Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti povrsinskih voda, LEKTORISANO

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti povrsinskih voda, LEKTORISANO"

Транскрипт

1 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПОВРШИНСКИХ ВОДА КОЈЕ СЕ ЗАХВАТАЈУ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КОРИСТЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ 2019.

2 Издавач: Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Главни и одговорни уредник: Доц. др Верица Јовановић, в. д. директора Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Аутори: Др sc. med. Драгана Јовановић, спец. хигијене Др Дејан Живадиновић, спец. хигијене Лектура и коректура: Др sc. Тамара Груден, спец. књиж. публицистике E-издање

3 Садржај 1. Увод 1 2. Циљ 2 3. Методологија 3 4. Резултати и дискусија Петогодишња анализа резултата квалитета површинских вода које се користе за рекреацију Петогодишња анализа резултата квалитета површинских вода које се користе за водоснабдевање Закључак Предлог мера и активности 22

4 1. УВОД У оквиру пројекта Министарства здравља Евидентирање, прикупљање и анализа података о факторима ризика у животној средини, а у оквиру програма Евидентирање, прикупљање и анализа података о здравственој исправности воде за пиће, површинских вода које се захватају за водоснабдевање и користе за рекреацију и вода из јавних базена Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут сачинио је Извештај о здравственој исправности површинских вода које се захватају за водоснабдевање и користе за рекреацију у Републици Србији у години. Извештај о здравственој исправности површинских вода које се захватају за водоснабдевање и користе за рекреацију за годину обухвата: податке о броју и проценту узорака који у физичко-хемијском и микробиолошком погледу не одговарају према постојећој регулативи, податке о најчешћим узроцима одступања и податке о хидричним епидемијама. 1

5 2. ЦИЉ Извештај о здравственој исправности површинских вода које се захватају за водоснабдевање и користе за рекреацију у Републици Србији има за циљ да: прикаже резултате испитивања микробиолошког и физичко-хемијског квалитета површинских вода које се захватају за водоснабдевање и користе за рекреацију на територији Републике Србије; прикаже здравствени аспект квалитета површинских вода које се захватају за водоснабдевање и користе за рекреацију у Републици Србији; прикаже петогодишњу анализу резултата физичко-хемијског и микробиолошког испитивања вода; укаже на евентуалне пропусте у вези са прикупљањем, анализом и обрадом података за микробиолошки и физичко-хемијски квалитет површинских вода које се захватају за водоснабдевање и користе за рекреацију, као и интерпретацију резултата посебно са аспекта здравља; предложи мере и активности у циљу обезбеђења хигијенски и здравствено исправне површинске воде које се захватају за водоснабдевање и користе за рекреацију, а самим тим и заштите здравља становништва. 2

6 3. МЕТОДОЛОГИЈА А) Свe површинске воде које се користе за рекреацију су на основу добијених података о годишњој контроли квалитета воде подељене на: I Површинске воде које се користе за рекреацију (јавна купалишта) које су у складу са прописаном регулативом. II Површинске воде које се користе за рекреацију (јавна купалишта) које одступају у физичко-хемијском погледу од прописане регулативе. III Површинске воде које се користе за рекреацију (јавна купалишта) које одступају у више од 5% узорака у микробиолошком погледу од прописане регулативе. IV А) Пoвршинске воде које се користе за рекреацију (јавна купалишта) које истовремено одступају у физичко-хемијском и микробиолошком погледу од прописане регулативе. Б) Све површинске воде које се захватају за водоснабдевање су на исти начин као и јавна купалишта подељене на основу добијених података о годишњој контроли квалитета воде и према начину тумачења резултата испитивања. Тумачење резултата здравствене исправности површинских вода које се захватају за водоснабдевање и користе за рекреацију извршено је у складу са важећом законском регулативом и то: Уредбом о категоризацији водотока ( Сл. гласник СРС, бр. 5/68) и Уредбом о класификацији вода ( Сл. гласник СРС, бр. 5/68), Законом о водама ( Сл. гласник РС, бр. 46/91), Законом о здравственој заштити становништва ( Сл. гласник РС, бр.17/92, 50/92, 52/93, 25/96), Законом о здравственој исправности намирница и предмета опште употребе ( Сл. лист СФРЈ, бр. 53/91), Правилником о 3

7 хигијенској исправности воде за пиће ( Сл. лист СРЈ, бр. 42/98), Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ( Сл. гласник РС, бр. 50/12) и другим пратећим документима. За реализацију постављених циљева коришћена су следећа стручно-методолошка акта: Извештаји о здравственој исправности површинских вода које се захватају за водоснабдевање и користе за рекреацију института и завода за јавно здравље на територији Републике Србије за годину Извештај о кретању заразних болести у Републици Србији за годину Уредба о категоризацији водотока ( Сл. гласник СРС, бр. 5/68) Уредба о класификацији вода ( Сл. гласник СРС, бр. 5/68) Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ( Сл. гласник РС, бр. 50/12). Од дескриптивних статистичких метода коришћени су: Израчунавање релативних бројева и индекса Груписање, графичко и табеларно приказивање података. 4

8 4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА А) Резултати испитивања површинских вода које се користе за рекреацију Табела 1. Резултати испитивања површинских вода које се користе за рекреацију у Републици Србији у години по окрузима ОКРУГ број контролисаних јавних купалишта (река/језеро) број јавних купалишта која не одступају од регулативе број јавних купалишта која одступају само у физ.- хем. погледу од регулативе број јавних купалишта која одступају само у микробиолошком погледу од регулативе број јавних купалишта која одступају у физ.- хем. и микробиолошком погледу од регулативе СЕВЕРНОБАЧКИ ЗАПАДНОБАЧКИ ЈУЖНОБАЧКИ СЕВЕРНОБАНАТСКИ СРЕДЊЕБАНАТСКИ ЈУЖНОБАНАТСКИ СРЕМСКИ МАЧВАНСКИ КОЛУБАРСКИ ПОДУНАВСКИ БРАНИЧЕВСКИ ШУМАДИЈСКИ ПОМОРАВСКИ БОРСКИ ЗАЈЕЧАРСКИ ЗЛАТИБОРСКИ МОРАВИЧКИ РАШКИ РАСИНСКИ НИШАВСКИ ТОПЛИЧКИ ПИРОТСКИ ПЧИЊСКИ ЈАБЛАНИЧКИ КОСОВСКО- МИТРОВАЧКИ НОВОПАЗАРСКИ завод ГРАД БЕОГРАД УКУПНО Извор података: институти/заводи за јавно здравље 5

9 Табела 2. Резултати испитивања површинских вода које се користе за рекреацију у Републици Србији у години јавна купалишта која су усаглашена са регулативом n (%) јавна купалишта која одступају у физичко-хемијском погледу од регулативе n (%) јавна купалишта која одступају у микробиолошком погледу од регулативе n (%) јавна купалишта која одступају у физичкохемијском и микробиолошком погледу од регулативе n (%) ВОЈВОДИНА 33 8 (24,2) 13 (39,4) 1 (3,0) 11 (33,3) ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА (66,7) 2 (5,1) 11 (28,2) 0 (0,0) УКУПНО (47,2) 15 (20,8) 12 (16,7) 11 (15,3) Извор података: институти/заводи за јавно здравље У години на територији Републике Србије контролисана су 72 јавна купалишта, 39 у централној Србији и 33 у Војводини. У табелама 1 и 2 приказан је број контролисаних јавних купалишта, број јавних купалишта која су у складу са регулативом, број јавних купалишта која одступају у физичко-хемијском и/или микробиолошком погледу по окрузима, као и њихова процентуална заступљеност. У години на физичко-хемијску исправност испитано је 738 узоракa површинских вода које се користе за рекреацију, од којих је 99 или 13,4% неисправних, што је за 5,1% мање него прошле године. Највећи проценат узорака са физичко-хемијском неисправношћу регистрован је у Севернобачком и Севернобанатском округу и износио је 100%. У Западнобачком, Сремском, Мачванском, Подунавском, Браничевском, Шумадијском, Златиборском, Моравичком, Пиротском, Јабланичком и Београдском округу није било физичкохемијски неисправних узорака. У Поморавском, Расинском, Пчињском, Косовскомитровачком округу нема регистрованих купалишта, док се у Рашком, Топличком, Нишком и Колубарском округу није спроводило праћење здравствене исправности воде са јавних купалишта у току године (табела 3). 6

10 Табела 3. Број и проценат испитиваних узорака површинских вода које се користе за рекреацију на физичко-хемијску исправност у Републици Србији по окрузима у години ОКРУГ број испитиваних узорака број узорака који не одговарају регулативи проценат узорака који не одговарају регулативи СЕВЕРНОБАЧКИ ,0 ЗАПАДНОБАЧКИ ЈУЖНОБАЧКИ ,0 СЕВЕРНОБАНАТСКИ ,0 СРЕДЊЕБАНАТСКИ ,5 ЈУЖНОБАНАТСКИ ,4 СРЕМСКИ ,0 МАЧВАНСКИ ,0 КОЛУБАРСКИ / / / ПОДУНАВСКИ 4 0 0,0 БРАНИЧЕВСКИ ,0 ШУМАДИЈСКИ 3 0 0,0 ПОМОРАВСКИ / / / БОРСКИ ,5 ЗАЈЕЧАРСКИ ,0 ЗЛАТИБОРСКИ 9 0 0,0 МОРАВИЧКИ ,0 РАШКИ / / / РАСИНСКИ / / / НИШАВСКИ / / / ТОПЛИЧКИ / / / ПИРОТСКИ ,0 ПЧИЊСКИ / / / ЈАБЛАНИЧКИ ,0 КОСОВСКО- MИТРОВАЧКИ / / / НОВОПАЗАРСКИ завод / / / ГРАД БЕОГРАД ,0 УКУПНО ,4 Извор података: институти/заводи за јавно здравље На микробиолошку исправност је испитано 765 узорака воде. Од тога броја 65 или 8,5% је неисправних узорака, што је за 10,0% мање него прошле године. Посматрано по окрузима, највећи проценат микробиолошки неисправних узорака воде за рекреацију регистрован је у Севернобанатском округу (100%), док у Јужнобачком, Сремском, Шумадијском, Борском, Јабланичком и Београдском округу није било микробиолошки неисправних узорка (0%). У Поморавском, Расинском, 7

11 Пчињском, Косовско-митровачком округу нема регистрованих купалишта, док се у Рашком, Топличком, Нишком и Колубарском округу није спроводило праћење здравствене исправности воде са јавних купалишта у току године (табела 4). Табела 4. Број и проценат испитиваних узорака површинских вода које се користе за рекреацију на микробиолошку исправност у Републици Србији по окрузима у години ОКРУГ број испитиваних узорака број узорака који не одговарају регулативи проценат узорака који не одговарају регулативи СЕВЕРНОБАЧКИ ,5 ЗАПАДНОБАЧКИ ,5 ЈУЖНОБАЧКИ ,0 СЕВЕРНОБАНАТСКИ ,0 СРЕДЊЕБАНАТСКИ ,2 ЈУЖНОБАНАТСКИ ,5 СРЕМСКИ ,0 МАЧВАНСКИ ,8 КОЛУБАРСКИ / / / ПОДУНАВСКИ ,0 БРАНИЧЕВСКИ ,5 ШУМАДИЈСКИ ПОМОРАВСКИ / / / БОРСКИ ЗАЈЕЧАРСКИ ,0 ЗЛАТИБОРСКИ ,1 МОРАВИЧКИ ,6 РАШКИ / / / РАСИНСКИ / / / НИШАBСКИ / / / ТОПЛИЧКИ / / / ПИРОТСКИ ,7 ПЧИЊСКИ / / / ЈАБЛАНИЧКИ ,0 КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ / / / НОВОПАЗАРСКИ завод / / / ГРАД БЕОГРАД УКУПНО ,5 Извор података: институти/заводи за јавно здравље 8

12 На основу резултата испитивања, сва контролисана јавна купалишта сврстана су у четири групе: I Површинске воде које се користе за рекреацију (јавна купалишта) које су у складу са прописаном регулативом. Од укупног броја контролисаних јавних купалишта 34 или 47,2% су у сагласности са регулативом, и то у централној Србији 26 или 66,7% и у Војводини 8 или 24,2% (табеле 1, 2 и 3). II Површинске воде које се користе за рекреацију (јавна купалишта) које одступају само у физичко-хемијском погледу. У табели 3 приказани су резултати физичко-хемијског испитивања узорака воде са јавних купалишта у Републици Србији у години. Од 15 јавних купалишта (20,8%) у Војводини 13 или 39,4% показују одступање у физичко-хемијском погледу, док у централној Србији 2 или 5,1% узорака показују одступање у физичко-хемијском погледу од прописаних критеријума према регулативи (табеле 1, 2 и 3). Најчешћи параметри физичко-хемијског одступања су промењена боја и ph вредност, затим повећана биолошка и хемијска потрошња кисеоника, повећан утрошак калијум перманганата, повећана концентрација амонијака. III Површинске воде које се користе за рекреацију (јавна купалишта) које одступају у микробиолошком погледу у више од 5% узорака. Резултати микробиолошких испитивања узорака површинских вода, које су се користиле за рекреацију у години, показују да је 12 или 16,7% јавних купалишта показало неусаглашеност у микробиолошким погледу, и то у централној Србији 11 или 28,2% и у Војводини 1 или 3,0% (табеле 1, 2 и 4). 9

13 Узрочник микробиолошког одступања контролисаних узорака површинских вода које се користе за рекреацију су повећан број укупних колиформних бактерија и бактерија индикатора фекалне контаминације. IV Пoвршинске воде које се користе за рекреацију (јавна купалишта) и које одступају истовремено у физичко-хемијском и микробиолошком погледу. Од укупног броја контролисаних пoвршинских вода које се користе за рекреацију, у Републици Србији у години било је 11 или 15,3% које су одступале у физичко-хемијском и микробиолошком погледу истовремено, и то у централној Србији 0 или 0,0% и у Војводини 11 или 33,3% (табеле 1 i 2). У години вода са 13 јавних купалишта је контролисана на биолошке параметре који подразумевају концентрацију хлорофила, као и број ћелија цијанобактерија. Испитивање биолошких параметара је веома важно редовно спроводити на површинским водама које су по типу акумулације, јер се на њима може појавити цветање алги (цијанобактерија), које када су присутне у великом броју могу штетно утицати на здравље купача због токсина који могу да продукују. У години у Републици Србији није регистрована ниједна хидрична епидемија која се може повезати са микробиолошким одступањем квалитета воде са јавних купалишта. 10

14 4.1 Петогодишња анализа резултата квалитета површинских вода које се користе за рекреацију У односу на испитиване микробиолошке параметре, проценат узорака који су показали микробиолошку неусаглашеност бележи тренд пада (графикон 1). У односу на испитиване физичко-хемијске параметре, проценат узорака који су показали физичкохемијску неусаглашеност бележи тренд пада (графикон 2). Пад трендова процената неисправности могу бити последица побољшаног претходног третмана пречишћавања отпадних вода, као и строжијег поштовања режима понашања у зонама санитарне заштите. Упркос постојању ризика од појаве цијанобактерија у језерима која се користе за купање и рекреацију, у броју који представља ризик по здравље, само су се на тринаест купалишта (Суботица, Бор, Зајечар и Београд) контролисали биолошки параметри. Графикон 1. Проценат микробиолошке неисправности површинских вода које се користе за рекреацију у Републици Србији у периоду од до године Извор података: институти/заводи за јавно здравље 11

15 Графикон 2. Проценат физичко-хемијске неисправности површинских вода које се користе за рекреацију у Републици Србији у периоду од до године Проценат физичко-хемијски неисправних узорака , ,4 19,0 18,5 13, Проценат физичко-хемијски неисправних узорака Извор података: институти/заводи за јавно здравље 12

16 Б) Резултати испитивања површинских вода (река, језеро, акумулација) које се захватају за водоснабдевање Табела 5. Резултати испитивања површинских вода које се захватају за водоснабдевање у Републици Србији у години по окрузима ОКРУГ број контролисанних површинских вода које се захватају за водоснабдевање број површинских вода које се захватају за водоснабдевање које испуњавају услове регулативе број површинских вода које се захватају за водоснабдевање које не испуњавају услове регулативе у физичко-хемијском погледу број површинских вода које се захватају за водоснабдевање које не испуњавају услове регулативе у микробиолошком погледу број површинских вода које се захватају за водоснабдевање које према регулативи одступају у физичкохемијском и микробиолошком погледу КОЛУБАРСКИ МОРАВИЧКИ ШУМАДИЈСКИ БОРСКИ ЗАЈЕЧАРСКИ ЗЛАТИБОРСКИ РАШКИ РАСИНСКИ НИШАВСКИ ТОПЛИЧКИ ПЧИЊСКИ ЈАБЛАНИЧКИ КОСОВСКО- МИТРОВАЧКИ / / / / / НОВОПАЗАРСКИ завод ГРАД БЕОГРАД УКУПНО Извор података: институти/заводи за јавно здравље Табела 6. Резултати испитивања површинских вода које се захватају за водоснабдевање у Републици Србији у години површинске воде за водоснабдевање са исправном водом n (%) број површинских вода које се захватају за водоснабдевање које не испуњавају услове у физичкохемијском и погледу n (%) број површинских вода које се захватају за водоснабдевање које не испуњавају услове у микробиолошком погледу n (%) број површинских вода које се захватају за водоснабдевање одступају у физичкохемијском и микробиолошком погледу n (%) ВОЈВОДИНА ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 14 (36,8) 0 (0,0) 7 (18,4) 17 (44,7) КОС-МИТРОВАЧКИ ОКРУГ / / / / УКУПНО 14 (36,8) 0 (0,0) 7 (18,4) 17 (44,7) Извор података: институти/заводи за јавно здравље 13

17 У години на територији Републике Србије контролисано је 38 површинских вода, које се захватају за водоснабдевање, 38 се налазе у централној Србији, док се у Војводини као изворишта користе подземне воде. У табелама 5 и 6 приказан је број контролисаних површинских вода које се захватају за водоснабдевање, број површинских вода које се захватају за водоснабдевање које према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће имају исправну воду, затим број оних које су само физичко-хемијски неисправне, број површинских вода које су само микробиолошки неисправне и број површинских вода које се захватају за водоснабдевање и које су и у физичко-хемијском и микробиолошком погледу неисправне. У години на физичко-хемијску исправност испитано је 1742 узорка површинских вода које се захватају за водоснабдевање, од којих је 706 или 40,5% неисправних. Највећи проценат узорака са физичко-хемијском неисправношћу регистрован је у Борском округу (100,0%), док је најмањи био у Шумадијском, Зајечарском, Рашком, Јабланичком, и Београдском округу (0,0%) (табела 7). 14

18 Табела 7. Број и проценат испитиваних узорака површинских вода које се захватају за водоснабдевање на физичко-хемијску исправност у Републици Србији по окрузима у години округ број испитиваних узорака воде за пиће број узорака који не одговарају Правилнику проценат узорака који не одговарају Правилнику КОЛУБАРСКИ ,0 МОРАВИЧКИ ,9 ШУМАДИЈСКИ ,0 БОРСКИ ,0 ЗАЈЕЧАРСКИ ,0 ЗЛАТИБОРСКИ ,2 РАШКИ ,0 РАСИНСКИ ,1 НИШАВСКИ ,4 ТОПЛИЧКИ ,6 ПЧИЊСКИ ,6 ЈАБЛАНИЧКИ ,0 КОСОВСКО- МИТРОВАЧКИ / / / НОВОПАЗАРСКИ завод ,0 ГРАД БЕОГРАД ,0 УКУПНО ,5 Извор података: институти/заводи за јавно здравље На микробиолошку исправност су испитана 1742 узорка воде. Од тог броја 940 или 54,0% је неисправних узорака. Посматрано по окрузима, највећи проценат микробиолошки неисправних узорака воде за пиће регистрован је у Колубарском и Борском округу (100%), док је најмањи био у Шумадијском, Зајечарском и Јабланичком округу (0,0%) (табела 8). 15

19 Табела 8. Број и проценат испитиваних узорака површинских вода које се захватају за водоснабдевање на микробиолошку исправност у Републици Србији по окрузима у години ОКРУГ број испитиваних узорака воде за пиће број узорака који не одговарају Правилнику проценат узорака који не одговарају Правилнику КОЛУБАРСКИ ,0 МОРАВИЧКИ ,1 ШУМАДИЈСКИ ,0 БОРСКИ ,0 ЗАЈЕЧАРСКИ ,0 ЗЛАТИБОРСКИ ,2 РАШКИ ,8 РАСИНСКИ ,7 НИШАВСКИ ,7 ТОПЛИЧКИ ,6 ПЧИЊСКИ ,9 ЈАБЛАНИЧКИ ,0 КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ / / / НОВОПАЗАРСКИ завод ,0 ГРАД БЕОГРАД ,0 УКУПНО ,0 Извор података: институти/заводи за јавно здравље На основу резултата испитивања, све контролисане површинске воде које се захватају за водоснабдевање сврстане су у четири групе: I Површинске воде које се захватају за водоснабдевање које према регулативи имају исправну воду. У Републици Србији у години према резултатима испитивања површинских вода које се користe за водоснабдевање, 14 водозахвата или 36,8% показују физичко-хемијску и микробиолошку исправност у свим контролисаним узорцима. 16

20 II Пoвршинске воде које се захватају за водоснабдевање које према регулативи имају само физичко-хемијски неисправну воду. У Републици Србији у години према резултатима испитивања површинских вода које се користе за водоснабдевање, ниједан водозахват или 0,0% показује само физичко-хемијску неисправност у контролисаним узорцима. III Површинске воде које се захватају за водоснабдевање које према регулативи имају само микробиолошки неисправну воду у преко 5% контролисаних узорака. Од укупног броја контролисаних пoвршинских вода које се захватају за водоснабдевање у Републици Србији у години 7 или 18,4% показују само микробиолошку неисправност у преко 5% испитиваних узорака. IV Површинске воде које се захватају за водоснабдевање које према регулативи одступају и у физичко-хемијском и у микробиолошком погледу. Од укупног броја контролисаних пoвршинских вода које се захватају за водоснабдевање у Републици Србији у години, 17 или 44,7% одступају и у физичко-хемијском и у микробиолошком погледу. 17

21 4.2 Петогодишња анализа резултата квалитета површинских вода које се користе за водоснабдевање У протеклом петогодишњем периоду микробиолошка неисправност контролисаних површинских вода које се користе за водоснабдевање варирала је у распону од 54,8% до 54,0% (са блажим порастом у и години) и бележи укупан благи тренд пада (графикон 3). У односу на испитиване физичко-хемијске параметре, проценат узорака који су показали физичко-хемијску неусаглашеност бележи непромењени тренд (графикон 4). Обезбеђење хигијенски и здравствено исправне површинске воде које се захватају за водоснаводевање, а самим тим и заштите здравља становништва, зависи од: санитарно-хигијенског надзора над режимом понашања у непосредној, ужој и широј зони санитарне заштите, успостављања зона санитарне заштите за нове водозахвате и тамо где оне још увек нису дефинисане, регистровања свих могућих извора загађења, као и израде и усвајања нове законске регулативе и норматива који би дефинисали максимално дозвољене концентрације параметара здравствене исправности површинских вода које се захватају за водоснабдевање и начин њиховог праћења и контроле, као и њихову хармонизацију са истима Европске уније. Еутрофикација језера и појава све већег и интензивнијег цветања цијанобактерија проблем је са којим се сусрећу акумулације за снабдевање воде. Последњи пример је језеро Врутци, где се показало да је мониторинг еколошког статуса вода који спроводи Агенција за животну средину инсуфицијентан по свом интензитету и за потребе процене ризика угрожености водозахвата, те је потребно све акумулације које се користе за водоснабдевање ставити под посебан програм надзора, који би по обиму и фреквенцији био адекватан потребама водоснабдевања. 18

22 У години у Републици Србији није регистрована ниједна хидрична епидемија која се може повезати са микробиолошким одступањем квалитета површинских вода које се користе за водоснабдевање. Графикон 3. Проценат микробиолошке неисправности површинских вода које се користе за водоснабдевање у Републици Србији у периоду од до године Проценат микробиолошки неисправних узорака , , ,8 54,2 54, Проценат микробиолошки неисправних узорака Извор података: институти/заводи за јавно здравље Графикон 4. Проценат физичко-хемијске неисправности површинских вода које се користе за водоснабдевање у Републици Србији у периоду од до године Проценат физичко-хемијски неисправних узорака ,2 44,6 40,5 41,8 36, Проценат физичко-хемијски неисправних узорака Извор података: институти/заводи за јавно здравље 19

23 5. ЗАКЉУЧАК На основу приказаних резултата о стању хигијенске и здравствене исправности површинских вода које се захватају за водоснабдевање и користе за рекреацију на територији Републике Србије за годину, може се закључити следеће: У години контролисане су 72 површинске воде које се користе за рекреацију и то 39 у централној Србији и 33 у Војводини. Од укупног броја контролисаних површинских вода које се користе за рекреацију 34 односно 47,2% не показују одступање од прописане регулативе, и то у централној Србији 26 односно 66,7% и у Војводини 8 односно 24,2%. Од укупног броја контролисаних површинских вода које се користе за рекреацију у Републици Србији 15 односно 20,8% показују одступање само у физичко-хемијском погледу и то у Војводини 13 односно 39,4%, а у централној Србији 2 односно 5,12%. Најчешћи параметри физичко-хемијског одступања су промењена боја и ph вредност, затим повећана биолошка и хемијска потрошња кисеоника, повећан утрошак калијум перманганата, повећана концентрација амонијака. Од укупног броја контролисаних површинских вода које се користе за рекреацију у Републици Србији, 12 односно 16,7% показује одступање само у микробиолошком погледу, и то у централној Србији 11 односно 28,2%, а у Војводини 1 односно 3,0%. Узрочник микробиолошког одступања контролисаних узорака површинских вода које се користе за рекреацију су повећан број укупних колиформних бактерија и бактерија индикатора фекалне контаминације. Од укупног броја контролисаних површинских вода које се користе за рекреацију у Републици Србији 11 односно 16,7% показује одступање у физичко-хемијском и микробиолошком погледу истовремено, и то у централној Србији 0 односно 0,0%, а у Војводини 11 односно 33,3%. 20

24 За 38 површинских вода које се захватају за водоснабдевање је достављен извештај о хигијенској и здравственој исправности воде, свих 38 се налазе у централној Србији. У Војводини се као изворишта за водоснабдевање користе подземне воде чија здравствена исправност овим извештајем није обухваћена. Од укупног броја контролисаних површинских вода које се захватају за водоснабдевање 14 односно 36,8% има исправну воду. Физичко-хемијску неисправност у Републици Србији у години показује 0 односно 0,0% површинских вода које се захватају за водоснабдевање. Од укупног броја контролисаних површинских вода које се захватају за водоснабдевање у Републици Србији 7 односно 18,4% показује одступање само у микробиолошком погледу. Физичко-хемијску и микробиолошку неисправност у Републици Србији у години показује 17 односно 44,7% површинских вода које се захватају за водоснабдевање. 21

25 6. ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ У циљу обезбеђења хигијенски и здравствено исправне површинске воде које се захватају за водоснабдевање, а самим тим и заштите здравља становништва, за наредни период предлажемо следеће мере и активности: пооштрен санитарно-хигијенски надзор над режимом понашања у непосредној, ужој и широј зони санитарне заштите; пооштрен инспекцијски надзор над режимом понашања у зонама санитарне заштите; успостављање зона санитарне заштите за нове водозахвате; прикупљање свих доступних информација о могућим изворима загађења; редовно праћење квалитета површинских вода које се захватају за водоснабдевање од стране регионалних института и завода; израду јединствене методологије за прикупљање, обраду и анализу података, као и интерпретацију резултата за микробиолошки и физичко-хемијски квалитет површинских вода које се захватају за водоснабдевање; израду и усвајање нове законске регулативе и норматива који би дефинисали максимално дозвољене концентрације параметара здравствене исправности површинских вода које се захватају за водоснабдевање и начин њиховог праћења и контроле, као и њихову хармонизацију са истима Европске уније. У циљу обезбеђења хигијенски и здравствено исправне површинске воде које се користе за рекреацију, а самим тим и заштите здравља становништва, за наредни период предлажемо следеће мере и активности: донети одговарајуће прописе и законе који би уредили и дефинисали режим понашања узводно од места које се користи као јавно купалиште; 22

26 ставити под посебан режим саму обалу и водену површину која се користи за рекреацију у смислу јасног обележавања и ограђивања подручја рекреације у води, као и изградњу пратећих инфраструктурних објеката; редовно праћење квалитета површинских вода које се користе за рекреацију од стране регионалних института и завода; редовно информисање становништва преко мас медија о хигијенској и здравственој исправности површинских вода које се користе за рекреацију од стране стручних служби окружних института и завода, као и о режиму понашања пре и после купања; израду јединствене методологије за прикупљање, обраду и анализу података, као и интерпретацију резултата за микробиолошки и физичко-хемијски квалитет површинских вода које се користе за рекреацију. 23

Povrsinske-kupanje, 2015, LEKTORISANO

Povrsinske-kupanje, 2015, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПОВРШИНСКИХ ВОДА КОЈЕ СЕ ЗАХВАТАЈУ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КОРИСТЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2015. ГОДИНИ

Више

Vode bazeni 2015, LEKTORISANO

Vode bazeni 2015, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ БАЗЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2015. ГОДИНИ 2016. Аутори извештаја: Др sc. mеd. Драгана Јовановић,

Више

Izveštaj bazeni 2013

Izveštaj bazeni 2013 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ И З В Е Ш Т А Ј О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ БАЗЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ 2014.

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Godisnji predmeti opste upotrebe, LEKTORISANO

Godisnji predmeti opste upotrebe, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутор извештаја: Др Снежана Дејановић, спец.

Више

Faktori rizika po zdravlje dece 2017, LEKTORISANO

Faktori rizika po zdravlje dece 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ФАКТОРИМА РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ ДЕЦЕ У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ ЗА 2017. ГОДИНУ 2018. Издавач: Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

I

I КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : 3622-523; 3622-524 E-mail: kzus@mts.rs БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Билтен Информација о финансијском пословању здравствених установа Србије

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

I

I КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД Хајдук Вељков венац 4-6 : 3622-523; 3622-524 E-mail: kzus@mts.rs БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК Билтен Информација о финансијском пословању здравствених установа Србије

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 24 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ОДЛУКА О ИЗМЕН

ВАНРЕДНИ БРОЈ 24 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ОДЛУКА О ИЗМЕН ISSN 1451-5733 ГОДИНА XII БЕОГРАД, 30.10.2017. OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 30.10.2017. 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЕТИЧКОМ КОДЕКСУ И СТАНДАРДИМА ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА ФУДБАЛСКОГ

Више

Slide 1

Slide 1 ПЛАНИРАНИ ОБИМ СЕЛЕКЦИЈСКИХ МЕРА ЗА 2017. ГОДИНУ Планирано по Г. О. П. НАЗИВ МЕРЕ БРОЈ Селекцијска смотра 103000 Линеарна оцена првотелки 22000 Контрола млечности 60000 Контрола биковских мајки 400 Перформанс

Више

Microsoft Word - Vantelesna.doc

Microsoft Word - Vantelesna.doc Вантелесна оплодња Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у здравственим установама:

Више

Prim. mr sci med dr Radmila Jovanović spec.higijene subspec.ishrane PROGRAM JAVNO - ZDRAVSTVENE KONTROLE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM OBJEKTIMA 2017.god.

Prim. mr sci med dr Radmila Jovanović spec.higijene subspec.ishrane PROGRAM JAVNO - ZDRAVSTVENE KONTROLE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM OBJEKTIMA 2017.god. Prim. mr sci med dr Radmila Jovanović spec.higijene subspec.ishrane PROGRAM JAVNO - ZDRAVSTVENE KONTROLE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM OBJEKTIMA 2017.god. CILJEVI CILJ OSNOVNI CILJ Očuvanje i unapređenje zdravlja

Више

rezultati.xls

rezultati.xls На основу члана 5., става 2., тачке14. Одлуке о поступку кандидовања, начину избора и опозива чланова Скупштине и других органа КМСЗТС и Извршних одбора и других органа Огранака КМСЗТС Централна изборна

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

1

1 ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Извештај о реализацији и резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2010/2011. години - главни налази - Београд,

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

Propozicije TMK

Propozicije TMK ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ предлог Београд,... 2019. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутори извештаја: Др

Више

Izvestaj otpadne vode 2018, LEKTORISANO

Izvestaj otpadne vode 2018, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ОТПАДНИХ И ПОВРШИНСКИХ ВОДА (РЕЦИПИЈЕНАТА) И ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНОМ СТАЊУ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОСНОВУ

Више

Faktori rizika po zdravlje dece u skolama 2018, LEKTORISANO

Faktori rizika po zdravlje dece u skolama 2018, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ФАКТОРИМА РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ ДЕЦЕ У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ 2019. Издавач: Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

Pravilnik referntni uslovi avgust

Pravilnik referntni uslovi avgust 30/10), На основу члана 7. став 5. Закона о водама ( Службени гласник РС, број Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК О ОДРЕЂИВАЊУ РЕФЕРЕНТНИХ УСЛОВА ЗА ТИПОВЕ ПОВРШИНСКИХ

Више

IZVEŠTAJ O KVALITETU POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI OPSTINE ZRENJANIN ZA PERIOD APRIL-SEPTEMBAR 2011

IZVEŠTAJ O KVALITETU POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI OPSTINE ZRENJANIN ZA PERIOD APRIL-SEPTEMBAR 2011 Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ ИЗВЕШТАЈ О МОНИТОРИНГУ ПОВРШИНСКИХ ПРИРОДНИХ ВОДА

Више

Kretanja_na_trzistu_rada_2018

Kretanja_na_trzistu_rada_2018 Кретања на тржишту рада у 2018. години - према Анкети о радној снази - 07.06.2019. МК 1/19 У овом извештају анализирају се кретања на тржишту рада у 2018. години. Анализа је превасходно заснована на подацима

Више

Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2016

Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2016 Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2018. години Недеља 46, 11 17. новембар 2018. година На основу података достављених Институту за

Више

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА: ОБНОВЉИВИ РЕСУРСИ

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА: ОБНОВЉИВИ РЕСУРСИ Индекс експлоатације воде - Water Exploitation Index (WEI) Индекс експлоатације воде - Water Exploitation Index (WEI) је индикатор који представља однос укупне годишње количине обновљивих и захваћених

Више

ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СУПЕР ЛИГЕ

ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СУПЕР ЛИГЕ Београд: 29.07.2016 Бр: 549-1 Управном одбору РАНГ ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2015./2016. ГОД. ПРЕЗИМЕИМЕ И ИМЕ ОБАВ 1 Мандић Иван 06.03.1977. 30.00 18 18 7 18 11 6 13.0

Више

Revija br indb

Revija br indb Vesna Zlatanović * UDK 338.45:69(497.11)"2006/2012" Originalni naučni rad MESTO GRAĐEVINSKE DELATNOSTI U PRIVREDI REPUBLIKE SRBIJE U PERIODU 2006-2012. GODINE Građevinska delatnost je važna privredna grana

Више

KOMPLETNA ISHRANA ZA VAŠE KUĆNE LJUBIMCE Fabrika stočne hrane GEBI d.o.o. Maršala Tita 46, Čantavir Republika Srbija Tel: ; +381

KOMPLETNA ISHRANA ZA VAŠE KUĆNE LJUBIMCE Fabrika stočne hrane GEBI d.o.o. Maršala Tita 46, Čantavir Republika Srbija Tel: ; +381 KOMPLETNA ISHRANA ZA VAŠE KUĆNE LJUBIMCE Fabrika stočne hrane GEBI d.o.o. Maršala Tita 46, 24220 Čantavir Republika Srbija Tel: +381 24 782 525; +381 24 782 526 e-mail: office@gebi.rs www.gebi.rs min.

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОДАБРАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ ISBN 978-86-7358-085-2 2017. Издавач Институт за јавно здравље Србије Др Милан

Више

Odabrani pokazatelji 2017, LEKTORISANO

Odabrani pokazatelji 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОДАБРАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ ISBN 978-86-7358-098-2 2018. Издавач Институт за јавно здравље Србије Др Милан

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Microsoft Word - Nacrt izm.-dop.Statuta g.-Dejan.doc

Microsoft Word - Nacrt izm.-dop.Statuta g.-Dejan.doc СТАТУТ КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 115/2006, 21/2008 и 69/2008) НАЦРТ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА 07.09.2011. године I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Комора медицинских

Више

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А о извршеном мониторингу за период април - јун године ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСК

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А о извршеном мониторингу за период април - јун године ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСК ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД АПРИЛ -

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.: 012/222-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Тел.: 012/222- ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У СМЕДЕРЕВУ У 2017. ГОДИНИ јануар 2018 УВОД Завод за јавно здравље Пожаревац је на захтев Министарства заштите животне средине

Више

На основу члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, бр.53/09) и члана 2. и 72. Пословни

На основу члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, бр.53/09) и члана 2. и 72. Пословни На основу члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, бр.53/09) и члана 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година -

Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година - Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина - школска 2015/2016. година - ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Извештај о резултатима завршног испита ученика

Више

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode] Radionica o transpoziciji i implementaciji Direktive o vodi za piće (DWD 98/83/EC) i Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD 91/271/EEC) u Crnoj Gori, 26. novembar 2012. Transpozicija

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ O СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА ГОДИНУ обла

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ O СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА ГОДИНУ обла ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ O СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ област хигијене 2019. Издавач: Институт за јавно здравље

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD Decembar 2015. godine INVESTITOR: REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŢAREVAC GRADSKA UPRAVA POŢAREVCA, Drinska 2 IZRADA IZVEŠTAJA: GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD,

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 4. март год.

ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 4. март год. ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 4. март 2016. год. РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ - СУДИЈЕ И КОНТРОЛОРИ Р.бр. Шифра РСС Презиме и име Датум рођења Место становања Статус Окружна / градска Заједница

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, Прокупље,

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, Прокупље, ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРОГРАМ НAСТАВЕ ( ЕСПБ) Одсек: Прехрамбена технологија, Сточарство; Година студија: III; Семестар: V; Фонд часова: 2+1; Школска година: 201/201 Недеља 1. 04.1 1 18.1 Редни

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, Панчево Тел.Фаx. 013/ , е-маил: ЦЕНТАР ЗА ХИГИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, Панчево Тел.Фаx. 013/ , е-маил: ЦЕНТАР ЗА ХИГИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: info@zjzpa.org.rs ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Процес избора пописивача у Попису пољопривреде 2012. 31 324 Број пријављених кандидата 11 017 Позваних на претест 9 891 Полагао претест 8 564 Слушао инструктажу и полагао завршни тест 6 138 Број изабраних

Више

Na osnovu člana Statuta Crvenog krsta Srbije,Izvršni odbor Republičkog odbora Crvenog krsta Srbije,na svojoj s

Na osnovu člana Statuta Crvenog krsta Srbije,Izvršni odbor Republičkog odbora Crvenog krsta Srbije,na svojoj s На основу члана 45.Статута Црвеног крста Србије и предлога Комисије за прву помоћ, Управни одбор Црвеног крста Србије,на седници одржаној 28. јануара 2016. године, донео је Правилник о спровођењу такмичења

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ОПШТИ ПРЕГЛЕД ДРУГОГ ПОЗИВА 1 Садржај Програма Интеррег-ИПА II Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија направљен је у оквиру Eвропске стратегије за паметан, одржив и инклузивни раст и релевантних

Више

Водни ресурси Републике Србије – анализа стања

Водни ресурси Републике Србије – анализа стања ВОДНИ РЕСУРСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Анализа стања Београд, 2018 Објављивање публикације омогућили Уз финансијску помоћ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије Републичка дирекција

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Одлука о одржању чистоће

Одлука о одржању чистоће ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА 1. СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - Закон о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' бр.

Више

ZAVOD ZA ZA[TITU ZDRAVLJA

ZAVOD ZA ZA[TITU ZDRAVLJA Datum izdavanja: 17.11.2016. strana : 1/10 Oznaka zbirnog izveštaja: MU10/16 Podaci o korisniku: GRAD SUBOTICA Gradska uprava Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Trg slobode 1 24000

Више

Ebola, LEKTORISANO azurirano za sajt

Ebola, LEKTORISANO azurirano za sajt ЕБОЛА АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА Епидемија ебола вирусног обољења у Западној Африци је и даље у току, са потврђеним случајевима оболевања у хуманој популацији у Гвинеји, Либерији, Сијера Леонеу,

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

*ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ АКТИВНОСТИ* "Возило након зимских услова 2015" АМС РС и ауто мото друштва у сарадњи са Министарством унутрашњих п

*ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ АКТИВНОСТИ* Возило након зимских услова 2015 АМС РС и ауто мото друштва у сарадњи са Министарством унутрашњих п *ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ АКТИВНОСТИ* "Возило након зимских услова 2015" АМС РС и ауто мото друштва у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске и Министарством саобраћаја

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u Beogradu broj 131/06) Komisija za obezbedjenje i unapredjenje

Више

1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3.

1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3. 1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3. Закон о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр.

Више

Primena instrumentalnih metoda na analizu uzoraka vode Zoran Simi ć, master inženjer tehnologije Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beograd

Primena instrumentalnih metoda na analizu uzoraka vode Zoran Simi ć, master inženjer tehnologije Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beograd Primena instrumentalnih metoda na analizu uzoraka vode Zoran Simi ć, master inženjer tehnologije Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 1 Uredba o granicnim vrednostima emisije

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službe

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (Službe Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07,

Више

Uvod u statistiku

Uvod u statistiku Uvod u statistiku Osnovni pojmovi Statistika nauka o podacima Uključuje prikupljanje, klasifikaciju, prikaz, obradu i interpretaciju podataka Staistička jedinica objekat kome se mjeri neko svojstvo. Svi

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us GODINA: I SARAJEVO, 07.06.2017. BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL 2017. Ukupan desezonirani promet ostalih usluga u prvom kvartalu 2017. godine ostvario je rast

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD Decembar 2014. godine INVESTITOR: REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŢAREVAC GRADSKA UPRAVA POŢAREVCA, Drinska 2 IZRADA IZVEŠTAJA: GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD,

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

ka prof-miomir-mijic-etf-beograd

ka prof-miomir-mijic-etf-beograd NOVA UREDBA O AKUSTIČKOM KOMFORU U ZGRADAMA (u pripremi) Istorijat normativa koji regulišu akustički komfor u zgradama Za sada su samo Slovenija i Crna gora napravile otklon od starog JUS-a U Srbiji je

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

KONTROLA KVALITETA VODE ZA PIĆE U SELU DUBRAVICA U BRANIČEVSKOM OKRUGU U PERIODU GODINE Slađana Milojković 1, Miloš B. Rajković 2, Teodora

KONTROLA KVALITETA VODE ZA PIĆE U SELU DUBRAVICA U BRANIČEVSKOM OKRUGU U PERIODU GODINE Slađana Milojković 1, Miloš B. Rajković 2, Teodora KONTROLA KVALITETA VODE ZA PIĆE U SELU DUBRAVICA U BRANIČEVSKOM OKRUGU U PERIODU 13-15. GODINE Slađana Milojković 1, Miloš B. Rajković, Teodora Marjanović 3 1 Poljoprivredna škola sa domom učenika Sonja

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Pančevo, Pasterova broj 2 PR-12 IZDAVANJE IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU IZDANJE VAŽI OD: STRANA UKUPNO STRANA BROJ KOP

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO Pančevo, Pasterova broj 2 PR-12 IZDAVANJE IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU IZDANJE VAŽI OD: STRANA UKUPNO STRANA BROJ KOP ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO 26000 Pančevo, Pasterova broj 2 IZDAVANJE IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU BROJ KOPIJE 11 28.12.2018. 1 9 ODOBRIO: POTPIS: Radmila Jovanović 1 PREDMET I PODRUČJE PRIMENE Ovom procedurom

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Metode i tehnike utvrđivanja korišćenja proizvodnih kapaciteta Metode i tehnike utvrđivanja korišćenja proizvodnih kapaciteta Sa stanovišta pristupa problemu korišćenja kapaciteta, razlikuju se metode

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20 ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ Нови Сад, март 2018. године Спољнотрговинска

Више

Студија квантитативног утицаја

Студија квантитативног утицаја РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prečišćavanje otpadnih gasova Pregled SISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH GASOVA SISTEMI ZA UKLANJANJE ČESTICA SISTEMI ZA UKLANJANJE GASOVITIH POLUTANATA 10 Emisija u svetu (Mt/god) CO VOCs SOx NOx ČESTICE

Више

Microsoft Word - I-III.doc

Microsoft Word - I-III.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више