УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА Београд ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА САМОВРЕДНОВАЊА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА За школску 2017/2018. годину Београд,

2 САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ УНИОН НИКОЛА ТЕСЛА ВРЕДНОВАЊЕ СТАНДАРДА...5 ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 1: СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 2: СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 3: СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 4: KВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 5: KВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 6: KВАЛИТЕТ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, УМЕТНИЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА...9 ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 7: КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 8: КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА...12 ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 9: КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА...12 ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 10: КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ВИСОКОШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ...13 ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 11: КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ...14 ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 12: ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 13: УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 14: СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА ОПШТА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА НА УНИВЕРЗИТЕТУ УНИОН НИКОЛА ТЕСАЛА СА ПРЕДЛОГОМ БУДУЋИХ МЕРА

3 1: ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ УНИОН НИКОЛА -ТЕСЛА (историја, студенти, наставници) УВОД Назив високошколске установе: Универзитет Унион-Никола Тесла, интегрисани Универзитет УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА -интегрисани - Факултет Академија струковних студија Висока школа Висока школа струковних студија Адреса: ул. Цара Душана бр.62-64, Београд Web адреса : Образовно-научно/образовно-уметничко поље Природноматематичкхуманистичке Друштвено- Медицинске науке науке науке Техничкотехнолошке науке Уметност Број студената Основне академске студије 1480 Дипломске академске студије 138 Специјалистичке академске студије Докторске студије 81 Основне струковне студије Специјалистичке струковне студије Укупан број студената 1699 Број наставника Преда вачи Научни сарад. Доценти Ванредни професори Редовни професори Професори Емеритуси У сталном радном односу У допунском радном односу Укупан број Укупан број наставника 87 Број сарадника Сарадници у настави Асистенти Лектори и виши лектори У сталном радном односу 41 9 / У допунском радном 11 2 / односу Укупанo сарадника / Укупан број сараника 63 *Поред наведених звања наставника и сардника у табелу се могу унети и друга звања која су у складу са Општим актом 5

4 високошколске установе Часова активне наставе на свим програмима ове установе Предавања Вежбе Основне академске студије x4x30= x4x30= Мастер академске студије 90.25x3x30= x3x30= Специјалистичке академске студије Докторске студије x3x30= Основне струковне студије Специјалистичке струковне студије Укупан број часова *Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија Простор, библиотека 103,60 m 2 Простор, укупна квадратура и Однос (4114,92/1699=2.42м 2 /студ.) 4114,92 m 2 Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес 5306 Укупан број рачунара у рачунарским учионицама 60 6

5 2: ВРЕДНОВАЊЕ СТАНДАРДА Процена испуњености Стандарда 1: Стратегија обезбеђења квалитета Савет Универзитета Унион - Никола Тесла је, на предлог Ректора, усвојио Стратегију обезбеђења квалитета и објавио је на свом сајту. С обзиром на свој циљ да буде препознатљива високошколска установа за школовање стручњака из техничко-технолошке, друштвено хуманитистичке и природно математичке области Универзитет Унион Никола Тесла је чврсто опредељен да непрекидно унапређује квалитет својих студијских програма, наставе, истраживачког рада, вредновања успеха студената, наставне литературе, процеса управљања, свих својих ресурса и целокупног свог рада. У припреми Стратегије као основа за обезбеђење и унапређење квалитета формирана је Комисија за обезбеђивање и унапређење квалитета, чији су чланови раније наведени (шест наставника, два сарадника, један представник ненаставног особља и три представника студената). Чланови Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета су: 1. емеритус др Славко Божиловић, председник 2. проф др Драгана Василски 3. проф др Зоран Крсмановић 4. проф др Дејан Бељаковић 5. Доц др Владанка Пресбургер-Улниковић 6. Доц др Милош Миловановић 7. Горјана Урошевић, асистент 8. Ивана Стошић, асистент 9. Наталија Кречковић, студент 10. Миљан Ђукановић, студент 11. Марко Инђић, студент 12. Снежана Матић, секретар Универзитета 13. Јелена Ристић, студентаска служба Процена испуњености Стандарда 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Сенат Универзитета Унион Никола Тесла је, на предлог Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, усвојио Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета (Правилник о начину и поступку обезбеђивања и самовредновања квалитета) у којима су дефинисани стандарди и поступци за обезбеђење квалитета свих области рада (наставни процес, оцењивање студената, наставна литература, итд.). Поступци за обезбеђење квалитета су утврђени посебно за сваку област обезбе-ђења квалитета и њима је на детаљан начин уређено поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета. Универзитет Унион Никола Тесла полази од става да су захтеви постављени у Закону о високом образовању и стандардима за акредитацију минимални ниво квалитета рада који Универзитетау свакодневном раду и треба их испуни. 7

6 Ради тога Универзитет Унион Никола Тесла месечно, семестрално и годишње, у складу са својим планом рада, анализира и преиспитује постигнуте резултате и планира и предузима корективне мере, односно преиспитује и унапређује стандарде и поступке за обезбеђење квалитета. Процена испуњености Стандарда 3: Систем обезбеђења квалитета Универзитет Унион Никола Тесла је у својој организационој структури, кроз Статут Универзитета, разрадио надлежности и овлашћења којом се обезбеђује ефикасан рад и остваривање зацртаних циљева. Статутом и Стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета су такође дефинисане обавезе и задаци наставника, сарадника, студената, стручних органа, организационе јединице, факултети (без својства правног лица) и Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење квалитета, како би сваки од субјеката Универзитета Унион Никола Тесла могао да пружи свој пуни допринос остваривању циљева и задатака Универзитета и подизању свеукупног квалитета, у циљу задовољавања потреба студената. Студенти су укључени у рад стручних органа, преко својих представника које бира студентски парламент, који је изабран, редовно се анкетирају и са њима одржавају састанци чиме се обезбеђује њихово учешће у спровођењу стратегије, стандарда, поступака обезбеђења квалитета, добијају повратне информације о њиховом задовољству пруженом услугом, и непрекидно изграђује култура обезбеђења квалитета. Универзитета Унион Никола Тесла је формирао Комисију за обезбеђење и унапређење квалитета из реда наставника, сарадника, ненаставног особља и студената. Процена испуњености Стандарда 4: Квалитет студијског програма Обезбеђење квалитета студијских програма Квалитет студијског програма Универзитета Унион Никола Тесла обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре, радног оптерећења студената као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање повратних информација о квалитету програма од релевантних организација из окружења. Праћење и провера студијских програма Универзитет Унион Никола Тесла по завршетку зимског семестра и школске године, на седницама Сената, а на основу извештаја наставника и сарадника проверава и, по потреби изнова одређује: 1. циљеве студијског програма и њихову усклађеност са мисијом и циљевима Универзитета, 2. структуру и садржај студијског програма у погледу односа опште - академских, научно-стручних и стручно-апликативних дисциплина, 3. радно оптерећење студената мерено ЕСПБ 4. исходе и стручност које добијају студенти када заврше студије и могућности запошљавања и даљег школовања. 8

7 Одобравање, праћење и контрола програма студија Универзитет Унион Никола Тесла има утврђене поступке за одобравање, праћење и контролу програма студија. Сенат Универзитета на редовним седницама одобрава, прати и контролише спровођење акредитованих студијских програма. Праћење квалитета извођења програма студија врши Комисија за обезбеђење квалитета. Повратне информације од привредних и пословних представника Универзитет годишње прибавља повратне информације од послодаваца и свршених студената о квалитету студија и својих студијских програма, анализира их на седници Сената и по потреби предузима мере ради прилагођавања и усклађивања студијских програма са потребама тржишта. Учешће студената у осигурању квалитета студијских програма Универзитет Унион Никола Тесла преко студентског парламента и учешћа студената у раду органа Универзитета, као и анкетирања студената) обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању квалитета студијских програма. На студентским анкетама које се редовно спроводе у току школске године, обавезан део су и питања која се тичу квалитета студијских програма. На седницама Сената Универзитета анализирају се резултати студентских анкета. Представници Студентског парламента Универзитета достављају предлоге за побољшање студијских програма и активно учествују на седницама Сената Универзитета на којима се анализира квалитет студијског програма. Савременост курикулума Универзитет Унион Никола Тесла тежи континуираном осавремењивању садржаја курикулума и поређењу са курикулумима сличних страних високошколских установа. У томе се ослањамо на познате светски сличне институције и установе, које у својим препорукама и документима за образовање сличних профила, на основу привредних искустава и захтева привредних субјеката, непрекидно објављују нове стандарде и наставне планове и програме, који се препоручују едукативним установама на коришћење. Курикулуми Универзитета су усклађени са међународним стандардима. Сенат Универзитета на својим седницама анализира и усваја промене студијског програма у складу са међународним стандардима. Подстицај студената на стваралачки и истраживачки рад Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки начин размишљања, на дедуктиван начин истраживања као и примену тих знања и вештина у практичне сврхе. Настава на Универзитет Унион Никола Тесла се изводи кроз доста примера, case study-а и давања самосталних задатака. Укључење студената у активности Универзитета, пружа прилику студентима да примене у пракси стечена знања и вештине. Услови за стицање академског звања Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе одређеног нивоа образовања на Универзитету Унион Никола Тесла су дефинисани и доступни на увид јавности у електронској форми и усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма 9

8 Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе одређеног нивоа образовања објављени су на web site Универзитета. Процена испуњености Стандарда 5: Квалитет наставног процеса Квалитет наставног процеса на Универзитету Унион Никола Тесла обезбеђује се кроз интерактиву наставу, укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по предметима као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу Професионалан однос Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби се понашају професионално и имају коректан однос према студентима. Усклађеност план и програма План и распоред наставе (предавања и вежби) су усклађени са потребама и могућностима студената, познати су пре почетка одговарајућег семестра и доследно се спроводе. Приликом уписа студената на Универзитет Унион Никола Тесла ради се процена знања ради увида у предзнање и разврставање у одговарајућу групу за предавања или вежбе. Настава се сходно томе прилагођава потребама и могућностима студената у датој групи. На почетку зимског семестра ради се професионална оријентација студената, ради препознавања склоности и способности студената у појединим областима и усмеравања даљег развоја. Интерактивност Наставе Настава на Универзитету Унион Никола Тесла је интерактивна, обавезно укључује примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања. Интерактивност наставе се остварује подстицањем студената на постављање питања и активно учешће у настави. Настава на Универзитету се изводи у мултимедијалним салама, са пројекторима и видео бимовима, који омогућавају потпуно посвећивање пажње праћењу предавања и активном учешћу у настави студената. Доступност плана рада Универзитет Унион Никола Тесла је обезбедио да се на сваком предмету, пре почетка семестра, донесе и учини доступним студентима План рада који укључује: 1. Основни подаци о предмету: назив, година, број ЕСПБ бодова, услови 2. Циљеви предмета 3. Садржај и структуру предмета 4. План и распоред извођења наставе (предавања и вежбе) 5. Начин оцењивања на предмету 6. Уџбеник, односно обавезну и допунску литературу 7. Податке о наставницима и сарадницима на предмету. Све информације о садржају и плану предмета унете су на сајт Универзитета као и у информационе системе факултета, чиме је омогућено да студенти поред увида у план рада, прате и његову реализацију током семестра. 10

9 Праћење спровођења плана рада Универзитет Унион Никола Тесла систематски прати спровођење плана наставе као и планова рада на појединачним предметима и предузима корективне мере уколико дође до одступања. Наставници недељно извештавају Декане о реализацији наставе по обрасцу Прилог 1., на основу ког Декани извештавају Ректора. На редовним седницама Сената Универзитета прати се реализованост плана рада, кроз поређење усвојеног плана рада са дневником рада и предузимају одговарајуће мере уколико дође до одступања. Праћење квалитета наставе Универзитет Унион Никола Тесла систематски прати, оцењује квалитет наставе на појединачним предметима и предузима корективне мере за његово унапређење. Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета прати рад и оцењује квалитет наставе, кроз увид у дневник рада, извештаје са предавања, студентске анкете и посећеност предавањима и доноси корективне мере за унапређење. Сенат Универзитета на предлог Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета доноси корективне мере за унапређење. Ректор и декани факултета упозоравају наставнике који се не придржавају плана рада на предмету или не постижу одговарајући квалитет предавања и вежби, на потребу побољшања, и обезбеђују им потребно усавршавање. Процена испуњености Стандарда 6: Квалитет научноистраживачког и стручног рада Јединство наставе и истраживачког рада Универзитет Унион Никола Тесла у своме раду тежи јединству образовног, научно истраживачког и професионалног (стручног) рада у складу са Статутом Универзитета. У свом будућем деловању Универзитет ће континуирано радити на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери резултата научно-истраживачког, стручног и уметничког рада. Универзитет Унион Никола Тесла планира научно-истраживачки рад као индивидуалан, тимски или организован у склопу истраживачких јединица. Индивидуални или тимски научно-истраживачки пројекти се организују у сврху подстицања самосталног развоја појединаца или тимова студената. Рад на важним и значајним пројектима у оквиру Универзитета ће такође доприносити добијању додатних референци за студенте учеснике пројекта. Систематско праћење Универзитет Унион Никола Тесла систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада наставника и сарадника. На седницама Сената Универзитета се прати истраживачки рад, оцењује квалитет истраживачког рада наставника на основу критеријума тржишне вредности рада (пројекта) и значаја примене у наставном програму. 11

10 Усклађеност резултата Садржај и резултати научних, истраживачких и стручних активности Универзитета Унион Никола Тесла усклађени су са стратешким циљем Универзитета, као и са националним и европским циљевима и стандардима високог образовања. Примена знања Знања до којих Универзитет Унион Никола Тесла долази спровођењем одређених научних, истраживачких и професионалних активности активно се укључују у постојећи наставни процес. На седницама Сената Универзитета анализирају се знања добијена спровођењем научних, истраживачких и професионалних активности и доноси одлука о њиховом укључењу у наставни процес. Мотивација за научним радом Универзитет Унион Никола Тесла подстиче своје запослене да се активно баве научним, истраживачким и професионалним радом и да што чешће објављују резултате свога рада ради стицања референци и услова за ибор у одговарајућа звања. Процена испуњености Стандарда 7: Квалитет наставника и сарадника Наставници Универзитета Унион Никола Тесла су бирани јавним конкурсом, а комисије за избор су сачињавали еминентни универзитетски професори. Поступак и услови за избор наставника и сарадника су утврђени Статутом Универзитета и усаглашавају се са захтевима стандарда за акредитацију. Универзитет Унион Никола Тесла се приликом избора наставника и сарадника у звања придржава прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника. Избор наставника се врши према Правилнику о избору наставника и сарадника. Универзитет Унион Никола Тесла оцењује и подстиче научну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника. Такође обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и стручним скуповима. Универзитет при избору и унапређењу наставно-научног и стручног кадра посебно вреднује повезаност рада у образовању са радом на пројектима у другим областима привредног и друштвеног живота. Процена испуњености Стандарда 8: Квалитет студената Квалитет студената Универзитета Унион Никола Тесла се обезбеђује селекцијом студената при пријему на начин прописан Статутом, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата оцењивања у току наставе (предиспитне активности) и на завршном испиту, анализом пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста. Информације потенцијалним студентима Универзитет Унион Никола Тесла обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне информације и податке који су повезани са њиховим студијама. 12

11 Доступност свих информација студентима остварује се кроз издавање Информатора. Све информације о студијама објављују се и на web site Универзитета, Селекција студената При селекцији студената за упис, Универзитет Унион Никола Тесла вреднује резултате постигнуте у претходном школовању и резултате постигнете на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности, у складу са законом. Текстом конкурса који се објављује почетком сваке године за наредну школску годину прецизирани су услови за упис, проверу склоности и рангирање кандидата. Универзитет свим заинтересованим кандидатима обезбеђује материјал за припрему полагања процене знања. Једнакост и равноправност Једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа и имовинско стање) је загарантована Статутом Универзитета као и могућност студирања за студенте са посебним потребама. Обавеза праћења наставе Универзитет Унион Никола Тесла развија и унапред упознаје студенте са обавезом праћења наставе. Наставно особље Универзитета упознаје студенте са обавезом праћења наставе и подноси редовне извештаје о посећености предавањима на седницама Сената Универзитета. Подаци о посећености настави воде се и у информационом систему Универзитета. Правилник о оцењивању Студенти Универзитета Унион Никола Тесла се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура. Начин оцењивања дефинисан је Стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета наставног процеса. Сваки наставник има разрађен модел оцењивања предиспитних и испитних обавеза. Наставно особље на почетку школске године упознаје студенте са начином полагања и оцењивања за сваки предмет. Анализа и унапређење система оцењивања На седницама Сената Универзитета Унион Никола Тесла, систематично се анализирају, оцењују и унапређују методе и критеријуми оцењивања студената по предметима, а посебно: 1. да ли је метод оцењивања студената прилагођен предмету, 2. да ли се прати и оцењује рад студента током наставе, 3. какав је однос оцена рада студента током наставе и на завршном испиту у укупној оцени, 4. да ли се оцењује способност студената да примени знање. Универзитета Унион Никола Тесла својим планом и програмом рада подстиче практичан рад, рад у лабораторијама, укључивање студената у реалне пројекте из праксе, чиме развија самосталност и способност студента да се одмах по завршетку студија укључи у радни процес. Професионално понашање и оцењивање Универзитет Унион Никола Тесла обезбеђује коректно и професионално понашање наставника током оцењивања студената (објективност, коректан однос према студенту). 13

12 Провера оцена студената На седницама Сената Универзитета Унион Никола Тесла систематично се прати и проверавају оцене студената по предметима и предузимају корективне акције уколико дође до неправилности у дистрибуцији оцена (сувише високих или ниских оцена, неравномеран распоред оцена) у дужем периоду. Провера пролазности На седницама Сената Универзитета Унион Никола Тесла систематично се прати и проверава пролазност студената по предметима, студијским програмима, годинама и предузимају корективне мере у случају сувише ниске пролазности или других неправилности у оцењивању. Организовање студената Универзитет Унион Никола Тесла својим студентима омогућава одговарајући облик студентског организовања, деловања и учешћа о одлучивању у складу са законом. На Универзитету Унион Никола Тесла студенти ће бити на одговарајући начин организовани (Студентски парламент) и укључени у све видове одлучивања предвиђене Законом. Рад Студентског парламента се ближе одређује Статутом Универзитета и преко њега студенти остварују своја деловања и учешћа у одлучивању. Процена испуњености Стандарда 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса на Универзитету Унион Никола Тесла се обезбеђује доношењем и спровођењем одговарајућег Стандарда и поступака обезбеђења квалитета наставног процеса. Настава из сваког предмета на Универзитету је покривена одговарајућим уџбеницима и другим училима који су унапред познати и објављени. Наставници Универзитета на почетку школске године студентима саопштавају списак обавезне, препоручене и остале литературе која покрива наставно градиво. У складу са Стратегијом обезбеђења квалитета, Универзитет систематично прати, оцењује квалитет уџбеника и других учила са аспекта квалитета садржаја (савременост, тачност), структуре (примери, питања, резиме), стила и обима (усклађеност са бројем ЕСПБ бодова). У склопу Универзитета постоји библиотека опремљена потребним бројем библиотечких јединица као и опремом за рад, коју користе студенти. На седницама Сената Универзитета Унион Никола Тесла систематично се прати, оцењује и унапређује структуру и обим библиотечког фонда. На предлог наставника разматра се тренутни списак литературе и доноси одлука о набавци нове литературе за потребе библиотеке. Поред уџбеника и стручне литературе, у библиотеци Универзитета налазе се и стручни часописи, литература и материјали у електронској форми, као и одабрани семинарски и завршни радови студената. 14

13 Повезаност библиотеке у мрежу, путем интернета омогућава студентима прегледање наслова, као и on line резервацију књига из библиотеке. Универзитет обезбеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за учење: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу информатичку опрему, приступ Интернету и осталу комуникациону опрему. Број запослених у библиотеци и пратећим службама као и врста и ниво њихове стручне спреме усклађени су са националним и европским стандардима за пружање ове врсте услуга. Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и рачунском центру. Просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог електронског материјала, а нарочито студентске читаонице, смештене су у одговарајућем делу зграде у улици Цара Душана 62-64, како би студентима, наставном и ненаставном особљу и осталим корисницима пружили адекватне услове за рад. Коришћење библиотеке омогућено је од 09:00 до 21:00 радним данима, док је on line приступ комплетном фонду обезбеђен 24 часа дневно 7 дана у недељи. Процена испуњености Стандарда 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке Квалитет управљања Универзитета Унион Никола Тесла и квалитет ненаставне подршке је обезбеђен Статутом утврђеним надлежностима као и одговорностима органа управљања и јединица за ненаставну подршку и перманентним праћењем и провером њиховог рада. Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и одговорности у организацији и управљању Универзитета су утврђени Статутом Универзитета, у складу са законом. Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада као и њихова координација и контрола су утврђени су, такође, Статутом, у складу са законом. На седницама Сената Универзитета Унион Никола Тесла систематски се прате и оцењује организација и управљање установом и предузимају мере за њихово унапређење. На седницама Сената Универзитета Унион Никола Тесла систематски се прате и оцењује рад управљачког и ненаставног особља и предузимају мере за унапређење квалитета њиховог рада, посебно се прати и оцењује њихов однос према студентима и мотивација у раду са студентима. Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља утврђени су Статутом, а кроз конкурсе доступни су јавности. Рад и деловање управљачког и ненаставног особља су доступни оцени наставника, ненаставног особља, студената и јавног мњења. На Универзитету је обезбеђен адекватан број и квалитет ненаставног особља, у складу са стандардима за акредитацију. 15

14 На Универзитету се обезбеђује управљачком и ненаставном особљу перманентно образовање и усавршавање на професионалном плану. Процена испуњености Стандарда 11: Квалитет простора и опреме Просторни капацитети Универзитета Унион Никола Тесла поседује савремене просторне капацитете: учионице, кабинете, библиотеку, читаоницу и слично, за квалитетно обављање своје делатности. На седницама Сената Универзитета Унион Никола Тесла анализирају се просторни услови и доносе препоруке за побољшање. Спискови опреме су дати уз документа за акредитацију. Савремена опрема Универзитет Унион Никола Тесла поседује адекватну и савремену техничку, лабораторијску и другу специфичну опрему, која обезбеђује квалитетно извођење наставе на свим акредитованим студијским програмима. Сале у којима се одржавају предавања су опремљене пројектором и комплетном мултимедијалном опремом. На тај начин је пружена целокупна подршка модерном начину предавања, који је заснован на примени мултимедије и интерактивности међу учесницима. Студентима су на располагању сале за вежбе са свом неопходном опремом. Лабораторије у којима се одвијају вежбе су савремено опремљене, климатизоване и угодне за рад и боравак. Лабораторије су конципиране тако да наставник увек има преглед над радом свих студената и свакоме може да да благовремену помоћ. Усклађивање простора и опреме са потребама На седницама Сената Универзитета Унион Никола Тесла континуирано се прати и усклађују просторни капацитети и опрема у складу са потребама наставног процеса и бројем студената и доносе одлуке о усклађењу са потребама наставног процеса. Приступ информацијама Универзитет Унион Никола Тесла свим запосленим и студентима обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику и информационим технологијама, како би се те информације користиле у научнообразовне сврхе. Запосленима и студентима су на располагању рачунари за преглед личних маилова и стална Интернет веза. Универзитет брине и о потреби својих студената и сарадник за сталном додиром са најновијом литературом, стручним часописима и електронским издањима. Универзитет Унион Никола Тесла у свом саставу поседује просторије опремљене савременим техничким и осталим уређајима који студентима и особљу омогућавају рад и коришћење различитих услуга. 16

15 Процена испуњености Стандарда 12: Финансирање Квалитет финансирања Универзитета Унион Никола Тесла обезбеђује се кроз стабилне изворе финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских средстава што доводи до финансијске стабилности у дугом року. Универзитет има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију наставно-научног процеса, научноистраживачких пројеката, уметничких и професионалних активности. Извори финансирања рада Универзитета су: 1. школарина; 2. средства која обезбеђује оснивач. Поред тога извори финансирања рада Универзитета могу бити: 1. донације, поклони и завештања; 2. средства за финансирање научноистраживачког, уметничког и стручног рада; 3. пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских услуга; 4. накнаде за комерцијалне и друге услуге; 5. права из уговора са трећим лицима; 6. и други извори, у складу са законом. Универзитет самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. Универзитет обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина употреба финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи обрачун који усваја Савет Универзитета. Процена испуњености Стандарда 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета На Универзитету Унион Никола Тесла обезбеђена је значајна улога студената у процесу обезбеђења квалитета и то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима Универзитета, Студентском парламенту и др., као и кроз анкетирање студената о квалитету рада Универзитета. Представници студената Представници студената су чланови Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета Унион Никола - Тесла Изражавање мишљења Студенти Универзитета Унион Никола - Тесла дају мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и документима којима се обезбеђује квалитет, укључујући и резултате самовредновања и оцењивања квалитета Универзитета. 17

16 Студенти Универзитета Унион Никола - Тесла користе термине за консултације и разговоре са менаџментом Универзитета на којима износе своја мишљења о квалитету студија и проблеме са којима се сусрећу у раду. Студенти Универзитета Унион Никола - Тесла преко својих представника у Студентском парламанту дају мишљења и предлоге за унапређење квалитета студирања. Студентска анкета Обавезан елемент самовредновања Универзитета Унион Никола - Тесла јесте анкета којом се испитују ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу самовредновања. Студентске анкете на Универзитету Унион Никола - Тесла спроводе се два пута у току једне школске године, по једном у сваком семестру. Резултати анкете анализирају се на седницама Сената Универзитета и доносе одлуке за побољшање квалитета рада. Резултати анкетирања се јавно објављују (маил, сајт установе и др.) и укључује их у укупну оцену самовредновања и оцене квалитета. Перманентно осмишљавање Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, реализације развоја и евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развој метода оцењивања. Студенти Универзитета Унион Никола - Тесла преко својих представника у Студентском парламенту перманетно учествују у развоју и евалуацији студијских програма. Студенти Универзитета Унион Никола - Тесла се редовно информишу (маил, сервис, сајт и др.) о свим активностима на Универзитету и мишљења о квалитету студијских програма и начинима оцењивања. Процена испуњености Стандарда 14 : Систематско праћење и периодична провера квалитета Универзитета Унион Никола - Тесла је показао настојање да континуирано и систематски прикупља потребне информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета. Формирана је Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета. Усвојени су стандарди и поступци за обезбеђење квалитета наставног процеса као најзначајније делатности Универзитета. Универзитет Унион Никола - Тесла ствара услове и инфраструктуру за редовно, систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања. На Универзитету се редовно прикупљају повратне информације од послодаваца и својих бивших студената о компетенцијама дипломираних студената. 18

17 Комисија за обезбеђење и унапређење квалитата периодично обавља самовредновање и проверу нивоа квалитета ради провере спровођења утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета као и достизање жељених стандарда квалитета. У периодична самовредновања укључивани су и резултати анектирања студената. Са резултатима самовредновања Универзитета Унион Никола - Тесла упознају се наставници и сарадници преко пословодних и стручних органа, студенти преко студентског парламента, јавност преко сајта, а на захтев достављаће се и Комисији за акредитаицију и проверу квалитета. 3. ОПШТА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА У ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, СА ПРЕДЛОГОМ БУДУЋИХ МЕРА Универзитет Унион Никола - Тесла је испунио захтеве стандарда за акредитацију: 1. Има усвојену Стратегију обезбеђења квалитета. 2. Има усвојене Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета (Правилник о начину и поступку обезбеђивања и самовредновања квалитета) свих кључних области рада (наставни процес, оцењивање студената, наставна литература, итд.) који се такође спроводе, анализирају и унапређују. 3. Има изграђену организациону структуру за обезбеђење квалитета, разрађену кроз Статут и низ других докумената, којима се прописују надлежности и одговорности и ангажују сви запослени и сви студенти у непрекидном одржавању и побољшању квалитета. 4. На Универзитету Унион Никола - Тесла се континуирано прате и проверавају циљеви и структуре студијских програма, радно оптерећење студената, и осавремењивање садржаја програма и стално прикупљање информација о квалитету програма од одговарајућих организација у којима ће се студенти запошљавати и са којима Универзитет сарађује. 5. У складу са карактером својих студијских програма, на Универзитета Унион Никола - Тесла се тежи интерактивности наставе, укључивању примера у наставу, професионалном раду наставника и сарадника. Наставници имају усвојене планова рада по предметима, чија се реализација поштује, и контролише. На Универзитету су усвојени и разрађени студијски програми, и постоји кадровска и материјална основа. 6. Универзитет Унион Никола - Тесла ради на подстицању и обезбеђењу услова за научноистраживачки и стручни рад, и њиховом укључивању у наставни процес. 7. На Универзитета Унион Никола - Тесла су запослени наставници, међу којима има наставника са дугогодишњим наставничким искуством у високошколској настави и вођењу и учествовању у реализацији научноситраживачких пројеката, са радовима објављеним у међунардоним часописима са листе цитираних. Поред тога има и наставника, који су афирмисани стручњаци у техничко технолошкој, друштвено хуманистичкој и природно математичкој области. Према томе Универзитет ствара услове за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника и проверу квалитета њиховог рада у настави. 19

18 8. Квалитет студената Универзитета Унион Никола - Тесла се обезбеђује селекцијом студената при пријему на начин прописан Статутом, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата оцењивања у току наставе (предиспитне активности) и на завршном испиту, анализом пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста. На Универзитету Унион Никола - Тесла прати се и инсистира код студената на обавези праћења наставе. Наставно особље Универзитета упознаје студенте са обавезом праћења наставе и подноси редовне седмичне извештаје о посећености предавањима Декану односно Ректору Универзитета. 9. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса на Универзитету Унион Никола - Тесла се обезбеђује доношењем и спровођењем одговарајућег Стандарда и поступака обезбеђења квалитета. Настава из сваког предмета Универзитету Унион Никола - Тесла је покривена одговарајућим уџбеницима и другим училима који су унапред познати и објављени. Наставници на почетку школске године студентима саопштавају списак обавезне, препоручене и остале литературе која покрива наставно градиво. 10. Универзитет Унион Никола - Тесла има Статутом разрађену организациону структуру, са дефинисани надлежностима и одговорностима, која успешно функционише и гарантују реализацију постављених циљева. 11. На Универзитету Унион Никола - Тесла постоје савремени просторне капацитети, савремено опремљене (учионице, лабораторије, библиотека) који омогућавају квалитетно извођење комплетног наставног процеса и осталих делатности. Наставници и нанаставно особље такође имају на располагању савремен простор погодан за рад. Сви запослени и студенти Универзитета Унион Никола - Тесла имају приступ различитим врстама информација у електронском облику и информационим технологијама, како би се те информације користиле у научно-образовне сврхе. 12. Универзитет Унион Никола - Тесла има стабилне изворе финансирања, правилно финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских средстава. 13. Универзитет Унион Никола - Тесла обезбеђује значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета и то кроз рад Студентског парламента, и студентских представника у телима Универзитета. Представници студената су чланови Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета. 14. Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета Унион Никола - Тесла ће свој рад, сталним стицањем искуства, подићи на виши ниво од досадашњег. Комисија периодично обавља самовредновање и проверу нивоа квалитета ради провере спровођења утврђене стратегије и стандарда и поступака за обезбеђење квалитета као и достизање жељених стандарда квалитета. У периодична самовредновања укључују се и резултати анектирања студената. Самовредновање се спроводити најмање једном у три године, а са резултатима самовредновања Универзитета се упознају наставници и сарадници преко пословодних и стручних органа, студенти преко студентског парламента, јавност преко сајта, а на захтев достављају се резултати и Комисији за акредитацију и проверу квалитета. 20

19 КОМИСИЈА емеритус др Славко Божиловић, председник проф др Драгана Василски проф др Зоран Крсмановић проф др Дејан Бељаковић проф др Владанка Пресбургер-Улниковић доц др Милош Миловановић Горјана Урошевић, асистент Ивана Стошић, асистент Наталија Кречковић, студент Миљан Ђукановић, студент Марко Инђић, студент Снежана Матић, секретар Универзитета Јелена Ристић, студентаска служба 21

20 Ред. број Датум Број часова, реализованих Број присутних студента Факултет ПРИЛОГ Прилог 1. И З В Е Ш Т А Ј о реализованој наставу у периоду од до 20.године Факултет за Цара Душана 62-64, Београд Наставник: Предмет-и: Назив теме: предавања/ вежбе Примедба НАПОМЕНА: после реализованих колквијума, парцијалних испита и других врста провере знања доставити структуру оцена (успеха) и предлог мера помоћи неуспешним студентима 22

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. 2 На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'' број

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta…

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta… УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАЉЕВО Краљево, Доситејeва 19 Прилог 6. ПРОЦЕДУРА САМОВРЕДНОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА МФК Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Бр. Изв_СиОК-01/08

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Akcioni plan

Akcioni plan УНИВЕРЗИТЕТ У KРAГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2016/2017. 2018/2019. Крагујевац, 2016. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

Ово је проба

Ово је проба На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној 26.03.2014. године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ

Више

Microsoft Word - 08 Standard.doc

Microsoft Word - 08 Standard.doc Станрд 8: Квалитет студената Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин, оцењивање студената током ра у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке школе струковних студија у Новм Саду (у наставку Школа)

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2017-2020. Београд, 2018. 1 На основу чланова 172-175. Статута Учитељског факултета Универзитета у Београду, а у складу са Правилником о стандардима

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010,

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење и 68/2015),

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Microsoft Word - 01 Standard.doc

Microsoft Word - 01 Standard.doc II САМОВРЕДНОВАЊЕ ПРОЦЕСА И СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ КВАЛИТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ Станрд 1: Стратегија обезбеђења Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења, која је доступна јавности. А)

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc УКУПНА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА Извештај је систематичан, целовит са препознатљивом вертикалом главног циља, при чему су инкорпорирани сви стандарди за самовредновање и оцењивање високошколске установе

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Microsoft Word - IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU.doc

Microsoft Word - IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU.doc ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ Ниш, 2016. Садржај СТАНДАРД 1. СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА...3 СТАНДАРД 2. СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА...11 СТАНДАРД 3. СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА...20 СТАНДАРД

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

SADRŽAJ

SADRŽAJ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ 2017-2021 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ Визија обезбеђења квалитета Универзитета Сингидунум Полазећи од савремених

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

Microsoft Word - 00 Uvod_samovrednovanje.doc

Microsoft Word - 00 Uvod_samovrednovanje.doc УВОД звештај о самовредновању Универзитета Привредна академија у Новом за Ипериод од 2010-2013 израђен је у складу са Законом о високом образовању: Обезбеђивање квалитета високошколске установе (Члан 15.)

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са Број: 0601-514/3 Датум: 04.07.2014. На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број 0601-256/4 од 18.10.2006. године са изменама и допунама, Наставно-научно веће Природно-математичког

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Microsoft Word - STATUT KULTURA.doc

Microsoft Word - STATUT KULTURA.doc САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 4 Делатност Факултета 4 Аутономија Факултета 5 Неповредивост академског простора 5 Чланови академске заједнице и академске слободе 6 Печат и штамбиљ 6 Право на високо образовање

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: Љ.3.01 Страна 1 од 11 Детаљан садржај:

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

1

1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ Београд септембар 2012. године 1/22 УВОД Поступак самовредновања на Машинском факултету Универзитета у Београду спроведен је у летњем

Више

Microsoft Word - Standard za studijski program DSM

Microsoft Word - Standard za studijski program DSM ИНЖЕЊЕРСТВО MAТЕРИЈАЛА Нови Сад Новембар, 2012 Садржај: Увод Посебан стандард - Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија Стандард 1. Структура студијског програма Стандард

Више

Microsoft Word - pravilnik minimalni uslovi FLU jelena SREDJEN

Microsoft Word - pravilnik minimalni uslovi FLU jelena SREDJEN На основу предлога Конференције универзитета Србије од 15. јуна 2015.године Национални савет за за високо образовање Републике Србије, на седници одржаној 26. новембра 2015. године утврдио је МИНИМАЛНЕ

Више

Microsoft Word - Pravilnik o nastavnoj literaturi doc

Microsoft Word - Pravilnik o nastavnoj literaturi doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О НАСТАВНОЈ ЛИТЕРАТУРИ Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 42. Статута Универзитета и члана 55. Закона о високом

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a u skladu sa članom

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

DODATAK DIPLOMI

DODATAK DIPLOMI Dodatak diplomi Ovaj dodatak diplomi sledi model koji je razradila Evropska Komisija, Savet Evrope i UNESKO/CEPES. Svrha dodatka je da obezbedi dovoljno nezavisnih podataka da bi se poboljšalo međunarodno

Више

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за годину чине: - Закон о високом образовањ

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за годину чине: - Закон о високом образовањ 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА 2009. ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за 2009. годину чине: - Закон о високом образовању («Сл. гласник РС», бр. 76/2005), - Уредба о нормативима

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document.docx

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document.docx ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem

Више

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011.

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. Na osnovu člana 35. Statuta Univerziteta u Travniku, Senat Univerziteta u Travniku na svojoj sjednici održanoj 10.06.2011.

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentičn

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentičn Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12 i 89/13 u daljem tekstu:

Више

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (предавања) НАСТАВНИЦИ

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА (пречишћен текст) Објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 88/2017 Ступио на снагу: 7.10.2017. Измене и допуне: 27/2018 др. закон и 73/2018

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

1 of 60 10/2/2018, 9:25 AM Naziv: ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU Zakon o visokom obrazovanju Zakon je objavljen u Sl.

1 of 60 10/2/2018, 9:25 AM Naziv: ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU Zakon o visokom obrazovanju Zakon je objavljen u Sl. 1 of 60 10/2/2018, 9:25 AM Naziv: ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU Zakon o visokom obrazovanju Zakon je objavljen u Sl. glasniku RS, br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018 NAPOMENA: Prečišćeni tekst zaključno

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА (пречишћен текст) Објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 76/2005, Ступио на снагу: 10.9.2005. Измене и допуне: 100/2007 - аутентично

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom На основу члана 43. став 1. тачка 29. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 201/18 и 207/19) и члана 30. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се извод

УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се извод УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се изводи студијски програм Високошколска установа у којој

Више