СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар године Број 42 Година 52 Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Уредништво: Кула, Лењинова 11. Тел Годишња претплата 2.500,00 динара На основу члана 43. став 1 Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15 др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 32. став 1 тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 др. закон и 47/18) и тачке 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Кула и образовању Привременог органа општине Кула (''Сл. гласник РС, бр. 81/18), Привремени орган општине Кула, на седници одржаној дана 31. децембра године, доноси О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУЛА ЗА ГОДИНУ 1. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кула за годину састоје се од: A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Укупно 1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 1,684,778, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, у чему: 1,564,278, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 120,500, Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1,796,773, ТЕКУЋИ РАСХОДИ, 1,200,030, ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 596,743, БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5) -111,995, Издаци за набавку финансијске имовине (62) 0.00 Примања од продаје финансијске имовине УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -111,995, Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине (92) 0.00 Примања од задуживања (91) 0.00 Издаци за отплату главнице дуга (61) 37,020, Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претходних година 149,015, Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 111,995, Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: О п и с Укупно УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1,684,778, Порески приходи 914,480, Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 535,000, Самодопринос Порез на фонд зарада Порез на имовину 276,000, Порез на добра и услуге 83,480, Остали порески приходи 20,000, Непорески приходи 245,175, поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) 3. Донације ( ) 2,523,000.00

2 Број 42 - страна 578 Службени лист општине Кула 31. децембар Трансфери и меморандумске ставке 402,100, Примања од продаје нефинансијске имовине 120,500, УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАН. И ФИНАН. ИМОВИНЕ 1,796,773, Текући расходи 1,200,030, Расходи за запослене 290,724, Коришћење роба и услуга 507,726, Употреба основних средстава Отплата камата 7,160, Субвенције 15,000, Социјална заштита из буџета 61,481, Остали расходи (48+49) 82,428, средства резерви 28,000, остали расходи 54,428, Трансфери ( ) 235,511, Издаци за набавку нефинансијске имовине 596,743, Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 2. Задуживање Задуживање код домаћих кредитора Задуживање код страних кредитора Отплата дуга и набавка финансијске имовине 3. Отплата дуга 37,020, Отплата дуга домаћим кредиторима 37,020, Отплата дуга страним кредиторима 3.3. Отплата туга по гаранцијама 4. Набавка финансијске имовине НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 149,015, НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) Члан 2. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од динара и за финансирање отплате дуга у износу од обезбедиће се из пренетих наменских и неутрошених средстава из ранијих година у износу од динара. Члан 3. Приходи и примања буџета по изворима планирају се у следећим износима: Ред. бр. Економска класификација Врсте прихода и примања Укупна средства Структура % КАПИТАЛ Пренета неутрошена средства из ранијих година 149,015, Укупно класа 3: 149,015, % ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ Порез на зараде 430,000, Порез на приходе од самосталних делатности 40,000, Порез на приходе од имовине 5,000, Порез на друге приходе 60,000, Укупно : 535,000, % ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ Порез на имовину 220,000, Порез на наслеђе и поклон 6,000, Порез на капиталне трансакције 50,000, Укупно : 276,000, % ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ Порези, таксе и накнаде на моторна возила 20,000, Накнаде за коришћење добара од општег интереса 100, Концесионе накнаде и боравишне таксе 200, Општинске и градске накнаде 62,680, Накнаде за коришћење општинских путева и улица 500, Укупно : 83,480, % ДРУГИ ПОРЕЗИ

3 31. децембар Службени лист општине Кула Број 42 - страна Комунална такса на фирму 20,000, Укупно : 20,000, % ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Текуће донације од међунар.организ. у корист нивоа општине 2,523, Укупно : 2,523, % ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ Текући трансфери од др. нивоа власти у корист нивоа општина 227,100, Капитални трансф. од др. нивоа власти у корист нивоа општина 175,000, Укупно : 402,100, % ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина 4,000, Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 152,620, Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 10,000, Укупно : 166,620, % ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА Приходи од продаје доб. и усл. или закупа од стране тржишних орган. у 21 корист нивоа републике 500, Приходи од продаје доб. и усл. или закупа од стране тржишних орган. у корист нивоа општина 45,000, Таксе у корист нивоа општина 10,000, Приходи општинских орг. од споредне продаје доб. и усл. које врше државне нетржишне јединице 500, Укупно : 56,000, % НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа републике 7,000, Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа општина 2,000, Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа републике 2,000, Укупно : 11,000, % МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина 11,555, Укупно класа 7: 1,564,278, % ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 30,000, Укупно : 30,000, % ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Примања од продаје осталих осн. сред. у корист ниова општина 500, Укупно : 500, % ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 90,000, Укупно : 90,000, % Укупно класа 8: 120,500, % Класа 7 и 8 1,684,778, % Укупуни приходи(7+8+9): 1,684,778, % Укупно са почетним стањем( ): 1,833,793, % Ред бр. Економ. класиф. Члан 4. Издаци буџета по основним наменама утврђују се у следећим износима: О п и с Укупна јавна средства Учешће Расходи за запослене 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 228,477, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 40,256, % 414 Социјална давања запосленима 13,120, % 415 Накнаде трошкова за запослене 4,510, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,361, % УКУПНО: 290,724, % Коришћење услуга и роба 421 Стални трошкови 129,900, % 422 Трошкови путовања 4,195, % 423 Услуге по уговору 113,204, % 424 Специјализоване услуге 140,350, % 425 Текуће поправке и одржавање 57,790, % 426 Материјал 62,387, % УКУПНО: 507,726, %

4 Број 42 - страна 580 Службени лист општине Кула 31. децембар Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 441 Отплата домаћих камата 6,340, % 444 Пратећи трошкови задуживања 820, % УКУПНО: 7,160, % Субвенције 451 Субвенције јавним нефинанс.предуз.и организ. 15,000, % УКУПНО: 15,000, % Донације, дотације и трансфери 463 Трансфери осталим нивоима власти 159,597, % 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 46,194, % 465 Остале дотације и трансфери 29,720, % УКУПНО: 235,511, % Социјално осигурање и социјална заштита 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 61,481, % УКУПНО: 61,481, % Остали расходи 481 Дотације невладиним организацијама 39,150, % 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,178, % 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држ.огана 14,000, % УКУПНО: 54,428, % Административни трансфери из буџета 499 Стална резерва 3,000, % 499 Текућа резерва 25,000, % УКУПНО: 28,000, % Основна средства 511 Зграде и грађевински објекти 548,218, % 512 Машине и опрема 16,350, % 515 Нематеријална имовина 1,175, % УКУПНО: 565,743, % Природна имовина 541 Земљиште 31,000, % УКУПНО: 31,000, % Отплата главнице 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 37,020, % УКУПНО: 37,020, % УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 1,833,793, % Члан 5. Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: Функције О П И С Укупна јавна средства Учешће 000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 118,288, % 010 Болест и инвалидност 23,200, % 020 Старост 4,400, % 040 Породица и деца 40,800, % 070 Соц. помоћ угроженом становништву, некласиф на другом месту 49,888, % 100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 384,407, % 111 Извршни и законодавни органи 38,167, % 130 Опште услуге 227,937, % 133 Остале опште услуге 2,000, % 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 72,303, % 170 Трансакције јавног дуга 44,000, % 300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 6,790, % 330 Судови 2,090, % 320 Услуге противпожарне заштите 1,200, % 360 Јавни ред и безбедност неклас. на другом месту 3,500, % 400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 263,870, % 411 Општи економски и комерцијални послови 29,670, % 412 Општи послови по питању рада 9,876, % 421 Пољопривреда 157,620, % 451 Друмски саобраћај 49,360, % 473 Туризам 17,344, % 500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 186,350, %

5 31. децембар Службени лист општине Кула Број 42 - страна Управљање отпаадом 44,260, % 520 Управљање отпадним водама 60,880, % 530 Смањење загађености 300, % 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 79,410, % 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 1,500, % 600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 125,337, % 620 Развој заједнице 67,560, % 630 Водоснабдевање 15,857, % 640 Улична расвета 41,920, % 700 ЗДРАВСТВО 37,194, % 740 Услуге јавног здравства 37,194, % 800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 401,873, % 810 Услуге рекреације и спорта 336,957, % 820 Услуге културе 64,916, % 900 ОБРАЗОВАЊЕ 309,684, % 911 Предшколско образовање 174,766, % 912 Основно образовање 101,925, % 920 Средње образовање 32,993, % УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 1,833,793, % Програм Члан 6. Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: Прогр. активност/ пројекат Н А З И В Укупна јавна средства Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 67,560, Просторно и урбанистичко планирање 2,400, П1 Пројекат: Уређење парка у Кули 47,400, П2 Пројекат: Уређење центра Сивца 6,480, П3 Пројекат: Уређење Трга Душка Трифуновића у Црвенки 6,120, П4 Пројекат: Уређење центра Липара 5,160, Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 181,447, Управљање/одржавање јавним осветљењем 41,920, Одржавање јавних зелених површина 43,450, Одржавање чистоће на површинама јавне намене 44,260, Зоохигијена 35,960, П1 Пројекат: Изградња фабрике воде у Кули 2,400, П2 Пројекат: Изградња фабрике воде у Р. Крстуру и Крушчићу 5,057, П3 Пројекат: Заменa азбестних цеви у Кули 6,360, П4 Пројекат: Заменa азбестних цеви у Црвенки 1,800, П5 Пројекат: Реконструкција водоводне мреже у Липару 240, Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 39,546, Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 2,700, П1 Пројекат: ЛАП ,000, П2 Пројекат: Опремање индустријске зоне 26,080, П3 ИПА пројекат прекограничне сарадње Србија-Мађарска: П4 Користити заједничко културно наслеђе као извор економског развоја 890, Пројекат: Програм запошљавања и унапређења привредног амбијента општине Кула до 2020.године 876, Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 17,344, Управљање развојем туризма 4,874, Промоција туристичке понуде 12,470, Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 157,620, Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 67,620, П1 Пројекат: Изградња пута Сивац - Стапар 31,600, П2 Пројекат: Појачано одржавње пута Крушчић-Грачац 27,600, П3 Пројекат:Изградња црпне станице у Сивцу 30,800, Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 62,680, Управљање заштитом животне средине 1,500, Праћење квалитета елемената животне средине 300, Управљање отпадним водама 15,290, Пројекат: Изградња потисног вода Црвенка - Кула са канализационим П1 мрежама у Кули и Црвенки 44,990, П2 Пројекат: Изградња канализационе мреже у Општини Кула 600,000.00

6 Број 42 - страна 582 Службени лист општине Кула 31. децембар Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 52,860, Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 40,200, П1 Пројекат: Изградња аутобуских стајалишта у Кули 1,860, П2 Пројекат: Реконструкција раскрснице у Црвенки 7,300, П3 Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у години 3,500, Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 174,766, Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 174,766, Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 101,925, Функционисање основних школа 101,925, ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 32,993, Функционисање средњих школа 32,993, Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 118,288, Једнократне помоћи и други облици помоћи 36,578, Дневне услуге у заједници 20,800, Подршка реализацији програма Црвеног крста 2,400, Подршка деци и породица са децом 40,800, Подршка особама са инвалидитетом 4,400, П1 Пројекат: Регионални стамбени програм - стамбени пројекат у Републици Србији RHP - W2-CMG/COMP набавка грађ. материјала 3,410, П2 Пројекат: Куповина кућа за социјално угрожене категорије становништва 9,900, Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 37,194, Функционисање установа примарне здравствене заштите 37,194, Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 64,916, Функционисање локалних установа културе 50,929, Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 4,000, Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа 2,737, Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 6,000, Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина 1,000, П1 Пројекат: Централна прослава националног празника русинске националне заједнице 250, Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 338,957, Подршка локалним спортским организaцијама, удружењима и савезима 18,000, Функционисање локалних спортских установа 9,386, Спровођење омладинске политике 2,000, П1 Пројекат: Изградња спортско рекреативног центра у Кули 296,320, П2 Пројекат: Реконструкција спортске хале "Слободан Чиле Мишковић" у Црвенки 10,251, П3 Пројекат: Изградња спортске хале у Сивцу 1,800, П4 Пројекат: Изградња привезишта на Малом Стапару 600, П5 Пројекат: Меморијални турнир Стеван Вилотић Ћеле 600, Програм 15.ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 347,530, Функционисање локалне самоуправе и градских општина 217,497, П1 Пројекат: Реконструкција крова на згради месне канцеларије у Сивцу 5,160, П2 Пројекат: Реконструкција котларнице у месној канцеларији у Сивцу 5,040, П3 Пројекат: Реконструкција крова на згради месне канцеларије у Липару 240, Функционисање месних заједнице 42,053, Сервисирање јавног дуга 44,000, Општинско правобранилаштво 2,090, Функционисање националних савета националних мањина 2,250, Текућа буџетска резерва 25,000, Стална буџетска резерва 3,000, Управљање у ванредним ситуацијама 1,200, Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 38,167, Функционисање Скупштине 21,870, Функционисање извршних органа 16,297, УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 1,833,793, Члан 7. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, и годину исказују се у следећем прегледу:

7 31. децембар Службени лист општине Кула Број 42 - страна 583 ПРЕГЛЕД КАПИТАЛИХ ПРОЈЕКАТА У ПЕРИОДУ ГОДИНЕ Р.бр. Позиција Програм Шифра активности пројекта Конто 3. ниво Конто 4. ниво УКУПНО: ,00 Назив капиталног пројекта П2 Изградња спортско рекреативног центра у Кули , Изградња зграда и објеката , Пројектно планирање , П1 Уређење парка у Кули , Капитално одржавање зграда и објеката , Пројектно планирање , П1 Изградња потисног вода Црвенка - Кула са канализационим мрежама у Кули и Црвенки , Изградња зграда и објеката , Пројектно планирање , , П1 Изградња пута Сивац - Стапар , Пројектно планирање , Земљиште , П3 Изградња црпне станице у Сивцу , Изградња зграда и објеката , Пројектно планирање , П2 Појачано одржавње пута Крушчић-Грачац , Капитално одржавање зграда и објеката , Пројектно планирање , П2 Опремање индустријске зоне у Кули , Изградња зграда и објеката , Капитално одржавање зграда и објеката , Пројектно планирање , П Реконструкција спортске хале "Слободан Чиле Мишковић" у Црвенки , Капитално одржавање зграда и објеката , Пројектно планирање П2 Реконструкција раскрснице у Црвенки , Капитално одржавање зграда и објеката , Пројектно планирање , П2 Уређење центра Сивца , Капитално одржавање зграда и објеката , Пројектно планирање , П3 Заменa азбестних цеви у Кули , Капитално одржавање зграда и објеката , Пројектно планирање ,00

8 Број 42 - страна 584 Службени лист општине Кула 31. децембар Р.бр. Позиција Програм Шифра активности пројекта Конто 3. ниво Конто 4. ниво Назив капиталног пројекта П3 Уређење Трга Душка Трифуновића у Црвенки , Капитално одржавање зграда и објеката , Пројектно планирање , П1 Реконструкција крова на згради месне канцеларије у Сивцу , Капитално одржавање зграда и објеката , Пројектно планирање , П4 Уређење центра Липара , Капитално одржавање зграда и објеката , Пројектно планирање , П2 Изградња фабрике воде у Р. Крстуру и Крушчићу , Изградња зграда и објеката , Пројектно планирање П2 Реконструкција котларнице у месној канцеларији у Сивцу , Капитално одржавање зграда и објеката , Пројектно планирање , П1 Изградња фабрике воде у Кули , Капитално одржавање зграда и објеката Пројектно планирање , Реконструкција зграде Народне библиотеке , Капитално одржавање зграда и објеката Пројектно планирање , П1 Изградња аутобуских стајалишта у Кули , Изградња зграда и објеката , Пројектно планирање , Израда пројектно-техничке документације за уређење зелених површина , Пројектно планирање , П4 Заменa азбестних цеви у Црвенки , Пројектно планирање , Израда пројектно-техничке документације за одржавање саобраћајне инфраструктуре , Пројектно планирање , П3 Изградња спортске хале у Сивцу , Изградња зграда и објеката , Пројектно планирање , Опрема за образовање, науку, културу и спорт Израда пројектно-техничке документације за одржавање јавне расвете , Пројектно планирање , Инвестиционо одржавање зграде ПУ "Бамби" , Пројектно планирање ,00

9 31. децембар Службени лист општине Кула Број 42 - страна 585 Р.бр. Позиција Програм Шифра активности пројекта Конто 3. ниво Конто 4. ниво Назив капиталног пројекта Израда пројектно-техничке документације за инвестиционо одржавање зграде Општинске управе , Пројектно планирање , П2 Изградња канализационе мреже у Општини Кула , Изградња зграда и објеката Пројектно планирање , Израда пројектно-техничке документације за одржавање зграде Дома Културе у Сивцу , Пројектно планирање , П3 Реконструкција крова на згради месне канцеларије у Липару , Пројектно планирање , П5 Реконструкција водоводне мреже у Липару , Пројектно планирање , П4 Изградња привезишта на Малом Стапару , Пројектно планирање , Набавка опреме за функционисање Општинске управе , Опрема за саобраћај , Административна опрема , Опрема за образовање, науку, културу и спорт , /П3 Набавка опреме за јавну безбедност (Савет за безбедност саобраћаја) , Опрема за јавну безбедност , Пројектно планирање Набавка опреме за функционисање месних заједница , Административна опрема , Пројектно планирање Набавка опреме за функционисање Туристичке организације Општине Кула , Административна опрема , Пројектно планирање Набавка опреме за функционисање установа културе , Административна опрема , Пројектно планирање Набавка опреме за функционисање ПУ "Бамби" , Административна опрема , Набавка опреме за функционисање Спортског центра "Црвенка" , Административна опрема , Набавка књига за потребе Народне Библиотеке , Нематеријална имовина , Пројектно планирање П4 Израда Програма запошљавања и унапређења привредног амбијента општине Кула до 2020.године , Нематеријална имовина ,00

10 Број 42 - страна 586 Службени лист општине Кула 31. децембар ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Укупни расходи и издаци, укључујући и расходе за отплату главнице дуга, у износу од ,000 динара финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака: Р а з д е о Г л а в а П р о г р а м Програмске Активности Функц. класиф. Позиција Економ. класиф. О П И С Приходи из буџета (01) Донације од међународних организација (06) Трансфери од других нивоа власти (07) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13) Укупна јавна средства СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање скупштине Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , Накнаде трошкова за запослене , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Материјал , , Остале дотације и трансфери , , Дотације невлад. oрган. - финан. редовног рада полит. субјеката , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за програм 16: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за главу 1: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за раздео 1: ,00 0,00 0,00 0, , ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , ,00

11 31. децембар Службени лист општине Кула Број 42 - страна Накнаде трошкова за запослене , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Пратећи трошкови задуживања , , Остале дотације и трансфери , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за програм 16: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за главу 1: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за раздео 2: ,00 0,00 0,00 0, , ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи Услуге по уговору , , Пратећи трошкови задуживања , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за програм 16: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за главу 1: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за раздео 3: ,00 0,00 0,00 0, , ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО Програм 15.ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ Општинско правобранилаштво Судови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , Накнаде трошкова за запослене , , Стални трошкови , , Услуге по уговору , , Материјал , , Остале дотације и трансфери , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за програм 15: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за главу 1: ,00 0,00 0,00 0, ,00

12 Број 42 - страна 588 Службени лист општине Кула 31. децембар ОПШТИНСКА УПРАВА Свега за раздео 4: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Програм 15.ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина Опште услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , Накнаде трошкова за запослене , , Награде запосленима и остали посебни расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Пратећи трошкови задуживања , , Остале дотације и трансфери , , Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате , , Зграде и градјевински објекти , , Машине и опрема , ,00 Свега за програмску активност : , ,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Реконструкција крова на згради месне канцеларије у Сивцу Опште услуге П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 0602-П1: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Реконструкција котларнице у месној канцеларији у Сивцу Опште услуге П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 0602-П2: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Реконструкција крова на згради месне канцеларије у Липару Опште услуге П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 0602-П3: 0,00 0,00 0, , ,00

13 31. децембар Службени лист општине Кула Број 42 - страна 589 Сервисирање јавног дуга Трансакције јавног дуга Отплата домаћих камата , , Пратећи трошкови задуживања , , Отплата главнице домаћим кредиторима , ,00 Свега за програмску активност ,00 0,00 0,00 0, ,00 Функционисање националних савета националних мањина Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Дотације невладиним организацијама , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Текућа буџетска резерва Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Текућа буџетска резерва , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Стална буџетска резерва Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Стална буџетска резерва , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Управљање у ванредним ситуацијама Услуге противпожарне заштите Дотације невладиним организацијама , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за програм 15: , ,00 0, , ,00 Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање Развој заједнице Специјализоване услуге , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Уређење парка у Кули Развој заједнице П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 1101-П1: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Уређење центра Сивца Развој заједнице П Зграде и грађевински објекти , , ,00 Свега за пројекат 1101-П2: ,00 0,00 0, , ,00

14 Број 42 - страна 590 Службени лист општине Кула 31. децембар Пројекат: Уређење Трга Душка Трифуновића у Црвенки Развој заједнице П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 1101-П3: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Уређење центра Липара Развој заједнице П Зграде и грађевински објекти , , ,00 Свега за пројекат 1101-П4: ,00 0,00 0, , ,00 Свега за програм 1: ,00 0,00 0, , ,00 Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Управљање/одржавање јавним осветљењем Улична расвета Стални трошкови , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Пратећи трошкови задуживања , , Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Одржавање јавних зелених површина Заштита биљног и животињског света и крајолика Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Одржавање чистоће на површинама јавне намене Управљање отпадом Стални трошкови , , Материјал , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Зохигијена Заштита биљног и животињског света и крајолика Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држ.огана , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00

15 31. децембар Службени лист општине Кула Број 42 - страна 591 Пројекат: Изградња фабрике воде у Кули Водоснабдевање П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 1102-П1: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Изградња фабрике воде у Р. Крстуру и Крушчићу Водоснабдевање П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 1102-П2: 0,00 0,00 0, , ,00 Пројекат: Заменa азбестних цеви у Кули Водоснабдевање П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 1102-П3: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Заменa азбестних цеви у Црвенки Водоснабдевање П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 1102-П4: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Реконструкција водоводне мреже у Липару Водоснабдевање П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 1102-П5: 0,00 0,00 0, , ,00 Свега за програм 2: ,00 0,00 0, , ,00 Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Општи економски и комерцијални послови Услуге по уговору , , Дотације невладиним организацијама , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: ЛАП 2019 Општи послови по питању рада П Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање , ,00 Свега за пројекат 1501-П1: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Опремање индустријске зоне Општи економски и комерцијални послови П Услуге по уговору 0, П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 1501-П2: ,00 0,00 0,00 0, ,00

16 Број 42 - страна 592 Службени лист општине Кула 31. децембар ИПА пројекат прекограничне сарадње Србија-Мађарска: Користити заједничко културно наслеђе као извор економског развоја Општи економски и комерцијални послови П Услуге по уговору , ,00 Свега за пројекат 1501-П3: 0, ,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Програм запошљавања и унапређења привредног амбијента општине Кула до 2020.године Општи послови по питању рада П Услуге по уговору , , П Mатеријал , , П Нематеријална имовина , ,00 Свега за пројекат 1501-П5: ,00 0,00 0, , ,00 Свега за програм 3: , ,00 0, , ,00 Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА Промоција туристичке понуде Туризам Дотације невладиним организацијама , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за програм 4: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници Пољопривреда Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Изградња пута Сивац - Стапар Пољопривреда П Зграде и грађевински објекти , , П Земљиште , ,00 Свега за пројекат 0101-П1: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Појачано одржавње пута Крушчић-Грачац Пољопривреда П Зграде и грађевински објекти , ,00

17 31. децембар Службени лист општине Кула Број 42 - страна 593 Свега за пројекат 0101-П2: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат:Изградња црпне станице у Сивцу Пољопривреда П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 0101-П3: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за програм 5: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање заштитом животне средине Заштита животне средине некласификована на другом месту Услуге по уговору , , Дотације невладиним организацијама , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Праћење квалитета елемената животне средине Смањење загађености Специјализоване услуге , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Управљање отпадним водама Управљање отпадним водама Специјализоване услуге , , Субвенције јавним нефинанс.предуз.и организ , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Изградња потисног вода Црвенка - Кула са канализационим мрежама у Кули и Црвенки Управљање отпадним водама П Специјализоване услуге , , П Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате , , П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 0401-П1: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Изградња канализационе мреже у Општини Кула Управљање отпадним водама П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 0401-П2: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за програм 6: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Одржавање саобраћајне инфраструктуре

18 Број 42 - страна 594 Службени лист општине Кула 31. децембар Друмски саобраћај Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Изградња аутобуских стајалишта у Кули Друмски саобраћај П Зграде и грађевински објекти , , ,00 Свега за пројекат 0701-П1: ,00 0,00 0, , ,00 Пројекат: Реконструкција раскрснице у Црвенки Друмски саобраћај П Зграде и грађевински објекти , ,00 Свега за пројекат 0701-П2: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у години Јавни ред и безбедност неклас. на другом месту П Трошкови путовања , , П Услуге по уговору , , П Материјал , , П Машине и опрема , ,00 Свега за пројекат 0701-П3: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Укупно за пројекте 0701: ,00 0,00 0, , ,00 Свега за програм 7: ,00 0,00 0, , ,00 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање основних школа Основно образовање ОШ "ИСА БАЈИЋ " Кула , , ОШ "ПЕТЕФИ БРИГАДА" Кула , , ОШ "ВУК КАРАЏИЋ " Црвенка , , ОШ "20. ОКТОБАР" Сивац , , ОШ "ПЕТРО КУЗМЈАК" Р. Крстур , , ОШ "ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ" Крушчић , , ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" Липар , , МУЗИЧКА ШКОЛА Кула , ,00

19 31. децембар Службени лист општине Кула Број 42 - страна 595 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за програм 9: ,00 0,00 0,00 0, ,00 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање средњих школа Средње образовање ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА Кула , , СТШ "МИХАЈЛО ПУПИН" Кула , , СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА Црвенка , , ГИМНАЗИЈА "ПЕТРО КУЗМЈАК" Р. Крстур , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за програм 10: ,00 0,00 0,00 0, ,00 Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Једнокартне помоћи и други облици помоћи Социјална помоћ угроженом становништву некласиф. на др. месту Стални трошкови 5.000, , Материјал , , , , Трансфери осталим нивоима власти (Центар за социјални рад) , , , Накнаде за социјалну заштиту из буџета , , , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, , , ,00 Пројекат: Регионални стамбени програм - стамбени пројекат у Републици Србији RHP - W2-CMG/COMP набавка грађ. материјала Социјална помоћ угроженом становништву неклас. на др. месту П Стални трошкови , , П Материјал , ,00 Свега за пројекат 1901-П1: ,00 0, ,00 0, ,00 Пројекат: Куповина кућа за социјално угрожене категорије становништва Социјална помоћ угроженом становништву неклас. на др. месту П Накнаде за социјалну заштиту из буџета , ,00 Свега за пројекат 1901-П2: 0,00 0,00 0, , ,00 Дневне услуге у заједници Болест и инвалидност Специјализоване услуге , , , Дотације невладиним организацијама , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 0, ,00

20 Број 42 - страна 596 Службени лист општине Кула 31. децембар Подршка реализацији програма Црвеног крста Болест и инвалидност Дотације невладиним организацијама , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Подршка деци и породица са децом Породица и деца Накнаде за социјалну заштиту из буџета , , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0, ,00 0, ,00 Подршка особама са инвалидитетом Старост Трансфери осталим нивоима власти (Дом за старе и пензионере Кула) , ,00 Свега за програмску активност : 0,00 0, ,00 0, ,00 Свега за програм 11: ,00 0, , , ,00 Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите Услуге јавног здравства Дотације организацијама обавезног соц. осигурања (Дом здравља Кула) , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Свега за програм ,00 0,00 0,00 0, ,00 Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Услуге културе Дотације невладиним организацијама , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа Услуге културе Трансфери осталим нивоима власти , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања Услуге културе Услуге по уговору , ,00 Свега за програмску активност : ,00 0,00 0,00 0, ,00 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина Услуге културе Услуге по уговору , ,00

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ К

Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ К Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА К у л а 28. новембар 2018. године Број 35 Година

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. Број 26 Година 54 Издаје Служба Скупштине општине

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск SLU@BENI LIST Година LV Број 18/29 162 О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун 29. године На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 23.01.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.12.2018. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 11.09.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.08.2019. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.12. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.11.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:24.08.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.07.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. 1 311710 Назив

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 06.11. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.10.2018. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 01.08.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.07.2019. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 5429, 7321, 1121, 11211, 93212, 62213, 63213-испр., 18213, 142214, 68215-др. закон, 13215, 99216, 113217, 95218 и 31219),

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:04.07.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.06.2018. ГОДИНЕ Економска класиф. Назив конта План прихода

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 10.04.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.03.2019. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 12.03.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ Ред.бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 28.02.2019. ГОДИНЕ Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.02.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.01.2019. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:09.05.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.04.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта План

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Бољевац, 19. децембар године Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го

Бољевац, 19. децембар године  Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го Бољевац, 19. децембар 216. године www.boljevac.org.rs Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за 217. годину... 2 2 Кадровски план општине Бољевац... 38 3 Одлука

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:06.02.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.01.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта План

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре

Среда,29.мај.2019.године. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потреби. Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. Цена

Више

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету ` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету општине Оџаци за 2017.годину 577. 121. Одлука о ангажовању

Више