HRVATSKI SABOR 4144 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI Proglašavam Zakon o bo

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "HRVATSKI SABOR 4144 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI Proglašavam Zakon o bo"

Транскрипт

1 HRVATSKI SABOR 4144 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI Proglašavam Zakon o boravišnoj pristojbi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca godine. Klasa: /08-01/181 Urbroj: / Zagreb, 18. prosinca Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. I. OPĆE ODREDBE ZAKON O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje obveza plaćanja boravišne pristojbe, način utvrđivanja visine boravišne pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava boravišne pristojbe, rokovi i način naplate i uplate boravišne pristojbe, prijava i odjava turista, te druga pitanja od značenja za prikupljanje i raspoređivanje boravišne pristojbe i evidenciju turističkih noćenja. Članak 2. (1) Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica. (2) Turističke zajednice boravišnu pristojbu koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu. II. OBVEZNICI I NAČIN PLAĆANJA BORAVIŠNE PRISTOJBE (1) Boravišnu pristojbu plaćaju: Članak 3.

2 1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, 2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising), 3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu, 4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu, 5. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe. (2) Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. (3) Boravišnu pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. Članak 4. Iznimno od članka 3. ovoga Zakona, boravišnu pristojbu ne plaćaju: 1. djeca do dvanaest godina starosti, 2. osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj, 3. sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove, 4. sezonski radnici, 5. članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada, 6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci, 7. vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući, 8. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi, 9. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju. Članak 5. Boravišnu pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:

3 1. osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti, 2. osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF. Članak 6. Osobe iz članka 4. i 5. ovoga Zakona dokazuju pravo na neplaćanje boravišne pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl. Članak 7. Odredbe članka 4. i 5. ovoga Zakona ne primjenjuju se na nautičare, osim odredbi članka 4. točke 1. i 2. ovoga Zakona. Članak 8. Članovima uže obitelji u smislu ovoga Zakona smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh. Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost Članak 9. (1) Osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (u daljnjem tekstu: smještajni objekt) plaćaju boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju. (2) Smještajnim objektom u smislu ovoga Zakona smatraju se svi objekti u kojima usluge smještaja pružaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladno propisima o pružanju usluga smještaja, kao i prostori u kojima je, sukladno propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, organizirano kampiranje izvan kampova za vrijeme održavanja sportskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija. (3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka boravišnu pristojbu plaćaju pravnoj ili fizičkoj osobi s kojom su ugovorile pružanje usluge smještaja. Putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma Članak 10. (1) Putnici koji koriste usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma plaćaju boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju.

4 (2) Plovnim objektom nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona smatraju se plovni objekti za odmor i rekreaciju i plovni objekti za višednevna krstarenja na kojima se pružaju usluge u nautičkom turizmu (charter, cruising) sukladno propisima o pružanju usluga u turizmu. (3) Putnici iz stavka 1. ovoga članka boravišnu pristojbu plaćaju pravnoj ili fizičkoj osobi s kojom su ugovorili pružanje usluga na plovnom objektu. (4) Putnici iz stavka 1. ovoga članka boravišnu pristojbu plaćaju u visini utvrđenoj za turistički A razred u razdoblju glavne sezone. Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu Članak 11. (1) Iznimno od članka 3. stavka 2. ovoga Zakona osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: osobe u domaćinstvu) plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe. (2) Osobe u domaćinstvu koje sukladno rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga osoba u domaćinstvu, iznajmljuju dvije sobe ili jedan apartman do najviše četiri postelje, u naseljima, općinama i gradovima u kojima je prosječna godišnja popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju prema podacima turističke zajednice manja od 40 dana, boravišnu pristojbu mogu naplatiti istodobno s naplatom pružene usluge noćenja ili mogu boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu. (3) Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe iz stavka 1. ovoga članka je umnožak broja kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, koeficijenta razreda turističkog mjesta u kojem se pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i visine boravišne pristojbe. (4) Koeficijenti razreda turističkog mjesta utvrđuju se u visini 1,00 za razred A, u visini 0,85 za razred B, u visini 0,70 za razred C i u visini 0,50 za razred D i druga nerazvrstana mjesta. (5) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može na prijedlog turističkog vijeća turističke zajednice mjesta, općine ili grada odrediti za turističko mjesto (naselje, općinu, grad) zone i različitu visinu koeficijenta boravišne pristojbe za pojedine zone. (6) Predstavničko tijelo iz stavka 5. ovoga članka može odrediti najviše tri zone unutar turističkog mjesta. Iznos koeficijenta u najnižoj zoni unutar razreda turističkog mjesta ne može biti manji od koeficijenta utvrđenog za prvi sljedeći niži razred turističkog mjesta. (7) U D razredu turističkog mjesta ne mogu se određivati zone. (8) Predstavničko tijelo iz stavka 5. ovoga članka može, za općine i gradove, odnosno naselja u kojima je prosječna popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju veća od 40 dana godišnje, na prijedlog turističkog vijeća turističke zajednice mjesta, općine ili grada, donijeti odluku o povećanju koeficijenta iz stavka 4. ovoga članka, ali tako utvrđeni koeficijent može biti u najviše dvostrukom iznosu od iznosa koeficijenta propisanog u stavku 4. ovoga članka.

5 (9) Odluke iz stavka 5 i 8. ovoga članka predstavničko tijelo donosi do kraja rujna tekuće godine za sljedeću godinu i dostavlja Ministarstvu financija Poreznoj upravi, nadležnoj područnoj jedinici Državnog inspektorata i ministarstvu nadležnom za turizam (u daljnjem tekstu: ministarstvo), te turističkoj zajednici mjesta, općine ili grada. Osobe koje borave u kući ili stanu za odmor Članak 12. (1) Vlasnici kuće ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu boravišnu pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju. (2) Vlasnik iz stavka 1. ovoga članka i članovi njegove obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%. (3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor u turističkoj općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju glavne sezone. (4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu. (5) Kućom ili stanom za odmor, u smislu ovoga Zakona smatra se svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, a koja nije smještajni objekt iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona. (6) Odredbe stavka 2. i 4. ovoga članka ne primjenjuju se na strane državljane. (7) Iznimno, odredbe stavka 2. i 4. ovoga članka primjenjuju se na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Osobe koje borave na plovilu Članak 13. (1) Vlasnik ili korisnik plovila za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu (u daljnjem tekstu: nautičari) boravišnu pristojbu plaća u paušalnom iznosu. (2) Plovilom u smislu ovoga Zakona smatra se svako plovilo duže od 5 m s ugrađenim ležajevima, koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje, a koje nije plovni objekt nautičkog turizma iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona. Članak 14. (1) Nautičari su dužni boravišnu pristojbu uplatiti turističkoj zajednici prije isplovljavanja plovila. (2) Turistička zajednica nautičarima koji su platili boravišnu pristojbu iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona izdaje vinjetu kao potvrdu o plaćenoj boravišnoj pristojbi.

6 (3) Oblik, sadržaj i vrijeme važenja vinjete, mjesto na koje se ona lijepi, te način evidencije i izdavanja vinjete propisat će ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom. (4) Nautičari su dužni vinjetu nalijepiti na mjesto određeno propisom iz stavka 3. ovoga članka. III. VISINA BORAVIŠNE PRISTOJBE Članak 15. (1) Visina boravišne pristojbe ovisi o turističkom razredu u koje je razvrstano naselje u kojem se ostvaruje noćenje i o razdoblju sezone. (2) Visina paušalnih iznosa boravišne pristojbe utvrđuje se na temelju prosječnog broja noćenja ostvarenih u prethodnoj godini u vrsti smještaja za koje se plaća boravišna pristojba. (3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, visina paušalnog iznosa boravišne pristojbe iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona ovisi o dužini plovila i trajanju boravka osoba na plovilu. (4) Razdoblja sezone u turističkim općinama ili gradovima utvrdit će ministar pravilnikom na prijedlog Hrvatske turističke zajednice. Članak 16. Visinu boravišne pristojbe na prijedlog ministra utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, u pravilu, u prvoj polovini tekuće godine za sljedeću godinu. IV. NAPLATA, UPLATA I RASPODJELA BORAVIŠNE PRISTOJBE Naplata boravišne pristojbe Članak 17. (1) Pravna i fizička osoba koja naplaćuje pružanje usluga noćenja u smještajnom objektu ili pružanje usluga noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma naplaćuje boravišnu pristojbu istodobno s naplatom pružene usluge. (2) U računu za pružene usluge iz stavka 1. ovoga članka posebno se označuje iznos naplaćene boravišne pristojbe, a u slučaju iz članka 4. ovoga Zakona navodi se osnova za oslobođenje od plaćanja, te u slučaju iz članka 5. ovoga Zakona navodi se i osnova za plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe. (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu, u računu za naplatu izvršne usluge noćenja, ne moraju navesti iznos boravišne pristojbe. (4) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju naplatiti boravišnu pristojbu u visini drugačijoj od utvrđene sukladno članku 16. ovoga Zakona.

7 Rokovi uplate boravišne pristojbe turističkoj zajednici Članak 18. (1) Pravna i fizička osoba iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona obvezna je boravišnu pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravna i fizička osoba koja naplatu boravišne pristojbe obavlja s naplatom usluge pružene na temelju ugovora s putničkom agencijom, iznos boravišne pristojbe uplaćuje tri dana nakon naplate računa za pruženu uslugu, a najkasnije u roku od šezdeset dana od posljednjeg dana boravka osobe u smještajnom objektu, odnosno na plovnom objektu nautičkog turizma. (3) Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu paušalni iznos boravišne pristojbe (članak 11. stavak 1.) uplaćuju u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine. Uplata obroka paušala obavlja se na temelju uplatnica koje izdaje turistički ured nadležne turističke zajednice. (4) Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos boravišne pristojbe (članak 12. stavak 4.) obvezan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. (5) Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju (članak 12. stavak 1.), obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka u turističkoj općini ili gradu. (6) Ministar će pravilnikom propisati način naplate boravišne pristojbe iz stavka 3. ovoga članka. Račun uplate i raspodjela boravišne pristojbe Članak 19. (1) Boravišnu pristojbu iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i osobe iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona, uplaćuju na poseban račun Hrvatske turističke zajednice. (2) Hrvatska turistička zajednica 40% sredstava iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje turističkim zajednicama na čijim se područjima ostvaruje turistički promet, 10% nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijim se područjima ostvaruje promet u nautičkom turizmu, a preostalih 50% sredstava koristi za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma. (3) Ministar će pravilnikom propisati kriterije za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe iz stavka 2. ovoga članka, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za zaštitu prirode.

8 Članak 20. (1) Boravišnu pristojbu iz članka 9. stavka 1. i 3., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 1. i 4. ovoga Zakona pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu, osobe u domaćinstvu, te vlasnici kuća i stanova za odmor, uplaćuju na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobe iz članka 11. stavka 1. i članka 12. ovoga Zakona boravišnu pristojbu mogu uplatiti neposredno u turističkoj zajednici koja je ta sredstva dužna prvog sljedećeg radnog dana od dana uplate uplatiti na račun iz stavka 1. ovoga članka. (3) Uplaćena sredstva boravišne pristojbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka, banka kod koje je otvoren račun iz stavka 1. ovoga članka, u roku od dva dana od dana uplate dostavlja korisnicima prema sljedećem rasporedu: 1. 65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada, od čega 30% sredstava turistička zajednica doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana, i koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa općine ili grada i turističke zajednice općine ili grada, 2. 10% sredstava turističkoj zajednici županije, 3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici. (4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za turističke zajednice općina i gradova koje ostvaruju bruto prihod manji od ,00 kuna godišnje boravišna pristojba raspoređuje se prema sljedećem rasporedu: 1. 80% turističkoj zajednici općine ili grada, od čega 30% sredstava turistička zajednica doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana i koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa općine ili grada i turističke zajednice općine ili grada, 2. 20% turističkoj zajednici županije. (5) Turistička zajednica 30% sredstava iz stavka 3. točke 1. ovoga članka općini ili gradu doznačuje najkasnije zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. (6) Ukoliko nisu osnovane turističke zajednice općine ili grada, uplaćena sredstva boravišne pristojbe raspoređuju se 50% turističkoj zajednici županije i 50% Hrvatskoj turističkoj zajednici, a sredstva se koriste namjenski za unapređenje i promicanje turizma na području na kojem su prikupljena. (7) Vlada Republike Hrvatske propisom iz članka 16. ovoga Zakona određuje iznos dijela boravišne pristojbe koji se uplaćuje na poseban račun Hrvatske turističke zajednice. (8) Sredstva iz stavka 7. ovoga članka koriste se namjenski za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa u turistički nerazvijenim područjima.

9 V. PRIJAVA I ODJAVA TURISTA Članak 21. (1) Pravna i fizička osoba koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu ili uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i osoba u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu, obvezni su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici općine, grada ili njihovim podružnicama, sve osobe kojima pružaju uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. (2) Vlasnik kuće ili stana za odmor i stanovnik turističke općine ili grada obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici općine ili grada ili njihovim podružnicama, sve osobe koje borave u toj kući ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak. (3) Pravna i fizička osoba koja pruža uslugu smještaja u smještajnom objektu, osoba u domaćinstvu i vlasnik kuće ili stana za odmor prijavu i odjavu iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavljaju turističkoj zajednici općine ili grada ili njihovim podružnicama u općini, gradu ili naselju u kojima osobe borave. (4) Pravna i fizička osoba koja pruža uslugu noćenja na plovnom objektu prijavu i odjavu iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja u turističkoj zajednici općine ili grada ili njihovim podružnicama u naselju, općini ili gradu iz kojeg osobe koje borave na plovnom objektu nautičkog turizma ili na plovilu (posada) prvi put isplovljavaju. (5) Turističke zajednice su dužne voditi popis osoba čiji se boravak mora prijaviti prema stavku 1. i 2. ovoga članka. (6) Ministar će pravilnikom propisati način vođenja popisa osoba iz stavka 5. ovoga članka te oblik i sadržaj obrasca prijave. (7) Iznimno, pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka nisu obvezne prijaviti turističkoj zajednici osobe iz članka 4. točke 4., 5., 8. i 9. ovoga Zakona. VI. NADZOR Članak 22. (1) Inspekcijski nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom boravka turista obavlja Državni inspektorat. (2) Pravnoj i fizičkoj osobi iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona, vlasniku kuće ili stana za odmor, koji u propisanom roku (članak 18. stavak 1., 2., 3. i 5.) na račun iz članka 20. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, ne uplate boravišnu pristojbu, gospodarski inspektor Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: gospodarski inspektor) rješenjem će naložiti uplatu boravišne pristojbe. (3) Nautičarima iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona koji prije isplovljavanja plovila ne uplate boravišnu pristojbu u turističkoj zajednici (članak 14. stavak 1.), gospodarski inspektor rješenjem će naložiti uplatu boravišne pristojbe.

10 Članak 23. Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u turističkoj zajednici obavlja ministarstvo. VII. KAZNENE ODREDBE Članak 24. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do ,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do ,00 kuna fizička osoba iz članka 17. stavka 1. ovoga Zakona, ako na propisani račun ne uplati boravišnu pristojbu svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju ili ako sredstva boravišne pristojbe ne uplati u roku od tri dana nakon naplate računa, a najkasnije u roku od šezdeset dana po pruženoj usluzi (članak 18. stavak 1. i 2.). (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna. (3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna. Članak 25. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do ,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 7.000,00 kuna fizička osoba iz članka 17. stavka 1. ako: 1. u svakom pojedinačnom slučaju ne naplati boravišnu pristojbu istodobno s naplatom usluge noćenja u smještajnom objektu, odnosno na plovnom objektu nautičkog turizma (članak 17. stavak 1.), 2. iznos boravišne pristojbe posebno ne označi na računu (članak 17. stavak 2.), 3. naplati boravišnu pristojbu u iznosu drugačijem od propisanog (članak 17. stavak 4.), 4. ne prijavi ili ne odjavi boravak osobe koja koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu sukladno članku 21. stavku 1. ovoga Zakona. (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 4.000,00 kuna. (3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna. Članak 26. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do ,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba u domaćinstvu ako:

11 1. ne uplati godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe u propisanim rokovima (članak 18. stavak 3.), 2. ne prijavi ili ne odjavi boravak osobe kojoj pruža usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu (članak 21. stavak 1.). (2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna. Članak 27. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj: 1. vlasnik kuće ili stana za odmor ako ne uplati paušalni iznos boravišne pristojbe do 15. srpnja tekuće godine (članak 18. stavak 4.) ili ne uplati boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka u turističkoj općini ili gradu (članak 18. stavak 5.), 2. osoba koja propusti prijaviti ili odjaviti boravak osoba sukladno članku 21. stavku 2. ovoga Zakona. (2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna. Članak 28. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj nautičar koji nema nalijepljenu vinjetu sukladno propisu iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona (članak 14. stavak 4.). (2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna. Članak 29. Za prekršaje utvrđene člankom 24. i 25. ovoga Zakona počinjene u istom smještajnom objektu ili na istom plovnom objektu nautičkog turizma drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti prvog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruža usluge noćenja u smještajnom objektu, odnosno usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i zaštitna mjera zabrane pružanja usluga noćenja u tom objektu u trajanju od tri mjeseca do godine dana. Članak 30. Za prekršaje utvrđene člankom 24. i 25. ovoga Zakona počinjene u istom smještajnom objektu ili na istom plovnom objektu nautičkog turizma treći put u roku od dvije godine od pravomoćnosti drugog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruža usluge noćenja u smještajnom objektu, odnosno usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma i zaštitna mjera zabrane pružanja usluga noćenja u tom objektu u trajanju od šest mjeseci do godine dana.

12 Članak 31. (1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do ,00 kuna kaznit će se za prekršaj turistička zajednica ako: 1. prvi sljedeći radni dan ne uplati neposredno uplaćena sredstva boravišne pristojbe na račun iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona (članak 20. stavak 2.), 2. ne vodi popis osoba koje se prijavljuju turističkoj zajednici (članak 21. stavak 5.). (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u turističkoj zajednici novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 3.000,00 kuna. VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 32. (1) Pravilnike iz članka 14. stavka 3., članka 15. stavka 4., članka 18. stavka 6., članka 19. stavka 3. i članka 21. stavka 6. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (2) Do donošenja pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi: 1. Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima (»Narodne novine«, br. 83/95., 95/95., 72/06. i 103/08.), 2. Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (»Narodne novine«, br. 45/94., 32/96. i 71/97.). (3) Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za godinu (»Narodne novine«, br. 81/08.), Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za godinu (»Narodne novine«, br. 81/08.) i Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za godinu (»Narodne novine«, br. 81/08.) ostaju na snazi u godini. Članak 33. Iznimno od odredbe članka 3. točke 5. ovoga Zakona, korisnici stalnog veza u luci nautičkog turizma, koji su na temelju članka 5a. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 27/91., 109/93., 30/94., 35/95. pročišćeni tekst, 30/99., 64/00., 42/05. i 68/07.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona uplatili paušalni iznos boravišne pristojbe za korištenje stalnog veza u luci nautičkog turizma za godinu, u godini ne plaćaju boravišnu pristojbu u smislu odredbi članka 10. stavka 1. ovoga Zakona. Članak 34. (1) Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sve odredbe Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 27/91., 109/93., 30/94., 35/95. pročišćeni tekst, 30/99.,

13 64/00., 42/05. i 68/07.), osim odredaba članka 1. stavka 2. podstavka 2. i 3. i stavka 3. podstavka 2. i 3. (2) Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 27/91., 109/93., 30/94., 35/95. pročišćeni tekst, 30/99., 64/00., 42/05. i 68/07.), prestaje važiti 31. prosinca (3) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 38. stavka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 138/06.), u dijelu koji glasi:»s tim da se pri pružanju usluga smještaja mora vidno istaknuti odnosno navesti u računu iznos boravišne pristojbe«. Članak 35. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u»narodnim novinama«, osim članka 13., članka 14., članka 19. stavka 1. u dijelu koji se odnosi na članak 14. stavak 1. i članka 22. stavka 3., koji stupaju na snagu 1. siječnja Klasa: /08-01/01 Zagreb, 15. prosinca HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić, v. r.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: /18-01/65 Urbroj: / Zagreb, 4. travnja PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Konačni pri

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: /18-01/65 Urbroj: / Zagreb, 4. travnja PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Konačni pri VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 022-03/18-01/65 Urbroj: 50301-27/25-19-15 Zagreb, 4. travnja 2019. PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Konačni prijedlog zakona o turističkoj pristojbi Na temelju članka

Више

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA STARA NOVALJA Turistički ured Stara Novalja, ožujak OBAVIJESTI ZA IZNAJMLJIVAČE SOBA, APARTMANA I PROSTORA ZA KAMPIR

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA STARA NOVALJA Turistički ured Stara Novalja, ožujak OBAVIJESTI ZA IZNAJMLJIVAČE SOBA, APARTMANA I PROSTORA ZA KAMPIR TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA STARA NOVALJA Turistički ured Stara Novalja, ožujak 2016. OBAVIJESTI ZA IZNAJMLJIVAČE SOBA, APARTMANA I PROSTORA ZA KAMPIRANJE - napomena: ove obavijesti odnose se na iznajmljivače

Више

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 proč. tekst i 137/15 ispr.),

Више

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM 17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvor i način prikupljanja podataka Podaci o broju dolazaka i noćenja turista prikupljaju se Mjesečnim izvještajem o dolascima

Више

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: /18-01/66 Urbroj: / Zagreb, 4. travnja PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Konačni pri

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: /18-01/66 Urbroj: / Zagreb, 4. travnja PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Konačni pri VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 022-03/18-01/66 Urbroj: 50301-27/25-19-15 Zagreb, 4. travnja 2019. PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Konačni prijedlog zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŢUPANIJA GRAD ZLATAR GRADONAČELNIK KLASA:410-01/17-01/02 URBROJ: 2211/ Zlatar, GRADSKO V

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŢUPANIJA GRAD ZLATAR GRADONAČELNIK KLASA:410-01/17-01/02 URBROJ: 2211/ Zlatar, GRADSKO V REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŢUPANIJA GRAD ZLATAR GRADONAČELNIK KLASA:410-01/17-01/02 URBROJ: 2211/01-02-17-2 Zlatar, 30.05.2017. GRADSKO VIJEĆE GRADA ZLATARA Predmet: Donošenje Odluke o porezima

Више

Slajd 1

Slajd 1 PREVENTIVNE MJERE I SIGURNOST U TURIZMU PU LIČKO-SENJSKA 31. ožujka 2016. godine 1 PREVENCIJA Projekt osnivanja Vijeća za prevenciju pokrenut je u Republici Hrvatskoj 2003. g., te je do kraja 2015.g. u

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka 2018. TURIZAM SIJEČANJ 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 106. stavka

Више

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Krajem prošlog mjeseca, odnosno s danom 22. listopada 2010. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom

Више

Temeljem članka 24. stavak 1. i 3. Zakona o unutarnjoj trgovini ( Službene novine F BiH, broj: 40/10 i 79/17), članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djela

Temeljem članka 24. stavak 1. i 3. Zakona o unutarnjoj trgovini ( Službene novine F BiH, broj: 40/10 i 79/17), članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djela Temeljem članka 24. stavak 1. i 3. Zakona o unutarnjoj trgovini ( Službene novine F BiH, broj: 40/10 i 79/17), članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( Narodne novine HNŽ/K, broj: 12/17), članka

Више

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA STARA NOVALJA Turistički ured. UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE SOBA, APARTMANA I PROSTORA ZA KAMPIRANJE - napomena: ove obavijesti

TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA STARA NOVALJA Turistički ured. UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE SOBA, APARTMANA I PROSTORA ZA KAMPIRANJE - napomena: ove obavijesti TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA STARA NOVALJA Turistički ured. UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE SOBA, APARTMANA I PROSTORA ZA KAMPIRANJE - napomena: ove obavijesti odnose se na iznajmljivače koji boravišnu pristojbu

Више

CJENIK SMJEŠTAJA Vrijedi od Studentsko naselje IVAN GORAN KOVAČIĆ Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić nalazi se na adresi Franje Čan

CJENIK SMJEŠTAJA Vrijedi od Studentsko naselje IVAN GORAN KOVAČIĆ Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić nalazi se na adresi Franje Čan Vrijedi od 15. 3. 2019. Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić nalazi se na adresi Franje Čandeka 4 u Rijeci. Naselje raspolaže sa pet smještajnih objekata koji studentima i profesorima nude zadovoljavajuće

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka 2019. Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

Sluzbeni glasnik Grada Poreca br

Sluzbeni glasnik  Grada Poreca br OPĆINA VRSAR I. Općinsko vijeće 20. Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",broj 26/03) te članka 40. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 02/04),

Више

Microsoft Word - LEKT_INFORMACIJE ZA NAUTIČARE HR.docx

Microsoft Word - LEKT_INFORMACIJE ZA NAUTIČARE HR.docx INFORMACIJE ZA NAUTIČARE 1. ULAZAK I BORAVAK STRANIH BRODICA I JAHTI NAMIJENJENIH ZA SPORT I RAZONODU U HRVATSKOJ 1.1. ULAZAK S MORA Zapovjednik plovila koje uplovljava u Hrvatsku morskim putem dužan je

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače TURIZAM PROSINA REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 15. veljače 2019. TURIZAM PROSINAC 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

Sažetak odluke KLASA: /17-04/0019/02, URBROJ:

Sažetak odluke KLASA: /17-04/0019/02, URBROJ: SAŽETAK ODLUKE sastavila Hrvatska narodna banka REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA FINANCIJSKI INSPEKTORAT Služba za prekršajni postupak KLASA: 440-08/17-04/0019/02 URBROJ: 513-08-01-04-18-21 Zagreb,

Више

HRVATSKI SABOR 2023 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA

HRVATSKI SABOR 2023 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA HRVATSKI SABOR 2023 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o

Више

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA 4142 Proglašavam Zakon o turističkim zajednicama

Више

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama HRVATSKI SABOR 1631 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

Page 1 of 5 1927 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Proglašavam Zakon

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 19. kolovoz 2019. Odjel za statistiku TURIZAM LIPANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

OBAVIJEST RODITELJIMA KOJI UPISUJU DIJETE U PRODUŽENI BORAVAK

OBAVIJEST RODITELJIMA KOJI UPISUJU DIJETE U PRODUŽENI BORAVAK OBAVIJEST RODITELJIMA O POTREBNIM DOKUMENTIMA KOJE TREBAJU DONIJETI U ŠKOLU ZA UPIS U PRODUŽENI BORAVAK Školske godine 2011/2012. Produženi boravak neobvezni je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen

Више

ZakonoFonduZastituOkolisa.pdf

ZakonoFonduZastituOkolisa.pdf Page 1 of 9 HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim 1405 ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST Proglašavam Zakon o Fondu za zaštitu

Више

Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih

Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije («Službene novine» PGŽ broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 17/13, 3/18 i 5/18-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 02.10.2018. godine

Више

Statistički izvještaj

Statistički izvještaj STATISTIČKI IZVJEŠTAJ TURISTIČKOG UREDA O REZULTATIMA TURISTIČKE SEZONE 2016 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV SV.FILIP I JAKOV, PROSINAC 2016 1 SADRŽAJ 1. BORAVIŠNA PRISTOJBA 1.1 Izvještaj

Више

Microsoft Word - Informacije o turistiēkom prometu 2016

Microsoft Word - Informacije o turistiÄ“kom prometu 2016 STATISTIČKO IZVJEŠĆE Smještajni kapaciteti na području Šibensko kninske županije HOTELI I APARTMANSKA NASELJA 10.196 PRIVATNI SMJEŠTAJ 56.420 KAMPOVI 12001 ODMARALIŠTA (14) 598 mjesta SVEUKUPNO SMJEŠTAJNIH

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU I OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA TURIZMA Medulin, 26.02.2019. PROPISI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA TURIZMA (www.mint.hr)

Више

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA I POSLODAVCA KOD PRAVNE OSOBE KOD FIZIČKE OSOBE STRANO PREDSTAVNIŠTVO VELEPOSLANSTVO VOLONTERI PRAVNA OSOBA VOLONTERI FIZIČKA OSOBA PRIJAVA RADNI ODNOS TISKANICA T-2 ispunjena

Више

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TISNO Istočna Gomilica 1a Tisno tel: , fax: INFORMA

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TISNO Istočna Gomilica 1a Tisno tel: , fax: INFORMA TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TISNO Istočna Gomilica 1a 22 240 Tisno tel: +385 22 438 604, fax: +385 22 438 603 www.tz-tisno.hr info@tz-tisno.hr INFORMACIJE O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

Microsoft Word - ODLUKA o komunalnom doprinosu _doc

Microsoft Word - ODLUKA o komunalnom doprinosu _doc REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA LJUBEŠČICA OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 363-02/02-01/1 Ur.broj: 2186-025-01-02-1 Ljubeščica, 31.siječnja 2002. Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o komunalnom

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI

ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI -NACRT- Na temelju članka 26.e) i 15.m) Ustava Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj: 3/96, 9/00, 9/04, 10/05) i članka 98. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije

Више

55C

55C Prijedlog 18. siječnja 2019. Na temelju članka 26., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18. i 110/18. Odluka Ustavnog suda) i članka 22.

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Na temelju članaka 3

Na temelju članaka 3 Na temelju članaka 3.,4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim 2491 ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Proglašavam Zakon o pravu na pristup informacijama, koji je donio

Више

Javna rasprava o Nacrtu odluke o transakcijskim računima

Javna rasprava o Nacrtu odluke o transakcijskim računima Na temelju članka 74. stavaka 3. i 4. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008. i 54/2013.)

Више

(Microsoft Word - Odluka o priklju\350enju na komunalne vodne gra\360evine-kona\350na\205)

(Microsoft Word - Odluka o priklju\350enju na komunalne vodne gra\360evine-kona\350na\205) Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 153/09., 63/11. i 130/11.) i članka 31. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 10/2009.) Gradsko

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом утвђују се услови и поступак враћања станова у државној својини на којима не постоји станарско

Више

Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, Leskovac Tel: 016 / , 016/ Fax:

Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, Leskovac Tel: 016 / , 016/ Fax: Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Више

Temeljem odredbi članka Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), Uredbom o održivom gospodarenju otpadom (NN 50/17), čl. 19. Izjave

Temeljem odredbi članka Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), Uredbom o održivom gospodarenju otpadom (NN 50/17), čl. 19. Izjave Temeljem odredbi članka Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), Uredbom o održivom gospodarenju otpadom (NN 50/17), čl. 19. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću i Odluke

Више

Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi Odluka o komunalnoj naknadi ( Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/09) donesena je na sjedn

Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi Odluka o komunalnoj naknadi ( Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/09) donesena je na sjedn Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi Odluka o komunalnoj naknadi ( Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/09) donesena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca održanoj dana 16.

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

PRIMJER KAMATA BUGARSKA Hrvatski porezni obveznik samostalno podnosi obrazac INO-DOH. On je na osnova ugovora o zajmu posudio sredstva bugarskom trgov

PRIMJER KAMATA BUGARSKA Hrvatski porezni obveznik samostalno podnosi obrazac INO-DOH. On je na osnova ugovora o zajmu posudio sredstva bugarskom trgov PRIMJER KAMATA BUGARSKA Hrvatski porezni obveznik samostalno podnosi obrazac INO-DOH. On je na osnova ugovora o zajmu posudio sredstva bugarskom trgovačkom društvu te je stvarni korisnik kamata koje mu

Више

Osnovice za obračun doprinosa za Milivoj Friganović, mag. oec. Ministar financija za svako obračunsko razdoblje kalendarsku godinu Naredbom obja

Osnovice za obračun doprinosa za Milivoj Friganović, mag. oec. Ministar financija za svako obračunsko razdoblje kalendarsku godinu Naredbom obja Osnovice za obračun a za 2015. Ministar financija za svako obračunsko razdoblje kalendarsku godinu Naredbom objavljuje iznose osnovica za obračun a (koje su propisane kao umnožak iznosa prosječne plaće

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

TARIFA ZA LOKALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE

TARIFA  ZA  LOKALNE  ADMINISTRATIVNE  TAKSE Na osnovu člana 1 stav 3 Zakona o administrativnim taksama ( Službeni list RCG, br. 55/03, 46/04, 81/05, 02/06 i Službeni list CG, br. 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 73/10, 20/11 i 26/11), člana 5 stav 1

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposl

KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposl KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA Gimnazija Antuno Gustava Matosa Zabok Uvjeti postavanja Gimnazije Antuna Gustava Matosa kao posrednika za povremeno zaposljavanje ucenika 1) Gimnazija Antuna Gustava Matosa

Више

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti-Sl.glasnik Brcko distrikta BiH,br S

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti-Sl.glasnik Brcko distrikta BiH,br S ЗАКОН О УГОСТИТЕЉСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 19. сједници одржаној 31. октобра

Више

Nacrt konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA NACRT KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA Zagreb, studeni

Више

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11)

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11) Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NOVA BUKOVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GODINA: XVI NOVA BUKOVICA, 06. studeni 2009. BROJ: 11 S A D R Ž A J AKT STRANICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 109. Odluka

Више

Page 1 of 5 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 22

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i KLASA: 320-01/14-04/843 URBROJ: 370-04-15-7 Zagreb, 28.09.2015. Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište

Више

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klasa/Classe: 320-01/17-01/121 Urbroj/Numprot: 2171/01-07-13/3-2

Више

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima Na osnovu člana 58. alineja 7. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske prečišćeni tekst ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne Skupštine Republike Srpske, na

Више

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA Na osnovu odredbi člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 23/17), a u skladu s Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda načina i rokova raspodjele budžetskih korisnika

Више

Book 1.indb

Book 1.indb Sadržaj 1. Predgovor str. 1 2. Nacionalni program reformi i porez na nekretnine str. 3 2.1. Oporezivanje nekretnina Nacionalnim programom reformi str. 3 2.2. Nacionalni program reformi 2014. str. 4 2.3.

Више

Microsoft Word - odluka o komunalnoj naknadi (Automatski spremljeno)

Microsoft Word - odluka o komunalnoj naknadi (Automatski spremljeno) Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina ( Službene novine Općine Pisarovina br. 3/18), Općinsko vijeće Općine Pisarovina

Више

Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 55. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1. i

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

HBOR plavi

HBOR plavi Financiranje privatnih iznajmljivača u suradnji s Ministarstvom turizma Labin, 08.05.2019. godine 1 UVOD Posebna financijska institucija Osnovana 1992. godine U vlasništvu RH Cilj: poticanje razvoja hrvatskog

Више

Vižinada-Visinada, 22. veljače ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj: 1/2013. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visin

Vižinada-Visinada, 22. veljače ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj: 1/2013. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visin Vižinada-Visinada, 22. veljače 2013. ISSN 1846-7172 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj:. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visinada UREDNIŠTVO: Vižinada 18a, Vižinada-Visinada ODGOVORNI

Више

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA I. OPĆE ODREDBE SADRŽAJ Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, ko

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA I. OPĆE ODREDBE SADRŽAJ Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, ko ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA I. OPĆE ODREDBE SADRŽAJ Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti,

Више

POSEBAN POSTUPAK UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI 1. PRAVILA O OBVEZNOM ILI DOBROVOLJNOM UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG DOHO

POSEBAN POSTUPAK UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI 1. PRAVILA O OBVEZNOM ILI DOBROVOLJNOM UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG DOHO POSEBAN POSTUPAK UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI 1. PRAVILA O OBVEZNOM ILI DOBROVOLJNOM UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG DOHOTKA I GODIŠNJEG OBRAČUNA POREZA NA DOHODAK TE PRIREZA

Више

glava

glava Klasa: 022-03/13-01/87 Urbroj: 50301-05/25-13-3 Zagreb, 11. travnja 2013. PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Prijedlog zakona o informiranju potrošača o hrani, s Konačnim prijedlogom zakona Na temelju

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

Microsoft Word - odluka o komunalnoj naknadi (Automatski spremljeno)

Microsoft Word - odluka o komunalnoj naknadi (Automatski spremljeno) REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA PISAROVINA Općinsko vijeće Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina ( Službene

Више

HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR HRVATSKI SABOR 573 Na temelju ĉlanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH Proglašavam Zakon o agenciji za strukovno

Више

SUMMER DAYS KLASA: UP/I /19-01/381 URBROJ: Zagreb, 17. lipanj Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću ("Narodne n

SUMMER DAYS KLASA: UP/I /19-01/381 URBROJ: Zagreb, 17. lipanj Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne n SUMMER DAYS KLASA: UP/I-460-02/19-01/381 URBROJ: 513-07-21-01-19-2 Zagreb, 17. lipanj 2019. Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću ("Narodne novine" broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju članka 20. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) i članka 21.

Више

ODLUKA

ODLUKA Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 08/09 i 13/09,2/13,8/13,9/13- pročišćen tekst i 21/17),

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Klasa: 947-02/05-01/7 Ur. broj: 2163/1-09/1-06-22 Pula, 7. lipnja 2006. godine. ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKO

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktivnosti HGK na podizanju konkurentnosti turističkog sektora UDRUŽENJA I ZAJEDNICE U SEKTORU ZA TURIZAM Turističko poslovno vijeće Udruženje hotelijera Udruženje hostelijera Udruženje putničkih agencija

Више

NN 94/2013, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi HRVATSKI SABOR Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, dono

NN 94/2013, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi HRVATSKI SABOR Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, dono NN 94/2013, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi HRVATSKI SABOR Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU 2130 O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I

Више

Pravilnik o održavanju programa u utvrdi FB.pdf

Pravilnik o održavanju programa u utvrdi FB.pdf Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09 i 12/11), i točke VI, stavak 2 Odluke o davanju na korištenje utvrde Fort Bourguignon Arheološkom muzeju Istre

Више

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: SuE-ZVjP-11/2017 Zagreb, 31. svibnja IZVOD IZ ZAPISNIKA 11. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: SuE-ZVjP-11/2017 Zagreb, 31. svibnja IZVOD IZ ZAPISNIKA 11. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Broj: SuE-ZVjP-11/2017 Zagreb, 31. svibnja 2017. IZVOD IZ ZAPISNIKA 11. SJEDNICE PRVOG VIJEĆA ZA ODLUČIVANJE O USTAVNIM TUŽBAMA održane 31. svibnja 2017. PRISUTNI: Antun

Више

Sluzbeni glasnik Grada Poreca br

Sluzbeni glasnik  Grada Poreca br 18. Na temelju lanka 34. stavak 1. to ka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) te lanka 40. Statuta Grada

Више

Sluzbeni list

Sluzbeni list HRVATSKI SABOR 1914 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNIH MJESTA, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, TE PRAVNI IZVORI Z

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNIH MJESTA, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, TE PRAVNI IZVORI Z REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNIH MJESTA, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, TE PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA/KINJA ZA TESTIRANJE PO JAVNOM

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

HRVATSKA KOMORA

HRVATSKA KOMORA HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA Na temelju članka 15. i 26. Zakona o sestrinstvu ("Narodne novine" br. 121/03., 117/08 i 57/11),i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara Vijeće Komore

Више

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13 proč.tekst i 137/15.) članka 20. stavka 1.

Више

This watermark does not appear in the registered version - Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovi

This watermark does not appear in the registered version -   Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovi Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 53. redovitoj sjednici održanoj 18. srpnja 2007. godine, usvaja ZAKON O POREZU NA NEKRETNINE

Више

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I

Више

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA PRAVILNIK O KALENDARU NATJECANJA HRVATSKOG SPORTSKOG PLESNOG SAVEZA U Zagrebu 18.01.2018 godine. SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 2 II. UPIS SPORTSKIH PLESNIH NATJECANJA U KALENDAR NATJECANJA... 3 III. PRIJAVE

Више