Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje"

Транскрипт

1 AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci besplatno P R A V I L N I K O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE SAMOOPREZIVANJEM NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika koji vode poslovne knjige u skladu sa članom 43. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon i 112/15). Član 2 Poreska prijava iz člana 1. ovog pravilnika podnosi se Poreskoj upravi na Obrascu PPDG-1S - Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: poreska prijava PPDG-1S), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 3 Poreska prijava PPDG-1S, kao i izmenjena poreska prijava PPDG-1S podnose se isključivo u elektronskom obliku kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave. U poresku prijavu PPDG-1S se unose pojedini podaci iz odgovarajućih obrazaca, i to: 1) Obrasca PB 2 - Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za period od _ do_ godine (u daljem tekstu: Obrazac PB 2), Obrasca PK 2 - Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva za

2 period od _ do_ godine (u daljem tekstu: Obrazac PK 2) i Obrasca SU 1 - Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika za period od _ do_ godine (u daljem tekstu: Obrazac SU 1), propisanih Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 23/14); 2) Obrasca PK 3 - Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti za period od _ do_ godine (u daljem tekstu: Obrazac PK 3) i Obrasca SU 3 - Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika za period od _ do_ godine (u daljem tekstu: Obrazac SU 3), propisanih Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 8/11, 13/12 i 12/13); 3) Obrasca OA - Obračun amortizacije stalnih sredstava (u daljem tekstu: Obrazac OA) propisanog Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe ("Službeni glasnik RS", br. 116/04 i 99/10); 4) Obrasca OK - Ograničenje kamate kod duga povezanom licu (u daljem tekstu: Obrazac OK) propisanog Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 20/14 i 41/15). Obrasci iz stava 2. ovog člana se kao prilozi podnose uz poresku prijavu PPDG-1S, na način iz stava 1. ovoga člana. Izuzetno od st. 1, 2. i 3. ovog člana, u papirnoj formi se podnosi dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene ("Službeni glasnik RS", broj 20/14) i Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima ("Službeni glasnik RS", br. 61/13 i 8/14), kao i druga dokumentacija koja se u skladu sa zakonom, odnosno drugim propisom podnosi uz poresku prijavu. Član 4 Poresku prijavu PPDG-1S podnosi poreski obveznik, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti (u daljem tekstu: podnosilac prijave). Podnosilac prijave dužan je da elektronski potpiše poresku prijavu PPDG-1S u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Član 5 Ako poreska prijava PPDG-1S, koja je podneta elektronskim putem, sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca prijave o tim nedostacima. Poreska prijava iz stava 1. ovog člana ne smatra se podnetom. Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima.

3 Po dobijanju obaveštenja iz stava 1. ovog člana, podnosilac prijave je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese ispravljenu poresku prijavu. Ispravljena poreska prijava iz stava 4. ovog člana ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom. Poreska prijava PPDG-1S smatra se podnetom kada poreska uprava potvrdi formalnu i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) samooporezivanjem na pojedinačne uplatne račune javnih prihoda po osnovu obavljanja samostalne delatnosti Grupe 843, propisane pravilnikom kojim se uređuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa, i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu prijave. Član 6 Poreska prijava PPDG-1S sastoji se iz 13 delova, i to: 1) Podaci o prijavi; 2) Podaci o poreskom obvezniku; 3) Podaci za utvrđivanje obaveze plaćanja poreza/doprinosa; 4) Podaci o radnji/poljoprivrednom gazdinstvu; 5) Podaci o delatnosti; 6) Podaci o proceni poslovnog rezultata za utvrđivanje mesečne akontacije poreza i doprinosa; 7) Podaci za utvrđivanje konačne obaveze poreza; 8) Podaci za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa; 9) Podaci za utvrđivanje/izmenu mesečne akontacije poreza i doprinosa; 10) Podaci o mesečnoj osnovici i obračunatim doprinosima kod nastavka plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja delatnosti; 11) Podaci o posebnim prostorima - izdvojenim poslovnim jedinicama; 12) Podaci o podnosiocu prijave; 13) Napomena podnosioca prijave. Član 7 U poresku prijavu PPDG-1S, deo 1. Podaci o prijavi, unosi se: 1) pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave - oznaka jedne od navedenih vrsta prijava:

4 (1) oznaka 1 - opšta prijava koju podnosi poreski obveznik u periodu dospelosti za podnošenje poreske prijave u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, (2) oznaka 3 - prijava po članu 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15 i 15/16 - u daljem tekstu: ZPPPA) koju podnosi poreski obveznik nakon isteka roka dospelosti za podnošenje poreske prijave propisanim zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, (3) oznaka 4 - prijava po nalogu kontrole koja se podnosi nakon sprovedenog postupka poreske kontrole u kojem je rešenjem utvrđena poreska obaveza i naloženo podnošenje prijave, (4) oznaka 6 - prijava po članu 39. ZPPPA koju podnosi poreski obveznik kome je aktom Poreske uprave odobreno produženje roka podnošenja prijave iz opravdanih razloga (bolest, odsustvovanje iz zemlje, nesrećni slučaj, elementarna nepogoda većih razmera i sl.) dok ti razlozi ne prestanu, a najduže za šest meseci od dana isteka zakonskog roka za podnošenje prijave; 2) pod rednim brojem 1.1a Osnov za prijavu - oznaka jednog od navedenih osnova za podnošenje prijave, i to: (1) oznaka 1 - obavljanje samostalne delatnosti, (2) oznaka 2 - početak obavljanja samostalne delatnosti, (3) oznaka 3 - prestanak obavljanja samostalne delatnosti, (4) oznaka 4 - prekid obavljanja samostalne delatnosti, (5) oznaka 5 - promena uslova poslovanja, (6) oznaka 6 - prelazak iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod, (7) oznaka 7 - promena osnova osiguranja, (8) oznaka 8 - evidentiranje fizičkog lica za PDV, (9) oznaka 9 - brisanje fizičkog lica iz PDV, (10) oznaka 14 - opredeljenje za vođenje poslovnih knjiga od strane fizičkog lica - nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava, (11) oznaka 15 - prestanak vođenja poslovnih knjiga od strane fizičkog lica - nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava, (12) oznaka 16 - nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti,

5 (13) oznaka 17 - prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje, (14) oznaka 18 - nastavak plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti, (15) oznaka 19 - obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, (16) oznaka 20 - promena vlasnika radnje, (17) oznaka 21 - nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe, (18) oznaka 99 - ostali osnovi nastanka poreske obaveze; 3) pod rednim brojem 1.1b Vrsta poreske obaveze - oznaka jedne od vrsta poreskih obaveza, i to: (1) oznaka 1 - konačna poreska obaveza za prethodni poreski period, (2) oznaka 2 - konačna poreska obaveza za prethodni poreski period i akontacije poreske obaveze za tekući poreski period, (3) oznaka 3 - akontacija poreske obaveze za tekući poreski period, (4) oznaka 4 - konačna poreska obaveza za tekući poreski period, (5) oznaka 5 - izmena akontacije poreske obaveze za tekući poreski period; 4) pod rednim brojem 1.2 Poreski period od-do - poreski period za koji se podnosi poreska prijava PPDG-1S, i to: (1) kod obavljanja samostalne delatnosti unosi se poreski period od: 1. januar godine za koju se utvrđuje porez i doprinosi (u daljem tekstu: poreska obaveza), odnosno dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, (2) kod početka obavljanja samostalne delatnosti unosi se poreski period od: dan, mesec i godina upisa u registar nadležnog organa, odnosno početka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, (3) kod prestanka obavljanja delatnosti unosi se poreski period od: 1. januar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, odnosno dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: dan, mesec i godina brisanja iz registra nadležnog organa u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza, (4) u slučaju prekida obavljanja delatnosti unosi se poreski period od: 1. januar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, odnosno dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: dan, mesec

6 i godina prekida obavljanja delatnosti upisan u registar nadležnog organa u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza, (5) kod promene uslova poslovanja unosi se poreski period od: 1. januar tekuće godine, odnosno dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: poslednji dan meseca u periodu za koji se sastavlja poreski bilans, (6) u slučaju prelaska iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod unosi se poreski period od: 1. januar ili 1. juli godine za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, (7) u slučaju promena osnova osiguranja unosi se poreski period od: dan, mesec i godina promene osnova osiguranja i poreski period do: 31. decembar godine promene osnova osiguranja, (8) kod evidentiranja fizičkog lica za PDV unosi se poreski period od: dan, mesec i godina početka PDV aktivnosti i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, (9) u slučaju brisanja fizičkog lica iz PDV unosi se poreski period od: 1. januar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: dan, mesec i godina prestanka obavljanja PDV aktivnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza, (10) kada se fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava opredeli za vođenje poslovnih knjiga unosi se poreski period od: dan, mesec i godina početka vođenja poslovnih knjiga i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, (11) u slučaju prestanka vođenja poslovnih knjiga od strane fizičkog lica - nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava unosi se poreski period od: 1. januar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, odnosno dan, mesec i godina početka vođenja poslovnih knjiga u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: dan, mesec i godina prestanka vođenja poslovnih knjiga u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza, (12) kada se nastavlja obavljanje samostalne delatnosti nakon prekida unosi se poreski period od: dan, mesec i godina nastavka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, (13) kod prelaska iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje unosi se poreski period od: 1. januar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, odnosno dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje poreska obaveza i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, (14) kada se nastavlja plaćanje doprinosa u periodu prekida obavljanja delatnosti unosi se poreski period od: dan, mesec i godina nastavka plaćanja doprinosa i poreski period do: dan, mesec i godina koji prethodi danu nastavka obavljanja delatnosti, odnosno 31. decembar godine u kojoj je nastavljeno plaćanje doprinosa,

7 (15) u slučaju obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta unosi se poreski period od: dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe i poreski period do: dan, mesec i godina prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe, odnosno 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, (16) kod promene vlasnika radnje - za utvrđivanje konačne poreske obaveze prethodnog vlasnika unosi se poreski period od: 1. januar godine za koju se utvrđuje konačna poreska obaveza, odnosno dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti u godini za koju se utvrđuje konačna poreska obaveza i poreski period do: dan, mesec i godina promene vlasnika radnje; za utvrđivanje akontacione obaveze za tekući poreski period novog vlasnika radnje unosi se poreski period od: dan, mesec i godina početka obavljanja delatnosti novog vlasnika radnje i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje akontacija poreske obaveze, (17) kod nastavka obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe unosi se poreski period od: dan, mesec i godina nastavka obavljanja delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe i poreski period do: 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska obaveza, (18) u ostalim osnovima nastanka poreske obaveze unosi se poreski period u zavisnosti od osnova nastanka poreske obaveze; 5) pod rednim brojem 1.3 Datum dospelosti za podnošenje poreske prijave - dan, mesec i godina dospelosti roka za podnošenje poreske prijave propisanog zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija; 6) pod rednim brojem 1.4 Datum podnošenja prijave - dan, mesec i godina podnošenja poreske prijave; 7) pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave - jedna od navedenih oznaka: (1) izmena poreske prijave po članu 40. ZPPPA (oznaka 1), (2) izmena poreske prijave po nalogu kontrole (oznaka 2), (3) izmena akontacije poreza i doprinosa zbog promene uslova poslovanja (oznaka 3), (4) izmena akontacione obaveze poreza/doprinosa kod promene osnova osiguranja, obavljanja delatnosti, odnosno prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe, i u drugim slučajevima (oznaka 4), (5) storniranje poreske prijave (oznaka 9); 8) pod rednim brojem 1.5a Identifikacioni broj prijave - identifikacioni broj prijave: (1) koja se menja po članu 40. ZPPPA, (2) koja se menja po nalogu kontrole,

8 (3) kojom je utvrđena akontacija poreske obaveze za tekući poreski period koja se menja zbog promene uslova poslovanja, (4) poslednje podnete prijave kod promene osnova osiguranja, obavljanja delatnosti, odnosno prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe i u drugim slučajevima, (5) koju Poreska uprava stornira po zahtevu poreskog obveznika ili po službenoj dužnosti; 9) pod rednim brojem 1.6 Broj poreskog rešenja - broj rešenja poreske kontrole, kada je u polju 1.1 Vrsta prijave uneta oznaka 4 i/ili u polju 1.5 Izmena prijave navedena oznaka 2 ili oznaka 9, bez obzira na oznaku u polju 1.1; 10) pod rednim brojem 1.6a Osnov za rešenje - kada se prijava podnosi na osnovu rešenja donetog u postupku ponovne kontrole upisuje se jedna od sledećih oznaka: (1) Oznaka 1 - za rešenje doneto u postupku po žalbi u prvom stepenu, (2) Oznaka 2 - za rešenje doneto u postupku po žalbi u drugom stepenu, (3) Oznaka 3 - za rešenje doneto na osnovu odluke upravnog suda. Član 8 U poresku prijavu PPDG-1S, deo 2. Podaci o poreskom obvezniku, unosi se: 1) pod rednim brojem 2.1 Poreski identifikacioni broj (PIB/JMBG) - poreski identifikacioni broj obveznika (PIB), odnosno jedinstveni matični broj građana (JMBG); 2) pod rednim brojem 2.2 Ime i prezime poreskog obveznika - ime i prezime poreskog obveznika - fizičkog lica koje ostvaruje prihode obavljanjem samostalne delatnosti, obveznika poreza na dodatu vrednost, nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava koji se opredelio za vođenje poslovnih knjiga; 3) pod rednim brojem 2.3 Vrsta identifikatora za poreskog obveznika - oznaka jednog od identifikatora poreskog obveznika, i to: (1) oznaka 1 - jedinstveni matični broj građana, (2) oznaka 2 - pasoš, (3) oznaka 3 - izbeglička legitimacija, (4) oznaka 4 - evidencioni broj za strance; 4) pod rednim brojem 2.4 JMBG/pasoš/izbeglička legitimacija/ebs - zavisno od izabrane oznake identifikatora poreskog obveznika pod rednim brojem 2.3, upisuje se: (1) jedinstveni matični broj građana, (2) broj pasoša,

9 (3) broj izbegličke legitimacije, (4) evidencioni broj za strance; 5) pod rednim brojem 2.5 Opština prebivališta/boravišta - šifra opštine prebivališta/boravišta poreskog obveznika, utvrđena pravilnikom kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa; 6) pod rednim brojem 2.6 Adresa prebivališta/boravišta - mesto, ulica, broj prebivališta/boravišta poreskog obveznika; 7) pod rednim brojem 2.7 Vrsta poreskog obveznika - jedna od oznaka, i to: (1) oznaka 1 - preduzetnik koji ostvaruje prihode obavljanjem samostalne delatnosti i koji vodi poslovne knjige, (2) oznaka 2 - fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost, (3) oznaka 3 - fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava i koje vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana; 8) pod rednim brojem 2.8 Uvećani staž osiguranja - jedna od navedenih oznaka, i to: (1) oznaka 0 - bez uvećanog staža osiguranja, (2) oznaka 1 - uvećani staž osiguranja 12/14, (3) oznaka 2 - uvećani staž osiguranja 12/15, (4) oznaka 3 - uvećani staž osiguranja 12/16, (5) oznaka 4 - uvećani staž osiguranja 12/18; 9) podaci pod red. br. 2.1, 2.2, 2.5 i 2.6 unose se automatski, a podnosilac prijave unosi podatke pod red. br. 2.3, 2.4, 2.7 i 2.8. Član 9 U poresku prijavu PPDG-1S, deo 3. Podaci za utvrđivanje obaveze plaćanja poreza/doprinosa, unosi se: 1) pod rednim brojem 3.1 Osnov osiguranja i period osiguranja - u slučaju promena osnova osiguranja i utvrđivanja akontacije doprinosa za tekući poreski period unosi se odgovarajuća oznaka osnova osiguranja i period osiguranja, a kod utvrđivanja konačne poreske obaveze za prethodni/tekući poreski period, unosi se pod određenim rednim brojem pojedinačno oznaka svakog osnova osiguranja i period trajanja osiguranja u godini za koju se utvrđuje konačna poreska obaveza. Oznake osnova osiguranja su: (1) oznaka 1 - obavljanje samostalne delatnosti kao osnovne delatnosti,

10 (2) oznaka 2 - obavljanje samostalne delatnosti i radni odnos (zaposleni/osnivač, odnosno član koji je zasnovao radni odnos u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član), (3) oznaka 3 - obavljanje samostalne delatnosti i osnivač/član u privrednom društvu u kome radi bez zasnivanja radnog odnosa, (4) oznaka 4 - obavljanje samostalne delatnosti i nosilac poljoprivrednog domaćinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava, (5) oznaka 5 - obavljanje samostalne delatnosti i korisnik penzije; 2) pod rednim brojem 3.2 Obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe - kod utvrđivanja akontacije poreza unosi se period obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe, a kod utvrđivanja konačne poreske obaveze unosi se pod određenim rednim brojem pojedinačno svaki period obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta u godini za koju se utvrđuje konačna poreska obaveza; 3) pod rednim brojem 3.3 Opredeljenje za ličnu zaradu - unosi se period opredeljenja za ličnu zaradu; 4) podatke pod red. br. 3.1 do 3.3 unosi podnosilac prijave. Član 10 U poresku prijavu PPDG-1S, deo 4. Podaci o radnji/poljoprivrednom gazdinstvu, unosi se: 1) pod rednim brojem 4.1 Matični broj - matični broj radnje, odnosno poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar privrednih subjekata kod nadležnog organa; 2) pod rednim brojem 4.2 Poslovno ime - poslovno ime; 3) pod rednim brojem 4.3 Skraćeno poslovno ime - skraćeno poslovno ime; 4) pod rednim brojem 4.4 Opština sedišta - šifra opštine sedišta radnje/poljoprivrednog gazdinstva utvrđena pravilnikom kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa; 5) pod rednim brojem Adresa sedišta - mesto, ulica, broj sedišta radnje/poljoprivrednog gazdinstva; 6) podaci pod red. br. 4.1 do 4.5 unose se automatski nakon unosa podatka pod rednim brojem 2.1. Član 11 U poresku prijavu PPDG-1S, deo 5. Podaci o delatnosti, unosi se: 1) pod rednim brojem 5.1 Pretežna delatnost - šifra i naziv pretežne delatnosti upisana u registar kod nadležnog organa;

11 2) pod rednim brojem 5.2 Delatnost sa najviše učešća u ukupnom prihodu - šifra i naziv delatnosti po osnovu koje je u obračunskom periodu ostvareno najviše učešće u ukupnom prihodu; 3) podatak pod rednim brojem 5.1 automatski se unosi nakon upisa podatka pod rednim brojem 2.1, a podatak pod rednim brojem 5.2 unosi podnosilac prijave. Član 12 U poresku prijavu PPDG-1S, deo 6. Podaci o proceni poslovnog rezultata za utvrđivanje mesečne akontacije poreza i doprinosa, unose se podaci u slučaju kada je pod rednim brojem 1.1a Osnov za prijavu naveden jedan od sledećih osnova: oznaka 2 - početak obavljanja samostalne delatnosti, oznaka 6 - prelazak iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod, oznaka 8 - evidentiranje fizičkog lica za PDV, oznaka 14 - opredeljenje za vođenje poslovnih knjiga od strane fizičkog lica - nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava, oznaka 16 - nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti, oznaka 20 - promena vlasnika radnje ili oznaka 99 - ostali osnovi nastanka poreske obaveze, i to: 1) pod rednim brojem 6.1 Procena prihoda za prvu poslovnu godinu - iznos procenjenog prihoda za prvu poslovnu godinu; 2) pod rednim brojem 6.2 Procena rashoda za prvu poslovnu godinu - iznos procenjenog rashoda za prvu poslovnu godinu; 3) pod rednim brojem 6.3 Procena dobiti za prvu poslovnu godinu - iznos procenjene dobiti za prvu poslovnu godinu koji se utvrđuje kao razlika iznosa pod rednim brojem 6.1 i iznosa pod rednim brojem 6.2. Ako je razlika negativna unosi se iznos 0,00 (nula) dinara; 4) pod rednim brojem 6.4 Mesečna osnovica poreza - iznos mesečne osnovice poreza koji se utvrđuje kao količnik iznosa sa rednog broja 6.3 i broja meseci od početka obavljanja delatnosti do kraja prve poslovne godine; 5) pod rednim brojem 6.5 Mesečna akontacija poreza - iznos mesečne akontacije poreza koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 6.4 i poreske stope propisane zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana; 6) pod rednim brojem 6.6 Mesečna osnovica doprinosa - iznos mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje kao količnik iznosa pod rednim brojem 6.3 i broja dana i meseci u periodu od početka obavljanja delatnosti do kraja prve poslovne godine, koji ne može da bude niži od najniže, ni viši od najviše mesečne osnovice doprinosa, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi; 7) pod rednim brojem Mesečna akontacija doprinosa za PIO - iznos mesečne akontacije doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: doprinos za PIO) koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 6.6 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi; 8) pod rednim brojem Mesečna akontacija doprinosa za zdravstveno osiguranje - iznos mesečne akontacije doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se utvrđuje kao

12 proizvod iznosa pod rednim brojem 6.6 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi; 9) pod rednim brojem Mesečna akontacija doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - iznos mesečne akontacije doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 6.6 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi; 10) pod rednim brojem Mesečna akontacija dodatnog doprinosa za PIO - iznos mesečne akontacije dodatnog doprinosa za PIO koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 6.6 i stope dodatnog doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi; 11) pod rednim brojem 6.11 Kamata na porez - iznos kamate na dugovani porez obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja poreske prijave; 12) pod rednim brojem 6.12 Kamata na doprinos za PIO - iznos kamate na dugovani doprinos za PIO obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave; 13) pod rednim brojem 6.13 Kamata na doprinos za zdravstveno osiguranje - iznos kamate na dugovani doprinos za zdravstveno osiguranje obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave; 14) pod rednim brojem 6.14 Kamata na doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - iznos kamate na dugovani doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave; 15) pod rednim brojem 6.15 Kamata na dodatni doprinos za PIO - iznos kamate na dugovani dodatni doprinos za PIO obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave; 16) podatke pod red. br. 6.1, 6.2, 6.11 do 6.15 unosi podnosilac prijave, podaci pod red. br. 6.3 do 6.10 se automatski obračunavaju na osnovu podataka pod red. br. 6.1 i 6.2, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi. Član 13 U poresku prijavu PPDG-1S, deo 7. Podaci za utvrđivanje konačne obaveze poreza, unose se podaci za utvrđivanje konačne obaveze poreza, u slučaju kada je pod rednim brojem 1.1a Osnov za prijavu naveden jedan od sledećih osnova: oznaka 1 obavljanje samostalne delatnosti, oznaka 3 - prestanak obavljanja samostalne delatnosti, oznaka 4 - prekid obavljanja samostalne delatnosti, oznaka 9 - brisanje fizičkog lica iz PDV, oznaka 15 - prestanak vođenja poslovnih knjiga od strane fizičkog lica - nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava, oznaka 17 - prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje, oznaka 20 - promena vlasnika radnje ili oznaka 99 - ostali osnovi nastanka poreske obaveze, i to:

13 1) pod rednim brojem 7.1 Poreska osnovica (r. br. 57. Obrasca PB 2) - iznos pod rednim brojem 57. Obrasca PB 2; 2) pod rednim brojem 7.2 Obračunati porez - iznos obračunatog poreza koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 7.1 i poreske stope, propisane zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, u poreskom periodu za koji se utvrđuje konačna poreska obaveza; 3) pod rednim brojem 7.3 Ukupno umanjenje obračunatog poreza - ukupan iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu prava na poreski podsticaj ili poresko oslobođenje koji se utvrđuje kao zbir iznosa pod red. br , 7.3.2, i 7.3.4; 4) pod rednim brojem PK 2 (r. br. 14. Obrasca PK 2) - iznos umanjenja po osnovu ulaganja u osnovna sredstva (r. br. 14. Obrasca PK 2); 5) pod rednim brojem PK 3 (r. br. 12. Obrasca PK 3) - iznos umanjenja po osnovu ulaganja u osnovna sredstva (r. br. 12. Obrasca PK 3); 6) pod rednim brojem SU 1 (r. br. 6. Obrasca SU 1) - iznos poreskog oslobođenja za srazmerni iznos ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti (r. br. 6. Obrasca SU 1); 7) pod rednim brojem SU 3 (r. br. 6. Obrasca SU 3) - iznos poreskog oslobođenja za srazmerni iznos ulaganja u osnovna sredstva u sopstvenoj registrovanoj delatnosti (r. br. 6. Obrasca SU 3); 8) pod rednim brojem 7.4 Obračunati porez po umanjenju - iznos obračunatog poreza po umanjenju koji se utvrđuje kao razlika iznosa pod rednim brojem 7.2 i iznosa pod rednim brojem 7.3; 9) pod rednim brojem 7.5 Uvećanje obračunatog poreza - gubitak poreskog podsticaja - iznos uvećanja obračunatog poreza zbog gubitka prava na poreski podsticaj; 10) pod rednim brojem 7.6 Konačna obaveza poreza - iznos konačno utvrđene obaveze poreza za poreski period koji se utvrđuje kao zbir iznosa pod rednim brojem 7.4 i iznosa pod rednim brojem 7.5; 11) pod rednim brojem 7.7 Porez za uplatu/preplata - iznos akontativno manje plaćenog poreza od konačno obračunatog poreza pod rednim brojem 7.6, odnosno iznos akontativno više plaćenog poreza od konačne obaveze, koji se unosi sa predznakom "minus"; 12) pod rednim brojem 7.8 Kamata - iznos kamate na dugovani porez obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave; 13) podatak pod rednim brojem 7.1 automatski se preuzima iz Obrasca PB 2, podaci pod red. br , 7.3.2, i automatski se preuzimaju iz obrazaca PK 2, PK 3, SU 1 i SU 3, podatke pod red. br. 7.5, 7.7 i 7.8 unosi podnosilac prijave, a podaci pod red. br. 7.2, 7.3, 7.4 i 7.6 automatski se obračunavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi. Član 14

14 U poresku prijavu PPDG-1S, deo 8. Podaci za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa, unose se podaci za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa, u slučaju kada je pod rednim brojem 1.1a Osnov za prijavu naveden jedan od sledećih osnova: oznaka 1 obavljanje samostalne delatnosti, oznaka 3 - prestanak obavljanja samostalne delatnosti, oznaka 4 - prekid obavljanja samostalne delatnosti, oznaka 9 - brisanje fizičkog lica iz PDV, oznaka 15 - prestanak vođenja poslovnih knjiga od strane fizičkog lica - nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar poljoprivrednih gazdinstava, oznaka 17 - prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje, oznaka 20 - promena vlasnika radnje ili oznaka 99 - ostali osnovi nastanka poreske obaveze, i to: 1) pod rednim brojem 8.1 Osnovica doprinosa - iznos osnovice doprinosa - oporezive dobiti sa rednog broja 47. Obrasca PB 2, ali ne niži od najniže, ni viši od najviše godišnje osnovice doprinosa saglasno zakonu kojim se uređuju doprinosi; 2) pod rednim brojem 8.2 Konačna obaveza doprinosa za PIO - konačno obračunati iznos doprinosa za PIO, koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 8.1 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi, u poreskom periodu za koji se utvrđuje konačna obaveza doprinosa; 3) pod rednim brojem 8.3 Konačna obaveza doprinosa za zdravstveno osiguranje - konačno obračunati iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 8.1 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi, u poreskom periodu za koji se utvrđuje konačna obaveza doprinosa; 4) pod rednim brojem 8.4 Konačna obaveza doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - konačno obračunati iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 8.1 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi, u poreskom periodu za koji se utvrđuje konačna obaveza doprinosa; 5) pod rednim brojem 8.5 Konačna obaveza dodatnog doprinosa za PIO - konačno obračunati iznos dodatnog doprinosa za PIO koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 8.1 i stope dodatnog doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi, u poreskom periodu za koji se utvrđuje konačna obaveza doprinosa; 6) pod rednim brojem 8.6 Doprinos za PIO za uplatu/preplata - iznos akontativno manje plaćenog doprinosa za PIO od konačne obaveze pod rednim brojem 8.2, odnosno iznos akontativno više plaćenog doprinosa za PIO od konačne obaveze, koji se unosi sa predznakom "minus"; 7) pod rednim brojem 8.7 Doprinos za zdravstveno osiguranje za uplatu/preplata - iznos akontativno manje plaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje od konačne obaveze pod rednim brojem 8.3, odnosno iznos akontativno više plaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje od konačne obaveze, koji se unosi sa predznakom "minus"; 8) pod rednim brojem 8.8 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti za uplatu/preplata - iznos akontativno manje plaćenog doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti od konačne obaveze pod rednim brojem 8.4, odnosno iznos akontativno više plaćenog doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti od konačne obaveze, koji se unosi sa predznakom "minus";

15 9) pod rednim brojem 8.9 Dodatni doprinos za PIO za uplatu/preplata - iznos akontativno manje plaćenog dodatnog doprinosa za PIO od konačne obaveze pod rednim brojem 8.5, odnosno iznos akontativno više plaćenog dodatnog doprinosa za PIO od konačne obaveze, koji se unosi sa predznakom "minus"; 10) pod rednim brojem 8.10 Kamata za doprinos za PIO - iznos kamate na dugovani doprinos za PIO, obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave; 11) pod rednim brojem 8.11 Kamata za doprinos za zdravstveno osiguranje - iznos kamate na dugovani doprinos za zdravstveno osiguranje, obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave; 12) pod rednim brojem 8.12 Kamata za doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - iznos kamate na dugovani doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave; 13) pod rednim brojem 8.13 Kamata za dodatni doprinos za PIO - iznos kamate na dugovani dodatni doprinos za PIO, obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave; 14) podatak pod rednim brojem 8.1 automatski se preuzima sa rednog broja 47. Obrasca PB 2, ako je ovaj iznos niži od najniže, odnosno viši od najviše godišnje osnovice doprinosa automatski se umesto iznosa sa rednog broja 47. Obrasca PB 2 upisuje iznos najniže, odnosno najviše godišnje osnovice doprinosa, podaci pod red. br. 8.2 do 8.5 automatski se obračunavaju na osnovu podataka sa rednog broja 8.1, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju doprinosi, a podatke pod red. br. 8.6 do 8.13 upisuje podnosilac prijave. Član 15 Kada je pod rednim brojem 1.1a Osnov za prijavu, navedena oznaka 1 - obavljanje samostalne delatnosti, oznaka 7 - promena osnova osiguranja, oznaka 19 - obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, oznaka 21 - nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe ili oznaka 99 - ostali osnovi nastanka poreske obaveze, u poresku prijavu PPDG-1S, deo 9. Podaci za utvrđivanje/izmenu mesečne akontacije poreza i doprinosa, unose se podaci za utvrđivanje mesečne akontacije poreza i doprinosa, i to: 1) pod rednim brojem 9.1 Poreska osnovica (r. br. 50. Obrasca PB 2) - iznos poreske osnovice pod rednim brojem 50. Obrasca PB 2; 2) pod rednim brojem 9.2 Mesečna osnovica poreza - iznos mesečne osnovice poreza koji se utvrđuje kao količnik iznosa pod rednim brojem 9.1 i broja meseci obavljanja delatnosti u prethodnom poreskom periodu za koji je utvrđena konačna obaveza poreza; 3) pod rednim brojem 9.3 Mesečni iznos obračunatog poreza - mesečni iznos obračunatog poreza koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.2 i poreske stope propisane zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana;

16 4) pod rednim brojem 9.4 Ukupno umanjenje poreza - ukupan iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu prava na poreski podsticaj ili poresko oslobođenje za tekući poreski period koji se utvrđuje kao zbir iznosa pod red. br , 9.4.2, i 9.4.4; 5) pod rednim brojem PK 2 (r. br. 15. Obrasca PK 2) - iznos neiskorišćenog dela poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva (r. br. 15. Obrasca PK 2, a najviše do iznosa propisanog članom 48. st. 1. i 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje i 112/15); 6) pod rednim brojem PK 3 (r. br. 13. Obrasca PK 3) - iznos neiskorišćenog dela poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva (r. br. 13. Obrasca PK 3); 7) pod rednim brojem SU 1 (r. br. 6. Obrasca SU 1) - iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu poreskih oslobođenja (r. br. 6. Obrasca SU 1); 8) pod rednim brojem SU 3 (r. br. 6. Obrasca SU 3) - iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu poreskih oslobođenja (r. br. 6. Obrasca SU 3); 9) pod rednim brojem 9.5 Mesečni iznos umanjenja poreza - mesečni iznos umanjenja poreza koji se utvrđuje kao količnik iznosa pod rednim brojem 9.4 i broja meseci obavljanja delatnosti u prethodnom poreskom periodu za koji je utvrđena konačna obaveza poreza; 10) pod rednim brojem 9.6 Mesečna akontacija poreza - iznos mesečne akontacije poreza koji se utvrđuje kao razlika iznosa pod rednim brojem 9.3 i iznosa pod rednim brojem 9.5; 11) pod rednim brojem 9.7 Osnovica doprinosa - iznos osnovice doprinosa - oporeziva dobit pod rednim brojem 47. Obrasca PB 2; 12) pod rednim brojem 9.8 Mesečna osnovica doprinosa - iznos mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje kao količnik iznosa pod rednim brojem 9.7 i broja dana/meseci obavljanja delatnosti u prethodnom poreskom periodu za koji je utvrđena konačna obaveza doprinosa, koji ne može biti niži od najniže, ni viši od najviše mesečne osnovice doprinosa saglasno zakonu kojim se uređuju doprinosi, pri čemu se mesečna osnovica doprinosa usklađuje sa iznosom najniže, odnosno najviše mesečne osnovice doprinosa koja važi za određeni obračunski period; 13) pod rednim brojem 9.9 Mesečna akontacija doprinosa za PIO - iznos mesečne akontacije doprinosa za PIO koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi; 14) pod rednim brojem 9.10 Mesečna akontacija doprinosa za zdravstveno osiguranje - iznos mesečne akontacije doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi; 15) pod rednim brojem 9.11 Mesečna akontacija doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - iznos mesečne akontacije doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi;

17 16) pod rednim brojem 9.12 Mesečna akontacija dodatnog doprinosa za PIO - iznos mesečne akontacije dodatnog doprinosa za PIO koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope dodatnog doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi; 17) pod rednim brojem 9.13 Kamata na porez - iznos kamate na dugovani porez obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave; 18) pod rednim brojem 9.14 Kamata na doprinos za PIO - iznos kamate na dugovani doprinos za PIO obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave; 19) pod rednim brojem 9.15 Kamata na doprinos za zdravstveno osiguranje - iznos kamate na dugovani doprinos za zdravstveno osiguranje obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave; 20) pod rednim brojem 9.16 Kamata na doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - iznos kamate na dugovani doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave; 21) pod rednim brojem 9.17 Kamata na dodatni doprinos za PIO - iznos kamate na dugovani dodatni doprinos za PIO obračunate počev od narednog dana od dana dospelosti za plaćanje do dana podnošenja prijave; 22) podatak pod rednim brojem 9.1 se automatski preuzima sa rednog broja 50. Obrasca PB 2, podaci sa red. br , 9.4.2, i automatski se preuzimaju iz obrazaca PK 2, PK 3, SU 1 i SU 3, podatak sa rednog broja 9.7 se automatski preuzima sa rednog broja 47. Obrasca PB 2, podaci pod red. br. 9.2 do 9.4, 9.5, 9.6, i 9.8 do 9.12 se automatski obračunavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi, a podatke pod red. br do 9.17 unosi podnosilac prijave. Kada je pod rednim brojem 1.1 Osnov za prijavu navedena oznaka 5 - promena uslova poslovanja, u poresku prijavu PPDG-1S, deo 9. Podaci za utvrđivanje/izmenu mesečne akontacije poreza i doprinosa, unose se podaci za izmenu mesečne akontacije poreza i doprinosa, i to: 1) pod rednim brojem 9.1 Poreska osnovica - (r. br. 50. Obrasca PB 2) - iznos poreske osnovice pod rednim brojem 50. Obrasca PB 2; 2) pod rednim brojem 9.2 Mesečna osnovica poreza - iznos mesečne osnovice poreza koji se utvrđuje kao količnik iznosa pod rednim brojem 9.1 i broja meseci za koji se podnosi poreska prijava i poreski bilans za izmenu mesečne akontacije zbog promene uslova poslovanja; 3) pod rednim brojem 9.3 Mesečni iznos obračunatog poreza - mesečni iznos obračunatog poreza koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.2 i poreske stope propisane zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana; 4) pod rednim brojem 9.4 Ukupno umanjenje poreza - ukupan iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu prava na poreski podsticaj ili poresko oslobođenje za

18 tekući poreski period koji se utvrđuje kao zbir iznosa pod rednim brojem 9.4.1, 9.4.2, i 9.4.4; 5) pod rednim brojem PK 2 (r. br. 15. Obrasca PK 2) - iznos neiskorišćenog dela poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva (r. br. 15. Obrasca PK 2, a najviše do iznosa propisanog članom 48. st. 1. i 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica; 6) pod rednim brojem PK 3 (r. br. 13. Obrasca PK 3) - iznos neiskorišćenog dela poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva (r. br. 13. Obrasca PK 3); 7) pod rednim brojem SU 1 (r. br. 6. Obrasca SU 1) - iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu poreskih oslobođenja (r. br. 6. Obrasca SU 1); 8) pod rednim brojem SU 3 (r. br. 6. Obrasca SU 3) - iznos umanjenja obračunatog poreza po osnovu poreskih oslobođenja (r. br. 6. Obrasca SU 3); 9) pod rednim brojem 9.5 Mesečni iznos umanjenja poreza - mesečni iznos umanjenja poreza koji se utvrđuje kao količnik iznosa pod rednim brojem 9.4 i broja meseci za koji se podnosi poreska prijava i poreski bilans za izmenu mesečne akontacije zbog promene uslova poslovanja; 10) pod rednim brojem 9.6 Mesečna akontacija poreza - iznos mesečne akontacije poreza koji se utvrđuje kao razlika između iznosa pod rednim brojem 9.3 i iznosa pod rednim brojem 9.5; 11) pod rednim brojem 9.7 Osnovica doprinosa - iznos osnovice doprinosa - oporeziva dobit pod rednim brojem 47. Obrasca PB 2; 12) pod rednim brojem 9.8 Mesečna osnovica doprinosa - iznos mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje kao količnik iznosa pod rednim brojem 9.7 i broja meseci poreskog perioda za koji se podnosi poreska prijava zbog izmene uslova poslovanja i poreski bilans, koji ne može biti niži od najniže, ni viši od najviše mesečne osnovice doprinosa, saglasno zakonu kojim se uređuju doprinosi, pri čemu se mesečna osnovica doprinosa usklađuje sa iznosom najniže, odnosno najviše mesečne osnovice doprinosa koja važi za određeni obračunski period; 13) pod rednim brojem 9.9 Mesečna akontacija doprinosa za PIO - iznos mesečne akontacije doprinosa za PIO koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi; 14) pod rednim brojem 9.10 Mesečna akontacija doprinosa za zdravstveno osiguranje - iznos mesečne akontacije doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi; 15) pod rednim brojem 9.11 Mesečna akontacija doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - iznos mesečne akontacije doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti koji se utvrđuje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 9.8 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi; 16) pod rednim brojem 9.12 Mesečna akontacija dodatnog doprinosa za PIO - iznos mesečne akontacije dodatnog doprinosa za PIO koji se utvrđuje kao proizvod iznosa

19 pod rednim brojem 9.8 i stope dodatnog doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi; 17) podaci pod rednim brojem od 9.13 do 9.17 se ne popunjavaju; 18) podatak pod rednim brojem 9.1 se automatski preuzima sa rednog broja 50. Obrasca PB 2, podaci sa red. br , 9.4.2, i automatski se preuzimaju iz obrazaca PK 2, PK 3, SU 1 i SU 3, podatak sa rednog broja 9.7 se automatski preuzima sa rednog broja 47. Obrasca PB 2, podaci pod red. br. 9.2 do 9.4, 9.5, 9.6 i 9.8 do 9.12 se automatski obračunavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi. Član 16 Kada je pod rednim brojem 1.1a Osnov za prijavu, navedena oznaka 18 - nastavak plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti, u poresku prijavu PPDG-1S, deo 10. Podaci o mesečnoj osnovici i obračunatim doprinosima kod nastavka plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja delatnosti, unosi se: 1) pod rednim brojem 10.1 Mesečna osnovica doprinosa - mesečna osnovica doprinosa, ali ne niža od najniže, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi; 2) pod rednim brojem 10.2 Mesečni iznos doprinosa za PIO - mesečni iznos doprinosa za PIO kao proizvod iznosa pod rednim brojem 10.1 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi; 3) pod rednim brojem 10.3 Mesečni iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - mesečni iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje kao proizvod iznosa pod rednim brojem 10.1 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi; 4) pod rednim brojem 10.4 Mesečni iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - mesečni iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti kao proizvod iznosa pod rednim brojem 10.1 i stope doprinosa, propisane zakonom kojim se uređuju doprinosi; 5) podnosilac prijave upisuje podatak pod rednim brojem 10.1, a podaci u pod red. br do 10.4 se automatski obračunavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi. Član 17 U poresku prijavu PPDG-1S, deo 11. Podaci o posebnim prostorima - izdvojenim poslovnim jedinicama, unose se podaci o posebnim prostorima - izdvojenim poslovnim jedinicama i to za svaki poseban prostor - izdvojenu poslovnu jedinicu: mesto sedišta, ulica i broj, površina u m² i datum upisa u registar nadležnog organa. U poresku prijavu PPDG-1S, deo 12. Podaci o podnosiocu prijave, unose se: 1) pod rednim brojem 12.1 JMBG podnosioca prijave - jedinstveni matični broj građana lica koje podnosi poresku prijavu; 2) pod rednim brojem 12.2 Telefon kontakt osobe - broj telefona kontakt osobe;

20 3) pod rednim brojem 12.3 Elektronska pošta - podatak o elektronskoj adresi na koju se dostavljaju obaveštenja u vezi sa podnetom prijavom. U poreskoj prijavi PPDG-1S, deo 13. Napomena podnosioca prijave, unosi se napomena podnosioca prijave. Član 18 U poresku prijavu PPDG-1S iznosi se upisuju u dinarima sa dve decimale. Član 19 Poreski obveznik za period u kojem se opredelio za isplatu lične zarade, u poreskoj prijavi PPDG-1S ne iskazuje podatak o doprinosima. Član 20 Od 1. januara godine poreska prijava PPDG-1S podnosi se elektronskim putem, uključujući i poresku prijavu za utvrđivanje konačne poreske obaveze za godinu, odnosno konačne poreske obaveze za godinu i akontacija za godinu, kao i za utvrđivanje dospelih akontacionih/konačnih poreskih obaveza zaključno sa 31. decembrom godine, a za koje nije podneta poreska prijava, već se ista podnosi od 1. januara godine. Za poresku prijavu koja je podneta na Obrascu PPDG-1S koji je propisan Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Službeni glasnik RS", br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 - ispravka, 8/11, 74/13, 24/14 i 27/14 - ispravka), a nakon toga, poreski obveznik ustanovi da tako podneta poreska prijava sadrži grešku ili propust, izmenjenu poresku prijavu podnosi na istom obrascu na kom je i podneo poresku prijavu koju menja. Član 21 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Službeni glasnik RS", br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 - ispravka, 8/11, 74/13, 24/14 i 27/14 - ispravka) u delu koji se odnosi na poresku prijavu PPDG-1S, osim u slučajevima podnošenja poreske prijave PPDG-1S u skladu sa članom 20. stav 2. ovog pravilnika. Član 22 Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara godine.

21 Obrazac PPDG-1S PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE SAMOOPOREZIVANJEM NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

22

23 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - propis objavljen u Službenom glasniku RS broj 101/2016 od godine, stupa na snagu godine AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci besplatno Misija, vizija, cilj Profesionalnim pružanjem usluga najvišeg nivoa iz oblasti administrativno - ekonomsko - finansijsko - pravnog segmenta poslovanja, od osnivanja firme pa tokom celog njenog postojanja, na ekonomičan način omogućiti mikro i malim preduzećima i preduzetnicima da se u celosti posvete svojoj osnovnoj delatnosti, a administraciju da sa poverenjem prepuste Agenciji.

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU Tekst propisa preuzet iz pravne baze Paragraf

PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU Tekst propisa preuzet iz pravne baze Paragraf PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU Tekst propisa preuzet iz pravne baze Paragraf Lex ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017, 38/2018 i 20/2019)

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014) На основу члана 41. став 13. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон,

Више

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom

Више

пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/

пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/ пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 др. закон,

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji a Bar-Boljare Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 3/2015, 13/2015, 31/2015 i 37/2016.

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

Naknada za rad upravniku stambene zajednice koji je izabran iz redova stanara Šta sve treba da zna stambena zajednica koja odluči da upravniku koji je

Naknada za rad upravniku stambene zajednice koji je izabran iz redova stanara Šta sve treba da zna stambena zajednica koja odluči da upravniku koji je Naknada za rad upravniku stambene zajednice koji je izabran iz redova stanara Šta sve treba da zna stambena zajednica koja odluči da upravniku koji je izabran iz redova stanara isplaćuje naknadu za rad

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o doprinosima za obavezno socijalno

Више

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б

Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, б Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању Члан 1. У Закону о пензијском и инвалидском осигурању ( Службени гласник РС, бр. 34/03, 64/04 УС, 84/04 др. закон, 85/05, 101/05

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛА Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ

Више

Microsoft Word - misljenjeMF_sistemi_tehnicke_zastite.doc

Microsoft Word - misljenjeMF_sistemi_tehnicke_zastite.doc AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PDV TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

На основу члана 13

На основу члана 13 На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К O УСЛОВИМА,

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНА

Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНА Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину ( Службени гласник РС, број 107/09) и члана 42.

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Назив банкелизинг компаније 1 ПРИЈАВА НА ЈАВНИ

Више

TAXNewsletter_mart2019_SRB

TAXNewsletter_mart2019_SRB Teme ovih vesti su sledeće: 1. Godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu... 1 2. Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu... 2 3. Važeće kamatne stope

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће поступак и начин покретања поступка Порески обвезник,

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

Microsoft Word - примјер

Microsoft Word - примјер ПОПУЊАВАЊЕ ГОДИШЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА 04. годину, обрасци 004 и 005. Примјер. Физичко лице, Петар Петровић је у 04. години по основу запослења код послодавца А остварило нето плату у износу од 4.440,00

Више

Obrazac PPI-4

Obrazac PPI-4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА Организациона јединица Образац ППИ-4 ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА 1 1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ПОРЕЗА 2 1. Пословно

Више

На основу члана 34

На основу члана 34 На основу члана 34. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О КОРИШЋЕЊУ

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13) i člana 66 Zakona o platnom prometu ("Službeni list Crne Gore", broj 62/13),

Више

Microsoft Word - misljenjeMF_mini_hidroelektrana.doc

Microsoft Word - misljenjeMF_mini_hidroelektrana.doc AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од 08.12. 2018. године, објављен је Закон о улагањима (у даљем тексту: Закон) који

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

ZAKON

ZAKON ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1 Ovim zakonom ureċuju se vrste, sadrţaj i naĉin

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим

(Сл. гласник РС, бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се поступак регистрације, евидентирања

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. т На основу члана 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15) и члана 43. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

У П У Т С Т В О

У П У Т С Т В О У П У Т С Т В О О ПОПУЊАВАЊУ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У ФИСКАЛНИ РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ Образац ПФРН Пријаву за упис у фискални регистар непокретности (у даљем тексту ПФРН) подноси порески обвезник пореза на непокретности.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Poreska praksa

Poreska praksa Poreska praksa za oktobar 2016. godine Mišljenja PDV... 2 Porez na dohodak fizičkih lica..... 7 Porez na dobit pravnih lica... 9 Ostalo (drugi propisi)..... 10 1 POREZ NA DODATU VRIJEDNOST Broj: 03/2-16170/2-16

Више

Zakon o podsticajima u privredi RS

Zakon o podsticajima u privredi RS ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE 1 ( Službeni glasnik RS, br. 52/19) Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata

Више

Регистар привредних субјеката 5000114713860 БД 57163/2016 Датум, 13.07.2016. године Београд Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став

Више

Pravilnik o ostvarivanju prava na priznavanje troškova za istraživanje i razvoj

Pravilnik o ostvarivanju prava na priznavanje troškova za istraživanje i razvoj AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5 1 Na osnovu člana 167. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09) i člana 17. stav 3. tačka 7. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije OFPS, Skupština Organizacije,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА Члан 1. У Закону о порезу на доходак грађана ( Службени гласник РС, бр. 24/01, 80/0

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА Члан 1. У Закону о порезу на доходак грађана ( Службени гласник РС, бр. 24/01, 80/0 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА Члан 1. У Закону о порезу на доходак грађана ( Службени гласник РС, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка,

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Борачки додатак је право на додатак уз зараду остварену

Више

Регистар привредних субјеката БД 95674/2015 Датум, године Београд Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенци

Регистар привредних субјеката БД 95674/2015 Датум, године Београд Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенци Регистар привредних субјеката 5000105625646 БД 95674/2015 Датум, 12.11.2015. године Београд Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став

Више

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан Службени гласник РС, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3281 На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству ( Службени гласник

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

Zakon o transportu opasnog tereta

Zakon o transportu opasnog tereta AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA - prečišćeni

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan godine Popunjava lice Matični : 97 Popunjava: Dubravka Ivanovic Šifra djelatnosti: 7 BROJ ISKAZA: 7/ Naziv: DRUŠTVENO PREDUZEĆE "STRELKOMERC" D.O.O.

Више

Marka Marulića br. 1, 76100, Brčko distrikt BiH Марка Марулића бр. 1, 76100, Брчко дистрикт БиХ

Marka Marulića br. 1, 76100, Brčko distrikt BiH Марка Марулића бр. 1, 76100, Брчко дистрикт БиХ ПРИJAВA ЗA УЧEШЋE НA JAВНOM ПOЗИВУ пoслoдaвцимa зa зaпoшљaвaњe нeзaпoслeних лицa из кaтeгoриje тeжe зaпoшљивих (лицa стaриje живoтнe дoби, лицa сa инвaлидитeтoм, млaди дo 35 гoдинa стaрoсти) сa aктивнe

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM ON LINE PRODAVNICE Preduzeće Sport Vision d.o.o., Beograd-Novi Beograd, donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak resavanja

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu ( Službene novine Federacije BiH, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi PRAVILNIK O RADNOJ KNJIŽICI * I -

Више

Izmena seta poreskih propisa

Izmena seta poreskih propisa Računovodstvena kuća Unija XS d.o.o. Koraci osnivanja tehnološke preduzetničke firme Predavač: Miloš Praštalo Business Unit Manager, Računovođa (Računovodstvena kuća Unija XS d.o.o.) 3 Uopšteno o preduzetnicima

Више

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br.08 7534/1 Bijelo Polje, 03.09.2019. godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAVNIH PRIHODA Na osnovu čl.11 Zakona o slobodnom pristupu

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: 141-401-1157/2019-01 НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 РЕЗИМЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА: (укратко описати планирани

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Пречишћени текст Закона о порезу на добит правних лица обухвата сљедеће прописе: 1. Закон о порезу на добит правних лица ("Службени лист Републике Црне Горе", бр. 065/01 од 31.12.2001), 2. Исправка Закона

Више

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољопривредну производњу 10 Утврђивање испуњености услова

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

Каталог врсте прихода ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 1. ПРИХОДИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 1.1. ЗАРАДА ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода Зара

Каталог врсте прихода ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода 1. ПРИХОДИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 1.1. ЗАРАДА ОВП ОЛ Б Опис врсте прихода Зара Каталог врсте прихода 1. ПРИХОДИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 1.1. ЗАРАДА Зарада без олакшице и бенефицираног стажа Зарада и друга примања која имају карактер зараде из чл. 13, 14, 14а и 14б Закона о порезу на доходак

Више