Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен"

Транскрипт

1 Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 7/14 УС и 44/14), Влада доноси ОДЛУКУ о усклађивању пословања Јавног предузећа Завод за уџбенике, Београд са Законом о јавним предузећима 1. Уводне одредбе Члан 1. Јавно предузеће Завод за уџбенике, Београд (у даљем тексту: Јавно предузеће) основано је Одлуком о оснивању Јавног предузећа за издавање уџбеника и наставних средстава ( Службени гласник РС, бр. 44/06 и 114/06), ради издавања уџбеника и наставних средстава. Члан 2. Оснивање Јавног предузећа уписано је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем БД /2006 од 13. новембра године, матични број , ПИБ Члан 3. Оснивач Јавног предузећа је Република Србија у чије име оснивачка права врши Влада, Београд, Немањина 11, матични број (у даљем тексту: Оснивач). Члан 4. Јавно предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће Завод за уџбенике, Београд. Скраћено пословно име Јавног предузећа је: Јавно предузеће ЗУ, Београд. Седиште Јавног предузећа је у Београду, Обилићев венац 5. Члан 5. Јавно предузеће може променити пословно име и седиште, одлуком коју доноси Надзорни одбор, уз претходну сагласност Оснивача. Члан 6. Јавно предузеће има својство правног лица и права, обавезе и одговорности утврђене законом и овом одлуком.

2 Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. Јавно предузеће има печат и штамбиљ, чији се изглед и садржина утврђују статутом Јавног предузећа (у даљем тексту: Статут). 2. Делатност Јавног предузећа Члан 7. Претежна делатност Јавног предузећа је припремање и издавање уџбеника и других наставних средстава и публикација. Шифра делатности: Назив делатности: издавање књига. Јавно предузеће припрема и издаје уџбенике и друга наставна средства за предшколску установу, основну и средњу школу у Републици Србији, као и публикације којима се обезбеђују неопходне информације од значаја за остваривање наставних планова и програма и других питања из делатности образовања и васпитања. Јавно предузеће обавља и друге делатности утврђене Статутом у складу са законом. Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности. 3. Права, обавезе и одговорности Оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према Оснивачу Члан 8. Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном предузећу, Оснивач даје сагласност на: 1) Статут; 2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса; 3) располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која су у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених овом одлуком; 4) акт о општим условима за испоруку производа, односно услуга, који доноси Јавно предузеће; 5) акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији; 6) промену седишта Јавног предузећа; 7) промену пословног имена Јавног предузећа;

3 8) дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа; 9) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја; 10) одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка; 11) друге одлуке, у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и овом одлуком. Акт на који Оснивач даје сагласност сматра се усвојеним кадa Оснивач на њега да сагласност. Оснивач даје претходну сагласност на: 1) улагање капитала Јавног предузећа; 2) статусне промене Јавног предузећа; 3) оснивање других правних субјеката. Члан 9. Јавно предузеће доноси годишњи програм пословања који доставља Оснивачу ради давања сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Јавно предузеће може да донесе трогодишњи програм пословања, који се ревидира сваке календарске године и доставља на начин и у року из става 1. овог члана. Јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, на које сагласност даје Оснивач. Члан 10. Јавно предузеће дужно је да министарству надлежном за послове привреде доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, на прописаном обрасцу, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Јавно предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора. Финансијски извештај са извештајем овлашћеног ревизора Јавно предузеће доставља Оснивачу, ради информисања. Члан 11. У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Оснивач предузима мере којима се обезбеђује несметано обављање делатности од општег интереса Јавног предузећа, а нарочито: 1) промену унутрашње организације Јавног предузећа;

4 2) разрешење органа које именује и именовање привремених органа Јавног предузећа; 3) ограничење права располагања појединим средствима у својини Јавног предузећа и у јавној својини; 4) друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом одлуком. За време ратног стања или непосредне ратне опасности Оснивач може у Јавном предузећу утврдити организацију која је потребна за обављање делатности од општег интереса. Члан 12. Запослени у Јавном предузећу имају право на штрајк које остварују у складу са законом, колективним уговором и општим актом којим се уређују услови за организовање штрајка. У случају штрајка, Јавно предузеће дужно је да обезбеди услове за обављање минимума процеса рада, у складу са законом којим се уређује штрајк и актом Оснивача о одређивању минимума процеса рада у Јавном предузећу. Ако се у Јавном предузећу не обезбеде услови за остваривање редовног процеса рада услед више силе, у њему се спроводе мере које су одређене законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. 4. Услови и начин утврђивања и распоређивања добити и начин покрића губитака и сношења ризика Члан 13. Јавно предузеће послује по тржишним условима. Висина и рок за уплату добити Јавног предузећа утврђују се и добит се расподељује у складу са законом. Одлуку о расподели добити Јавног предузећа доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, по завршном рачуну за претходну годину, и њоме се одређује део средстава који се уплаћује у буџет Републике Србије, у складу са законом. Одлуку о начину покрића губитка Јавног предузећа доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 5. Комисија за ревизију Члан 14. Јавно предузеће има Комисију за ревизију. Комисија за ревизију има три члана које именује Надзорни одбор. Независан члан Надзорног одбора је председник Комисије за ревизију.

5 Чланови Комисије за ревизију морају испуњавати услове прописане законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Најмање један члан Комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства. Комисија за ревизију: Члан 15. 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима; 2) испитује примену рачуноводствених стандарда приликом припреме финансијских извештаја и оцењује садржину тих извештаја; 3) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја; 4) учествује у поступку избора ревизора Јавног предузећа и предлаже Надзорном одбору кандидата за ревизора; 5) у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором; 6) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије; 7) врши проверу независности и објективности ревизора; 8) обавља друге послове које јој повери Надзорни одбор. Најмање једанпут годишње Комисија за ревизију подноси Надзорном одбору извештаје о питањима из става 1. овог члана. 6. Услови и начин задуживања Јавног предузећа Члан 16. Јавно предузеће може да се задужује под условима који су предвиђени законом којим се уређује јавни дуг. 7. Заступање Јавног предузећа Члан 17. Јавно предузеће у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета заступа и представља Директор, без ограничења. Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање Јавног предузећа. Директор може, уз сагласност Надзорног одбора, дати и опозвати прокуру, у складу са законом.

6 8. Износ основног капитала, опис, врста и вредност неновчаног улога Члан 18. Јавно предузеће послује средствима која су унета у Јавно предузеће у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа за издавање уџбеника и наставних средстава. Средства из става 1. овог члана чине покретне и непокретне ствари, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини којима послује Јавно предузеће и чија вредност изражена у новцу на дан 31. децембра године износи ,00 динара, што представља основни капитал Јавног предузећа. Основни капитал из става 2. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном капиталу Јавног предузећа. 9. Имовина Јавног предузећа Члан 19. Имовину Јавног предузећа чине право својине Јавног предузећа на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини. Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у капитал Јавног предузећа, Јавно предузеће располаже у складу са законом. Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у Јавно предузеће предајом у државину и преносом права коришћења, без преноса права својине, Јавно предузеће не може да располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности Оснивача. Јавно предузеће имовином управља и располаже у складу са законом, овом одлуком и Статутом. Органи Јавног предузећа су: 1) Надзорни одбор; 2) Директор. 10. Органи Јавног предузећа Члан 20. Надзорни одбор Члан 21.

7 Надзорни одбор Јавног предузећа има пет чланова, од којих је један председник. Председника и чланове Надзорног одбора именује Оснивач, на период од четири године. Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин утврђен Статутом. Један члан Надзорног одбора је независан члан. Члан 22. За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања. Члан 23. Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем. Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани под условима и на начин прописан законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Члан 24. Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци. Надзорни одбор: Члан 25. 1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; 2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана; 3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; 5) усваја финансијске извештаје;

8 6) надзире рад Директора; 7) доноси Статут; 8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала; 9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка; 10) закључује уговоре о раду са Директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; 11) именује и разрешава чланове Комисије за ревизију; 12) доноси одлуку о исплати стимулације Директора и извршног директора; 13) доноси одлуку о промени пословног имена и седишта; 14) врши друге послове у складу са законом и Статутом. Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7), 9) и 12) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Оснивача. Одлукe из става 1. тач. 8) и 13) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Оснивача. Члан 26. Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга на Директора или друго лице у Јавном предузећу. Члан 27. Председник и чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за рад у Надзорном одбору. Директор Члан 28. Директора именује Оснивач на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Јавни конкурс за именовање Директора спроводи се у поступку прописаним законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Члан 29. За Директора може бити именовано лице које испуњава услове предвиђене законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Директор је функционер који обавља јавну функцију. Директор: Члан 30. 1) представља и заступа Јавно предузеће;

9 2) организује рад Јавног предузећа и руководи процесом рада; 3) води пословање Јавног предузећа; 4) одговара за законитост рада Јавног предузећа; 5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; 7) предлаже финансијске извештаје; 8) извршава одлуке Надзорног одбора; 9) бира извршне директоре; 10) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи; 11) доноси акт о организацији и систематизацији; 12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре, уз сагласност Надзорног одбора; 13) предлаже доношење одлуке о исплати стимулације извршног директора; 14) врши друге послове одређене законом, овом одлуком и статутом јавног предузећа. Директор доноси опште и појединачне акте Јавног предузећа и обавља друге послове предвиђене законом и Статутом, под условом да ти акти и послови нису законом, овом одлуком или Статутом предвиђени као делокруг послова Надзорног одбора. Члан 31. Мандат Директора престаје истеком времена на који је именован, оставком или разрешењем. Директор подноси оставку Оснивачу, у писаној форми. Директор се разрешава, односно може бити разрешен из разлога предвиђених законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Члан 32. Предлог за разрешење Директора подноси министарство, а може га поднети и Надзорни одбор преко министарства. Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење. На поступак у коме се одлучује да ли ће Директор бити разрешен или не, примењује се закон којим се уређује правни положај јавних предузећа.

10 Члан 33. Директор може бити суспендован на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Члан 34. Јавно предузеће може имати вршиоца дужности директора кога именује Оснивач у случајевима, под условима, на начин и на период који су предвиђени законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења Директора. Извршни директор Члан 35. За извршног директора бира се лице које испуњава услове предвиђене законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се Статутом. Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном предузећу. Члан 36. Извршни директор за свој рад одговара Директору. Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио Директор, у складу са овом одлуком и Статутом. Члан 37. Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. Одлуку о исплати стимулације Директора и извршног директора доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. Одлукa о исплати стимулације Извршног директора доноси се на предлог Директора. 11. Заштита животне средине Члан 38. Јавно предузеће дужно је да примењује све законе и друге прописе којима се уређује заштита животне средине. 12. Јавност у раду Јавног предузећа Члан 39. Јавно предузеће дужно је да на својој интернет страници објави:

11 1) радне биографије чланова Надзорног одбора, Директора и извршних директора; 2) организациону структуру; 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 6) друге информације од значаја за јавност, а нарочито оне елементе пословања које утврди Оснивач. 13. Општи акти Јавног предузећа Члан 40. Општи акти Јавног предузећа су: оснивачки акт, Статут, правилници, одлуке, упутства и други акти којима се на општи начин уређују одређена питања. Статут је основни општи акт Јавног предузећа. Други општи акти Јавног предузећа не смеју бити у супротности са одредбама Статута. Члан 41. Статутом се подробније уређују: пословно име и седиште Јавног предузећа; обављање делатности Јавног предузећа које нису предвиђене овом одлуком; организацијa обављања делатности Јавног предузећа; имовина Јавног предузећа; планирање рада и развоја Јавног предузећа; заступање Јавног предузећа; начин распоређивања добити и покрићa губитака Јавног предузећа; резерве; делокруг Надзорног одбора и Директора; начин на који се у Надзорни одбор именује представник запослених у Јавном предузећу; општи акти Јавног предузећа, надлежност за њихово доношење и начин њиховог ступања на снагу; изглед и садржина печата и штамбиља Јавног предузећа; заштита животне средине и друга питања значајна за рад и пословање Јавног предузећа и за остваривање права, обавеза и одговорности запослених у Јавном предузећу. 14. Прелазне и завршне одредбе Члан 42. Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом одлуком, Законом о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и Законом о уџбеницима ( Службени гласник РС, број 68/15).

12 Јавно предузеће ускладиће Статут са овом одлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. Члан 43. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику Републике Србије. 05 број /2016 У Београду, 20. октобра године Влада Председник, Александар Вучић, с.р.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXIV ЗРЕЊАНИН 12.ОКТОБАР 2015. БРОЈ: 25 140 На основу члана 51 став 3 Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 18/15 пречишћен

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Модел I

Модел I На основу члана 74.Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13- пречишћен текст) Комисија за прописе, на седници одржаној 02. 12. 2016. године, утврдила је пречишћен текст Одлуке о усаглашавању

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 19. ВРБАС 19. ОКТОБАР ГОДИНА LII 116. На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима ( Службе

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 19. ВРБАС 19. ОКТОБАР ГОДИНА LII 116. На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима ( Службе СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 19. ВРБАС 19. ОКТОБАР 2018. ГОДИНА LII 116. На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/2016) и члана 45. став 1. тачка

Више

Microsoft Word - Osnivacki akt JP Direkcija

Microsoft Word - Osnivacki akt JP Direkcija На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним

Више

Странa 30 Службени лист Града Сомбора Број ) уколико не примени предлоге Комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде

Странa 30 Службени лист Града Сомбора Број ) уколико не примени предлоге Комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде Странa 30 Службени лист Града Сомбора Број 3-27.03.2013. 6) уколико не примени предлоге Комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми финансијских извештаја; 7) у другим случајевима

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 11. ВРБАС 17. ЈУЛ ГОДИНА LII 86. На основу члана 13. став 1.,члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 8. За

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 11. ВРБАС 17. ЈУЛ ГОДИНА LII 86. На основу члана 13. став 1.,члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 8. За СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 11. ВРБАС 17. ЈУЛ 2018. ГОДИНА LII 86. На основу члана 13. став 1.,члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС,број 129/2007,

Више

Broj februar PTT GLASNIK Strana 3 На основу члана 22. став 1. тачка 7) Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број

Broj februar PTT GLASNIK Strana 3 На основу члана 22. став 1. тачка 7) Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број Broj 1094 13. februar 2017. SLU@BENI PTT GLASNIK Strana 3 На основу члана 22. став 1. тачка 7) Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 26. став 1. тачка 8) Одлуке о усклађивању

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

QF-E-007 JKП "МЕДИАНА" НИШ Број: 7976/1 Датум: год. На основу члана 25 Статута ЈКП ''Медиана'' Ниш Управни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш на свој

QF-E-007 JKП МЕДИАНА НИШ Број: 7976/1 Датум: год. На основу члана 25 Статута ЈКП ''Медиана'' Ниш Управни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш на свој QF-E-007 JKП "МЕДИАНА" НИШ Број: 7976/1 Датум:03.06.2013.год. На основу члана 25 Статута ЈКП ''Медиана'' Ниш Управни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш на својој 77. седници одржанoј дана 03.06.2013. године донeo

Више

GODINA XXVII - BROJ RA[KA - 2. SEPTEMBAR CENA 150,00 DINARA 1. На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр.

GODINA XXVII - BROJ RA[KA - 2. SEPTEMBAR CENA 150,00 DINARA 1. На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. GODINA XXVII - BROJ 165 - RA[KA - 2. SEPTEMBAR 2016. - CENA 150,00 DINARA 1. На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ К

Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ К Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Број 16 Година 52 Издаје Служба Скупштине општине

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Microsoft Word - 8. JP OSA

Microsoft Word - 8. JP OSA На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 119/12), као и члана 37. став 1.

Више

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/ Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), g-din, dana. godine, donosi: ODLUKU O OSNIVANJU

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno  Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj

Више

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacij

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA (Sl. glasnik RS, br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacij ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacija, ovlašćenja i funkcije Agencije za osiguranje depozita

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLVIII ТИТЕЛ, 15. АПРИЛ 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 3. 1 На основу члана 65. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС, бр. 119/2012), и члана 29. и 81. Статута општине Тител

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, Капетан Мишина број 6а С Т А Т У Т УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, мај 2010. године С А Д Р Ж А Ј I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Више

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: VIII БРОЈ: НОВЕМБАР ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 303 На основу члана 2. Одлуке о из

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: VIII БРОЈ: НОВЕМБАР ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 303 На основу члана 2. Одлуке о из СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: VIII БРОЈ: 29 14. НОВЕМБАР 2014. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 303 На основу члана 2. Одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА Број Јануар 2017 године Година На основу члана 6.Закона о начину одређивања максималног броја запосле

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА Број Јануар 2017 године Година На основу члана 6.Закона о начину одређивања максималног броја запосле СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА Број 2. 25. Јануар 2017 године Година 2017. 5. На основу члана 6.Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јаном сектору (Сл.гласник рс бр.68/15),одлуке

Више

Бољевац, 17. децембар године Година VII број 19 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1 Измена Oснивачког акта Jавног комуналног предузећа Услуг

Бољевац, 17. децембар године  Година VII број 19 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1 Измена Oснивачког акта Jавног комуналног предузећа Услуг Бољевац, 17. децембар. 214.године www.boljevac.org.rs Година VII број 19 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1 Измена Oснивачког акта Jавног комуналног предузећа Услуга Бољевац... 2 2 Одлука о давању сагласности на измену

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18  Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

Специјална болница за рехабилитацију

Специјална болница за рехабилитацију Специјална болница за рехабилитацију Ивањица С Т А Т У Т Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица Ивањица, jун 2006.године На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона o здравственој заштити ( «Службени

Више

Бољевац, 25. фебруар 2013.године Година VI број 2 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука о престанку мандата Одборнику, Дејану Г

Бољевац, 25. фебруар 2013.године  Година VI број 2 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука о престанку мандата Одборнику, Дејану Г Бољевац, 25. фебруар 2013.године www.boljevac.org.rs Година V број 2 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука о престанку мандата Одборнику, Дејану Гавриловићу из Бољевца, пре истека времена на који је

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Sluzbeni glasnik 47 - mart

Sluzbeni glasnik 47 - mart Aran elovac, 7. mart 2013. Godina VI - broj 47 На основу члана 190. Устава Републике Србије Одговорна за добробит и здравље људи општине (''Службени гласник РС'', бр. 83/2006 и 96/2006), члана 20. Аранђеловац,

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више



 42. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH AKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008) Proglašavam Zakon o objavljivanju

Више

Јавно предузеће „Пошта Србије“

Јавно предузеће „Пошта Србије“ САДРЖАЈ: 1. О Информатору... 3 1.1. Лице одговорно за тачност и доступност података... 3 1.2. Доступност информатора... 3 1.3. Остваривање права на слободан приступ информацијама... 3 1.4. Најчешће тражене

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БАЊА ЛУКА С Т А Т У Т Бања Лука, јул 2013. године На основу члана 31. став 1. тачка а) Закона о развоју малих и средњих предузећа ( Службени гласник

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VI БРОЈ 10 СМЕДЕРЕВО, 12. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 283. СКУПШТИНА ГРАДА На основу чланa 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној сам

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VI БРОЈ 10 СМЕДЕРЕВО, 12. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 283. СКУПШТИНА ГРАДА На основу чланa 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној сам ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА VI БРОЈ 10 СМЕДЕРЕВО, 12. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ 283. СКУПШТИНА ГРАДА На основу чланa 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007)

Више

Na osnovu člana 398, 400, Zakona o privrednim društvima ("Sl

Na osnovu člana 398, 400, Zakona o privrednim društvima (Sl GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. Na osnovu članova 22. i 23. Statuta GALENIKE-FITOFARMACIJE a.d. (u daljem tekstu: Društvo) i članova 5. i 7. Poslovnika o radu Skupštine Društva, Odbor direktora je na svojoj

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

sluzbeni_list_0509

sluzbeni_list_0509 Страна 61 KUR[ UM L I JA ГОДИНА 2009 -БРОЈ 5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА КУРШУМЛИЈА 15.06.2009. године Лист излази према потреби. 1 На основу члана 8.Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ С Е Н Т А 116. На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС, бр 15/2016), члана 32. став 1.

Више

Microsoft Word - STATUT - precisceni tekst

Microsoft Word - STATUT - precisceni tekst S T A T U T Društva za upravljenje investicionim fondovima ʺPolara Investʺ a.d. Banja Luka (prečišćeni tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim Statutom uređuju se sva bitna pitanja značajna za rad Društva

Више

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ Област: Животна средина - поверени послови

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Na osnovu i čl

Na osnovu i čl JAVNA USTANOVA NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" S T A T U T NACIONALNE BIBLIOTEKE CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" Cetinje, april 2012. godine Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 1 Zakona o kulturi

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD Sremput Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: 17.05.2018. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.05.2018. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE redovna

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

Microsoft Word Lat.DOC

Microsoft Word Lat.DOC Z A K O N O VLADI I. UVODNE ODREDBE Položaj Vlade lan 1. Izvršna vlast u Republici Srbiji pripada Vladi. Voenje politike i izvršavanje zakona lan 2. skupštine. Vlada vodi politiku Republike Srbije u okviru

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI (Sl. glasnik RS br. 110/05, 50/06 - ispravka, 18/10, 112/15 ) Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS br. 112/15 koje su u primeni od

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 70,00 424. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гла

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи (Сл. гла СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ БРОЈ 11. 1 На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONODAVNA KOMISIJA Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

На основу члана 5

На основу члана 5 На основу члана 5. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Српске, број: 75/04) и члана 9. Закона о Гарантном фонду (''Службени гласник Републике Српске, број 50/10) и Одлуке о оснивању

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu C

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u Sl. listu RCG, br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, Sl. listu C Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu Crne Gore", br. 4 od 17. januara 2008, 21/09, 45/10,

Више

STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping a

STATUT ANTIDOPING AGENCIJE (Sl. glasnik RS, br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping a STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping agencija) osnovana je 2005. godine Zakonom o sprečavanju

Више