AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b"

Транскрипт

1 AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci besplatno PRAVILNIK o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV - prečišceni tekst- ( Službeni glasnik RS, broj 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015 i 11/2016) I OSNOVNA ODREDBA Ĉlan 1 Ovim pravilnikom ureċuju se oblik i sadrţina prijave za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: evidenciona prijava), postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika PDV, oblik i sadrţina poreske prijave poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: poreska prijava), kao i sadrţina popisne liste o izvršenom popisu dobara koju saĉinjava obveznik koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV (u daljem tekstu: popisna lista). Ĉlan 2 Evidenciona prijava podnosi se nadleţnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: nadleţni poreski organ). Nadleţni poreski organ iz stava 1. ovog ĉlana je: 1) za obveznika - pravno lice ili preduzetnika - organizaciona jedinica na ĉijem podruĉju ima sedište; 2) za obveznika - poljoprivrednika i drugo fiziĉko lice - organizaciona jedinica na ĉijem podruĉju ima prebivalište; 3) za obveznika - pravno lice koje je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstano u velikog poreskog obveznika - Centar za velike poreske obveznike; 4) za obveznika - stalnu poslovnu jedinicu stranog lica registrovanu u skladu sa zakonom kojim se ureċuje registracija privrednih društava (ogranak i dr.) - organizaciona jedinica na ĉijem podruĉju ima mesto poslovanja ili sedište.

2 Izuzetno od stava 2. taĉ. 1)-3) ovog ĉlana, za obveznika - strano lice, nadleţni poreski organ je Poreska uprava - Centrala. Lice koje se registruje za obavljanje delatnosti kod Agencije za privredne registre moţe da, prilikom podnošenja registracione prijave za registraciju osnivanja subjekata i registraciju subjekata u jedinstveni registar poreskih obveznika u skladu sa pravilnikom kojim se ureċuje dodela poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za ĉiju je registraciju nadleţna Agencija za privredne registre, podnese evidencionu prijavu nadleţnom poreskom organu preko Agencije za privredne registre. Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave iz stava 2. ovog ĉlana odštampan je uz ovaj pravilnik i ĉini njegov sastavni deo. Ĉlan 3 Evidenciona prijava podnosi se na Obrascu EPPDV - Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i ĉini njegov sastavni deo. Izuzetno od stava 1. ovog ĉlana, lice iz ĉlana 2. stav 4. ovog pravilnika podnosi evidencionu prijavu na Obrascu JRPPS - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika koji je propisan pravilnikom kojim se ureċuje dodela poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za ĉiju je registraciju nadleţna Agencija za privredne registre. Ĉlan 4 Obrazac EPPDV sadrţi podatke o licu koje se evidentira za obavezu plaćanja PDV (u daljem tekstu: podnosilac evidencione prijave), i to: 1) za identifikaciju; 2) o obavljanju delatnosti; 3) o raĉunu u banci; 4) o poreskom punomoćniku. Ĉlan 5 U delu 1. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke za identifikaciju podnosioca evidencione prijave, unosi se: 1) pod rednim brojem poreski identifikacioni broj (PIB) iz potvrde o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji, odnosno iz Obrasca REG - Potvrda o izvršenoj registraciji - popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica; 2) pod rednim brojem jedinstveni matiĉni broj graċana (JMBG) iz Obrasca - Liĉna karta, izdatog od nadleţnog organa, odnosno evidencioni broj za strance (EBS) koji je dodelio nadleţni organ Republike Srbije - popunjavaju poljoprivrednici i druga fiziĉka lica;

3 3) pod rednim brojem matiĉni broj lica (pravnog lica, radnje, odnosno stalne poslovne jedinice stranog lica) iz Registra jedinica razvrstavanja - popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica; 4) pod rednim brojem firma (puna oznaka), u obliku u kome je navedena u statutu, odnosno registrovana kod organa nadleţnog za registraciju - popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica; 5) pod rednim brojem firma (skraćena oznaka), u obliku u kome je navedena u statutu, odnosno registrovana kod organa nadleţnog za registraciju - popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica; 6) pod rednim brojem ime i prezime podnosioca evidencione prijave - popunjavaju poljoprivrednici i druga fiziĉka lica; 7) pod rednim brojem podaci o sedištu, odnosno prebivalištu - popunjava podnosilac evidencione prijave, i to: (1) pod rednim brojem drţava u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave, (2) pod rednim brojem opština u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave, (3) pod rednim brojem mesto u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave, (4) pod rednim brojem naziv ulice u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave, (5) pod rednim brojem kućni broj (broj i slovo, ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) u ulici u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave, (6) pod rednim brojem sprat, broj stana i slovo (ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) stana u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave, (7) pod rednim brojem broj telefona u sedištu, odnosno prebivalištu podnosioca evidencione prijave, (8) pod rednim brojem elektronska adresa podnosioca evidencione prijave. Podaci pod red. br. 1.3, 1.4. i 1.5. nisu obavezni za podnosioca evidencione prijave koji tim podacima u skladu sa zakonom ne raspolaţe. U delu 2. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o obavljanju delatnosti, unosi se: 1) pod rednim brojem šifre i nazivi delatnosti za koje podnosilac evidencione prijave procenjuje da će u narednom periodu po osnovu obavljanja tih delatnosti ostvariti najveći promet i procenat uĉešća tih delatnosti u prometu dobara i usluga koji će biti izvršen u Republici Srbiji i inostranstvu, sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza;

4 2) pod rednim brojem datum poĉetka obavljanja delatnosti koja podleţe PDV (PDV aktivnosti); 3) pod rednim brojem iznos ukupnog prometa, bez PDV, u prethodnih 12 meseci - popunjavaju podnosioci evidencione prijave koji su obavljali delatnost u tom periodu; 4) pod rednim brojem iznos oĉekivanog ukupnog prometa, bez PDV, u narednih 12 meseci. Ukupnim prometom, bez PDV, iz stava 3. taĉ. 3) i 4) ovog ĉlana smatra se ukupan promet utvrċen u skladu sa ĉlanom 33. stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sluţbeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14 i 83/15 - u daljem tekstu: Zakon). U delu 3. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o raĉunu u banci, unose se podaci o mestu u kome se nalazi banka, nazivu banke kod koje podnosilac evidencione prijave ima raĉun i broju raĉuna u toj banci, na koji će nadleţni poreski organ vršiti povraćaj PDV. Izuzetno od stava 5. ovog ĉlana, ako se podnosilac evidencione prijave - strano lice opredeli da mu se povraćaj PDV vrši na raĉun u banci njegovog poreskog punomoćnika, u delu 3. Obrasca EPPDV unose se podaci o raĉunu u banci poreskog punomoćnika. Polje - raĉun obveznika PDV, odnosno polje - raĉun poreskog punomoćnika oznaĉava se oznakom "x" u zavisnosti od opredeljenja podnosioca evidencione prijave na koji će se raĉun vršiti povraćaj PDV. U delu 4. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o poreskom punomoćniku stranog lica, unose se: 1) pod rednim brojem poreski identifikacioni broj (PIB), odnosno jedinstveni matiĉni broj graċana (JMBG) poreskog punomoćnika; 2) pod rednim brojem naziv poreskog punomoćnika; 3) pod rednim brojem ime i prezime poreskog punomoćnika; 4) pod rednim brojem broj fiksnog telefona poreskog punomoćnika; 5) pod rednim brojem elektronska adresa poreskog punomoćnika. Ĉlan 6 Nadleţni poreski organ izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV na Obrascu PEPDV - Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i ĉini njegov sastavni deo. Ĉlan 7 Ako se nakon podnošenja evidencione prijave promene podaci iskazani u evidencionoj prijavi, a koji su od znaĉaja za oporezivanje, obveznik obaveštava nadleţni poreski organ o nastalim promenama.

5 Podacima od znaĉaja za oporezivanje iz stava 1. ovog ĉlana smatraju se podaci o identifikaciji podnosioca evidencione prijave, iznosu ukupnog prometa, bez PDV, kao i podaci o poreskom punomoćniku. Obveznik obaveštava nadleţni poreski organ o promeni iznosa ukupnog prometa, bez PDV, u sluĉaju kada zbog promene tog iznosa dolazi do promene poreskog perioda. Ĉlan 8 Obveznik iz ĉlana 38a st. 1. i 2. Zakona podnosi nadleţnom poreskom organu zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV u kalendarskom mesecu u kojem je prestao da obavlja PDV aktivnost. Zahtev iz stava 1. ovog ĉlana podnosi se na Obrascu ZBPDV - Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i ĉini njegov sastavni deo. Ĉlan 9 Uz zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV obveznik podnosi popisnu listu i poresku prijavu za period od dana poĉetka poreskog perioda u kojem je podnet zahtev za brisanje do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti. Popisna lista iz stava 1. ovog ĉlana sadrţi podatke o: 1) opremi za vršenje delatnosti koju obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a za koju postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza; 2) objektima za vršenje delatnosti, koje obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza; 3) drugim dobrima koje obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza, odnosno po osnovu kojih ima obavezu obraĉunavanja PDV kao poreski duţnik iz ĉlana 10. stav 2. taĉka 6) Zakona; 4) ulaganjima u objekte za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza na dan prestanka PDV aktivnosti; 5) ulaganjima u objekte za koja bi postojala obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza da su završena do dana prestanka PDV aktivnosti; 6) datim avansnim sredstvima po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza. Podaci o opremi i objektima iz stava 2. taĉ. 1) i 2) ovog ĉlana su podaci o: 1) nazivu i opisu opreme, odnosno vrsti, opisu i lokaciji objekata; 2) nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja opreme, odnosno objekata, bez PDV; 3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu nabavke, odnosno proizvodnje opreme, odnosno objekata;

6 4) momentu prve upotrebe opreme, odnosno objekata; 5) iznosu ispravljenog odbitka prethodnog poreza za opremu, odnosno objekte. Podaci o drugim dobrima iz stava 2. taĉka 3) ovog ĉlana su podaci o: 1) nazivu i vrsti dobara; 2) koliĉini dobara; 3) nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja dobara, bez PDV; 4) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu nabavke, odnosno proizvodnje dobara, odnosno po osnovu kojih ima obavezu obraĉunavanja PDV kao poreski duţnik iz ĉlana 10. stav 2. taĉka 6) Zakona. Podaci o ulaganjima u objekte iz stava 2. taĉka 4) ovog ĉlana su podaci o: 1) vrsti, opisu i lokaciji objekta u koji je izvršeno ulaganje; 2) vrednosti izvršenog ulaganja u objekte, bez PDV; 3) datumu završetka ulaganja u objekte; 4) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu ulaganja u objekte; 5) iznosu ispravljenog odbitka prethodnog poreza za ulaganja u objekte. Podaci o ulaganjima u objekte iz stava 2. taĉka 5) ovog ĉlana su podaci o: 1) vrsti, opisu i lokaciji objekta u koji je izvršeno ulaganje; 2) vrednosti izvršenog ulaganja u objekte, bez PDV; 3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu ulaganja u objekte. Podaci o datim avansima iz stava 2. taĉka 6) ovog ĉlana su podaci o: 1) iznosu avansne uplate, bez PDV; 2) iznosu PDV obraĉunatog po osnovu avansne uplate; 3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu avansne uplate. Ĉlan 10 Nadleţni poreski organ sprovodi postupak po zahtevu za brisanje iz evidencije obveznika PDV u okviru kojeg vrši kontrolu podataka iz popisne liste.

7 Prilikom sprovoċenja postupka iz stava 1. ovog ĉlana, nadleţni poreski organ vodi raĉuna da ne doċe do dvostrukog oporezivanja prometa dobara i usluga PDV, odnosno do neoporezivanja prometa dobara i usluga na koji treba da se plati PDV. Ako su ispunjeni uslovi za brisanje iz evidencije obveznika PDV, a po izmirenju obaveza po osnovu PDV, nadleţni poreski organ izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije obveznika PDV. Potvrda iz stava 3. ovog ĉlana izdaje se na Obrascu PBPDV - Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i ĉini njegov sastavni deo. Ĉlan 11 Lica iz ĉlana 50. Zakona podnose nadleţnom poreskom organu poresku prijavu na Obrascu PPPDV - Poreska prijava poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i ĉini njegov sastavni deo. Poresku prijavu iz stava 1. ovog ĉlana obveznik - strano lice podnosi nadleţnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave odreċenoj u spisku iz ĉlana 2. stav 4. ovog pravilnika, prema mestu sedišta, odnosno prebivališta poreskog punomoćnika stranog lica. Ĉlan 11a Poreska prijava, kao i izmenjena poreska prijava podnose se u elektronskom obliku, i to: 1) kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave; ili 2) popunjavanjem poreske prijave u okviru korisniĉke aplikacije na portalu Poreske uprave. Ĉlan 11b Ako poreska prijava sadrţi nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematiĉke taĉnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca prijave o tim nedostacima. Poreska prijava iz stava 1. ovog ĉlana ne smatra se podnetom. Obaveštenje iz stava 1. ovog ĉlana sadrţi informaciju o formalnim nedostacima i matematiĉkim netaĉnostima. Po dobijanju obaveštenja iz stava 1. ovog ĉlana, podnosilac prijave je duţan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese tako ispravljenu poresku prijavu. Ispravljena poreska prijava iz stava 4. ovog ĉlana ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom.

8 Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematiĉku taĉnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu prijave. Obrazac PPPDV sadrţi podatke o: 1) poreskoj prijavi; 2) podnosiocu prijave; 3) prometu dobara i usluga; 4) prethodnom porezu; 5) poreskoj obavezi. Ĉlan 12 Ĉlan 13 U delu I Obrasca PP PDV iskazuju se podaci o poreskoj prijavi, i to: 1) u polje Poreski period, upisuje se datum poĉetka i završetka poreskog perioda; 2) u polje Izmena prijave, upisuje se broj 1 ako se podnosi izmenjena poreska prijava u skladu sa zakonom kojim se ureċuju poreski postupak i poreska administracija, u kom sluĉaju se u polje 1.2.a upisuje identifikacioni broj poreske prijave koja se menja. Identifikacioni broj poreske prijave iz stava 1. taĉka 2) ovog ĉlana je: 1) identifikacioni broj poreske prijave, ako se menja poreska prijava podneta u elektronskom obliku; 2) broj bar koda, ako se menja poreska prijava koja nije podneta u elektronskom obliku. U delu II Obrasca PP PDV iskazuju se podaci o podnosiocu poreske prijave, i to: 1) u polje Tip podnosioca, upisuje se oznaka 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV, odnosno oznaka 2 ako se poreska prijava podnosi za poreskog duţnika koji nije obveznik PDV; 2) u polje Oznaka poreskog perioda, upisuje se oznaka 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV za kojeg je poreski period kalendarski mesec ili poreskog duţnika koji nije obveznik PDV, odnosno oznaka 3 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV za kojeg je poreski period kalendarsko tromeseĉje; 3) polja Poreski identifikacioni broj i Naziv, odnosno ime i prezime i adresa, popunjavaju se automatski na osnovu izbora ovlašćenog podnosioca poreske prijave; 4) u polje Elektronska pošta, upisuje se podatak o elektronskoj adresi podnosioca poreske prijave.

9 U delu III Obrasca PP PDV iskazuju se podaci o iznosima naknada za promet dobara i usluga, iznosima PDV i drugi podaci, i to: 1) pod rednim brojem 1. - Promet dobara i usluga koji je osloboċen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u polje 001 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet; 2) pod rednim brojem 2. - Promet dobara i usluga koji je osloboċen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, u polje 002 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet; 3) pod rednim brojem 3. - Promet dobara i usluga po opštoj stopi, u polje 003 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet, bez PDV, a u polje 103 podatak o iznosu obraĉunatog PDV za taj promet, uvećanom za iznos PDV koji se duguje po drugom osnovu; 4) pod rednim brojem 4. - Promet dobara i usluga po posebnoj stopi, u polje 004 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet, bez PDV, a u polje 104 podatak o iznosu obraĉunatog PDV za taj promet, uvećanom za iznos PDV koji se duguje po drugom osnovu; 5) pod rednim brojem 5. - Zbir, u polje 005 unosi se zbir iznosa naknada iz polja 001, 002, 003 i 004, a u polje 105 zbir iznosa PDV iz polja 103 i 104. Pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 104 iskazuju se podaci o iznosu obraĉunatog PDV po osnovu naknade koja je naplaćena, odnosno plaćena pre izvršenog oporezivog prometa. Ako je za usluge iz ĉlana 5. stav 3. taĉka 1) Zakona poreska obaveza nastala u skladu sa ĉlanom 16. taĉka 2a) Zakona, pod rednim brojem 3. - u polje 003 unosi se podatak o iznosu naknade za te usluge, bez PDV, a u polje 103 podatak o iznosu obraĉunatog PDV po tom osnovu. Za promet dobara i usluga bez naknade, podaci o iznosu poreske osnovice iskazuju se pod rednim brojem 3. - u polju 003, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 004, a podaci o iznosu obraĉunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 104. Obveznik PDV koji utvrċuje osnovicu za obraĉun PDV u skladu sa ĉl. 35. i 36. Zakona, pod rednim brojem 3. - u polje 003 unosi podatke o naknadi za izvršeni promet, a u polje 103 iznos obraĉunatog PDV za taj promet. Ako je u jednom poreskom periodu izvršen promet, a u drugom nastala obaveza po osnovu PDV za taj promet u skladu sa ĉlanom 36a Zakona, podatak o iznosu naknade za izvršeni promet iskazuje se u delu III Obrasca PP PDV koji se podnosi za poreski period u kojem je izvršen promet, i to: pod rednim brojem 3. - u polju 003, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 004, dok se podatak o iznosu obraĉunatog PDV za taj promet iskazuje u delu III Obrasca PP PDV koji se podnosi za poreski period u kojem je nastala obaveza po osnovu PDV, i to: pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 104. U delu III Obrasca PP PDV ne iskazuju se podaci o aktivnostima kod kojih se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen u skladu sa ĉlanom 6. Zakona, o prometu dobara i

10 usluga za koji se u skladu sa Zakonom smatra da je izvršen u inostranstvu i o drugim aktivnostima koje nisu predmet oporezivanja PDV u skladu sa Zakonom. U delu IV Obrasca PP PDV iskazuju se podaci o prethodnom porezu, i to: 1) pod rednim brojem 6. - Prethodni porez plaćen prilikom uvoza, u polje 006 unosi se vrednost uvezenih dobara iskazana u carinskom dokumentu, bez PDV, a u polje 106 unosi se iznos PDV koji je obraĉunat od strane nadleţnog carinskog organa i plaćen prilikom uvoza, a koji se moţe odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu; 2) pod rednim brojem 7. - PDV naknada plaćena poljoprivredniku, u polje 007 unosi se iznos naknade za dobra nabavljena od poljoprivrednika, odnosno usluge izvršene od strane poljoprivrednika, bez PDV nadoknade, a u polje 107 unosi se iznos PDV nadoknade koja je plaćena poljoprivredniku, a koji se moţe odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu; 3) pod rednim brojem 8. - Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6. i 7, u polje 008 unosi se ukupan iznos naknada za nabavljena dobra i primljene usluge, nezavisno od toga da li su dobra i usluge nabavljeni sa ili bez obraĉunatog PDV, bez PDV, osim naknada pod red. br. 6. i 7, a u polje 108 unosi se iznos PDV koji se moţe odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu, osim prethodnog poreza pod red. br. 6. i 7; 4) pod rednim brojem 9. - Zbir, u polje 009 unosi se zbir iznosa naknada iz polja 006, 007 i 008, a u polje 109 zbir iznosa PDV iz polja 106, 107 i 108. Pod rednim brojem 6 - u polje 006 unosi se vrednost dobara koja se unose sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, iskazana u odgovarajućem dokumentu, bez PDV, a u polje 106 unosi se iznos PDV koji je obraĉunat od strane nadleţnog organa i koji je plaćen prilikom unosa, a koji se moţe odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu. Pod rednim brojem 8. - u polju 108 iskazuju se podaci o iznosu obraĉunatog PDV po osnovu naknade koja je plaćena pre izvršenog oporezivog prometa o kojem se iskazuju podaci pod ovim rednim brojem, a koji se moţe odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu. Ako je za usluge iz ĉlana 5. stav 3. taĉka 1) Zakona, poreska obaveza nastala u skladu sa ĉlanom 16. taĉka 2a) Zakona, pod rednim brojem 8. - u polje 008 unosi se iznos naknade za te usluge, bez PDV, a u polje 108 iznos PDV koji se moţe odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu u kojem je nastala poreska obaveza po tom osnovu. Obveznici koji utvrċuju prethodni porez u skladu sa ĉlanom 30. Zakona, u polja 106, 107 i 108 upisuju iznos, odnosno deo iznosa PDV koji se moţe odbiti kao prethodni porez. Ako je u jednom poreskom periodu izvršena nabavka dobara, odnosno usluga, a u drugom steĉeno pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tih dobara, odnosno usluga, podatak o iznosu naknade za nabavljena dobra, odnosno usluge iskazuje se u delu IV Obrasca PP PDV koji se podnosi za poreski period u kojem je izvršena nabavka dobara, odnosno usluga, i to: pod rednim brojem 6. - u polju 006, pod rednim brojem 7. - u polju 007, odnosno pod rednim brojem 8. - u polju 008, dok se

11 podatak o iznosu PDV koji se moţe odbiti kao prethodni porez po osnovu nabavke tih dobara, odnosno usluga iskazuje u delu IV Obrasca PP PDV koji se podnosi za poreski period u kojem je steĉeno pravo na odbitak prethodnog poreza, i to: pod rednim brojem 6. - u polju 106, pod rednim brojem 7. - u polju 107, odnosno pod rednim brojem 8. - u polju 108. U delu V Obrasca PP PDV, iskazuju se podaci o poreskoj obavezi, i to: 1) pod rednim brojem Iznos PDV u poreskom periodu (5-9), u polje 110 unosi se iznos PDV za uplatu ili za povraćaj. Ako je iznos prethodnog poreza veći od iznosa poreske obaveze, iznos PDV iskazan u polju 110, upisuje se sa predznakom "minus"; 2) pod rednim brojem Povraćaj, podnosilac prijave koji je iskazao iznos poreza za povraćaj upisuje oznaku 1 ako se opredelio za povraćaj iskazanog iznosa, odnosno upisuje oznaku 0 ako se opredelio da iskazani iznos poreza koristi kao kredit za naredni period. Ĉlan 14 Ako je poreski duţnik iz ĉlana 10. stav 1. taĉka 3) Zakona i obveznik PDV, podatke o prometu stranog lica i o obraĉunatom PDV po tom osnovu, iskazuje za poreski period u kojem je nastala poreska obaveza u skladu sa ĉlanom 16. Zakona, na osnovu internog raĉuna saĉinjenog u skladu sa pravilnikom kojim se odreċuju sluĉajevi u kojima nema obaveze izdavanja raĉuna i o raĉunima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, i to: 1) pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju iznos PDV obraĉunatog na naknadu za promet stranog lica; 2) pod rednim brojem 8. - u polju 008 iznos naknade za promet stranog lica, a u polju 108 iznos PDV obraĉunatog na tu naknadu ako obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza. Ako je za promet iz stava 1. ovog ĉlana poreski duţnik obveznik PDV koji nema pravo na odbitak prethodnog poreza, podatke o prometu stranog lica i o obraĉunatom PDV po tom osnovu iskazuje: 1) pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju iznos PDV obraĉunatog na naknadu za promet stranog lica; 2) pod rednim brojem 8. - u polju 008 iznos naknade za promet stranog lica. Ako je za promet iz stava 1. ovog ĉlana poreski duţnik lice koje nije obveznik PDV, podatke o PDV obraĉunatog na naknadu za promet stranog lica iskazuje pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 104. Ako je strano lice u raĉunu za svoj promet iskazalo iznos na ime obraĉunatog PDV, taj iznos uraĉunava se u iznos naknade iz st ovog ĉlana. Za promet stranog lica, koji se vrši bez naknade, umesto podatka o naknadi iz st ovog ĉlana unosi se podatak o procenjenoj nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja u smislu ĉlana 18. st. 1. i 2. Zakona.

12 Ĉlan 15 Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji je, u skladu sa ĉlanom 10. stav 2. Zakona, primalac dobara i usluga poreski duţnik, podatak o tom prometu iskazuje pod rednim brojem 3. - u polju 003, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju 004. Ĉlan 16 Obveznik PDV koji je poreski duţnik iz ĉlana 10. stav 2. Zakona iskazuje podatke o prometu koji mu je izvršen, i to: 1) pod rednim brojem 3. - u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polju iznos obraĉunatog PDV po osnovu prometa dobara i usluga prethodnog uĉesnika u prometu - obveznika PDV; 2) pod rednim brojem 8. - u polju 008 iznos naknade iskazan u raĉunu prethodnog uĉesnika u prometu - obveznika PDV, a u polju 108 iznos obraĉunatog PDV za promet prethodnog uĉesnika u prometu - obveznika PDV ako ima pravo na odbitak prethodnog poreza. Ako je poreski duţnik obveznik PDV koji nema pravo na odbitak prethodnog poreza, ne iskazuje podatak o iznosu obraĉunatog PDV iz stava 1. taĉka 2) ovog ĉlana. Ako je za promet dobara ili usluga iz ĉlana 10. stav 2. taĉka 3) poreski duţnik lice iz ĉlana 9. stav 1. Zakona koje nije obveznik PDV, podatke o obraĉunatom PDV po osnovu tog prometa iskazuje pod rednim brojem 3. - u polju 103. Ĉlan 17 Obveznik PDV koji primi avansnu uplatu za promet dobara i usluga iz ĉlana 24. Zakona i promet dobara iz ĉlana 3. Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme vaţenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Sluţbeni glasnik RS", broj 111/13), a koji ne poseduje propisane dokaze za poresko osloboċenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, unosi podatke o iznosu obraĉunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polje 103, odnosno pod rednim brojem 4. - u polje 104. U poreskoj prijavi za poreski period u kojem je obveznik PDV obezbedio propisane dokaze za poresko osloboċenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, pod rednim brojem 1. - u polju 001 iskazuje podatke o iznosu naknade za izvršeni promet dobara sa pravom na odbitak prethodnog poreza, a iznos obraĉunatog PDV iz polja 103, odnosno 104 smanjuje za iznos obraĉunatog PDV iz stava 1. ovog ĉlana. Ako iznos obraĉunatog PDV iz polja 103, odnosno 104 nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje obraĉunatog PDV iz stava 2. ovog ĉlana, obveznik PDV u tom sluĉaju, za iznos PDV za koji nije mogao da izvrši smanjenje, povećava iznos prethodnog poreza pod rednim brojem 8. - u polju 108. Ĉlan 18 Obveznik PDV koji vrši smanjenje naknade za promet za koji je propisano poresko osloboċenje u skladu sa Zakonom, odnosno smanjenje poreske osnovice i iznosa obraĉunatog PDV u skladu sa ĉlanom 21. Zakona, pod red. br. 1, 2, 3. i 4. - u poljima

13 001, 002, 003 i 004 smanjuje iznos naknade, odnosno poreske osnovice za iznos za koji je smanjena naknada, odnosno poreska osnovica, a u polju 103, odnosno 104 smanjuje iznos obraĉunatog PDV za iznos za koji je smanjen obraĉunati PDV. Ako iznos obraĉunatog PDV iz polja 103, odnosno 104 nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje iznosa obraĉunatog PDV, obveznik PDV pod rednim brojem 8. - u polju 108 povećava iznos PDV koji se moţe odbiti kao prethodni porez. Obveznik PDV koji vrši povećanje naknade za promet za koji je propisano poresko osloboċenje u skladu sa Zakonom, odnosno povećanje poreske osnovice i iznosa obraĉunatog PDV u skladu sa ĉlanom 21. Zakona, pod red. br. 1, 2, 3. i 4. - u poljima 001, 002, 003 i 004 povećava iznos naknade za iznos za koji je povećana naknada, odnosno poreska osnovica, a u polju 103, odnosno 104 povećava iznos obraĉunatog PDV za iznos za koji je povećan PDV. Ako se smanji, odnosno poveća poreska osnovica i iznos obraĉunatog PDV za promet za koji je primalac dobara ili usluga poreski duţnik u skladu sa Zakonom, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara ili usluga pod red. br. 3. i 4. - u poljima 003 i 004 smanjuje, odnosno povećava iznos poreske osnovice za iznos za koji je smanjena poreska osnovica, a obveznik PDV koji je poreski duţnik za taj promet pod red. br. 3. i 4. - u poljima 103 i 104 smanjuje, odnosno povećava iznos obraĉunatog PDV. Ĉlan 19 Ako je iznos ispravljenog srazmernog poreskog odbitka veći od zbira iznosa srazmernih poreskih odbitaka utvrċenih u toku kalendarske godine, odnosno do prestanka obavljanja PDV aktivnosti, pod rednim brojem 8. - u polju 108 iznos prethodnog poreza u poslednjem poreskom periodu uvećava se za iznos te razlike. Ako je iznos ispravljenog poreskog odbitka manji od zbira iznosa srazmernih poreskih odbitaka utvrċenih u toku kalendarske godine, odnosno do prestanka obavljanja PDV aktivnosti, pod rednim brojem 8. - u polju 108 iznos prethodnog poreza u poslednjem poreskom periodu umanjuje se za iznos te razlike. Ako iznos prethodnog poreza iz stava 2. ovog ĉlana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obraĉunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza. Ĉlan 20 Obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa ĉlanom 31. st Zakona, pod rednim brojem 8. - u polju 008 smanjuje iznos naknade za iznos za koji je smanjena poreska osnovica, a u polju 108 smanjuje iznos PDV koji se moţe odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza. Ako iznos PDV iz stava 1. ovog ĉlana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obraĉunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza. Obveznik PDV koji vrši povećanje prethodnog poreza u skladu sa ĉlanom 31. st Zakona, pod rednim brojem 8. - u polju 008 povećava iznos naknade za iznos za koji je

14 povećana poreska osnovica, a u polju 108 povećava iznos PDV koji se moţe odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se povećava iznos prethodnog poreza. Ĉlan 21 Obveznik PDV koji vrši povećanje prethodnog poreza u skladu sa ĉlanom 31a st. 1. i 4. Zakona, pod rednim brojem 8. - u polju 108 povećava iznos PDV koji se moţe odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se povećao iznos prethodnog poreza. Obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa ĉlanom 31a st. 3. i 5. Zakona, pod rednim brojem 8. - u polju 108 smanjuje iznos PDV koji se moţe odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza. Ako iznos PDV iz stava 2. ovog ĉlana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obraĉunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza. Ĉlan 22 Obveznik PDV koji vrši povećanje prethodnog poreza u skladu sa ĉlanom 31a stav 6. Zakona, pod rednim brojem 6. - u polju 106 povećava iznos PDV koji se moţe odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se povećava iznos prethodnog poreza. Obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa ĉlanom 31a stav 6. Zakona, u polju 106 smanjuje iznos PDV koji se moţe odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza. Ako iznos PDV iz stava 2. ovog ĉlana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obraĉunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza. Ĉlan 23 Obveznik PDV koji vrši ispravku odbitka prethodnog poreza u skladu sa ĉlanom 32. Zakona, pod rednim brojem 8. - u polju 108 smanjuje iznos PDV koji se moţe odbiti kao prethodni porez za iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza. Ako iznos PDV iz stava 1. ovog ĉlana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obraĉunatog PDV pod rednim brojem 3. - u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza. Ĉlan 24 Obveznik PDV koji je naknadno stekao pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa ĉlanom 32a Zakona, pod rednim brojem 8. - u polju 108 povećava iznos PDV koji se moţe odbiti kao prethodni porez za iznos PDV koji je naknadno stekao pravo da odbije kao prethodni porez. Ĉlan 25

15 Obveznik PDV koji izvrši refakciju PDV stranom drţavljaninu, u polju 003, odnosno 004 smanjuje iznos naknade za izvršeni promet za iznos naknade po osnovu prometa izvršenog stranom drţavljaninu, a u polju 103, odnosno 104 smanjuje iznos obraĉunatog PDV za iznos izvršene refakcije PDV. Ako iznos obraĉunatog PDV iz stava 1. ovog ĉlana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje PDV za iznos izvršene refakcije PDV, obveznik PDV u polju 108 povećava iznos PDV za iznos PDV za koji nije mogao da izvrši smanjenje obraĉunatog PDV. Iznos naknade bez PDV, za dobra isporuĉena stranom drţavljaninu, a za koja je izvršena refakcija PDV, obveznik PDV iskazuje kao poresko osloboċenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u polju 001. Ĉlan 26 U obrasce EPPDV i PPPDV iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala. Ĉlan 27 Obrasci EPPDV i ZBPDV moraju biti popunjeni ĉitko, štampanim slovima i u poljima predviċenim za popunjavanje. Obrasci iz stava 1. ovog ĉlana moraju biti potpisani liĉno od strane odgovornog lica podnosioca prijave. Ako je Obrazac EPPDV, odnosno njegov deo, pripremio poreski savetnik, obavezan je da ga potpiše, uz unošenje svog poreskog identifikacionog broja. Ĉlan 28 Obveznik PDV kod kojeg na dan 1. januara godine dolazi do promene poreskog perioda zbog promene iznosa ukupnog prometa na osnovu kojeg se odreċuje poreski period u skladu sa Zakonom, nije duţan da nadleţnom poreskom organu dostavi obaveštenje o toj promeni. Ĉlan 29 U poreskoj prijavi PDV koja se podnosi za poslednji poreski period u godini, iskazuju se podaci u skladu sa Pravilnikom o obliku i sadrţini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadrţini poreske prijave PDV ("Sluţbeni glasnik RS", br. 94/04, 108/05 i 120/08). Ĉlan 30 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vaţi Pravilnik o obliku i sadrţini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadrţini poreske prijave PDV ("Sluţbeni glasnik RS", br. 94/04, 108/05 i 120/08). Ĉlan 31 Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara godine.

16 Samostalni ĉlan Pravilnika o izmenama Pravilnika o obliku i sadrţini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadrţini poreske prijave PDV ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013) Ĉlan 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Sluţbenom glasniku Republike Srbije". Samostalni ĉlan Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadrţini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadrţini poreske prijave PDV ("Sl. glasnik RS", br. 66/2014) Ĉlan 6 Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula godine. Samostalni ĉlan Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadrţini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadrţini poreske prijave PDV ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015) Ĉlan 12 Ovaj pravilnik stupa na snagu 15. oktobra godine. Samostalni ĉlan Pravilnika o dopunama Pravilnika o obliku i sadrţini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadrţini poreske prijave PDV ("Sl. glasnik RS", br. 11/2016) Ĉlan 3 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. marta godine. SPISAK ORGANIZACIONIH JEDINICA PORESKE UPRAVE

17 Red. br. Naziv organizacione jedinice Adresa organizacione jedinice Filijala A Novi Sad 1*) 2. Filijala A Novi Sad 2**) Opštine koje obuhvata Novi Sad, Modena 7 Novi Sad, Titel, Ţabalj, Baĉki Petrovac, Petrovaradin, Beoĉin, Sremski Karlovci, Temerin, Vrbas i Srbobran Novi Sad, Mihaila Pupina 14 Novi Sad, Titel, Ţabalj, Baĉki Petrovac, Petrovaradin, Beoĉin, Sremski Karlovci, Temerin, Vrbas i Srbobran 3. Filijala A Subotica Subotica, Korzo 5 Subotica, Baĉka Topola, Mali IĊoš, Kanjiţa i Novi Kneţevac 4. Filijala A Zrenjanin Zrenjanin, Trg Slobode 10 Zrenjanin, Ţitište i Seĉanj 5. Filijala A Panĉevo Panĉevo, Trg Kralja Panĉevo, Kovin, Kovaĉica i Opovo Petra 4 6. Filijala B Baĉka Baĉka Palanka, Baĉka Palanka, Odţaci i Baĉ Palanka Kralja Petra I Filijala B Vršac Vršac, Trg Pobede Vršac, Alibunar, Bela Crkva i Plandište 1 8. Filijala B Sombor Sombor, Staparski put 2 Sombor, Kula i Apatin 9. Filijala B Sremska Mitrovica 10. Filijala B Stara Pazova Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 8 Stara Pazova, Svetosavska 11 Sremska Mitrovica i Šid Stara Pazova i InĊija 11. Filijala B Ruma Ruma, Ţelezniĉka Ruma, Pećinci i Irig Filijala B Kikinda Kikinda, Srpskih Dobrovoljaca 34 Kikinda, Senta, Ada, Ĉoka i Nova Crnja 13. Filijala C Beĉej Beĉej, Danila Kiša 6 Beĉej i Novi Beĉej 14. Filijala A Novi Beograd, Tošin Novi Beograd Beograd 1*) Bunar Filijala A Novi Beograd 2**) Beograd, Mihaila Pupina 167 Novi Beograd 16. Filijala A Ĉukarica Beograd, Lješka 11 Ĉukarica, Obrenovac i Barajevo 17. Filijala A Voţdovac Beograd, Ustaniĉka Voţdovac i Sopot Filijala A Zemun Zemun, Glavna 30 Zemun 19. Filijala A Palilula Beograd, Ilije Garašanina 5 Palilula 20. Filijala A Zvezdara Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 77 Zvezdara i Grocka 21. Filijala A Savski venac Beograd, Kneza Miloša 47 Savski venac 22. Filijala A Vraĉar Beograd, Njegoševa Vraĉar

18 Filijala A Stari grad Beograd, Makedonska Filijala A Šabac Šabac, Laze Lazarevića 25. Filijala A Valjevo Valjevo, KaraĊorĊeva Filijala B Rakovica Beograd, Miška Kranjca Filijala B Smederevo, Smederevo Omladinska Filijala B Loznica Loznica, Jovana Cvijića Filijala B Poţarevac Poţarevac, Preĉka Filijala C Lazarevac Lazarevac, KaraĊorĊeva Filijala C Mladenovac, Mladenovac Kosmajska Filijala C Petrovac Petrovac, Srpskih Vladara Filijala A Kragujevac Kragujevac, 27. marta Filijala A Kruševac Kruševac, Stevana Visokog Filijala A Kraljevo Kraljevo, Trg Jovana Sarića Filijala A Uţice Uţice, Trg partizana Filijala A Ĉaĉak Ĉaĉak, Ţupana Stracimira Filijala B Novi Pazar Novi Pazar, 28. novembra Filijala B Jagodina Jagodina, Kralja Petra prvog br Filijala B Paraćin Paraćin, T. Ţivanovića Filijala C Nova Nova Varoš, Varoš KaraĊorĊeva Filijala C Prijepolje Prijepolje, Valterova Filijala C Gornji Gornji Milanovac, Milanovac Takovska Filijala C Ivanjica Ivanjica, V. Marinkovića Filijala A Niš Niš, Nikole Pašića 24 Stari grad Šabac, Bogatić, Vladimirci i Koceljeva Valjevo, Lajkovac, Mionica, Ljig, Oseĉina i Ub Rakovica Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana Loznica, Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija Poţarevac, Veliko Gradište, Malo Crniće i Ţabari Lazarevac Mladenovac Petrovac, Golubac, Ţagubica i Kuĉevo Kragujevac, AranĊelovac, Topola, Raĉa, Batoĉina, Knić i Stragari Kruševac, Trstenik, Aleksandrovac, Brus, Varvarin i Ćićevac Kraljevo, Vrnjaĉka Banja i Raška Uţice, Poţega, Luĉani, Arilje, Bajina Bašta, Kosjerić i Ĉajetina Ĉaĉak Novi Pazar i Tutin Jagodina, Svilajnac, Lapovo, Despotovac i Rekovac Paraćin i Ćuprija Nova Varoš, Priboj i Sjenica Prijepolje Gornji Milanovac Ivanjica Niš, Niška Banja, Doljevac, Merošina i Gadţin Han 46. Filijala A Leskovac Leskovac, Dom Leskovac, Vlasotince, Crna Trava,

19 privrede bb Bojnik, Lebane i MedveĊa 47. Filijala B Pirot Pirot, Srpskih Vladara 106 Pirot, Bela Palanka, Dimitrovgrad i Babušnica 48. Filijala B Zajeĉar Zajeĉar, Krfska bb Zajeĉar i Boljevac 49. Filijala B Vranje Vranje, Peti kongres Vranje, Bujanovac, Trgovište, Preševo, 1 Vladiĉin Han, Surdulica i Bosilegrad 50. Filijala C Aleksinac Aleksinac, Kneza Aleksinac, Raţanj i Sokobanja Miloša Filijala C Knjaţevac Knjaţevac, Njegoševa 2 Knjaţevac i Svrljig 52. Filijala C Prokuplje Prokuplje, Tatkova 2 Prokuplje, Blace, Kuršumlija i ŢitoraĊa 53. Filijala C Bor Bor, Trg Bor i Majdanpek osloboċenja Filijala C Negotin Negotin, ĐorĊa Stanojevića bb Negotin i Kladovo 55. Centar za velike poreske obveznike Beograd, Kralja Milana 5 *) Organizaciona jedinica nadleţna za pravna lica sa sedištem na teritoriji opština koje pokriva. **) Organizaciona jedinica nadleţna za preduzetnike i fiziĉka lica sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji opština koje pokriva. Obrazac EPPDV Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

20

21 Obrazac PEPDV REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE PORESKA UPRAVA Broj: Na osnovu ĉlana 38. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sluţbeni glasnik RS", br. 84/04 i 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12), izdaje se Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV Obveznik (ime i prezime, odnosno naziv), (adresa) (poreski identifikacioni broj) otpoĉeo PDV aktivnost dana godine. U (mesto izdavanja potvrde) (datum izdavanja potvrde) (potpis ovlašćenog lica) Obrazac ZBPDV (ime i prezime, odnosno naziv obveznika) (adresa obveznika) (poreski identifikacioni broj) (datum)

22 (Nadleţni poreski organ) Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV (mesto) Molim da mi se izda potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV zbog: 1. prestanka obaveze plaćanja PDV (ĉlan 38a stav 1. Zakona) 2. prestanka obavljanja delatnosti (ĉlan 38a stav 1. Zakona) (zaokruţiti odgovarajuću opciju) Datum prestanka PDV aktivnosti godine (potpis odgovornog lica) Obrazac PBPDV REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE PORESKA UPRAVA Broj: Na osnovu ĉlana 38a stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sluţbeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12), izdaje se Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV Obveznik (ime i prezime, odnosno naziv), (adresa) (poreski identifikacioni broj) Datum prestanka PDV aktivnosti godine Datum brisanja iz evidencije za PDV godine

23 U (mesto izdavanja potvrde) (datum izdavanja potvrde) (potpis ovlašćenog lica) Obrazac PP PDV Poreska prijava poreza na dodatu vrednost REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA PORESKA PRIJAVA POREZA NA DODATU VREDNOST Obrazac PP PDV I Podaci o prijavi: 1.1. Poreski period 1.2. Izmena prijave vrsta I_I_ I I_I_ I I_I_I_I _I dd mm ggg I_I_ I I_I_ I dd mm I_I_I_I _I ggg 1.2.a Identifikacioni broj prijave koja se menja II Podaci o podnosiocu: 2.1. Tip podnosioca 2.2. Oznaka poreskog perioda 2.3. Poreski identifikacioni broj 2.4. Naziv, odnosno ime i prezime i

24 adresa 2.5. Elektronska pošta III PROMET DOBARA I USLUGA Iznos naknad e bez PDV PDV (u dinarima, bez decimala) 1. Promet dobara i usluga koji je osloboċen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza Promet dobara i usluga koji je osloboċen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza 3. Promet dobara i usluga po opštoj stopi 4. Promet dobara i usluga po posebnoj stopi 5. ZBIR ( ) IV PRETHODNI POREZ 6. Prethodni porez plaćen prilikom uvoza 7. PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku 8. Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6. i ZBIR (6+7+8) V PORESKA OBAVEZA Iznos PDV u poreskom periodu (5-9) Povraćaj * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - propis objavljen u Sluţbenom glasniku RS, broj 123/2012 od godine, stupio na snagu godine

25 - poslednje izmene i dopune objavljene u Sluţbenom glasniku RS, broj 11/2016 od godine, stupile na snagu godine, poĉetak primene od godine AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci besplatno Misija, vizija, cilj Profesionalnim pruţanjem usluga najvišeg nivoa iz oblasti administrativno - ekonomsko - finansijsko - pravnog segmenta poslovanja, od osnivanja firme pa tokom celog njenog postojanja, na ekonomiĉan naĉin omogućiti mikro i malim preduzećima i preduzetnicima da se u celosti posvete svojoj osnovnoj delatnosti, a administraciju da sa poverenjem prepuste Agenciji.

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011,

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno P R A V I L N I K O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

Microsoft Word - misljenjeMF_mini_hidroelektrana.doc

Microsoft Word - misljenjeMF_mini_hidroelektrana.doc AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE

Више

Microsoft Word - misljenjeMF_sistemi_tehnicke_zastite.doc

Microsoft Word - misljenjeMF_sistemi_tehnicke_zastite.doc AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PDV TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. КОЛУБАРА ЛА 2003 ЛАЗАРЕВАЦ 04339 17461931 102740163 9827/2012 2. НАПРЕДАК

Више

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 1 КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji a Bar-Boljare Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 3/2015, 13/2015, 31/2015 i 37/2016.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/

пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/ пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 др. закон,

Више

Библиографске базе података и подаци о фонду

Библиографске базе података и подаци о фонду 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 m 11.431 1.039 0 524 907 5 8.956 48 10.705 289 81

Више

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU

Више

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС 2017/2018 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. СЛОБОДА УЖИЦЕ 06492 17584499 103582377 13758/2012 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР 06430 06985882 100768909 18725/12 3. МЛАДОСТ СП

Више

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко

Више

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020 ПОЧЕТНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2019/2020 ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС 1. БОРАЦ ЧАЧАК 06012 07238886 101290857 501/2011 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 24.780 468 106 156 802 12 23.236 59 15.970 1.232 211 1.162.765 15.173 0 1.406.288 4.959 32.517 1.348.259 m 13.208 466 0 156 781 12 11.793 47 13.119 366 122

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 31.090 0 61 0 402 3 30.624 56 43 500 181 1.109.523 15.844 0 1.325.401 4.987 26.930 1.278.574 m 13.009 0 0 0 375 3 12.631 45 39 319 111 816.666 12.781 0 998.769

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 24.584 268 274 152 610 37 23.243 57 14.966 985 208 1.187.126 14.575 0 1.445.162 4.918 31.911 1.383.337 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 64.704

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 28.939 159 49 114 833 7 27.777 56 8.022 999 152 1.138.250 12.471 0 1.366.605 4.976 29.473 1.312.163 m 14.423 157 0 114 821 7 13.324 45 7.019 331 76 831.004

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj

Више

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 60.592

Више

PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU Tekst propisa preuzet iz pravne baze Paragraf

PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU Tekst propisa preuzet iz pravne baze Paragraf PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU Tekst propisa preuzet iz pravne baze Paragraf Lex ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017, 38/2018 i 20/2019)

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014) На основу члана 41. став 13. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон,

Више

Obrazac PPI-4

Obrazac PPI-4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА Организациона јединица Образац ППИ-4 ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА 1 1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ПОРЕЗА 2 1. Пословно

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE 12.1.2019 MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 12.1.2019 JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 26.1.2019 BOGATIĆ KD MAČVA

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača!

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača! .Od danas, 31. januara 2019. godine, započet je proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije

Више

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 00. ГОДИНА ИЗВЕШТАЈ ИЗРАДИЛА СЛАВИЦА БРКИЋ, СУДИЈАГРАДСКОГ СУДИЈЕ

Више

Zakon o transportu opasnog tereta

Zakon o transportu opasnog tereta AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA - prečišćeni

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од 08.12. 2018. године, објављен је Закон о улагањима (у даљем тексту: Закон) који

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 ис

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 ис Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 др. закон,

Више

ZAKON

ZAKON ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1 Ovim zakonom ureċuju se vrste, sadrţaj i naĉin

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Назив банкелизинг компаније 1 ПРИЈАВА НА ЈАВНИ

Више

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu На основу овлашћења из члана 177, став 1. Закона о ауторском и сродним правима ( Сл. гласник РС бр. 104/09), закључује се између 1. Организације произвођача фонограма Србије, из Београда, улица Табановачка

Више

Pravilnik o ostvarivanju prava na priznavanje troškova za istraživanje i razvoj

Pravilnik o ostvarivanju prava na priznavanje troškova za istraživanje i razvoj AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Молим да региструјете

Више

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com 3Х3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ КАЛЕНДАР 2019 БЕОГРАД, АПРИЛ 2019. АПРИЛ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 HILL DAY'S 9 БЕОГРАД 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 МАЈ 2019 6 7 8 9 3X3 ШКОЛСKO 1 2 3

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

Poreska praksa

Poreska praksa Poreska praksa za oktobar 2016. godine Mišljenja PDV... 2 Porez na dohodak fizičkih lica..... 7 Porez na dobit pravnih lica... 9 Ostalo (drugi propisi)..... 10 1 POREZ NA DODATU VRIJEDNOST Broj: 03/2-16170/2-16

Више

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA XX EMISIJE Beograd, 24.10. 2007. godine SADRŽAJ SKRAĆENOG PROSPEKTA: 1. IZDAVALAC AKCIJA...3 2. AKCIJE KOJE SE IZDAJU...3 3.

Више

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 -

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 - ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - 1 - САДРЖАЈ: 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ... - 3-2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... - 5-3. ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА

Више

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће поступак и начин покретања поступка Порески обвезник,

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13) i člana 66 Zakona o platnom prometu ("Službeni list Crne Gore", broj 62/13),

Више

Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНА

Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНА Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА

Више

Zakon o prometu nepokretnosti

Zakon o prometu nepokretnosti AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI - prečišćeni

Више

(\212ifarnik srednjih skola.xls)

(\212ifarnik srednjih skola.xls) ШИФАРНИК СРЕДЊИХ ШКОЛА 000 Непозната школа 101011 Техничка школа Ада 322011 Средња школа "Свети Трифун" Александровац 217011 Алексиначка гимназија Алексинац 117011 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић"

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Microsoft Word - примјер

Microsoft Word - примјер ПОПУЊАВАЊЕ ГОДИШЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА 04. годину, обрасци 004 и 005. Примјер. Физичко лице, Петар Петровић је у 04. години по основу запослења код послодавца А остварило нето плату у износу од 4.440,00

Више

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контролисао Одобрио Име и презиме занимање Потпис Датум ОПШТИ

Више

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ... САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ... 10 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ

Више

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС",

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 4 0 4-1 -3 3 /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,

Више