ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун"

Транскрипт

1 ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун године

2

3 С А Д Р Ж А Ј : ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ Предшколске установе Моје детињство Чачак ПРИЛОГ I РЕЗИМЕ НАЛАЗА, ПРЕПОРУКА И МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ ПРИЛОГ II НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ

4

5 ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ Предшколске установе Моје детињство Чачак Мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја Извршили смо ревизију делова финансијских извештаја Предшколске установе Моје детињство Чачак за годину, и то: (1) расхода; (2) издатака; (3) имовине и (4) обавеза. По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја Основ за мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја, финансијске информације, у деловима финансијских извештаја, су припремљене по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему 1, Уредбом о буџетском рачуноводству 2, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова 3 и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 4. Основ за мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја У деловима финансијских извештаја Предшколске установе Моје детињство Чачак утврђене су следеће неправилности: више исказана актива у укупном износу хиљада динара, за нефинансијску имовину, а које по Закону о јавној својини треба пребацити власнику граду, неусаглашеност главне и помоћне књиге због неевидентиране вредности три објекта Предшколске установе Моје детињство површине м 2 у помоћним књигама. У Обрасцу 2 Биланс прихода и расхода суфицит је неправилно исказан у мањем износу за 531 хиљаду динара у односу на налаз ревизије, због погрешно исказаног резултата пословања фискалног дефицита у износу од 902 хиљада динаре код Предшколске установе Моје детињство. Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији 5, Пословником Државне ревизорске институције 6 и Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). Нашa одговорност, у складу са овим стандардима, је 1 Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 95/18) 2 "Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06 3 Службени гласник РС, број 18/15, 104/18 4 Службени гласник РС, бр. 16/16, 49/16 и 107/ /18 5 Службени гласник РС, број 101/05,...54/18-др. закон 6 Службени гласник РС, број 9/09 1

6 детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 30 Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење са резервом. Одговорност руководства за делове финансијских извештаја Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему и уношење података о деловима финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему података о деловима финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије. Одговорност ревизора за ревизију делова финансијских извештаја Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да делови финансијских извештаја, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке, и издавање извештаја o ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових делова финансијских извештаја. Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође: - Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле. - Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не 2

7 у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије. - Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство. Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије. Генерални државни ревизор Др Душко Пејовић Државна ревизорска институција Макензијева Београд, Србија 10.јун године 3

8

9 ПРИЛОГ I РЕЗИМЕ НАЛАЗА, ПРЕПОРУКА И МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ

10 Приоритет налаза и датих препорука је одређен према следећем: ПРИОРИТЕТ 1 (висок) грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних плаћања, односно, постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут ових захтевају да руководство одмах реагује. ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) грешке, неправилности и погрешна исказивања које утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик од губитка итд, али у сваком случају захтевају пажњу руководства. Овим проблемима се треба позабавити пре припремања наредног сета финансијских извештаја. ПРИОРИТЕТ 3 (низак) грешке, неправилности и погрешна исказивања која захтевају отклањање и након рока за припремање наредног сета финансијских извештаја.

11 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије С А Д Р Ж А Ј 1. Резиме налаза Резиме датих препорука Захтев за достављање одазивног извештаја... 2

12

13 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 1. Резиме налаза ПРИОРИТЕТ 1 7 (висок) Као што је објашњено у Напоменама уз, Предшколске установе Моје детињство Чачак за годину, утврђене су следеће неправилности по приоритетима, односно редоследу по којем треба да буду отклоњене: 1. у Билансу стања Предшколске установе Моје детињство су више исказане зграде и грађевински објекти хиљада динара које по Закону о јавној својини треба пребацити као власнику граду Ужицу (2.3.1). 2. неусаглашеност главне и помоћне књиге Предшколске установе Моје детињство због неевидентиране вредности у помоћним књигама следећих објеката Дечији гај површина 440 м2 и двориште површине 700 м2 који се налази у улици Александра Савића 35/1, Бубамара површине 370 м2 и двориште 150 м2 у Прељини, Пчелица површине 270 м2 и дворишта 1000 м2 у Слатини (2.3.1). ПРИОРИТЕТ 2 8 (средњи) 3. У деловима финансијских извештаја Предшколске установе Моје детињство у Обрасцу 2 Биланс прихода и расхода, суфицит је нeправилно исказан у мањем износу за 531 хиљаде динара у односу на налаз ревизије, због погрешно исказаног резултата пословања фискалног дефицита у износу од 902 хиљада динаре (тачка 2.3). 4. Код спровођења пописа имовине, потраживања и обавеза, утврђени су следећи пропусти и неправилности : -У пописним листама није извршен попис објеката по површини (у м2), и то вртић Бисери 720 м2 садашње вредности хиљада динара, вртић Лептирић 550 м2 садашње вредности хиљада динара, вртић Полетарац 372 м2 садашње вредности хиљада динара, вртић Колибри 900 м2 садашње вредности хиљада динара, вртић Младост м2 садашње вредности динара, вртић Ђурђевак 280 м2 садашње вредности 996 хиљада динара, вртић Мали капетан м2 садашње вредности хиљада динара, вртић Бубамара 370 м2 садашње вредности 509 хиљада динара, вртић Звончица м2 садашње вредности 493 хиљада динара и грађевински радови на објекту Заблаће у Основној школи Владислав Петковић Дис 1112 м2 садашње вредности 440 хиљада динара. -опрема није обележена инвентарским бројевима што отежава идентификацију исте у поступку спровођења пописа, као и саму обраду пописа. У поступку ревизије утврдили смо да се инвентарски бројеви формирају приликом уноса основних средстава у рачуноводствену евиденцију, али сама опрема њима није обележена, што 7 ПРИОРИТЕТ 1 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних плаћања или постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут ових захтевају да руководство одмах реагује. 8 ПРИОРИТЕТ 2 грешке, неправилности и погрешна исказивања које утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик од губитка итд, али у сваком случају захтевају пажњу руководства. Овим проблемима се треба позабавити пре припремања наредног сета финансијских извештаја. 1

14 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије није у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 2. Резиме датих препорука Одговорним лицима Предшколске установе Моје детињство Чачак препоручујемо да отклоне неправилности према следећим приоритетима: ПРИОРИТЕТ 1 (висок) 1. да ускладе објекте са носиоцима права власништва (2.3.2 Препорука 2); 2. да ускладе помоћну и главну књигу (2.3.2 Препорука 2); ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) 3. да правилно утврде вишак прихода и примања суфицит (2.2 Препорука 1 и Препорука 4) 4. попис да се врши у складу са прописима (2.3.3, Препорука 4 ). 3.Захтев за достављање одазивног извештаја Предшколска установа Моје детињство Чачак, је на основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, дужна да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја. Одазивни извештај мора да садржи: 1) навођење ревизије, на коју се он односи; 2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом; 3) приказивање мера исправљања. Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе. Субјект ревизије мора у одазивном извештају исказати да је предузео мере исправљања у складу са препорукама наведеним у резимеу препорука. На основу члана 40. став 2. Закона о Закона о Државној ревизорској институцији одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта ревизије. Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће. Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка. 2

15 ПРИЛОГ II НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ

16

17 Садржај 1. Основни подаци о субјекту ревизије Делови финансијског извештаја Образац 5 Извештај о извршењу буџета Текући расходи Плате, додаци и накнаде запослених, група Социјални доприноси на терет послодавца, група Стални трошкови, група Трошкови путовања, група Материјал, група Остале дотације и трансфери, група Издаци Машине и опрема, група Образац 2 - Биланс прихода и расхода Биланс стања - образац Попис имовине и обавеза Актива Пасива... 11

18

19 1. Основни подаци о субјекту ревизије Одлуком Скупштине града Чачка, основана је нова установа под називом Предшколска установа Моје детињство, дана 21. јуна године. Након донетог Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја о верификацији Установе, за обављање делатности предшколског васпитања и образовања 29.јула 2013.г и Решења за упис у судски регистар донетог од стране Привредног суда у Чачку од 31.јула године, Установа почиње да функционише као самостално лице. Предшколска установа Моје детињство Чачак остварује васпитно образовну делатност реализацијом предшколског програма у складу са Општим основама предшколског васпитања и образовања у трајању прописаним Законом. Претежна делатност Установе је предшколско образовање. Поред претежне делатности Установа обавља и делатност дневне бриге о деци. У оквиру основне делатности обавља послове: 1) нега и васпитање деце узраста од шест месеци до три године; 2) образовање и васпитање деце узраста од три године до укључивања у програм припреме за школу; 3) исхрану, негу, превентивно здравствену, социјалну заштиту деце предшколског узраста и 4) програм предшколског васпитања и образовања који се остварује у целодневном и полудневном трајању. Установа има органе управљања, руковођења, стручне и саветодавне органе. Управни одбор је орган управљања Установе. Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина града Чачка, председника бирају тајним гласањем чланови Управног одбора, већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора. Управни одбор има девет чланова укључујући и председника. Управни одбор чине по три представника оснивача, запослених и родитеља. Директор представља орган руковођења. Директора именује Министар просвете на основу предлога Управног одбора по спроведеном конкурсу, а по прибављеном мишљењу Васпитно-образовног већа, на посебној седници, тајним гласањем. Васпитно - образовно веће, стручни активи, педагошки колегијум и други стручни активи и тимови су стручни органи, а Савет родитеља саветодавни орган Установе у складу са законом и статутом. Утврђена мрежа вртића на подручју града Чачка, за Предшколску установу Моје детињство : вртић Мали капетан, Колибри, Звончица, Пчелица, Лептирић, Младост, Бисери, Дечји гај, Ђурђевак, Бубамара, Полетарац. Припремни предшколски програм у сеоским срединама, као полудневни програм, реализује се у вртићу или просторијама основних школа и месних заједница који су за потребе програма адаптирани. Средства за обављање делатности Установе обезбеђује се из буџета Републике, из буџета града Чачка, из донација, од спонзора и других извора у складу са законом. Установа има две централне кухиње за припрему хране (у вртићима Младост и Звончица ) из којих се дистрибуира храна свим радним јединицама. У радној 2017/18. години уписано је деце. Укупан број васпитних група је 81, од којих је 66 група за целодневни програм, 15 група за припремни предшколски програм (девет у селу и шест у граду) и две групе посебног програма. Седиште установе је у улици Немањина бб. Матични број Установе је Порески идентификациони број Установе је На дан године Установа је имала 269 запослених лица, од чега је једно именовано лице запослен по уговору (Директор установе), 220 запослених на неодређено време, 48 запослено на одређено време. 1

20 У поступку прикупљања доказа на основу којих се изражава мишљење о Консолидованим финансијским извештајима завршног рачуна буџета града Чачка било је потребно извршити ревизију и наведених делова из финансијских извештаја Предшколске установе Моје детињство, на основу критеријума које је Државна ревизорска институција усвојила, а који су засновани на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима. Чланом 11. Уредбе о буџетском рачуноводству је дефинисано да главна књига трезора садржи рачуноводствене евиденције за сваког директног и индиректног корисника, као и за организације обавезног социјалног осигурања. Директни и индиректни корисници буџетских средстава који своје финансијско пословање обављају преко сопствених рачуна воде главну књигу, сходно члану 12. Уредбе о буџетском рачуноводству. Због чињенице да се ревизија спроводи провером на бази узорака и да у систему интерне контроле и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене 2. Делови финансијског извештаја 2.1. Образац 5 Извештај о извршењу буџета Табела број 1: Структура прихода и примања... у (000) динара Екон. Приходи и примања План из Укупно Република Oпштине ООСО Донације Остало клас. фин.плана (5-9) Порези Донације и трансфер Други приходи Мем.ставке за рефунд. расхода Приходи из буџета Текући приходи Примања од прод. залиха Прим. од продаје нефин. имовине Прим. од задужив Прим. од задуж. и прод.фин. имов. Укупни приходи и примања Укупни приходи и примања од хиљада динара састоји се од плана текућих прихода. Табела број 2: Структура расхода и издатака... у (000) динара Екон. Расходи и издаци Апропријација Укупно Република Oпштине ООСО Донације Остало клас. из буџета (5-9) Расх. за запослене Кориш. усл. и роба Отпл. камата и прат. тр задужив Донац., дот. и трансфери Остали расходи Укупни тек. расх Основна средства

21 Издаци за нефинан, имовину Уку расх. и издаци ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Буџетски суфицит Буџетски дефицит Прим. од задуж. и прод.фин. имов. Вишак примања Мањак примања Вишак новч.прилива Мањак новч.прилива 499 На основу извршене ревизије презентоване документације утврдили смо да је индиректни корисник Моје детињство сачинио и доставио Образац 5 Извештај о извршењу буџета, али није попунио колону 4 - Апропријација из буџета Текући расходи Класа Текући расходи садржи: расходе за запослене; коришћење услуга и роба; амортизацију и употребу средстава за рад; отплату камата и пратеће трошкове задуживања; субвенције; донације, дотације и трансфере; социјално осигурање и социјалну заштиту; остале расходе и административне трансфере из буџета од ДКБС према индиректним буџетским корисницима (у даљем тексту: ИКБС) или између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве. У наредним табелама тачке Расходи према економској класификацији групa презентовани су подаци о плaнираном оквиру расхода, њиховим реалокацијама, исказаном извршењу и налазима ревизије, са припадајућим индексима извршења Плате, додаци и накнаде запослених, група Табела број 3 Плате, додаци и накнаде запослених... у (000) динара Р. Ребаланс са Исказано Налаз бр. Буџетски корисник Ребаланс реалокацијом извршење ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Моје детињство Укупно град На овој групи конта су евидентирани расходи за плате у износу од хиљада динара. На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 3

22 Социјални доприноси на терет послодавца, група Табела број 4: Социјални доприноси на терет послодавца... у (000) динара Р. Ребаланс са Исказано Налаз бр. Буџетски корисник Ребаланс реалокацијом извршење ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Моје детињство Укупно град На буџетској позицији број 444 евидентиран је расход у износу од хиљада динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за годину, у оквиру раздела 11 Предшколска установа Моје детињство, програмска активност 2001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, на групи конта Социјални доприноси на терет послодавца, предвиђена су средства за плате у износу од хиљаде динара. На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Социјални доприноси на терет послодавца не садрже материјално значајна погрешна исказивања Стални трошкови, група Табела број 5: Стални трошкови... у (000) динара Р. бр Буџетски корисник Ребаланс Ребаланс са реалокацијом Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Моје детињство Укупно град Предшколска установа Моје детињство је на групи конта платила и евидентирала укупне расходе сталних трошкова у износу од хиљаде динара, и то: 486 хиљада динара за трошкове платног промета, хиљада динара за услуге електричне енергије, хиљада динара за комуналне услуге, 571 хиљада динара за услуге комуникација, хиљада динара за услуге трошкова осигурања. На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Стални трошкови не садрже материјално значајна погрешна исказивања Трошкови путовања, група Група Трошкови путовања садржи синтетичка конта на којима се књиже трошкови службених путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство, трошкови путовања у оквиру редовног рада, трошкови путовања ученика и остали трошкови транспорта. Табела број 6: Трошкови путовања... у (000) динара Р. Бр. Буџетски корисник Ребаланс Ребаланс са реалокацијом Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Моје детињство Укупно град

23 Предшколска установа Моје детињство је на групи конта Трошкови путовања, платила и евидентирала укупне расходе у износу од хиљаде динара и то: хиљада динара за трошкове службених путовања у земљи, хиљада динара за трошкове службених путовања у иностранству. На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Трошкови путовања не садрже материјално значајна погрешна исказивања Материјал, група Табела број 7: Материјал... у (000) динара Р. Б р. Буџетски корисник Ребаланс Ребаланс са реалокацијом Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Моје детињство Укупно град Предшколска установа Моје детињство на групи конта је платила и евидентирала укупне расходе у износу од хиљада динара, од чега је 876 хиљада динара канцеларијски материјал, 376 хиљада динара материјал за образовање и усавршавање запослених,1.733 хиљада динара материјал за саобраћај, 317 хиљада динара материјал за образовање, културу и спорт, хиљада динара материјал за одржавање хигијене и угоститељство, хиљада динара материјал за посебне намене. На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Материјал не садрже материјално значајна погрешна исказивања Остале дотације и трансфери, група Табела број 8: Остале дотације и трансфери... у(000) динара Р. бр. Буџетски корисник Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Моје детињство Укупно град Предшколска установа Моје детињство - На овој групи конта су евидентирани расходи за остале дотације и трансфере у износу од хиљада динара. На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким контима у оквиру групе Остале дотације и трансфери не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 5

24 Издаци Машине и опрема, група Група Машине и опрема садржи синтетичка конта на којима се књиже издаци за опрему за саобраћај, административну опрему, опрему за пољопривреду, опрему за заштиту животне средине, медицинску и лабораторијску опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт, опрему за војску, опрему за јавну безбедност и опрему за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему. Табела број 9: Машине и опрема... у(000) динара Р. бр. Буџетски корисник Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Моје детињство Укупно град Издаци за машине и опрему код индиректног корисника Предшколске установе Моје детињство су планирани у укупном износу од хиљаде динара, док укупно евидентирани издаци за машине и опрему износе хиљаде динара и односе се хиљаде динара на опрему за саобраћај и хиљаде динара на административну опрему. На основу узорковане документације, утврђено је да издаци исказани на синтетичким контима у оквиру групе Машине и опрема не садрже материјално значајна погрешна исказивања Образац 2 - Биланс прихода и расхода Табела број 10: Биланс прихода и расхода... у (000) динара Број конта О П И С Претходна Текућа Налаз година година ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Текући приходи Порези Донације и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Tрансфери између буџетских корисника на истом нивоу Приходи из буџета Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје природне имовине ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Текући расходи Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Амортизација и употреба средстава за рад Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита 6

25 Остали расходи Издаци за нефинансијску имовину Основна средства Залихе Природна имовина 2346 Вишак прихода и примања - буџетски суфицит ( ) (ОП 5434) 2347 Мањак прихода и примања - буџетски дефицит ( ) (ОП 5434) 2348 Кориговање вишка,односно мањка прихода и примања 2349 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 2350 Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за наб.неф.им 2351 Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 2352 Износи расхода и издатака за неф.имовину, финансираних из кредита 2353 Износ приватизац. примања коришћ. за покриће расхода и издатака т.г Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања (2353*2354) 2355 Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредиту 2357 Вишак прихода и примања суфицит Maњак прихода и примања -дефицит 2359 Вишак прихода и примања суфицит (за пренос у наредну годину) 2360 Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину 2361 Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину Приходи и примања Према подацима исказаним у билансу прихода и расхода за годину остварени су текући приходи и примања у износу од хиљадa динара, а што у поређењу са претходном годином у којој су текући приходи хиљаде динара,што чини повећање прихода од 2,07%. Расходи и издаци Према подацима исказаним у билансу прихода и расхода за годину, извршени су текући расходи и издаци у износу од хиљада динара, а што у поређењу са претходном годином у којој су текући расходи и издаци хиљада динара, чини повећање од 1.77% Резултат пословања ПУ Моје детињство је у години исказала буџетски дефицит у износу од 902 хиљада динара. У години Предшколска установа Моје детињство није правилно утврдила фискални суфицит. Након утврђеног буџетског суфицита, поступајући у складу са процедуром која проистиче из Обрасца 2 - Биланс прихода и расхода и са рачуноводственом документацијом која доказује пословне трансакције о извршењу финансијског плана овог индиректног корисника буџетских средстава, врши се корекција вишка, односно мањка прихода и примања, односно корекција резултата пословања навише. Салдо на буџетским рачунима индиректног корисника Предшколска установа Моје детињство исказан је у износу хиљаде динара. Исказани вишак прихода и примања 7

26 суфицит, преноси се у наредну годину и то, нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину, у износу од 531 хиљаде динара. На основу извршене ревизије презентованих докумената и финансијских извештаја утврђено је да: Предшколска установа Моје детињство је у години исказала фискални суфицит у износу од 902 хиљаде динара, који није правилно утврђен, што није у складу Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем; У деловима финансијских извештаја Предшколске установе Моје детињство у Обрасцу 2 Биланс прихода и расхода, суфицит је нeправилно исказан у мањем износу за 531 хиљаде динара у односу на налаз ревизије, због погрешно исказаног резултата пословања укупног фискалног суфицита у износу од 902 хиљаде динара, Након извршених корекција, код индиректног корисника буџетских средстава Предшколска установа Моје детињство утврђен је коначан вишак прихода и примања - суфицит, који износи хиљада динара. У Билансу прихода и расхода није правилно исказан резултат тако да је фискални суфицит већи за 531 хиљада динара. Ризик Уколико се у Билансу прихода и расхода не унесу тачни подаци и уколико индиректни корисници буџетских средстава не изврше све радње приликом израде завршног рачуна, постоји ризик од нетачног утврђивања буџетског суфицита, односно и фискалног суфицита. Препорука број 1 Препоручујемо одговорним лицима да правилно утврде вишак прихода и примања - суфицит и да орган управљања донесе одлуку о распореду оствареног суфицита за пренос у наредну буџетску годину Биланс стања - образац 1 Биланс стања - Образац 1 представља један од прописаних образаца из садржаја Завршног рачуна који су дефинисани чланом 79. Закона о буџетском систему, чланом 7. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 3. Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова. У билансу стања су исказане билансне позиције које одражавају стање имовине, обавеза и капитала на дан године за коју се саставља. У поступку ревизије података исказаних у обрасцу Биланс стања на дан године извршена је провера примене начела билансног идентитета која захтева да почетни биланс текуће пословне године мора бити потпуно једнак крајњем билансу претходне пословне године. У том смислу, извршена је провера поређењем података исказаних у Билансу стања на дан године из колоне 4 (претходна година) са подацима исказаним у обрасцу Биланс стања на дан године из колоне 5 (текућа година) и утврдили смо да није било одступања. Због утврђених пропуста у идентификовању, евидентирању и исказивању имовине, потраживања и обавеза насталих у претходном периоду, приказана почетна стања на дан године нису ослобођена од погрешних исказивања, те у погледу истих изражавамо резерву. 8

27 2.3.1 Попис имовине и обавеза Решењем о именовању централне комисије за попис на дан године од године именовани су чланови наведене комисије. Посебним решењима именовани су чланови комисија за попис непокретности и опреме по објектима вртића, као и чланови комисије за попис: нефинансијске имовине, залихе хемијских средстава, залихе намирница на лагеру, новчаних средстава, финансијских обавеза, сумњивих и спорних потраживања, ненаплаћених финансијских потраживања и ванбилансне евиденције. Комисија за попис сачинила је Елаборат о извршеном попису број 1060 на дан године а Управни одбор га је усвојио 22. фебруара године. Управни одбор ПУ Моје детињство усвојио је Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем број 4287 дана године. Одлуку 13 о усвајању Извештаја о попису донео је Управни одбор установе дана године број Нисмо присуствовали извршеном попису имовине и обавеза, а ревизија је извршена накнадним прегледом пописних листа, извештаја пописних комисија и Одлука у вези са пописом. На основу ревизије презентоване документације утврђено је следеће: У пописним листама није извршен попис објеката по површини (у м2), и то вртић Бисери 720 м2 садашње вредности хиљада динара, вртић Лептирић 550 м2 садашње вредности хиљада динара, вртић Полетарац 372 м2 садашње вредности хиљада динара, вртић Колибри 900 м2 садашње вредности хиљада динара, вртић Младост м2 садашње вредности динара, вртић Ђурђевак 280 м2 садашње вредности 996 хиљада динара, вртић Мали капетан м2 садашње вредности хиљада динара, вртић Бубамара 370 м2 садашње вредности 509 хиљада динара, вртић Звончица м2 садашње вредности 493 хиљада динара и грађевински радови на објекту Заблаће у Основној школи Владислав Петковић Дис 1112 м2 садашње вредности 440 хиљада динара; опрема није обележена инвентарским бројевима што отежава идентификацију исте у поступку спровођења пописа, као и саму обраду пописа. У поступку ревизије утврдили смо да се инвентарски бројеви формирају приликом уноса основних средстава у рачуноводствену евиденцију, али сама опрема њима није обележена, што није у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. Ризик Непотпуним спровођењем пописа ствара се ризик од неидентификовања, отуђења и губитка имовине. Препорука број 2 Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе Моје детињство да: 1) обележе инвентарним бројевима опрему; 2) изврше попис обавеза по свим основама и 3) изврше попис финансијских средстава обезбеђења Актива Укупна актива у билансу стања Предшколске установе Моје детињство на дан године износи хиљада динара у бруто износу, односно хиљада динара у нето износу. Нефинансијска имовина 9

28 Нефинансијска имовина исказана је у бруто вредности хиљаде динара и нето вредности у износу од хиљаде динара. Некретнине и опрема, група Зграде и грађевински објекти, конто У билансу стања на овој позицији исказана је садашња вредност зграда и грађевинских објеката од хиљаде динара, а односи се на евидентиране објекте вртића, и то: Бисери, Лептирић, Полетарац, Младост, Ђурђевак, Колибри, Мали капетан, Бубамара, Звончица, Дечији Гај и Пчелица. На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: неусаглашеност главне и помоћне књиге Предшколске установе Моје детињство због неевидентиране вредности у помоћним књигама следећих објеката Дечији гај површина 440 м2 и двориште површине 700 м2 који се налази у улици Александра Савића 35/1, Бубамара површине 370 м2 и двориште 150 м2 у Прељини, Пчелица површине 270 м2 и дворишта 1000 м2 у Слатини; Предшколска установа Моје детињство у Билансу стању је више исказала зграде вртића садашње вредности хиљада динара, а које по Закону о јавној својини треба пребацити власнику граду Чачку, што није у складу са Законом о јавној својини и чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. Опрема, конто У билансу стања Предшколске установе Моје детињство исказан је износ од хиљада динара нето на име евидентиране опреме. На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је да се амортизација опреме у износу од хиљада динара евидентира на потражној страни конта Опрема за образовање, уместо на одговарајућем конту исправке вредности исправка вредности административне опреме Нефинансијска имовина у припреми и аванси, конто У пословним књигама ПУ Моје детињство евидентирани су аванси за нефинансијску имовину у износу од хиљаде динара, који се односе на уплату по авансном рачуну: број 73/2017 од године добављачу Интерглобус д.о.о. у износу од хиљада динара за намештај; број од године са добављачем Фимас д.о.о. у износу од хиљада динара за опремање кухиње; број 672-1/18 од године са добављачем Start computers д.о.о. у износу од 43 хиљада динара. На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је да су наведени аванси за нефинансијску имовину прокњижени на конту Опрема за образовање, науку, културу и спорт у припреми, а евидентирани у обрасцу 1-Биланс стања на броју конта Аванси за нефинансијску имовину у износу хиљада динара уместо на броју конта Нефинансијска имовина у припреми и задужење субаналитичког конта Остали унапред плаћени расходи уз одобрење субаналитичког конта Нефинансијска имовина у припреми што није у складу са Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова Залихе ситног инвентара и потрошног материјала, група конта Исказан је износ од хиљада динара који се односи на залихе потрошног материјала за хемију и намирница, на дан године. 10

29 Финансијска имовина У Билансу стања Предшколске установе Моје детињство исказана је финансијска имовина у износу од хиљада динара. Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, група конта У Билансу стања Предшколске установе Моје детињство на овој позицији је исказан је износ од хиљаде динара. Краткорочна потраживања, група На конту Потраживања по основу продаје и друга потраживања, у билансу стања исказан је износ од хиљаде динара. Активна временска разграничења, група На конту Разграничени расходи до једне године, у билансу стања Предшколске установе Моје детињство исказан је износ од хиљада динара. На конту Обрачунати неплаћени расходи и издаци у билансу стања Предшколске установе Моје детињство исказан је износ од хиљада динара. У години на конту Остала активна временска разграничења, ПУ Моје детињство је исказала износ од хиљада динара, који се односи на неплаћену обавезу по основу лизинга. Ризик Уколико се у пословним књигама не евидентира имовина јавља се ризик од отуђења. Уколико се не евидентира у помоћним књигама имовина настаје ризик неусаглашености главне и помоћне књиге. Уколико се нетачно и неправилно евидентира нефинансијска имовина, финансијска имовина и ванбилансна актива јавља се ризик од нетачног и неправилног извештавања. Препорука број 3 Препоручујемо одговорним лицима да: (1) у пословним књигама евидентирају имовину којом располажу; (2) се врши усаглашавање помоћне и главне књиге и 3) тачно и правилно евидентирају и искажу имовину Пасива Укупна пасива исказана у Билансу стања Предшколске установе Моје детињство на дан године износи хиљада динара. Обавезе У Билансу стања Предшколске установе Моје детињство на класи Обавезе исказан је износ од хиљада динара Дугорочне обавезе за финансијске лизинге На овој билансној позицији исказан је износ од хиљада динара за набављено возило путем финансијског лизинга, а по основу Уговора о набавци возила број 4083 од године. Обавезе по основу расхода за запослене, категорија У билансу стања Предшколске установе Моје детињство исказане су обавезе по основу расхода за запослене у износу од хиљада динара. 11

30 Обавезе за плате и додатке, група У Билансу стања Предшколске установе Моје детињство сачињеном на дан године на овој позицији евидентирана је обавеза у износу од хиљада динара. Обавезе по основу накнада запосленима У Билансу стања Предшколске установе Моје детињство на овој позицији евидентирана је обавеза у износу од 745 хиљада динара. Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима, група У Билансу стања Предшколске установе Моје детињство на овој групи конта исказан је износ од хиљада динара, који се односи на обавезе по основу накнада за породиљско одсуство и за боловање преко 30 дана у износу од хиљада динара, по основу пореза на социјалну помоћ запосленима у износу од 114 хиљада динара, доприноса за пио у износу од 405 хиљада динара, доприноса за здравствено осигурање у износу од 160 хиљада динара и обавеза по основу доприноса за случај незапослености у износу од 12 хиљада динара. Службена путовања и услуге по уговору, група У Билансу стања Предшколске установе Моје детињство на овој групи конта исказан је износ од хиљада динара, који се односи на обавезе по основу нето исплата за службена путовања у износу од хиљада динара, обавеза за порез на исплате за службена путовања у износу од 98 хиљада динара, обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору у износу од 214 хиљада динара (обавезе за нето зараде волонтера динара и накнада директора без заснивања радног односа ) и обавезе по основу пореза и доприноса у износу од 68 хиљада динара. Обавезе по основу донација, дотација и трансфера, група конта У Билансу стања Предшколске установе Моје детињство на овој групи конта исказан је износ од хиљада динара који се односи на обавезу по основу трансфера осталим нивоима власти Обавезе према добављачима, група Предшколска установа Моје детињство је у Билансу стања исказала обавезе према добављачима у износу од хиљада динара. Пасивна временска разграничења, група Разграничени плаћени расходи и издаци У билансу стања Предшколске установе Моје детињство исказан је износ од хиљаде динара, 12

31 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања У билансу стања Предшколске установе Моје детињство исказан је износ од хиљада динара Остала пасивна временска разграничења У билансу стања Предшколске установе Моје детињство исказан је износ од хиљада динара. Капитал Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција, Укупно исказана позиција износи хиљаде динара и састоји се од: хиљада динара Нефинансијске имовине у сталним средствима; хиљада динара Нефинансијска имовина у залихама; (2.649) хиљада динара исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита, 902 хиљаде динара Вишак прихода и примања суфицит и 531 хиљада динара Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Нефинансијска имовина у сталним средствима У Билансу стања Предшколске установе Моје детињство на овој позицији исказан је износ од хиљада динара, који је усаглашен са одговарајућом позицијом у активи Нефинансијска имовина у залихама У Билансу стања на овој позицији исказан је износ од хиљада динара, који је усаглашен са одговарајућом позицијом у активи Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине у сталним средствима за набавке из кредита У Билансу стања на овој позицији исказан је износ од хиљада динара, и односи се на преосталу неисплаћену вредност лизинг опреме и евидентиран је и на конту Остала пасивна временска разграничења Вишак примања и прихода суфицит У Билансу стања Предшколске установе Моје детињство на овој позицији је исказан износ од 902 хиљаде динара. На основу извршене ревизије презентованих докумената и финансијских извештаја утврђено је да: Предшколска установа Моје детињство је у години исказала фискални суфицит у износу од 902 хиљаде динара, који није правилно утврђен, што није у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем; Након извршених корекција, код индиректног корисника буџетских средстава ПУ Моје детињство утврђен је коначан вишак прихода и примања - суфицит, који износи

32 хиљаде динара. У Билансу прихода и расхода није правилно исказан резултат тако да је фискални суфицит већи за 531 хиљаду динара. Ризик Уколико се у не унесу тачни подаци и уколико индиректни корисници буџетских средстава не изврше све радње приликом израде завршног рачуна, постоји ризик од нетачног утврђивања буџетског суфицита, односно и фискалног суфицита и у Билансу стања. Уколико се не врши усаглашавање обавеза постоји ризик од нетачног приказивања обавеза и до прекорачења апропријација. Препорука број 4 Препоручујемо одговорним лицима да: 1) правилно утврде вишак прихода и примања - суфицит и да орган управљања донесе одлуку о распореду оствареног суфицита за пренос у наредну буџетску годину и 2) да редовно врше усаглашавање потраживања и обавеза са дужницима и повериоцима. РЕВИЗОРСКИ ТИМ: Вођа тима Ђурић Славица, с.р. Члан тима Влада Живановић, с.р. Члан тима Душко Урошевић, с.р Члан тима Јелена Лале,с.р. 14

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун г

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун г ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-260-1/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 20. мај године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 20. мај године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-259-3/2019-04 Београд, 20. мај 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Историјског

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-248-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРA ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ВРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-251-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. ју

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. ју ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-1/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Иизвештај о ревизији делова финансијских

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-252-1/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године С а д р ж а ј: Извештај о ревизији

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-165-1/2019-04 Београд, 06. јун 2019. године 1 Извештај о ревизији делова финансијских

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018. ИЗВЕШТАЈА ГОДИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ Број:

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАШЕ ДЕТЕ ВРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-251-1/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године 1 Извештај о ревизији делова финансијских

Више

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-284-2/2018-04 Београд, 6.

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МИЛКА ДИМАНИЋ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2013.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-144/2018-05/09 Београд, 11. октобар

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СЛАВА КОВИЋ БОГАТИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-256-1/2017-04

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

2018.

2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-249-2/2019-04/3 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Центра

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-247/2019-04/13 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији консолидованих

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

2018.

2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ НОВИ ПАЗАР ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-250-1/2019-04/3 Београд, 18. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-139/2018-05/08 Београд, 11. октобар 2018.

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-421/2018-07/8 Београд, 17.

Више

Извештај о ревизији одазивног извештаја града Шапца

Извештај о ревизији одазивног извештаја града Шапца РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ГРАДА ШАПЦА Број: 400-2960/2017-04 Датум, 22. децембар 2017. године Садржај РЕЗИМЕ... 5 1. УВОД... 7 1.1. ЦИЉ И

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац, тел: 054/620-880, Факс: 054/ 620-882 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

Нацрт извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац

Нацрт извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКА ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАВА СУДАРСКИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈС

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈС ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈСКИХ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНЕ, АУТОНОМНЕ

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400-1849-2/2016-04 Београд,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА - БУЏЕТСКОГ ФОНДA ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Више

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Странке демократске акције Санџака Нови Пазар за годину

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Странке демократске акције Санџака Нови Пазар за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СТРАНКЕ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ САНЏАКА НОВИ ПАЗАР ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-428/2018-07/9

Више

1

1 POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 400-649/2014-04 од 27.11.2014. године Број: 400-3016/2015-04

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ГАЛЕБ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-2515-3/2015-04

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ : 400-89/2019-05/9 Београд, 17. јул 2019. године Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ПОВЕРЉИВО! ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /15 Беогр

ПОВЕРЉИВО! ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /15 Беогр ПОВЕРЉИВО! ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-257/2019-04/15 Београд, 18. јун 2019. године Извештај о ревизији делова

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 3. јул 2

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 3. јул 2 ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-253/2019-04/13 Београд, 3. јул 2019. године Извештај о ревизији консолидованих финансијских

Више

Града Пожаревца за годину

Града Пожаревца за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-252/2019-04/17 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији консолидованих

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286, 211 312 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana Izveštaj nezavisnog revizora 1 3 Konsolidovani

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОС РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-1000/2015-04

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: 400-424/2018-07/10 Београд, 1. јул 2019. године 1. УВОД У Извештају о

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Лане“ Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања  Предшколске установе „Лане“ Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЛАНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више