Жагубица, 11. јун године

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Жагубица, 11. јун године"

Транскрипт

1 Жагубица, 11. јун 29. године

2 С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину Одлука о јавном задуживању општине Жагубица Решење о давању сагласности на Статут ПУ ''Полетарац'' Жагубица Измене и допуне кадровског плана ОУ Жагубица за 29. годину

3 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'',бр.54/2009, 73/20, 1/20, 1/21,93/22, 62/23, 63/23-исправка,108/23, 142/24 и 68/25), члана 32..став 1.тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',бр. 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 2.Статута општине Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'',бр.1/29),а на предлог Општинског већа општине Жагубица, Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана године,донела је: О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 29.ГОДИНУ I -ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања,расходи и издаци буџета општине Жагубица за 29.годину(у даљем тексту:буџет),састоји се : Опис Износ 1 2 А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: ,00 - буџетска средства ,00 - сопствени приходи ,00 - донације , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: ,00 - текући буџетски расходи ,00 - расходи из сопствених прихода ,00 - донације , ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: ,00 - текући буџетски издаци ,00 - издаци из сопствених прихода 0,00 - донације ,00 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ,00 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ,00 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине 0,00 Примања од задуживања ,00 Неутрошена средства из претходних година 0,00 Издаци за отплату главнице дуга ,00 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ,00

4 Члан 2. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: Опис Економ. Износ класиф УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 1. Порески приходи , Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) , Самодопринос , Порез на имовину , Остали порески приходи ,00 2. Непорески приходи,у чему: ,00 - поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) 0,00 - приходи од продаје добара и услуга 0,00 3. Меморандумске ставке ,00 4. Трансфери ,00 5 Примања од продаје нефинансијске имовине ,00 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ,00 ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) 1. Текући расходи , Расходи за запослене , Коришћење роба и услуга , Отплата камата , Субвенције , Социјална заштита из буџета , Остали расходи, у чему:- средства резерви , Трансфери ,00 2. Издаци за набавку нефинансијске имовине ,00 3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА ,00 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 2. Задуживање , Задуживање код домаћих кредитора , Задуживање код страних кредитора 912 0,00 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 3. Отплата дуга , Отплата дуга домаћим кредиторима , Отплата дуга страним кредиторима 612 0, Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 4. Набавка финансијске имовине ,00 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3 0,00 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 3 0,00

5 Члан 3. ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА За период: Назив програма Износ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ,00 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ,00 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 0,00 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА ,00 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ,00 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,00 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ,00 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА ,00 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ,00 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ,00 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ,00 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ,00 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ,00 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 0,00 за БК ,00

6 Члан 4. Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 29 годину и наредне две године, исказани су у табели: Економ. Ред. класиф. број Опис А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ,00 0,00 0,00 ПУТА ЖАГУБИЦА-КУЧЕВО: Година почетка финансирања: 29 Година завршетка финансирања: 29 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 2. ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ,00 0,00 0,00 НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА ОД НАСЕЉА ЛАЗНИЦА ДО ЗАСЕОКА КАМЕНИЦА: Година почетка финансирања: 29 Година завршетка финансирања: 29 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 3. АСФАЛТИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА БЛИЗНАК ,00 0,00 0,00 ФАРМА БЕЛА РЕКА: Година почетка финансирања: 29 Година завршетка финансирања: 29 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 4. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ,00 0,00 0,00 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ СИСТЕМА БЕЛОСАВАЦ: Година почетка финансирања: 29 Година завршетка финансирања: 29 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Трансфере од других нивоа власти: ,00 Приходе из буџета: ,00 5. САНАЦИЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА КУЋЕ НАРОДНОГ ХЕРОЈА ,00 0,00 0,00 ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА У ЛАЗНИЦИ: Година почетка финансирања: 29 Година завршетка финансирања: 29 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 6. РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМОВА КУЛТУРЕ ПО НАСЕЉИМА: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 29 Година завршетка финансирања: 29 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Трансфере од других нивоа власти: 0,00 7. СПОМЕНИК ПАЛИМ БОРЦИМА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 29 Година завршетка финансирања: 29 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 8. УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ДОМУ ЗДРАВЉА: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 29 Година завршетка финансирања: 29 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Трансфере од других нивоа власти: ,00 9. Реконструкција и адаптација и санација зграде МЗ у Крепољину и ,00 0,00 0,00 претварање у вртић: Година почетка финансирања: 29 Година завршетка финансирања: 29

7 Економ. Ред. класиф. број Опис Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Трансфере од других нивоа власти: ,00

8 Члан 5. II ПОСЕБАН ДЕО ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи Програм 21 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Активност 00 Функционисање скупштине 111 1/ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, 111 5/ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, 111 6/ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 1, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, 111 8/ МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,04 за активност 00 Функционисање скупштине ,00 0,00 0, ,00 1,59 Извори финансирања за функцију 111: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи ,00 0,00 0, ,00 1,59 Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Програм 21 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 00 Функционисање скупштине / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,02 за активност 00 Функционисање скупштине ,00 0,00 0, ,00 0,10 Извори финансирања за функцију 160: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту ,00 0,00 0, ,00 0,10

9 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Извори финансирања за раздео 1: Приходе из буџета ,00 за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ,00 0,00 0, ,00 1,69 Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи Програм 21 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0002 Функционисање извршних органа / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0,06 за активност 0002 Функционисање извршних органа ,00 0,00 0, ,00 1,57 Извори финансирања за функцију 111: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи ,00 0,00 0, ,00 1,57 Извори финансирања за раздео 2: Приходе из буџета ,00 за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ,00 0,00 0, ,00 1,57 Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи Програм 21 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0002 Функционисање извршних органа / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,02

10 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) за активност 0002 Функционисање извршних органа ,00 0,00 0, ,00 0,43 Извори финансирања за функцију 111: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи ,00 0,00 0, ,00 0,43 Извори финансирања за раздео 3: Приходе из буџета ,00 за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ,00 0,00 0, ,00 0,43 Раздео 4 ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ Функц. клас. 330 Судови Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0,03 за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво ,00 0,00 0, ,00 0,34 Извори финансирања за функцију 330: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 330 Судови ,00 0,00 0, ,00 0,34 Извори финансирања за раздео 4: Приходе из буџета ,00 за раздео 4 ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ ,00 0,00 0, ,00 0,34 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Програм 09 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 00 Једнократне помоћи и други облици помоћи / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 0,03 за активност 00 Једнократне помоћи и други облици помоћи ,00 0,00 0, ,00 0,75

11 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Активност 0003 Дневне услуге у заједници / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,23 за активност 0003 Дневне услуге у заједници ,00 0,00 0, ,00 1,40 Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,68 за активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста ,00 0,00 0, ,00 0,68 Активност 0006 Подршка деци и породици са децом / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 0,78 за активност 0006 Подршка деци и породици са децом ,00 0,00 0, ,00 0,78 Активност 0007 Подршка рађању и родитељству / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 2,34 за активност 0007 Подршка рађању и родитељству ,00 0,00 0, ,00 2,34 Извори финансирања за функцију 090: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту ,00 0,00 0, ,00 5,96 Функц. клас. 130 Опште услуге Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 6, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 1, / НАКНАДЕ У НАТУРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 1, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 1, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,94

12 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗЕМЉИШТЕ ,00 0,00 0, ,00 0,10 за активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,00 0,00 0, ,00 16,64 Програм 20 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Пројекат 20- Реконструкција и адаптација и санација зграде МЗ у Крепољину и претварање у вртић / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0, , ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0, , ,00 2,00 за пројекат 20- Реконструкција и адаптација и санација зграде МЗ у Крепољину и претварање у вртић ,00 0, , ,00 2,12 Извори финансирања за функцију 130: Приходе из буџета ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 за функц. клас. 130 Опште услуге ,00 0, , ,00 18,76 Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина / ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,58 за активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,00 0,00 0, ,00 0,78 Активност 0009 Текућа буџетска резерва / СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ,00 0,00 0, ,00 1,00 за активност 0009 Текућа буџетска резерва ,00 0,00 0, ,00 1,00 Активност 00 Стална буџетска резерва / СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ,00 0,00 0, ,00 0,10 за активност 00 Стална буџетска резерва ,00 0,00 0, ,00 0,10

13 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Извори финансирања за функцију 160: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту ,00 0,00 0, ,00 1,87 Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0003 Сервисирање јавног дуга / ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА ,00 0,00 0, ,00 0, / ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА ,00 0,00 0, ,00 2,96 за активност 0003 Сервисирање јавног дуга ,00 0,00 0, ,00 3,33 Извори финансирања за функцију 170: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга ,00 0,00 0, ,00 3,33 Функц. клас. 220 Цивилна одбрана Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 04 Управљање у ванредним ситуацијама / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 1, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,02 за активност 04 Управљање у ванредним ситуацијама ,00 0,00 0, ,00 1,33 Извори финансирања за функцију 220: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 220 Цивилна одбрана ,00 0,00 0, ,00 1,33 Функц. клас. 310 Услуге полиције Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0,11

14 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,04 за активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,00 0,00 0, ,00 0,15 Извори финансирања за функцију 310: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 310 Услуге полиције ,00 0,00 0, ,00 0,15 Функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,03 за активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,00 0,00 0, ,00 0,03 Извори финансирања за функцију 320: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите ,00 0,00 0, ,00 0,03 Функц. клас. 421 Пољопривреда Програм ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Активност 00 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,93 за активност 00 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници ,00 0,00 0, ,00 1,55 Активност 0002 Мере подршке руралном развоју СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА / ,00 0,00 0, ,00 1,27 И ОРГАНИЗАЦИЈАМА за активност 0002 Мере подршке руралном развоју ,00 0,00 0, ,00 1,27 Пројекат - УВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПРОИЗВОДЊЕ,ПРЕРАДЕ И ПЛАСМАНА ХОМОЉСКОГ МЕДА / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0, , ,00 0,53 за пројекат - УВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПРОИЗВОДЊЕ,ПРЕРАДЕ И ПЛАСМАНА ХОМОЉСКОГ МЕДА ,00 0, , ,00 0,53

15 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Извори финансирања за функцију 421: Приходе из буџета ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 за функц. клас. 421 Пољопривреда ,00 0, , ,00 3,35 Функц. клас. 435 Електрична енергија Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Активност 00 Управљање/одржавање јавним осветљењем / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0,29 за активност 00 Управљање/одржавање јавним осветљењем ,00 0,00 0, ,00 0,29 Извори финансирања за функцију 435: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 435 Електрична енергија ,00 0,00 0, ,00 0,29 Функц. клас. 451 Друмски саобраћај Програм 07 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Активност 00 УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,18 за активност 00 УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ ,00 0,00 0, ,00 0,18 Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 1, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 2, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 1,16 за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре ,00 0,00 0, ,00 6,57 Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0,97 за активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника ,00 0,00 0, ,00 0,97 Пројекат 07- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ЖАГУБИЦА-КУЧЕВО

16 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,20 за пројекат 07- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТА ЖАГУБИЦА-КУЧЕВО ,00 0,00 0, ,00 0,20 Пројекат ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА ОД НАСЕЉА ЛАЗНИЦА ДО ЗАСЕОКА КАМЕНИЦА / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 2,02 за пројекат ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА ОД НАСЕЉА ЛАЗНИЦА ДО ЗАСЕОКА КАМЕНИЦА ,00 0,00 0, ,00 2,02 Пројекат АСФАЛТИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА БЛИЗНАК - ФАРМА БЕЛА РЕКА / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,39 за пројекат АСФАЛТИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА БЛИЗНАК - ФАРМА БЕЛА РЕКА ,00 0,00 0, ,00 0,39 Извори финансирања за функцију 451: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 451 Друмски саобраћај ,00 0,00 0, ,00 10,33 Функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 3,98 за активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,00 0,00 0, ,00 3,98 Извори финансирања за функцију 474: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти ,00 0,00 0, ,00 3,98 Функц. клас. 510 Управљање отпадом Програм 04 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Активност 00 Управљање заштитом животне средине / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 1,90 за активност 00 Управљање заштитом животне средине ,00 0,00 0, ,00 1,90 Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

17 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0,10 за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина ,00 0,00 0, ,00 0,45 Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0,09 за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене ,00 0,00 0, ,00 0,58 Извори финансирања за функцију 510: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 510 Управљање отпадом ,00 0,00 0, ,00 2,94 Функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Програм 04 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Активност 00 Управљање заштитом животне средине / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0,19 за активност 00 Управљање заштитом животне средине ,00 0,00 0, ,00 0,29 Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 560 1/ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,19 за активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине ,00 0,00 0, ,00 0,29 Извори финансирања за функцију 560: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту ,00 0,00 0, ,00 0,58 Функц. клас. 620 Развој заједнице Програм 11 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

18 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 1, / ЗЕМЉИШТЕ ,00 0,00 0, ,00 0,27 за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем ,00 0,00 0, ,00 2,67 Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,05 за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће ,00 0,00 0, ,00 0,33 Извори финансирања за функцију 620: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 620 Развој заједнице ,00 0,00 0, ,00 3,00 Функц. клас. 630 Водоснабдевање Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Пројекат РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ СИСТЕМА БЕЛОСАВАЦ / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0, , ,00 1,08 за пројекат РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ СИСТЕМА БЕЛОСАВАЦ ,00 0, , ,00 1,08 Извори финансирања за функцију 630: Приходе из буџета ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 за функц. клас. 630 Водоснабдевање ,00 0, , ,00 1,08 Функц. клас. 721 Опште медицинске услуге Програм 18 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

19 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Активност 00 Функционисање установа примарне здравствене заштите ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО / ,00 0,00 0, ,00 1,17 ОСИГУРАЊЕ за активност 00 Функционисање установа примарне здравствене заштите ,00 0,00 0, ,00 1,17 Пројекат 18- УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ДОМУ ЗДРАВЉА / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0, , ,00 2,42 за пројекат 18- УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА У ДОМУ ЗДРАВЉА ,00 0, , ,00 2,42 Извори финансирања за функцију 721: Приходе из буџета ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге ,00 0, , ,00 3,59 Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта Програм 13 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Активност 00 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 1,56 за активност 00 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима ,00 0,00 0, ,00 1,56 Извори финансирања за функцију 810: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта ,00 0,00 0, ,00 1,56 Функц. клас. 820 Услуге културе Програм 12 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,47 за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва ,00 0,00 0, ,00 0,47 Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 1,17 за активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања ,00 0,00 0, ,00 1,17

20 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Пројекат РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМОВА КУЛТУРЕ ПО НАСЕЉИМА / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 1,17 за пројекат РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМОВА КУЛТУРЕ ПО НАСЕЉИМА ,00 0,00 0, ,00 1,17 Извори финансирања за функцију 820: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 820 Услуге културе ,00 0,00 0, ,00 2,80 Функц. клас. 912 Основно образовање Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 2,73 за активност 00 Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,00 0,00 0, ,00 2,73 Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Активност 00 Функционисање основних школа / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ , ,00 0, ,00 4,83 за активност 00 Функционисање основних школа , ,00 0, ,00 4,83 Извори финансирања за функцију 912: Приходе из буџета ,00 04 Сопствене приходе буџетских корисника ,00 за функц. клас. 912 Основно образовање , ,00 0, ,00 7,56 Функц. клас. 920 Средње образовање Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Активност 00 Функционисање средњих школа / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ , ,00 0, ,00 1,85 за активност 00 Функционисање средњих школа , ,00 0, ,00 1,85 Извори финансирања за функцију 920: Приходе из буџета ,00 04 Сопствене приходе буџетских корисника ,00 за функц. клас. 920 Средње образовање , ,00 0, ,00 1,85

21 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Глава 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА Функц. клас. 473 Туризам Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА Активност 00 Управљање развојем туризма / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ ,00 0,00 0, ,00 0,03 за активност 00 Управљање развојем туризма ,00 0,00 0, ,00 1,53 Пројекат САБОР ВРЕЛА ХОМОЉА / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0,00 0,00 0,00 0,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 0, , ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 0, , ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, за пројекат САБОР ВРЕЛА ХОМОЉА ,00 0, , ,00 0,72 Пројекат ОСТАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,00 за пројекат ОСТАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ,00 0,00 0, ,00 0,56 Извори финансирања за функцију 473: Приходе из буџета ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00

22 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) за функц. клас. 473 Туризам ,00 0, , ,00 2,82 Извори финансирања за главу 4.02: Приходе из буџета ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 за главу 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ,00 0, , ,00 2,82 Глава 5. КПЦ ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ Функц. клас. 820 Услуге културе Програм 12 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Активност 00 Функционисање локалних установа културе / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 5.000,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0, за активност 00 Функционисање локалних установа културе ,00 0,00 0, ,00 1,52 Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва ,00 0,00 0, ,00 0,05 Извори финансирања за функцију 820: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 820 Услуге културе ,00 0,00 0, ,00 1,57

23 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Извори финансирања за главу 5.: Приходе из буџета ,00 за главу 5. КПЦ ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ ,00 0,00 0, ,00 1,57 Глава 5.03 ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ХОМОЉА Функц. клас. 820 Услуге културе Програм 12 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Активност 00 Функционисање локалних установа културе / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 5.000,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,10 за активност 00 Функционисање локалних установа културе ,00 0,00 0, ,00 1,76 Пројекат САНАЦИЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА КУЋЕ НАРОДНОГ ХЕРОЈА ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА У ЛАЗНИЦИ / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,46 за пројекат САНАЦИЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА КУЋЕ НАРОДНОГ ХЕРОЈА ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА У ЛАЗНИЦИ ,00 0,00 0, ,00 0,46 Пројекат ИЗРАДА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ЗГРАДИ МУЗЕЈА / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0,07 за пројекат ИЗРАДА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ЗГРАДИ МУЗЕЈА ,00 0,00 0, ,00 0,07 Пројекат ИЗГРАДЊА СПОМЕНИКА ПАЛИМ БОРЦИМА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,25 за пројекат ИЗГРАДЊА СПОМЕНИКА ПАЛИМ БОРЦИМА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ ,00 0,00 0, ,00 0,25

24 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Извори финансирања за функцију 820: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 820 Услуге културе ,00 0,00 0, ,00 2,54 Извори финансирања за главу 5.03: Приходе из буџета ,00 за главу 5.03 ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ХОМОЉА ,00 0,00 0, ,00 2,54 Глава 5.04 ПУ ПОЛЕТАРАЦ Функц. клас. 911 Предшколско образовање Програм 20 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Активност 00 Функционисање предшколских установа / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 3, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ,00 0, , ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0, за активност 00 Функционисање предшколских установа ,00 0, , ,00 6,87 Извори финансирања за функцију 911: Приходе из буџета ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 за функц. клас. 911 Предшколско образовање ,00 0, , ,00 6,87 Извори финансирања за главу 5.04: Приходе из буџета ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00

25 ПЛАН РАСХОДА Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) за главу 5.04 ПУ ПОЛЕТАРАЦ ,00 0, , ,00 6,87 Глава 5.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0002 Функционисање месних заједница / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 3, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 4, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,06 за активност 0002 Функционисање месних заједница ,00 0,00 0, ,00 7,85 Извори финансирања за функцију 160: Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту ,00 0,00 0, ,00 7,85 Извори финансирања за главу 5.05: Приходе из буџета ,00 за главу 5.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ,00 0,00 0, ,00 7,85 Извори финансирања за раздео 5: Приходе из буџета ,00 04 Сопствене приходе буџетских корисника ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА , , , ,00 95,97 Извори финансирања за БК 0: Приходе из буџета ,00 04 Сопствене приходе буџетских корисника ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА , , , ,00 100,00

26 Члан 6. ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА За период: Раздео Назив раздела План буџета сопствених извора 04 осталих извора Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту , ,00 0,00 0,00 Функц. клас СКУПШТИНА ОПШТИНЕ , ,00 0,00 0,00 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ , ,00 0,00 0,00 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи , ,00 0,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0, ,00 за функц. клас. 130 Опште услуге , ,00 0, ,00 Функц. клас СКУПШТИНА ОПШТИНЕ , ,00 0,00 0,00 5 ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту , ,00 0,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга , ,00 0,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 220 Цивилна одбрана , ,00 0,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 310 Услуге полиције , ,00 0,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите , ,00 0,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 330 Судови , ,00 0,00 0,00

27 Члан 6. ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА За период: Раздео Назив раздела План буџета сопствених извора 04 осталих извора Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0, ,00 за функц. клас. 421 Пољопривреда , ,00 0, ,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 435 Електрична енергија , ,00 0,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 451 Друмски саобраћај , ,00 0,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0, ,00 за функц. клас. 473 Туризам , ,00 0, ,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти , ,00 0,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 510 Управљање отпадом , ,00 0,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту , ,00 0,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 620 Развој заједнице , ,00 0,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0, ,00 за функц. клас. 630 Водоснабдевање , ,00 0, ,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0, ,00 за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге , ,00 0, ,00

28 Члан 6. ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА За период: Раздео Назив раздела План буџета сопствених извора 04 осталих извора Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта , ,00 0,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0,00 0,00 за функц. клас. 820 Услуге културе , ,00 0,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , ,00 0, ,00 за функц. клас. 911 Предшколско образовање , ,00 0, ,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , , ,00 0,00 за функц. клас. 912 Основно образовање , , ,00 0,00 Функц. клас ОПШТИНСКА УПРАВА , , ,00 0,00 за функц. клас. 920 Средње образовање , , ,00 0,00

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj Рача, 12.06.2019. године број 19 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику 2 Одлука о потврђивању мандата новом одборнику Скупштине општине Рача 3 Одлука

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск SLU@BENI LIST Година LV Број 18/29 162 О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун 29. године На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 5429, 7321, 1121, 11211, 93212, 62213, 63213-испр., 18213, 142214, 68215-др. закон, 13215, 99216, 113217, 95218 и 31219),

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93 /2 2, 62/13 и 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), чл.

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 10

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 10 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон и 103/2015) и члана

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

Бољевац, 20. децембар године Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...

Бољевац, 20. децембар године  Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... Бољевац, 20. децембар 2017. године www.boljevac.org.rs Година X број 39-1 ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... 2 2 Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода...

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

Бољевац, 19. децембар године Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го

Бољевац, 19. децембар године  Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го Бољевац, 19. децембар 216. године www.boljevac.org.rs Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за 217. годину... 2 2 Кадровски план општине Бољевац... 38 3 Одлука

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 11.09.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.08.2019. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 23.01.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.12.2018. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.12. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.11.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету ` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету општине Оџаци за 2017.годину 577. 121. Одлука о ангажовању

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 01.08.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.07.2019. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:24.08.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.07.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. 1 311710 Назив

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 06.11. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.10.2018. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре

Среда,29.мај.2019.године. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потреби. Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. Цена

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ О Д Л У К А О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ ЗА 219. ГОДИНУ НИШ, ДЕЦЕМБАР 218. ГОДИНЕ На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/29, 73/21, 11/21,

Више

budzet1

budzet1 ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА РАЗДЕО 1 функција 110 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови 2101 Политички систем локалне самоуправе 0002 Функционисање извршних органа 1 411

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXVI - Број 10 13. децембар година МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:09.05.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.04.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта План

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Beocin Sluzbeni list 17-16

Beocin Sluzbeni list 17-16 ISSN 1821-4312 COBISS.SR-ID 248163847 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Година VII - Број 17 Беочин, 22. 12. 2016. примерак 300,00 динара 259 Скупштина општине Беочин На основу члана 43. Закона о буџетском

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 10.04.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.03.2019. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 12.03.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ Ред.бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 28.02.2019. ГОДИНЕ Назив конта

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.02.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.01.2019. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

SL broj

SL broj Број 21 22.12.214 Службени лист општине Нова Црња Страна 485 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXIV Нова Црња 22.12.214. године Број: 21 Република Србија АПВ Општина Нова Црња -Скупштина општине-

Више