REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA"

Транскрипт

1 REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM I REZUTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH U DOMU ZDRAVLJA BRUS ZA GODINU UVOD: U procesu stalg unapređenja kvaliteta rada u zdravstvenim ustavama koji je počeo na inicijativu Ministarstva zdravlja 2004.godine, svake kalendarske godine se krajem vembra i početkom decembra u ustavama zdravstvene zaštite sprovodi istraživanje zadovoljstva korisnika zdravstvem zaštitom i zaposlenih u zdravstvenim ustavama. Istraživanje se sprovodi prema metodologiji Instituta za jav zdravlje Srbije Dr Milan Jovaviš Batut. Metodologija podrazumeva sledeće korake: 1.-Vreme sprovođenja istraživanja: -korisnici: od časova -zaposleni: od časova 2.-Obuhvat: -korisnici: istraživanje se sprovodi u sedištima zdravstvenih ustava sledećih službi: služba za zzos,služba za zdravstvenu zaštitu žena, slušba zazdravstvenu zaštitu dece, stomatološka zdravstvena zaštita ii specijalistićka sližba-interna medicina. -zaposleni: u istraživanje se ukljućuju svi zaposleni 3.-Upitnici: -korisnici: upitnici za primarnu zdravstvenu zaštitu(upitnik zao zadovoljstvu korisnika radom službe opšte medicine,pedijatrije ili ginekologije; Upitnik zadovoljstvu korisnika stomatološkom zdravstvem zaštitom i Upitnik o zadovoljstvu korisnika radom specijalistićke službe. -zaposleni: Upitnik o zadovoljstvu zaposlenih. 4.-Uzorak:

2 -korisnici: jeddnevna populacija svih korisnika izabranih lekara u sedištu zdravstvene ustave na dan anketiranja( za lica mlađa od 15 godina upitnik popunjavaju roditelji/staraoci u pratnji maloleth lica. -zaposleni: svi zaposleni ćine uzorak( Distribucija,prikupljanje,dstavljanje i us upitnika: -korisnici: medicinske sestre upoznaju korisnike osprovođenju ankete, značaju mišljenja korisnika. -zaposleni: svi zaposleni dobijaju anketu Upitnici se iz Regionalg zavoda za jav zdravlje (Kruševac se dostavljaju u Dom zdravlja gde se na dan anketranja distribuiraju u radne jedinice gde se obavlja anketiranje. 6.- Obrada: -upitnici se na analizu i obradu podataka neposred po završetku anketiranja dostavljaju Regionalm zavodu za jav zdravlje (Kruševac. Obrađeni podaci se u elektronskoj formi dobijaju od zavoda u obliku tabela. PREGLED NAVAŽNIJIH REZULTATA ISPITIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA PRIMATNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - SLUŽBA ZA ZZOS- Ukup je podelje 280 upitnika na nivou ustave.broj korisnika usluga na dan anketiranja je333.broj podeljenjih upitnika u odsu na broj korisnika je 84,08%. IZVEŠTAJ O SPOVEDENOM ISPITIVANJU ZADOVOLJSTVA KORISNIKA NAZIV USTANOVE- DOM ZDRAVLJA BRUS Tabela 01 Služba Broj pacijenata na dan Broj podeljenih upitnika Služba za ZZOS Služba za zdravstvena zaštitu dece 83 70

3 Služba za zdravstvena zaštitu žena Stomatologija Specialistička služba interne medicine Ukup Služba za ZZOS: Broj korisnika usluga je 174, a broj podeljenih upitnika je130,procentual74,71%. Broj obrađenih upitnika je samo 62, što je 35,63%( popunjeni upitnici u odsu na ukupan broj korisnika usluga na dan anketiranja, ili 47,69% (popunjeni upitnici u odsu na broj podeljenih upitnika. Uočen je mali procenat popunjenih upitnika u odsu na broj podeljenih upitnika i na broj korisnika usluga. Analizom starosne dobi populacije na dan anketiranja-dnevna evidencija obavljenih pregleda-, nađe je da se radi pretež o populaciji starijoj od 65 godina ( više od 65, tako da su mgi upitnici vraćeni nepopunjeni jer je korisnicima trebala pomoć oko čitanja i popunjavanja upitnika od strane drugog lica, a kako je anketa animna savetova im je da upitnike vrate nepopunjene kako bi se ispunili svi uslovi predviđeni za sprovođenje ankete(metodologija anketiranja. Od ukupg broja obrađenih upitnika(62-27( 43,54 su osobe muškog pola, -34( 54,83 su ženskog pola. -1 anketni listić je nevažeči, što je 1,61%. -21,83%(38populacije je starosne dodi ispod 50 godina,

4 -78,16%(136 je starosne dobi iznad 50 godina, a od tog brojaje9,77%(17 starosne dobi od50-65godina a 68,39%(119 je starosne dobi iznad 65 godina Od 62 pregledana upitnika na pitanje o stručj spremi -11 (17,74 ostalo nepopunje, -3 ( 4,8 je sa nezavršem osvm školom, -16 (25,80 ima osvnu školu, -najviše sa srednjomškolom-35(56,45-7 (11,29 sa visokom i višom školom. Najviše ispitanika je odgovorilo da im je materijal stanje domaćinstva osrednje 35 (56,45, dodro 14(22,58,, veoma dobro1 (1,6, loše i veoma loše 7(11,29, a nepopunjenih upitnika je bilo 5 (8,06. Na odgovor kako su izabrali izabrag lekara -53 je izabralo sam-a(85,48, -2 (3,2je neko u porodici izabrao, - 3(4,8 se ne seća, -3 (4,8nema izabrag lekara, -samo 1(1,61 upitnik je nepopunjen. Na pitanje o načinu promene izabrag lekara najveći procenat ispitanika je upoznat sanačim promene izabrag lekara. 44 (70,96zna za mogućst promene izabrag lekara a 15 (24,19 nezna ili misli da je nemoguće promeniti izabrag lekara. -40(64,51 ispitanika je da mogu bilo kada da promene izabrag lekara, - 4(6,45 jedm godišnje, -2 (3,2misli da nije moguće izvršiti promenu -13( 20,96 nezna za tu mogućst - 1(1,61 listić je nepopunjen. 70,96% zna za mogućst promene izabrag lekara a24,19% nezna ili misli da je nemoguće promeniti izabrag lekara. Najveći procenat -48(77,41 ispitanika do sada nije menjao svog izabrag lekara, a 11(17,74 je vršilo promenu iz nekog razloga, a 3 (4,83 upitnika su ostala nepopunjena. O razlogu promene izabrag lekara najveći broj ispitanika je odgovorilo da -nije menjaoizabrag lekara 42(67,74, -9 (14,51 je dalo odgovor -iz nekog drugog razloga, -3 (4,83da je lekar više nije u ordinaciji -1(1,61 da se odselio -i samo 1(1,61 da je imaonesporazum sa svojim izabranim lekarom i da je zato izvšio promenu

5 - (9,67 nije dalonikakav odgovor. Od ukup obrađenih 62 upitnika - 42 (67,74 nije vršilo promenu, - 14 (22,58 je vršilopromenu, - 6 (9,67 anketnih listića je ostalo nepopunje. Procentual se odgovor u ovom pitanju ne poklapa sa odgovorom u prethodm pitanju nije menjao 48-42,menjao i 6 nepuopunjenih listića. Na pitanje o dužini lečenja kod svog izabrag lekara -duže od 3 godine 36 (58,06, do 3 godine 16 (25,80,do 1 godine 5 (8,06i samo 1 (1,6 nema izabrag lekara, a 4 (6,45 je ostalo nepopunje. -57 (91,93 ispitanika ima svog izabrag lekara, -1(1,6 nema izabrag lekara, - 4(6,45 je nepopunje. Na odgovor o broju poseta kod izabrag lekara najveći broj ispitanika je posetio svog izabraglekara 59 (95,16 i to do 5x-18(29,03, 5-10x-17(27,41, i više od 10x-24(38,70. i 3(4,83 je nepopunje. Na pitanje o broju poseta kod drugog lekara u ovoj službi, najveći broj ispitanika nije posetio drugog lekara- 40(64,51, do 5x -14 (22,58,više od 5x-5( (8,06, i 3 (4,83 listića je ostalo nepopunje. Iz svega gore navedeg može se zaključiti da većina pacijenata posećuje samo svog izabrag lekara i u nega ima najviše poverenja. O broju poseta kod privatj praksi - do 5x-53 (85,48, - više od 5x-5(8,06-4 (6,45 je ostao nepopunje. Na pitanje o zakazivanju pregledaisti procenat,polovina ispitanika je dao odgovor da nezakazuje svoje preglede a ostali ih zakazuje za isti ili neki od sledećih dana, što se može objasniti kako starosm strukturom ispitanika tako i geografskom razuđešću terena i nepostojanjem autobuskog prevoza do matične ustave. -ne zakazuju-33 (53,2 -ukup 20 (32,25 zakazuje pregle -zakazuju za isti dan-13(20,96 -zakazivanje od 1-3 dana-9(14,51 -duže od 3 dana-1 (1,61 - i 6(9,61 ispitanika nije dalo nikakav odgovor.

6 Na pitanje da li izabrani lekari sa svojim pacijentima razgovaraju o određenim temama najviše korisnika jedalo potvrdan odgovor(više od 50. Tabela1.Teme o kojima izabrani lekari razgovaraju sa svojim pacijentima Tema Pravilna ishrana Važst fizičke aktivsti Zloupotreb a alkohola Smanjenje ili prestanak pušenja Izbegavanj e/ odbrana od stresa Siguran seks Opasst od zloupotreb Da, za vreme redovne posete 41(66,12 4(6,45 41(66,12 2(3,2 28(45,16 1(1,61 Da, u poseb m preventiv m centru Ukup Ne 33(53, (54,83 5(8,06 24(38,70 1(1,61 18(29,03 2(3,2 45(72,5 8 43%69,3 5 29(46,7 7 33(53,2 39(62,9 0 25(40,3 20(32,2 5 1(1,61 1(1,61 4(6,45 4(6,45 1(1,61 4(6,45 8(12,9 0 Nije bilo potreb 2(3,22 2(3,22 3(4,83 3(4,83 1(1,61 5(8,06 6(9,67 Ukupn o 3(4,83 3((4,8 3 7(11,2 9 7(11,2 9 2(3,22 9(14,5 1 14(22, 58 14(22,58% 16(25,80% 26(41,93% 22(35,48% 21(33,87% 28(45,16% 28(45,16%

7 a droga Da, za vreme Da, u redovne posebm posete preventivm centru Nije bilo potreb Pravilna ishrana Važst fizicke aktivsti Zloupotreba alkohola Smanjenje ili prestanak pušenja Izbegavanje/ odbrana od stresa Siguran seks Opasst od zloupotreba droga -pravilna ishrana:-45( da obavlja razgovor i 3(-6,45 ne obavlja razgovor-i 14(22,58 nepopunje - važst fizičke aktivsti:-43(-69,35 obavlja razgovorza vreme posete a samo-3(4,83 ne obavlja razgovor i16(25,80 nepopunje -zloupotreba alkohola:-29(46,77 obavlja razgovor a samo- 7(11,29ne obavlja razgovor - 26 (41,93- nepopunje -prestanak pušenja:-33 (53,2obavlja razgovor a -7 (11,29ne obavlja razgovor -22((35,48nepopunje - izbegavanje stresa: -39(-62,90obavlja razgovor,-2-(3,2 ne obavlja razgovor,-21 (33,87-nepopunje -siguran seks:-25(40,3 obavlja razgovor,-9(14,51 ne obavlja razgovor -28 (45,16 nepopunje -opasst od zloupotreba droga:-20(32,25 obavlja razgovor, 14((22,58 ne obavlja razgovor,-28 (22,58, nepopunje Ispitane karakteristike o medicinskim sestrama u službi za ZZOS: -manje od 2% korisnika se ne slaže da su sestre na šalteru i sobi za intervencije su ljubazne i da dobro sarađuju sa lakarima.isti procenat je dao odgovor da ne zna, a oko15-20 % je ostalo nepopunje.60-70% pacijenata se slaže a5-18% korisnika se delimič slaže.

8 Tabela br2.neke karakteristike meicinskih sestara u službi primarne zdravstvene zaštite U Domu zdravlja Brus za godinu Da, slažem se Delimič se slažem Ne slažem se Ne znam Karakteristika Medicinske sestre na šalteru su ljubazne 39 (62,90 11(17,74 1(1, (17,74 Medicinske sestre u sobi za intervencije su ljubazne 40(64,51 8(12,90 0 Medicinske sestre mi uvek pruže sve informacije 43(69,35 3(4,48 1(1,61 Medicinske sestre i lekari dobro sarađuju 43(69,35 6(9,67 1(1,61 1(1,61% 13(20,96 1(1,61% 14(22,58 1(1,61% 11(17,74 Ispitane karakteristike o izabranim lekarima u službi za ZZOS: Manje od 5% ispitanika smatra da njihov izabrani lekar ne poznaje dovolj njihovu ličnu situaciju,probleme i bolesti d kojih je ranije bolovao.od 50-61% ispitanika je dalo potvrdan odgovor(slaže se, a od6-24% ispitanika se delimiš slaže.veliki procenat je osta nepopunje, od 20-43% u zavissti od potpitanja. Tabela br.3 Neke karakteristike izabranih lekara Karakteristika Da slažem se Delmič se slažem Ne slažem se Moj lekar poznaje moju ličnu situaciju 31(50 15(24,19 3(4,83%9 13(20,96%

9 Moj lekar poznaje probleme i bolesti koje sam ranije imao 38(61,29 7(11,29 1((1,61 Moj lekar odvaja dovolj vremena da razgovara samm 36(58,06 4(6,45 1(1,61 Moj lekar me pažljivo sluša 38(61,29 7(11,29 0 Moj lekar mi daje jasna objašnjenja o bolesima i lekovima koje mi prepisuje 33(53,2 10(16,29 0 Posle posete lekaru osećam se sposonije dase izborim sa svojim zdr. problemima 36(58,06 6(9,67 2(3,2 Kada imam vi zdravstveni problem prvo idem kod svog lekara 36(58,06 8(12, (29,03% 21(33,87% 27(43,54% 29(46,77% 18(29,03% 18(29,03% Više od polovine(1/2 ispitanika je zadovolj radnim vremem,i isti procenat ispitanikase slaže da i vikendom može da dođe na pregled ako se razboli.isti procenat zna da postoji kosa ravan za invalidna lica i lica sa posebnim potrebama, i da prvo moraju da se jave na pregled svom izabram lekaru da bi otišli na pregled kod specijaliste. Više od polovine korisnika(1/2 se slaže da ako se iznenada razboli može da dođe na pregled istog dana i isti obavi kako kod izabrag lekara tako i u SHMP. Isti procenat(1/2 ispitanika,50 zna da postoji knjiga, a oko 30% zna da ustava ima internet stranicu i da u tokuradg vremena mogu lako da razgovaraju sa izabranim lekarom telefom i dobiju savet. Od 33-70% ispitanika smatra da su usluge u primarj zdravstvej zaštiti bi bile besplatne a oko 10-17% plaća samo participaciju, oko 2% ispitanika bi platili punu cenu usluga, a oko 6% ne zna odgovor, što govori da 2/3 korisnika ne plaća participaciju pri korišćenju zdravstvenih usluga,a manje od 1/5 plaća participaciju.

10 Jedan procenat korisnika nije imao vac da plati pregled i kupi lekove 10(16,1 i zato je morao da odloži dolazak kod izabrag lekara,8,06% se ne seća, a najveći procenat je posetio izabrag lekara 43(68,25. Većina ispitanika(55,07 je zadovolj ili veoma zadovolj pruženim uslugama u službi za ZZOS a samo(3,2 je nezadovolj.veliki procenat je neutralan i neizjašnjen(12,90% i 8,06%-20,96% Tabela br4. Zadovoljstvo korisnika u službi za ZZOS Zadovoljstvo korisnika Služba za ZZOS Veoma nezadovoljan 2(3,2 Nezadovoljan 0 Ni zadovoljan ni nezadovoljan 8(12,90 Zadovoljan 23(37.09 Veoma zadovoljan 24(38,70 5(8,06 IZVEŠTAJ O SPOVEDENOM ISPITIVANJU ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH ZA 2013.GODINU NAZIV USTANOVE- DOM ZDRAVLJA BRUS Ukupan broj zaposlenih je 111, a broj zaposlenih prisutnih na poslu na dan anketiranja je 78. Broj podeljenih upitnika je70, a broj obrađenih upitnika je 63, što procentual izsi 90%(podeljeni/ popunjeni upitnici, ili 80,76% (popunjeni/ prisutni na poslu, ili 56,75%(popunjeni/ ukupan broj zaposlenih. Tabela br1. Ukupan broj zaposlenih Broj zaposlenih prisutnih na poslu na dan istraživanja Broj podeljenih upitnika

11 Tabela br 2. Zadovoljstvo zaposlenih u DZ Brus za godinu Tema Veoma nezadovolj an Nezadovolj an Ukup Ni zadovoljan ni nezadovolj an Zadovolja n Veoma zadovol jan Ukup Po/ nepopunjen o Adekvatst poreme za rad u službi 3(4,76% 5(7,93 8(12,69 17(26,9 8 31(49,2 0 5(7,9 3 36(57,1 4 60(95,23 / 3(4,76 Međuljudski odsi 7(11,11 11(17,46 18(20,5 7 18(28,57 19(30,1 5 2(3,1 7 21(33,3 3 57(90,57 / 6(9,9 Neposredna saradnja sa kolegama 1(1,58% 9(14,28 %9 10(15,8 7 22(34,92 20( (9,5 26(41,2 6 58(92,06 / 5(7,9 Automijo m u obavljanju posla 6(9,52% 6(9,5 12(19,0 4 13(20,62 32(50,7 9 6(6,9 38(60,3 1 63(100 /0 Mogućst profesionaln og razvoja 7(11,11 5(7,93 12(19,0 4 19(30,15 26(41,2 6 4(6,3 4 30(47,6 1 61(96,82 / 2(3,17 Raspoloživi m vremem za obavljanje zadatog posla 2(3,17% 14(22,22 16(25,3 9 16(25,39 27(42, (42,8 5 59(93,65 %9/ 4(6,34 Mogućst za korišenje svojih znanja 3(4,76 6(9,52% 9(14,28 12(19,0 4 34(53,9 6 5(7,9 3 37(58,7 3 60(95,23 / 4(6,34 Finansijska nadoknada za rad 12(19,04 15(23,80 27(42,8 5 20(31,74 12(19,0 4 1(1,58 13(20,6 3 60(95,23 / 3(4,76 Mogućsti za kontinuiranu edukaciju 6(9,52% 11(17,46 17(26,9 8 10(15,87 31(49, (49,2 0 58(92,06 / 5(7,93

12 Postojanje redovnih edukacija Podrška pretpostavlj enih Mogućst da iznesete svoje ideje Dobijanje jasnih upustava veza za potrebe posla 4(6,34% 5(7,93 6(9,52% 6(9,52% 5(7,93% 8(12,69 8(12,69 7(11,11 9(14,28 14(22,2 14(22,2 12(19,0 4 21(33,33 14(22,22 19(30,15 19(30,15 28(44,4 4 26(41,2 6 20(31,7 4 19(30,1 5 2(3,1 7 6(9,5 6(9,5 5(7,9 3 30(47,6 1 32(50,7 9 26(41,2 6 24(38,0 9 60(95,23 / 3(4,76 60(95,23 / 3(4,76 59(93,65 / 4(6,34 55(87,30 / 8(12,69% Većina zaposlenih(30-60je zadovolj poslom.do 20%je neopredeljenjih (15-20 je nezadovolj poslom, a oko 10% je nepopunjenih upitnika. Zaposleni su najnezadovoljniji finansijskom naknadom za rad(42,85 je nezadovolj,a oko 20% je neopredelje I isto toliko je zadovolj,a oko 6% je nepopunjenih upitnika. Što se tiče mogućsti da na poslu koriste svoja znanja, sposobsti I veštine većina ispitanika se izjasnila zadovolj(oko 60,0, 10% je neopredeljenih a oko 15% je nezadovoljnih. Analizirajući osećaj fizičke i emocionalne iscrpljesti na poslu većina ispitanika je odgovorila da se zamara i iscrpljuje na poslu, I isti procenat korisnika se nije izjanio. Tabela br 3. Fizička i emocionalna iscrpljest zaposlenih vezana za posao Tema Ne nikad/retko Da ponekad Emocionalna iscrpoljest nakon posla 7(11,11 7(11,11 Fizička iscrpoljest nakon posla 9(14,28 8(12,69 Da/ da često 26(41,26% 23(36,50 23(36,50% 23(36,40

13 Osećaj umora na pomisao na odlazak na posao 17(26,98 8(12,69 14(22,22% 24(38,09 U odsu na pre 5 godina isti procenat zaposlenih26(41,26 misli da nema razlike u zadovoljsvu poslom i isti procenat je nezadovoljniji poslom, dok je samo 15% sada zadovoljnije poslom u odsu na pre 5 godina. Tabela br 4. Zadovoljstvo poslom u odsu na pre 5 godina Tema Zadovoljniji poslom Nema razlike Nezadovoljniji poslom Popunjen o 9(14,28% 26(41,26 26(41,26 61(96,8 / 2(3,17 Većina zaposlenih (34,92%9u narednih 5 godina ne razmišlja o promeni radg mesta, A 53,96% bi I dalje ostalo da radi u državm sektoru.samo 3,17% bi se sada odlučilo za privatni sektor Tabela br5.plavi vezani za posao u narednih 5 godina Tema Popunje Ostajete u državm sektoru 34(53,96 Odlazite u privatni sktor 2(3,17 Radite poslovi van zdravstvene zaštite 3(4,76 Ne razmišljate o promeni 22(34,9 61(96,8 / 2(3,17

14 posla Većina zaposlenih je zadovoljna ili veoma zadovoljna poslom koji trenut obavlja(oko 5o,30% je neopredeljenih, a oko 15% je nezadovolj poslom koji trenut obavlja. Tabela br 6. Zadovoljstvo zaposlenih poslom koji trenut obavljaju Tema Popunje Veoma nezadovoljan 4(6,34 Nezadovoljan 6(9,5 Ni zadovoljan/ ne nezadovoljan 19(30,15 Zadovoljan 30(47,61 Veomazadovo ljan 2(3,17 61(96,8/ 2(3,17 Najviše anketiranih je nije na nekoj od rukovodećih funkcija u organizacioj jedinici(79,36. Tabela br 7.Da li trenut obavljate neku od rukovodećih funcija Tema Da Ne Popunje 11(17,46% 50(79,36% 61(96,82% / 2(3,17 U anketi je učestvovalo najviše zdravstvenih radnika I saradnika(preko 80, Tabela br 8. Zanimanje zaposleni koji su učestvovali u anketi Tema Zdravstveni radnik Popunjen o 50(79,36 Zdravstveni saradnik 2(3,17

15 Administrati vni radnik 5(7,93 Tehnički radnik 4(6,34 61(96,82% / 2(3,17 Sve gore analizira ima za krajnji cilj ostvarivanje visokih ocena lekara u kapitaciji u DZ Brus, povećanje zadovoljstva zaposlenih uslovima rada, još boljoj neposredj saradnji sa kolegama, nastavak redovne kontinuirane edukacije zaposlenih i profesionalg razvoja I usavršavanja a samim tim minimaliziranje mogućsti nastanka neželjenih dogadaja u ustavi.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

zadovoljstvo zaposlenih 2010

zadovoljstvo zaposlenih 2010 Р Е З У Л Т А Т И ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2010.ГОДИНИ У в о д На основу Правилника о показатељу квалитета здравствене заштите Завод за јавно здравље Пирот је организовао

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

ZDRAV VRTIĆ 2014

ZDRAV VRTIĆ 2014 ZDRAV VRTIĆ 2018. U predškolskim ustanovama Naša radost u Subotici već 17 godina se sprovodi kontinuirana edukacija dece, a u Bambi u Bačkoj Topoli već 21 godina. Edukativni program u predškolskim ustanovama

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017.

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017. Анкета о задовољству корисника 2017. Бања Лука, новембар 2017. САДРЖАЈ 1. Увод... 4 2. Метод и инструменти... 4 3. Главни резултати... 5 4. Демографске карактеристике анкетираних корисника... 6 5. Корисничке

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

STAV GRAĐANA SRBIJE PREMA KORUPCIJI

STAV GRAĐANA SRBIJE PREMA KORUPCIJI ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA STANJE DEMOKRATIJE U SRBIJI Izveštaj pripremljen za Nacionalni demokratski institut (NDI) Izveštaj pripremio CeSID, Beograd Maj 2014. godine METODOLOGIJA Istraživanje realizovali

Више

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, 2013. Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku UVOD Nastava na Katedri OM Organizacija

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12 САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ... 3 2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА... 3 3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА... 7 3.1 РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА... 10 3.1.1.Упоредни

Више

Vol 5, Broj 17, 7. siječnja Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije (

Vol 5, Broj 17, 7. siječnja Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije ( Vol 5, Broj 17, 7. siječnja 2009. Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije (Trend in drug consumption among young people in Virovitica

Више

Dodatni opis XML formata za razmjenu podataka između Fonda Zdravstvenog Osiguranja RS i zdravstvenih ustanova Za razmjenu podataka definisana je XML š

Dodatni opis XML formata za razmjenu podataka između Fonda Zdravstvenog Osiguranja RS i zdravstvenih ustanova Za razmjenu podataka definisana je XML š Dodatni opis XML formata za razmjenu podataka između Fonda Zdravstveg Osiguranja RS i zdravstvenih ustava Za razmjenu podataka definisana je XML šema koja se nalazi na adresi http://www.zdravstvo-srpske.org/rp/xmlsheme/fakture-zdravstva.xsd.

Више

“ZNAM, MOGU, ŽELIM”

“ZNAM, MOGU, ŽELIM” EVALUACIJA PROJEKTA ZNAM, MOGU, ŽELIM Projekat podržalo i finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u periodu avgust 2016- februar 2017. SADRŽAJ O PROJEKTU :... 2 PROBLEM... 2 Ciljevi...

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja postupka evaluacije rada nastavnika i saradnika Poštovani,

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

frühfördern.at Jaki roditelji, jaka deca Podsticanje ranog razvoja & praćenje porodice srpski

frühfördern.at Jaki roditelji, jaka deca Podsticanje ranog razvoja & praćenje porodice srpski frühfördern.at Jaki roditelji, jaka deca Podsticanje ranog razvoja & praćenje porodice srpski PRUŽITI SIGURNOST Roditelji osećaju kada se njihovo dete razvija drugačije i kada mu je potrebna pomoć. Kada

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc Zagreb, prosinac 2008. Sadržaj 1. Uvod... 1 2. Struktura ispitanika istraživanja... 1 3. Struktura (ne)pušača... 2 4.... 4 4.1...4 4.2...8 5. Novi zakon o zabrani pušenja... 9 Popis grafikona Grafikon

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

Научила сам на семинару Бесплатна виртуелна учионица и применила у пракси Виртуелна учионица у разредној настави Одмах по завршетку семинара сам напра

Научила сам на семинару Бесплатна виртуелна учионица и применила у пракси Виртуелна учионица у разредној настави Одмах по завршетку семинара сам напра Научила сам на семинару Бесплатна виртуелна учионица и применила у пракси Виртуелна учионица у разредној настави Одмах по завршетку семинара сам направила тест у Гугл документу који су ученици са одушевљењем

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama studeni 16. Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са Број: 0601-514/3 Датум: 04.07.2014. На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број 0601-256/4 од 18.10.2006. године са изменама и допунама, Наставно-научно веће Природно-математичког

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd U

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd U CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd USLOVI I OPREMLJENOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I MIŠLJENJE

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Прав

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Прав На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних

Више

+ Usluge kućne njege za osobe mlađe od 65 godina kroatiska + 1. Opći dojam o službi kućne njege Iznimno sam nezadovoljan/na Prilično sam nezadovoljan/

+ Usluge kućne njege za osobe mlađe od 65 godina kroatiska + 1. Opći dojam o službi kućne njege Iznimno sam nezadovoljan/na Prilično sam nezadovoljan/ Usluge kućne njege za osobe mlađe od 65 godina kroatiska 1. Opći dojam o službi kućne njege Iznimno sam Prilično sam Ni zadovoljan/na niti Prilično sam zadovoljan/na Veoma sam zadovoljan/na a. Koliko ste

Више

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућава студентима да се упознају са радом успјешних компанија

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: Љ.3.01 Страна 1 од 11 Детаљан садржај:

Више

LokalniMediji-SUBOTICA-PPT

LokalniMediji-SUBOTICA-PPT 11:59:01 KAKVE LOKALNE MEDIJE ZELIS? SUBOTICA ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O LOKALNIM MEDIJIMA U SUBOTICI Autor istraživanja: Zoran M. Marković O istraživanju Anketiranje obavljeno od 5. do 11. aprila 2017.

Више

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode] PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOVNE METODE RADA MEDICINSKE SESTRE U PZZ Proces zdravstvene nege, timski metod, dispanzerski, epidemiološki, socijalno-medicinski, statističko-informacioni i zdravstveno

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Slide 1

Slide 1 Prezentacija rezultata istraživanja o učestalosti korištenja Interneta i prepoznavanja potencijalnih rizika na Internetu među populacijom učenika odabranih osnovnih škola sa područja Brčko Distrikta BiH

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА НОВЕ МЕТОДЕ ПРИМЕНЕ ЛЕКОВА 1 Начини примене лекова Анализа свих начина примене лекова Написати кратак есеј о једном изабраном начину примене лекова Стицање основних знања

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутоома покрајиа Војводиа, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011.

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ У 11. ГОДИНИ Београд, јануар 12. године Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање свих генерација студената ради остваривања њихове

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018 06-01 Број: 06-5537/4-2018 На основу члана 47. став 3. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Сенат Универзитета, по указаној потреби, на седници одржаној 12.12.2018.

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

POKAZATELJI KVALITETE KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI RIJEKA ZA GODINU I. TABLICA POKAZATELJA KVALITETE - višegodišnji prikaz 20

POKAZATELJI KVALITETE KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI RIJEKA ZA GODINU I. TABLICA POKAZATELJA KVALITETE - višegodišnji prikaz 20 POKAZATELJI KVALITETE KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI RIJEKA ZA 2018. GODINU I. TABLICA POKAZATELJA KVALITETE - višegodišnji prikaz 2018. - 2022. II. TABLICA POKAZATELJA KVALITETE - godišnji

Више