Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА"

Транскрипт

1 Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ''СМЕДЕРЕВО'' СМЕДЕРЕВО ЗА ГОДИНУ Смедерево, јануар 2018 године

2 ОПШТИ ПОДАЦИ: Назив установе: Дом здравља Смедерево Смедерево Адреса установе: Кнез Михаилова бр. 51 Матични број : Шифра делатности : 8621 ПИБ: Телефон: 026/ Маил: Оснивање: На основу чланова 46, 47, 48, 50,94. и 95. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05, 72/2009-др. Закон, 88/2010,99/2010 и 57/2011), члана 5. Уредбе о Плану мреже здравствених установа и тачке Х Табеле из Уредбе о Плану мреже здравствених установа ("Службени гласник РС", број 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012 и 37/2012), члана 32. став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 8. Статута града Смедерева ("Службени гласник РС", број 2/2008), Скупштина града Смедерева, на седници одржаној године донела је Одлуку о оснивању Дома здравља ''Смедерево'' Смедерево. Средства и имовину за оснивање Дома здравља чинио је део средстава, имовине, права и обавеза Здравственог центра ''Свети Лука'' Смедерево које је користила ОЈ Дом здравља утврђен Деобним билансом Здравственог центра ''Свети Лука'' Смедерево Општа болница и Дом здравља, бр. 2634/2 од године донетог од стране Управног одбора Здравственог центра ''Свети Лука'' Смедерево, са стањем на дан е године и све евидентиране промене у пословним књигама у ОЈ Дом здравља које су настале од тада до дана уписа Дома здравља у судски регистар. Дом здравља послује под називом Дом здравља Смедерево Смедерево. Дом здравља је установа са својством правног лица. Права и дужности оснивача Дома здравља, у складу са законом, врши Град Смедерево (у даљем тексту оснивач). ДЕЛАТНОСТ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА Дом здравља је здравствена установа у којој се обавља здравствена делатност на примарном нивоу здравствене заштите на територији града Смедерева. Здравствена заштита коју пружа Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево дефинисана је Статутом и обухвата: 1) превентивну здравствену заштиту свих категорија становништва изложених повећаном ризику обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите; 2) заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију болесних и повређених; 3) патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући; 4) здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;. 5) спречавање и рано откривање и контролу малигних болести; 6) спречавање и рано откривање болести, здравствену негу и рехабилитацију за лица смештена у установе социјалног старања; 7) хитну медицинску помоћ и санитетски превоз; 8) фармацеутску здравствену заштиту кроз рад Одсека за медицинско снабдевање за потребе служби Дома здравља; 9) рехабилитацију деце и омладине са сметњама у телесном и душевном развоју; 10) друге послове утврђене законом. У оквиру делатности Дом здравља прати здравствено стање становништва и коришћење здравствене заштите, предузима и предлаже мере за њихово унапређење, подноси периодичне извештаје органима локалне самоуправе о здравственом стању становништва, сопственом раду и резултатима предузетих мера заштите, обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених и побољшање организације и услова рада, спроводи мере ради спречавања нежељених

3 компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у здравственој установи и обезбеђује сталну контролу ових мера, организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада и унутрашњу проверу квалитета стручног рада запослених, организује и спроводи мере у случају елементарних и других непогода и ванредних прилика и организује, односно обезбеђује спровођење мера за одлагање, односно уништавање медицинског отпада у складу са законом. У обављању делатности Дом здравља пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе и друге услуге из следећих области здравствене делатности и специјалности: опште медицине, педијатрије, гинекологије, медицине рада, хитне медицинске помоћи, санитетског превоза, медицине спорта, социјалне медицине са информатиком, стоматологије, поливалентне патронаже и здравствене неге. У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања здравствене делатности, у Дому здравља се организују организационе јединице за следеће области делатности: *Служба здравствене заштите предшколске деце *Служба здравствене заштите школске деце и омладине *Служба здравствене заштите жена *Служба опште медицине *Центар за превентивне здравствене услуге *Саветовалиште за дијабет *Одсек здравствене заштите радника *Служба кућне неге и лечења *Служба патронаже *Служба социјалне медицине и информатике *Служба хитне медицинске помоћи *Служба стоматолошке здравствене заштите *Служба за медицински транспорт *Служба за опште и правне послове *Служба за економско финансијске послове *Служба за техничке послове *Служба за комерцијалне послове и јавне набавке Образовање ужих организационих јединица, као и њихов просторни распоред ближе је уређен актом о организацији и систематизацији послова. За обављање делатности Дом здравља користи: # објекат Медицина рада који се налази у Смедереву у ул. Кнез Михаиловој бр. 51, # део просторија који дели са Општом болницом ''Свети Лука'' Смедерево у Смедереву у ул. Кнез Михаиловој бр. 51, # објекат у коме ради Служба за стоматолошку здравствену заштиту која се налази у Смедереву у Ул. Деспота Стевана бр. 17, # амбуланте: у Нушићевој улици у Смедереву, две амбуланте у Карађорђевој улици у Смедереву, Јадранској улици, у Ул. Драгољуба Пајића Ламела 10 у Смедереву, у Ул. Крајишких бригада на Царини, у Ул. Црвена Армије у Смедереву на Липској рампи (зграда МЗ ''25. мај''), у улици Анте Протића у Смедереву, у насељу Ковачићево, у Техничкој школи у Смедереву, Основним школама ''Димитрије Давидовић'', ''Др Јован Цвијић'', ''Јован Јовановић Змај'' и ''Доситеј Обрадовић'' у Смедереву, Железари Смедерево и амбуланте у селима и то: Сараорцима, Михајловцу, Осипаоници, Малом Орашју, Лугавчини, Петријеву, Друговцу, Радинцу, Вранову, Скобаљу, Врбовцу, Куличу, Липама, Коларима, Малој Крсни, Ландолу, Вучаку, Луњевцу, Раљи и Удовицама. ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА РАД И ДЕЛОКРУГ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА Законски оквир за рад и организацију рада Дома здравља чине најпре три фундаментална закона и то Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању и Закон о раду као и бројни подзаконски акти којима се разрађује непосредна примена напред наведених Закона. Статутом Дома здравља се детаљно уређују и разрађују сва питања од значаја постојања, организације и рада Дома здравља. Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу, а пре свега заштиту и унапређење здравља, спречавање, рано откривање и рехабилитацију болесних и повређених,

4 здравствено васпитање, саветовање, здравствену негу најшире популације свих група и узраста, са посебним освртом на едукацију деце и омладине. ЉУДСКИ РЕСУРСИ Даном отпочињања рада Дома здравља ''Смедерево'' Смедерево извршено је гашење Здравственог центра ''Свети Лука'' Смедерево. Укупан број запослених у установи на дан оснивања био је 511. На дан год. установа има укупно 487 запослених. Према структури запослених Дом здравља укупно има радно ангажованих: запослених доктора медицине, од чега је 86 запослених у сталном радном односу (од ког броја се на специјализацији налази 19 лекара), - 38 запослених доктора стоматологије, од чега је 28 стоматолога у сталном радном односу (од ког броја се један специјалиста налази на функцији вд директора установе, а на специјализацији се налази 4 стоматолога), запослених медицинских сестара, - 32 запослене стоматолошке сестре, - 7 запослених зубних техничара, - 1 запосленог фармацеутског техничара, - 8 запослених стручних сарадника, - 35 запослених административних радника и - 69 запослених техничких радника. Уважавајући све горе наведено, напомињемо да Кадровски план установе из године предвиђа максималан број медицинског особља- доктора медицине, који је број лекара у установи мањи у односу на овај план и недовољан да се адекватно одговори захтевима становништва града Смедерева. Тренутно Дом здравља Смедерево има 14 лекара мање у односу на Кадровски план установе и 18 лекара мање у односу на норматив који одређује оптималан број овог кадра за подручје наше општине. Ако овоме додамо одсутност лекара због привременог боловања (по разним основама), као и потребу да месечно у просеку 9-10 лекара користи годишњи одмор, уочава се хроничан недостатак особља, што се одражава на преоптерећеност постојећег кадра и оставља могућност за изражавање незадовољства корисника наших услуга. Град је у циљу решавања ове проблематике издвојио знатна финансијска средства и додатно до сада радно ангажовао 41 лице (лекаре, стоматологе ), што ће уз планирани пријем медицинских сестара-техничара олакшати рад установе. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО ЗА 2018 ГОДИНУ Дом здравља,,смедерево, као једна од највећих установа на примарном нивоу здравствене заштите у општини Смедерево, у седишту Подунавског региона, добро организована и опремљена, у 2018 години планира да пружи на ефикасан, рационалан и квалитетан начин услуге грађанима на територији града Смедерева у објектима којима располаже кроз службе по којима је организована. У 2018 години Дом здравља Смедерево наставља са својим првенствено превентивним активностима као и активностима у куративном лечењу. И даље ће се пружати све Законом и другим актима прописане здравствене услуге осигураницима као и свим другим лицима којима је иста потребна. Имајући у виду да здравље има изузетно важан утицај на способност људи да живе свакодневни живот, на допринос друштвеном и економском развоју као и да је право на здравље и здравствену заштиту једно од основних људских права, планирамо да овај задатак испунимо. Истовремено, тежићемо што већем остваривању начина пружања законом прописаних услуга. На основу Методолошког упуства Института за јавно здравље Батут у сарадњи са Заводом за јавно здравље Пожаревац, установа Дом здравља Смедерево сачинила је план рада за 2018 годину. Оперативни план за 2018 годину усаглашен је са Стратешким планом и орјентисан ка унапређењу превентивног рада, превенцији и раној детекцији, као и контроли масовних

5 незаразних болести и у фокусу је нашег интересовања. У наредном периоду настојаћемо да сви наши суграђани имају изабраног лекара а акредитација и поштовање стандарда биће доказ квалитета наших услуга. Стратешким планом за период од 2014 до 2019 године утврђене су активности у складу са општим циљевима који обухватају: - Унапређење превентивних здравствених услуга, - квалитет здравствене заштите, - безбедност пацијената, - промоцију здравих стилова живота, - сталну едукацију запослених, - стално унапређење квалитета здравствене заштите, - развијање специфичних знања и вештина, - побољшање доступности и приступачности здравствене заштите посебно осетљивим популационим групама (особе са инвалидитетом, Роми, социјално угрожене особе и особе смештене у установама социјалне заштите), - усвајање нових професионалних вештина, - унапређење службе кућног лечења са палијативним збрињавањем и - имплементацију информационих технологија. Током 2018 године приступиће се: - оснаживању превентивног рада, - подизању свести о здрављу, - здравствено-промотивним кампањама, - унапређењу континуираног здравствено-васпитног рада, - учешћу у пројектима за борбу против малигних болести, - јачању сарадње са школама и вртићима а у циљу одржавања предавања о здрављу, - приближавању лекара становништву и - развоју приступачне и квалитетне здравствене заштите. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2018 ГОДИНУ Дом здравља Смедерево жели постићи циљ да се планиране услуге и активности, кроз дефинисану организацију и начин спровођења пружају на ефикасан, рационалан и квалитетан начин у сврху задовољења потреба корисника - становништва града Смедерева и општине Смедерево ( становника). Крајњи циљ свих предузетих активности у здравственом систему, па тако и у планирању здравствених услуга (превентивних, куративних, дијагностичких, терапијских и рехабилитационих здравствених услуга према Правилнику о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите ( Сл. гласник РС бр.17/2013)), је унапређење здравља становништва, спречавање појава болести, благовремено лечење оболелих и рехабилитација. У планирању је испоштована законска и стручно-медицинска основа за израду планова рада здравствених установа које се финансирају средствима РФЗО-а у 2018 години. Превентивне активности планиране су у складу са садржином и обимом превентивних мера у области примарне здравствене заштите. Куративне услуге су планиране на основу извршења од до године.

6 Табеларни приказ планираних услуга здравствене заштите по службама Дома здравља Смедерево за 2018 годину Р.бр УСЛУГЕ ПЛАН ЗА Предшколски диспанзер Превентивни прегледи Куративни прегледи Дијагностичко терапијске услуге Школски диспанзер Превентивни прегледи Куративни прегледи Дијагностичко терапијске услуге Развојно саветовалиште укупно Развојно саветовалиште Услуге психолога Услуге дефектолога Здравствено васпитање Саветовалиште за младе Индивидуални здравствено васпитни рад 621 Групни здравствено васпитни рад Служба здравствене заштите жена Превентивне услуге Куративне услуге Дијагностичко терапијске услуге Служба опште медицине Превентивни прегледи Куративни прегледи Дијагностичко терапијске услуге Центар за превентивне здравствене услуге одраслих Служба здравствене заштите радника Превентивни прегледи Куративне услуге Дијагностичко терапијске услуге а Кабинет спортске медицине 0 9 Служба кућног лечења и неге Прегледи лекара Дијагностичко терапијске услуге Служба патронаже Посете новорођенчету и породиљи Посете породици Здравствено васпитни рад Социјална медицина и информатика Прегледи Дијагностичко терапијске услуге Служба хитне медицинске помоћи Прегледи Дијагностичко терапијске услуге Служба стоматолошке здравствене заштите Превентивне услуге Остале услуге У К У П Н О

7 Напомене: Методологија планирања ИЗЈЗС Др Милан Јовановић Батут за 2018 годину налаже да се План рада прави на основу извршења фактурисаних услуга за период од до године. *Служба здравствене заштите предшколске деце превентивни прегледи и услуге дефектолога у Развојном саветовалишту су планирани у већем обиму у односу на извршење јер методологија планирања налаже планирање обухвата одређених популационих групација превентивним прегледима (а не планирање на бази извршења претходно поменутих прегледа/ услуга). Настојаћемо да превентивне услуге које смо планирали остваримо у 2018 години са процентом реализације од %. У служби за здравствену заштиту деце предшколског узраста током 2018 године радиће се на повећању броја превентивних прегледа, нарочито код деце узраста две, три и четири године. Настојаћемо да превентивне услуге које смо планирали остваримо у 2018 години уз примену постојећих националних водича добре праксе ради обезбеђивања једнаке доступности квалитета и адекватног обима превентивних прегледа препоручених овим документом. Развојно саветовалиште наставља свој превентивни рад и даје подршку правилном развоју деце у раном детињству, здравствени сарадници и изабрани педијатри побољшаће квалитет рада службе и правовремено дијагностиковати одређена патолошка стања код деце предшколског узраста, што је врло значајно у овом осетљивом периоду живота. *Служба за здравствену заштиту школске деце - је организациона јединица Дома здравља Смедерево која пружа услуге на примарном новоу школској деци. Превентивни рад ове службе одвија се у задовољавајућем обиму и наставиће се истим у 2018 години. Према препорукама Министарства здравља планира се повећање обухвата деце која примају вакцину против ХПВ вируса што је од националног интереса. Саветовалиште за младе у оквиру ове службе планира да као и до стада обавља квалитетан и свеобухватан превентивни рад са младима. Планира се доследна примена усвојених процедура и поступака пружања здравствене заштите као и стандарда утврђених и спроведених акредитационим поступком. *Здравствена заштита одраслих Служба опште медицине, Одсек здравствене заштите радника област изабрани лекар и Центар за превентивне здравствене услуге. Стратешки циљ ове службе је превенција обољења становништва кроз рад на раном откривању и спречавању масовних незаразних болести, малигних болести, борба против ризичног понашања, афирмисање здравог начина живота, подизање опште здравствене културе кроз интензиван здравствено васпитни рад одраслих. У плану је укупни обухват становништва превентивним услугама. Прошлогодишња реализација превентивних прегледа је сходно стратешким циљевима повећана што је за овај једногодишњи период заиста задовољавајуће, те планирамо да пратећи извршење и у овој 2018 години обухват превентивних прегледа за ове службе буде повећан за 5%. План куративних прегледа је на нивоу извршења. Превентивни прегледи су улагање у здравље, зато су и наши планови у 2018 години орјентисани на превентивни рад. Превентивни рад ове службе у протеклој години одвијао се и у кућним условима ангажовањем лекара и акцијама превентивних прегледа у градским и сеоским срединама, са разнородном популацијом, као и са особама са инвалидитетом. Ова служба прати Календар здравља и у складу са њим усклађује превентивне активности. Планирају се и иницирају у 2018 години отварања и интензивирање рада саветовалишта за дијабет и отварање саветовалишта за хроничне незаразне болести. Пружање куративних услуга вршиће се у складу са Законом прописаним и другим актима. Истовремено ће се тежити ка што већем осавремењавању начина пружања Законом прописаних услуга, све у циљу боље и брже комуникације лекара и пацијента. *Служба за здравствену заштиту жена у наредној 2018 години наставља са спровођењем организованог скрининга за дојку према Стручно-методолошком упутству Министарства здравља и Акционим планом Дома здравља Смедерево који је усаглашен са капацитетима Опште болнице Св. Лука Смедерево која је реализатор мамографских прегледа и даље дијагностике, јер Дом здравља нема своју радиолошку службу. Начин позивања и репозивања жена на скрининг прегледе је путем телефона и посетама патронажне службе. Дом здравља Смедерево има континуирану акцију у медијима (ТВ и радио емисије), сталну активност Превентивног центра Дома здравља у

8 виду одржавања едукативних скупова на целој територији града Смедерева као и сталне активности патронажне службе на едукацији и позивању жена на скрининг прегледе. Дом здравља Смедерево у 2018 години планира још обимније активности у спровођењу Акционог плана организованог скрининга рака дојке у сарадњи са Општом болницом Св. Лука Смедерево. *Служба поливалентне патронаже планира да у 2018 години рад на превенцији и даље ревносно спроводи, да се активности у складу са календаром здравља редовно спроводе као и интензивирање здравствено васпитног рада. *Служба кућног лечења и неге - планира број прегледа лекара и дијагностичко терапијских услуга на нивоу извршење у претходној години. План је, у складу са мерама извршења и потребама становништва, стална едукација болесника и њихових породица у оквиру палијативног збрињавања пацијента тимским радом лекар - медицински техничар. *Служба хитне медицинске помоћи - свој план заснива на нивоу извршења у претходној години и потреба становништва. *Служба стоматолошке здравствене заштите - план превентивних прегледа је на основу методологије са обухватом одређене популације становништва знатно већи у односу на извршење, али настојаћемо да организацијом постигнемо што већи обухват у превентивном раду. *Служба социјалне медицине и информатике - план 2018 године је на нивоу извршења, радићемо на праћењу, евалуацији и анализи здравственог стања становништва, на превенцији и контроли заразних и незаразних болести, унапређењу хигијенско епидемиолошких надзора болести, повреда и фактора ризика по здравље. Потребно је повећати проценат обухвата вакцинисаних особа код обавезних и необавезних вакцина. Уређење квалитетне здравствене заштите ће омогућити организацију ресурса на најделотворнији начин. Неопходно је континуирано одржавање информационог система и увођење стандарда који намеће нови Закон, као и брзи развој у овој области. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА Протеклих година Дом здравља Смедерево својим радом настоји да успешно спроводи скрининге, што планира да настави и у 2018 години, јер пружање здравствених услуга спровођења скрининга - раног откривања рака дебелог црева, грлића материце и дојке, чија је основна сврха смањивање морталитета и побољшање квалитета живота пацијента, наш је приоритетни циљ, заједно са укупним превентивним радом у очувању и заштити здравља и живота грађана. Планирамо да и у 2018 години наставимо са спровођењем организованог скрининга и што успешније остваримо задати план. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ У 2018 години настављамо са праћењем показатеља квалитета рада у примарној здравственој заштити. Такође се израђује и интегрисани план унапређења квалитета рада. Табела праћења индикатора стратешког плана редовно се прати и дати индикатори праћења превентивног рада евидентирају. Наставићемо да и даље пратимо ове показатеље и у 2018 години. Задовољство корисника здравствених услуга и запослених у здравству биће праћено и евалуирано на основу анкете која се спроводи у децембру сваке године по методологији Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут. Наши циљеви у унапређењу квалитета су: - побољшати здравствено стање популације, - једнак приступ за једнаке потребе, - промовисање солидарности између свих друштвених слојева, - услуга са пацијентом у центру система, - безбедност и стално унапређење квалитета, - одрживост, већа ефикасност и делотворност, - оснаживање и развој људских ресурса и

9 - веће задовољство заједнице и пацијента. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ У 2018 ГОДИНИ Дом здравља Смедерево добио је сертификат на три године који обухвата период од јануара 2015 до јануара 2018 године. Добијање сертификата обавезује установу на даље активности у смеру квалитетног и безбедног пружања услуга. Сва достигнућа у процесу акредитације неопходно је пратити, одржавати и унапређивати. У 2018 години нашој установи предстоји реакредитација. Као акредитована здравствена установа Дом здравља Смедерево ће улагати напоре за достизање постављених циљева, одржавање достигнутог акредитационог нивоа, поштовање усвојених процедура, рационализацију у свим сегментима овог пословања, спровођење активности на изради клиничких путева, јачање стручности и компетентности здравствених радника и едуковање запослених и осигураника о правима пацијента у систему здравствене заштите. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ Праћење и анализа објављених података Републичког фонда за здравствено осигурање у форми К и С табеле, које приказују рад лекара у здравственој заштити одраслих, деце и жена и у стоматолошкој здравственој заштити, редовно ће се пратити у 2018 години у складу са дефинисаним критеријумима регистрације опредељених пацијената, рационалности, ефикасности и превенције. РЕГИСТРАЦИЈА ОСИГУРАНИКА Економска и социјална криза негативно утичу на регистрацију осигураника (смањује се и нестабилан је број осигураника РФЗО-а). Увођење новог начина финансирања домова здравља диктира неопходност активног праћења и унапређења регистрације осигураника код изабраних лекара. ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2018 ГОДИНИ Планиран је рад на реализацији циља сталне едукације запослених и усвајања нових професионалних вештина. Управни одбор је усвојио План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника Дома здравља Смедерево за 2018 годину. Планирају се специјализације из: опште медицине 3, ургентне медицине 2, педијатрије 4, превентивне и дечије стоматологије 3, болести зуба 1, ортопедије вилице 1 и стоматолошке протетике 1. Као и претходних година, у 2018 години се планира наставак стручног усавршавања здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених Дома здравља Смедерево кроз интерне и екстерне едукације, семинаре, конгресе и симпозијуме. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ Дом здравља,, Смедерево спроводи редовне активности из области очувања безбедности и здравља на раду у свим објектима. У 2018 години се планира наставак провере безбедности и здравља на раду по службама. У складу са Програмом мера донетим на основу Правилника о правима, обавезама и одговорностима из области безбедности и здравља на раду као и Правилника о заштити од пожара Дома здравља Смедерево за 2018 годину, у објектима Дома здравља Смедерево спроводиће се редовна годишња и периодична испитивања услова радне средине, прегледи и испитивања опреме за рад, контрола зрачења апарата, периодични прегледи електричне и громобранске инсталације по објектима, сервис ватрогасних апарата и хидрантске инсталације. Као и сваке године, за 2018 годину се планирају обуке свих запослених из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, као и редовна обука новозапослених приликом заснивања радног односа. У области заштите од пожара, вршиће се и периодичне обуке запослених радника. Планира се и одлазак на курсеве, семинаре и полагање стручног испита запослених на пословима безбедности и здравља на раду.

10 ПЛАН РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО У 2018 ГОДИНИ Циљ руководства је да Дом здравља ''Смедерево'' буде водећа установа на примарном нивоу здравствене заштите и постане дефинитивни лидер на пољу превентивног здравственог рада, почевши од здравствене заштите деце, па надаље. Такође, циљ је и да Дом здравља ''Смедерево'' буде регионални центар за едукацију свих профила здравствених радника на примарном нивоу, јер за то постоје сви потребни услови, како кадровски, тако и просторни. Даљом промоцијом здравља НАШ ЦИЉ ЋЕМО ПОСТИЋИ Оснаживање превентивног рада Дома здравља пре свега кроз активности Превентивног центра и његово приближавање нашим суграђанима. Унапређење информисања (стална сарадња са свим врстама медија и здравствених радника, као и интерсекторска сарадња), стално присуство у медијима ради подизања свести о здрављу Здравствене промотивне кампање Унапређење континуираног здравствено-васпитног рада. Сталним ажурирањем података на сајту Дома здравља Поштовањем Пословног кодекса Учешћем у пројектима везаним за имплементацију Националне стратегије за борбу против рака (рак дојке, дебелог црева и грлића материце) Јачање рада Саветовалишта за младе кроз повећан број предавања у основним и средњим школама о репродуктивном здрављу, о штетности психо-активних супстанци, као и кроз одржавање радионица из бројних области (репродуктивно здравље, ненасилна комуникација...). Приближавањем лекара становништву и развојем приступачне и квалитетне здравствене заштите кроз: > Праћење, евалуација и анализа здравствених потреба и очекивања друштвене заједнице > Континуирани обилазак тима лекар - медицинска сестра пацијената из најудаљенијих села, који немају амбуланту у свом селу. > Пружање свих специјалистичких здравствених услуга из области рада Дома здравља на терену најтежим и непокретним пацијентима. Даљим развојем информационог система Дома здравља Кроз компоненту информатизације планирана је набавка додатне рачунарске опреме и умрежавање сеоских амбуланти и амбуланти ван централе која нам је неопходна да би у читавом систему Дома здравља заживео е-картон, а последично и Кол центар, што ће значити брже заказивање прегледа, даље смањење времена чекања на преглед и, још значајније, више времена ће изабрани лекар моћи да посвети својим пацијентима. Импламентацијом принципа тимског рада У службама које раде по принципу изабраног лекара ће се до краја имплементирати принцип тимског рада у службама које имају изабраног лекара (општа медицина, педијатрија, гинекологија и стоматологија), што ће додатно повећати проценат опредељених пацијената и тиме утицати на увећање капитационе оцене установе Дома здравља. Кроз сагледавање старосне структуре лекарског кадра и потребе сваке организационе јединице понаособ, кроз консултације са начелницима свих служби, биће предложен План стручног усавршавања за 2018 годину за први и други конкурсни рок у Дому здравља.

11 План је благовремено занављање кадра из специјалности: Педијатрије, Ургентне медицине, Медицине рада, Гинекологије и акушерства, Дечје и превентивне стоматологије и свих других грана где се укаже потреба а има основа по анализи надлежног Завода за јавно здравље. У свом раду Дом здравља ''Смедерево'', у складу са Ценовником РФЗО фактурише све пружене услуге које се пружају на терет средстава обавезног здравственог осигурања Филијали РФЗО у Смедереву. У делу фактурисања, настоји се да се оспорења фактуре, која се евентуално појаве из разлога неоверених здравствених књижица благовремено отклоне кроз одговарајуће поступке контроле фактуре на Порталу РФЗО пре коначног слања. У овим активностима достигнут је ниво који гарантује сигурност у правдању фактуре и испостављању рачуна Филијали за све пружене услуге и издате лекове. У делу услуга које се пружају ван обавезног здравственог осигурања важи и примењује се Економски ценовник усвојен од стране органа управљања. Економски ценовник примењују се у области стоматолошких прегледа и услуга претходних и периодичних прегледа запослених које упућују послодавци и истим се остварује сопствени приход из кога се сервисирају обавезе пре свега према неуговореним запосленима и запосленима на одређено време и из кога се планира део инвестиција, набавка дела потребне опреме и финансирање заосталих дугова из ранијег периода које је установа наследила Деобним билансом. Све наведене активности морају бити у складу са Стратешким планом Дома здравља уважавајући чињеницу да је наша установа акредитована 2014 године на период од три године. МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ Уважавајући чињеницу да располажемо опремом која има већ дужи период експлоатације, планирамо да сходно расположивим финансијским средствима извршимо улагање у одржавање основних средстава, као и улагање у текуће и инвестиционо одржавање објеката, али и куповину нове опреме.» План текућег одржавања опреме и објеката У 2018 години Дом здравља ''Смедерево'' планира низ активности којима би се извршиле потребне адаптације простора који користе службе у свом раду. Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе дефинише услове које морају испуњавати просторије које се користе за обављање здравствене делатности на примарном нивоу и у складу са тим треба извршити опремање простора за унапређење услова за обављање редовних активности. Сходно наведеном предвиђено је издвајање средстава за санирање истурених амбуланти, као и значајна финансијска средстава за одржавање медицинске, стоматолошке и опреме за возни парк. Укупно предвиђена средства за текуће одржавање опреме и објеката планирају се у износу од ,00 динара и финансираће се са позиција текућих поправки зграда и објеката, текућих поправки и одржавања опреме и трошкова материјала за посебне намене. Предвиђена средства за материјал за посебне намене користиће се за куповину потрошног материјала, резервних делова и алата и инвентара. Динамика извршења са тачно утврђеним износима биће реализована по изради пројектне и техничке документације, као и након спроведеног поступка одабира најповољнијих понуђача и добављача у складу са Законом о јавним набавкама.» План инвестиционог одржавања објеката Планом за 2018 годину предвиђено је инвестиционо улагање у објекте у видини од ,00 динара из средстава оснивача. Финансирање из сопственог прихода не планирамо у 2018 години. Све предвиђене активности биће прецизније дефинисане Планом набавке добара, услуга и радова за 2018 годину, који ће чинити саставни део плана рада Дома здравља Смедерево. ПЛАН НАБАВКЕ ОПРЕМЕ (ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА) У 2018 ГОДИНИ У 2018 години Дом здравља ''Смедерево'' планира да у складу са финансијским могућностима изврши набавку недостајуће опреме и апарата потребних за рад и несметано

12 извршавање радних задатака у службама, у складу са Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе. Сагледавајући приоритете, расположива финансијска средства из сопственог прихода која се могу издвојити за ову намену, али и разумевање оснивача који је планирао издвајање за ову намену, планирамо куповину опреме у висини од ,00 динара. Средства се планирају за куповину: - саобраћајне опреме у висини од ,00 динара (из средстава оснивача) - медицинске опреме у висини од ,00 динара ( ,00 динара из средстава оснивача, ,00 динара из сопствених средстава и ,00 динара из донација. Планирани издаци за медицинску опрему односе се на: стоматолошке апарате, ЕКГ апарате, лутке за одрасле и за бебе, аудиометар, рефлектор, вагу са висинометром, колпоскоп, ултразвук портабл, дефибрилатор Рекапитулацијом свега горе наведеног планирамо да за текуће и инвестиционо одржавање, као и набавку опреме издвојимо ,00 динара. В.Д. Директора Дома здравља "Смедерево" др стом Светлана Михић Јовановић специјалиста ортопедије вилице

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 2015.GOD. Šibenik, veljača 2015. god. -2-1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године ( Службени

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Program rada i razvoja za godinu

Program rada i razvoja za godinu ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2015. ГОДИНУ Нови Сад, март 2015. САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2015. ГОДИНУ... 4 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА... 7 3. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/ dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/ dr. zakon, 93/2014,

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 72/ dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/ dr. zakon, 93/2014, ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom

Више

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016.2017. ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријских и практичних сазнања систематски изучава социјалне

Више

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О УСВАЈА се I измена и допуна Плана набавки Здравственог центра Ужице за 2016.годину и то: У делу Услуге додаје се позиција 2.21 Поправка магнетне резонанце 1,5 Т HDxT у Општој болници Ужице. Процењена вредност

Више

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx На основу чл. 41, 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), ) и члана 39. Статута Горан Ковачић школски одбор Основне

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ 2018 2019. 9.1. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ 9.1.1. Заједничке активности Р. бр. АКТИВНОСТ РОК

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 70,00 424. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

На основу чл

На основу чл Дел.број. 628/4 од 13.11.2013.године. На основу чл. 41, 42. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09,52/11 и 55/13) и члана 113 Статута

Више

ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, 22406 Ириг Тел/факс: 022/2462-030 Е-пошта: dzirig@open.telekom.rs ПИБ: 105201817 Матични број: 08879346 ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ Ириг, март

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode] PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOVNE METODE RADA MEDICINSKE SESTRE U PZZ Proces zdravstvene nege, timski metod, dispanzerski, epidemiološki, socijalno-medicinski, statističko-informacioni i zdravstveno

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ

СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 2012-2015. године Јелена Поповић, Одељење за едукацију корисника финансијских услуга април 2013. године Стратегија усвојена марта 2012. године структура Србија

Више

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 111/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС,

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 111/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 111/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07) и члана 18. став 1. тачка 20. Статута

Више

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст

ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравст ПЛАН РАДА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА 2019. ГОДИНУ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Здравствена установа: Завод за здравстену заштиту радника Министарства унутрашњих послова

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer AKCIONI PLAN 2019-2020. ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mera Republika Srbija poseduje efikasan i održiv sistem

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ДАТУМ

ДАТУМ 04.05.2017. Филозофски факултет 08:30-11:30 05.05.2017. Здравствена станица «Дуваниште» 08:00-11:00 «Отворена врата» Скрининг на дијабетес 06.05.2017. Одељење дерматовенерологије Поливалентно патронажна

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: 14.12.2018.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 46.Закона о локалној

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више