На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС","

Транскрипт

1 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015др. закон, 103/2015 и 99/2016),, члана 30. Статута општине Књажевац ( Сл. лист општине Књажевац, број 4/2009 и 10/2015), Скупштина општине Књажевац на седници одржаној године, усвојила је И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР ЈУН ГОДИНЕ Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у периоду године износе у динарима: 1 Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства Укупно извршени текући расходи и издаци Разлика укупних примања и укупних издатака (12) I 1

2 Укупно остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима: II Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА План Средства из буџета Структура % Извршење IVI Структура % План Средства из осталих извора Структура % Извршење IVI Структура % Пренета средства из претходне године 28,992, % 28,992, % ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 923,608, % 380,538, % 34,758, % 16,341, % ПОРЕЗИ 338,220,000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 206,540, % 21.0% 150,442, ,007, % 26.3% Порез на зараде 167,000, % 92,024, % Порез на приходе од самосталних делатности 20,000, % 8,602, % Порез на приходе од непокретности 10, Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе 1,500, % 173, Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 20, Порез на земљиште 10,000 1,758 6, Порез на друге приходе 18,000, % 7,211, % ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 86,610, % 24,629, % Порез на имовину 75,000, % 21,692, % Порез на наслеђе и поклон 1,600, % 264, % Порез на пренос апсолутних права 10,000, % 2,671, % Порез на акције на име и уделе 10,000 2

3 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 30,070, % 13,272, % Комунална такса за коришћење рекламних паноа 10, Порези, таксе и накнаде на моторна возила 10, Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 14,000, % 5,102, % Накнада за коришћење добара од општег интереса 50,000 16, Боравишна такса 5,000, % 3,102, % Општинске и градске накнаде 11,000, % 5,051, % ДРУГИ ПОРЕЗИ 15,000, % 4,533, % Комунална такса на фирму 15,000, % 4,533, % ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 512,223, % 217,157, % 4,838, % 3,051, % ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 29,000, % 900, % Капиталне донације од међународних организација 29,000, % 900, % ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 483,223, % 217,157, % 3,938, % 3,051, % Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 409,681,070 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 73,542, % 7.5% 204,840,534 12,316, % 3.0% 3,938, % 3,051, % ДРУГИ ПРИХОДИ 73,140, % 12,898, % 26,669, % 12,621, % ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 17,110, % 4,145, % Приходи од камате на депозит 2,000, % 401, % Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта ,500,000 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 1,600, % 0.2% 529, , % 0.1% 3

4 Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 500, % 23, Накнада за коришћење грађевинског земљишта 6,000, % 1,888, % Допринос за уређивање грађевинског земљишта 3,500, % 909, % Накнада за воде 10, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 45,030, % 6,346, % 5,386, % 2,331, % Приходи од продаје добара и услуга или закупа Приходи од давања у закуп објеката продаје добара 10,000, % 4,509, % 3,816, % 1,284, % Општинске административне таксе 5,000, % 1,013, % Накнада за уређивање грађевинског земљишта 20,000 4, Такса за озакоњење објеката у корист општина 30,000, % 818, % Приходи општинских органа управе 10, Родитељски динар за ваннаставне активности 1,570, % 1,047, % НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 7,000, % 1,297, % Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 7,000, % 1,239, % Приходи од увећања целокупног пореског ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 58,427 13,580 13,580 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 4,000, % 1,096, % 21,283, % 10,290, % Остали приходи у корист нивоа општина 3,000, % 630, % 21,283, % 10,290, % 4

5 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина 1,000,000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 25, % 465,582 40, % 3,250, % 669, % Меморандумске ставке за рефундацију расхода Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године 25,000 40,023 3,250, ,000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА Приходи из буџета ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 28,752,866 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 28,752, Примања од продаје непокретности 28,752, % 2.9% 2.9% 598, % 2,301, % 1,256, % Примања од продаје покретне имовине 6.2% 7.1% ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 2,301,000 1,256, Примања од продаје робе за даљу продају ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА Примања од прдаје земљишта у корист нивоа општина ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1,000, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова 0.1% 598, , , % 2,301, % 1,256, % 0.1% 0.1% 912 Примања од иностраног задуживања ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 1,000,000 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина 1,000, % 0.1% 211, , % 0.1% ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 953,361, % 381,349, % 37,059, ,597,

6 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 982,353, ,341, ,059, ,597, III Издаци буџета по основним наменама, извршени су у следећим износима: Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА План Средства из буџета Структура % Извршење IVI Структура % План Средства из осталих извора Структура % Извршење IVI Структура % 400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 843,251, % 360,385, % 34,639, % 16,744, % 410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 166,989, % 77,906, % 5,334, % 1,460, % 411 Плате и додаци запослених 138,101, % 64,690, % 657, % 209, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 24,723, % 11,314, % 131, % 37, % 413 Накнаде у натури (превоз) 158, % 55, % 414 Социјална давања запосленима 1,400, % 423, % 3,431, % 525, % 415 Накнаде за запослене 1,607, % 533, % 782, % 514, % 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 1,157, % 944, % 173, % 120, % 420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 354,341, % 140,820, % 28,103, % 14,896, % 421 Стални трошкови 99,242, % 53,832, % 5,741, % 3,974, % 422 Трошкови путовања 2,958, % 1,005, % 814, % 368, % 423 Услуге по уговору 93,591, % 43,549, % 3,718, ,982, % 424 Специјализоване услуге 50,533, % 21,039, % 3,220, % 1,227, % 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 93,243, % 16,964, % 2,277, % 1,161, % 426 Материјал 14,772, % 4,429, % 12,331, % 6,182, % 6

7 440 ОТПЛАТА КАМАТА 441 Отплата домаћих камата; 444 Пратећи трошкови задуживања 450 СУБВЕНЦИЈЕ 72,290,000 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 4511 организацијама 46,041,350 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 4512 организацијама 20,248, % 4.7% 2.1% 43,410,731 20,596,245 19,422, % 5.6% 5.2% 454 Субвенције приватним предузећима 6,000, % 3,391, % 460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 73,695, % 38,060, % 21, % 164, % 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 58,369, % 30,951, % 465 Остале донације, дотације и трансфери 15,325, % 7,109, % 21, % 164, % 470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 65,692, % 25,187, % 900, % 46, % 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 65,692, % 25,187, % 900, % 46, % 480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 101,274, % 34,999, % 280, % 178, % 481 Дотације невладиним организацијама; 81,797, % 26,618, % 50, % 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 4,844, % 3,209, % 220, % 143, % 483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 3,000 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 484 непогода или других природних узрока; 10,630,000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 485 органа; 4,000, % 0.4% 5,172, % 10,000 27,994 7, % 490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 8,968, % Стална резерва 1,370, % Текућа резерва 7,598, % 500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 139,102, % 9,804, % 2,420, % 487, % 510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 131,898, % 9,531, % 720, % 26, % 511 Зграде и грађевински објекти; 116,303, % 4,127, % 512 Машине и опрема; 13,645, % 4,880, % 720, % 26, % 515 Нематеријална имовина 1,950, % 522, %

8 520 ЗАЛИХЕ 1,600, % 461, % 523 Залихе робе за даљу продају 1,600, % 461, % 540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 7,203, % 273, % 100, % 541 Земљиште; 7,203, % 273, % 100, % 610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 620 Набавка финансијске имовине УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 982,353, ,189, ,059, ,232, IV Извршени расходи по програмској класификацији: Шифра Програм Програмска активност/ Пројекат Назив План Средства из буџета Структура % Извршење IVI Структура % План Средства из осталих извора Структура % Извршење IVI Структура % Програм 1. Урбанизам и просторно планирање 47,871, % 8,297, % Управљање грађевинским земљиштем 47,871, % 8,297, % Програм 2. Комунална делатност 127,500, % 44,497, % Управљање/одржавање јавним осветљењем 38,000, % 19,230, % Одржавање јавних зелених површина 12,000, % 5,581, % Одржавање чистоће на површинама јавне намене 25,000, % 12,873, % Зоохигијена 1,500, % 460, % Производња и дистрибуција топлотне енергије 7,000, % 3,480, % Управљање и снабдевање водом за пиће 4,000, % 2,871, % Остале комуналне услуге П1 Радови на водоводној мрежи у зони саобраћајница на Старој планини 40,000, %

9 1501 Програм 3. Локални економски развој 9,500, % 6,891, % 0 0 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 6,000, % 3,391, % Мере актине политике запошљавања 3,500, % 3,500, % Програм 4. Развој туризма 9,717, % 5,735, % 1,301, % 751, % Управљање развојем туризма 6,533, % 3,045, % 1,301, % 751, % Промоција туристичке понуде 2,857, % 2,364, % П1 Пројекат: BET ON EU 325, , % Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 26,217, % 5,004, % Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 1,767, % Мере подршке руралном развоју 24,450, % 5,004, % Програм 6. Заштита животне средине 22,001, % 4,658, % Управљање заштитом животне средине 12,701, % 3,220, % Праћење квалитета елемената животне средине Заштита природе Управљање отпадним водама 3,600, % 54, Управљање комуналним отпадом 5,700, % 1,383, % Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 143,232, % 52,669, % Одржавање саобраћајне инфраструктуре 100,364, % 36,809, % Јавни градски и приградски превоз путника 31,000, % 15,859, % П1 Израда претходне студије оправданости за изградњу пута МирковциЈабучко равниште 11,868, % Програм 8. Предшколско васпитање 75,411, % 39,668, % 23,538, % 13,137, % Функционисање предшколских установа 75,411, % 39,668, % 23,538, % 13,137, % 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање 37,446, % 20,502, % Функционисање основних школа 37,446, % 20,502, % Програм 10. Средње образовање и васпитање 16,713, % 8,786, % Функционисање средњих школа 16,713, % 8,786, % Програм 11. Социјална и дечија заштита 70,172, % 26,569, % Социјалне помоћи 23,802, % 5,771, % 0 0 9

10 Прихватилиштаи друге врсте смештаја 500, % 264, % Саветодавнотерапијске и социјалноедукативне услуге 5,209, % 1,702, % Подршка релизацији програма Црвеног крста 5,800, % 2,647, % Подршка деци и породица са децом 27,600, % 15,341, % П1 Пружање услуга социјалне заштите 7,259, % 841, % Програм 12. Здравствена заштита 29,000, % Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 29,000, % Програм 13. Развој културе и информисања 88,988, % 34,871, % 6,090, % 1,084, % Функционисање локалних установа културе 55,946, % 24,125, % 6,020, % 1,063, % Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 18,180, % 5,709, % 70, % 21, % Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа 2,150, % 643, % Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 12,000, % 3,681, % Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом П1 Пројекат: 712, , Програм 14. Развој спорта и омладине 44,500, % 27,138, % Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 36,000, % 21,713, % Функционисање локалних спортских установа 8,000, % 5,193, % Спровођење омладинске политике 500, % 231, % Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 194,005, % 73,248, % 6,130, % 2,260, % Функционисање локалне самоуправе и градских општина 161,451, % 63,738, % 1,650, % 259, % Функционисање месних заједница 19,000, % 8,544, % 4,480, % 2,001, % Општинско/градско правобранилаштво 2,086, % 779, % Текућа буџетска резерва 7,598, % Стална буџетска резерва 1,370, %

11 Управљање у ванредним ситуацијама 2,500, % 185, % Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 27,479, % 11,648, % Функционисање Скупштине 9,000, % 3,665, % Функционисање извршних органа 18,479, % 7,982, % Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије 12,595, % П1 Унапређење енергетске ефикасности на згради средње школекњажевачка гимназија 12,595, % УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 982,353, ,189, ,059, ,232, V Извршени расходи по функционалној класификацији: Функци je Функционална класификација План Средства из буџета Структура % Извршење IVI Структура % План Средства из осталих извора Структура % Извршење IVI Структура % 000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 70,172, % 26,569, % 010 Болест и инвалидност; 500, % 170, Породица и деца; 27,200, % 15,323, % 060 Становање; 600,000 Социјална помоћ угроженом становништву 070 некласификована на другом месту; 41,872, % 4.3% 17,837 11,057, % 100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 212,612,730 Извршни и законодавни органи, 110 финансијски и фискални послови и спољни 9,000, % 0.9% 80,980,966 3,665, % 1.0% 4,480, % 2,001, % 11

12 послови; 111 Извршни и законодавни органи 18,479, Финансијски и фискални послови 8,968, Опште услуге; 157,164,920 Опште јавне услуге некласификоване на 160 другом месту; 19,000, ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 4,586, Судови; 2,086,000 Јавни ред и безбедност некласификован на 360 другом месту 2,500, ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 195,667, Општи послови по питању рада 3,500, Пољопривреда 26,217, Остала енергија 7,000, Друмски саобраћај 143,232, Туризам 9,717,180 Економски послови некласификовани на 490 другом месту 6,000, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 60,501, Управљање отпадом; 44,200, % 0.9% 16.0% 1.9% 0.5% 0.2% 0.3% 19.9% 0.4% 2.7% 0.7% 14.6% 1.0% 0.6% 6.2% 4.5% 12 7,982,609 60,788,116 8,544, , , ,698 73,780,861 3,500,000 5,004,396 3,480,000 52,669,476 5,735,157 3,391,832 23,573,591 20,298, % 16.4% 2.3% 0.3% 0.2% 0.1% 19.9% 0.9% 1.4% 0.9% 14.2% 1.5% 0.9% 6.4% 5.5% 4,480,000 1,301,000 1,301, % 3.5% 3.5% 2,001, Управљање отпадним водама; 3,600, % 54,634 Заштита животне средине 1.3% 0.9% 560 некласификована на другом месту 12,701,650 3,220,059 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 14.5% 8.2% 600 ЗАЈЕДНИЦЕ 142,467,470 30,400, Развој заједнице; 6.2% 2.2% 751, , % 4.4% 4.4%

13 60,467,470 8,297, Водоснабдевање; 44,000, % 2,871, % 640 Улична расвета; 38,000, % 19,230, % 700 ЗДРАВСТВО 29,000, % 740 Услуге јавног здравства; 29,000,000 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 800 ВЕРЕ 133,488, % 13.6% 62,010, % 6,090, % 1,084, % 810 Услуге рекреације и спорта; 44,000, % 26,907, % 820 Услуге културе; 74,488, % 30,480, % 6,090, % 1,084, % 830 Услуге емитовања и штампања; 12,000, % 3,681, % 840 Верске и остале услуге заједнице; 2,000,000 Рекреација, спорт, култура и вере, 860 некласификовано на другом месту 1,000, % 0.1% 710, , % 0.1% 900 ОБРАЗОВАЊЕ 133,858, % 71,908, % 25,188, % 13,396, % 911 Предшколско образовање 75,411, % 39,668, % 23,538, % 13,137, % 912 Основно образовање 37,446, % 20,502, % 920 Средње образовање; 16,713,000 Образовање некласификовано на другом 980 месту 4,286, % 0.4% 8,786,816 2,950, % 0.8% 1,650, % 259, % УКУПНО 982,353, ,189, ,059, ,232, VI Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у периоду јануар јун године према корисницима износе у динарима: 13

14 Раздео Глава Програмска Класиф. Функција Позиција Економ. Класиф. Опис 14 План Средства из буџета Извршење IVI % Извр шења План Средства из осталих извора Извршење IVI СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,280,000 1,137, Социјални доприноси на терет послодавца 408, , Стални трошкови 150,000 62, Трошкови путовања 160, Услуге по уговору 5,100,000 2,085, Остале донације, дотације и трансфери 305, , Дотације невладиним организацијама 597,000 25, Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета 9,000,000 3,665, Функција 110: 9,000,000 3,665, активност : 01 Приходи из буџета 9,000,000 3,665, Свега за програмску активност : 9,000,000 3,665, Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 9,000,000 3,665, % Извр шења

15 Свега за Програм 16: 9,000,000 3,665, Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета 9,000,000 3,665, Свега за Главу 1: 9,000,000 3,665, Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета 9,000,000 3,665, Свега за Раздео 1: 9,000,000 3,665, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК 2.01 ПРЕДСЕДНИК ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,269,420 3,458, Социјални доприноси на терет послодавца 1,480, , Стални трошкови 550, , Трошкови путовања 400, , Услуге по уговору 2,400,000 1,506, Остале донације, дотације и трансфери 927, , Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1, Новчане казне и пенали по решењу судова 1, Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 14,029,310 6,291, Функција 111: 14,029,310 6,291, активност : 01 Приходи из буџета 14,029,310 6,291,

16 Свега за програмску активност : 14,029,310 6,291, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи 421 Стални трошкови 350,000 43, Трошкови путовања 200, Услуге по уговору 3,900,000 1,647, Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета 4,450,000 1,690, Функција 111: 4,450,000 1,690, активност : 01 Приходи из буџета 4,450,000 1,690, Свега за програмску активност : 4,450,000 1,690, Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета 18,479,310 7,982, Свега за Програм 16: 18,479,310 7,982, Извори финансирања за Главу 2: 01 Приходи из буџета 18,479,310 7,982, Свега за Главу 2: 18,479,310 7,982, Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета 18,479,310 7,982, Свега за Раздео 2: 18,479,310 7,982,

17 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Општинско/градско правобранилаштво 330 Судови 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,140, , Социјални доприноси на терет послодавца 204, , Стални трошкови 70,000 14, Трошкови путовања 20, Услуге по уговору 150, Материјал 150,000 6, Остале донације, дотације и трансфери 152,000 63, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 200, Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета 2,086, , Функција 330: 2,086, , активност : 01 Приходи из буџета 2,086, , Свега за програмску активност : 2,086, , Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 2,086, , Свега за Програм 15: 2,086, , Извори финансирања за Главу 3: 01 Приходи из буџета 2,086, , Свега за Главу 1: 2,086, , Извори финансирања за Раздео 3: 17

18 01 Приходи из буџета 2,086, , Свега за Раздео 3: 2,086, , ОПШТИНСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Управљање грађевинским земљиштем 620 Развој заједнице 423 Услуге по уговору 448, Специјализоване услуге 9,400,700 4,170, Текуће поправке и одржавање 8,300, Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Зграде и грађевински објекти 29,723,120 4,127, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 47,871,820 8,297, Функција 620: 47,871,820 8,297, активност : 01 Приходи из буџета 47,871,820 8,297, Свега за програмску активност : 47,871,820 8,297, Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета 47,871,820 8,297, Свега за Програм 1: 47,871,820 8,297, ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 1102 Управљање/одржавање јавним 18

19 0001 осветљењем 640 Улична расвета 421 Стални трошкови 34,000,000 19,159, Текуће поправке и одржавање 4,000,000 70, Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходи из буџета 38,000,000 19,230, Функција 640: 38,000,000 19,230, активност : 01 Приходи из буџета 38,000,000 19,230, Свега за програмску активност : 38,000,000 19,230, Одржавање јавних зелених површина 510 Управљање отпадом 424 Специјализоване услуге 12,000,000 5,581, Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета 12,000,000 5,581, Функција 510: 12,000,000 5,581, активност : 01 Приходи из буџета 12,000,000 5,581, Свега за програмску активност : 12,000,000 5,581, Одржавање чистоће на површинама јавне намене 510 Управљање отпадом 421 Стални трошкови 25,000,000 12,873, Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета 25,000,000 12,873, Функција 510: 25,000,000 12,873,

20 активност : 01 Приходи из буџета 25,000,000 12,873, Свега за програмску активност : 25,000,000 12,873, Зоохигијена 510 Управљање отпадом 423 Услуге по уговору 1,500, , Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета 1,500, , Функција 510: 1,500, , активност : 01 Приходи из буџета 1,500, , Свега за програмску активност : 1,500, , Производња и дистрибуција топлотне енергије 436 Остала енергија 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 7,000,000 3,480, Извори финансирања за функцију 436: 01 Приходи из буџета 7,000,000 3,480, Функција 436: 7,000,000 3,480, активност : 01 Приходи из буџета 7,000,000 3,480, Свега за програмску активност : 7,000,000 3,480, Управљање и снабдевање водом за пиће 20

21 П1 630 Водоснабдевање 425 Текуће поправке и одржавање 4,000,000 2,871, Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходи из буџета 4,000,000 2,871, Функција 630: 4,000,000 2,871, активност : 01 Приходи из буџета 4,000,000 2,871, Свега за програмску активност : 4,000,000 2,871, Пројекат: Радови на водоводној мрежи у зони саобраћајница на Старој планини 630 Водоснабдевање 511 Зграде и грађевински објекти 40,000, Извори финансирања за функцију 630: 07 Донације од осталих нивоа власти 40,000, Функција 630: 40,000, Извори финансирања за пројекат 1102 П1 07 Донације од осталих нивоа власти 40,000, Свега за пројекат 1102П1: 40,000, Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 87,500,000 44,497, Донације од осталих нивоа власти 40,000, Свега за Програм 2: 127,500,000 44,497, ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1501 Унапређење привредног и инвестиционог 21

22 0001 амбијента 490 Економски послови некласификовани на другом месту 454 Субвенције приватним предузећима 6,000,000 3,391, Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета 6,000,000 3,391, Функција 490: 6,000,000 3,391, активност : 01 Приходи из буџета 6,000,000 3,391, Свега за програмску активност : 6,000,000 3,391, Мере активне политике запошљавања 412 Општи послови по питању рада 423 Услуге по уговору 3,500,000 3,500,000 Извори финансирања за функцију 412: 01 Приходи из буџета 3,500,000 3,500,000 Функција 412: 3,500,000 3,500,000 активност : 01 Приходи из буџета 3,500,000 3,500,000 Свега за програмску активност : 3,500,000 3,500, Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета 9,500,000 6,891, Свега за Програм 3: 9,500,000 6,891, ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 22

23 1502 П1 473 Туризам Пројекат: BET ON EU 423 Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 473: Неутрошена средства донација из претходних година 325, , , ,670 Функција 473: 325, ,670 Извори финансирања за пројекат 1502 П1 Неутрошена средства донација из претходних година 325, ,670 Свега за пројекат 1502П1: 325, , ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 421 Пољопривреда 423 Услуге по уговору 600, Текуће поправке и одржавање 1,167, Извори финансирања за функцију 421: 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,767, Функција 421: 1,767, Извори финансирања за Програмску активност : 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,767, Свега за Програмску активност : 1,767,

24 13 Извори финансирања за Програм 5: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,767, Свега за Програм 5: 1,767, ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање отпадним водама 520 Управљање отпадним водама 425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000 54, Извори финансирања за функцију 520: 01 Приходи из буџета 2,000,000 54, Функција 520: 2,000,000 54, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 2,000,000 54, Свега за Програмску активност : 2,000,000 54, ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Одржавање саобраћајне инфраструктуре 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 500, Специјализоване услуге 11,858,000 5,928, Текуће поправке и одржавање 48,700,000 5,781, Материјал 300,000 22, Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 7,041,350 7,037,

25 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 18,048,650 18,038, организацијама 511 Зграде и грађевински објекти 13,416, Машине и опрема 500, Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 92,274,320 28,733, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,090,000 8,076, Функција 451: 100,364,320 36,809, активност : 01 Приходи из буџета 92,274,320 28,733, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,090,000 8,076, Свега за програмску активност : 100,364,320 36,809, П1 Јавни градски и приградски превоз путника 451 Друмски саобраћај 423 Услуге по уговору 31,000,000 15,859, Извори финансирања за функцију 451: Приходи из буџета 31,000,000 15,859, Функција 451: 31,000,000 15,859, активност : 01 Приходи из буџета 31,000,000 15,859, Свега за програмску активност : 31,000,000 15,859, Пројекат: Израда претходне студије оправданости за изградњу пута МирковциЈабучко равниште 451 Друмски саобраћај 25

26 511 Зграде и грађевински објекти 11,868, Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходи из буџета 1,068, Донације од осталих нивоа власти 10,799, Функција 451: 11,868, Извори финансирања за пројекат 0701 П1 01 Приходи из буџета 1,068, Донације од осталих нивоа власти 10,799, Свега за пројекат 0701П1: 11,868, Извори финансирања за Програм 7: 01 Приходи из буџета 124,342,440 44,592, Донације од осталих нивоа власти 10,799, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8,090,000 8,076, Свега за Програм 7: 143,232,320 52,669, ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Социјалне помоћи 010 Болест и инвалидност 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 500, , Извори финансирања за функцију 010: 01 Приходи из буџета 500, , Функција 010: 500, , Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 421 Стални трошкови 20,

27 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12,112, Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 550, Донације од осталих нивоа власти 6,775, Неутрошена средства донација из претходних година 4,807, Функција 070: 12,132, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 1,050, , Донације од осталих нивоа власти 6,775, Неутрошена средства донација из претходних година 4,807, Свега за Програмску активност : 12,632, , Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја 040 Породица и деца 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 200, Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 200, Функција 040: 200, Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300, , Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 300, , Функција 070: 300, , Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 500, ,

28 Свега за Програмску активност : 500, , П1 Саветодавно терапијске и социјалноедукативне услуге Пројекат: Пружање услуга социјалне заштите 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7,259, , Извори финансирања за функцију 070: 07 Донације од осталих нивоа власти 7,259, , Функција 070: 7,259, , Извори финансирања за пројекат 0901 П1 07 Донације од осталих нивоа власти 7,259, , Свега за пројекат 0901П1: 7,259, , Активности Црвеног крста Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5,300,000 2,544, Дотације невладиним организацијама 500, , Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета 5,800,000 2,647,765 Функција 070: 5,800,000 2,647, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 5,800,000 2,647, Свега за Програмску активност : 5,800,000 2,647,

29 Подршка деци и породицама са децом 040 Породица и деца 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 16,000,000 9,193, Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 16,000,000 9,193, Функција 040: 16,000,000 9,193, Становање 421 Стални трошкови 520,000 17, Текуће поправке и одржавање 20, Материјал 60, Извори финансирања за функцију 060: 01 Приходи из буџета 600,000 17, Функција 060: 600,000 17, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 16,600,000 9,211, Свега за Програмску активност : 16,600,000 9,211, Извори финансирања за Програм 11: 01 Приходи из буџета 23,950,000 12,294, Донације од осталих нивоа власти 14,034, , Неутрошена средства донација из претходних година 4,807, Свега за Програм 11: 42,792,349 13,136, ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 740 Услуге јавног здравља 481 Дотације невладиним организацијама 29,000,

30 Извори финансирања за функцију 740: 01 Приходи из буџета 29,000, Сопствени приходи буџетских корисника Функција 740: 29,000, активност : 01 Приходи из буџета 29,000, Сопствени приходи буџетских корисника Свега за програмску активност : 29,000, ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 820 Услуге културе 481 Дотације невладиним организацијама 12,500,000 3,800, Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 12,500,000 3,800, Сопствени приходи буџетских корисника Функција 820: 12,500,000 3,800, активност : 01 Приходи из буџета 12,500,000 3,800, Сопствени приходи буџетских корисника Свега за програмску активност : 12,500,000 3,800, Верске и остале услуге заједнице 481 Дотације невладиним организацијама 2,000, , Извори финансирања за функцију 840: 01 Приходи из буџета 2,000, , Функција 840: 2,000, ,

31 860 активност : 01 Приходи из буџета 2,000, , Свега за програмску активност : 2,000, , Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 421 Стални трошкови 120, Трошкови путовања 20, Услуге по уговору 280, Специјализоване услуге 70, Материјал 10, Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета 500, Функција 860: 500, активност : 01 Приходи из буџета 500, Свега за програмску активност : 500, Програмска активност: Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа 820 Услуге културе 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 800, , Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 800, , Функција 820: 800, , активност : 01 Приходи из буџета 800, , Свега за програмску активност : 800, ,

32 Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 830 Услуге емитовања и штампања 423 Услуге по уговору 12,000,000 3,681, Извори финансирања за функцију 830: 01 Приходи из буџета 12,000,000 3,681, Функција 830: 12,000,000 3,681, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 12,000,000 3,681, Свега за Програмску активност : 12,000,000 3,681, Извори финансирања за Програм 13: 01 Приходи из буџета 27,800,000 8,591, Свега за Програм 13: 27,800,000 8,591, ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта 481 Дотације невладиним организацијама 36,000,000 21,713, Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета 36,000,000 21,713, Функција 810: 36,000,000 21,713, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 36,000,000 21,713, Свега за Програмску активност : 36,000,000 21,713,

33 Функционисање локалних спортских установа 810 Услуге рекреације и спорта 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 8,000,000 5,193, Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета 8,000,000 5,193, Функција 810: 8,000,000 5,193, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 8,000,000 5,193, Свега за Програмску активност : 8,000,000 5,193, Спровођење омладинске политике 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 423 Услуге по уговору 300, , Специјализоване услуге 200, Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета 500, , Функција 860: 500, , Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 500, , Свега за Програмску активност : 500, , Извори финансирања за Програм 14: 01 Приходи из буџета 44,500,000 27,138, Свега за Програм 14: 44,500,000 27,138,

34 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште јавне услуге 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 48,087,950 21,672, Социјални доприноси на терет послодавца 8,607,750 3,644, Социјална давања запосленима 1,150, , Накнаде трошкова за запослене 1,250, , Награде запосленима и остали посебни расходи 700, , Стални трошкови 16,860,000 7,112, Трошкови путовања 550, , Услуге по уговору 16,365,040 6,425, Специјализоване услуге 3,730,000 1,260, Текуће поправке и одржавање 4,000,000 1,396, Материјал 8,618,250 2,433, Остале донације, дотације и трансфери 5,981,170 2,376, Дотације невладиним организацијама 1,100, , Порези, обавезне таксе, казне и пенали 4,500,000 3,196, Новчане казне и пенали по решењу судова 1, Накнада штете за повреде или штету 484 насталу услед елементарних непогода или 10,630,000 5,172, других природних узрока 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 4,000, Зграде и грађевински објекти 4,500, Машине и опрема 8,980,000 3,701, Нематеријална имовина 350, Земљиште 7,203, , Извори финансирања за функцију 130: 34

35 01 Приходи из буџета 157,164,920 60,788, Функција 130: 157,164,920 60,788, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 157,164,920 60,788, Свега за Програмску активност : 157,164,920 60,788, Програмска активност: Текућа буџетска резерва 112 Финансијски и фискални послови Текућа резерва 7,598, Извори финансирања за функцију 112: 01 Приходи из буџета 7,598, Функција 112: 7,598, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 7,598, Свега за Програмску активност : 7,598, Програмска активност: Стална буџетска резерва 112 Финансијски и фискални послови Стална резерва 1,370, Извори финансирања за функцију 112: 01 Приходи из буџета 1,370, Функција 112: 1,370, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 1,370, Свега за Програмску активност : 1,370,

36 Управљање у ванредним ситуацијама Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 423 Услуге по уговору 700,000 25, Специјализоване услуге 1,300, , Материјал 500, Извори финансирања за функцију 360: 01 Приходи из буџета 2,500, , Функција 360: 2,500, , активност : 01 Приходи из буџета 2,500, , Свега за програмску активност : 2,500, , Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета 168,633,420 60,973, Свега за Програм 15: 168,633,420 60,973, П1 ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Пројекат:Унапређење енергетске ефикасности на згради средње школе Књажевачка гимназија 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти 12,595, Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета 4,600, Донације од осталих нивоа власти 7,995, Функција 620: 12,595, Извори финансирања за пројекат 0501 П1 36

37 01 Приходи из буџета 4,600, Донације од осталих нивоа власти 7,995, Свега за пројекат 0501П1: 12,595, БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Подршка деци и породицама са децом 040 Породица и деца 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 11,000,000 6,130, Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходи из буџета 11,000,000 6,130, Функција 040: 11,000,000 6,130, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 11,000,000 6,130, Свега за Програмску активност : 11,000,000 6,130, БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 0101 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Мере подршке руралном развоју 421 Пољопривреда 423 Услуге по уговору 300, , Специјализоване услуге 150, Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 37 24,000,000 4,884, Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета 24,450,000 5,004,

38 Функција 421: 24,450,000 5,004, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 24,450,000 5,004, Свега за Програмску активност : 24,450,000 5,004, БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање заштитом животне средине 560 Заштита животне средине 423 Услуге по уговору 300, Специјализоване услуге 2,553, Текуће поправке и одржавање 9,798,650 3,220, Материјал 50, Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета 5,500, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,201,650 3,220, Функција 560: 12,701,650 3,220, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 5,500, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7,201,650 3,220, Свега за Програмску активност : 12,701,650 3,220, Управљање отпадним водама 520 Управљање отпадним водама 511 Зграде и грађевински објекти 1,600,

39 Извори финансирања за функцију 520: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,600, Функција 520: 1,600, Извори финансирања за Програмску активност : Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1,600, Свега за Програмску активност : 1,600, Управљање комуналним отпадом 510 Управљање отпадом 421 Стални трошкови 500, Услуге по уговору 500, Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 2,200,000 1,383, организацијама 511 Зграде и грађевински објекти 2,500, Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета 500, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,200,000 1,383, Функција 510: 5,700,000 1,383, Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета 500, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5,200,000 1,383, Свега за Програмску активност : 5,700,000 1,383, Извори финансирања за Програм 6: 01 Приходи из буџета 6,000, Нераспоређени вишак прихода из ранијих 14,001,650 4,604,

40 година Свега за Програм 6: 20,001,650 4,604, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,534, , Социјални доприноси на терет послодавца 274,630 66, Накнаде трошкова за запослене Стални трошкови 6,500,000 4,654, ,500,000 1,238, Трошкови путовања 25, , Услуге по уговору 1,300, , , , Специјализоване услуге 500,000 59, , Текуће поправке и одржавање 7,520,160 2,097, ,000, , Материјал 600, , ,000 20, Остале донације, дотације и трансфери 75,000 29, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50, ,000 46, Дотације невладиним организацијама 100, , Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20, , Новчане казне и пенали по решењу судова 1, ,000 27, Машине и опрема 500, , ,000 18, Земљиште 100, Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета 19,000,000 8,544, Донације од међународних организација 900, Донације од невладиних организација и појединаца 3,580,000 2,001, Функција 160: 19,000,000 8,544, ,480,000 2,001,

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 5429, 7321, 1121, 11211, 93212, 62213, 63213-испр., 18213, 142214, 68215-др. закон, 13215, 99216, 113217, 95218 и 31219),

Више

Бољевац, 19. децембар године Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го

Бољевац, 19. децембар године  Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го Бољевац, 19. децембар 216. године www.boljevac.org.rs Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за 217. годину... 2 2 Кадровски план општине Бољевац... 38 3 Одлука

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 23.01.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.12.2018. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ 2019. БРОЈ: 13 36 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Beocin Sluzbeni list 17-16

Beocin Sluzbeni list 17-16 ISSN 1821-4312 COBISS.SR-ID 248163847 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Година VII - Број 17 Беочин, 22. 12. 2016. примерак 300,00 динара 259 Скупштина општине Беочин На основу члана 43. Закона о буџетском

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.12. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.11.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:24.08.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.07.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. 1 311710 Назив

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више