На основу члана 47. став 1. и члана 48. став 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС,

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 47. став 1. и члана 48. став 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС,"

Транскрипт

1 На основу члана 47. став 1. и члана 48. став 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-УС, 106/15 и 10/16-др. закон), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 28. децембра године, донео је П Р А В И Л Н И К О САДРЖАЈУ И ОБИМУ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА И О ПАРТИЦИПАЦИЈИ ЗА ГОДИНУ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником уређује се садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за поједине врсте здравствених услуга и поједине врсте болести, проценат плаћања из средстава обавезног здравственог осигурања до пуног износа цене здравствене услуге, као и проценат плаћања осигураног лица у години. Овим правилником уређује се начин и поступак наплаћивања партиципације, престанак плаћања партиципације у току календарске године као и повраћај средстава уплаћених изнад највишег годишњег износа, односно највишег износа партиципације по одређеној врсти здравствене услуге у години. Члан 2. Под садржајем здравствене заштите, у смислу овог правилника, подразумевају се поступци и методи дијагностике, лечења и рехабилитације ради спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести, повреда и других поремећаја здравља, а који су обухваћени обавезним здравственим осигурањем. Члан 3. Под обимом здравствене заштите, у смислу овог правилника, подразумева се број и дужина трајања поступака и метода дијагностике, лечења и рехабилитације, као и друге величине којима се може изразити обим појединих садржаја здравствене заштите (систематско пружање здравствених услуга у одређеном временском периоду и др.), а који чине садржај права из обавезног здравственог осигурања. Члан 4. Здравствену заштиту утврђену овим правилником осигурано лице остварује код даваоца здравствених услуга у складу са општим актом којим се ближе уређује начин и поступак остваривања права из обавезног здравственог осигурања. За одређене врсте здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања и које нису хитне може се утврдити редослед коришћења, у зависности од медицинских индикација и здравственог стања осигураног лица, као и датума јављања здравственој установи, с тим да време чекања не може да буде такво да угрози здравље или живот осигураног лица (у даљем тексту: листа чекања).

2 Члан 5. Садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања, уређени овим правилником, проценат плаћања из средстава обавезног здравственог осигурања до пуног износа цене здравствене услуге, као и фиксни износ партиципације усклађен је са Планом здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину и Финансијским планом Републичког фонда за годину. Члан 6. Здравствена заштита која се уређује овим правилником спроводи се у складу са републичким програмима здравствене заштите који се доносе у складу са законом. Члан 7. Новчани износ до пуног износа цене здравствених услуга, као и новчани износ средстава из Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (у даљем тексту: Листа лекова), односно износ средстава који обезбеђује осигурано лице (у даљем тексту: партиципација) плаћа осигурано лице које користи ту здравствену услугу, односно лекове. II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ Члан 8. Право на здравствену заштиту које се обезбеђује обавезним здравственим осигурањем обухвата: 1) мере превенције и раног откривања болести; 2) прегледе и лечење жена у вези са планирањем породице као и у току трудноће, порођаја и материнства до 12 месеци након порођаја; 3) прегледе и лечења у случају болести и повреде; 4) прегледе и лечење болести уста и зуба; 5) медицинску рехабилитацију у случају болести и повреде; 6) лекове и медицинска средства; 7) протезе, ортозе и друга помагала за кретање, стајање и седење, помагала за вид, слух и говор, стоматолошке надокнаде, као и друга помагала (у даљем тексту: медицинско-техничка помагала). 1. Мере превенције и раног откривања болести Члан 9. Осигураном лицу се, ради очувања и унапређења здравља, спречавања, сузбијања и раног откривања болести и других поремећаја здравља, обезбеђују следеће мере: 1) здравствено васпитање које се спроводи организовањем посебних предавања или давањем савета од стране здравствених радника у вези са заштитом, очувањем и унапређењем здравља, стицањем знања и навика о здравом начину живота, откривању и сузбијању фактора ризика. 2) превентивни и остали прегледи деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота, жена у вези са трудноћом и одраслих особа у складу са републичким програмом превенције и раног откривања болести од већег социјално-медицинског значаја, односно скрининг програма;

3 3) превентивне стоматолошке и профилактичке мере за превенцију болести уста и зуба код трудница и деце до навршених 18 година живота, до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота; 4) здравствено васпитање у вези са планирањем породице, превенцијом нежељене трудноће, контрацепцијом и хируршком стерилизацијом, тестирањем на трудноћу, дијагностиком и лечењем сексуално преносивих болести и ХИВ инфекције; 5) вакцинација, имунопрофилакса и хемопрофилакса која је обавезна према републичком програму имунизације становништва против одређених заразних болести; 6) хигијенско епидемиолошке и друге законом предвиђене мере и поступке у вези са спречавањем, откривањем и лечењем ХИВ инфекције и других заразних болести и спречавањем њиховог ширења. Здравствено васпитање из става 1. тачка 1) овог члана, спроводи се нарочито у вези са болестима зависности, ХИВ инфекцијом, раним откривањем болести и исхраном кроз: - индивидуални рад саветовањем, - групни рад (рад у малој групи), - активне методе учења (предавања, креативне радионице, демонстрационе вежбе, изложбене едукације, кампови за децу оболелу од шећерне болести, хемофилије, прогресивних неуромишићних болести и др.). 2. Прегледи и лечење у вези са трудноћом, порођајем и постнаталним периодом Члан 10. Женама у вези са планирањем породице, у трудноћи, за време порођаја и материнства до 12 месеци обезбеђују се: 1) прегледи и лечење од стране гинеколога и бабице који се односе на планирање породице, трудноћу (укључујући пренатални период, порођај и постпорођајни период), стања која могу да изазову компликацију трудноће, као и прекид трудноће из медицинских разлога; 2) болничко лечење када је медицински неопходно и порођај у здравственој установи; 3) патронажне посете и помоћ породиљи и рутинска нега новорођенчета од стране патронажне сестре; 4) дијагностика и лечење стерилитета. Под прегледом у смислу става 1. тачка 1) овог члана подразумева се и пренатално и генетско тестирање и друге превентивне мере, у складу са медицинским стандардима. Под лечењем стерилитета у смислу става 1. тачка 4) овог члана подразумевају се и: 1) три стимулисана поступка биомедицински потпомогнутог оплођења и три криоембриотрансфера код жене до навршених 42. године живота која у постојећој заједници (брачној или ванбрачној) нема деце; 2) два стимулисана поступка биомедицински потпомогнутог оплођења и један криоембриотрансфер код жене до навршених 42. године живота која у постојећој заједници (брачној или ванбрачној) има једно дете добијено у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења. Навршене године живота, као услов за оствариање права из става 3. овог члана, рачунају се у моменту када надлежна лекарска комисија, образована у здравственој установи секундарног или терцијарног нивоа здравствене заштите, утврди да су испуњени услови за спровођење поступка биомедицински потпомогнутог оплођења.

4 3. Прегледи и лечење у случају болести и повреда Члан 11. Оболелом, односно повређеном осигураном лицу, у зависности од медицинских индикација и стручно-методолошких и доктринарних ставова, обезбеђују се: 1) указивање хитне медицинске помоћи на месту медицинске хитности или у здравственој установи, односно другом облику здравствене службе (у даљем тексту: приватна пракса); 2) хитан санитетски превоз за болести или повреде које су опасне по живот осигураног лица, који обухвата превоз санитетским возилом до најближе здравствене установе која је оспособљена за наставак даљег лечења оболелог, односно повређеног; 3) санитетски превоз који није хитан, када је оправдан и медицински неопходан. 4) прегледи и лечење у примарној здравственој заштити као и у кући осигураног лица, од стране изабраног лекара; 5) амбулантни прегледи и лечење код специјалисте и здравственог сарадника по упуту изабраног лекара; 6) лабораторијска, рендгенска и друга дијагностика која је предложена од изабраног лекара или лекара специјалисте, а медицински је неопходна и оправдана за дијагностику и лечење болести или повреде; 7) стационарно лечење када је оправдано и медицински неопходно, које обухвата прегледе и лечење од стране лекара специјалисте, медицинску негу, смештај у заједничкој соби или соби интензивне неге и исхрану, односно специфичну дијету у стационарној здравственој установи; 8) право на пратиоца осигураном лицу до навршених 15 година живота, као и старијем лицу које је теже телесно или душевно ометено у развоју, односно лицу код кога је у току живота због обољења или повреде дошло до губитка појединих телесних или психичких функција због чега то лице није у могућности да самостално обавља активности свакодневног живота, укључујући слепа, слабовида, као и глува лица, за време стационарног лечења и медицинске рехабилитације, а да је то медицински неопходно, осим ако законом није другачије одређено; 9) кућно лечење које је оправдано и медицински неопходно и палијативно збрињавање. Санитетски превоз из става 1. тачка 3) овог члана обухвата превоз до здравствене установе у којој се пружа здравствена заштита која је оправдана и медицински неопходна, као и превоз из здравствене установе до куће осигураног лица, у случају да транспорт било којим другим транспортним средством може угрозити живот и здравље осигураног лица, а који обезбеђује здравствена установа у складу са одредбама закона којим се уређује здравствена заштита и општег акта којим се уређује начин и поступак остваривања права из обавезног здравственог осигурања. Стационарно лечење из става 1. тачка 7) овог члана оправдано је и медицински неопходно ако потребна здравствена заштита (дијагностика, лечење или рехабилитација) или њен део може искључиво да се пружи у стационарним здравственим условима, односно ако се не може обезбедити амбулантним и кућним лечењем. Изузетно од става 3. овог члана лице које је у терминалној фази болести, непокретно, односно покретно уз помоћ других лица, а коме је потребно палијативно збрињавање, има право на краткотрајно болничко лечење у смислу прописа којима је уређена здравствена заштита, ради примене симптоматске терапије и здравствене неге осигураног лица. Право на пратиоца из става 1. тачка 8) овог члана за време путовања или за време путовања и боравка у другом месту обезбеђује се осигураном лицу млађем од 18 година живота, односно старијем лицу које је теже телесно или душевно ометено у развоју, односно лицу код кога је у току живота због обољења или повреде дошло до губитка појединих телесних или психичких функција због чега то лице није у могућности да самостално обавља активности свакодневног живота, укључујући слепа, слабовида, као и глува лица.

5 Кућно лечење из става 1. тачка 9) овог члана је оправдано и медицински неопходно у случају када је од стране изабраног лекара или лекара специјалисте индикована примена парентералних лекова, медицинских и рехабилитационих процедура које здравствени радник може да пружи у кућним условима осигураном лицу које је непокретно или осигураном лицу чије кретање захтева помоћ другог лица, а може се спроводити и као наставак стационарног лечења. Палијативно збрињавање из става 1. тачка 9) овог члана је свеобухватна и континуирана брига о осигураном лицу оболелом од малигних тумора, болести срца и крвних судова, дијабетеса, опструктивне болести плућа, болести HIV/AIDS, последица саобраћајне несреће и трауматизма у терминалном стадијуму болести. Циљ палијативног збрињавања осигураног лица је мање патње, више достојанства и бољи квалитет живота. 4. Прегледи и лечење болести уста и зуба Члан 12. Осигураном лицу обезбеђују се прегледи и лечења болести уста и зуба у амбулантно-поликлиничким и стационарним условима, и то најмање: 1) прегледи и лечење болести уста и зуба код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског (укључујући покретни ортодонски апарат и стоматолошке надокнаде у складу са општим актом којим се уређују медицинско-техничка помагала), односно високошколског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота, као и лица старијих од 18 година која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилица; 2) прегледи и лечење болести уста и зуба, изузев протетског збрињавања, код жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја; 3) указивање хитне стоматолошке здравствене заштите за одрасле; 4) прегледи и лечење болести уста и зуба, изузев протетског збрињавања, пре трансплантације органа и ткива, односно операција на срцу; 5) прегледи и лечење болести уста и зуба у оквиру преоперативног и постоперативног третмана малигних болести максилофацијалног предела; 6) ургентни стоматолошки и хируршки прегледи и лечење повреда зуба и костију лица, укључујући примарну реконструкцију остеосинтетским материјалом; 7) израда акрилатне тоталне и субтоталне протезе код особа старијих од 65 година живота; 8) неопходан стоматолошки третман, укључујући и фиксне ортодонске апарате у оквиру преоперативног и постоперативног третмана код особа са урођеним и стеченим тежим деформитетом лица и вилице; 9) израда протетских надокнада лица и вилице (интраоралне постресекционе протезе и протезе лица) у оквиру посттуморске рехабилитације и реконструкције укључујући и имплантате за њихово учвршћивање; 10) прегледи и лечење болести уста и зуба код лица код којих је у току живота због обољења или повреде дошло до губитка појединих телесних или психичких функција због чега нису у могућности да самостално обављају активности свакодневног живота; 11) прегледи и лечење болести уста и зуба осигураника из члана 22. Закона. Лицима из става 1. тач. 10) и 11) овог члана обезбеђује се право на преглед и лечење болести уста и зуба ако су приходи осигураног лица испод цензуса утврђеног актом из члана 22. став 2. Закона. Немогућност самосталног обављања активности свакодневног живота из става 1. тачка 10) овог члана постоји уколико је осигурано лице остварило право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, у складу са законом.

6 5. Медицинска рехабилитација у случају болести и повреде Члан 13. Осигураном лицу обезбеђује се медицинска рехабилитација ради побољшања или враћања изгубљене или оштећене функције тела као последице акутне болести или повреде, погоршања хроничне болести, медицинске интервенције, конгениталне аномалије или развојног поремећаја. Медицинском рехабилитацијом обезбеђује се утврђивање, примена и евалуација рехабилитационих поступака који обухватају кинезитерапију и све видове физикалне, окупационе терапије и терапије гласа и говора, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала, намештање, примену и обуку за употребу тог помагала код осигураног лица. Окупационом терапијом се осигураном лицу обезбеђују поступци медицинске рехабилитације после болести и повреде који имају за циљ да се осигурано лице оспособи за самосталну бригу о себи, односно да унапреди функционисање у осталим активностима свакодневног живота. Рехабилитацијом гласа и говора осигураном лицу обезбеђују се медицински поступци уз употребу одговарајућих помагала која су неопходна за дијагнозу и третман болести и повреда или конгениталне аномалије које за последицу имају поремећај гласа и говора који онемогућава комуникацију осигураног лица, односно поремећај гутања који је последица болести или повреде. Физикалном терапијом обезбеђује се утврђивање, примена и евалуација свих одговарајућих агенаса, укључујући природни лековити фактор у третману повређеног и оболелог осигураног лица. Осигураном лицу обезбеђује се медицинска рехабилитација у амбулантно поликлиничким и болничким условима када је оправдана и неопходна за третман стања осигураног лица. Осигураном лицу се рехабилитацијом у стационарним здравственим установама (рана рехабилитација) обезбеђује спровођење интензивног програма рехабилитације за који је неопходан мултидисциплинарни тимски рад, у оквиру основног медицинског третмана, ради побољшања здравственог стања и отклањања функционалних сметњи. Осигураном лицу обезбеђује се рехабилитација у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (продужена рехабилитација) као континуирани продужетак лечења и рехабилитације у оквиру индикационог подручја када се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити са подједнаком ефикасношћу у амбулантно-поликлиничким условима и у оквиру болничког лечења основне болести. Право на пратиоца за време рехабилитације у стационарним здравственим установама обезбеђује се осигураном лицу до навршених 15 година живота, као и старијем лицу које је теже телесно или душевно ометено у развоју, односно лицу код кога је у току живота због обољења или повреде дошло до губитка појединих телесних или психичких функција због чега то лице није у могућности да самостално обавља активности свакодневног живота, укључујући слепа, слабовида, као и глува лица. Осигураном лицу обезбеђује се, као облик продужене рехабилитације, и превенција погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести за индикације утврђене општим актом којим се уређује медицинска рехабилитација у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију. Право на медицинску рехабилитацију у случају повреде и болести, осигурано лице остварује у складу са општим актом којим се утврђују врсте индикација за коришћење медицинске рехабилитације, дужина трајања рехабилитације, начин и поступак остваривања рехабилитације и упућивања на рехабилитацију.

7 6. Лекови и медицинска средства Члан 14. Право на лекове и медицинска средства обухвата: 1) право на лекове са Листе лекова који се прописују на лекарски рецепт или издају на налог на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са општим актом којим се уређује Листа лекова; 2) право на медицинска средства која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, односно која се прописују на налог или се уграђују у организам осигураног лица у складу са општим актом којим се уређују врсте и стандард медицинских средстава која се уграђују у људски организам. Лекови из става 1. тачка 1) овог члана издају се уз лекарски рецепт за вишекратно (обновљиво) и једнократно издавање у складу са законом којим се уређују лекови и медицинска средства. Лек из става 1. тачка 1) овог члана прописује се осигураном лицу у количини која је неопходна до наредне контроле, али за период који није дужи од пет дана код акутних обољења и стања. Лек из става 1. тачка 1) овог члана прописује се осигураном лицу, у количини која је неопходна за период који није дужи од 30 дана код хроничних обољења. Изузетно од става 4. овог члана, осигураном лицу са хроничним обољењем лек из става 1. тачка 1) овог члана може да се пропише у количини која је неопходна за период који није дужи од 60 дана, уколико лекар процени да за то постоје оправдани разлози, на рецепт за једнократно издавање. Лекови који садрже опојне дроге или психотропне супстанце, лекови који се користе у лечењу ХИВ-а, лекови из групе антинеопластика и имуномодулатора, као и лекови под посебним режимом издавања (Листа Ц) могу се прописивати за период који није дужи од 30 дана. Члан 15. Изузетно од члана 14. става 1. тачка 1) овог правилника, осигураном лицу обезбеђује се и лек који није на Листи лекова и то: - лек за који је издата дозвола за стављање у промет у Републици Србији - само за медицинске индикације утврђене дозволом за стављање лека у промет, - лек за који није издата дозвола за стављање у промет у Републици Србији - само за медицинске индикације утврђене у дозволи за стављање у промет у земљама Европске уније, односно у земљама које имају исте или сличне захтеве у погледу издавања дозволе за лек као у земљама Европске уније. Осигураном лицу, лек из става 1. овог члана, уводи у терапију и обезбеђује здравствена установа терцијарног или секундарног нивоа здравствене заштите, на основу мишљења три лекара одговарајуће специјалности здравствене установе терцијарног или секундарног нивоа здравствене заштите да је лек неопходан и да не постоји одговарајући лек на Листи лекова по интернационалном незаштићеном имену лека, односно по одговарајућем фармацеутском облику или јачини, а да су исцрпљене све друге терапијске могућности лечења. Мишљење три лекара специјалисте из става 2. овог члана обавезно потписује и директор здравствене установе терцијарног или секундарног нивоа здравствене заштите која обезбеђује лек, односно лице које он овласти. Здравствена установа терцијарног или секундарног нивоа здравствене заштите која је увела лек у терапију, у обавези је да осигураном лицу обезбеди лек из става 1. овог члана за све време примене терапије, као и да прати терапијски ефекат његове примене у току: - стационарног лечења; - лечења у дневној болници; - амбулантно-поликлиничког лечења.

8 Члан 16. Здравствена установа терцијарног нивоа здравствене заштите у којој се лечи осигурано лице оболело од ретке болести, обезбеђује осигураном лицу и лекове за лечење те болести који се не налазе у Листи лекова, а имају висок степен ефикасности у лечењу, у складу са чланом 15. став 1. овог правилника. Врсте ретких болести, средства обезбеђена за лекове из става 1. овог члана за годину и друга питања везана за лечење осигураних лица од ретких болести, уређени су актом Владе у складу са чланом 59. став 3. Закона о здравственом осигурању. Здравствене установе на терцијарном нивоу здравствене заштите, обезбеђују осигураним лицима лекове из става 1. овог члана на основу одлуке Комисије Републичког фонда за лечење урођених болести метаболизма (у даљем тексту: Комисија). Комисија из става 3. овог члана доноси одлуку о употреби лекова из става 1. на предлог три лекара специјалисте здравствене установе терцијарног нивоа у којој се лечи осигурано лице оболело од ретке болести, појединачно за свако осигурано лице. Изузетно лекове из става 1. овог члана, осигураном лицу обезбеђује и здравствена установа секундарног нивоа здравствене заштите као наставак терапије започете у здравственој установи терцијарног нивоа здравствене заштите, на основу одлуке Комисије из става 3. овог члана, ако је терапија на тај начин доступнија осигураном лицу. Члан 17. Осигураном лицу код кога је извршена трансплантација у иностранству у складу са општим актом којим се уређује упућивање на лечење у иностранство, обезбеђује се лек и за индикацију која није садржана у дозволи за стављање у промет у Републици Србији, али је садржана у дозволи за стављање лека у промет у земљама Европске уније, односно у земљама које имају исте или сличне захтеве у погледу издавања дозволе за лек као у земљама Европске уније. Лек из става 1. овог члана обезбеђује здравствена установа терцијарног или секундарног нивоа здравствене заштите, као наставак започете имуносупресивне терапије, на основу мишљења три лекара одговарајуће специјалности здравствене установе терцијарног или секундарног нивоа здравствене заштите да је лек неопходан и да не постоји одговарајући лек на Листи лекова по интернационалном незаштићеном имену лека, односно заштићеном имену лека, а да су исцрпљене све друге терапијске могућности лечења. Мишљење три лекара специјалисте из става 2. овог члана обавезно потписује и директор здравствене установе терцијарног или секундарног нивоа здравствене заштите која обезбеђује лек, односно лице које он овласти. Члан 18. За здравствену заштиту осигураних лица на терет средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују се медицински гасови и то: - ако је издата дозвола за стављање у промет у Републици Србији само за медицинске индикације утврђене дозволом за стављање медицинског гаса у промет, или - ако није издата дозвола за стављање у промет у Републици Србији само за медицинске индикације утврђене у дозволи за стављање у промет у земљама Европске уније, односно у земљама које имају исте или сличне захтеве у погледу издавања дозволе за медицински гас као у земљама Европске уније.

9 7. Медицинско техничка помагала Члан 19. Осигураном лицу обезбеђују се медицинско техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, као и олакшавање вршења основних животних функција. Осигураном лицу обезбеђују се медицинско техничка помагала потребна за лечење и рехабилитацију која омогућавају побољшање основних животних функција, омогућавају самосталан живот, омогућавају савладавање препрека у средини и спречавају суштинско погоршање здравственог стања или смрт осигураног лица. Право на медицинско-техничка помагала, осигурано лице остварује у складу са општим актом којим се утврђују врсте медицинско техничких помагала и индикације за њихово коришћење, стандарди материјала од којих се израђују, рокови трајања, односно набавке, одржавање и њихово занављање, као и начин и поступак остваривања права на медицинско-техничка помагала. Члан 20. Садржај и обим превентивних мера у области здравствене заштите, превентивних мера у области примарне стоматолошке здравствене заштите, превентивних мера у области здравствене заштите које се спроводе ван здравствене установе и превентивних мера у области стоматолошке здравствене заштите које се спроводе у предшколским, школским и високошколским установама, садржај и обим здравствене заштите у хитним медицинским стањима у области примарне здравствене заштите и прегледи и лечење болести уста и зуба, који су уређени овим правилником (Табела од I до VI), одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. III. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА УЗ ПЛАЋАЊЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ Члан 21. Здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања уз плаћање партиципације, обухвата: 1) стационарно лечење-по болничком дану 50 динара 2) рехабилитацију у стационарној здравственој установи-по болничком дану 50 динара 3) преглед и лечење од стране изабраног лекара и лекара специјалисте по прегледу (осим 50 динара превентивног прегледа) 4) кратка посета изабраном лекару 50 динара 5) све лабораторијске услуге-по упуту (укључујући микробиологију, паразитологију, хистопатологију и цитологију) (осим у случају превентивног прегледа) 50 динара 6) рендгенски преглед и снимање - по упуту 50 динара 7) преглед на ултразвучном апарату - по упуту 100 динара

10 8) преглед-по упуту: - на скенеру и остеодензитометру - на ПЕТ скенеру (позитронска емисиона томографија), - на магнетној резонанци 9) преглед и терапију у нуклеарној медицини по упуту 10) остале дијагностичке услуге-по упуту (холтер, ендоскопија, ЕКГ, спирометрија и др.) 11) рехабилитацију у амбулантним условима (једнодневне терапијске услуге) 12) преглед и лечење у дневној болници по дану 13) хируршке захвате ван операционе сале 300 динара 900 динара 600 динара 150 динара 50 динара 50 динара 50 динара 50 динара 14) кућно лечење по дану 50 динара 15) санитетски превоз који није хитан: - на подручју општине, града - ван општине на подручју филијале - ван подручја филијале до здравствене установе у коју је осигурано лице упућено 50 динара 100 динара 150 динара 16) хируршке корекције које имају за циљ корекцију урођених аномалија које проузрокују функционалне сметње и корекције након тешких повреда, односно болести које су неопходне за успостављање битних функција органа и делова тела 5% од утврђене цене хируршке интервенције а највише динара 17) имплантате за најсложеније и најскупље здравствене услуге у кардиологији, кардиохирургији, васкуларној хирургији и ортопедији 18) имплантате који нису обухваћени чланом 24.тачка 10) овог правилника и тачком 17) овог члана 19) медицинско-техничка помагала: -протетичка средства (протезе) -ортотичка средства (ортозе) 5% од утврђене цене имплантата, односно дела имплантата а највише динара по операцији 20% од утврђене цене имплантата, односно дела имплантата а највише динара по операцији 10% од утврђене цене помагала, односно дела помагала 10% од утврђене цене помагала

11 -посебне врсте помагала и санитарне справе осим за концентратор кисеоника и вентилатора за неинвазивну вентилацију (NIV) -помагала за омогућавање гласа и говора -ортопедске ципеле -наочаре и контактна сочива са диоптријом до ± 9 и призма фолију за лица старија од 18 година живота, ако нису на школовању -слушна помагала за лица старија од 18 година живота ако нису на школовању -акрилатна тотална и субтотална протеза код лица старијих од 65 година живота 20) стоматолошки прегледи и лечење у вези са повредом зуба и костију лица 21) стоматолошки прегледи и лечење зуба пре операције срца и трансплантације органа и ткива 22) лечење компликација каријеса и вађење зуба као последице каријеса код деце до навршених 18 година живота односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања, а најкасније до навршених 26 година -по зубу након завршеног лечења 23) прегледе и лечење болести уста и зуба код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота ако се не одазову на превентивне стоматолошке прегледе из члана 9, став 1, тачка 3) овог правилника 10% од утврђене цене помагала, односно дела помагала 10% од утврђене цене помагала 20% од утврђене цене помагала 10% од утврђене цене помагала 10% од утврђене цене помагала, а највише до динара 35% од утврђене цене протезе 20% од утврђене цене услуге 10% од утврђене цене услуге 50 динара 35% од утврђене цене услуге 24) промену пола из медицинских разлога - по хируршкој интервенцији 35% од утврђене цене услуге Члан 22. Осигурано лице које плаћа партиципацију на основу члана 21. тач. 1) и 2) овог правилника не плаћа партиципацију утврђену у тач. 5) до 10) тог члана за време стационарног лечења.

12 Осигурано лице које плаћа партиципацију на основу члана 21. тачка 14) овог правилника не плаћа партиципацију за здравствене услуге обухваћене кућним лечењем које је оправдано и медицински неопходно из члана 11. став 1. тачка 9) овог правилника. Пратилац осигураног лица за време стационарног лечења, односно продужене рехабилитације осигураног лица, не плаћа партиципацију из члана 21. овог правилника. Члан 23. Партиципација за лекове утврђена је у Листи лекова. Када лек са Листе лекова не може да се набави у апотеци са којом Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) има закључен уговор, осигурано лице има право на накнаду вредности набављеног лека и то: 1) за лек набављен у Републици Србији у апотеци са којом Републички фонд нема закључен уговор, накнада врености лека утврђује се у висини износа који за набављени лек Републички фонд плаћа апотеци са којом има закључени уговор уз умањење за износ партиципације утврђене у Листи лекова; 2) за лек набављен у иностранству накнада вредности лека утврђује се у динарској вредности лека према средњем званичном курсу који важи на дан исплате накнаде за купљени лек уз умањење за износ партиципације утврђене у Листи лекова. IV. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИЗ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У ПУНОМ ИЗНОСУ БЕЗ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ Члан 24. Здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, односно 100% од цене здравствене услуге обухвата: 1) мере превенције и раног откривања болести из члана 9. овог правилника; 2) прегледе и лечење у случају планирања породице, биомедицински потпомогнуто оплођење и криоембриотрансфере из члана 10. став три овог правилника, прегледе и лечење у случају трудноће, порођаја и у периоду од 12 месеци након порођаја, укључујући и прекид трудноће из медицинских разлога; 3) прегледе, лечење и медицинску рехабилитацију у случају болести и повреда деце, ученика и студената до краја прописаног школовања а најкасније до навршених 26 година живота укључујући и медицинско - техничка помагала, односно старијих лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју; 4) прегледе и лечење болести уста и зуба код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњошколског, односно високошколског образовања а најкасније до навршених 26 година живота, (осим компликација каријеса и вађења зуба као последица каријеса и ако се не одазову на превентивне стоматолошке прегледе из члана 9. став 1, тачка 3) овог правилника), старијих лица која су тешко телесно или душевно ометена у развоју, осигураних лица из члана 12. став 1. тач. 10) и 11) овог правилника, жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја, прегледи и лечење болести уста и зуба у оквиру преоперативног и постоперативног третмана малигних болести максилофацијалног предела, као и лица са урођеним или стеченим деформитетом лица и вилица (укључујући фиксни ортодонски апарат); 5) прегледе и лечење у вези са ХИВ инфекцијом и осталим заразним болестима за које је законом предвиђено спровођење мера за спречавање њиховог ширења; 6) прегледе и лечење од малигних болести, хемофилије, шећерне болести, психозе, епилепсије, мултипле склерозе, прогресивних неуро-мишићних болести, церебралне парализе, параплегије, тетраплегије, трајне хроничне бубрежне инсуфицијенције код које је индикована дијализа или трансплантација бубрега,

13 цистичне фиброзе, системских аутоимуних болести, реуматске болести и њених компликација; 7) прегледе и лечење у вези са узимањем, давањем и разменом ткива и органа за трансплантацију од осигураних и других лица за обезбеђивање здравствене заштите осигураних лица; 8) прегледе, лечење и рехабилитацију због професионалних болести и повреда на раду; 9) пружање хитне медицинске и стоматолошке помоћи, као и хитан санитетски превоз; 10) медицинско-техничка помагала, имплантате и медицинска средства у вези са лечењем болести и повреда из овог члmана; 11) концентратор кисеоника и вентилатор за неинвазивну вентилацију (NIV); 12) очне протезе, наочаре и контактна сочива са диоптријом преко ± 9 и телескопске наочаре. Члан 25. Привремено расељеним лицима са територије АП Косово и Метохија, којима је то својство утврдио надлежни републички орган и која су по овом основу обавезно здравствено осигурана, обезбеђује се остваривање здравствене заштите из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу без плаћања партиципације. Члан 26. Осигурана лица којима се обезбеђује здравствена заштита из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације, јесу: 1) ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата; 2) слепа лица и трајно непокретна лица, као и лица која остварују новчану накнаду за туђу помоћ и негу другог лица, у складу са законом; 3) добровољни даваоци крви који су крв дали десет и више пута, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинско техничка помагала и имплантате; 4) добровољни даваоци крви који су крв дали мање од десет пута, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинско техничка помагала и имплантате, у року од 12 месеци после сваког давања крви. Члан 27. Здравствена заштита из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу без плаћања партиципације, обезбеђује се лицима која су својство осигураника у смислу Закона стекла као: 1) деца до навршених 18 година живота, школска деца и студенти до краја прописаног школовања, а најкасније до навршених 26 година; 2) жене у вези са планирањем породице, као и у току трудноће, порођаја и материнства до 12 месеци након порођаја; 3) лица старија од 65 година живота; 4) особе са инвалидитетом, по прописима о пензијском и инвалидском осигурању, као и ментално недовољно развијена лица; 5) лица у вези са лечењем од ХИВ инфекције или других заразних болести које су утврђене посебним законом којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, малигних болести, хемофилије, шећерне болести, психозе, епилепсије, мултипле склерозе, лица у терминалној фази хроничне бубрежне инсуфицијенције, цистичне фиброзе, системске аутоимуне болести, реуматске грознице, болести зависности, оболела од ретких болести, као и лица обухваћена здравственом заштитом у вези са давањем и примањем ткива и органа; 6) монаси и монахиње; 7) материјално необезбеђена лица која примају новчану социјалну помоћ,

14 односно која су корисници породичне инвалиднине по прописима о социјалној заштити, односно по прописима о заштити бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата; 8) корисници сталних новчаних помоћи, као и помоћи за смештај у установе социјалне заштите или у друге породице, по прописима о социјалној заштити; 9) незапослена лица и друге категорије социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са Законом; 10) корисници помоћи чланови породице чији је хранилац на одслужењу војног рока; 11) лица ромске националности која због традиционалног начина живота немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији; 12) жртве насиља у породици; 13) жртве трговине људима; 14) лица којима је надлежни републички орган утврдио статус избеглог, односно прогнаног лица из бивших република СФРЈ, ако испуњавају услов у погледу месечног прихода утврђеног у складу са Законом и ако имају боравиште на територији Републике Србије; 15) лица која су обухваћена обавезном имунизацијом у складу са прописима којима се уређује здравствена заштита становништва од заразних болести; 16) лица која су обухваћена циљаним превентивним прегледима односно скринингом према одговарајућим републичким програмима; 17) самохрани родитељ са децом до седам година живота чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са Законом; Члановима уже породице осигураника из става 1. тач. 7) - 9), 11), 14) и 17) овог члана обезбеђује се остваривање здравствене заштите из средстава обавезног здравственог осигурања, у пуном износу без плаћања партиципације, под условима прописаним Законом. Члан 28. Осигураницима из чл. 17. и 23. Закона, чији су приходи испод износа утврђених у члану 29. ст. 1 и 2. овог правилника, као и члановима њихових породица, здравствена заштита се обезбеђује у пуном износу из средстава обавезног здравственог осигурања. Члан 29. Износ из члана 28. овог правилника, за осигураника који живи сам, утврђује се у висини минималне зараде у нето износу увећане за 30%, утврђене у складу са прописима о раду, у месецу подношења захтева из члана 31. овог правилника. Износ из става 1. овог члана, за осигураника и чланове његове породице утврђује се у висини минималне зараде у нето износу по члану породице, утврђене у складу са прописима о раду, у месецу подношења захтева из члана 31. овог правилника. Члановима породице у смислу овог правилника сматрају се: супружник или ванбрачни партнер, деца рођена у браку или ван брака, усвојена и пасторчад и деца узета на издржавање, као и родитељи, под условом да живе у заједничком домаћинству. Члан 30. Приходе из члана 28. овог правилника за осигураника и чланове његове породице чине приходи од: 1) зараде, пензије, као и уговорене накнаде свих чланова породице, у складу са законом; 2) пољопривреде и шумарства; 3) самосталне делатности; 4) капитала;

15 5) непокретности; 6) капиталне добити. Приход из става 1. тачка 1) овог члана чини приход остварен у претходном календарском месецу пре подношења захтева. Приход из става 1. тач. 2) до 6) овог члана чини приход остварен у претходној календарској години пре подношења захтева, односно последњи познат податак о том приходу који се води код надлежног органа прерачунат на месечни ниво. Члан 31. За обезбеђивање здравствене заштите у пуном износу из средстава обавезног здравственог осигурања из члана 28. овог правилника, осигураник за себе и чланове своје породице подноси захтев матичној филијали. Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу УП-1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Члан 32. Докази о оствареним приходима уз захтев из члана 31. овог правилника су: 1) за зараду-потврда послодавца о висини исплаћене зараде; 2) за пензију-копија документа о исплаћеној пензији; 3) за уговорену накнаду-потврда исплатиоца о висини уговорене накнаде 4) за приходе из члана 30. став 1. тач уверење, односно податак о висини прихода на који се плаћа порез, издато од надлежног органа према месту пребивалишта, односно боравишта, односно према месту непокретности или обављања самосталне делатности. Републички фонд прибавља податке службеним путем увидом у податке Централног регистра обавезног социјалног осигурања, односно применом одредаба закона којим се уређује општи управни поступак. Члан 33. За осигураника за кога се утврди да испуњава услове да користи здравствену заштиту у пуном износу на терет средстава обавезног здравственог осигурања у складу са чланом 29. овог правилника, овлашћени радник матичне филијале о томе уноси податак у матичну евиденцију осигураних лица Републичког фонда. Податак из става 1. овог члана доступан је здравственим установама путем web service Републичког фонда. Изузетно, на захтев осигураника матична филијала дужна је да изда потврду о признатом праву на здравствену заштиту у пуном износу на терет средстава обавезног здравственог осигурања из става 1. овог члана, на Обрасцу УП-2 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Потврда из става 3. овог члана издаје се за осигураника и у потребном броју примерака за чланове његове породице. Податак о праву на здравствену заштиту у пуном износу на терет средстава обавезног здравственог осигурања из става 1. овог члана и потврда на Обрасцу УП-2 имају рок важности до 31. децембра године, односно до ступања на снагу општег акта којим се уређује обим и садржај права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања за годину. Члан 34. Привремено расељеним лицима са територије АП Косово и Метохија из члана 25. овог правилника, обезбеђује се здравствена заштита из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације, на основу оверене исправе о осигурању.

16 Осигураним лицима из члана 26. овог правилника, обезбеђује се здравствена заштита из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације, на основу оверене исправе о осигурању и решења надлежног органа, односно потврде здравствене установе, потврде одговарајућег удружења, односно другог одговарајућег доказа о основу за обезбеђивање здравствене заштите. Осигураницима и члановима уже породице осигураника из члана 27. ст. 1. и 2. овог правилника, обезбеђује се здравствена заштита из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације, на основу оверене исправе о осигурању. Осигураницима и члановима породице осигураника из члана 28. овог правилника, обезбеђује се здравствена заштита из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, на основу оверене исправе о здравственом осигурању. Члан 35. Здравствена заштита која се осигураном лицу обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања уз плаћање партиципације означава се шифром 000. Члан 36. Здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу, без плаћања партиципације, означава се следећим шифрама, и то: - мере из члана 24. тачка 1) овог правилника прегледи и лечење из члана 24. тачка 2) овог правилника прегледи, лечење и медицинска рехабилитација из члана 24. тач. 3) и 4) овог правилника прегледи и лечење из члана 24. тач. 5) и 6) овог правилника прегледи и лечење из члана 24. тачка 7) овог правилника прегледи, лечење и рехабилитација из члана 24. тачка 8) овог правилника пружање хитне медицинске помоћи и хитан санитетски превоз из члана 24. тачка 9) овог правилника медицинско-техничка помагала, имплантати и средства из члана 24. тач. 10), 11) и 12) овог правилника 533 Члан 37. Здравствена заштита која се обезбеђује привремено расељеним лицима са територије АП Косово и Метохија из члана 25. овог правилника, у пуном износу, без плаћања партиципације означава се шифром 501. Здравствена заштита која се обезбеђује осигураним лицима у пуном износу, без плаћања партиципације означава се следећим шифрама: - за осигурана лица из члана 26. тачка 1) овог правилника за осигурана лица из члана 26. тачка 2) овог правилника за осигурана лица из члана 26. тачка 3) овог правилника за осигурана лица из члана 26. тачка 4) овог правилника 540 Здравствена заштита која се обезбеђује осигураним лицима из члана 27. овог правилника, у пуном износу, без плаћања партиципације означава се следећим шифрама: - за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 1) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 2) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 3) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 4) овог правилника 234

17 - за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 5) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 6) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 7) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 8) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 9) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 10) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 11) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 12) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 13) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 14) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 15) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 16) овог правилника за осигуранике из члана 27. став 1. тачка 17) овог правилника за осигурана лица из члана 27. став 2. овог правилника 243. Члан 38. Здравствена заштита која се осигураном лицу обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу из члана 28. овог правилника означава се шифром 001. Члан 39. Здравствена заштита која се осигураном лицу обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања у пуном износу из члана 43. овог правилника означава се шифром 111. V. НАЈВИШИ ГОДИШЊИ ИЗНОС ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, НАЧИН И ПОСТУПАК НАПЛАЋИВАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ Члан 40. Износ партиципације утврђене чланом 21. овог правилника за здравствену заштиту која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања и фиксног (номиналног) износа партиципације за лекове утврђене у Листи лекова, а које осигурано лице плаћа у току календарске године, може износити највише 1/2 месечне зараде осигураника, односно 1/2 пензије осигураника исплаћене за последњи месец у претходној календарској години. За осигурана лица која нису остварила зараду, односно пензију из става 1. овог члана, највиши годишњи износ партиципације утврђује се у висини 1/2 просечне нето зараде у Републици Србији исплаћене у последњем месецу у претходној календарској години по подацима републичког органа надлежног за послове статистике. У највиши годишњи износ партиципације из ст. 1. и 2. овог члана не урачунава се плаћена партиципација за имплантате, медицинска средства, медицинско-техничка помагала и процентуално учешће за лекове са Листе лекова. Члан 41. Партиципацију утврђену овим правилником наплаћује давалац здравствене услуге после пружене здравствене услуге. Давалац здравствене услуге дужан је да осигураном лицу изда рачун о наплаћеној партиципацији из става 1. овог члана, Рачун из става 2. овог члана са ознаком Образац РП одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. Образац рачуна из става 3. овог члана попуњава се у два примерка од којих један примерак задржава издавалац рачуна.

18 Члан 42. Партиципацију за лекове утврђену у Листи лекова наплаћује апотека приликом издавања лека, ако на обрасцу лекарског рецепта није назначено да се осигураном лицу лек обезбеђује у пуном износу из средстава обавезног здравственог осигурања, без плаћања партиципације. О наплаћеној партиципацији из става 1. овог члана, осигураном лицу апотека издаје фискални рачун. Члан 43. Ако осигурано лице у току календарске године плати износ партиципације већи од износа из члана 40. овог правилника, престаје да плаћа партиципацију када му матична филијала изда потврду о престанку плаћања партиципације. Осигураном лицу за које се утврди да испуњава услове из става 1. овог члана матична филијала издаје потврду на Обрасцу УП-3 о престанку плаћања партиципације до краја календарске године. Образац потврде из става 2. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. Образац потврде из става 2. овог члана матична филијала издаје на захтев осигураног лица и на основу доказа о плаћеној партиципацији: рачуна, односно фискалног рачуна из чл. 41. и 42. овог правилника. Члан 44. Ако је плаћени износ партиципације у току календарске године већи од износа из члана 40. овог правилника, приликом издавања потврде из члана 43. овог правилника, матична филијала извршиће повраћај више плаћеног износа партиципације осигураном лицу. Право на повраћај средстава уплаћених изнад највишег годишњег износа партиципације из става 1. овог члана утврђује се решењем матичне филијале. Члан 45. Уколико је плаћени износ партиципације већи од износа из члана 40. ст. 1. и 2. овог правилника, а осигурано лице није поднело захтев из члана 43. став 4. овог правилника, по истеку календарске године, на захтев осигураног лица, матична филијала извршиће повраћај више плаћеног износа партиципације на основу доказа о плаћеној партиципацији из чл. 41. и 42. овог правилника (рачун, односно фискални рачун). Право на повраћај средстава уплаћених изнад највишег годишњег износа партиципације из става 1. овог члана утврђује се решењем матичне филијале. VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 46. Осигурана лица која на дан почетка примене овог правилника користе право на здравствену заштиту у складу са Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за годину ( Службени гласник РС, број 18/18), настављају да користе здравствену заштиту по одредбама овог правилника.

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

"Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 (Одлука Уставног суда), 119/2012, 55/2013 (Решење Уставног суда) На основу члана 83.

Службени гласник РС, бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 (Одлука Уставног суда), 119/2012, 55/2013 (Решење Уставног суда) На основу члана 83. "Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 (Одлука Уставног суда), 119/2012, 55/2013 (Решење Уставног суда) На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А З о

Више

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/ ispr., 57/2011, 110/ odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/20

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 109/ ispr., 57/2011, 110/ odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/20 ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ

Више

На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31

На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника

Више

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE (Sl. glasnik RS, br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju merila za utvrđivanje

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БРОЈ 25/2019 ОД ГОДИНЕ Закон о здравственом осигурању Закон о здравственој заштити Закон о предметима опште употребе За

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БРОЈ 25/2019 ОД ГОДИНЕ Закон о здравственом осигурању Закон о здравственој заштити Закон о предметима опште употребе За СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БРОЈ 25/2019 ОД 3.4.2019. ГОДИНЕ Закон о здравственом осигурању Закон о здравственој заштити Закон о предметима опште употребе Закон о изменама и допунама Закона о супстанцама које

Више



 ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Službeni list Crne Gore", br. 006/16 od 22.01.2016, 002/17 od 10.01.2017) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava

Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava Списак доказа на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, као и промена и одјава 1. ДАТУМ ПОЧЕТКА ОСИГУРАЊА Као датум почетка осигурања уписује се датум стицања својства

Више

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољопривредну производњу 10 Утврђивање испуњености услова

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ

На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ На основу члана 201. став 1. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, број 25/19), министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УГОВАРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske REPUBLIKA SRPSKA VLADA NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Banja Luka, maj 2019. godine ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Nacrt Član 1. U Zakonu

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

Aktuelni podaci za april NSJ AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR GODINE: -Ukupno

Aktuelni podaci za april NSJ AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR GODINE: -Ukupno AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR 2015. GODINE: -Ukupno za Republiku Srbiju 58.992,00 dinara -Za privredu Republike Srbije.Od januara 2011. godine

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

ZAKON

ZAKON Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju I UVODNE ODREDBE Član 1 Penzijsko i invalidsko osiguranje obuhvata obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje. Član 2 Ovim zakonom uređuje se obavezno

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 08 03. ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалне заштите, На основу члана 11. став 4. а у вези члана

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

Na osnovu člana 4. stav 2. i člana 13. stav 1. tačka 2. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za izbor korisnika pomoći u stambenom zbrinjav

Na osnovu člana 4. stav 2. i člana 13. stav 1. tačka 2. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za izbor korisnika pomoći u stambenom zbrinjav Na osnovu člana 4. stav 2. i člana 13. stav 1. tačka 2. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za izbor korisnika pomoći u stambenom zbrinjavanja kroz dodeljivanje montažnih kuća u naselju Blaževo

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: 14.12.2018.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 46.Закона о локалној

Више

ZAKON

ZAKON ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1 Ovim zakonom ureċuju se vrste, sadrţaj i naĉin

Више

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima Na osnovu člana 58. alineja 7. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske prečišćeni tekst ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne Skupštine Republike Srpske, na

Више

Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx

Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx DZO PRIJENOS RIZIKA S OSIGURANIKA NA OSIGURATELJA Morana Krušarovski, dipl.iur. OSIGURANJE Prijenos rizika s osiguranika na osiguratelja Smanjenje financijskih gubitaka OBVEZNA I DOBROVOLJNA OSIGURANJA

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Борачки додатак је право на додатак уз зараду остварену

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

ЗАКОН о здравственој заштити Службени гласник РС, број 25 од 3. априла I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се систем здравствене зашт

ЗАКОН о здравственој заштити Службени гласник РС, број 25 од 3. априла I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се систем здравствене зашт ЗАКОН о здравственој заштити Службени гласник РС, број 25 од 3. априла 2019. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се систем здравствене заштите у Републици Србији, његова организација, друштвена

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/ dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/ dr. zakon, 93/2014,

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 72/ dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/ dr. zakon, 93/2014, ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Microsoft Word - vodic.doc

Microsoft Word - vodic.doc VODIČ KROZ PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI Poštovani, Pred vama je publikacija koju je pripremio Sektor za zaštitu osoba sa posebnim potrebama Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Republika Srbija

Republika Srbija Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica GRADONAČELNIK Komisija za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање ната

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање ната СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 10 13.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање наталитета општине Књажевац ( Сл. лист општине Књажевац,

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, бр. 34/03, 64/04 УС, 84/04 др. закон, 85/05, 101/05

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину ( Службени гласник РС, број 107/09) и члана 42.

Више

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, 11000 Београд ОБРАЗАЦ БР. 1 (за лица која право остварују први пут) Број

Више

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке Број: I-РП-1-58/14 Дана: 21.02.2015. Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА НАЦРТ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ Београд,

Више

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010,

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12,

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 119/12, ГОДИНА: V БРОЈ: 17 26. јун 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених једин

На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених једин На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине,

Више

Microsoft Word - 10 STUDENTI doc

Microsoft Word - 10 STUDENTI doc [Закон о стипендирању и кредитирању студената и ученика, од 5. јануара 1968. године] На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике Србије издајем У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТИПЕНДИРАЊУ

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А

Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан 31.12.2015. године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А С Т Р У К Т У Р А Прилог 1. НИЖА КВ СРЕДЊА ВКВ ВИША

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 1

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 1 На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број: 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 104-124. Закона о раду ( Службени гласник РС број: 24/2005,

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o doprinosima za obavezno socijalno

Више

Закон о евиденцијама у области рада Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 46/96. Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/ Види: чл. 8

Закон о евиденцијама у области рада Закон је објављен у Службеном листу СРЈ, бр. 46/96. Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/ Види: чл. 8 Закон о евиденцијама у области рада Закон је објављен у "Службеном листу СРЈ", бр. 46/96. Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/2003-1. Види: чл. 81. Закона - РС, 101/2005-28. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu ( Službene novine Federacije BiH, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi PRAVILNIK O RADNOJ KNJIŽICI * I -

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

На основу члана 13

На основу члана 13 На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К O УСЛОВИМА,

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више