Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: / 1301 Датум: На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: / 1301 Датум: На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о"

Транскрипт

1 Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: / 1301 Датум: На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. број /1282 од године (у даљем тексту: Извештај комисије), доноси се О Д Л У К А О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 02/2018 ЗА ПАРТИЈУ - 2 У јавној набавци услуге превоза ученика Средње медицинске школе Др Ружица Рип у Сомбору, ванлинијски превоз, за потребе Школе за календарску годину и за део реализације набавке који се односи на годину - до године, уколико наручилац школа може да обезбеди финансијска средства за годину, а све према календару образовно-васпитног рада у школи, ЈН број 02/2018, ЗА ПАРТИЈУ 2 - УСЛУГА ВАНЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА НА САЈАМ КЊИГА, БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА ПОНУЂАЧА ДОО ШЉИВИЋ, КУЛА, заведена код понуђача под бројем /1274 од , са којимa ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметне услуге. О б р а з л о ж е њ е На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број / од године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци услуга у поступку јавне набавке мале вредности, обликован у три партије, у складу са Законом о јавним набавкама. I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 1. Назив и адреса наручиоца: Средња медицинска школа Др Ружица Рип,Сомбор,Подгоричка Редни број јавне набавке: 02/ Предмет јавне набавке: услугa превоза ученика Средње медицинске школе Др Ружица Рип у Сомбору, ванлинијски превоз, за потребе Школе за календарску годину и за део реализације набавке који се односи на годину - до године, уколико наручилац школа може да обезбеди финансијска средства за годину, а све према календару образовно-васпитног рада у школи. 4. Јавна набавка је обликована по партијама: - ПАРТИЈА 1 Услугa ванлинијског превоза ученика на вежбе; реалација: Сомбор Апатин, Пригревачка бб Сомбор; планирани број ученика који путују 22; број наставника - пратилаца 3; планирани број вожњи ПАРТИЈА 2 - Услуга ванлинијског превоза ученика на Сајам књига, реалација Сомбор Београд Сомбор; планирани број путника је 50; планирани број вожњи у години је 1. - ПАРТИЈА 3 - Услуга ванлинијског превоза ученика на такмичења која се одржавају ван Сомбора, поласци по упутствима Наручиоца; планирани број путника: 4; просечан број вожњи у 2018/19 години: Назив и ознака из општег речника набавки Услуге друмског превоза. 6. Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 1

2 7. Подаци о ЈН из плана набавки: Набавка је предвиђена у Плану јавних набавки за г, под редним бројем 2. Набавка је предвиђена у пројекцији финансијског плана за Годину. 8. Процењена вредност јавне набавке динара без обрачунатог ПДВ-а. (по годинама - у г ,00 динара без ПДВ-а, пројекција за г ,00 динара без ПДВ-а.) Процењена вредност по партијама: - партија ,00 динара без ПДВ-а ( по годинама - у 2018.г ,00 динара без ПДВ-а, пројекција за годину ,00 динара без ПДВ-а.) - партија ,00 динара без ПДВ-а ( по годинама - у г.). - партија ,00 динара без ПДВ-а ( по годинама - пројекција за Г.). 9. Критеријум избора најповољније понуде: Најнижа понуђена цена. Партија 1 - Под ценом се подразумева цена једне вожње на траженој релацији. Партија 2 - Под ценом се подразумева цена једне вожње једног аутобуса на траженој релацији. Партија 3 - Под ценом се подразумева цена по пређеном километру. У ситуацији када постоје две или више понуда са најнижом понуђеном ценом биће изабрана понуда понуђача који има возила чија је старост мања.уколико и у наведеном случају две или више понуда имају на крају оцене возила исте старости биће изабрана понуда која је прва достављена Наручиоцу. II - ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: 1. У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. 02/2018 је дана године објављен на Порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца, а истовремено је позив упућен путем a следећим потенцијалним понуђачима: Шљивић Кула, Euroline Пекез Сомбор и Коловић експрес Сомбор. Рок за достављање понуда утврђен позивом за достављање понуда је закључно са године до часова. 2. Приспеле понуде понуђача: Комисија задужена за спровођење јавне набавке констатовала је да су на адресу Наручиоца благовремено, односно до године до часова приспеле понуде следећих понуђача: - КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС, СОМБОР, број под којим је понуда заведена код Наручиоца /1261 од , час пријема 09,40, понуду поднео за партију 1, начин подношења - самостално; - ДОО ШЉИВИЋ, КУЛА, број под којим је понуда заведена код Наручиоца /1274 од , час пријема 09,10, понуду поднео за партију 1 и за партију 2 начин подношења - самостално; - IRSA EURO LINE BUS D.O.О, СОМБОР, број под којим је понуда заведена код Наручиоца /1279 од , час пријема 12,34, понуду поднео за партију 1, за партију 2 и за партију 3, начин подношења - самостално. Комисија је констатовала да неблаговремених понуда нема. 3. Преглед и оцена понуда: Поступак отварања понуда спроведен је по истеку рока за достављање понуда, године у 13,00 часова, а окончан је истог дана у часова. Отварању понуда присуствовали су овлашћени представници понуђача: за КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС, СОМБОР Мартин Коловић, директор и за IRSA EURO LINE BUS D.O.О.Сомбор Страхиња Пекез. Представници понуђача КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС Сомбор и IRSA EURO LINE BUS D.O.О. Сомбор нису имали примедбе на Записник о отварању понуда, потписали су Записник о отварању понуда и преузели фотокопију истог. Понуђачу ДОО ШЉИВИЋ, КУЛА, који није присуствовао јавном отварању понуда, копија Записника је послата у року. После отварања понуда Комисија је дана године са почетком у часова извршила детаљан преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће: 2

3 - неисправне/неодговарајуће и неприхватљиве понуде: 1) Понуда понуђача КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС, СОМБОР за партију 1. Понуђач није доставио доказ да испуњава додатни услов за учешће у поступку наведен под ред. бројем 7) у Конкурсној документацији - технички капацитет (да располаже са најмање 2 климатизована аутобуса, потпуно технички исправна, са капацитетом од најмање 25 комерцијалних седишта, до 15 година старости), што представља битан недостатак понуде на основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона. Понуђач Коловић експрес, Сомбор доставио је податке о три возила: возило регистарских ознака SO068MK, возило регистарских ознака SO033ŠŽ и возило регистарских ознака SO087ЕЕ. У фотокопији очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака SO068MK уписано је да возило има 20 места за седење. У фотокопији очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака SO033ŠŽ уписано је да возило има 13 места за седење. За возилo SO033ŠŽ није достављена фотокопија важеће потврде о техничкој исправности возила. У фотокопији очитане саобраћајне дозволе за возило регистарских ознака SO087ЕЕ уписано је да возило има 15 места за седење. За возилo SO087ЕЕ није достављена фотокопија важеће потврде о техничкој исправности возила. У поглављу III Конкурсне документације: Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, под тачком 3.4. наведено је да се технички капацитет за партију 1 доказује на следећи начин: за свако возило доставити: - фотокопију очитане саобраћајне дозволе и фотокопију извода из лиценце, а ако понуђач није власник већ само корисник возила доставља фотокопију уговора о коришћењу тог возила (закуп, лизинг) и фотокопију извода из лиценце, - фотокопију важеће потврде о техничкој исправности возила и - фотокопију сертификата за тахограф издат од стране Агенције за безбедност саобраћаја. 2) Понуда понуђача ДОО ШЉИВИЋ, КУЛА за партију 1. Понуђач Шљивић доо, Кула за партију 1 понудио је цену једне вожње на траженој релацији у износу од ,00 динара без ПДВ-а, односно ,00 динара са ПДВ-ом. Понуђена цена за партију 1 прелази износ процењене вредности набавке за партију 1. Процењена вредност набавке за партију 1 је ,00 динара без ПДВ-а, и то у години ,00 динара без ПДВ-а, а пројекција за годину је ,00 динара без ПДВ-а. Како је планирани број вожњи 136 (9 вожњи четвртком; 28 вожњи петком; 99 вожњи на блок наставу), констатује се да понуђена цена за партију 1 прелази износ процењене вредности набавке за партију 1. Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама утврђено је да је прихватљива понуда понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. У складу са наведеним, понуда понуђача ДОО ШЉИВИЋ, КУЛА за ПАРТИЈУ 1 је НЕПРИХВАТЉИВА, обзиром да прелази износ процењене вредности јавне набавке. 3) Понуда понуђача IRSA EURO LINE BUS D.O.О. Сомбор за партију 1, 2 и 3. Понуђач IRSA EURO LINE BUS D.O.О. није доставио доказ да испуњава додатни услов за учешће у поступку наведен под ред. бројем 6) у Конкурсној документацији кадровски капацитет ( за партије 1 и 2: да у тренутку подношења понуде има радно ангажована најмање 2 професионална возача, са возачком дозволом Д категорије, од којих сваки има искуство од најмање три године рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуде/конкурсне документације, а за партију 3: да у тренутку подношења понуде има радно ангажована најмање 2 професионална возача, са возачком дозволом Б 3

4 категорије, од којих сваки има искуство од најмање три године рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуде/конкурсне документације), што представља битан недостатак понуде на основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона. Понуђач IRSA EURO LINE BUS D.O.О, Сомбор доставио је податке о возачима: Огњеновић Милован и Беше Бранко. На основу достављених доказа Комисија је констатовала да Огњеновић Милован испуњава услове из конкурсне документације: има возачку дозволу Д и Б категорије и има искуство од најмање три године рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуде/конкурсне документације. На основу достављених доказа Комисија је констатовала да Беше Бранко не испуњава услове из конкурсне документације: има возачку дозволу Д и Б категорије, али нема искуство од најмање три године рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуде/конкурсне документације. За именованог је достављена фотокопија уговора о раду на одређено време до 90 дана, са даном ступања на рад године и фотокопија обрасца МА са датумом почетка осигурања године. Како се искуство од најмање три године рачуна од дана објављивања позива за подношење понуде/конкурсне документације, а исти је дана године објављен на Порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца, констатује се да понуђач IRSA EURO LINE BUS D.O.О, Сомбор није доказао услов у погледу кадровског капацитета за партију 1, 2 и 3. У поглављу III Конкурсне документације: Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, под тачком 3.4. наведено је да се кадровски капацитет за партију 1,2 и 3 доказује на следећи начин: за сваког возача: - фотокопијом важеће возачке дозволе, - фотокопијом уговора о раду/радном ангажовању или фотокопијом радне књижице и - фотокопијом М/А или одговарајућег М обрасца о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање. - одговарајућа и прихватљива понуда: понуда понуђача ДОО ШЉИВИЋ, КУЛА за ПАРТИЈУ 2. Понуђач Шљивић доо, Кула је доказао да испуњава обавезне услове и додатне услове за учешће у поступку за партију 2 и понудио је цену у износу од ,00 динара без ПДВа, односно ,00 динара са ПДВ-ом. Процењена вредност набавке за партију 2 је ,00 динара без ПДВ-а (по годинама - у 2018.г.). У складу са наведеним, понуда понуђача ДОО ШЉИВИЋ, КУЛА за ПАРТИЈУ 2 је ОДГОВАРАЈУЋА И ПРИХВАТЉИВА, обзиром да не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена из тих понуда: Понуђач КОЛОВИЋ ЕКСПРЕС, СОМБОР није доказао да испуњава додатни услов који се односи на технички капацитет. Констатује се да понуда понуђача Коловић експрес, Сомбор за партију 1 има битне недостатке, те се стичу услови да се понуда за партију 1 одбије, у складу са чланом 106. Став 1. Закона о јавним набавкама. Понуђена цена: ,00 динара без ПДВ-а, односно ,00 динара са ПДВ-ом. Понуђач ШЉИВИЋ ДОО, КУЛА понудио је цену за партију 1 која прелази износ процењене вредности набавке за партију 1: Констатује се да је понуда понуђача ДОО ШЉИВИЋ, КУЛА за ПАРТИЈУ 1 НЕПРИХВАТЉИВА, обзиром да прелази износ процењене вредности јавне набавке, у складу са чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. Понуђена цена за партију 1: ,00 динара без ПДВ-а, односно ,00 динара са ПДВ-ом. Понуђач IRSA EURO LINE BUS D.O.О. СОМБОР за партију 1, 2 и 3 није доказао да испуњава додатни услов који се односи на кадровски капацитет. Констатује се да понуда понуђача IRSA 4

5 EURO LINE BUS D.O.О. СОМБОР за партију 1, 2 и 3 има битне недостатке, те се стичу услови да се понуда за партију 1,2 и 3 одбије, у складу са чланом 106. Став 1. Закона о јавним набавкама. Понуђена цена за партију 1: 9.000,00 динара без ПДВ-а, односно ,00 динара са ПДВ-ом. Понуђена цена за партију 2: ,27 динара без ПДВ-а, односно ,00 динара са ПДВ-ом. Понуђена цена за партију 3: 23,00 динара без ПДВ-а, односно 25,00 динара са ПДВ-ом. 5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење начин на који је утврђена та цена: Наручилац није одбио ни једну понуду. 6. Рангирање исправних и прихватљивих понуда: На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а како је Наручилац благовремено запримио само једну одговарајућу и прихватљиву понуду за партију 2, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке, Комисија није приступила рангирању понуда. 7. Назив понуђача ком се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама и на основу Извештаја о стручној оцени понуда број ЈН 02/2018 дел. број /1282 од године Уговор о пружању услуга ванлинијског превоза ученика Средње медицинске школе Др Ружица Рип у Сомбору на Сајам књига, партија 2, додељује се понуђачу ШЉИВИЋ ДОО, КУЛА, понуда дел. број /1274 од године. Наручилац може, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама, да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Директор школе Дипл. фармацеут Жужана Фридрих 5

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“ У складу са чланом 108. и 109. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 2893/1 од 23.07.2018. године Комисије за јавну

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија ОСНОВНА ШКОЛА МИЛАН РАКИЋ Место: Мионица Ул. Кнеза Грбовића бр. 31 Деловодни број : 02-91 Датум: 09. 02. 2017. год. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС

Више

Одлука о додели уговора, извештај и уговор ЈН 30-18

Одлука о додели уговора, извештај и  уговор ЈН 30-18 Наручилац: Градска управа града Шапца Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 Место: Шабац Број одлуке: 404-4-31-5/18-03 Редни бр. ЈН ЈН 30/18 Датум: 30.11.2018. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

Одлука о додели уговора, извештај и уговор ЈН 30-18

Одлука о додели уговора, извештај и  уговор ЈН 30-18 Наручилац: Градска управа града Шапца Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 Место: Шабац Број одлуке: 404-4-34-5/18-03 Редни бр. ЈН ЈН 33/18 Датум: 03.01.2019. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

Proces remonta

Proces remonta ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' Број: Д-62018-6 Датум: 15.03.2018. ЛОЗНИЦА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 1242012, 142015, 682015), в.д. директора наручиоца

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 67/2018-ЈН Датум: 18.06.2018. године

Више

Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: Редни бр. 1/18 ЈНМВ Датум:

Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: Редни бр. 1/18 ЈНМВ Датум: Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: 31-18-2 Редни бр. 1/18 ЈНМВ Датум: 27.02.2018. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДО

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 8..016. године Број: 0-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Више

Наручилац:

Наручилац: Наручилац: Ветеринарски специјалистички институт Шабац Адреса: Ул. Војводе Путника бр. 54 Место: Шабац Број одлуке: 122-17-2 Редни бр. 1/17 ЈНМВ Датум: 15.05.2017. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 752/2017-ЈН Датум: 05.12.2017. године

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 69/2018-ЈН Датум: 27.06.2018. године

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 372/2017-ЈН Датум: 15.06.2017. године

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 162/2017-ЈН Датум: 06.04.2017. године

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 204/2017-ЈН Датум: 19.04.2017. године

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-1325/3 04.06.2019. године На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/2012,

Више

MergedFile

MergedFile Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/538 Датум 11.05.2017. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/959 Датум На основу члана

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/959 Датум На основу члана Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/959 Датум 28.11.2016. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум На основу члана

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум На основу члана Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/450 Датум 27.03.2019. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-97/9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Р

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-97/9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Р УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 2.3.2018. године Број: 0297/9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/12, 14/15, 68/2015), доносим ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ

Више

2890/ Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12, 14/15, 68/15) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br

2890/ Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12, 14/15, 68/15) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br 2890/1 07.03.2017. Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/12, 14/15, 68/15) i Izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 2890 od 07.03.2017. godine, odredaba Pravilnika o

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 21.11.2016. године Број: 02-529/9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим ОДЛУКУ О

Више

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora Наручилац ЈП Завод за уџбенике Адреса Обилићев Венац 5 Место Врста наручиоца тум Београд Државно јавно предузеће 20.09..2018.година Јавна набавка број: ЈНМВ 45/2018 На основу Одлуке о покретању поступка

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /19 -/2 -?./ј. 0 X године Јована Мариновића 2 Б е о r р а д На основу члана 108. З

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /19 -/2 -?./ј. 0 X године Јована Мариновића 2 Б е о r р а д На основу члана 108. З РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 404-2-22/19 -/2 -?./ј. 0 X - 2019. године Јована Мариновића 2 Б е о r р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, године На основу члана 108. Закона о јавним набавка

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, године На основу члана 108. Закона о јавним набавка УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Број: 1531 /1- ЈН 3/2016-I Чачак, 30.06.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и

Више

Odluka o dodeli ug.-MALA-59-19

Odluka o dodeli ug.-MALA-59-19 Страна од 5 Јавно предузеће СРБИЈАШУМЕ Београд Булевар Михајла Пупина 3 Шумско газдинство БЕОГРАД Београд Кнеза Милоша 55, Београд тел: 0/36--083, факс: 0/36--887, матични број: 0775483, шифра делатности:

Више

MergedFile

MergedFile Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/52 Датум 19.01.2018. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.

Више

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''НАДА НАУМОВИЋ'' Број:1630 Дана:08.03.2017 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем

Више

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија Основна школа Змај Јова Јовановић Мештровићева бр. 19, 11000 Београд Датум 01.03.2019. год. Дл. број: 5/34 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Трг краља Александра 11 Број: 01-692/2 25.03.2017. године На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама ( Сл.

Више

Broj: /2

Broj: /2 Клиника за стоматологију Ниш 18000 Ниш ПИБ : 100621196 МБР: 17215426 Дел. бр. 01-37- 118 Датум : 11.04.2018.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкам ( Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015

Више

Успешни понуђач ће набавку предвиђених јавних набавки извршити

Успешни понуђач ће набавку предвиђених јавних набавки извршити Наручилац Основна школа Вук Караџић Адреса Школска 4 Место Београд, Сремчица Број 883 Датум 04.12.2015. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 404-8-2/2017-04-5 ДАНА: 17.07.2017 година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) начелник општинске

Више

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/239 Датум На основу члана

Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место Шабац Број одлуке 09-1/239 Датум На основу члана Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/239 Датум 08.03.2016. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

Izveštaj, odluka i ugovor

Izveštaj, odluka i ugovor Наручилац: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац Адреса: Ул. Кнеза Милоша бр. 1 Место: Шабац Број одлуке: 2137/16 Редни бр. ЈН ЈН 51/16 Датум: 10.11.2016. На основу чл. 108. Закона

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-369/2 07.02.2019. године На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник Републике Србије

Више

Microsoft Word - 9_ODLUKA O DODELI UGOVORA

Microsoft Word - 9_ODLUKA O DODELI UGOVORA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ Булевар краља Александра 73 11000 Београд, Телефон (011) 321-86-06, Телефакс (011) 337-02-23 Рачун 840-1437666-41 Управа за трезор Палилула ПИБ 100251144 Mат.бр.

Више

MergedFile

MergedFile Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/330 Датум 05.03.2019. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; /19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; /19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број; 404-2-7/19-2Ј) 0 ).04. Л0 3. године Јована Мариновића2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- '"JJO^ (Ј-Ж године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. и

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- 'JJO^ (Ј-Ж године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. и РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/ Број: 0--8/9- '"JJO^ (Ј-Ж 09. године Јована Мариновића бр. Б е о г р а д На основу члана 08. и 09. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. /, /

Више

Microsoft Word - odluka o dodeli ugovora _2_

Microsoft Word - odluka o dodeli ugovora _2_ Наручилац Адреса Место Број одлуке Датум Завод за стоматологију Крагујевац Змај Јовина 32 Крагујевац 1572/5 09.12.2016.год. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник РС бр. 124/2012,14/15

Више

Наручилац ЈП Србијашуме Београд, ШГ «Шумарство» Рашка Адреса Милуна Ивановића 9 Место Рашка Број извештаја 106/ Датум На основу чла

Наручилац ЈП Србијашуме Београд, ШГ «Шумарство» Рашка Адреса Милуна Ивановића 9 Место Рашка Број извештаја 106/ Датум На основу чла Наручилац ЈП Србијашуме Београд, ШГ «Шумарство» Рашка Адреса Милуна Ивановића 9 Место Рашка Број извештаја 106/019-10 Датум 10.06.019. На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број

Више

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora , Кнеза Данилова 33-37 На основу члана 108. став Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), доноси се О Д Л У К А о додели уговора у поступку јавне набавке

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број / Jlll-?018одине Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавн

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број / Jlll-?018одине Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавн РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број. 404-2-7/18-0-2 Jlll-?018одине Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 14/15

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 678/2017 - по овлашћењу Датум: 03.11.2017.

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o dodeli ugovora-putovanja 2019 (002)

Microsoft Word - 10 Odluka o dodeli ugovora-putovanja 2019 (002) МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ Крунска 51,11000 Београд Телефон: +381 11 243 38 86 Факс: +381 11 243 64 08 Матични број : 07010001 ПИБ 100293019 74-3/2019 25.02.2019.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-60/2017 Дана: 26.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

Odluka dodela ugovora Servisiranje vozila pdf

Odluka dodela ugovora Servisiranje vozila pdf Улица Краља Милутина бр. 1 tel + 381 34 323 208 Број: 01-14/8 34000 Крагујевац fax + 381 34 323 541 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net Датум: 13.03.3017 www.dzkg.rs Дом здравља Крагујевац На основу чл.

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЈЛ.0(у.701Ј. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службе

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЈЛ.0(у.701Ј. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службе РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЈЛ.0(у.701Ј. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23.

Више

На основу чл

На основу чл На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Привременог органа Градске општине Вождовац о покретању отвореног поступка јавне

Више

Microsoft Word - Odl o dod ug

Microsoft Word - Odl o dod ug ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР Расадничка б.б. Зајечар Број одлуке: 2008 тум: 28.03.2018.г. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/15, 68/15) директор Здравственог центра

Више

Republika Srbija

Republika Srbija Град Лесковац Агенција за локални економски развој Бр. ЈН-03-1/2015 08.04.2015. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124/12), доносим О Д Л У К У о додели уговора

Више

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД Дунавска 35. www.arhivvojvodine.org.rs БРОЈ: I 404-119/6-15 ДАНА:03. јул 2015. На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-1075/2 08.05.2019. године На основу Извештаја о спровођењу поступка набавке број 01-1075/1 oд 08.05.2019. године, и члана 38. Статута ( Билтен

Више

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ КОВИН"КОВИН Број: 3494/19 Датум: 17.12.2018. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама. в.д. директора Специјалне болнице за психијагријске болести Ковин"

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 21.2.2018. године Број: 02-120/12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим ОДЛУКУ

Више

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0165/19 Датум: 25.02.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc 3. Констатује се да је Позив за достављање понуде објављен дана 14.07.2016. године на Порталу јавних набавки, на сајту Института за стандардизацију Србије, и послат на адресе шест потенцијалних понуђача.

Више

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora Студентски центар у Крагујевцу Адреса: Радоја Домановића број 1 Место: 34000 Крагујевац На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту Закон),

Више

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА Отона Жупанчича Београд Деловодни број: Датум: године Број јавне набавке: 1.3.1/16 На основу члана

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА Отона Жупанчича Београд Деловодни број: Датум: године Број јавне набавке: 1.3.1/16 На основу члана СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА Отона Жупанчича 4 11070 Београд Деловодни број: 01-1199 Датум: 28.04.2016. године Број јавне набавке: 1.3.1/16 На основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени

Више

Посл.бр. 10-7/18/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, д

Посл.бр. 10-7/18/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, д Посл.бр. 10-7/18/5 Дана 13.04.2018.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: године ЋУПРИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавка

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: године ЋУПРИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавка РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 404-4-5/2018-04-5 ДАНА: 26.10.2018.године ЋУПРИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС 124/12,14/15 и 68/15) заменик начелника

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br.  5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена конкурсне документације за ЈНМВ радова бр. 52/2018

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora-PREGOVARACKI-14-19

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora-PREGOVARACKI-14-19 Страна 2 од 12 Партија број 18. МИЧЕЛИНИ д.о.о. Ваљево, Рајковачка 17, понуда број 14/2019-5-1 од Вредност уговора: 2.346.510,00 динара без ПДВ-а. О б р а з л о ж е њ е Наручилац Јавно предузеће за газдовање

Више

ГРАД НИШ OШ "ДУШАН РАДОВИЋ" Адреса: Ђердапска / Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени глас

ГРАД НИШ OШ ДУШАН РАДОВИЋ Адреса: Ђердапска / Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени глас ГРАД НИШ OШ "ДУШАН РАДОВИЋ" Адреса: Ђердапска 45 610-90/239-2018-06 Датум: 21.08.2018. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја

Више

Број: /19 Дана: године К У Л А, М.Тита 99 На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012 и 14

Број: /19 Дана: године К У Л А, М.Тита 99 На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012 и 14 Број: 01-637-6/19 Дана: 10.07.2019. године К У Л А, М.Тита 99 На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број:I-404/1-39/2016 Дана: 23.5.2016.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

Наручилац

Наручилац Наручилац Адреса Место Дом здравља Бела Црква Јована Поповића бб Бела Црква Број одлуке 1186/13 Датум 23.10.2013. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) и

Више

OBRAZAC 19 CRNA GORA Obrazac 19 Ministarstvo finansija Član 105 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Skupština Crne Gore Broj:

OBRAZAC 19 CRNA GORA Obrazac 19 Ministarstvo finansija Član 105 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: OBRAZAC 19 CRNA GORA Obrazac 19 Ministarstvo finansija Član 105 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/12-46/25 Mjesto i datum: 31.1.2013. godine ODLUKA

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- Ц 15. $ године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- Ц 15. $ године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: 404-1-29/19- Ц 15. $.2019. године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 18/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

Позив за подношење понуда - бр /19 са циљем закљ. ОС: „Намирнице за исхрану деце“

Позив за подношење понуда - бр /19 са циљем закљ. ОС: „Намирнице за исхрану деце“ Основна школа Дринка Павловић Ул. Косовска 19, 11000 Београд Датум: 17.04.2019. год. Дл. број: 413 На основу члана 55. став 1. тачка 1), члана 32, члана 40, 40а став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона

Више

ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА Адреса: Др Мелгарда 1 Број: 885 Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124

ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА Адреса: Др Мелгарда 1 Број: 885 Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124 ДОМ ЗДРАВЉА КУРШУМЛИЈА Адреса: Др Мелгарда 1 Број: 885 Датум: 24.3.2016. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 11/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератиза

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератиза ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератизације, дезинсекције и дезинфекције (ЈАВНА НАБАВКА 7)

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКАКУЛТУРЕЗРЕЊАНИН Трг др Зорана Ђинђића 1Зрењанин, ПИБ: , Жиро-рачун:

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКАКУЛТУРЕЗРЕЊАНИН Трг др Зорана Ђинђића 1Зрењанин,   ПИБ: , Жиро-рачун: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКАКУЛТУРЕЗРЕЊАНИН Трг др Зорана Ђинђића 1Зрењанин, www.zrenjaninheritage.com, spomkultzr@yahoo.com ПИБ: 103255037, Жиро-рачун: 840-857664-61, Тел/факс: 023-564 366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Више

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda Број: 01-3326/3 Улица Краља Милутина бр. 1 tel + 381 34 323 208 34000 Крагујевац fax + 381 34 323 541 Датум: 12.04.2016 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net www.dzkg.rs Дом здравља Крагујевац 1. ПОЗИВ ЗА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 3-18/ Датум: године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени глас

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 3-18/ Датум: године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени глас УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 3-18/2017-7 Датум: 15.12.2017.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15), а по достављању

Више

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar 2018. godine Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore (,,Sl.list CG br. 42/11, 57/14,28/15 i 42/17) i Pravilnika

Више

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurencije Broj 01-85/1 Mjesto i datum 30.05.2013.godine Na

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-55/2017 Дана: 15.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

Техничка школа ГСП ,Београд,Радослава Грујића2

Техничка школа ГСП ,Београд,Радослава Грујића2 Техничка школа ГСП Радослава Грујића 2 Београд Број: 707 Датум : 30.03.2018..године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12,14/2015,68/2015 ) и Извештаја о стручној

Више

1 Model (1)

1 Model (1) УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ Булевар краља Александра 73 11001 Београд П. фах 35-42 Телефон (011) 321-86-06, 337-01-02 Телефакс (011) 337-02-23 E пошта dekanat@grf.bg.ac.rs Рачун 840-1437666-41

Више

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-92/2016 Broj: JNMV P 05/16 Dana: 04.03.2016. Subotica, Trg slobode br. 1 U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o

Више

Факултет техничких наука у Чачку Светог Саве 65,Чачак Број: / године На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавк

Факултет техничких наука у Чачку Светог Саве 65,Чачак Број: / године На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавк Факултет техничких наука у Чачку Светог Саве 65,Чачак Број: 1963-22/2017-3 01. 11. 2017. године На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)

Више

datum :

datum : страна 1 од 17 Дел.број : 01-20-II-1/2018-7 Датум : 04.06.2018. Наручилац Адреса Краља Петра I, бр 70 Место Број 23 300 КИКИНДА 01-20-II-1/2018 Датум 04.06.2018. На основу чл.107. и 108. Закона о јавним

Више

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun "Putevi" doo u reorganizaciji, Broj 100/14 Mjesto i

Више

РЕЛУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19-/^ године Јована Мариновића бр.2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јав

РЕЛУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19-/^ године Јована Мариновића бр.2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јав РЕЛУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/ Број: 404--5/9-/^ 09. године Јована Мариновића бр. Б е о г р а д На основу члана 08. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 4/, 4/5 и 68/5), члана

Више

Microsoft Word - Poziv nakon objave

Microsoft Word - Poziv nakon objave CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/12-11/2 Mjesto i datum: Podgorica, 24.01.2012.godine Na osnovu

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

Посл.бр. 10-3/16/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова,

Посл.бр. 10-3/16/5 Дана године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, Посл. 10-3/16/5 Дана 12.02.2016. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Више

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ

Више

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн ~4~ { 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/63-2018 (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01 ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На основу а' ~0822 кона о јавним набавкама ( Службени гласник

Више

Позив за достављање понуда парт3

Позив за достављање понуда парт3 Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Огранак Војводина Н о в и С а д Улица Железничка бр. 50/ I спрат/ стан 1 Тел./факс: 021/452-130 Број јавне набавке: ЈНМВ 1.2.2./2014,

Више

CRNA GORA Obrazac 18 Ministarstvo finansija Član 106 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-1

CRNA GORA Obrazac 18 Ministarstvo finansija Član 106 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-1 CRNA GORA Obrazac 18 Ministarstvo finansija Član 106 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-16/15 Mjesto i datum: Podgorica, 08.05.2014.godine ODLUKA

Више

Извештај, одлука и оквирни споразум

Извештај, одлука и оквирни споразум Наручилац: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац Адреса: Ул. Кнеза Милоша бр. 1 Место: Шабац Број одлуке: 2142/16 Редни бр. ЈН ЈН 52/16 Датум: 14.11.2016. На основу чл. 108. Закона

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА Ул. Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-50/2017 Дана: 08.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, 12.06.2019.године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14)

Више