На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл"

Транскрипт

1 НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', брoj 129/07) и члана 26. Статута општине Александровац (''Службени лист општине Александровац'', брoj 7/2008, 1/2012, 13/2012 и 3/2013), Скупштина општине Александровац, на седници, одржаној дана године, донела је О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за годину, уређује се његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских средстава и друга питања у складу са Законом. Члан 2. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за годину, састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима 1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине ,00 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ,11 3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) ,11 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211) 62 0,00 6. Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) ,11 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања 91 0,00 2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) ,00 3. Неутрошена средства из претходних година ,11 4. Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) ,00 5. Издаци за отплату главнице дуга ,00 B. Нето финансирање ( ) - ( ) ,11 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ОПИС Економска класификација Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине ,00 1. Порески приходи , Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) , Самодопринос Порез на имовину ,00 Износ 1

2 1.4 Остали порески приходи ,00 2. Непорески приходи , Приходи од имовине , Приходи од продаје добара и услуга , Новчане казне , Остали непорески приходи ,00 3. Поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) 4. Донације ,00 5. Трансфери ,00 6. Примања од продаје нефинансијске имовине ,00 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине ,11 1. Текући расходи , Расходи за запослене , Коришћење услуга и роба , Отплата камата , Субвенције , Социјална заштита из буџета , Остали расходи , Средства резерви ,00 2. Донације, дотације и трансфери ,48 3. Издаци за набавку нефинансијске имовине ,34 4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 Примања од продаје финансијске имовине и задуживања 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине ,00 2. Задуживање 91 0, Задуживање код домаћих кредитора Задуживање код страних кредитора 912 Отплата дуга и набавка финансијске имовине 3. Отплата дуга , Отплата дуга домаћим кредиторима , Отплата дуга страним кредиторима Отплата дуга по гаранцијама Набавка финансијске имовине 6211 Вишак прихода из ранијих година ,11 Члан 3. Финансирање буџетског дефицита из члана 2. ове Одлуке у износу од ,11 динара, обезбеђује се из пренетих неутрошених средстава из претходних година. Члан 4. Приходи буџета општине Александровац за годину у укупном износу од ,00 динара и приходи буџетских корисника из осталих извора у укупном износу од ,11 динара, по изворима и врстама прихода планирају се у следећим износима: Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из буџета План за Структура % Средства из осталих извора финансирања УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА Пренета средства из претходне године 0,0% , , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ,00 97,0% , , ПОРЕЗИ ,00 51,6% 0, ,00 2

3 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ ,00 34,4% 0, , Порез на зараде ,00 24,6% , Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем ,00 0,9% , ,00 1,6% , ,00 1,8% , Порез на приходе од непокретности ,00 1,3% , Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе ,00 0,1% , ,00 0,1% , Порез на земљиште ,00 0,3% , Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе ,00 0,1% , Порез на добитке од игара на срећу ,00 0,1% , Порез на друге приходе ,00 3,6% , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ,00 9,3% 0, , Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе ,00 2,8% , ,00 3,6% , ,00 0,4% , ,00 1,6% , ,00 0,9% , Порез на акције на име и уделе ,00 0,0% , ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ ,00 4,3% 0, , Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта ,00 1,8% , ,00 0,1% , Боравишна такса ,00 0,1% , Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и слично, на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе Накнада за закуп делова земљишног појаса општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе ,00 1,3% , ,00 0,1% , ,00 0,1% , ,00 0,1% , ,00 0,4% , ,00 0,1% ,00 3

4 ДРУГИ ПОРЕЗИ ,00 3,7% 0, , Комунална такса за истицање фирме на пословном простору ,00 3,7% , ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 32,7% , , ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ,00 32,7% , , Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина ,00 32,7% , ,00 0,0% , , ДРУГИ ПРИХОДИ ,00 12,8% , , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ,00 7,8% 0, , Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима ,00 0,2% , ,00 0,1% , ,00 5,7% , ,00 1,0% , Накнада за коришћење грађевинског земљишта ,00 0,0% , Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом ,00 0,0% , Допринос за коришћење грађевинског земљишта ,00 0,7% , ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ,00 2,8% , , Приходи од продаје добара и услуга 0,0% , , Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини ,00 0,2% , Приходи од закупнине за грађевинско земљиште ,00 0,4% , Општинске административне таксе ,00 0,3% , Накнада за уређивање грађевинског земљишта ,00 1,4% , Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине ,00 0,5% , ,00 0,8% 0, , ,00 0,4% , ,00 0,2% , Приходи од увећања целокупног пореског дуга ,00 0,1% , ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина ,00 0,3% , , ,00 0,3% , , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ ,00 1,1% , , Остали приходи у корист нивоа општина ,00 1,1% , , Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општине ,00 0,0% , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ,00 0,0% 0, , Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,00 0,0% 0, ,00 4

5 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ,00 2,8% 0, , ,00 2,8% 0, , Примања од продаје непокретности ,00 2,8% , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ ,00 0,1% 0, , Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 0,1% , ,00 100,0% , , УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ,00 100,0% , ,11 Члан 5. Расходи и издаци буџета општине Александровац за годину, планирају се у укупном износу од ,11 динара, и то: I Средства из буџета у укупном износу од ,00 динара: 1. Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине: ,00 динара и 2. Издаци за отплату главнице домаћим пословним банкама: ,00 динара II Средства из осталих извора финансирања у укупном износу од ,11 динара: 1. Средства из сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од ,00 динара, 2. Приходи буџетских корисника од трансфера од других нивоа власти и донација у укупном износу од ,00 динара, 3. Пренета неутрошена средства из претходних година у укупном износу од ,11 динара. Члан 6. Расходи и издаци из средстава буџета у износу од ,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од ,11 динара, по основним наменама утврђују се у следећим износима: Економска класификац ија ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора Укупна јавна средства ТЕКУЋИ РАСХОДИ ,00 96,89% , , РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 21,06% , , Плате и додаци запослених ,00 15,78% , , Социјални доприноси на терет послодавца ,00 2,85% , , Накнаде у натури (превоз) ,00 0,13% , , Социјална давања запосленима ,00 0,76% , , Накнаде за запослене ,00 0,20% , , Награде,бонуси и остали посебни расходи ,00 0,53% , , Посланички додатак; ,00 0,80% 0, , КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ,00 45,42% , , Стални трошкови ,00 4,94% , , Трошкови путовања ,00 0,24% , , Услуге по уговору ,00 2,21% , , Специјализоване услуге ,00 1,35% , , Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) ,00 34,98% , , Материјал ,00 1,71% , , ОТПЛАТА КАМАТА ,00 0,82% 0, , Отплата домаћих камата; ,00 0,26% 0, , Пратећи трошкови задуживања ,00 0,56% 0, , СУБВЕНЦИЈЕ ,00 8,67% , ,75 Текуће субвенције јавним нефинансијским ,00 5,81% , , предузећима и организацијама 5

6 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,00 2,86% 0, , ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 12,43% , , Текући трансфери осталим нивоима власти ,00 8,81% , , Капитални трансфери осталим нивоима власти ,00 0,33% 0, , Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ,00 1,42% 0, , Остале донације, дотације и трансфери ,00 1,87% , , СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ,00 2,98% 0, , Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00 2,98% 0, , ОСТАЛИ РАСХОДИ ,00 4,80% , , Дотације невладиним организацијама; ,00 4,18% 0, , Порези, обавезне таксе, казне и пенали; ,00 0,09% , , Новчане казне и пенали по решењу судова; ,00 0,31% , ,00 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других ,00 0,21% , , природних узрока; 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ,00 0,71% 0, , Стална резерва ,00 0,14% 0, , Текућа резерва ,00 0,57% 0, , КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ,00 2,10% , , ОСНОВНА СРЕДСТВА ,00 2,10% , , Зграде и грађевински објекти; ,00 1,14% , , Машине и опрема; ,00 0,89% , , Нематеријална имовина ,00 0,07% , , ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ,00 1,01% 0, , Отплата главнице домаћим кредиторима ,00 1,01% 0, ,00 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ ,00 100,00% , ,11 Члан 7. Расходи и издаци из средстава буџета у износу од ,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од ,11 динара, по функционалној класификацији утврђују се у следећим износима: Функциje Функционална класификација Средства из буџета Структура % Средства из осталих извора Укупна јавна средства СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ,00 5,2% 0, , Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; Социјална заштита некласификована на другом месту ,00 1,8% 0, , ,00 3,4% 0, , ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ ,00 18,4% , , Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; ,00 1,5% 0, , Извршни и законодавни органи ,00 1,6% 0, , Финансијски и фискални послови ,00 0,7% 0, , Опште услуге ,00 12,3% , ,00 Опште јавне услуге некласификоване на другом ,00 0,5% , , месту 170 Трансакције јавног дуга ,00 1,8% 0, , ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ ,00 0,8% , , Судови; ,00 0,3% 0, ,00 Јавни ред и безбедност некласификован на другом ,00 0,4% , , месту 6

7 400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ ,00 37,7% , , Општи економски и комерцијални послови ,00 1,2% 0, , Пољопривреда ,00 1,1% , , Друмски саобраћај ,00 34,1% , , Туризам ,00 1,2% , , ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,00 2,3% , , Управљање отпадом; 0,00 0,0% 0,00 0,00 Заштита животне средине некласификована на ,00 1,8% , , другом месту 600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ ,00 9,2% 0, , Развој заједнице; ,00 2,8% 0, , Водоснабдевање; ,00 1,3% 0, , Улична расвета; ,00 2,8% 0, ,00 Послови становања и заједнице некласификовани ,00 2,3% 0, , на другом месту 700 ЗДРАВСТВО ,00 1,4% 0, , Услуге јавног здравства; ,00 1,4% 0, , РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ ,00 8,9% , , Услуге рекреације и спорта; ,00 1,8% 0, , Услуге културе; ,00 6,9% , , Верске и остале услуге заједнице; ,00 0,2% 0, , ОБРАЗОВАЊЕ ,00 16,2% , , Предшколско образовање ,00 8,2% , , Основно образовање ,00 6,3% 0, , Средње образовање; ,00 1,6% 0, ,00 УКУПНО ,00 100,0% , ,11 Члан 8. Расходи и издаци из средстава буџета у износу од ,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од ,11 динара, по програмској класификацији утврђују се у следећим износима: Програм Шифра Средства из буџета Структура % Сопствени и други приходи Програмска Назив активност/ Пројекат Укупна средства 1101 Програм 1. Локални развој и просторно ,00 0,03 0, ,00 планирање Уређивање грађевинског земљишта ,00 0,03 0, , Програм 2. Комунална делатност ,00 0,08 0, , Паркинг сервис ,00 0,01 0, , Јавна хигијена ,00 0,01 0, , Уређење и одржавање зеленила ,00 0,00 0, , Јавна расвета ,00 0,03 0, , П1 Изградња објеката за водоснабдевање ,00 0,01 0, ,00 Израда главног пројекта за ППОВ 0601-П2 ''Новаци'' ,00 0,00 0, ,00 Изградња вишенаменског објекта - пијаце 0601-П3 у Кожетину ,00 0,00 0, , П4 Изградња капеле у Стањеву ,00 0,00 0, , Програм 3. Локални економски развој ,00 0,01 0, , Унапређење привредног амбијента ,00 0,01 0, , Програм 4. Развој туризма ,00 0, , , Управљање развојем туризма ,00 0, , ,00 7

8 Привредно-туристичка манифестација 1502-П1 ''Жупска берба 2015'' ,00 0,01 0, , Програм 5. Развој пољопривреде ,00 0, , , Унапређење услова за пољопривредну делатност ,00 0, , , Програм 6. Заштита животне средине ,00 0, , , Управљање заштитом животне средине и природних вредности ,00 0, , , П1 Одржавање водотокова другог реда на подручју општине ,00 0,01 0, , Програм 7. Путна инфраструктура ,00 0, , , П1 Одржавање локалних путева ,00 0, , , П2 Реконструкција градских улица и локалних путева ,00 0, , , П3 Одржавање локалних некатегорисаних путева ,00 0,01 0, , Програм 8. Предшколско васпитање ,00 0, , , Функционисање предшколских установа ,00 0, , , Програм 9. Основно образовање ,00 0,06 0, , Функционисање основних школа ,00 0,06 0, , П1 ОШ Аца Аексић - Завршетак изградње фискултурне сале у Плешу и реконструкција крова и фискултурне сале у Плочи ,00 0,00 0, , П2 ОШ Аца Алексић - Ограда у матичној школи ,00 0,00 0, , Програм 10. Средње образовање ,00 0,02 0, , Функционисање средњих школа ,00 0,01 0, , П1 Замена прозора, подова и врата у средњој школи ,00 0,00 0, , Програм 11. Социјална и дечја заштита ,00 0,05 0, , Социјалне помоћи ,00 0,02 0, , Подршка социо-хуманитарним организацијама ,00 0,01 0, , Активности Црвеног крста ,00 0,00 0, , Дечја заштита ,00 0, Програм 12. Примарна здравствена заштита ,00 0,01 0, , Функционисање установа примарне здравствене заштите ,00 0,01 0, , Програм 13. Развој културе ,00 0, , ,00 Функционисање локалних установа културе ,00 0, , ,00 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву ,00 0,01 0, , П1 Дани Милосава Буце Мирковића ,00 0, , , П2 Србија у ритму Европе ,00 0,00 0, , П3 Презентација културног блага Жупе 0,00 0, , ,00 (манифестација Козник - Град витезова) 1201-П4 Међународни сајам вина ''Жупа 2015'' ,00 0,00 0, , Програм 14. Развој спорта и омладине ,00 0,02 0, , Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима ,00 0,02 0, , П1 Спортско-туристичка манифестација ''Жупске јулске игре-митрово поље 2015'' ,00 0,00 0, , Програм 15. Локална самоуправа ,00 0, , , Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,00 0, , , Месне заједнице ,00 0,00 0, , Управљање јавним дугом ,00 0,02 0, , Општинско јавно правобранилаштво ,00 0,00 0, , Резерве ,00 0,01 0, ,00 8

9 0602-П1 Прослава Дана општине (14. фебруар Свети Трифун) УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, , ,00 1, , ,11 Р.бр. Члан 9. Планирани капитални издаци за 2016, 2017 и годину, исказују се у следећем прегледу: Назив капиталног пројекта Програм Програмска активност/ Пројекат Конто 4. ниво Извор процена реализације Општинска управа - Вишенаменски објекат у Плешу Општинска управа - Ограђивње вишенаменског објекта у Митровом пољу Општинска управа - Изградња игралишта Ботурићи Општинска управа - Изградња објеката јавне расвете у Плочи Општинска управа - Изградња објеката јавне расвете у Латковцу Општинска управа - Ограђивање вишенаменског објекта у Шљивову ЈКСП - Изградња објеката за водоснабдевање ЈКСП - Израда главног пројекта за ППОВ ''Новаци'' ЈКСП - Изградња вишенаменског објекта - пијаце у Кожетину ЈКСП - Изградња капеле у Стањеву ЈКСП - Одржавање водотокова другог реда ПУ Наша радост - Одржавање зграде (кров, фасада, столарија) П П П П П

10 Раздео Глава Програмска класификација Функција Позиција Економска класификација ПУ Наша радост - Набавка опреме за кухињу ОШ Аца Алексић - Завршетак изградње фискултурне сале у Плешу и реконструкција крова и фискултурне сале у Плочи ОШ Аца Алексић - Завршетак изградње фискултурне сале у Плешу и реконструкција крова и фискултурне сале у Плочи ОШ Аца Алексић - Ограда у матичној школи Средња школа ''Свети Трифун'' - Замена прозора, подова и врата Средња школа ''Свети Трифун'' - Замена прозора, подова П П П П П и врата Дом здравља - РО апарат Дом здравља - Ултразвучни апарат II ПОСЕБАН ДЕО Члан 10. Средства буџета у укупном износу од ,00 динара, средства из осталих извора у укупном износу од ,11 динара, распоређују се по корисницима и наменама, и то: Опис Средства из буџета Средства из осталих извора Укупна јавна средства СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина Извршни и законодавни органи, 110 финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , ,00 10

11 4 417 Посланички додатак , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Материјал , , Остале донације, дотације и трансфери , , Дотације невладиним организацијама (средства за редован рад политичких , ,00 субјеката) Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 110: ,00 0, ,00 програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Награде запосленима и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Материјал , ,00 функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 110: ,00 0, ,00 програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , П1 110 Прослава Дана општине (14. фебруар Свети Трифун) Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Услуге по уговору , , Материјал , ,00 функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 110: ,00 0, ,00 11

12 пројекат 0602-П1: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за пројекат 0602-П1: ,00 0, ,00 Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 15: ,00 0, ,00 Главу 1: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Главу 1: ,00 0, ,00 Раздео 1: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Раздео 1: ,00 0, , ИЗВРШНИ ОРГАНИ ОПШТИНЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , Накнаде трошкова за запослене , , Посланички додатак , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Материјал , , Остале донације, дотације и трансфери , , Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 функцију 111: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 0,00 Функција 111: ,00 0, ,00 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; Општински штаб за ванредне ситуације Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , ,00 12

13 Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или , , ,83 других природних узрока Машине и опрема , ,00 функцију 160: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,83 Функција 160: , , ,83 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту Програм расподеле средстава за безбедност саобраћаја Услуге по уговору , , , Текуће поправке и одржавање , , , Материјал , , , Текући трансфери осталим нивоима власти , , , Машине и опрема , , ,34 функцију 360: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,54 Функција 360: , , ,54 програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,37 Свега за програмску активност : , , , Резерве 112 Средства резерве Стална резерва , , Текућа резерва , ,00 функцију 112: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 112: ,00 0, ,00 програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,37 Свега за Програм 15: , , ,37 13

14 Главу 1: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,37 Свега за Главу 1: , , , ДОТАЦИЈЕ И НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Подршка социо-хуманитарним организацијама Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама (суфинансирање програма по основу јавног , ,00 конкурса) функцију 090: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 090: ,00 0, , Верске и остале услуге заједнице Дотације невладиним организацијама (верске заједнице) ,00 функцију 840: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 840: ,00 0, ,00 Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програмску активност : ,00 0, , Дечја заштита Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета (ученичке и студентске , ,00 награде) функцију 090: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 090: ,00 0, ,00 Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програмску активност : ,00 0, ,00 Програм 11: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 11: ,00 0, ,00 14

15 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 820 Услуге културе Дотације невладиним организацијама (суфинансирање програма удружења грађана по , ,00 основу јавног конкурса) Дотације невладиним организацијама (суфинансирање пројеката којима се остварује , ,00 јавни интерес у области јавног информисања) функцију 820: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 820: ,00 0, ,00 програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Програм 13: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 13: ,00 0, , ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта Дотације невладиним организацијама , ,00 функцију 810: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 810: ,00 0, ,00 Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програмску активност : ,00 0, , П1 Спортско-туристичка манифестација ''Жупске јулске игре-митрово поље 2015'' 810 Услуге рекреације и спорта Дотације невладиним организацијама , ,00 функцију 810: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 810: ,00 0, ,00 15

16 пројекат 1301-П1: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за пројекат 1301-П1: ,00 0, ,00 Програм 14: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 14: ,00 0, ,00 Главу 2: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Главу 2: ,00 0, ,00 Раздео 2: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,37 Свега за Раздео 2: , , , ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Општинско јавно правобранилаштво 330 Судови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Остале донације, дотације и трансфери , ,00 функцију 330: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 330: ,00 0, ,00 програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 15: ,00 0, ,00 16

17 Главу 1: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Главу 1: ,00 0, ,00 Раздео 3: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Раздео 3: ,00 0, ,00 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 4 1 ОПШТИНСКА УПРАВА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште јавне услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнаде у натури , , Социјална давања запосленима , , Накнаде трошкова за запослене , , Награде запосленима и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Остале донације, дотације и трансфери , , Накнаде за социјалну заштиту из буџета , , Порези, обавезне таксе, казне и пенали , , Новчане казне и пенали по решењу судова , ,00 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , , Нематеријална имовина , ,00 функцију 130: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 Функција 130: , , ,00 Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 17

18 Свега за Програмску активност : , , , Управљање јавним дугом 170 Управљање јавним дугом Отплата домаћих камата , , Пратећи трошкови задуживања , , Отплата главнице домаћим кредиторима , ,00 функцију 170: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 170: ,00 0, ,00 Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програмску активност : ,00 0, ,00 Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 Свега за Програм 15: , , ,00 Главу 1: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 Свега за Главу 1: , , , СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Социјалне помоћи 070 Социјална помоћ некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета , ,00 превоз старих лица, инвалида и лица ометених у развоју и друге једнократне помоћи функцију 070: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 070: ,00 0, ,00 Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програмску активност : ,00 0, , Дечја заштита 18

19 090 Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета , ,00 боравак трећег и сваког наредног детета у предшколској установи; ужина трећег и сваког наредног детета у основним школама; превоз и смештај ученика ометених у развоју; финансијска подршка за пето дете; помоћ за новорођене бебе функцију 090: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 090: ,00 0, ,00 Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програмску активност : ,00 0, ,00 Програм 11: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 11: ,00 0, ,00 Главу 2: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Главу 2: ,00 0, , МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Месне заједнице Месна заједница Александровац Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , Накнаде трошкова за запослене , , Стални трошкови , , Остале донације, дотације и трансфери , ,00 функцију 160: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 160: ,00 0, ,00 Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програмску активност : ,00 0, ,00 19

20 Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 15: ,00 0, ,00 Главу 3: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Главу 3: ,00 0, , РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Унапређење услова за пољопривредну делатност 421 Пољопривреда Услуге по уговору (едукација пољопривредних произвођача, , ,00 учешће на сајмовима) Специјализоване услуге (вештачко осемењавање крава и осигурање , , ,20 усева) Текуће поправке и одржавање (адаптација објеката , ,00 противградних станица) Материјал (набавка противградних ракета) , ,00 функцију 421: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,20 Функција 421: , , ,20 Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,20 Свега за Програмску активност : , , ,20 Програм 5: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,20 Свега за Програм 5: , , ,20 Главу 4.1: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,20 Свега за Главу 4.1: , , , ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 20

21 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање заштитом животне средине и природних вредности 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Услуге по уговору , , , Специјализоване услуге , , , Текуће поправке и одржавање , , , Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и , , ,75 организацијама функцију 560: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,54 Функција 560: , , ,54 Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,54 Свега за Програмску активност : , , ,54 Програм 6: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,54 Свега за Програм 6: , , ,54 Главу 4.2: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,54 Свега за Главу 4.2: , , , ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног амбијента 411 Општи економски и комерцијални послови Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Унапређење привредног амбијента 411 Општи економски и комерцијални послови Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и , , , ,00 21

22 организацијама функцију 411: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 411: ,00 0, ,00 програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програмску активност : ,00 0, ,00 Програм 3: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 3: ,00 0, ,00 Главу 4.3: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Главу 4.3: ,00 0, , ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА Управљањем развојем туризма 473 Туризам Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , Награде запосленима и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Остале донације, дотације и трансфери , , Порези, обавезне таксе, казне и пенали , ,00 функцију 473: 01 Приходи из буџета , ,00 04 Сопствени приходи буџетских корисника , ,00 Функција 473: , , ,00 Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 04 Сопствени приходи буџетских корисника , ,00 Свега за Програмску активност : , , ,00 22

23 1502-П1 Привредно-туристичка манифестација ''Жупска берба 2015'' Стални трошкови , , Троштови службених путовања у земљи , , Услуге по уговору , , Материјал , ,00 функцију 473: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 473: ,00 0, ,00 Пројекат 1502-П1: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Пројекат 1502-П1: ,00 0, ,00 Програм 4: 01 Приходи из буџета , ,00 04 Сопствени приходи буџетских корисника , ,00 Свега за Програм 4: , , ,00 Главу 4.4: 01 Приходи из буџета , ,00 04 Сопствени приходи буџетских корисника , ,00 Свега за Главу 4.4: , , , ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ 1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Уређивање грађевинског земљишта 620 Развој заједнице Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , Накнаде трошкова за запослене , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Пратећи трошкови задуживања , , Остале донације, дотације и трансфери , , Порези, обавезне таксе, казне и пенали , , Машине и опрема , ,00 функцију 620: 23

24 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 620: ,00 0, ,00 програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Програм 1: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 1: ,00 0, , ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Јавна расвета 640 Улична расвета Стални трошкови , , Текуће поправке и одржавање , ,00 функцију 640: 01 Приходи из буџета , ,00 Функција 640: ,00 0, ,00 програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 Програм 2: 01 Приходи из буџета , ,00 Свега за Програм 2: ,00 0, , Одржавање путева 451 Друмски саобраћај ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 0701-П1 Одржавање локалних путева 451 Друмски саобраћај Текуће поправке и одржавање , , ,00 Зимско одржавање путева ,00 Хоризонтална и вертикална сигнализација ,00 Крпљење ударних рупа ,00 Насипање путева шљунком ,00 Ревитализација пољских путева ,00 ( ,00 динара из извора финансирања 01 и ,00 динара из извора 07) Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина ,00 24

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ 2019. БРОЈ: 13 36 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула 2018. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 62. - Одлука о ребалансу буџета Општине Бачки Петровац

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93 /2 2, 62/13 и 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), чл.

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више