РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ Број: / Београд, 22. децемба

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ Број: / Београд, 22. децемба"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ Број: / Београд, 22. децембар године

2

3 САДРЖАЈ: РЕЗИМЕ УВОД Циљ и метод провере ПРОВЕРА ВЕРОДОСТОЈНОСТИ МЕРА ИСПРАВЉАЊА Резиме налаза у ревизији консолидованих финансијских извештаја Неправилна економска класификација Неправилно утврђен салдо готовине у Обрасцу Неправилно извршена консолидација Неправилно исказивање вишка прихода Неправилно евидентирање имовине у припреми Неправилно исказано стање средстава на текућем рачуну Неисказани краткорочни пласмани Неправилно евидентирани дати аванси Неусклађеност евиденција индиректних корисника са Главном књигом трезора Неправилно евидентиране обавезе по кредитима Неевидентиране обавезе према добављачима Резиме налаза у ревизији правилности пословања Преузимање обавеза и извршавање расхода и издатака без валидне документације о насталој пословној промени Преузимање обавеза и извршавање расхода без закљученог уговора Извршење расхода супротно позитивним законским прописима који нису наведени у другим тачкама Преузимање обавеза и извршавање расхода и издатака без спроведеног поступка јавне набавке Преузимање обавеза изнад одобрених апропријација Интерне контроле Припрема и доношење буџета Утврђивање и наплата прихода Спровођење пописа имовине, потраживања и обавеза Неизвршен повраћај неутрошених средстава на крају буџетске године МИШЉЕЊЕ

4

5 РЕЗИМЕ Државна ревизорска институција је извршила проверу веродостојности одазивног извештаја који је општина Владимирци била дужна да достави на основу захтева из Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Владимирци за годину, број / од године. Циљ ревизије је био добити довољне и одговарајуће доказе за изрицање мишљења о веродостојности одазивног извештаја. Државна ревизорска институција је изрекла мишљење, да је одазивни извештај, који је доставио субјект ревизије неверодостојан. 3

6

7 1. УВОД Извршили смо проверу веродостојности Извештаја о отклањању откривених неправилности, број /15-III од године, који се односи на Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Владимирци за годину, у складу са Законом о Државној ревизорској институцији 1 и Пословником Државне ревизорске институције Циљ и метод провере Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је донела Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Владимирци за годину (у даљем тексту Извештај о ревизији), у којем је од субјекта ревизије општине Владимирци захтевала да у року од 90 дана поднесе Извештај о отклањању откривених неправилности (у даљем тексту: одазивни извештај). Субјект ревизије је у остављеном року доставио одазивни извештај. У одазивном извештају нису исказане мере исправљања за све утврђене неправилности, те је Институција при оцени веродостојности утврдила да општина Владимирци мере исправљања није у целости ни адекватно документовала тако да је за неке наводе изражена сумња да су истинити. Правни основ за ову проверу је садржан у члану 40. став 4. Закона о Државној ревизорској институцији којим је Институција овлашћена да проверава веродостојност одазивног извештаја поредећи га са резултатима ревизије. Детаљније поступак провере веродостојности одазивног извештаја уређен је чланом 36. Пословника Државне ревизорске институције. Циљ ове провере је прибављање одговарајућих и довољних доказа за изрицање мишљења о веродостојности одазивног извештаја. Оценом истинитости навода о мерама исправљања субјекта ревизије добили смо довољне и задовољавајуће доказе о пословању субјекта ревизије, на основу којих можемо у послеревизионом поступку да изрекнемо мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће. Овом провером обухваћен је период пословања субјекта ревизије од године до године односно од дана уручења Извештаја о ревизији до последњег дана рока за подношење одазивног извештаја, као и предузете мере и активности, у и години, за отклањање неправилности наведених у Извештају о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Владимирци за годину. За проверу веродостојности одазивног извештаја смо размотрили добијену документацију субјекта ревизије о спровођењу мера исправљања. У овом извештају: представљамо резиме налаза садржаних у извештају о ревизији за које је било потребно предузети мере исправљања, резимирамо мере исправљања за отклањање утврђених неправилности за које је субјект ревизије навео у свом одазивном извештају да их је предузео, дајемо закључке, дајемо мишљење о веродостојности одазивног извештаја. 1 Службени гласник РС, број 10/2005 и 54/ Службени гласник РС, број 9/2009 5

8 2. ПРОВЕРА ВЕРОДОСТОЈНОСТИ МЕРА ИСПРАВЉАЊА 2.1. Резиме налаза у ревизији консолидованих финансијских извештаја Неправилна економска класификација Опис неправилности Део расхода и издатака није правилно планиран и извршен према одговарајућој економској класификацији и то: расходи и издаци у финансијским извештајима су укупно исказани: (1) у већем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од хиљаде динара и (2) у мањем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од хиљаде динара, чији се ефекти, због међусобног потирања, нису одразили на коначан резултат пословања Mере исправљања наведене у одазивном извештају Расходи за накнаде за превоз запослених који су извршавани са економске класификације Накнаде у натури Одлуком о буџету за годину планирана су на економској класификацији Накнада за запослене; Накнаде одборницима Скупштине општине и накнаде члановима Општинског већа које су планиране и извршаване у оквиру економске класификације Посланички додатак Одлуком о буџету за годину планирана су на економској класификацији Услуге по уговору у оквиру раздела 1 - Скупштина општине и раздела 2 - Председник општине и општинско веће; Расходи за накнаде штете изазване елементарним непогодама који су евидентирани на економској класификацији Специјализоване услуге Одлуком о буџету за годину планирана су на економској класификацији Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у оквиру раздела Општинске управе; Расходи за плате медицинског кадра евидентирани на економској класификацији Трансфери осталим нивоима власти Одлуком о буџету за годину планирани су на економској класификацији Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања; Расходи за новчана потраживања физичких лица због одузетог земљишта по решењу судова евидентирани на економској класификацији Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Одлуком о буџету за годину планирани су на економској класификацији Земљиште. У поступку ревизије одазивног извештаја утврдили смо да су расходи извршавани како су и планирани Oдлуком о буџету са наведене економске класификације, осим што у току године није било расхода за новчана потраживања физичких лица због одузетог земљишта по решењу судова (Докази: План извршења расхода из Одлуке о буџету општине Владимирци за годину и извод од године којим се доказује исплата накнада одборницима Скупштине општинe; налог за књижење број 207 од године; налог за књижење и извод број 211 од године, картица конта Накнада трошкова за превоз на посао и са посла; налог за књижење и извод број 022 од године; картица конта Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода; споразум о накнади штете број /15-III од године; налог за књижење и извод број 205 од године; картица конта Накнаде из буџета за децу и породицу; захтев за плаћање и трансфер средстава ПУ Сунцокрети од године; Захтев ПУ Сунцокрети број 279 од године; налог за књижење и извод број 212 од године; захтев за плаћање и трансфер средстава од године). У одазивном извештају достављена је Одлуком о буџету општине Владимирци за годину у којој се на ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци односе позиције од броја 62 закључно са бројем 82. Планирани су расходи на економској класификацији Спеицијализоване услуге, позиција 71 у износу од 200 хиљада динара. Планирани су расходи на економској класификацији Текуће поправке 6

9 и одржавање: (1) позиција 62 у износу од хиљада динара; (2) позиција 72 у износу од хиљада динара; (3) позиција 81 у износу од хиљада динара. У току поступка ревизије одазивног извештаја утврдили смо на основу Извештаја о извршењу Одлуке о буџету за период јануар септемабар године које је Општинско веће усвојило закључком број /II од године да су за првих девет месеци године извршени расходи у следећим износима: са позиције 71 у износу од 90 хиљада динара; са позиције 62 у износу од хиљада динара; са позиције 72 у износу од хиљаде динара и са позиције 81 у износу од хиљаде динара. На основу плана и извршења расхода на групама конта и можемо закључити да се расходи извршавају са економских класификација на којима су и планирани (Докази: Одлука о буџету општине Владимирци за годину број /15-I- од године; Одлука о завршном рачуну Општине Владимирци број 417-2/16-I од године и Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар септемабар године које је Општинско веће усвојило закључком број /II од ) Провера веродостојности мера исправљања У поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на неправилну економску класификацију веродостојне Неправилна организациона класификација Опис неправилности Део расхода није правилно планиран и извршен у износу од хиљаде динара, и то: 1) износ од хиљаде динара је евидентиран на апропријацијама Општинске управе, уместо на апропријацијама Скупштине општине, председника општине и општинског већа; 2) износ од хиљаде динара је исказан код Општинске управе уместо код ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци ; 3) износ од 204 хиљаде динара исказан је код Општинске управе уместо код индиректних корисника буџетских средстава; 4) износ од хиљаде динара исказан је код Општинске управе уместо код Месних заједница Mере исправљања наведене у одазивном извештају 1) Према писаној информацији која је достављена у одазивном извештају, Одлуком о буџету општине Владимирци за годину расходи за плате и социјалне доприносе на терет послодавца за председника Скупштине општине и секретара Скупштине општине планирани су са Раздела 1 - Скупштина општине позиција 1 и позиција 2; расходи за плате и социјалне доприносе на терет послодавца за Председника општине и Заменика председника општине планирани су са Раздела 2 - Председник општине и Општинско веће позиција 17 и позиција 18. У поступку ревизије одазивног извештаја утврдили смо да су расходи планирани са наведених организационих класификација током 2016 године и извршавани са економских класификација на којима су и планирани (Докази: Део Одлуке о буџету општине Владимирци за годину, два Обавештења о поднетој пореској пријави ППП ПД ОД године, Рекапитулације за месец 01/2016; картице позиције плана за конта ,411115, и , раздео 1, позиција 1;картице позиције плана за конта , и раздео 1, позиција 2; картице позиције плана за конта и , раздео 2, позиција 17;картице позиције плана за конта , и раздео 2 позиција 18; картице позиције плана за конта , , ; и , раздео 3, позиција 37; картице позиције плана за конта , и раздео 3, позиција 38). 7

10 2) Према писаној информацији која је достављена у одазивном извештају, Одлуком о буџету општине Владимирци за годину расходи за јавну расвету планирани су у оквиру главе 3.02 Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци. У поступку ревизије одазивног извештаја утврђено је да су расходи за јавну расвету по рачунима за месец децембар године извршени са Раздела 1 Скупштина општине; позиција 5, економска класификација Стални трошкови. Према писаном изјашњењу шефа рачуноводства примљени рачуни за утрошену електричну енергију за јавну расвету у години у укупном износу од хиљада динара нису евидентирани у пословним књигама и нису унети у Регистар измирења новчаних обавеза (Докази: Део Одлуке о буџету за годину - глава Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу; налог за књижење и извод број 122 од године, картица конта Услуге за електричну енергију; налог 107 ЈРИ, рачуни ЕПС Снабдевања за децембар 2015 године број , , , , , , , , , , , , и ; Изјашњење о дугу за јавну расвету од године). 3) Уз одазивни извештај и у току поступка ревизије одазивног извештаја нису достављени докази који потврђују да је ревизијом утврђена неправилност исправљена. Расходи за услуге мобилне телефоније и даље се извршавају са позиција Општинске управе и то за: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци, Дирекцију за пољопривреду, Библиотеку Диша Атић, Центар за социјални рад, Спортски савез, Војни одсек и све месне заједнице. 4) Одлуком о буџету општине Владимирци за годину средства за рад 32 Месне заједнице планирана су у оквиру Раздела 3 Општинска управа, глава 3.14 Месне заједнице, према њиховој намени у буџету, а не на групи конта Трансфери осталим нивоима власти. На основу Захтева за пренос средстава вршен је пренос са рачуна извршења буџета на рачуне месних заједница. У току поступка ревизије одазивног извештаја утврдили смо да се расходи за месне заједнице извршавају како су и планирани Одлуком о буџету за годину (Докази: Део Одлуке о буџету за годину - раздео Општинска управа за главу Месне заједнице, МЗ Бељин, картица конта Остали материјали за посебне намене, Извод 250 од године, Захтев за плаћање МЗ Бељин и рачун број 220/2015; налог за књижење и извод број 078 од године; картица аналитике 021 МЗ Пејиновић за конто Остале опште услуге, рачун број 16 од године СЗР Elektro-As Бадовинци; налог за књижење и извод број 035 од године; картица аналитике 035 МЗ Варошица Владимирци за конто Трошкови платног промета и конто Услуге за електричну енергију) Провера веродостојности мера исправљања У поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на неправилну организациону класификацију веродостојне, осим у делу који се односи на извршавање расхода за јавну расвету и мобилну телефонију индиректних корисника буџетских средстава општине Владимирци. 8

11 2.1.3 Неправилно утврђен салдо готовине у Обрасцу Опис неправилности Приликом утврђивања салда готовине у Обрасцу 4 Извештај о новчаним токовима, салдо готовине на крају године мање је исказан за износ од 367 хиљаде динара у односу на стварно стање готовине на дан године Mере исправљања наведене у одазивном извештају У одазивном извештају нису исказане мере исправљања за наведену неправилност јер до датума за доставу одазивног извештаја, односно до године, није наступио рок за сачињавање образаца Завршног рачуна. У току поступка ревизије одазивног извештаја утврђено је да у Обрасцу број 4 - Извештај о новчаним токовима, салдо готовине исказан на дан године износи хиљаде динара. Исказани износ већи је за хиљада динара од стања готовине на дан године. Ову разлику чине: а) мање исказана средства у износу од 90 хиљада динара која нису обухваћена консолидацијом и налазе се на подрачунима ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци и ПУ Сунцокрети за уплату накнада по основу боловања преко 30 дана и б) више исказана средства на рачунима пласмана банкама у износу од хиљада динара, која су исказана у салду готовине на дан године, уместо на осталим краткорочним пласманима. Износ од хиљаде динара пласиран је код Војвођанске банке, а износ од 543 хиљаде динара пласиран је код Банке Интеса (Докази: Преглед података о промету и стању на консолидованом рачуну трезора Општине Владимирци на дан године и образац број 4 - Извештај о новчаним токовима) Провера веродостојности мера исправљања У поступку ревизије Одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на утврђивање салда готовине неверодостојне, јер ни приликом израде завршног рачуна за годину салдо готовине није исправно утврђен, што је објашњено у Послеревизионом извештају Неправилно извршена консолидација Опис неправилности Приликом израде завршног рачуна буџета општинe Владимирци нису у целости преузети подаци из завршних рачуна индиректних корисника, већ је израда завршног рачуна извршена искључиво на основу података из Главне књиге трезора, са којом индиректни корисници буџетских средстава нису вршили усклађивања исказаних стања Mере исправљања наведене у одазивном извештају У одазивном извештају нису исказане мере исправљања за наведену неправилност јер до датума за доставу одазивног извештаја није наступио рок за сачињавање образаца Завршног рачуна. У поступку ревизије одазивног извештаја утврдили смо да је консолидовани завршни рачун за годину састављан према инструкцијама лица које је ангажовано по уговору о привременим и повременим пословима. У поступку ревизије нам нису презентовани докази о извршеним усаглашавањима исказаних стања из пословних књига индиректних корисника са подацима исказаним у Главној књизи трезора. Такође, нису нам презентовани ни докази о целовитом преузимању података из завршних рачуна индиректних корисника (Докази: Уговор о привременим и повременим пословима број /16-III од године) Провера веродостојности мере исправљања У поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на неправилно извршену консолидацију неверодостојне, јер субјект ревизије није презентовао доказе о исправљању наведене неправилности, што је објашњено у Послеревизионом извештају. 9

12 2.1.5 Неправилно исказивање вишка прихода Опис неправилности У обрасцу број 2 - Биланс прихода и расхода Општина Владимирци је из исказаног суфицита приказала део вишка прихода и примања наменски и ненаменски опредељених за наредну годину, али исте није исказала у Одлуци о завршном рачуну Mере исправљања наведене у одазивном извештају У одазивном извештају нису исказане мере исправљања за наведену неправилност јер до датума за доставу одазивног извештаја није наступио рок за сачињавање образаца Завршног рачуна. У току поступка ревизије одазивног извештаја достављени су обрасци консолидованог завршног рачуна и Одлука о завршном рачуну Општине Владимирци број 417-2/16-I од године. У обрасцу број 2 Биланс прихода и расхода исказан је вишак прихода и примања - суфицит у износу од хиљада динара. Наведени износ је у целости исказан на позицији АОП Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину. У члану 3 Одлуке о завршном рачуну прописано је да се остварени вишак прихода - суфицит преносу у наредну годину и распоређује за покриће текућих расхода. У обрасцу број 2 на позицији АОП Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године исказан је износ од хиљада динара који је за 794 хиљаде динара већи од збира вишка прихода и примања и нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је исказан у Обрасцу број 1 Биланс стања у колони претходна година ( Докази: Образац број 1 и Образац број 2 Завршног рачуна општине Владимирци за годину; Одлука о завршном рачуну биуџета Општине Владимирци број 417-2/16-I од године) Провера веродостојности мера исправљања У поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на неправилно исказивање вишка прихода неверодостојне, јер општина Владимирци није на адекватан начин утврдила вишак прихода и примања, што је објашњено у Послеревизионом извештају Непотпуно евидентирана имовина Опис неправилности У главној књизи Општинске управе нису свеобухватно евидентиране некретнине и земљиште које се налази у власништву општине Владимирци, а које су уписане у Катастар непокретности Mере исправљања наведене у одазивном извештају Уз одазивни извештај достављен је захтев Општине Владимирци Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Владимирци за доставу списка парцела и објеката са носиоцима права на општину Владимирци. Достављена документа потврђују да је Општина Владимирци предузела активности ради уписа права својине у корист општине Владимрци право коришћења ЈКП Извор Владимирци на к.п. број 6/8 у листу непокретности број 47 КО Владимирци - село. У поступку ревизије одазивног извештаја достављен је списак парцела са носиоцима права за општину и Захтеви за упис у јединствену евиденцију непокретности и издавање потврде о уписаним непокретностима упућени Републичкој Дирекцији за имовину. Наведени докази потврђују да општина Владимирци наставља са спровођењем активности на упису права јавне својине. Од Републичке Дирекције за имовину добијене су потврде о праву јавне својине на путевима и улицама, али није извршена процена вредности, те исте још увек нису књиговодствено евидентиране (Докази: Допис број сл. од године; Списак парцела са носиоцима права за општину; Захтев за упис јавне својине број: 46-2/16-IV од године; Допис Републичком јавном правобранилаштву Београд Одељење Ваљево 10

13 број: 46-2/16-IV/01 од године; Решење РГЗ Владимирци број: /2016 од године; допис број 46-2/16-IV од године; Списак парцела са носиоцима права за општину; Захтеви за упис у јединствену евиденцију непокретности и издавање потврде о уписаним непокретностима број 46-28/16-IV и број 46-29/16-IV од године) Провера веродостојности мера исправљања У поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на непотпуно евидентирање имовине веродостојне, јер је Општина Владимирци започела поступак идентификовања имовине Неправилно евидентирање имовине у припреми Опис неправилности Општинска управа извршила је евидентирање инвестиције у току - истражно експлоатационог бунара у износу од хиљаде динара на конту Зграда и грађевинских објеката, уместо на конту Нефинансијска имовина у припреми Mере исправљања наведене у одазивном извештају Уз одазивни извештај достављени су докази који потврђују да су евидентирани износи по основу издатака за изведене радове на изградњи експлоатационог бунара на економској класификацији Зграда и грађевинских објеката сторнирани, уз истовремено задужење на економској класификацији Водоводна инфраструктура у припреми. Извршена су одговарајућа књижења на контима класе , тако да је у изворима средстава ова имовина евидентирана на конту Нефинансијска имовина у припреми. У току поступка ревизије одазивног извештаја утврдили смо, на основу писане информације Председника општине, да су радови на изградњи истражно експлоатационог бунара потпуно обустављени. Увидом у закључни лист за период године, који је штампан године и закључни лист за исти период који је штампан године утврђено је да је на конту Остали облици водоводне инфраструктуре (Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем за овај конто прописан је назив: Лизинг саобраћајних објеката) исказан износ од хиљада динара, а на конту Водоводна инфраструктура у припреми износ од хиљадa динара, што доказује да извршена евидентирања имовине у припреми на почетку године нису остала на одговарајућим контима на крају буџетске године. Уговор о извођењу радова на изградњи експлоатационог бунара раскинут је године једностраном изјавом воље ЈКП Извор. Менице извођача радова у вредности хиљаде динара наплаћене су у корист ЈКП Извор (Докази: Налог за књижење 294, картица конта Водоводна инфраструктура у припреми; картица конта Остали облици водоводне инфраструктуре, картица конта Нефинансијска имовина у припреми и картица конта Зграде и грађевински објекти; Писана информација Председника општине број /16- III од године, Допис директора ЈКП Извор о раскиду уговора број 577 од године; Закључни лист за период године штампан године и штампан ) Провера веродостојности мера исправљања У поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на неправилно евидентирање имовине у припреми неверодостојне, јер је извршено евидентирање на конту имовине у употреби уместо на конту имовине у припреми, иако је уговор раскинут, а наведени објекат није завршен и није стављен у употребу. 11

14 2.1.8 Неправилно исказано стање средстава на текућем рачуну Опис неправилности Стање на текућем рачуну мање је исказано за износ од 367 хиљада динара, за средства на наменским подрачунима корисника буџетских средстава Mере исправљања наведене у одазивном извештају У одазивном извештају је наведено да су средства на наменским подрачунима која се односе на изборну комисију, средства локалног акционог плана за запошљавање и средства на подрачуну за јавне радове враћена на текући рачун буџета године. Наведене активности нису од значаја за утврђену неправилност. У току поступка ревизије одазивног извештаја, увидом у Образац број 1 - Биланс стања, утврђено је да је на позицији АОП број 1051 Жиро и текући рачуни исказан износ од хиљаде динара који је већи је за хиљада динара од стања готовине на дан године. Разлику чине: а) средства у износу од 90 хиљада динара која нису исказана у консолидацији и налазе се на подрачунима ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци и ПУ Сунцокрети за уплату накнаде за боловања преко 30 дана и б) средства на рачунима пласмана банкама у износу од хиљада динара исказана на позицији Жиро и текући рачуни на дан године, уместо на осталим краткорочним пласманима. Износ од хиљаде динара пласиран је код Војвођанске банке, а износ од 543 хиљаде динара пласиран је код Банке Интеса (Докази: Образац број 1 Биланс стања на дан године и Преглед података о промету и стању на консолидованом рачуну трезора општине Владимирци на дан године) Провера веродостојности мера исправљања У поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на неправилно исказано стање на средстава на текућем рачуну неверодостојне, јер општина Владимирци није правилно исказала стање на текућем рачуну у Обрасцу 1 Биланс стања на дан године Неисказани краткорочни пласмани Опис неправилности У пословним књигама општине Владимирци нису исказана новчана средства у износу од 543 хиљаде динара која представљају краткорочне пласмане Mере исправљања наведене у одазивном извештају Према писаној информацији из одазивног извештаја утврђено је да средства у износу од 543 хиљаде динара која се налазе на подрачуну Banka Intesa AD Beograd потичу од камате на средства КТР-а која је општина Владимирци депоновала код ове банке. Уз одазивни извештај није презентован уговор на основу ког је извршено депоновање. Banka Intesa AD Beograd је у изводу отворених ставки који је доставила Општини Владимирци године, са стањем на дан године, потврдила потраживање општине Владимирци на конту Остали депозити по виђењу у износу од 543 хиљаде динара. Евидентирање новчаних средстава, односно краткорочних пласмана у износу од 543 хиљаде динара у пословним књигама општине Владимирци није доказано. У току поступка ревизије одазивног извештаја утврђено је да краткорочни пласмани у износу од 543 хиљаде динара нису евидентирани у пословним књигама општине Владимирци у току године. У току године средства пласмана код Banka Intesa AD Beograd дозначена су на консолидовани рачун трезора општине Владимирци (Докази: Извод отворених ставки на дан године; Картица рачуна у платном промету за период до године; Појединачне картице промета на рачуну за годину, годину, годину, годину, годину и годину; Образац број 1 - Биланс стања на дан годинe; Захтев за повлачење депонованих средстава број /16-IV/02 до године; налог 12

15 за пренос од године; извод број 1 од године; Преглед података о промету и стању на консолидованом рачуну трезора општине Владимирци на дан године, године и године) Провера веродостојности мере исправљања У поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на неисказане краткорочне пласмане веродостојне Неправилно евидентирани дати аванси Опис неправилности У пословним књигама општине Владимирци дати аванси у износу од 950 хиљада динара неправилно су евидентирани, што је уз евидентирање обавезе у износу од хиљада динара за робу која није испоручена довело до тога да се потраживање од 950 хиљада претвара у обавезу од 547 хиљада динара. Оваквим начином евидентирања, којим се потраживање претвара у обавезу ствара се ризик од погрешног исказивања и злоупотребе Mере исправљања наведене у одазивном извештају У одазивном извештају Општина Владимирци је доказала да су извршена одговарајућа евидентирања, односно, извршено је сторнирање обавезе према добављачу на конту , аналитика 638 у износу од 547 хиљада динара уз истовремено евидентирање авансне уплате по Уговору у износу од 950 хиљада динара. У току поступка ревизије Одазивног извештаја утврђено је да је износ од 950 хиљада динара евидентиран на конту Аванси за набавку материјала (Докази: налог за књижење број 295 и картице конта: Аванси за набавку материјала, аналитика добављача СЗТР Прокон Инђија и Плаћени аванси за набавку материјала; Закључни лист на дан године штампан године) Провера веродостојности мера исправљања У поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на неправилно евидентиране дате авансе веродостојне Неусклађеност евиденција индиректних корисника са Главном књигом трезора Опис неправилности При изради образаца консолидованог завршног рачуна није извршено преузимање података из завршних рачуна индиректних корисника буџетских средстава, већ је исти сачињаван искључиво на основу података из Главне књиге трезора. Како у току године директни корисник буџетских средстава није вршио усаглашавање стања са подацима исказаним у пословним књигама индиректних корисника, на већини економских класификација је дошло до појаве великих разлика у исказаном стању Mере исправљања наведене у одазивном извештају У току поступка ревизије одазивног извештаја нису нам достављени докази да је током и године вршено усаглашавње са индиректним корисницима Провера веродостојности мера исправљања У поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на неусклађеност евиденција индиректних корисника са Главном књигом трезора неверодостојне, јер пре израде консолидованог завршног рачуна буџета није извршено усклађивање стања исказаних у завршним рачунима индиректних корисника буџетскких средстава са стањем исказаним у Главној књизи. 13

16 Неправилно евидентиране обавезе по кредитима Опис неправилности Обавезе по основу кредита у пословним књигама општине Владимирци мање су исказане у износу од најмање хиљада динара. У књигама нису исказани износи примене валутне клаузуле и обавезе за камате Mере исправљања наведене у одазивном извештају Општина Владимрици је извршила евидентирање обавеза на конту Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака на дан године према изводу отворених ставки Banka Intesa AD Beograd са стањем на дан године. Према достављеним доказима у години за отплату доспелих ануитета вршена су евидентирања на конту Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака. Евиденција у пословним књигама општине Владимирци на дан године није усаглашена са евиденцијом банке. У току поступка ревизије одазивног извештаја утврдили смо да стање обавеза по кредиту на дан године није усаглашено са банком. У пословним књигама Општинске управе на конту Обавезе по основу дугорочних кредита код домаћих пословних банака исказан је износ од хиљада динара, а према достављеном ИОС обрасцу банка има исказано потраживање. на рачуну Дугорочни кредити у динарима локалној самоуправи за остале намене са валутном клаузулом, у износу од хиљада динара (Докази: Извод 229 од године; Налог за књижење 263 од године; картица конта ; картица конта ; картица конта ; картица конта ; картица конта ; картица конта ; налог за пренос од године; курсна листа бр. 229; извод отворених ставки на дан године; извод отворених ставки на дан године; Обавештење о доспелој рати/ануитету од године; ИОС Образац Банке Интеса на дан године; Закључни лист на дан године штампан године) Провера веродостојности мера исправљања У поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на неправилно евидентиране обавезе по кредитима веродостојне, осим у делу који се односи на усаглашавање стања обавезе по кредиту на дан године Неевидентиране обавезе према добављачима Опис неправилности У пословним књигама Општинске управе нису евидентиране обавезе према добављачима у износу од најмање хиљада динара Mере исправљања наведене у одазивном извештају Општина Владимирци обавезе према добављачима евидентира у моменту плаћања рачуна. У одазивном извештају нису достављени докази који потврђују да се врши евидентирање обавеза одмах по приспећу рачуна, употребом конта Обрачунати неплаћени расходи и издаци. Достављен је списак за обавезе настале до године, по коме обавезе Општинске управе износе хиљада динара. У току поступка ревизије одазивног извештаја достављен је закључни лист за период године штампан године без исказаних података на субаналитичком конту Обрачунати неплаћени расходи и закључни лист за исти период штампан године у коме је на субаналитичком конту Обрачунати неплаћени расходи исказан износ од хиљада динара. Према писаном изјашњењу шефа рачуноводства, од године врши се евидентирање обавеза употребом аналитичког конта Обрачунати неплаћени расходи по свим приспелим рачунима, осим по рачунима за утрошену електричну енергију за јавну расвету (Докази: Списак 14

17 евидентираних обавеза по рачунима насталих до године; Образац број 1- Биланс стања на дан године за Општинску управу и за Општину Владимирци рачун извршења буџета; Закључни лист Општинске управе за период године штампан године и штампан године и Изјашњење о евидентирању на конту број СЛ од године) Провера веродостојности мера исправљања У поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на непотпуно евидентирање обавезе према добављачима веродостојне, осим у делу који се односи на потпуност и свобухватност евидентирања обавеза. 2.2 Резиме налаза у ревизији правилности пословања Преузимање обавеза и извршавање расхода и издатака без валидне документације о насталој пословној промени Опис неправилности Општина Владимирци преузела је обавезу и извршила расходе и издатке у износу од хиљаде динара без валидне (веродостојне) документације о насталој пословној промени, и то: 1) Општинска управа у укупном износу од хиљада динара за: (1) компјутерске услуге, (2) услуге текућих поправки и одржавања, (3) медијске услуге и (4) извршене трансфере школама; 2) Месне заједнице и износу хиљада динара; 3) ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци у износу од хиљада динара за извођење радова и набавку каменог агрегата; 4) Дирекција за пољопривреду у износу 233 хиљаде динара за услуге по уговору и пољопривредну опрему Mере исправљања наведене у одазивном извештају 1) (1) Уз одазивни извештај, као и у току поступка ревизије одазивног извештаја, нису достављени докази да Општинска управа расходе за компјутерске услуге извршава на основу валидне (веродостојне) документације. Уз рачуне, односно уговоре се не прилаже додатна документација која потврђује да је услуга извршена (Прилог: Уговор о купопродаји програма Саветник од Завода за унапређење пословања Београд, број 09-2/15-IV од године). (2) и (3) Уз одазивни извештај, као и у току поступка ревизије одазивног извештаја, нису достављени докази који потврђују да се расходи за текуће поправке и одржавање и медијске услуге извршавају на основу валидне рачуноводствене документације. (4) Трансфери школама извршавају на основу невалидне документације, односно школе уз захтев за трансфер средстава достављају рачун без додатне документације која представља потврду да су расходи извршени (Докази: Захтев за трансфер средстава Основе школе Јован Цвијић Дебрц без броја и датума; Рачун отпремница бр. 16- РН ПД Bomas д.о.о. Владимирци за извођење радова по окончаној ситуацији која није достављена у прилогу; Уговор о извођењу радова број 193 од године; Захтев за плаћање Посавотамнавске средње школе број 34/16 и рачун број Т.М.Р: Лика Владимирци; Захтев за плаћање Посавотамнавске средње школе број 36/16 и Рачун отпремница број од године добављача Сигма Ентеријери Велика Моштаница). 15

18 2) У одазивном извештају, као и у току поступка ревизије одазивног извештаја, нису достављени докази који потврђују да месне заједнице расходе извршавају на основу валидне документације (Докази: Рачун број МЗ Белотић, отпремница број 302/2016 ТД М.М. Трговина д.о.о. Скупљен од године; рачун отпремница број 16-РН Глас Подриња АД Шабац, копија огласа ;рачун број Думача Пром д.о.о. Шабац од године; отпремница број 244/2016; рачун број Колор Тапет д.о.о. Шабац од године и отпремница без броја). 3) ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци у поступку ревизије одазивног извештаја доставила је документацију о начину преузимања камена са депоније и насипању на путевима у месним заједницама општине Владимирци. Приложена је поруџбеница за 106 тона камена и отпремнице које потврђују употребу исте количине камена у месној заједници Ново Село. Отпремница је потписана од стране лица које је возило камен, од стране одговорног лица у месној заједници, као и од стране лица које вршило надзор. Према подацима који су достављени у току поступка ревизије одазивног извештаја, у години ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци употребила је тона камена за насипање путева, а доказала је да је на основу валидне документације уградила 106 тона камена. (Доказ: поруџбеница 59/1 од године, отпремнице број 32,33, 34,35, 36, преглед планираних и извучених количина камена по месним заједницама у години без потписа печата и заводног броја.). 4) Дирекција за пољопривреду општине Владимирци доставила је документацију из које се потврђује да расходе за услуге по уговору о делу извршава на основу валидне рачуноводствене документације, односно, да лице ангажовано по уговору о делу подноси извештај о извршеном послу пре исплате уговорене накнаде. У току поступку ревизије одазивног извештаја нису нам достављени докази који потврђују да се не врши евидентирање обавеза на основу профакутре, него је достављена фактура као доказ да је после извршених евидентирања на контима издатака и обавеза на основу профактуре приспела и фактура која нема заводни печат, тако да не постоје поуздани подаци када је примљена (Докази: Уговор о делу број 4/1 од године; Записник о обављеном послу број 24/1 од године; Пореска пријава; Извод Управе за трезор број 11 од године; Уговор о обављању привремених и повремених послова број 456/2 од године; Извештај о раду ангаживаног лица број 631/1 од године; Извод Управе за трезор број 3 од године; Фактура број 10/14 добављача Jugomer Ћуприја од године; Извод број 26 од године; налог за књижење број 28 од године) Провера веродостојности мере исправљања У поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на преузимање обавеза и извршавање расхода и издатака на основу валидне рачуноводствене документације неверодостојне, јер се расходи и издаци и даље извршавају на основу невалидне рачуноводствене документације Преузимање обавеза и извршавање расхода без закљученог уговора Опис неправилности Општина Владимирци је преузела обавезе и извршила расходе без закљученог уговора или другог писаног акта у износу хиљаде динара, и то: 1) Скупштина, Председник и Општинско веће у износу од 457 хиљада динара за: услуге оглашавања и услуге штампе; 16

19 2) Општинска управа у укупном износу хиљада динара, од чега: (1) без закљученог уговора у износу 979 хиљада динара за одржавање програма, услуге физичког обезбеђења објеката, услуге животне средине, израду билборда, адаптацију крова, набављени канцеларијски материјал и (2) без донетог правног акта у износу хиљада динара за расходе образовања запослених, пренос средстава Синдикалној организацији, исплату субвенција за линијски превоз, расходе на име накнаде штете; 3) ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци у износу 318 хиљада, од чега без писаног уговора у износу од 189 хиљада динара за услуге одржавања возила и без донетог правног акта у износу од 129 хиљада динара за расходе образовања запослених и трошкове репрезентације; 4) Дирекција за пољопривреду у укупном износу од 330 хиљада динара, од чега износ од 275 хиљада без донетог правног акта за расходе репрезентације Mере исправљања наведене у одазивном извештају 1) Уз одазивни извештај достављен је уговор који је Oпштина Владимирци закључила са Multilaterala CPPP privredni registar Београд број 0229/16 од године ради умрежавања у регионалну мрежу кластера. Уговор је у име општине потписао начелник Општинске управе. У току поступка ревизије одазивног извештаја утврдили смо да су у току године извршавани расходи за услуге оглашавања и информисања без закљученог уговора. Према писаном обавештењу начелнице Општинске управе у години расписан је јавни позив за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области информисања за 2015 годину, али одлука о расподели средстава није донета. У години расписан је конкурс, комисија је донела одлуку о расподели средстава, а Председник општине је донео решење да се средства по конкурсу за информисање не расподељују у години (Докази: Уговор број 02229/16; картица позиције плана 7 за конто Медијске услуге радија и телевизије; картица позиције плана 23 за конта: Услуге рекламе и пропаганде; за конто Остале медијске услуге; картица позиције плана 30 за конта: Услуге информисања јавности; Односи са јавношћу; Обавештење број /16-IV од годинe; Јавни позив број /16-III од , године; Записник број /16-III од године; Решење број /16-III од године). 2) (1) Општина Владимирци закључила је уговор о коришћењу и одржавању програмског пакета Саветник са добављачем Завод за унапређење пословања д.о.о. Београд број 09-2/15-IV од године, као и Уговор број /15-III од године са DemoGroup д.о.о. Шабац за набавку канцеларијског материјала и Наруџбеницу број /15-III од године са Sion Gard д.о.о Нови Београд за услуге физичкотехничког обезбеђења објеката општине Владимирци. Наруџбеница нема све елементе уговора, односно не садржи податак о периоду на који се закључује (Докази: Уговори: број 09-2/15-IV и /15-III; Наруџбеница број /15-III; налог и извод број 016 од године; картицу конта Добављачи у земљи, аналитика Sion Gard; налог за пренос од године; рачун број 3157/12/2015; рачун број /12/2015 и план и распоред рада за месец децембар). (2) У току поступка ревизије одазивног извештаја утврђено је да није донет интерни акт којим се регулише питање стручног усавршавања и образовања запослених. Расходи за ове намене су извршавани у години и то за уплату школарине за докторске студије за исту заспослену за коју су расходи за школарину извршавани у ревидираној пословној години. Расходи су извршени на основу невалидне рачуноводствене документације и без 17

20 интерног акта. Захтев запослене, без заводног броја и датума, једини је документ на основу којег је Председник општине донео Одлуку о исплати новчаних средстава. (Докази: Захтев запослене; Одлука број /16-III од године; Решење за пренос средстава број од године; Налог од године; Картица конта Услуге образовања и усавршавања запослених, аналитика 243; Извод и налог за књижење број 195 од године). За услуге заштите животне средине, израду билборда, адаптацију крова, пренос средстава Синдикалној организацији, исплату субвенција за линијски превоз и расходе на име накнаде штете нису достављени докази да су утврђене неправилности исправљене. 3) Уз одазивни извештај није достављена документација која потврђује да је ревизијом утврђена неправилност исправљена. У току поступка ревизије одазивног извештаја ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци доставила је Правилник о условима и начину коришћења средстава за репрезентацију број НО 1/ и Правилник број НО 1/ о коришћењу службених возила, који је између осталих питања регулисао и одражавање и поправке службених возила. Наведене правилнике донео је Надзорни одбор године. Интерни акт који регулише питања стручног усавршавања и образовања запослених није достављен у току поступка ревизије Одазивног извештаја (Докази: Правилници број НО 1/ и број НО 1/2016-2). 4) У Одазивном извештају и у току поступка ревизије Одазивног извештаја није презентован интерни акт којим је регулисано коришћење средстава за репрезентацију, као ни други докази који потврђују да је утврђена неправилност исправљена, односно да се расходи не извршавају без писаног уговора или интерног акта Провера веродостојности мера исправљања У поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које се односе на преузимање обавеза и извршавање расхода без писаног уговора неверодостојне, осим код ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Владимирци у делу који се односи на донета интерна акта, што је објашњено у Послеревизионом извештају Извршење расхода супротно позитивним законским прописима који нису наведени у другим тачкама Опис неправилности Супротно позитивним законским прописима, који нису наведене у другим тачкама, општина Владимирци извршила је пренос средстава у износу од хиљада динара, и то: 1) Скупштина, председник и општинско веће у износу од за пренета средства удружењима грађана без усвојених програма и закључених уговора; 2) Општинска управа у износу хиљаде динара: (1) за преузете обавезе пре доношења Одлуке о буџету 352 хиљаде динара; (2) за пренета средства удружењима грађана без усвојених програма и закључених уговора хиљаде динара; (3) за пренета средства Шаховском клубу 160 хиљада динара; (4) за пренета средства спортским клубовима са позиција Месних заједница хиљада динара; (5) за средства Фонда животне средине утрошена без прибављене сагласности надлежног Министарства 596 хиљада динара; (6) за исплаћене накнаде противградним стрелцима без обрачуна пореза и доприноса 109 хиљада динара; 18

21 (7) за исплату по основу уговора о стручном оспособљавању без обрачунатих пореза и доприноса хиљада динара; (8) за извршене расходе из осталих извора без подношења захтева за отварање апропријације 400 хиљада динара; (9) на име исплаћених накнада штете 685 хиљада динара; (10) за исплату једнократних помоћи без донетих решења Центра за социјални рад 240 хиљада динара; (11) за набавку лекова 312 хиљада динара; (12) за исплаћене субвенције ЈКП Извор без донетог програма хиљада динара; (13) за расходе Дому здравља без донетог финансијског плана 405 хиљада динара; (14) за исплату плата директора Центра за социјални рад без сагласности надлежног министарства о именовању хиљада динара; (15) за извршене издатке изградњу експлоатационог бунара хиљаде динара Mере исправљања наведене у одазивном извештају 1) Председник општине Владимирци расписао је године Конкурс за доделу средстава непрофитним организацијама и удружењима грађана. Конкурсом је предвиђена расподела средства удружењима грађана, спортским организацијама, верским заједницама и Црвеном крсту. Председник општине донео је године Одлуку о додели средстава на основу предлога комисије, како је наведено у преамбули Одлуке. Предлог комисије, као ни правила и критеријуми за вредновање и одабир пројеката нису презентовани у току ревизије одазивног извештаја. На основу конкурса закључени су појединачни уговори са корисницима средстава. У току поступка ревизије одазивног извештаја нису нам презентовани докази о начину реализације средстава добијених уговором, иако члан 7. Уговора предвиђа начин и рокове за достављање извештаја о утрошеним средствима (Докази: Конкурс за доделу средстава непрофитним организацијама и удружењима грађана број401-11/16-iii од године; Одлука број /16-III од године;уговор број: /16-III од године; Уговор број /16-III од године; Уговор /16- III од године; Уговор /16- III од године; Уговор /16-III од године и Уговор /16- III од године ). 2) (1) У току ревизије одазивног извештаја утврђено је да је након спроведеног поступка набавке услуга обезбеђења, најповољнијем понуђачу издата наруџбеница која не садржи битне елементе уговора, односно не садржи период за који се наручује услуга обезбеђења те се не може утврдити да ли је наведена неправилност отклоњена (Докази: Наруџбеница број /15-III; налог и извод број 016 од године; Картица конта Добављачи у земљи, аналитика Sion Gard; Налог за пренос од године; Рачун број 3157/12/2015; Рачун број /12/2015 и План и распоред рада за месец децембар године). (2) до (4) Председник општине Владимирци расписао је године Конкурс за доделу средстава непрофитним организацијама и удружењима грађана број /16-III. Конкурсом је предвиђена расподела средства удружењима грађана, спортским организацијама, верским заједницама и Црвеном крсту. Председник општине донео Одлуку о додели средстава број /16-III од године, на основу предлога комисије. Предлог комисије, као ни правила и критеријуми за вредновање и одабир пројеката нису презентовани у току ревизије одазивног извештаја. На основу конкурса закључени су појединачни уговори са корисницима средстава. У току поступка ревизије одазивног извештаја нису нам презентовани докази о начину реализације средстава 19

Извештај о ревизији одазивног извештаја града Шапца

Извештај о ревизији одазивног извештаја града Шапца РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ГРАДА ШАПЦА Број: 400-2960/2017-04 Датум, 22. децембар 2017. године Садржај РЕЗИМЕ... 5 1. УВОД... 7 1.1. ЦИЉ И

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 400-649/2014-04 од 27.11.2014. године Број: 400-3016/2015-04

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Број: / Београд, 16.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Број: / Београд, 16. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Број: 400-3983/2016-04 Београд, 16. децембар 2016. године САДРЖАЈ: РЕЗИМЕ... 3 1) УВОД...

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: 400-1848/2018-04 Београд, 22. март 2019. године САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. НЕПРАВИЛНОСТИ

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бачка Паланка

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бачка Паланка РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА OПШТИНЕ ОСЕЧИНА Број: 400-2003/2018-04 Београд, 28. мај 2019. године 2 Садржај 1. УВОД.8 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: 400-424/2018-07/10 Београд, 1. јул 2019. године 1. УВОД У Извештају о

Више

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МИЛКА ДИМАНИЋ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2013.

Више

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бела Паланка

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бела Паланка РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА Број: 400-2926/2017-04 Београд, 29. новембар 2017. године Садржај РЕЗИМЕ 5 1. УВОД. 6 1.1.

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-247/2019-04/13 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији консолидованих

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ БОР који се односи на ревизорски извештај број:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ БОР који се односи на ревизорски извештај број: РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ БОР који се односи на ревизорски извештај број: 400 1330/2014 04 од 10.12. 2014. године Број: 400-4900/2015-04

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бачка Паланка

Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бачка Паланка РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ГРАДA ВРШЦА Број: 400-245/2018-04 Београд, 10. jануар 2019. године 2 Садржај 1. УВОД...... 9 2. НЕПРАВИЛНОСТИ

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400-1849-2/2016-04 Београд,

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: / /12 Бео

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: / /12 Бео РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: 400-425/2018-07/12 Београд, 18. март 2019. године 1. УВОД У Извештају о ревизији

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-248-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VI БРОЈ 12 СМЕДЕРЕВО, 31. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 321. ГРАДОНАЧЕЛНИК Градоначелник града Смедерева, дана 25. децембра годин

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VI БРОЈ 12 СМЕДЕРЕВО, 31. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 321. ГРАДОНАЧЕЛНИК Градоначелник града Смедерева, дана 25. децембра годин ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VI БРОЈ 12 СМЕДЕРЕВО, 31. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ 321. ГРАДОНАЧЕЛНИК Градоначелник града Смедерева, дана 25. децембра На основу члана 100. ставова 4. и 5. Закона о заштити животне

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286, 211 312 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

Одазивни извештај Установе за културу и спорт „Културно-спортски центар Уб“ Уб

Одазивни извештај Установе за културу и спорт „Културно-спортски центар Уб“ Уб Установа за културу и спорт Културно-спортски центар Уб Уб, Вука Караџића 19 Дел. бр. 392/18 Датум: 31.12.2018. ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА Београд, Макензијева 41 На основу члана 40. став 1. Закона

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Предлог извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Фонда за грађевинско земљиште, путеве и комуналну по

Предлог извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања   Фонда за грађевинско земљиште, путеве и комуналну по РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И НАБАВКИ И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2013. ГОДИНУ Број:

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: Датум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84. тачка 5. За

Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: Датум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84. тачка 5. За Република Србија Град Пирот Служба за буџетску инспекцију III Број: тум: Пирот КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ из члана 84 тачка 5 Закона о буџетском систему ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ШИД ЗА 2013.

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систе

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систе ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систему 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО, НОВИ САД Број: 400-2526/2018-06 Београд, 08. мај 2019. године САДРЖАЈ:

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 43 7. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на седници одржаној

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Microsoft Word - Uputstvo o radu trezora opstine Apatin izmenjeno

Microsoft Word - Uputstvo o radu trezora opstine Apatin izmenjeno На основу члана 101. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон,103/2015,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАВА СУДАРСКИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ, НОВИ САД Број: 400-2527/2018-06 Београд, 26. март 2019. године САДРЖАЈ: 1.УВОД...2

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОС РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-1000/2015-04

Више

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-1193/2015-04

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-144/2018-05/09 Београд, 11. октобар

Више

2018.

2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-249-2/2019-04/3 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Центра

Више