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest"

Више

Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује

Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује се садржина и начин вођења књиге инспекције, грађевинског

Више

_Izmene i dopune Trzisnih Pravila komentari AERS SG

_Izmene i dopune Trzisnih Pravila komentari AERS SG ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛA О РАДУ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ септембар 2014. године На основу члана 72. став 1. тачка 3. и члана 87. Закона о енергетици ( Службени гласник РС бр.57/11, 80/11-исправка, 93/12

Више

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА ЈКП ЧОКА јануар 2015

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА ЈКП ЧОКА јануар 2015 ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА ЈКП ЧОКА јануар 2015 САДРЖАЈ: ПОГЛАВЉЕ 1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ... 4 1.3.1. Ћириличне скраћенице... 5 1.3.2. Латиничне скраћенице... 6 ПОГЛАВЉЕ 2. НАЧИН ПЛАНИРАЊА

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc TSKOVNA POŠTARNA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTCA SLUŽBEN LST GRADA SUBOTCE BROJ: 37 GODNA: L DANA:06. novembar 2015. CENA: 87,00 DN. Broj: -401-1353/2015 Dana: 20.10.2015. godine Na osnovu člana 51. stav

Више

Pravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja

Pravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О ВРЕДНОВАЊУ СТУДЕНТСКОГ ВОЛОНТИРАЊА Бања Лука, 30.06.2011. године На основу члана 38. став (1) под е) Закона о високом образовању ( Службени

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ПРEДНАЦРТ ЗАКОН О ЦЈЕВОВОДНОМ ТРАНСПОРТУ ГАСОВИТИХ И ТЕЧНИХ УГЉОВОДОНИКА И ДИСТРИБУЦИЈИ ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређују се услови за безбједан и несметан цјевоводни

Више

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА Ознака: Верзија/датум усвајања: Страна/укупно страна 1.0 / /54 ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТ

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА Ознака: Верзија/датум усвајања: Страна/укупно страна 1.0 / /54 ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТ ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА Ознака: Верзија/датум усвајања: Страна/укупно страна 1.0 /8.12.2014 1/54 ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРИРОДНОГ ГАСА YUGOROSGAZ A.D. Верзија

Више

Број: 351!2011-Д-02 Датум: ДЈКП "Полет",Лландиште Обилићева Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлу

Број: 351!2011-Д-02 Датум: ДЈКП Полет,Лландиште Обилићева Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлу Број: 351!2011-Д-02 Датум: 13.09.2011. ДЈКП "Полет",Лландиште Обилићева 15 26360 Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс:

Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: YUGOROSGAZ а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс: Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: 13.09.2011. "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О 11000 Београд факс: 011/321 6688 Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

dozvole

dozvole Na osnovu člana 26. stav (1) tač. a), b) i e) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH, broj 103/09) i člana

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла 2016. године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 28. - Решење о закључењу Јединственог бирачког

Више

Број: 749/ /з Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "Гас - Феромонт" а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића Ст

Број: 749/ /з Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Гас - Феромонт а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића Ст Број: 749/2008-0-02/з Датум: 04.02.2009. RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "Гас - Феромонт" а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића 67 22300 Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

Sluzbeni glasnik br. 3-17

Sluzbeni glasnik br. 3-17 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ Тел/Факс:055/650-304 е-mail: lopareso@teol.net ГОДИНА 2017. Број: 3/17 30.03.2017. Гласник издаје Скупштина општине Лопаре, а уређује га Стручна

Више

На основу чл

На основу чл На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, VOLKSBANK A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013,95/2016 98/2016,

Више

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA (Sl. glasnik RS, br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje etalona Republike Srbije (u daljem

Више

Microsoft Word - zakon o odrzavanju stambenih zgrada.doc

Microsoft Word - zakon o odrzavanju stambenih zgrada.doc ZAKON O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA Službeni glasnik RS, br. 44 od 27. H 1995, 46 od 29. HII 1998, 1 od 3. I 2001. I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom se utvrđuju prava i obaveze vlasnika stanova i

Више

Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП "Грејање" 3рењанин Панчевачка бб рењанин Поштовани,. у

Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП Грејање 3рењанин Панчевачка бб рењанин Поштовани,. у Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП "Грејање" 3рењанин Панчевачка бб 23000 3рењанин Поштовани,. у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Sluzbeni glasnik Grada Poreca br

Sluzbeni glasnik  Grada Poreca br OPĆINA VRSAR I. Općinsko vijeće 20. Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",broj 26/03) te članka 40. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 02/04),

Више

Tehničko rešenje: Industrijski prototip dvostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije tipska oznaka MM2 R

Tehničko rešenje: Industrijski prototip dvostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije tipska oznaka MM2 R Tehničko rešenje: Industrijski prototip dvostrukog trofaznog analizatora snage sa funkcijama merenja kvaliteta električne energije tipska oznaka MM2 Rukovodilac projekta: Vladimir Vujičić Odgovorno lice:

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту:

Више

Београд, Булевар краља Александра И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА

Београд, Булевар краља Александра И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ЧЕОНЕ НАПЛАТНЕ СТАНИЦЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ

Више

073-Sluzbeni-list-BGD.indd

073-Sluzbeni-list-BGD.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVII Број 73 24. децембар 2013. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана

Више

OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od godine i stupio na snagu godine.. ZA

OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od godine i stupio na snagu godine.. ZA OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od 27.11.2013. godine i stupio na snagu 05.12.2014. godine.. ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

Више

године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПО

године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПО 30.10.2018. године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ Порез на имовину 1. Порез на Закон о порезу на

Више

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатински пут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Данa: 28.04.2015. Број: 1745/14-7 На основу члана

Више

Microsoft Word - INFORMATOR za el doc

Microsoft Word - INFORMATOR za el doc ИНФОРМАТОР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ Подношење захтева за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, употребне дозволе (заједно са укњижбом у Кастастру), одобрења по члану 145. Закона,

Више

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR 9 maj - sever.doc

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR 9 maj - sever.doc На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Na osnovu Ċlana 23 Statuta BrĊko distrikta Bosne I Hercegovine, Skupština BrĊko distrikta Bosne I Hercegovine, na_______ sjedn

Na osnovu Ċlana 23 Statuta BrĊko distrikta Bosne I Hercegovine, Skupština BrĊko distrikta Bosne I Hercegovine, na_______ sjedn На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 97 сједници одржаној 28 јула 2004 године, усваја ЗАКОН О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ I ОСНОВНЕ

Више

Microsoft Word - Sluzbeni_glasnik_11_18

Microsoft Word - Sluzbeni_glasnik_11_18 26.11.2018.године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА Број 11, стр. 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА БРОЈ 11/18 На основу члана 31. став ђ) Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 1), člana 197. stav 3, člana 305. stav 1, a u vezi sa članom 56. tačka 4), i člana 39. stav 1. Zakona o energetici (

Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 1), člana 197. stav 3, člana 305. stav 1, a u vezi sa članom 56. tačka 4), i člana 39. stav 1. Zakona o energetici ( Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 1), člana 197. stav 3, člana 305. stav 1, a u vezi sa članom 56. tačka 4), i člana 39. stav 1. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Savet Agencije

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-7363-LOC-1/2019 Заводни број:

Више

Број: 15/ Датум: "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо

Број: 15/ Датум: гас - Феромонт а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Број: 15/2011-0-02 Датум: 21.03.2011. "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића 67 23 300 Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на предлог Одлуке о утврђивању цена за приступ

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ П Р А В И Л А НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ТЕХНИКЕ ЗА ИЗРАДУ OПШТИХ АКАТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, деце

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ П Р А В И Л А НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ТЕХНИКЕ ЗА ИЗРАДУ OПШТИХ АКАТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, деце УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ П Р А В И Л А НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ТЕХНИКЕ ЗА ИЗРАДУ OПШТИХ АКАТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, децембар, 2013. године На основу члана 64. став 2. тачка

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

TehničkaPravila_552_usvojeno 2017 dopuna 2

TehničkaPravila_552_usvojeno 2017 dopuna 2 TEHNIČKA PRAVILA GPZ - P 552/17 POLAGANJE PRIKLJUČAKA PREDGOVOR Tehnička pravila GPZ - P 552/17, Polaganje priključaka je strukovni propis Gradske plinare Zagreb d.o.o. (u daljnjem tekstu: GPZ). Ova pravila

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више