Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU"

Транскрипт

1 Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN VINKOVCI, 17. prosinca GODINA XXII AKTI GRADSKOG VIJE]A Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 22. sjednici održanoj dana 15.prosinca godine, temeljem članka 39. i 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" Republike Hrvatske br. 87/08. i 136/12., 15/15.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 8/09. i 1/13.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca ("Službeni glasnik" Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) d o n o s i ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VINKOVACA ZA GODINU Članak 1. Članak 2. Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za godinu mjenja se i glasi: Proračun Grada Vinkovaca za 2015 godinu planiran je u ukupnom iznosu od ,36 kuna. Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda za 2015 i Račun financiranja za godinu. U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od ,36 kuna, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od ,75 kuna. U Računu financiranja iskazani su izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova od HBOR-a u svoti od ,61 kuna, municipalnih obveznica ,00 kuna, primici od deponiranih sredstava ,00 kuna, te dokapitalizacije GTG d.o.o. u iznosu ,00 kuna. Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

2 Broj 11 Stranica GLASNIK«Četvrtak, 17. prosinca Ovaj Proračun, konsolidirani je Proračun, i sačinjen je na temelju Financijskih planova proračunskih korisnika (upravnih odjela). Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Vinkovaca. GRADSKO VIJEĆE KLASA: /14-01/03 UR: 2188/ Vinkovci, 15. prosinca 2015.god. PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Kata Krešić, dr.med., v. r. Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 22. sjednici održanoj dana 15. prosinca godine, temeljem članka 14. Zakona o proračunu ( Narodne novine Republike Hrvatske br. 87/08. i 136/12., 15/15.) članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca ( Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 8/09. i 1/13.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca ( Službeni glasnik Grada Vinkovaca br. 9/09. i 1/13.) d o n o s i O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za godinu Članak 1. Članak 1. Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za godinu mjenja se i glasi: Proračun Grada Vinkovaca za godinu sadrži: prihode i primitke ,36 kn rashode i izdatke ,36 kn Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se Proračunom Grada Vinkovaca kako slijedi:

3 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 507 Vinkovci od do A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PLAN REBALANS NOVI PLAN 1. PRIHODI (klasa 6) , , ,36 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) , , ,00 3. RASHODI (klasa 3) , , ,91 4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4) , , ,84 5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) ,61 0, ,61 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 6. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8) , , ,00 7. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5) 8. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE , , ,00 0, , ,61 9. VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00

4 Broj 11 Stranica GLASNIK«Četvrtak, 17. prosinca Vinkovci od do A - Račun prihoda i rashoda KONTA OPIS PLANIRANO REBALANS NOVI PLAN 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,02 31 Rashodi za zaposlene , , , Plaće (Bruto) , , , Ostali rashodi za zaposlene , , , Doprinosi na plaće , , ,98 32 Materijalni rashodi , , , Naknade troškova zaposlenima , , , Rashodi za materijal i energiju , , , Rashodi za usluge , , , Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.830, , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,93 34 Financijski rashodi , , , Kamate za izdane vrijednosne papire ,00 0, , Kamate za primljene kredite i zajmove 9.489,33 0, , Ostali financijski rashodi , , ,13 35 Subvencije , , , Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru , , , Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , , ,18 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ,00 0, , Pomoći unutar općeg proračuna ,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,78 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije , , , Kapitalne donacije ,00 0, , Kapitalne pomoći , , ,45 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,73

5 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 509 KONTA OPIS PLANIRANO REBALANS NOVI PLAN 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , , Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , , Nematerijalna imovina , , ,73 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Građevinski objekti , , , Postrojenja i oprema , , , Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ,00 0, , Nematerijalna proizvedena imovina , , ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,00 6 PRIHODI POSLOVANJA , , ,36 61 Prihodi od poreza , , , Porez i prirez na dohodak , , , Porezi na imovinu ,00 0, , Porezi na robu i usluge ,00 0, ,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna , , , Pomoći iz proračuna ,00 0, , Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna , , , Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , , ,36 64 Prihodi od imovine , , , Prihodi od financijske imovine , , , Prihodi od nefinancijske imovine , , ,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada , , , Upravne i administrativne pristojbe , , , Prihodi po posebnim propisima , , , Komunalni doprinosi i naknade ,00 0, ,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ,00 0, , Kazne i upravne mjere ,00 0, ,00 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE , , ,00 IMOVINE 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine , , , Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava , , ,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Prihodi od prodaje građevinskih objekata ,00 0, ,00

6 Broj 11 Stranica GLASNIK«Četvrtak, 17. prosinca B - Račun zaduživanja / financiranje KONTA OPIS PLANIRANO REBALANS NOVI PLAN 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA , , ,61 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici , ,00 0, Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora , ,00 0, ,61 0, , ,61 0, , , , , , , , , , ,00

7 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 511 VINKOVCI od do IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PREGLED PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI , , ,36 98,31% KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS RAZDJEL 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE , , ,00 99,54% GRADONAČELNIKA GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA , , ,00 99,54% RAZDJEL 02 NORMATIVNA DJELATNOST I , , ,00 92,02% OPĆI POSLOVI GLAVA 1 NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI , , ,00 98,70% , , ,00 98,48% GLAVA 2 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA , , ,00 63,47% RAZDJEL 03 GOSPODARENJE GRADSKOM , , ,18 85,84% IMOVINOM I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNA SAMOUPRAVA , , ,00 85,47% GLAVA 2 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM , , ,00 86,93% GLAVA 3 MJESNA SAMOUPRAVA , , ,18 83,68% RAZDJEL 04 PREDŠKOLSKI , , ,80 95,87% ODGOJ,ŠKOLSTVO,SOCIJALNA SKRB,ŠPORT

8 Broj 11 Stranica GLASNIK«Četvrtak, 17. prosinca KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS GLAVA 1 PREDŠKOLSKI ODGOJ,ŠKOLSTVO,SOCIJALNA SKRB,ŠPORT , , ,17 93,83% GLAVA 2 PREDŠKOLSKI ODGOJ , , ,00 99,34% , , ,00 98,96% ,00 0, ,00 100,00% ,00 0, ,00 100,00% GLAVA 3 OBRAZOVANJE , , ,63 91,45% ,00 0, ,00 100,00% , , ,85 40,28% , , ,78 105,52% GLAVA 4 ŠPORT , , ,00 94,80% GLAVA 5 SOCIJALNA SKRB , , ,00 100,88% GLAVA 6 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI ,00 0, ,00 100,00% RAZDJEL 05 KULTURA I TURIZAM , , ,69 101,17% GLAVA 1 TURIZAM , , ,61 102,93% GLAVA 2 KULTURA , , ,84 100,41% , , ,66 100,35% , , ,00 100,33% , , ,18 99,66% GLAVA 3 KULTURNA BAŠTINA , , ,24 101,90% RAZDJEL 06 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I , , ,24 97,23% UREĐENJE GRADA GLAVA 1 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UREĐENJE GRADA , , ,00 86,11%

9 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 513 KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS GLAVA 2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO , , ,24 98,40% GLAVA 3 UREĐENJE GRADA ,00 0, ,00 100,00% GLAVA 5 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI ,00 0, ,00 100,00% RAZDJEL 07 PRORAČUN I FINANCIJE , , ,10 99,97% GLAVA 1 PRORAČUN I FINANCIJE , , ,10 99,97% RAZDJEL 08 GOSPODARSTVO , , ,66 104,21% GLAVA 1 GOSPODARSTVO , , ,07 96,19% GLAVA 2 GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA , , ,59 87,79% GLAVA 4 JAVNA HIGIJENA , , ,00 94,87% GLAVA 5 POLJOPRIVREDA , , ,39 261,17% GLAVA 6 JAVNI RED I SIGURNOST , , ,61 105,58% RAZDJEL 09 PROSTORNO UREĐENJE, , , ,69 113,41% GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA GLAVA 1 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I , , ,63 100,24% ZAŠTITA OKOLIŠA GLAVA 2 PROSTORNO PLANIRANJE , , ,00 113,30% GLAVA 3 ZAŠTITA OKOLIŠA , , ,06 125,95%

10 Broj 11 Stranica GLASNIK«Četvrtak, 17. prosinca VINKOVCI od do IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PREGLED PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI , , ,36 98,31% KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS RAZDJEL 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE , , ,00 99,54% GRADONAČELNIKA GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA , , ,00 99,54% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,00 99,54% 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 90,78% 311 Plaće (Bruto) , , ,00 90,80% 312 Ostali rashodi za zaposlene , , ,00 87,28% 313 Doprinosi na plaće , , ,00 90,80% 32 Materijalni rashodi , , ,00 103,69% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,05 109,02% 322 Rashodi za materijal i energiju ,00 0, ,00 100,00% 323 Rashodi za usluge , , ,00 119,08% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,95 99,70% 38 Ostali rashodi , , ,00 114,09% 381 Tekuće donacije , , ,00 114,09% RAZDJEL 02 NORMATIVNA DJELATNOST I , , ,00 92,02% OPĆI POSLOVI GLAVA 1 NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI , , ,00 98,70% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,00 98,90% 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 99,61% 311 Plaće (Bruto) , , ,00 102,75% 312 Ostali rashodi za zaposlene , , ,00 56,45% 313 Doprinosi na plaće , , ,00 102,61% 32 Materijalni rashodi , , ,00 83,98%

11 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 515 KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,00 96,00% 323 Rashodi za usluge , , ,00 71,43% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 66,67% , , ,00 98,48% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,00 101,36% 32 Materijalni rashodi , , ,00 101,37% 322 Rashodi za materijal i energiju , , ,00 99,77% 323 Rashodi za usluge , , ,04 102,14% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,96 104,41% 34 Financijski rashodi 4.000,00 0, ,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi ,00 0, ,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 5.000,00 0, ,00 100,00% naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 100,00% 38 Ostali rashodi 5.000,00 0, ,00 100,00% 381 Tekuće donacije ,00 0, ,00 100,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,00 53,62% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00 33,33% 412 Nematerijalna imovina , , ,00 33,33% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 59,26% 422 Postrojenja i oprema , , ,00 59,26% GLAVA 2 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA , , ,00 63,47% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,00 63,47% 32 Materijalni rashodi ,00 0, ,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 100,00% 34 Financijski rashodi , , ,00 60,78% 343 Ostali financijski rashodi , , ,00 60,78% RAZDJEL 03 GOSPODARENJE GRADSKOM , , ,18 85,84% IMOVINOM I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM I MJESNA SAMOUPRAVA , , ,00 85,47% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,00 85,47% 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 85,29% 311 Plaće (Bruto) , , ,00 85,49% 312 Ostali rashodi za zaposlene ,00-800,00 400,00 33,33%

12 Broj 11 Stranica GLASNIK«Četvrtak, 17. prosinca KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS 313 Doprinosi na plaće , , ,00 84,63% 32 Materijalni rashodi ,00 0, ,00 100,00% 321 Naknade troškova zaposlenima ,00 0, ,00 100,00% GLAVA 2 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM , , ,00 86,93% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,00 79,91% 32 Materijalni rashodi , , ,00 67,93% 323 Rashodi za usluge , , ,00 65,30% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0, ,00 100,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 100,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,00 92,98% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00 90,72% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , ,00 98,51% 412 Nematerijalna imovina , , ,00 73,33% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, ,00 100,00% 421 Građevinski objekti ,00 0, ,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , ,00 75,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,00 75,00% GLAVA 3 MJESNA SAMOUPRAVA , , ,18 83,68% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,18 87,26% 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 85,77% 311 Plaće (Bruto) , , ,00 91,29% 312 Ostali rashodi za zaposlene , , ,00 45,88% 313 Doprinosi na plaće , , ,00 91,29% 32 Materijalni rashodi , , ,18 95,12% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,00 91,70% 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000, , ,00 60,00% 323 Rashodi za usluge , , ,00 89,43% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,95-582, ,18 99,56% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,00 12,86% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 10,00% 422 Postrojenja i oprema , , ,00 10,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , ,00 13,33% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,00 13,33%

13 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 517 KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS RAZDJEL 04 PREDŠKOLSKI , , ,80 95,87% ODGOJ,ŠKOLSTVO,SOCIJALNA SKRB,ŠPORT GLAVA 1 PREDŠKOLSKI ODGOJ,ŠKOLSTVO,SOCIJALNA SKRB,ŠPORT , , ,17 93,83% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,17 93,83% 31 Rashodi za zaposlene , , ,17 94,03% 311 Plaće (Bruto) , , ,00 94,20% 312 Ostali rashodi za zaposlene 4.800, , ,00 75,00% 313 Doprinosi na plaće , , ,17 93,56% 32 Materijalni rashodi , , ,00 81,11% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,00 81,11% GLAVA 2 PREDŠKOLSKI ODGOJ , , ,00 99,34% , , ,00 98,96% 3 RASHODI POSLOVANJA ,00 0, ,00 100,00% 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 99,94% 311 Plaće (Bruto) ,00 0, ,00 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene , , ,00 97,39% 32 Materijalni rashodi , , ,00 100,22% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,00 96,12% 322 Rashodi za materijal i energiju , , ,00 99,68% 323 Rashodi za usluge , , ,00 107,46% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 92,31% 34 Financijski rashodi , , ,00 88,89% 343 Ostali financijski rashodi , , ,00 88,89% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,00 68,75% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , ,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina , ,00 0,00 0,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, ,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema ,00 0, ,00 100,00% ,00 0, ,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA ,00 0, ,00 100,00% 38 Ostali rashodi ,00 0, ,00 100,00% 381 Tekuće donacije ,00 0, ,00 100,00%

14 Broj 11 Stranica GLASNIK«Četvrtak, 17. prosinca KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS ,00 0, ,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA ,00 0, ,00 100,00% 32 Materijalni rashodi ,00 0, ,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 100,00% GLAVA 3 OBRAZOVANJE , , ,63 91,45% ,00 0, ,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA ,00 0, ,00 100,00% 32 Materijalni rashodi , , ,45 100,07% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,75 93,51% 322 Rashodi za materijal i energiju , , ,27 103,52% 323 Rashodi za usluge , , ,81 97,26% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa , , ,00 47,52% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,62 101,77% 34 Financijski rashodi , , ,55 85,95% 343 Ostali financijski rashodi , , ,55 85,95% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ,00 0, ,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0, ,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0, ,00 100,00% , , ,85 40,28% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,85 171,95% 31 Rashodi za zaposlene 0, , ,44 0,00% 311 Plaće (Bruto) 0, , ,72 0,00% 313 Doprinosi na plaće 0, , ,72 0,00% 32 Materijalni rashodi , , ,41 101,21% 323 Rashodi za usluge , , ,41 102,62% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 98,09% 34 Financijski rashodi 0,00 135,00 135,00 0,00% 343 Ostali financijski rashodi 0,00 135,00 135,00 0,00% 38 Ostali rashodi ,00 0, ,00 100,00% 381 Tekuće donacije ,00 0, ,00 100,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,00 20,17% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, ,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema ,00 0, ,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , ,00 13,44% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , ,00 13,44%

15 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 519 KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS , , ,78 105,52% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,78 105,52% 32 Materijalni rashodi ,00 0, ,00 100,00% 323 Rashodi za usluge ,00 0, ,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , ,78 109,03% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,78 109,03% 38 Ostali rashodi ,00 0, ,00 100,00% 381 Tekuće donacije ,00 0, ,00 100,00% GLAVA 4 ŠPORT , , ,00 94,80% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,00 94,70% 32 Materijalni rashodi ,00 0, ,00 100,00% 323 Rashodi za usluge ,00 0, ,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 100,00% 38 Ostali rashodi , , ,00 94,53% 381 Tekuće donacije , , ,00 94,50% 382 Kapitalne donacije ,00 0, ,00 100,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ,00 0, ,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, ,00 100,00% 421 Građevinski objekti ,00 0, ,00 100,00% GLAVA 5 SOCIJALNA SKRB , , ,00 100,88% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,00 100,88% 32 Materijalni rashodi ,00 0, ,00 100,00% 323 Rashodi za usluge ,00 0, ,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 100,00% 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ,00 0, ,00 100,00% 363 Pomoći unutar općeg proračuna ,00 0, ,00 100,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge ,00 0, ,00 100,00% naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 100,00% 38 Ostali rashodi , , ,00 100,95% 381 Tekuće donacije , , ,00 100,95% GLAVA 6 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI ,00 0, ,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA ,00 0, ,00 100,00% 38 Ostali rashodi ,00 0, ,00 100,00%

16 Broj 11 Stranica GLASNIK«Četvrtak, 17. prosinca KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS 381 Tekuće donacije ,00 0, ,00 100,00% 382 Kapitalne donacije ,00 0, ,00 100,00% RAZDJEL 05 KULTURA I TURIZAM , , ,69 101,17% GLAVA 1 TURIZAM , , ,61 102,93% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,61 95,15% 31 Rashodi za zaposlene , , ,61 96,37% 311 Plaće (Bruto) , , ,00 96,21% 312 Ostali rashodi za zaposlene ,00-600, ,00 99,23% 313 Doprinosi na plaće , , ,61 95,07% 32 Materijalni rashodi , , ,00 109,74% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,00 112,64% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 109,64% 35 Subvencije 0, , ,00 0,00% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0, , ,00 0,00% 38 Ostali rashodi , , ,00 37,68% 381 Tekuće donacije , , ,00 37,68% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,00 147,68% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00 136,09% 412 Nematerijalna imovina , , ,00 136,09% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0, , ,00 0,00% 422 Postrojenja i oprema 0, , ,00 0,00% GLAVA 2 KULTURA , , ,84 100,41% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,00 101,83% 32 Materijalni rashodi , , ,00 110,54% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 110,54% 38 Ostali rashodi ,00 0, ,00 100,00% 381 Tekuće donacije ,00 0, ,00 100,00% , , ,66 100,35% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,66 100,35% 31 Rashodi za zaposlene ,32 0, ,32 100,00% 311 Plaće (Bruto) ,00 0, ,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće ,32 0, ,32 100,00% 32 Materijalni rashodi , , ,34 101,97% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,00 107,32% 322 Rashodi za materijal i energiju , , ,00 101,99% 323 Rashodi za usluge , , ,00 101,25%

17 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 521 KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,34 0, ,34 100,00% 34 Financijski rashodi 2.500,00 0, ,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi ,00 0, ,00 100,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ,00 0, ,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, ,00 100,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ,00 0, ,00 100,00% , , ,00 100,33% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,00 100,37% 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 100,91% 311 Plaće (Bruto) ,00 0, ,00 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene ,00 0, ,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće , , ,00 106,65% 32 Materijalni rashodi , , ,00 97,11% 321 Naknade troškova zaposlenima ,00 0, ,00 100,00% 322 Rashodi za materijal i energiju , , ,00 94,37% 323 Rashodi za usluge ,00 0, ,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 100,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ,00 0, ,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, ,00 100,00% 421 Građevinski objekti ,00 0, ,00 100,00% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ,00 0, ,00 100,00% , , ,18 99,66% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,18 98,22% 31 Rashodi za zaposlene ,73-804, ,06 99,90% 311 Plaće (Bruto) ,60-686, ,05 99,90% 313 Doprinosi na plaće ,13-118, ,01 99,90% 32 Materijalni rashodi , , ,69 92,62% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,42 103,49% 322 Rashodi za materijal i energiju , , ,85 92,91% 323 Rashodi za usluge , , ,09 90,61% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,33 86,37% 34 Financijski rashodi 5.000, , ,43 77,73% 343 Ostali financijski rashodi 5.000, , ,43 77,73% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,00 106,78% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 106,78% 422 Postrojenja i oprema 4.000, ,00 0,00 0,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina , , ,00 108,81%

18 Broj 11 Stranica GLASNIK«Četvrtak, 17. prosinca KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS GLAVA 3 KULTURNA BAŠTINA , , ,24 101,90% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,51 137,55% 32 Materijalni rashodi , , ,51 137,55% 323 Rashodi za usluge 0,00 600,00 600,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,51 136,41% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,73 101,18% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,73 119,29% 412 Nematerijalna imovina , , ,73 119,29% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, ,00 100,00% 421 Građevinski objekti ,00 0, ,00 100,00% 422 Postrojenja i oprema ,00 0, ,00 100,00% RAZDJEL 06 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I , , ,24 97,23% UREĐENJE GRADA GLAVA 1 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UREĐENJE GRADA , , ,00 86,11% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,00 86,11% 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 86,09% 311 Plaće (Bruto) , , ,00 87,58% 312 Ostali rashodi za zaposlene , , ,00 58,73% 313 Doprinosi na plaće , , ,00 87,59% 32 Materijalni rashodi , , ,00 86,98% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,00 86,98% GLAVA 2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO , , ,24 98,40% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,63 100,23% 32 Materijalni rashodi , , ,75 100,14% 322 Rashodi za materijal i energiju ,00 0, ,00 100,00% 323 Rashodi za usluge , , ,75 100,17% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 100,00% 34 Financijski rashodi 9.489,33 222, ,48 102,34% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove ,33 0, ,33 100,00% 343 Ostali financijski rashodi 0,00 222,15 222,15 0,00% 38 Ostali rashodi , , ,40 100,98% 386 Kapitalne pomoći , , ,40 100,98% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,00 86,39% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00 80,81% 412 Nematerijalna imovina , , ,00 80,81%

19 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 523 KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 88,22% 421 Građevinski objekti , , ,00 86,32% 422 Postrojenja i oprema ,00 0, ,00 100,00% 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ,00 0, ,00 100,00% 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0, ,00 100,00% 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA ,61 0, ,61 100,00% 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire ,61 0, ,61 100,00% 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice ,61 0, ,61 100,00% GLAVA 3 UREĐENJE GRADA ,00 0, ,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA ,00 0, ,00 100,00% 32 Materijalni rashodi ,00 0, ,00 100,00% 323 Rashodi za usluge ,00 0, ,00 100,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ,00 0, ,00 100,00% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,00 0, ,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina ,00 0, ,00 100,00% GLAVA 5 OSTALI PRORAČUNSKI KORISNICI ,00 0, ,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA ,00 0, ,00 100,00% 38 Ostali rashodi ,00 0, ,00 100,00% 382 Kapitalne donacije ,00 0, ,00 100,00% RAZDJEL 07 PRORAČUN I FINANCIJE , , ,10 99,97% GLAVA 1 PRORAČUN I FINANCIJE , , ,10 99,97% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,10 101,29% 31 Rashodi za zaposlene , , ,10 99,74% 311 Plaće (Bruto) , , ,00 99,75% 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.200,00-400,00 800,00 66,67% 313 Doprinosi na plaće ,49-177, ,10 99,90% 32 Materijalni rashodi , , ,00 100,96% 321 Naknade troškova zaposlenima ,00-950, ,00 96,83% 323 Rashodi za usluge , , ,00 102,20% 34 Financijski rashodi , , ,00 102,69% 341 Kamate za izdane vrijednosne papire ,00 0, ,00 100,00% 343 Ostali financijski rashodi , , ,00 115,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,00 57,49% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 57,49% 426 Nematerijalna proizvedena imovina , , ,00 57,49% 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA ,00 0, ,00 100,00%

20 Broj 11 Stranica GLASNIK«Četvrtak, 17. prosinca KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire ,00 0, ,00 100,00% 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice ,00 0, ,00 100,00% RAZDJEL 08 GOSPODARSTVO , , ,66 104,21% GLAVA 1 GOSPODARSTVO , , ,07 96,19% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,07 96,19% 31 Rashodi za zaposlene , , ,07 96,25% 311 Plaće (Bruto) , , ,00 96,69% 312 Ostali rashodi za zaposlene , , ,00 76,76% 313 Doprinosi na plaće , , ,07 96,14% 32 Materijalni rashodi ,00-940, ,00 91,30% 321 Naknade troškova zaposlenima ,00-940, ,00 91,30% GLAVA 2 GOSPODARSTVO, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA , , ,59 87,79% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,59 99,17% 31 Rashodi za zaposlene 0, , ,55 0,00% 311 Plaće (Bruto) 0, , ,72 0,00% 313 Doprinosi na plaće 0, , ,83 0,00% 32 Materijalni rashodi , , ,99 74,37% 321 Naknade troškova zaposlenima 0, , ,00 0,00% 323 Rashodi za usluge , , ,99 74,05% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 93,67% 35 Subvencije , , ,00 108,01% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru , , ,00 109,32% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan , , ,00 55,00% javnog sektora 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , ,00 113,33% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,00 113,33% 38 Ostali rashodi ,05 0, ,05 100,00% 381 Tekuće donacije ,00 0, ,00 100,00% 386 Kapitalne pomoći ,05 0, ,05 100,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,00 36,10% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00 36,10% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 250,00 250,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina , , ,00 36,00% 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA , ,00 0,00 0,00% 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici , ,00 0,00 0,00% 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru , ,00 0,00 0,00%

21 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 525 KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS GLAVA 4 JAVNA HIGIJENA , , ,00 94,87% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,00 94,87% 32 Materijalni rashodi , , ,00 94,87% 323 Rashodi za usluge ,00 0, ,00 100,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000, ,00 0,00 0,00% GLAVA 5 POLJOPRIVREDA , , ,39 261,17% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,39 209,28% 32 Materijalni rashodi , , ,21 166,57% 323 Rashodi za usluge , , ,21 183,87% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 146,03% 35 Subvencije 0, , ,18 0,00% 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0, , ,18 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,00 356,22% 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00 357,55% 412 Nematerijalna imovina , , ,00 357,55% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.398, ,00 0,00 0,00% 422 Postrojenja i oprema 1.398, ,00 0,00 0,00% GLAVA 6 JAVNI RED I SIGURNOST , , ,61 105,58% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,61 105,58% 31 Rashodi za zaposlene , , ,61 100,45% 311 Plaće (Bruto) ,61 0, ,61 100,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene , , ,00 220,13% 313 Doprinosi na plaće , , ,00 96,32% 32 Materijalni rashodi , , ,00 142,90% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,00 108,31% 322 Rashodi za materijal i energiju , , ,00 161,28% 323 Rashodi za usluge , , ,00 141,21% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 115,60% 34 Financijski rashodi , , ,00 60,00% 343 Ostali financijski rashodi , , ,00 60,00% RAZDJEL 09 PROSTORNO UREĐENJE, , , ,69 113,41% GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA GLAVA 1 PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I , , ,63 100,24% ZAŠTITA OKOLIŠA

22 Broj 11 Stranica GLASNIK«Četvrtak, 17. prosinca KONTA VRSTA IZDATKA PLAN REBALANS NOVI PLAN INDEKS 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,63 100,24% 31 Rashodi za zaposlene ,28-402, ,63 99,97% 311 Plaće (Bruto) , , ,00 100,37% 312 Ostali rashodi za zaposlene , , ,00 79,17% 313 Doprinosi na plaće , , ,63 99,08% 32 Materijalni rashodi , , ,00 115,24% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,00 115,24% GLAVA 2 PROSTORNO PLANIRANJE , , ,00 113,30% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,00 141,79% 32 Materijalni rashodi , , ,00 141,79% 323 Rashodi za usluge 0, , ,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 137,03% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ,00 0, ,00 100,00% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, ,00 100,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina ,00 0, ,00 100,00% GLAVA 3 ZAŠTITA OKOLIŠA , , ,06 125,95% 3 RASHODI POSLOVANJA , , ,06 126,47% 31 Rashodi za zaposlene , , ,52 99,59% 311 Plaće (Bruto) , , ,00 99,36% 312 Ostali rashodi za zaposlene ,00-800, ,00 95,53% 313 Doprinosi na plaće , , ,52 101,41% 32 Materijalni rashodi , , ,54 212,29% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,00 119,58% 322 Rashodi za materijal i energiju , , ,00 14,29% 323 Rashodi za usluge , , ,50 340,17% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,04 95,03% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE , , ,00 88,89% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 88,89% 422 Postrojenja i oprema , , ,00 20,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina , , ,00 115,38% POSEBNI DIO PRORAČUNA S PREGLEDOM PROGRAMSKE I EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

23 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 527 VINKOVCI RAZDJEL 01 REBALANS UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA Od do SVEUKUPNO RAZDJEL , , ,00-0,46% KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA PLANIRANO REBALANS NOVI PLAN RAZLIKA GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA ,79 POSLOVE GRADONAČELNIKA , ,00-0,46% Program TEKUĆI PROGRAMI , , ,00-0,46% Aktivnost A STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI , , ,00-9,16% 3 Rashodi poslovanja , , ,00-9,16% 31 Rashodi za zaposlene , , ,00-9,22% 311 Plaće (Bruto) , , ,00-9,20% 312 Ostali rashodi za zaposlene , , ,00-12,72% 313 Doprinosi na plaće , , ,00-9,20% 32 Materijalni rashodi ,00-690, ,00-3,29% 321 Naknade troškova zaposlenima ,00-690, ,00-3,29% Aktivnost A OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI , , ,00 1,92% 3 Rashodi poslovanja , , ,00 1,92% 32 Materijalni rashodi , , ,00 1,92% 323 Rashodi za usluge , , ,00 1,92%

24 Broj 11 Stranica GLASNIK«Četvrtak, 17. prosinca KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA PLANIRANO REBALANS NOVI PLAN RAZLIKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA VINKOVACA , , ,00 6,77% 3 Rashodi poslovanja , , ,00 6,77% 32 Materijalni rashodi , , ,00 0,13% 323 Rashodi za usluge ,00 0, ,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 0,13% 38 Ostali rashodi , , ,00 14,09% 381 Tekuće donacije , , ,00 14,09% Podprogram 1200: OPĆI POSLOVI , , ,00 7,17% 3 Rashodi poslovanja , , ,00 7,17% 32 Materijalni rashodi , , ,00 7,17% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,05 10,49% 322 Rashodi za materijal i energiju ,00 0, ,00 0,00% 323 Rashodi za usluge , , ,00 25,79% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,95-1,17%

25 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 529 VINKOVCI RAZDJEL 02 REBALANS NORMATIVNA DJELATNOST I OPĆI POSLOVI Od do SVEUKUPNO RAZDJEL , , ,00-7,98% KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA PLANIRANO REBALANS NOVI PLAN RAZLIKA GLAVA 1 NORMATIVNA DJELATNOST I ,22 OPĆI POSLOVI , ,00-1,30% Program TEKUĆI PROGRAMI , , ,00-1,10% Aktivnost A STRUČNO, ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE VINKOVCI , , ,00-0,69% 3 Rashodi poslovanja , , ,00-0,69% 31 Rashodi za zaposlene , , ,00-0,39% 311 Plaće (Bruto) , , ,00 2,75% 312 Ostali rashodi za zaposlene , , ,00-43,55% 313 Doprinosi na plaće , , ,00 2,61% 32 Materijalni rashodi , , ,00-10,01% 321 Naknade troškova zaposlenima , , ,00-4,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00-33,33% Aktivnost A OPĆI POSLOVI GRADSKE UPRAVE VINKOVCI , , ,00-28,57% 3 Rashodi poslovanja , , ,00-28,57% 32 Materijalni rashodi , , ,00-28,57%

26 Broj 11 Stranica GLASNIK«Četvrtak, 17. prosinca KONTA VRSTA IZDATKA FUNKCIJA PLANIRANO REBALANS NOVI PLAN RAZLIKA 323 Rashodi za usluge , , ,00-28,57% , , ,00-1,52% Program PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA , , ,00-40,74% Podprogram 1000: KAPITALNA , , ,00-40,74% ULAGANJA U PROSTORNE PLANOVE, PROSTORE I OPREMU GRADA VINKOVACA 4 Rashodi za nabavu nefinancijske , , ,00-40,74% imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00-40,74% 422 Postrojenja i oprema , , ,00-40,74% Program TEKUĆI PROGRAMI , , ,00 0,42% Podprogram 1200: OPĆI POSLOVI ,04 625, ,04 0,03% 3 Rashodi poslovanja ,04 625, ,04 0,03% 32 Materijalni rashodi ,04 625, ,04 0,03% 322 Rashodi za materijal i energiju , , ,00-0,23% 323 Rashodi za usluge , , ,04 2,14% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00-12,42% 34 Financijski rashodi 4.000,00 0, ,00 0,00% 343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 0, ,00 0,00% 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 5.000,00 0,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 5.000,00 0,00 proračuna 5.000,00 0,00% 5.000,00 0,00% Podprogram 8400: PROGRAM ZAŠTITE I , , ,96 12,33% SPAŠAVANJA 3 Rashodi poslovanja , , ,96 71,58% 32 Materijalni rashodi , , ,96 81,81% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,96 81,81% 38 Ostali rashodi 5.000,00 0, ,00 0,00% 381 Tekuće donacije 5.000,00 0, ,00 0,00%

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

Srijeda, 13. rujna GLASNIK«Broj 7 Stranica 541 Petak, 30. lipnja 2017.»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 5 Stranica 541 GLASNIK G

Srijeda, 13. rujna GLASNIK«Broj 7 Stranica 541 Petak, 30. lipnja 2017.»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 5 Stranica 541 GLASNIK G Srijeda, 13. rujna 2017.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 Stranica 541 Petak, 30. lipnja 2017.»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 5 Stranica 541 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 7 VINKOVCI,

Више

MergedFile

MergedFile 1/ 2 Obveznik: Adresa: Žiro račun: Klasa: Ur.broj: Mjesto i datum: Srebreno,, 15.03.2017 Matični broj: Šifra djelatnosti: 8411 PRORAČUN ZA 2017. GODINU OPĆI DIO rbr. 1 Prihodi Rashodi UKUPNO 63.696.616,00

Више

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće

Више

MergedFile

MergedFile Klasa: REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 20207 Mlini žiro: 2407000-86000 MB: 02554470 Šifra djelatnosti: 84 Ur.broj: Srebreno,, 0.05.208 Strana: IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 208/ U 208/

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: 022-01/14-01/15 URBROJ: 238/02-02-14-1 Bistra, 28.02.2014. Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ( "Narodne novine"

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel , fa

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel , fa ISSN 1845-9579 SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, 21.12.218. Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel. 819-, 819-11 fax. 841-465 GRADSKO VIJEĆE BROJ 12. 192. PRORAČUN Grada Duge

Више

Microsoft Word - SADRŽAJ 32.doc

Microsoft Word - SADRŽAJ 32.doc S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN 1847-6260 PAZIN, 19. prosinca 2013. GODINA: XXXIX CIJENA: 30,00 KN BROJ: 32 IZDAVAČ:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 19. svibnja 2015. BROJ 7 SADRŽAJ : STR. OPĆINSKO VIJEĆE

Више

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15),

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. 6 Prihodi poslovanja 12.299.300,00

Више

Financijski plan IT-a xls

Financijski plan IT-a xls PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA TURIZAM, ZAGREB RKP: OIB: 3068 10264179101 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor 31 Izvor

Више

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi OBRAZLOŽENJE A I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca 2015. godine Proračun Grada Daruvara za koji ukupno iznosi 36.100.353 kn prihodi

Више

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc Temeljem članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.), članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03.,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/02-01-16-4 Muć,16.12.2016.godine II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2016. GODINU OBRAZLOŽENJE II.

Више

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: 3050 11986338639 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: 881-162 GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipnja 2019. LIST IZLAZI PREMA POTREBI SLUŽBENI GLASNIK

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-00, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2019.GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. 1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽADINA ZA RAZDOBLJE

Више

Na osnovi odredbi članka 108

Na osnovi odredbi članka 108 Na osnovi odredbi članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/13., 16/14. i 4/18.)

Више

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada 2014. Broj 7 ISSN 1332-9626 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

GlasnikBistra_0614.indd

GlasnikBistra_0614.indd SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BISTRA Broj 6 Godina XIX. 21.12.2014. ISSN 1848-4948 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Bistra za razdoblje 2014.-2020. godine... 3 2. III Izmjena

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/18-01/01 URBROJ: 2186-022-01-18-9 Novi Marof, 27.12. 2018. PRORAČUN GRADA NOVOG MAROFA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2019. GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA BROJ: 7 Godina XXIII Varaždin, 29. rujna List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D

ISSN SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA BROJ: 7 Godina XXIII Varaždin, 29. rujna List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2016. BROJ: 7 Godina XXIII Varaždin, 29. rujna 2016. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 93. Izmjene i dopune Proračuna

Више

GODINA XIX Vukovar, 1. listopada Broj 9 AKTI GRADSKOG VIJEĆA Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ( Narodne no

GODINA XIX Vukovar, 1. listopada Broj 9 AKTI GRADSKOG VIJEĆA Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ( Narodne no GODINA XIX Vukovar, 1. listopada 019. Broj 9 AKTI GRADSKOG VIJEĆA Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08, 136/1 i 15/15) i članka 3. stavak 1.

Више

Microsoft Word - 05-Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna OBŽ za i projekcija za i i Odluke o izm

Microsoft Word - 05-Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna OBŽ za i projekcija za i i Odluke o izm REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016.

Више

Proracun za godinu

Proracun za godinu REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKO TROJSTVO OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta Općine

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02217, MB: 03328562 PRAVNI FAKULTET RIJEKA Razina: 11,

Више

Prorac (version 1).xls

Prorac (version 1).xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 14275, MB: 03102882 OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR Razina: 31,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 06099, MB: 03220338 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Razina:

Више

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si 2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja 2019. GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za godinu za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. godine

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

pr_ras_w_rpt_54.rpt

pr_ras_w_rpt_54.rpt IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 godine Obrazac: PR-RAS Datum:29.1.2019 GRAD ZAGREB Vrijeme: 13:25 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ

Више

Fin izvjest I-XII 2014.xls

Fin izvjest  I-XII 2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02493, MB: 03328686 SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA Razina:

Више

Proracun DV_2014.xls

Proracun DV_2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 25273, MB: 03272117 Dječji vrtić MALI PRINC Razina: 21,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 01923, MB: 03283097 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8531 Opće srednje obrazovanje iznosi

Више

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls)

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje iznosi u

Више

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 34049, MB: 02562154 GRAD BJELOVAR Razina: 22, Razdjel:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine Obveznik: RKP: 25691, MB: 03264211 DJEČJI VRTIĆ SAVICA Razina: 21, Razdjel:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 095 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

Prorac.xls

Prorac.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca

Више

Microsoft Word - gv38 Prve izmjene i dopune proračuna GZ za 2012.doc

Microsoft Word - gv38 Prve izmjene i dopune proračuna GZ za 2012.doc Gradsko vijeće Grada Zaboka temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o Proračunu («Narodne novine» br. 87/08.) i članka 30. alineje 3. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije«br.

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. Račun iz rač. plana za razdoblje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31.

Више

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: 03950557 OIB:58748387962 Broj RKP-a: 19302 Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2014. DO

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 37603 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

KM_C224e

KM_C224e IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 26506, MB: 01486993 JU NACIONALNI PARK "SJEVERNI VELEBIT"

Више

PR RAS UKUPNI 2015.xls

PR RAS UKUPNI 2015.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 29453, MB: 03393585 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 34065, MB: 02764415 Šibensko-kninska županija Razina:

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Prorac_lipanj_2017.xls

Prorac_lipanj_2017.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017. Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Račun iz rač. plana Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

Službeni glasnik Grada Omiša indd

Službeni glasnik Grada Omiša indd SLUŽBENI GLASNIK Utorak, 28. svibnja 2019. GLASNIK GRADA OMIŠA Broj 5 - Strana 1 GRADA OMIŠA LIST IZLAZI PO POTREBI. Uredništvo: Trg kralja Tomislava 5 Telefon: 862-059, 862-360, Fax: 862-022 BROJ 5 Omiš,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Djelatnost: 8510 Predškolsko

Више

Prorac-2016-ZZHM-v-2

Prorac-2016-ZZHM-v-2 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38495 Razina: 11, Razdjel: 049 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 406

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 406 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica iznosi

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38323 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01923 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01907 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38028 Naziv stavke AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine iznosi u kunama,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 26387 Razina: 11, Razdjel: 096 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

Full page print

Full page print IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 32301 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9102 Djelatnosti muzeja Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Obveznik: RKP: 36389, MB: 02544474 ISTARSKA ŽUPANIJA 52000 PAZIN, DRŠĆEVKA

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. RKP: 02918 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost:

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 032

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 032 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 11888 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03270211 za razdoblje: 1. siječanj 2014. 31. prosinac

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: Pošta

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: Pošta Broj RKP-a: 26346 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03270963 Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: 01.01.2014 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2014 Ulica

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: Pošta i mjesto: ZAGREB

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: Pošta i mjesto: ZAGREB Broj RKP-a: 01046 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03213862 Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: 1.1.2014 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2014 Ulica i kućni broj: TRG M. TITA

Више

sluzbene vijesti br.10.indd

sluzbene vijesti br.10.indd SLU@BENI LIST GRADA SAMOBORA - BROJ 10 GOD. LXIII. - 30. 12. 2017. KAZALO AKTI GRADONAČELNIKA 1. ODLUKA o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Grada Samobora za 2018. godinu...............................

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA NIJEMCI Od datuma: 1/1/2014 Pošta i mjesto: NIJEMC

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA NIJEMCI Od datuma: 1/1/2014 Pošta i mjesto: NIJEMC Broj RKP-a: 36612 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 2549123 Naziv obveznika: OPĆINA NIJEMCI Od datuma: 1/1/2014 Pošta i mjesto: 32245 NIJEMCI Do datuma: 12/31/2014 Ulica i kućni broj: TRG KRALJA

Више

BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje do

BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje do BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2015. godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: 03224244 Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra 10298 Bistra, Bolnička 21 Razina:

Више

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obvez

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obvez Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: 42153 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 979516805 Matični broj: 03397726 Naziv obveznika: Biokovka Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Више

2014.xls

2014.xls Broj RKP-a: 01804 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03207064 Naziv obveznika: TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET Od datuma: 1.1.2014 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2014 Ulica i kućni

Више

Službeni glasnik br.4

Službeni glasnik br.4 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE DONJA MOTIČINA Br. 4/17. od 15. rujna 2017. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Donja Motičina za 2017. godinu 1 2. Odluka o prihvaćanju

Више

PR RAS

PR RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9101 Djelatnosti

Више

Na temelju odredbe članka 32

Na temelju odredbe članka 32 Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ČAĐAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Godina XXIII Čađavica, 28. rujna 2016. Broj 6. S a d r ž a j AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA stranica 1. Odluka o usvajanju polugodišnjeg

Више

fin-izvjesce-2015

fin-izvjesce-2015 Broj RKP-a: 29496 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Matični broj: 03077403 za razdoblje: 1. siječanj 2015. 31. prosinac

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/03 URBROJ: Novi Marof, II.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/03 URBROJ: Novi Marof, II. REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/17-01/03 URBROJ: 2186-022-01-18-11 Novi Marof, 27. 12. 2018. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVOG MAROFA ZA 2018.

Више