Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази"

Транскрипт

1 Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине Куршумија (Сл. лист општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015) и Стратегије подстицања рађања у Србији ("Службени гласник РС", број 13/2008) и Локалним акционим планом популационе политике општине Куршумлија за период године (Сл. лист општине Куршумлија бр. 6/2017), на предлог Савета за популациону политику општине Куршумлија, Општинско веће општине Куршумлија, на седници одржаној 22.маја године, донело је Одлуку о утврђивању мера популационе политике за 2017-ту годину 1. УТВРЂУЈУ СЕ мере популационе политике општине Куршумлија које ће се приоритетно спроводити у 2017-тој години у складу са Локалним акционим планом популационе политике општине Куршумлија за период године и то: 1) ублажавање економске цене подизања детета; 2) борба против неплодности; 3) популациона едукација 2. Утврђене мере популационе политике из тачке 1. ове Одлуке сачињаваће саставни део пријаве за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2017-тој години на основу јавног позива кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику који је објављен у Сл. гласнику РС бр. 46/2017 од године. 3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Куршумлија". Број: II /2017 У Куршумлији, године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.

2 Страна 216 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године 2. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ исправка, 108/2013, 142/2014 и 103/2015), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/2007,83/2014, 103/ /2016) и члана 25. Статута, Општине Куршумлија, а на предлог извршног органа општине Куршумлија Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана године, донела је З А К Љ У Ч А К I. УСВАЈАЈУ СЕ Консолидовани финансијски извештаји за 2016.годину и Извештај независног ревизора. II. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија. III, Закључак доставити: Служби за буџет општине Куршумлија и архиви. Број: I *линк у прилогу службеног листа 3., На основу члана 13. Став 4.Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, бр.10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 32.Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС број 129/2007, 83/2014, 103/2015 и 99/2016), члана 41.Статута општине Куршумлија ( Службени лист општине Куршумлија бр.22/2008, 08/2009, 7/2011, 15/2014 и 25/2015), као и сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: / од године, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана године доноси З А К Љ У Ч А К I. УСВАЈА СЕ Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Куршумлија за 2017.годину. II. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија.

3 Страна 217 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године III. Закључак доставити: Одељење за привреду и ЛЕР и архиви. Број: I /17-1 *линк у прилогу службеног листа 4., На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/ , 81/ (УС)), тачке 7. подтачка 63, и тачке 8 и 9 Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015-ту годину (Сл. гласник РС бр. 101/ , 114/ , 10/ , 22/ , 45/2016-6, 43/ ) и члана 41. Статута општине Куршумлија ( Службени лист општине Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/11, 15/2014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија, на својој седници одржаној дана године, донела је ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2015-ТУ ГОДИНУ Члан 1. Мења се Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Куршумлија за 2015-ту годину (Сл. лист општине Куршумлија бр. 4/2016, 31/2016 и 43/2016) тако што се у члану 3 у табели: - под редним бројем 3 - НАРОДНА БИБЛИОТЕКА у колони МАКС. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ, број 8 замењује бројем 7, - под редним бројем 7 УСТАНОВА ЗА СПОРТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУРШУМЛИЈА, у колони МАКС. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ број 13 замењује се бројем 14, Члан 2. У свему осталом Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Куршумлија за 2015-ту годину (Сл. лист општине Куршумлија бр. 4/2016,31/2016 и 43/2016 ) остаје непромењена. Члан 3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија.

4 Страна 218 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године Број: I Дана: године, 5. На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи, (Сл.гласник РС бр. 129/07 и 83/2014 др. Закон), Члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), и члана 41. Статута општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015), Скупштина општине Куршумлија на својој седници одржаној дана године доноси О Д Л У К У I. Утврђује се да је од интереса општине Куршумлија прибављање у јавну својину непокретности, под условима прописаним овом Одлуком и то непокретности на кат. парц. бр. 4732/1 уписана у листу непокретности бр КО Куршумлија (грађевинско земљиште и објекти) Државна својина РС корисник Министарство одбране Војска Србије 1/1. II. Одобрава се прибављање непокретности у КО Куршумлија и то на кат. парц. бр. 4732/1 уписана у листу непокретности бр КО Куршумлија (грађевинско земљиште и објекти) Државна својина РС корисник Министарство одбране Војска Србије 1/1 у јавну својину општине Куршумлија. III. ПРИХВАТА СЕ пренос у јавну својину општине Куршумлија од ДС корисника Министарство одбране РС Војска Србије, под условима процене тржишне вредности непокретности бр /2016 од године а у смислу Закључка Владе 05 број /2011 од године на 60 (шездесет) месечних рата у укупном износу од ,77 евра за објекте који су обухваћени проценом Пореске управе и ,26 евра за грађевинско земљиште. IV. Након прибављања непокретности у јавну својину општине Куршумлија, општина Куршумлија се обавезује да ће предузети све неопходне радње ради парцелације, односно препарцелације, у складу са планским документима (ПГР Кушрумлија) у циљу решавања питања земљишта за редовну употребу објеката бр. 1 и 2 колективне стамбене зграде на предметној катастарској парцели које нису предмет преноса. V. Прибављање непокретности ће се извршити у складу са чланом 29. став 4. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС бр 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), и Члана 3. став 1. Тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015). VI. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о прибављању у јавну својину непокретности бр.i од године, која је објављена у Службеном листу општине Куршумлија бр.3/017. VII. Обавезује се стручна служба Одељења за привреду и локални економски развој и ОЈП да на основу предлога комисије припреме Уговор о прибављању који ће закључити Председник општине

5 Страна 219 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године односно друго лице овлашћено за заступање општине и на основу чега ће се извршити уписа права јавне својине општине Куршумлија у катастру непокретности. VIII. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија. О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Министарство одбране Републике Србије се својим дописом Инт. Бр /11 од године обратило општини Куршумлија са понудом за пренос права коришћења непокретности у КО Куршумлија располагање војним комплексом Топлички устанак (део комплекса) на кат.парц. бр. 4732/1 уписана у листу непокретности бр КО Куршумлија Државна својина РС корисник Министарство одбране Војска Србије 1/1. Процену тржишне вредности тог дела војног комплекса Топлички усатанак извршила је Пореска управа РС Експозитура Куршумлија својим актом бр /2016 од године. Предметна непокретност уврштена у Мастер план располагања непокретностима на територији Републике Србије које нису неопходне за функционисање Војске Србије, а такође се ради о међусобном располагању између носилаца права јавне својине односно права коришћења непокретности у државној својини, па је прибављање непосредном погодбом једино могуће решење, Скупштина општине Куршумлија је прихватила понуду Министарства одбране са процењеном вредношћу предметне непокретности. Накнада на пренето право својине на непокретности плаћаће се на 60 месечних рата у укупном износу од ,77 евра за објекте и ,26 евра за грађевинско земљиште. Општина Куршумлија се обавезу да се након преноса у јавну својину општине Куршумлија изврши препарцелација у складу са планским документима (ПГР Кушрумлија) ради решавања питања земљишта за редовну употребу објеката бр. 1 и 2 колективне стамбене зграде на предметној катастарској парцели које нису предмет преноса, и чији су посебни делови објеката у приватној својини. Стручна служба, Правобранилаштво општине Куршумлија, као и други надлежни органи и радна тела ће спровести поступак припреме података за закључење уговора односано споразума о наканди о прибављање непокретности сходно Закону о јавној својини и Уредби о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. Број: I У Куршумлији: год., 6. На основу члана 38. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, бр. 15/2016) и члана 41.Статута општине Куршумлија ( Службени лист општине Куршумлија бр.22/2008, 08/2009, 7/2011, 15/2014 и 25/2015), Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана године, доноси ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈПКД ТОПЛИЦА КУРШУМЛИЈА

6 Страна 220 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године Члан 1. Спроводи се јавни конкурс за избор директора ЈПКД Топлица Куршумлија, са седиштем у Куршумлији. Члан 2. Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа општине Куршумлија. Члан 3. Оглас о јавном конкурсу објавити у Службеном гласнику РС, у Службеном листу општине Куршумлија, у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине Куршумлија, у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке. Члан 4. Решење о именовању директора објавити у Службеном гласнику РС, у Службеном листу општине Куршумлија и на интернет страници општине Куршумлија. Члан 5. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Куршумлија. Број: I Дана: године Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 7. На основу члана 38. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, бр. 15/2016) и члана 41.Статута општине Куршумлија ( Службени лист општине Куршумлија бр.22/2008, 08/2009, 7/2011, 15/2014 и 25/2015), Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана године, доноси ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КУРШУМЛИЈА Члан 1. Спроводи се јавни конкурс за избор директора ЈП за уређивање грађевинског земљишта Куршумлија, са седиштем у Куршумлији. Члан 2. Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа општине Куршумлија.

7 Страна 221 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године Члан 3. Оглас о јавном конкурсу објавити у Службеном гласнику РС, у Службеном листу општине Куршумлија, у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине Куршумлија, у року од осам дана од дана доношења ове Одлуке. Члан 4. Решење о именовању директора објавити у Службеном гласнику РС, у Службеном листу општине Куршумлија и на интернет страници општине Куршумлија. Члан 5. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Куршумлија. Број: I Дана: године Дејан Ловић, инг.машинства,с.р. 8. На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 18.став 1. Закона о јавним службама ( Сл.гласник РС бр.42/91, 71/94, 79/ др.закон, 81/2005 испр.др.закона, 83/2005- испр. др.закона и 83/2014-др.закон) члана 39.Закона о култури ( Сл.гласник РС бр.72/09, 13/16 и 30/16- испр.) и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија( Сл.лист општине Куршумлија бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), а на предлог Управног одбора Народне библиотеке Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана године донела је О Д Л У К У О РАЗРЕШЕЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ КУРШУМЛИЈА I РАЗРЕШАВА СЕ Симић Драган, дипл.истор.уметности, дужности в.д. директора Народне библиотеке Куршумлија због подношења оставке. II Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу општине Куршумлија. III Одлуку доставити: именованом, архиви, Органу надлежном за упис у регистар. Број: I

8 Страна 222 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године 9. На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 18.став 1. Закона о јавним службама ( Сл.гласник РС бр.42/91, 71/94, 79/ др.закон, 81/2005 испр.др.закона, 83/2005- испр. др.закона и 83/2014-др.закон) члана 37.Закона о култури ( Сл.гласник РС бр.72/09, 13/16 и 30/16- испр.) и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија( Сл.лист општине Куршумлија бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), а на предлог Управног одбора Народне библиотеке Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана године донела је О Д Л У К У О ИМЕНОВАЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ КУРШУМЛИЈА I ИМЕНУЈЕ СЕ Гашић Небојша, професор филозофије за в.д. директора Народне библиотеке Куршумлија. II Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу општине Куршумлија. 10. III Одлуку доставити: именованом, архиви, Органу надлежном за упис у регистар. Број: I На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 18.став 1. Закона о јавним службама ( Сл.гласник РС бр.42/91, 71/94, 79/ др.закон, 81/2005 испр.др.закона, 83/2005- испр. др.закона и 83/2014-др.закон) и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија ( Сл.лист општине Куршумлија бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана године донела је О Д Л У К У О РАЗРЕШЕЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУРШУМЛИЈА

9 Страна 223 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године I РАЗРЕШАВА СЕ Дејан Живковић дужности в.д.директора Установе за спорт Спортски центар Куршумлија. II Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу општине Куршумлија. 11. III Одлуку доставити: именованом, архиви, Органу надлежном за упис у регистар. Број: I На основу члана 32.став 1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 18.став 1. Закона о јавним службама ( Сл.гласник РС бр.42/91, 71/94, 79/ др.закон, 81/2005 испр.др.закона, 83/2005- испр. др.закона и 83/2014-др.закон) и члана 41.став 1.тачка 10.Статута општине Куршумлија ( Сл.лист општине Куршумлија бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014 и 25/015), а на предлог Управног одбора Установе за спорт Спортски центар Куршумлија, Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана године донела је О Д Л У К У О ИМЕНОВАЊУ В.Д.ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУРШУМЛИЈА I ИМЕНУЈЕ СЕ Симић Драган, дипл.истор.уметности, за в.д.директора Установе за спорт Спортски центар Куршумлија. II Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу општине Куршумлија. III Одлуку доставити: именованом, архиви, Органу надлежном за упис у регистар. Број: I

10 Страна 224 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године С А Д Р Ж А Ј 1. Одлука о утврђивању мера популационе политике за 2017-ту годину Консолидовани извештај финансијског извештаја за 2016.годину и извештај независног ревизора Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Куршумлија за 2017.годину Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Куршумлија за 2015.годину Одлука о прибављању земљишта у КО Куршумлија Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈПКД Топлица Куршумлија Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП За уређивање грађевинског земљишта Куршумлија Одлука о разрешењу в.д.директора Народне библиотеке Куршумлија Одлука о именовању в.д.директора Народне библиотеке Куршумлија Одлука о разрешењу в.д.директора Установе за спорт спортски центар Куршумлија Одлука о именовању в.д.директора Установе за спорт спортски центар Куршумлија...223

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XV БРОЈ 6, 21. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 69. На основу члана 192. Закона о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС, бр.

Више

Страна 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: 27.03.2018.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 146. Закона о планирању

Више

Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: 13.01.2016.година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 6. Закона о начину

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: децембар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра годи

ГОДИНА: XI БРОЈ: децембар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра годи ГОДИНА: XI БРОЈ: 39 20. децембар 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра 2018. године, на основу члана 64. Статута општине Мајданпек (''Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гла

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи (Сл. гла СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ БРОЈ 11. 1 На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА 114. Закључак

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 21 04. ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 21. Кнић, 10.11.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 10.11.2017.гоине. на основу

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 2 Нови Бечеј 16.01.2013. године година XLV 1. На основу члана 92. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011 и

Више

Страна 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2019 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2019 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.03.2019.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2019 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 32. Закона о локалној

Више

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР Број 12 30.06.2017 Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња 30.06.2017. године Број: 12 -Скупш тина општине- БРОЈ:11-О6-19/17-1 лист непокретности бр.

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. ГОДИНЕ 97. Председник општине Врњачка Бања, на основу

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез ОПШТИНЕ 30.03.2018. На основу члана 76. и 77. а у вези са чланом 64. Закона о јавној својини ( Службени гласник РС бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 71. став 1. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

PREDLOG

PREDLOG Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji ( Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US,

Више

Страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 1 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2015 БРОЈ 1 КУРШУМЛИЈА Лист излази п

Страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 1 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2015 БРОЈ 1 КУРШУМЛИЈА Лист излази п Страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 1 Датум: 29.01.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2015 БРОЈ 1 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби На основу члана 3. став 1. тачка 24. и

Више

Бољевац, 16. април 2012.године Година V број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Oдлукa о измени и допуни одлуке о грађевинском земљишту.2 Одлука о

Бољевац, 16. април 2012.године   Година V број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Oдлукa о измени и допуни одлуке о грађевинском земљишту.2 Одлука о Бољевац, 16. април 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Oдлукa о измени и допуни одлуке о грађевинском земљишту.2 Одлука о усвајању Извештајa о раду Центра за 2 социјални рад

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА  УБ Број 1 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 20. март 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 1 Уб, 20. март 2014. године Бесплатан примерак 1. На основу члана 32. тачка

Више

Година LIV Број 22/ На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка број 24/ п

Година LIV Број 22/ На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка број 24/ п Година LV Број 22/2018 182 реализацији финансијског плана Месне заједнице Центар Бачка Паланка за 2017.годину Прихвата се Извештај о реализацији финансијског плана Месне заједнице Центар Бачка Паланка

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIX 29. март 2007. г., XXXIX. évfolyam 2. szám Topolya, 2007. március 29. Број 2. 29.03.2007. СТРАНА 10. OLDAL 2007.03.29. 2. szám 12.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 11. ГОДИНА XII ПАНЧЕВО, 20 Мај ГОДИНЕ Аконтација претплате ,00 На основу члана 32. и 66. Закона о локално

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 11. ГОДИНА XII ПАНЧЕВО, 20 Мај ГОДИНЕ Аконтација претплате ,00 На основу члана 32. и 66. Закона о локално СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 11. ГОДИНА X ПАНЧЕВО, 20 Мај 2019. ГОДИНЕ Аконтација претплате 11.597,00 На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLV Број 30/2013 225 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 28. Закона о комуналним

Више

број 1 2

број 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 На основу чланова 4. и 141. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016) и члана 72. Статута општине Ћуприја

Више

Sluzbeni list `

Sluzbeni list ` СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 32/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 22. октобра 2016. године Примерак: 40,00 дин. На основу члана 60. Одлуке о Општинској управи Општине ( Сл. лист Општине, број 11/12 и 3/16),

Више

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXI БРОЈ 12 ЛАПОВО, 09. октобар 2015. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д. 156. На основу чл.53. и 54. а у

Више

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин Година LIV Број 5/2018 40 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштине Бачка Паланка број 24/2013 - пречишћен текст) и члана

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 17. Кнић, 13.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 13. 10. 2017.

Више

Microsoft Word - 03 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 03 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 05. ФЕБРУАР 2019. БРОЈ: 3 4 На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 41/09,

Више

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ 4. 27.05.2019. годинe годишња претплата 2.700.-дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекламацију 10 дана А К Т А ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНР БРУС На основу

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVIII Број 18. ТЕМЕРИН 30.12.2015. Примерак 100,00 динара 338. На основу члана 6. и члана 33. Закона о о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ APRIL GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara AKT

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ APRIL GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara AKT SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 13 24. APRIL 2008. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara AKTA SKUP[TINE OP[TINE 299. На основу члана 32. тачка

Више

osfsdfjksdjf

osfsdfjksdjf СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОДИНА X - БРОЈ 7 П ЕТР ОВ АЦ Н А М Л АВ И 09. о к тобар 2015. године Б е с п л а т а н п р и м е р а к 1. На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана 32. Закона о локалној

Више

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: 14.12.2018.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 46.Закона о локалној

Више

ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА БРОЈ 7 На основу члaна 12., 21., 38. и 116. Статута општине Осечина (''Општински с

ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА БРОЈ 7 На основу члaна 12., 21., 38. и 116. Статута општине Осечина (''Општински с ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 12.10.2018. БРОЈ 7 I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Основне школе Браћа Недић Осечина за школску 2017/2018 годину II Закључак доставити Основној школи

Више

број 27 2

број 27 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 На основу члана 6. и 7а. и члана 38б. Закона о порезима на имовину ( Службени гласник РС, бр. 26/2001...68/14),

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., 28.09. 2017. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 109. На основу чл. 48. и чл.56 ст.6 Закона о локалним

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла 2016. године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 28. - Решење о закључењу Јединственог бирачког

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: I БРОЈ: АВГУСТ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о пл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: I БРОЈ: АВГУСТ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о пл СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: БРОЈ: 5 20. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09,

Више



 506. Na osnovu člana 40 stav 4 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. jula 2010. godine, donijela je UREDBA O PRODAJI I DAVANJU U ZAKUP STVARI U DRŽAVNOJ

Више

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 30.11.2018.год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'',бр.62/06...96/17-усклађени

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

Prelom broja 1-11.indd

Prelom broja 1-11.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IV БРОЈ 1 СМЕДЕРЕВО, 1. МАРТ 2011. ГОДИНЕ 1. СКУПШТИНА ГРАДА На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник Републике Србије, број 62/2006,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образов

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образов СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број 88/2017

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна 767. 27.11.2013. 116. На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник

Више

Број 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД четвртак 27. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД Година I Шид Број 7/ јун година На основу члана 63.

Број 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД четвртак 27. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД Година I Шид Број 7/ јун година На основу члана 63. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД Година I Број 7/2013. 27. јун 2013. година На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012); члана 32.

Више

sluzbeni_list_0509

sluzbeni_list_0509 Страна 61 KUR[ UM L I JA ГОДИНА 2009 -БРОЈ 5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА КУРШУМЛИЈА 15.06.2009. године Лист излази према потреби. 1 На основу члана 8.Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Светосавска 14, 75440 Телефон: 056/490-070 Факс: 056/734-830 Интернет: www.opstina-vlasenica.org E-mail: vlservis@teol.net члана 10. и 11. Закона о накнадама

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 119. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар''

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О РЕГИСТАР ЗА 2014. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2014. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 46. Годишњи програм заштите,

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVII Број 11. ТЕМЕРИН 23. СЕПТЕМБАР 2014. Примерак 100,00 динара 163. На основу члана 118. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 32/13...75/14) и члана

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист општине Прибој број 12/08, ) и члана 42. Одлуке о усклађивању

Више

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу Година LV Број 31/2018 284 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС и 54/2011),

Више

Страна 273 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 28 Датум: 01.јун 2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист изл

Страна 273 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 28 Датум: 01.јун 2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист изл Страна 273 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 5.Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија ( Сл.лист општине Куршумлија бр.

Више

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст,

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, GODNA L Apatin, 08. mart 2017. godine BROJ 3 84. На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, 4/14 и 12/16) и члана 32 став 1. Одлуке о месним заједницама

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл 30.11.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/2016 361 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 18/2016 1. На основу члана 32. тачка 12 Закона о локалној самоуправи ( Службени

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.глас

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.глас СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке

Више

SLUZBENI GLASNIK 2.cdr

SLUZBENI GLASNIK 2.cdr К О Б р. ј а в н о г С е ф к е р и н 1 н а д м е т а њ а П о в р ш и н а ( х а ) П о ч е т н а ц е н а ( д и н / х а ) Д е п о з и т ( д и н ) з а к у п а С т е п е н з а ш т и т е ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана   тачке      Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Sluzbeni list

Sluzbeni list СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 28/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 23. септембра 2016. године Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број

Више

Microsoft Word - Sluzbeni_glasnik_11_18

Microsoft Word - Sluzbeni_glasnik_11_18 26.11.2018.године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА Број 11, стр. 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА БРОЈ 11/18 На основу члана 31. став ђ) Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXV Број Годишња претплата 2100,00 динара 144. На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривред

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXV Број Годишња претплата 2100,00 динара 144. На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривред СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXV Број 22 29.07.2019. Годишња претплата 2100,00 динара 144. На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, број: 61/2006,

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12,

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 119/12, ГОДИНА: V БРОЈ: 17 26. јун 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и

Више

registar SL 2004

registar SL 2004 РЕГИСТАР СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2004 ГОДИНУ ПРЕДМЕТ објављено у листу бр. стр. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1. Одлука о завршном рачуну буxета општине Нови 1 1 за 2003. годину 2. Одлука о реализацији

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

''Службени лист општине Чајетина'', број 6/2018 од 26.јула године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Г

''Службени лист општине Чајетина'', број 6/2018 од 26.јула године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Г СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 6 Службени лист Општине Чајетина, Број 6/2018 Чајетина,26. јула 2018. године С А

Више

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ На основу чл. 6. и чл. 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских

Више

Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.5.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА 29.5.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 146. Председник општине Врњачка

Више

Страна 175 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 175 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 175 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: 31.03.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. Куршумлија бр. 22/08, 8/09, 7/011,

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XV БРОЈ 4 ЛАПОВО, 13. март год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА Ј

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XV БРОЈ 4 ЛАПОВО, 13. март год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА Ј СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XV БРОЈ 4 ЛАПОВО, 13. март 2019. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д. Ред. број С А Д Р Ж А Ј АКТИ ОПШТИНСКОГ

Више

Службени лист Општине Сремски Карловци, 12/2017

Службени лист Општине Сремски Карловци,  12/2017 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број:40 /2018 17. децембар 2018. године Сремски Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 57. Одлуке о Општинској управи Општине Сремски Карловци ( Сл. лист Општине Сремски Карловци,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 09. октобар 2013 Службени лист Општине Прокупље Број: 13 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ О ПРОКУПЉЕ ГОДИНА XIV Број 13 Прокупље 9. Октобар 2013. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена

Више

Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXIV - Број август године МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун

Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXIV - Број август године МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXIV - Број 7 25. август 2016. године МОДРИЧА Аконтациона претплата за 2016. годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00002348-90 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 12 Беочин, 02. 11. 2018. примерак 300,00 динара Председник општине Беочин 113 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон,

Више

Страна 1 - Број 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 26 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 26 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 11.9.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XIV БРОЈ 26 11.9.2018. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 363. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл. 34. Закона о јавној својини

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XIV БРОЈ 9 КОВИН, 6. ЈУЛ ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 109. На основу чланова 32. став 1. тачка 6. у ве

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XIV БРОЈ 9 КОВИН, 6. ЈУЛ ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 109. На основу чланова 32. став 1. тачка 6. у ве СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XIV БРОЈ 9, 6. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 109. На основу чланова 32. став 1. тачка 6. у вези са чланом 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Више

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc 29.06.2015. Службени лист општине Неготин Број 16 Страна 385 На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник, бр. 54/2009, 15., програмска активност 0602-0001 -пункционисање локалне

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIX БРОЈ 18 30. новембар 2018. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 335. На основу члана 6. став 5 до 7. и чл. 7а ст. 1. и 2. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'',

Више

Novi Kneževac I krug 2013 final (1)

Novi Kneževac I krug 2013 final (1) На основу члана 64. став. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/6, 69/8 и 41/9) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 3. ТЕМЕРИН 18. МАРТ 2009. Примерак 100,00 динара 17. Председник општине Темерин, на основу члана 1. Одлуке о одређивању Надлежног органа за спровођење поступка

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА 2013. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ 31. децембар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР БРОЈ 1 2 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 5. Статут о изменама и допунама Статута општине

Више

Microsoft Word - Registar za 2012

Microsoft Word - Registar za 2012 РЕГИСТАР ЗА 2012. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2012. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 1. Годишњи програм заштите,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ МАЈ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК КП бр и иде међним линијама пута КП бр и 1142, 1145 и

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ МАЈ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК КП бр и иде међним линијама пута КП бр и 1142, 1145 и СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 07 09. МАЈ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК КП бр. 3703 и иде међним линијама пута КП бр. 3703 1 и 1142, 1145 и 1146, међним линијама КП бр. 1146 и На основу члана

Више