С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ"

Транскрипт

1 С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Одлука о другом ребалансу буџету Општине Бачки Петровац за годину.

2 Страна новембра 2015 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 18а 226. На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013 и 142/2014, 68/2015 и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 34. Статута општине Бачки Петровац («Службени лист општине Бачки Петровац» бр. 11/2008, 4/2009 и 4/2011), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Бачки Петровац на VIII седници одржаној дана године, донела је О Д Л У К У О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овом одлуком о првом ребалансу буџета општине Бачки Петровац за годину (у даљем тексту: Одлука), мења се и допуњује Одлука о буџету општине Бачки Петровац за годину ( Службени лист општине Бачки Петровац, бр.9a/2015). Члан 1. Одлуке мења се и гласи: Члан 2. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бачки Петровац за годину (у даљем тексту буџет), састоје се од: - прилог број 1: Рачун финансирања Укупна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од динара и отплату дуга у износу од динара обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из претходних година у износу од динара, из примања од продаје финансијске имовине у износу од и из примања од задуживања у виду краткорочног кредита у износу од динара. Члан 2. Одлуке мења се и гласи: Члан 3. Приходи и примања буџета по встама, економској класификацији и изворима финансирања утврђени су у следећим износима: - прилог број 2: План прихода и примања Члан 3. Одлуке мења се и гласи: Члан 4. Планирани капитални издаци буџета за 2016., и годину исказују се у следећем прегледу: - прилог број 3: План капиталних пројеката 1

3 Члан 5. Члан 4. Одлуке мења се и гласи: Расходи и издаци буџета по намени, функционалној класификацији и изворима финансирања утврђују се у следећим износима: - прилог број 4: План расхода и издатака по основној намени Члан 5. Одлуке мења се и гласи: Члан 6. Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији утврђују се у следећим износима: - прилог број 5: План расхода и издатака по функционалној класификацији Члан 6. Одлуке мења се и гласи: II ПОСЕБАН ДЕО Члан 7. Укупни расходи и издаци финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и наменама, и то: - прилог бр.6: План расхода и издатака буџета по корисницима и врстама издатака -посебан део Члан 7. Одлуке мења се и гласи: Члан 8. Укупни расходи и издаци финансирани из свих извора финансирања распоређују се по програмској класификацији, и то: - прилог бр.7: Програмска класификација расхода Члан 9. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Бачки Петровац. Република Србија Аутономна покрајина Војводина ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: / Датум: године Бачки Петровац, Коларова 6. П Р Е Д С Е Д Н И К СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ др Јан Шуљан, с.р. 2

4 РАЧУН ФИНАНСИРАЊА табела бр.1 А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима 1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) - (4+5)+(92-62) Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Неутрошена средства из претходних година Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) Издаци за отплату главнице дуга B. Нето финансирање ( ) - ( )

5 Класа/Категор ија/група Конто ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ГОДИНУ ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из буџета План за Структура % Средства из осталих извора финансирања табела бр.2 УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА Пренета средства из претходне године ,3% ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ,7% ПОРЕЗИ ,6% ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ ,9% Порез на зараде ,7% Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 0,0% Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе ,2% Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем ,4% Порез на приходе од непокретности ,1% Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе ,1% Порез на земљиште ,1% Самодоприноси ,0% Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства ,0% Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу ,0% Порез на остале приходе ,4% Порез на приходе спортиста и спортских стручњака ,0% ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ,1% Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге ,0% Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге ,0% Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе ,4% Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе ,0% Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе ,6% Порез на акције на име и уделе ,0% ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ ,2% Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене ,2% површине, бандере и сл.) Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина ,0% Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта ,1% Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада ,1% Боравишна такса ,0% Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине ,8% Комунална такса за држање средстава за игру ( забавне игре ) ,0% ДРУГИ ПОРЕЗИ ,4% Комунална такса за истицање фирме на пословном простору ,4% ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,4% ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА - 0,0% Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина 0,0% Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општина 0,0% ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ,4% Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина ,4% Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 0,0% Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина 0,0% Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина 0,0% ДРУГИ ПРИХОДИ ,7% ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ,8% Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора ,3% Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта ,0% Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и ,2% домаће радиности Накнада за коришћење грађевинског земљишта ,3% Допринос за уређење грађевинског земљишта

6 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ,7% Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина 0,0% Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета ,2% Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина ,1% Општинске административне таксе ,4% Накнада за уређивање грађевинског земљишта ,0% Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине 0,0% НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ ,5% Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје ,5% Приходи од новчаних казни изречених у прекшајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине ,0% Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода ,0% ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА - 0,0% Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 0,0% МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ ,7% Остали приходи у корист нивоа општина ,6% Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног ,1% предузећа у корист нивоа општина МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА - 0,0% Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,0% ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - 0,0% ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - 0,0% Примања од продаје непокретности 0,0% Примања од продаје покретне имовине 0,0% ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ - 0,0% Примања од продаје земљишта 0,0% ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМО - 0,0% ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА - 0,0% Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа ,0% општина 912 Примања од иностраног задуживања 0,0% ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ - 0,0% Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа ,0% општина ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ ,7% УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ,0%

7 ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА табела бр. 3 Извори финансирања ред.бр. Назив капиталног пројекта средства из буџета средства из осталих извора УКУПНО: 1 Изградња вакум станице бр.2 у Бачком Петровцу Изградња секундарне канализационе мреже у Бачком Петровцу Израда пројекта реконструкције и доградње уређаја за пречишћавање отпадних вода у Бачком Петровцу Изградња бунара Б-6 за потребе система водовода у Бачком Петровцу Изградња канализације у Кулпину-потисни вод Изградња резервоара и трафо станице водовода у Бачком Петровцу Израда пројекта санације депонија и санација депонија по свим насељеним местима (Фонд за заштиту живптне средине) Изградња ограде на гробљу у Кулпину Реконструкција јавне расвете по свим насељеним местима Замена осветљења по свим школама Изградња бициклистичке стазе и тротоара у Бачком Петровцу Асфалтирање улица у Општини Бачки Петровац Изградња пута на ширину Бачки Петровац Израда пројекта за изградњу бициклистичких стаза и пројекта за 14 реконструкцију улица у Бачком Петровцу Израда пројектно- техничке документације за изградњу бициклистичке стазе која повезује насењена места Гложан и Бачки Петровац Изградња тротоара у Кулпину Партерно уређење улице Маршала Тита у Бачком Петровцу Опремање спортске хале у Бачком Петровцу Изградња спортске хале у Гложану Изградња спортско рекреативног базена у Маглићу Партерно уређење спортско рекреативног базена у Маглићу Партерно уређење језера у Малићу Партерно уређење спортске хале у Гложану Уређење ловачког дома у Гложану Уређење улаза туристичке организације Адаптација спортско-рекреативног центра "Врбара" Б. Петровац Доградња водоводне мреже у Бачком Петровцу Изградња путева у индустријској зони Б.Петровца Адаптација зграде Позоришта Реконструкција старог магацина за хмељ-i фаза Постављање паркета у старој згради у ПУ Б. Петровац и ПУ Маглић Постављањенатрешнице изнад и заштитника око пешчаникау ПУ Кулпин Уградњнових ПВЦ прозора у ПУ Маглић Потављање подлога испод реквизитаа у ПУ Маглић II фаза Потављање прилаза за инвалиде у ПУ Б. Петровац Опремање спортске хале у Гложану Санација спортског терена за рукомет и мали фудбал у насељеном месту Маглић укупно:

8 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО НАМЕНИ табела бр.4 Структура Средства из осталих Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Укупна јавна средства % извора ТЕКУЋИ РАСХОДИ ,4% РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,2% Плате и додаци запослених ,9% Социјални доприноси на терет послодавца ,9% Накнаде у натури (превоз) ,0% Социјална давања запосленима ,7% Накнаде за запослене ,4% Награде,бонуси и остали посебни расходи ,9% Посланички додатак; ,4% КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ,4% Стални трошкови ,7% Трошкови путовања ,5% Услуге по уговору ,8% Специјализоване услуге ,9% Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) ,6% Материјал ,9% ОТПЛАТА КАМАТА ,1% Отплата домаћих камата; ,5% Пратећи трошкови задуживања ,7% СУБВЕНЦИЈЕ ,4% Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,3% Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,1% ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,9% Текући трансфери осталим нивоима власти ,9% Капитални трансфери осталим нивоима власти ,0% Остале донације, дотације и трансфери ,0% СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ,9% Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,9% ОСТАЛИ РАСХОДИ ,2%

9 481 Дотације невладиним организацијама; ,0% Порези, обавезне таксе, казне и пенали; ,1% Новчане казне и пенали по решењу судова; ,1% Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода ил ,0% Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; ,0% АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА ,2% Стална резерва ,2% Текућа резерва ,1% КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ,1% ОСНОВНА СРЕДСТВА ,1% Зграде и грађевински објекти; ,4% Машине и опрема; ,6% Нематеријална имовина ,1% ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ,5% Отплата главнице домаћим кредиторима ,5% УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ ,0%

10 ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА Функциje Функционална класификација Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора табела бр.5 Укупна јавна средства СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ,7% Породица и деца; ,3% Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; ,9% Социјална заштита некласификована на другом месту ,5% ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ ,2% Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 110 спољни послови; ,8% Извршни и законодавни органи ,3% Финансијски и фискални послови ,3% Опште услуге; ,9% Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; ,3% Трансакције јавног дуга; ,6% ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ ,1% Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту ,1% ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ ,0% Општи економски и комерцијални послови ,4% Пољопривреда ,5% Друмски саобраћај ,7% Туризам ,8% Вишенаменски развојни пројекти ,5% ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,5% Управљање отпадом; - 0,0% Управљање отпадним водама; ,2% Смањење загађености; ,4% Заштита биљног и животињског света и крајолика; ,5% Заштита животне средине - истраживање и развој; ,7% Заштита животне средине некласификована на другом месту ,7% ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ ,1% Стамбени развој; ,0% Развој заједнице; ,9%

11 630 Водоснабдевање; ,6% Улична расвета; ,6% ЗДРАВСТВО ,0% Опште медицинске услуге ,4% Специјализоване медицинске услуге ,6% Здравство - истраживање и развој; - 0,0% Здравство некласификовано на другом месту. - 0,0% РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ ,8% Услуге рекреације и спорта; ,5% Услуге културе; ,7% Услуге емитовања и штампања; ,7% ОБРАЗОВАЊЕ ,6% Предшколско образовање ,1% Основно образовање ,4% Средње образовање; ,0% УКУПНО ,0%

12 ПОСЕБАН ДЕО - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2016.ГОДИНУ ПО КОРИСНИЦИМА табела бр.6 Раздео Глава Програмска Класиф. Функција Позиција Економ. Класиф. Опис Средства из буџета Средства из осталих извора Укупна јавна средства 1 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Награде запосленима и остали посебни расходи Посланички додатак Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Остале донације, дотације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту из буџета Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета Функција 110: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 1: ИЗБОРНА КОМИСИЈА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; Награде запосленима и остали посебни расходи

13 Стални трошкови Услуге по уговору Материјал Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета Функција 160: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за Главу 2: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 2: Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета Свега за Раздео 1: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Остале донације, дотације и трансфери Порези, обавезне таксе, казне и пенали Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета Функција 110:

14 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Резерве (Штаб за ванредне ситуације) 360 Јавни ред и безбедност, некласификован на другом мету Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Извори финансирања за функцију 360: 01 Приходи из буџета Функција 360: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 1: Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета Свега за Раздео 2: ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Општинско јавно правобранилаштво 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Трошкови путовања Материјал Остале донације, дотације и трансфери Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета Функција 111: Извори финансирања за програмску активност :

15 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 15: Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета Свега за Главу 1: Извори финансирања за Раздео 3: 01 Приходи из буџета Свега за Раздео 3: ОПШТИНСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 620: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за програмску активност : Уређивање грађевинског земљишта 620 Развој заједнице 33,1 421 Стални трошкови ,2 423 Услуге по уговору ,3 424 Специјализоване услуге ,4 425 Текуће поправке и одржавање ,5 426 Материјал , Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,7 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,8 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета

16 Функција 620: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програм 1: ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Јавна хигијена 530 Смањење загађености 34,1 421 Стални трошкови Извори финансирања за функцију 530: 01 Приходи из буџета Функција 530: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Уређење и одржавање зеленила 540 Заштита биљног и животињског света 34,2 424 Специјализоване услуге ,3 425 Текуће поправке и одржавање Извори финансирања за функцију 540: 01 Приходи из буџета Функција 540: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Јавно осветљење 640 Улична расвета 34,4 421 Стални трошкови ,5 424 Специјализоване услуге ,6 426 Материјал Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета Функција 640: Извори финансирања за програмску активност :

17 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Остале комуналне услуге 560 Заштита животне средине некласификоване на другом месту 34,7 421 Стални трошкови Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Функција 560: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 2: П1 Изградња вакум станице бр.2 у Бачком Петровцу 520 Управљање отпадним водама Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 520: 01 Приходи из буџета Функција 520: Извори финансирања за пројекат 0601-П1: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П1: П2 Изградња секундарне канализационе мреже у Бачком Петровцу 520 Управљање отпадним водама Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 520: 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 520: Извори финансирања за пројекат 0601-П2: 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0601-П2: П3 Израда пројекта реконструкције и доградње уређаја за пречишћавање отпадних вода у Бачком Петровцу 520 Управљање отпадним водама Зграде и грађевински објекти

18 Извори финансирања за функцију 520: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 520: Извори финансирања за пројекат 0601-П3: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0601-П3: П4 Изградња бунара Б-6 за потребе система водовода у Бачком Петровцу 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 630: Извори финансирања за пројекат 0601-П4: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0601-П4: Управљање отпадним водама (Прогрес) 630 Водоснабдевање 37, Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 411: 01 Приходи из буџета Функција 630: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П5 Изградња канализације у Кулпину-потисни вод 520 Управљање отпадним водама Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 520: 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 520: Извори финансирања за пројекат 0601-П5: 07 Донације од осталих нивоа власти

19 Свега за пројекат 0601-П5: П6 Изградња резервоара и трафо станице водовода у Бачком Петровцу 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 630: 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 630: Извори финансирања за пројекат 0601-П6: 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0601-П6: П7 Израда пројекта санације депонија и санација депонија по свим насељеним местима 510 Управљање отпадом Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 510: 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 510: Извори финансирања за пројекат 0601-П7: 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0601-П7: П8 Изградња ограде на гробљу у Кулпину 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0601-П8: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0601-П8: П9 Реконструкција јавне расвете по свим насељеним местима 640 Улична расвета Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти

20 Функција 640: Извори финансирања за пројекат 0601-П9: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0601-П9: П10 Замена осветљења по свим школама 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 620: Извори финансирања за пројекат 0601-П10: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0601-П10: Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за Програм 2: ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног амбијента (КЛЕР) 474 Вишенаменски развојни пројекти Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 474: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 474: Извори финансирања за програмску активност : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за програмску активност : Одржавање економске инфраструктуре (Пословни и иновациони центар) 411 Општи економски и комерцијални послови Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 411: 01 Приходи из буџета

21 Функција 411: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : П1 Активна политика запошљавања (јавни радови и стручна пракса) 411 Општи економски и комерцијални послови Услуге по уговору Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 411: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 411: Извори финансирања за Пројекат 1501-П1 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Пројекат 1501-П1: Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програм 3: ПРОГРАМ 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА Туризам 48,1 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета Функција 473: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 4: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 4: ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА Одржавање путева 451 Друмски саобраћај 49,1 424 Специјализоване услуге ,2 426 Материјал Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета

22 Функција 451: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : П1 Изградња бициклистичке стазе и тротоара у Бачком Петровцу 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0701-П1: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0701-П1: П2 Изградња путева у индустријској зони Б.Петровца 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 451: 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0701-П2: 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0701-П2: П8 Асфалтирање улица у Општини Бачки Петровац 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0701-П8: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0701-П8: П9 Изградња пута на ширину Бачки Петровац 451 Друмски саобраћај

23 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 451: 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0701-П9: 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0701-П9: П10 Израда пројекта за изградњу бициклистичких стаза и пројекта за реконструкцију улица у Бачком Петровцу 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0701-П10: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0701-П10: П11 Израда пројектно- техничке документације за изградњу бициклистичке стазе која повезује насењена места Гложан и Бачки Петровац 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 451: 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 451: Извори финансирања за пројекат 0701-П11: 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 0701-П11: П12 Изградња тротоара у Кулпину 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 451: Извори финансирања за пројекат 0701-П12: 01 Приходи из буџета Свега за пројекат 0701-П12: Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета

24 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за Програм 7: ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа 912 Основно образовање Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз и исхрана основаца по посебном решењу Накнаде за социјалну заштиту из буџета-продужени боравак Накнаде за социјалну заштиту из буџета-исхрана Накнаде за социјалну заштиту из буџета-персонални асистенти Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета Функција 912: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 9: ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа 920 Средње образовање Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз средњошколаца Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз студената Накнаде за социјалну заштиту из буџета-превоз и исхрана средњошколаца по посебом решењу Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 920: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за програмску активност : Извори финансирања за Програм 10: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти

25 Свега за Програм 10: ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Социјалне помоћи-лап за избегла, интерно расељена лица и повратника 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту Текуће поправке и одржавање Материјал Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 070: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програмску активност : Подршка социо-хуманитарним организацијама (МY) 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета Функција 070: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Активности Црвеног крста 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета Функција 090: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Дечија заштита-новорођенчад

26 040 Породица и деца Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета Функција 040: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 11: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програм 11: ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите 722 Специјализоване медицинске услуге Специјализоване услуге-рад лекара специјалисте пулмолога Специјализоване услуге-рад лекара специјалисте кардиолога Специјализоване услуге-рад лекара специјалисте гинеколога Специјализоване услуге-програм раног откривања рака Специјализоване услуге-мртвозорство Извори финансирања за функцију 722: 01 Приходи из буџета Функција 722: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Извори финансирања за Програм 12: 01 Приходи из буџета Свега за Програм 12: ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 820 Услуге културе Специјализоване услуге - Културне манифестације Дотације невладиним организацијама-културно уметничка друштва Дотације невладиним организацијама-невладине организације Дотације невладиним организацијама-матица словачка у Србији

27 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација Донације од невладиних организација и појединаца Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Функција 820: Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација Донације од невладиних организација и појединаца Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за програмску активност : П2 Адаптација зграде Позоришта 820 Услуге културе Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П:2 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 1201-П: П5 Партерно уређење улице Маршала Тита у Бачком Петровцу 820 Услуге културе Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 820: 07 Донације од осталих нивоа власти Функција 820: Извори финансирања за пројекат 1201-П5: 07 Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 1201-П5: Извори финансирања за Програм 13: 01 Приходи из буџета Донације од међународних организација Донације од осталих нивоа власти Донације од невладиних организација и појединаца

28 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Свега за Програм 13: ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Функција 810: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Свега за Програмску активност : Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури 810 Услуге рекреације и спорта Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 810: Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за Програмску активност : П1 Опремање спортске хале у Бачком Петровцу 810 Услуге рекреације и спорта Машине и опрема Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Функција 810: Извори финансирања за пројекат 1301-П1: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти Свега за пројекат 1301-П1:

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула 2018. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 62. - Одлука о ребалансу буџета Општине Бачки Петровац

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ 2019. БРОЈ: 13 36 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 23.01.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.12.2018. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.12. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.11.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 11.09.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.08.2019. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:24.08.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.07.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. 1 311710 Назив

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 01.08.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.07.2019. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 06.11. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.10.2018. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:04.07.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.06.2018. ГОДИНЕ Економска класиф. Назив конта План прихода

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 12.03.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ Ред.бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 28.02.2019. ГОДИНЕ Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.02.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.01.2019. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

SL broj

SL broj Број 21 22.12.214 Службени лист општине Нова Црња Страна 485 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXIV Нова Црња 22.12.214. године Број: 21 Република Србија АПВ Општина Нова Црња -Скупштина општине-

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:09.05.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.04.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта План

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 10.04.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.03.2019. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVI Број 14. ТЕМЕРИН 29. НОВЕМБАР 2013. Примерак 100,00 динара 227. На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре

Среда,29.мај.2019.године. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потреби. Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. Цена

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више