ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. ју

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. ју"

Транскрипт

1 ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

2 Иизвештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе С А Д Р Ж А Ј: ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ... 3 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја... 3 ПРИЛОГ I - РЕЗИМЕ НАЛАЗА, ПРЕПОРУКА И МЕРА ПРЕДУЗЕТИХ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ... 6 ПРИЛОГ II - НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ

3 Иизвештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја Извршили смо ревизију делова финансијских извештаја, који обухватају приходе, расходе, нефинансијску имовину, финансијску имовину и обавезе Предшколске установе По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја Основ за мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја, финансијске информације, у деловима финансијских извештаја, су припремљене по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему 1, Уредбом о буџетском рачуноводству 2, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова 3 и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 4. Основ за мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја У деловима финансијских извештаја Предшколске установе Ната Вељковић Крушевац за годину, утврдили смо да је: (1) део расхода и издатака неправилно евидентиран, тако да је део расхода и издатака више исказан за 253 хиљаде динара и мање за 253 хиљаде динара у односу на налаз ревизије, и исти се међусобно потиру; (2) део прихода је неправилно евидентиран, те је део прихода више исказан у износу од хиљада динара и мање исказан у износу од хиљада динара у односу на налаз ревизије и исти се међусобно потиру; (3) приходи су мање исказани у износу од 510 хиљада динара и расходи су мање исказани у износу од 510 хиљада динара. У деловима финансијских извештаја утврдили смо неправилности, и то: више је исказано: дефицит у износу од хиљаде динара; вредност ванбилансне активе и ванбилансне пасиве у износу од хиљада динара; мање је исказано: нефинансијска имовина у припреми у износу хиљада динара; потраживања по основу продаје и друга потраживања у износу од 386 хиљада динара; обавезе по основу накнада запосленима у износу од 179 хиљада динара; обавезе по основу социјалне помоћи запосленима у износу од 148 хиљада динара; ванбилансна актива и ванбилансна пасива у износу од 940 хиљада динара. Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији 5, Пословником Државне ревизорске институције 6 и Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). Нашa одговорност, у складу са овим стандардима, је детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за 1 Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18 2 Службени гласник РС, бр. 125/03 и 12/06 3 Службени гласник РС, бр. 18/15 и 104/18 4 Службени гласник РС, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18 и 104/18 5 Службени гласник РС, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 др. закон 6 Службени гласник РС, број 9/09 3

4 Иизвештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе ревизију финансијских извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 30 Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење са резервом. Одговорност руководства за делове финансијске извештаје Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему и уношење података о деловима финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему података о деловима финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије. Одговорност ревизора за ревизију делова финансијских извештаја Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да делови финансијских извештаја, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке, и издавање извештаја o ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових делова финансијских извештаја. Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође: - Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле. - Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије. - Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство. 4

5 Иизвештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије. Генерални државни ревизор др Душко Пејовић Државна ревизорска институција Макензијева Београд, Србија 6. јун године 5

6 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије ПРИЛОГ I РЕЗИМЕ НАЛАЗА, ПРЕПОРУКА И МЕРА ПРЕДУЗЕТИХ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ 6

7 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије Приоритет налаза и датих препорука је одређен према следећем: ПРИОРИТЕТ 1 (висок) грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних плаћања, односно, постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут ових захтевају да руководство одмах реагује. ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) грешке, неправилности и погрешна исказивања које утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик од губитка итд, али у сваком случају захтевају пажњу руководства. Овим проблемима се треба позабавити пре припремања наредног сета финансијских извештаја. ПРИОРИТЕТ 3 (низак) грешке, неправилности и погрешна исказивања која захтевају отклањање и након рока за припремање наредног сета финансијских извештаја. 7

8 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије С А Д Р Ж А Ј: 1. Резиме налаза Резиме датих препорука Мере предузете у поступку ревизије Захтев за достављање Одазивног извештаја

9 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 1. Резиме налаза Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе, утврђене су следеће неправилности које су разврстане по приоритетима, односно редоследу по којем треба да буду отклоњене: ПРИОРИТЕТ 1 1) Економска класификација расхода и издатака део расхода у финансијским извештајима је укупно исказан (Напомене тачка ): (1) у већем износу од 253 хиљаде динара од износа утврђеног налазом ревизије и (2) у мањем износу од 253 хиљаде динара од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања; 2) Економска класификација прихода и примања део прихода у финансијским извештајима је укупно исказан (Напомене тачка ): (1) у већем износу од хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије и (2) у мањем износу од хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања; 3) Приходи су мање исказани у износу од 510 хиљада динара због неправилног евидентирања рефундације расхода (Напомене тачка ); 4) Расходи су мање исказани у износу од 510 хиљада динара због неправилног евидентирања рефундације расхода (Напомене тачка ); 5) Вредност нефинансијске имовине у припреми у активи и вредност нефинансијске имовине у сталним средствима у пасиви мање је исказана у износу хиљада динара за набавку пројектне документације (Напомене тачка 2.3.); 6) Вредност потраживања по основу продаје и друга потраживања у активи и вредност пасивних временских разграничења у пасиви мање је исказана у износу од 386 хиљада динара због неправилног евидентирања потраживања за породиљско боловање и боловање преко 30 дана (Напомене тачка 2.3.); 7) Вредност обавеза по основу накнада запосленима у пасиви и вредност активних временских разграничења у активи мање је исказана у износу од 179 хиљада динара јер није исказала обавезе по основу накнада запосленима за долазак и одлазак са посла за период од јула закључно са децембром (Напомене тачка 2.3.); 8) Вредност обавеза по основу социјалне помоћи запосленима у пасиви и вредност активних временских разграничења у активи мање је исказана у износу од 148 хиљада динара за неисплаћену отпремнину запосленој која је стекла право на одлазак у превремену старосну пензију у децембру године (Напомене тачка 2.3.); 9) Више је исказан дефицит у износу од хиљаде динара јер није извршена корекција у Билансу прихода и расхода Образац 2 (Напомене тачка 2.2.3); 10) Вредност ванбилансне активе и ванбилансне пасиве (Напомене тачка 2.3.): (1) више је исказана у износу од хиљада динара за ванбилансно евидентирано капитално одржавање објеката; (2) мање је исказана у износу од 940 хиљада динара за неевидентиране примљене менице (средства обезбеђења). 9

10 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 2. Резиме датих препорука Одговорним лицима ПУ Ната Вељковић препоручујемо да отклоне неправилности према следећим приоритетима: ПРИОРИТЕТ 1 1) Да расходе планирају, евидентирају и исказују на одговарајућим економским класификацијама (Напомене Препорука број 2); 2) Да приходе планирају, евидентирају и исказују на одговарајућим економским класификацијама (Напомене Препорука број 1); 3) Препоруку не дајемо јер је неправилност отклоњена у поступку ревизије (Напомене тачка ); 4) Препоруку не дајемо јер је неправилност отклоњена у поступку ревизије (Напомене тачка ); 5) Да правилно евидентирају и искажу вредност нефинансијске имовине у припреми (Напомене тачка 2.3. Препорука број 4.1); 6) Да правилно евидентирају и искажу вредност потраживања (Напомене тачка 2.3. Препорука број 4.2); 7) Да правилно евидентирају и искажу вредност обавеза по основу накнада запосленима (Напомене тачка 2.3. Препорука број 5.1); 8) Да правилно евидентирају и искажу вредност обавеза по основу социјалне помоћи запосленима (Напомене тачка 2.3. Препорука број 5.1); 9) Препоручујемо одговорним лицима да резултат пословања исказују у тачном износу (Напомене тачка Препорука број 3); 10) Да правилно евидентирају и искажу вредност ванбилансне активе и ванбилансне пасиве (Напомене тачка 2.3. Препорука број 4.3 и Препорука број 5.2). 3. Мере предузете у поступку ревизије У поступку ревизије, ПУ Ната Вељковић је предузела следеће мере на отклањању утврђених неправилности: 1) Започето је са правилним евидентирањем прихода по основу рефундације расхода за породиљско боловање и боловање преко 30 дана из претходне године, расхода за породиљско боловање и боловање преко 30 дана, као и потраживања за породиљско боловање и боловање преко 30 дана. 4. Захтев за достављање одазивног извештаја ПУ Ната Вељковић Крушевац је, на основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, дужна да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја. Одазивни извештај мора да садржи: 1) навођење ревизије, на коју се он односи; 10

11 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом; 3) приказивање мера исправљања. Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе. ПУ Ната Вељковић Крушевац мора у одазивном извештају исказати да је предузела мере исправљања у складу са препорукама наведеним у резимеу датих препорука. На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта ревизије. Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће. Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка. Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. ст. 7. до 13. Закона о Државној ревизорској институцији. 11

12 ПРИЛОГ II НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ 12

13 С А Д Р Ж А Ј: 1. Основни подаци о субјекту ревизије Завршни рачун Извештај о извршењу буџета Приходи и примања Текући расходи Биланс прихода и расхода Приходи и примања Расходи и издаци Резултат пословања Биланс стања Актива Пасива Извештај о капиталним издацима и примањима Извештај о новчаним токовима

14 1. Основни подаци о субјекту ревизије Установа је основана године решењем Скупштине општине Крушевац 02 број /73 од године, уписана је у судски регистар Привредног суда у Краљеву решењем Us. 236/73, под именом Дечији вртић,,пчелица Крушевац. Удруживањем Дечјег вртића Пчелица и ОУР Пионир године конституише се нова установа под називом РО за предшколско васпитање, образовање и исхрану деце,,ната Вељковић Крушевац на основу Самоуправног споразума од године. Установа је упутила захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја за верификацију проширене делатности и доставила Одлуку Управног одбора УО 36/13 од године, Мишљење Савета родитеља СР 04/13. Министарство је дана године донело решење број / да су испуњени услови да Предшколска Установа,,Ната Вељковић Крушевац може да обавља проширену делатност. Установа је у Привредном суду у Краљеву извршила брисање и уписивање делатности решењем Fi. 181/2014 од године. Основна делатност Установе је васпитање, образовање, нега и исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита деце узраста од шест месеци до поласка у школу. Рад са децом организован је путем различитих програма: целодневни, полудневни, посебни, специјализовани, повремени, пригодни и програми пружања услуга деци и породици. Своју делатност Установа обавља у 13 дечјих вртића и то: Невен, Звончић, Лабуд, Колибри, Бисери, Голуб мира, Владо Јурић, Наша радост, Лептирић, Пчелица, Дечји клуб, Сунце и Лане. Васпитно-образовним радом, негом и исхраном, превентивно-здравственом и социјалном заштитом, различитим облицима и програмима рада Установе обухваћено је деце, разврстано у 147 група. Установа има објекат у Сутомору (није у функцији, разматра се могућност реновирања) и у Рибарској бањи (у којем се организују целодневни излети деце и рекреативни боравак деце ). Предшколска установа,,ната Вељковић Крушевац остварује основну делатност кроз Годишњи план рада Установе, Предшколски програм дечијег вртића, Развојни план Установе. Установа доноси и Програм рада Установе. Организација, начин рада, заштита и безбедност деце и запослених, правила понашања, дисциплинска одговорност запослених уређене су Статутом Установе и правилницима. Органи Установе су Управни одбор, Савет родитеља и директор Установе. Орган управљања Установе је Управни одбор који се састоји од девет чланова, саветодавни орган је Савет родитеља, а Установом руководи директор установе. На дан године Предшколска установа Ната Вељковић је имала 390 запослених лица. Установа има статус правног лица. Седиште Установе налази се у улици Босанска 21, Крушевац, Србија. Матични број Установе је , ПИБ , ЈБКЈС 05572, шифра делатности 8510 предшколско образовање. Рачун извршења је и води се у Управи за трезор Крушевац. 14

15 2. Завршни рачун 2.1. Извештај о извршењу буџета У Извештају о извршењу буџета у периоду од године до године утврђен је вишак новчаних прилива у износу од хиљаде динара, као разлика између укупних прихода и примања у износу од хиљаде динара и укупних расхода и издатака у износу од хиљаде динара. Табела број 1: Структура прихода и примања (у хиљадама динара) Екон. План из Приходи и примања клас. буџета Укупно Република Град ООСО Донације Остало (5 до 9) Донације и трансфери Други приходи Мемор. ставке за рефунд. расхода Приходи из буџета Текући приходи Примања од продаје нефинансијске 50 имовине Примања од продаја залиха Примања од продаје нефинансијске имовине Укупни приходи и примања Табела број 2: Структура расхода и издатака (у хиљадама динара) Апропријац Екон. Расходи и издаци ија из клас. буџета Укупно Република Град ООСО Донације Остало (5 до 9) Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Отплата камата и прат. трошк. задуж Донације, дотације и трансфери Остали расходи Текући расходи Основна средства Залихе Издаци за нефинан. имовину Отплата главнице Издаци за отплату главница и набавку финан. имовине Укупни расходи и издаци Буџетски суфицит Буџетски дефицит Изд. за отпл. главице и набавку фин. имовине Мањак примања Вишак новч. прилива Мањак новч. одлива

16 Приходи и примања Приходи ПУ Ната Вељковић је у години планирала текуће приходе у износу од хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета за период од 1.1. до године исказано је укупно остварење текућих прихода у износу од хиљаде динара, од чега из буџета у износу од хиљаде динара. Табела број 3: Структура планираних и остварених текућих прихода (у хиљадама динара) Укупно Оствар остварењ Економска План из Опис ење из е из класифик. буџета буџета Обрасца % (4/3) Текући приходи Донације, помоћи и трансфери Трансфери од других нивоа власти Други приходи Приходи од продаје добара и услуга Добровољни трансфери од физ. и прав. лица Мешовити и неодређени приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Мемо. ставке за реф. расхода из претходне године Приходи из буџета Приходи из буџета Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године, група Ова позиција је исказана у износу од 296 хиљада динара. На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: Ова позиција мање је исказана у укупном износу од 510 хиљада динара, због неправилног евидентирања рефундације расхода за породиљско боловање и боловање преко 30 дана. Наведено није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; ПУ Ната Вељковић неправилно евидентирала у пословним књигама приходе по основу трансфера из Републике у износу од хиљада динара на конту Приходи из буџета, уместо на конту Трансфери од других нивоа власти. Приликом израде финансијског извештаја, наведени износ је исказан на позицији Трансфери од других нивоа власти. Предузете мере У поступку ревизије ПУ Ната Вељковић је започела са правилним евидентирањем рефундације расхода за породиљско боловање и боловање преко 30 дана. 16

17 Текући расходи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), група Табела број 3: Плате, додаци и накнаде запослених Редни број Буџетски корисник Ребаланс Ребаланс са реалокацијом Исказано извршење Налаз ревизије ( у хиљадама динара) Индекс Индекс (6/4) 8(6/5) 1. ПУ Ната Вељковић На овој групи конта планиран је износ од хиљаде динара, а извршени су расходи у износу од хиљада динара из средстава буџета Града. У години исплаћене су плате за децембар године закључно са платом за новембар године. Евидентирана је обавеза за неисплаћену децембарску плату у износу од хиљаде динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију (обрачунске листе за месец март, јун и октобар године) запослених лица утврђено је да су обрачун и исплата плата, додатака и накнада запослених, извршени у складу са анексима уговору о раду закључених између запослених лица и директора Установе, и на основу потписаних листа присутности запослених лица. На основу узорковане документације, утврдили смо да расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Плате, додаци и накнаде запослених не садрже материјално значајна погрешна исказивања Социјални доприноси на терет послодавца, група Група Социјални доприноси на терет послодавца садржи синтетичка конта на којима се књиже доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, доприноси за здравствено осигурање и доприноси за незапосленост. Табела број 4: Социјални доприноси на терет послодавца (у хиљадама динара) Р. Ребаланс са Исказано Налаз Буџетски корисник Ребаланс бр. реалокацијом извршење ревизије Индекс Индекс (6/4) 8 (6/5) 1. ПУ Ната Вељковић Извршен је расход у износу од хиљада динара из средстава буџета Града. На основу узорковане документације, утврдили смо да расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Социјални доприноси на терет послодавца не садрже материјално значајна погрешна исказивања Социјална давања запосленима, група Група Социјална давања запосленима садржи синтетичка конта на којима се књиже исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, расходи за образовање деце запослених, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом. Табела број 5: Социјална давања запосленима Р. бр. Буџетски корисник Ребаланс Ребаланс са реалокацијом Исказано извршење Налаз ревизије (у хиљадама динара) Индекс Индекс (6/4) 8 (6/5) 1. ПУ Ната Вељковић

18 Планиран је расход у износу од хиљада динара, а исказани су расходи у износу од хиљада динара, од тога: из буџета Републике 123 хиљаде динара, буџета Града 818 хиљада динара и осталих извора 367 хиљада динара.. Боловање преко 30 дана, конто На овом конту евидентирани су расходи у износу од 400 хиљада динара и то: у износу од 123 хиљаде динара из буџета Републике и у износу од 277 хиљада динара из осталих извора, а по основу исплате боловања преко 30 дана за септембар и октобар године, који су исплаћени у години. Расходе извршене за исплату боловања преко 30 дана за новембар и децембар године, као и за период од јануара закључно са новембром године ПУ није евидентирала на овом конту већ на дуговној страни групе конта Меморандумске ставке за рефундацију расхода. Истовремено повраћај средстава од фондова, које је требало сторнирати са расхода, евидентирала је као приход на групи конта Меморандумске ставке за рефундацију расхода, тако да је мање исказала расход у износу од 470 хиљада динара за исплаћено боловање преко 30 дана за новембар године. Породиљско боловање, конто ПУ Ната Вељковић није евидентирала у пословним књигама расходе за породиљско боловање на конту породиљско боловање, већ на дуговној страни групе конта 771-меморандумске ставке. Истовремено повраћај средстава од фондова, које је требало сторнирати са расхода, евидентирала је као приход на групи конта Меморандумске ставке за рефундацију расхода, тако да је мање исказала расход у износу од 40 хиљада динара за износ исплаћеног породиљског боловања за месец новембар године. Отпремнина приликом одласка у пензију, конто На овом конту евидентиран је расход у износу од 818 хиљада динара из буџета Града. На основу решења директора исплаћене су отпремнине за одлазак у старосну пензију за шест запослених који су то право стекли у години. Директор је донео Решење број 181 од године о исплати отпремнине запосленој која је остварила право на превремену старосну пензију године, а која је исплаћена у години. На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: ПУ Ната Вељковић је мање исказала расходе за исплаћено породиљско боловање и боловање преко 30 дана за новембар године у укупном износу од 510 хиљада динара и то: у износу од 470 хиљада динара за боловање преко 30 дана и у износу од 40 хиљада динара за породиљско боловање. Истовремено, је за исти износ умањила приход Меморандумске ставке за рефундацију расхода, тако што је дуговно евидентирала наведени приход, што је ближе објашњено у тачки 2.2. Биланс прихода и расхода; ПУ Ната Вељковић је мање исказала обавезе за отпремнину приликом одласка у пензију у износу од 147 хиљада динара, јер није евидентирала обавезе у пословним књигама, што је ближе објашњено у тачки Пасива. Предузете мере У поступку ревизије ПУ Ната Вељковић је отпочела са правилним евидентирањем извршених расхода за породиљско боловање и боловање преко 30 дана Накнаде трошкова за запослене, група Група садржи синтетички конто на коме се евидентирају накнаде трошкова за запослене. 18

19 Табела број 6: Накнаде трошкова за запослене (у хиљадама динара) Р. Ребаланс са Исказано Налаз Буџетски корисник Ребаланс Индекс Индекс Бр реалокацијом извршење ревизије (6/4) 8 (6/5) 1 ПУ Ната Вељковић Исказан је расход у укупном износу од 505 хиљада динара на име накнаде трошкова превоза на посао и са посла из осталих извора. Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла, конто Исказан је расход у износу од 505 хиљада динара на име накнаде трошкова превоза на посао и са посла за запослене који раде у сменама и немају обезбеђен одговарајући превоз. У години исплаћена је накнада трошкова за превоз за период од фебруара године закључно са јуном године. На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је ПУ Ната Вељковић мање исказала обавезе за накнаде трошкова превоза за запослене за период од јула закључно са децембром у износу од 179 хиљада динара, што је ближе објашњено у тачки Пасива Награде запосленима и остали посебни расходи, група Група Награде запосленима и остали посебни расходи садржи синтетички конто на којем се књиже награде запосленима и остали посебни расходи. Табела број 7: Награде запосленима и остали посебни расходи (у хиљадама динара) Р. Ребаланс са Исказано Налаз Буџетски корисник Ребаланс бр. реалокацијом извршење ревизије Индекс Индекс (6/4) 8 (6/5) 1. ПУ Ната Вељковић Извршен је расход у износу од хиљада динара из средстава буџета Града. Јубиларне награде, конто На овој економској класификацији исказан је расход у износу од хиљада динара за исплату јубиларних награда запосленима. На основу решења директора утврђује се право на исплату јубиларне награде. На исплаћени износ обрачунат је и исплаћен припадајући порез изнад неопорезивог износа. На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да ПУ Ната Вељковић није у пословним књигама евидентирала обавезе на конту Обавезе за награде и остале посебне расходе, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем Стални трошкови, група Група Стални трошкови садржи синтетичка конта: трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови. Табела број 8: Стални трошкови Редни број Буџетски корисник Ребаланс Ребаланс са реалокацијом Исказано извршење Налаз ревизије ( у хиљадама динара) Индекс Индекс (6/4) 8(6/4) 1. ПУ Ната Вељковић

20 Исказано је извршење у укупном износу од хиљада динара, од тога из буџета Републике хиљада динара, буџета Града у износу хиљаде динара и осталих извора хиљада динара. Услуге за електричну енергију На овом конту евидентирани су расходи за електричну енергију у износу од хиљаде динара. По спроведеном поступку јавне набавке, ПУ Ната Вељковић је закључила Уговор број 3132 од године о потпуном снабдевању електричном енергијом са ЕПС Снабдевање доо Београд. Вредност уговора је хиљаде динара са ПДВ. Лож уље, конто На овом конту евидентирани су расходи у износу од хиљада динара. По спроведеном поступку јавне набавке, ПУ Ната Вељковић је закључила Уговор број 4768 од године са Кнез Петрол Батајница. Предмет уговора је набавка уља за ложење - гасно уље. Вредност уговора износи хиљада динара без ПДВ, односно хиљада динара са ПДВ. Централно грејање, конто На овом конту евидентирани су трошкови у износу од хиљада динара према ЈКП Градска топлана Крушевац. На основу узорковане документације, утврдили смо да расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Стални трошкови не садрже материјално значајна погрешна исказивања Текуће поправке и одржавање, група Група Текуће поправке и одржавање садржи синтетичка конта: текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме. Табела број 9: Текуће поправке и одржавање Редни број Буџетски корисник Ребаланс Ребаланс са реалокацијом Исказано извршење Налаз ревизије (у хиљадама динара) Индекс Индекс (6/4) 8(6/4) 1. ПУ Ната Вељковић Исказани су расходи у износу од хиљаде динара, од чега из Републике 469 хиљада динара и осталих извора хиљаде динара. Столарски радови, конто На овом конту евидентирани су расходи у износу од хиљаде динара. Расходи су извршавани на основу Уговора о јавној набавци број 1576 од године са Технокомерц д.о.о. Крушевац за набавку добара - материјала за текуће одржавање објеката. Вредност уговора је 328 хиљада динара без ПДВ, односно 394 хиљаде динара са ПДВ. Радови на водоводу и канализацији, конто На овом конту евидентирани су расходи у износу од хиљаде динара. Механичке поправке, конто На овом конту евидентирани су расходи у износу од хиљада динара. На основу извршене ревизије презентоване документације утврдили смо да су неправилно евидентирани расходи за набавку материјала (боје и лакови) у износу од најмање 253 хиљаде динара на групи конта Текуће поправке и одржавање уместо на групи конта Материјал, што је ближе објашњено у тачки 2.2. Биланс прихода и расхода. 20

21 Материјал, група Група Материјал садржи синтетичка конта на којима се књиже административни материјал, материјал за пољопривреду, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за очување животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, медицински и лабораторијски материјал, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјали за посебне намене. Табела број 10: Материјал Редни број Буџетски корисник Ребаланс Ребаланс са реалокацијом Исказано извршење Налаз ревизије ( у хиљадама динара) Индекс Индекс (6/4) 8(6/4) 1. ПУ Ната Вељковић Исказано је извршење у укупном износу од хиљада динара, од чега износ од хиљада динара из буџета Града, износ од хиљада динара из буџета Републике и износ од хиљада динара из осталих извора. Издаци за гориво, аналитички конто Евидентирани су расходи у износу од хиљада динара. Након спроведеног поступка јавне набавке, између ПУ Ната Вељковић и Трговинско услужно друштво Михајловић д.о.о. Параћин закључен је Уговор број 4173 од године за набавку добара погонско гориво за моторна возила. Вредност уговора износи хиљаде динара без ПДВ, односно хиљада динара са ПДВ. Хемијска средства за чишћење, Евидентирани су расходи у износу од хиљада динара. Инвентар за одржавање хигијене, Евидентирани су расходи у износу од хиљада динара. Остали материјал за одржавање хигијене, Евидентирани су расходи у износу од хиљада динара. Након спроведеног поступка јавне набавке, између ПУ Ната Вељковић и ТКР Fox Крушевац, дана године, закључени су уговори за набавку материјала за одржавање хигијене, и то: 1) Уговор број 2668 за партију 1 средства за дезинфекцију; 2) Уговор број 2669 за партију 3 средства за машинско прање посуђа; 3) Уговор број 2670 за партију 5 Пластична галантерија. За партију 4 Папирна галантерија и партију 2 средства за чишћење уговори о јавној набавци су закључени са добављачем S2N Pro Trade д.о.о. Соко Бања, број 2666 и 2667 од године. Укупна вредност уговора износи хиљада динара са ПДВ. Намирнице за припремање хране, Евидентирани су расходи у износу од хиљаде динара. По спроведеном отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама за набавку намирница и прехрамбених производа, ПУ Ната Вељковић закључила је дана године 22 уговора са добављачима: ИМ Матијевић д.о.о. Нови Сад, АС Трговина д.о.о. Крушевац, Србокока промет д.о.о. Крушевац, ТЗР&Катарина Младеновац, Интеркомерц Рача, Денфруит Трстеник. Укупна вредност закључених уговора је хиљада динара без ПДВ. На основу ревизије узорковане документације утврђенo je да ПУ Ната Вељковић Крушевац није ванбилансно евидентирала менице у износу од најмање 940 хиљада динара по уговорима број 3064, 3063 и 3054 од године за набавку намирница за припремање хране. Наведено није у складу са чланом 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 21

22 Остале дотације и трансфери, група Група Остале дотације и трансфери садржи синтетичка конта: остале текуће дотације и трансфери и остале капиталне дотације и трансфери. Табела број 11: Материјал Редни број Буџетски корисник Ребаланс Ребаланс са реалокацијом Исказано извршење Налаз ревизије ( у хиљадама динара) Индекс Индекс (6/4) 8(6/4) 1. ПУ Ната Вељковић На овој групи конта планирана су средства у износу од хиљада динара и извршен је расход у укупном износу од хиљада динара из буџета Града. На основу узорковане документације, утврдили смо да расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Остале дотације и трансфери не садрже материјално значајна погрешна исказивања Биланс прихода и расхода У наредној табели исказани су подаци о оствареним текућим приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине и текућим расходима и издацима за нефинансијску имовину у претходној и текућој години: Табела број 12: Биланс прихода и расхода ( у хиљадама динара) Број Претходна Текућа Налаз Разлика О П И С конта година година ревизије (4-5) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Текући приходи Донације и трансфери Донације и помоћи од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Други приходи Приходи од продаје добара и услуга Добровољни трансфери од физичких и правних.лица Мешовити и неодређени приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Меморанд. ставке за рефундацију расхода из прет године Приходи из буџета Приходи из буџета Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од продаје основних средстава Примања од продаје покретне имовине Примања од продаје залиха Примања од продаје залиха производње Примања од продаје робе за даљу продају ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Текући расходи Расходи за запослене Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Коришћење услуга и роба Стални трошкови Трошкови путовања

23 Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Донације. дотације и трансфери Остале дотације и трансфери Остали расходи Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате Новчане казне и пенали по решењу судова Издаци за нефинансијску имовину Основна средства Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Залихе Залихе производње Залихе робе за даљу продају УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА Вишак прихода и примања-буџетски суфицит Мањак прихода и примања - буџетски дефицит КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА СУФИЦИТ МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ Део вишка прихода и примања наменских опредељен за наредну годину Нерасподељен део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину Приходи и примања Према презентованим подацима за годину, остварени су текући приходи у износу од хиљаде динара, а примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у износу од хиљада динара, што укупно износи хиљаде динара. У поређењу са претходном годином, у којој су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине остварени у износу од хиљада динара, утврђено је повећање за хиљада динара или за 2,1%. На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: ПУ Ната Вељковић је мање исказала приход на групи конта Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за износ од 510 хиљаде динара због неправилног евидентирања рефундације породиљског боловања и боловања преко 30 дана, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, 23

24 чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; ПУ Ната Вељковић је услед грешке приликом израде финансијских извештаја у Обрасцу 2 више исказала приход на групи конта Донације и помоћи од међународних организација у износу од хиљада динара, а мање је исказала приход на групи конта Трансфери од других нивоа власти, док је у Обрасцу 4 и Обрасцу 5 наведени износ исправно исказан на одговарајућој групи конта; ПУ Ната Вељковић неправилно евидентирала у пословним књигама приходе по основу трансфера из Републике у износу од хиљада динара на конту Приходи из буџета, уместо на конту Трансфери од других нивоа власти. Приликом израде финансијског извештаја, наведени износ је исказан на позицији Трансфери од других нивоа власти. Ризик Уколико се приходи планирају, евидентирају и исказују на неправилној економској класификацији постоји ризик од нетачног исказивања, нетачног извештавања о износима остварених прихода, као и од ненаменског трошења средстава. Препорука број 1 Препоручујемо одговорним лицима да приходе планирају, евидентирају и исказују на одговарајућим економским класификацијама Расходи и издаци Према презентованим подацима за годину, извршени су текући расходи у износу од хиљаде динара, а издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од хиљаде динара, што укупно износи хиљаде динара. У поређењу са претходном годином, у којој су текући расходи и издаци за нефинансијску имовину извршени у износу од хиљада динара, утврђено је повећање у односу на претходну годину за хиљада динара или за 3,5%. На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: ПУ Ната Вељковић је мање исказала расходе у укупном износу од 510 хиљада динара за исплаћено породиљско боловање и боловање преко 30 дана за месец новембар. Истовремено, је за исти износ умањила стање на уплатном рачуну Меморандумске ставке за рефундацију расхода, тако што је дуговно евидентирала наведени износ на овој групи конта, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; ПУ Ната Вељковић је неправилно планирала, евидентирала и исказала расход за набавку материјала (боје и лакови) у износу од најмање 253 хиљаде динара на групи конта Текуће поправке и одржавање уместо на групи конта Материјал, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Предузете мере У поступку ревизије ПУ Ната Вељковић је отпочела са правилним евидентирањем извршених расхода за породиљско боловање и боловање преко 30 дана. 24

25 Ризик Уколико се расходи планирају, евидентирају и исказују на неправилној економској класификацији постоји ризик од нетачног исказивања као и нетачног извештавања о износима извршених расхода. Препорука број 2 Препоручујемо одговорним лицима да расходе планирају, евидентирају и исказују на одговарајућим економским класификацијама Резултат пословања ПУ Ната Вељковић је у години исказала буџетски дефицит и мањак прихода и примања - дефицит у износу од хиљаде динара. На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је више исказан дефицит у износу од хиљаде динара јер није извршена корекција у Билансу прихода и расхода Образац 2. Ризик Уколико се искаже нетачан резултат пословања јавља се ризик од нетачног извештавања. Препорука број 3 Препоручујемо одговорним лицима да резултат пословања исказују у тачном износу Биланс стања Актива Укупна нето актива исказана у Билансу стања ПУ Ната Вељковић на дан године износи хиљаде динара. Табела број 13: Актива биланса стања ПУ Ната Вељковић на дан године (у хиљадама динара) Конто Опис Износ текуће године Износ претходне Налаз Исправка године Бруто Нето ревизије вредности (Нето) Разлика (4-5) 7 8 (6-7) Нефинансијска имовина Нефинансијска имовина у сталним средствима Некретнине и опрема Нефинансијска имовина у припреми и аванси Нефинансијска имовина у залихама Залихе Залихе ситног инвентара и потрошног материјала Финансијска имовина Дугорочна финансијска имовина

26 Дугорочна домаћа финансијска имовина Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности Краткорочна потраживања Активна временска разграничења Активна временска разграничења Укупно Актива: Ванбилансна актива (1) Нефинансијска имовина Нефинансијска имовина исказана је у нето износу од хиљада динара. Зграде и грађевински објекти, конто На овој позицији је исказана вредност зграда и грађевинских објеката у нето износу од хиљада динара. На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да ПУ Ната Вељковић није исправно исказала бруто вредности и исправке вредности на овој позицији. Наиме, у Билансу стања на дан године исказана је бруто вредност од хиљаде динара, а исправка вредности од хиљада динара. На истој позицији у главној књизи је евидентирана бруто вредност од хиљада динара, а исправка вредности од хиљада динара. Наведено није у складу са чланом 6. став 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова. Садашња вредност зграда и грађевинских објеката је исказана у исправном износу. Опрема, конто Исказана је вредност опреме у нето износу од хиљада динара. На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да ПУ Ната Вељковић није исправно исказала бруто вредности и исправке вредности на овој позицији. Наиме, у Билансу стања на дан године исказана је бруто вредност од хиљаде динара, а исправка вредности од хиљада динара. На истој позицији у главној књизи је евидентирана бруто вредност од хиљаде динара, а исправка вредности од хиљаде динара. Наведено није у складу са чланом 6. став 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова. Садашња вредност опреме је исказана у исправном износу. Нефинансијска имовина у припреми, конто У Билансу стања ПУ Ната Вељковић исказана је нето вредност нефинансијске имовине у припреми у износу од 289 хиљада динара. На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је ова позиција мање исказана за вредност извршених издатака за набавку пројектне документације у години у износу од хиљада динара. Истовремено је, у 26

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-248-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРA ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ВРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-251-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-252-1/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године С а д р ж а ј: Извештај о ревизији

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАШЕ ДЕТЕ ВРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-251-1/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године 1 Извештај о ревизији делова финансијских

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-260-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године С А Д Р Ж А Ј : ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018. ИЗВЕШТАЈА ГОДИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ Број:

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун г

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун г ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-260-1/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја

Више

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-284-2/2018-04 Београд, 6.

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-165-1/2019-04 Београд, 06. јун 2019. године 1 Извештај о ревизији делова финансијских

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-144/2018-05/09 Београд, 11. октобар

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

2018.

2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-249-2/2019-04/3 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Центра

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 20. мај године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 20. мај године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-259-3/2019-04 Београд, 20. мај 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Историјског

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МИЛКА ДИМАНИЋ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2013.

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СЛАВА КОВИЋ БОГАТИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-256-1/2017-04

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАВА СУДАРСКИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-247/2019-04/13 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији консолидованих

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

2018.

2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ НОВИ ПАЗАР ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-250-1/2019-04/3 Београд, 18. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Лане“ Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања  Предшколске установе „Лане“ Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЛАНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОС РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-1000/2015-04

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-139/2018-05/08 Београд, 11. октобар 2018.

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ГАЛЕБ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-2515-3/2015-04

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈС

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈС ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈСКИХ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНЕ, АУТОНОМНЕ

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-421/2018-07/8 Београд, 17.

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 400-649/2014-04 од 27.11.2014. године Број: 400-3016/2015-04

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400-1849-2/2016-04 Београд,

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: 400-1848/2018-04 Београд, 22. март 2019. године САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. НЕПРАВИЛНОСТИ

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више