Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ"

Транскрипт

1 Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим правилима утврђује се садржај образаца за подношење захтјева за издавање лиценце, докази који се достављају уз захтјев, садржај одлуке о издавању лиценце, садржај и изглед лиценце, рок израде лиценце, начин контроле испуњавања услова утврђених лиценцом, начин размјене информација са енергетским субјектом, као и начин плаћања накнада за лиценцу и садржај регистра лиценци. Члан 2 Изрази који се користе у овим правилима имају значење утврђено Законом о енергетици (у даљем тексту: Закон). Члан 3 У складу са законом којим се уређује управни поступак, на поступке прописане овим правилима сходно се примјењују одредбе тог закона. Члан 4 (1) Регулаторна агенција за енергетику (у даљем тексту: Агенција) издаје лиценце за обављање енергетских дјелатности које су прописане чланом 3 Закона. (2) Без лиценце се могу обављати енергетске дјелатности које су изузете од обавезе лиценцирања у складу са чланом 74 став 1 Закона. Члан 5 (1) Лиценце за обављање енергетских дјелатности издају се на период до десет година. (2) Агенција може у поступку издавања лиценце утврдити краћи период важења лиценце, од рока утврђеног ставом 1 овог члана, и то: 1) уколико је вријеме коришћења објекта и средстава за обављање енергетских дјелатности ограничено уговором о закупу или коришћењу, док траје уговорни однос; 2) на основу података и информација из достављеног бизнис плана; 3) на основу рада и пословања енергетског субјекта у периоду коришћења лиценце и др. II. ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦИ Члан 6 (1) Лиценца за обављање енергетске дјелатности може се издати привредном друштву, правном или физичком лицу, односно предузетнику, које је регистровано у Црној Гори за обављање енергетске дјелатности. (2) Захтјев за издавање лиценце подноси се на Обрасцу који садржи: опште податке о субјекту, енергетској дјелатности, врсту лиценце чије се издавање тражи, као и списак документације која се подноси уз захтјев. (3) Уз Захтјев из става 2 овог члана се подноси сљедећа документација: 1) Извод из Централног регистра привредних субјеката; 2) Подаци о енергетским објектима, уређајима, постројењима и инсталацијама неопходним за обављање енергетске дјелатности и доказ о правном основу коришћења истих; 3) Статут друштва; 4) Потврда издата од надлежног државног органа да чланови органа управљања подносиоца захтјева, односно предузетник, нијесу били правоснажно осуђени за кривична дјела која их чине неподобним за вршење функције;

2 5) Организациона шема и квалификације запослених, у којој су назначена радна мјеста за која је потребна одређена квалификација и положен одговарајући стручни испит, у складу са законом; 6) Списак банака, са бројевима жиро рачуна подносиоца захтјева; 7) Потврда комерцијалне банке или Централне банке Црне Горе, којом се доказује да подносилац захтјева слободно располаже финансијским средствима на свом рачуну; 8) Финансијски извјештај за претходне двије године, ако исти садржи податке везане за енергетску дјелатност за коју се подноси захтјев за издавање лиценце, састављен у складу са законом, који садржи: биланс стања, биланс успјеха, исказ о новчаним токовима и исказ о промјенама на капиталу, као и извјештај ревизора ако је субјекат обвезник односно предмет ревизије; 9) Трогодишњи бизнис план за енергетску дјелатност на коју се односи захтјев за издавање лиценце, који обухвата: опис пословне активности; план продаје производа и/или услуга; људске ресурсе; процјену ризика; пројекцију трогодишњих финансијских исказа, са навођењем основних категорија исказа, и то: биланс стања, биланс успјеха и исказ о новчаним токовима, као и основне прорачуне, на основу којих су искази сачињени; 10) Доказ о плаћању накнаде за обраду захтјева за издавање лиценце, за сваку лиценцу посебно. (4) Документација из става 3 тач. 1, 4 и 7 овог члана не може бити старија од 60 дана. (5) Документација из става 3 овог члана доставља се у оригиналу или овјереном препису. (6) Лиценца се издаје за сваку енергетску дјелатност посебно. (7) Изузетно од става 1 овог члана, лиценца за обављање дјелатности снабдијевања електричном енергијом и гасом може се издати и енергетском субјекту који има сједиште у држави чланици Европске уније или чланици Енергетске заједнице, под условима прописаним Законом и овим правилима. (8) У случају из става 7 овог члана, захтјев за издавање лиценце подноси се на Обрасцу који садржи: назив субјекта, адресу и сједиште, име и презиме контакт особе за сарадњу са Агенцијом, као и списак документације која се подноси уз захтјев. (9) Уз захтјев из става 8 овог члана, субјекат је дужан да достави: 1) лиценцу или одобрење за обављање дјелатности издато од надлежног органа државе у којој је регистрован; 2) извод из Централног регистра привредних субјеката; 3) потврду банке са сједиштем у Црној Гори о ликвидности жиро рачуна подносиоца захтјева; 4) планирани обим продаје електричне енергије и/или гаса на територији Црне Горе и број купаца које намјерава да снабдијева; 5) доказ о плаћању накнаде за обраду захтјева за издавање лиценце. (10) Документа из става 9 овог члана потребно је доставити на језику који је у службеној употреби у Црној Гори. (11) Обрасци из ст. 2 и 8 овог члана саставни су дио ових правила. + Члан 7 (1) Уз захтјев из члана 6 став 2 ових правила, зависно од врсте лиценце чије се издавање тражи, доставља се образац за издавање лиценце, и то за: 1) електроенергетске дјелатности: а) производњу електричне енергије; б) пренос електричне енергије; ц) дистрибуцију електричне енергије; д) снабдијевање електричном енергијом; е) организовање и управљање тржиштем електричне енергије; 2) дјелатности у области гаса: а) складиштење гаса; б) пренос гаса; ц) дистрибуцију гаса; д) снабдијевање гасом;

3 е) организовање и управљање тржиштем гаса; ф) транспорт течног природног гаса; г) управљање постројењем за ТПГ; х) складиштење течног природног гаса (у даљем тексту: ТПГ); и) снабдијевање крајњих купаца ТПГ; 3) дјелатности у области нафте и нафтних деривата: а) транспорт нафте нафтоводима и другим облицима транспорта нафте који нијесу уређени посебним прописом; б) транспорт нафтних деривата продуктоводима; ц) транспорт нафтних деривата транспортним средствима; д) транспорт течног нафтног гаса транспортним средствима; е) трговину на велико нафтним дериватима; ф) трговину на велико течним нафтним гасом; г) трговину на мало нафтним дериватима; х) трговину на мало течним нафтним гасом; и) складиштење нафтних деривата; ј) складиштење течног нафтног гаса; к) за управљање постројењем за течни нафтни гас. 4) дјелатности у области биогорива и биотечности: а) производњу биогорива и биотечности; б) транспорт биогорива и биотечности; ц) трговину на велико биогоривима и биотечностима; д) трговину на мало биогоривима и биотечностима; е) складиштење биогорива и биотечности. (2) Уз обрасце из става 1 овог члана, зависно од врсте лиценце чије се издавање тражи, подноси се сљедећа документација, и то: 1) Уговори од значаја за обављање енергетске дјелатности за коју се тражи издавање лиценце, и то: уговор о концесији - уколико се подноси захтјев за обављање енергетске дјелатности на основу дате концесије од јавног интереса, а оснивач друштва није држава или јединица локалне управе; уговор о складиштењу - уколико се трећим лицима пружа било која врста услуге складиштења; уговор о купопродаји, уговор о закупу и др; 2) Употребна дозвола за новоизграђени објекат, постројење, уређај или инсталацију, односно за објекте који су у употреби дуже од годину дана, извјештај надлежног инспектора којим се потврђује испуњеност услова и захтјева утврђених техничким прописима, прописима о заштити од експлозија и пожара, као и прописима о заштити животне средине; 3) Докази да запослена лица имају положен стручни испит за обављање послова техничког руковођења, одржавања, експлоатације и руковања енергетским објектима, у складу са законом; 4) АДР - Сертификат о обуци возача и сертификат о исправности возила за превоз опасних материја; 5) Технички опис опреме и диспозициони нацрт локације новоизграђених објеката. (3) Документација из става 2 овог члана доставља се у оригиналу или овјереном препису. (4) Обрасци из става 1 овог члана саставни су дио ових правила. (5) Енергетски субјекат који је формиран издвајањем из вертикално интегрисаног субјекта и који наставља да обавља енергетску дјелатност на истим објектима, уређајима, инсталацијама или постројењима, уз захтјев за издавање лиценце није дужан да достави документацију из става 2 тач. 2, 3 и 5 овог члана. (6) Енергетски субјекат који намјерава да лиценцирану дјелатност обавља у објекту претходног имаоца лиценце по основу уговора о купопродаји или уговора о закупу, није дужан да достави документацију из става 2 тачка 2 овог члана, до истека важења лиценце претходног имаоца лиценце, под условом да није дошло до прекида обављања дјелатности на предметном објекту дуже од три мјесеца.

4 III. ПОСТУПАК ИЗМЈЕНЕ ЛИЦЕНЦЕ Члан 8 (1) Захтјев за измјену лиценце може се поднијети због промјене чињеница и околности везаних за лиценцирану дјелатност, насталих након издавања лиценце, као што су изградња новог објекта, реконструкција, продаја, закуп и др. (2) Уз захтјев из става 1 овог члана подноси се и одговарајућа документација из члана 7 став 2 ових правила, којом се доказују чињенице и околности које су разлог за подношење захтјева за измјену лиценце. Члан 9 (3) Енергетски субјекат је дужан да писаним путем обавијести Агенцију о промјени сједишта и адресе, промјени запослених лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања, експлоатације и руковања енергетским објектима, као и о другим промјенама које су значајне за обављање лиценциране дјелатности, а не захтијевају измјену лиценце, одмах, а најкасније у року од осам дана након настанка промјене. IV. ПОСТУПАК ОДУЗИМАЊА ЛИЦЕНЦЕ Члан 10 (1) Лиценца се привремено одузима или одузима под условима и у случајевима прописаним чланом 76 ст. 1 и 4 Закона. (2) Након што непосредном контролом у сједишту лиценцираног субјекта или објектима који служе за обављање лиценциране дјелатности, или на други начин, утврди постојање недостатака у обављању лиценциране дјелатности, односно повреде услова из лиценце, Агенција ће имаоцу лиценце упутити "Упозорење о неиспуњавању услова из лиценце". (3) Упозорење из става 2 овог члана садржи: 1) Утврђене недостатке у обављању дјелатности; 2) Рок за отклањање недостатака. (4) Рок из става 3 тачка 2 овог члана не може бити дужи од 30 дана. (5) Упозорење из става 3 овог члана објављује се на интернет страници Агенције. Члан 11 (1) Уколико енергетски субјекат у року утврђеном чланом 10 став 3 тачка 2 ових правила не отклони утврђене недостатке, Агенција ће донијети одлуку о привременом одузимању лиценце и одредити рок за отклањање недостатака који не може бити дужи од два мјесеца (2) Агенција ће привремено одузети лиценцу на предлог надлежног инспектора, у случајевима утврђеним чланом 76 став 3 Закона. (3) Уколико енергетски субјекат у року из става 1 овог члана отклони недостатке због којих му је привремено одузета лиценца, Агенција ће на захтјев субјекта, уз који се доставља потребна документација, донијети одлуку којом ће ставити ван снаге одлуку о привременом одузимању лиценце и одобрити субјекту наставак обављања лиценциране дјелатности. (4) Уколико субјекат не отклони недостатке због којих му је привремено одузета лиценца у року из става 1 овог члана, Агенција ће донијети одлуку о одузимању лиценце. (5) Одлуке из ст. 1 и 4 овог члана објављују се на интернет страници Агенције. V. ПОСТУПАК МИРОВАЊА И ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦИ Члан 12 (1) Захтјев за мировање обавеза из лиценце енергетски субјекат подноси уколико наступе објективне околности због којих енергетски субјекат није у могућности да за одређени период обавља дјелатност или да учествује на тржишту. (2) У случају из става 1 овог члана, у циљу утврђивања основаности захтјева, Агенција може извршити непосредну контролу у сједишту лиценцираног субјекта и/или објектима који служе за обављање лиценциране дјелатности. (3) Одлуком о мировању обавеза из лиценце одређује се рок до којег је ималац лиценце дужан да отпочне са обављањем лиценциране дјелатности, који не може бити дужи од 12 мјесеци.

5 (4) Енергетски субјекат је дужан да писаним путем обавијести Агенцију о датуму наставка обављања лиценциране дјелатности. (5) Уколико Агенција у поступку контроле утврди да субјекат обавља енергетску дјелатност у току мировања обавеза из лиценце, укинуће одлуку из става 3 овог члана и донијети рјешење о утврђивању обавезе плаћања накнаде за коришћење лиценце од дана када је утврђено да је субјекат наставио са обављањем дјелатности. (6) Уколико енергетски субјекат не отпочне са обављањем лиценциране дјелатности у року утврђеном одлуком из става 3 овог члана, Агенција ће донијети одлуку о одузимању лиценце. Члан 13 (1) Ималац лиценце, који намјерава да настави са обављањем лиценциране дјелатности након истека важења лиценце, дужан је да поднесе захтјев за издавање нове лиценце, на начин утврђен чл. 6 и 7 ових правила, 60 дана прије истека важења лиценце. (2) Уколико је лиценца издата на период краћи од десет година, ималац лиценце може поднијети захтјев за продужење лиценце, уз достављање потребне документације. (3) Укупни период важења лиценце издате у складу са ставом 2 овог члана не може бити дужи од десет година, укључујући период важења лиценце чије се продужење тражи. Члан 14 (1) Уколико сигурност снабдијевања и обезбјеђење функционисања тржишта захтијева обављање енергетске дјелатности и након истека важења лиценце, Агенција може одлуком наложити енергетском субјекту да настави да пружа услуге најдуже 12 мјесеци. (2) Прије доношења одлуке из става 1 овог члана, Агенција ће утврдити објективне могућности субјекта да обавља дјелатност и оправданост налагања наведене обавезе субјекту. Члан 15 Лиценца за обављање енергетске дјелатности на основу концесије може се продужити до краја важења концесије. VI. НАЧИН КОНТРОЛЕ ЛИЦЕНЦИРАНИХ СУБЈЕКАТА Члан 16 (1) Субјекат који обавља енергетску дјелатност дужан је да у току периода важења лиценце одржава објекте, уређаје и инсталације у технички исправном стању, да у континуитету има запослене са одговарајућим квалификацијама, положеним стручним испитом, у складу са законом и овим правилима, да одржава ликвидност жиро рачуна за обављање дјелатности, као и да испуњава друге услове на основу којих му је лиценца издата. (2) Агенција у току периода важења лиценце прати, контролише и анализира рад и пословање енергетских субјеката, у погледу испуњавања услова утврђених лиценцом и предузима мјере и активности у складу са Законом. (3) Ималац лиценце је дужан да Агенцији приликом вршења надзора стави на увид документацију и податке потребне за контролу његовог рада и пословања. VII. НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦУ Члан 17 (1) Подносилац захтјева за издавање лиценце плаћа Агенцији накнаду за издавање лиценце, а ималац лиценце годишњу накнаду за коришћење лиценце у складу са Законом. (2) Износ накнаде за издавање лиценце и годишње накнаде за лиценцу утврђују се на крају календарске године за наредну годину, одлуком Агенције, која се објављује у "Службеном листу Црне Горе". (3) Висину накнада за лиценце из става 1 овог члана Агенција утврђује у складу са методологијом из члана 43 став 1 тачка 6 Закона. (4) Годишњу накнаду за коришћење лиценце, појединачно за сваког имаоца лиценце, Агенција утврђује у првом кварталу односне године. (5) Агенција за сваки квартал издаје рјешење имаоцу лиценце најкасније до петог дана у првом мјесецу за односни квартал.

6 (6) Годишња накнада за коришћење лиценце се плаћа квартално, најкасније у року од осам дана од дана пријема рјешења из става 5 овог члана. + VIII. САДРЖАЈ И ИЗГЛЕД ЛИЦЕНЦЕ Члан 18 (1) Лиценцни документ садржи: лиценцу, опште и посебне услове лиценце и одлуку о издавању лиценце. (2) Лиценца из става 1 овог члана изгледа: а) На средини у горњем дијелу је знак Агенције у боји; б) Испод знака, на средини је назив државе, а испод њега назив Агенције; ц) Испод назива Агенције, исписује се преамбула; д) Испод преамбуле на средини, исписује се већим словима ријеч ЛИЦЕНЦА у боји знака Агенције, а испод назив енергетске дјелатности за коју се издаје лиценца, у плавој боји; е) У наставку се исписује изрека од три тачке, и то: 1. подаци о Имаоцу лиценце, 2. број лиценце и 3. период важења лиценце; ф) Испод изреке, у доњем десном углу је мјесто потписа предсједника Одбора Агенције, а поред се на прописан начин отискује печат Агенције; г) Штамбиљ Агенције, са бројем и датумом, отискује се на полеђини прве стране лиценце. (3) Лиценцни документ се повезују у тврде корице. (4) Лиценцни документ се израђује у два примјерка, од којих се један уручује енергетском субјекту, а други задржава Агенција. (5) Уз лиценцни документ из става 1 овог члана, за лиценцу за транспорт нафтних деривата и/или TПГ, и/или ТНГ транспортним средствима, Агенција издаје посебан документ "Извод из лиценце", који је возач лиценцираног транспортног средства дужан да стави на увид надлежном органу који врши контролу. (6) Документ из става 5 овог члана садржи: 1) број извода из лиценце; 2) назив издаваоца лиценце; 3) назив имаоца лиценце; 4) број под којим је лиценца уписана у регистар издатих лиценци; 5) рок важења лиценце; 6) тип возила; 7) регистарску ознаку транспортног средства; 8) број шасије; 9) потпис предсједника Одбора Агенције, и 10) печат Агенције. (7) Документ из става 5 овог члана се издаје енергетском субјекту у једном примјерку. + IX. РАЗМЈЕНА ИНФОРМАЦИЈА СА ЕНЕРГЕТСКИМ СУБЈЕКТИМА Члан 19 (1) Ималац лиценце је дужан да Агенцији доставља све податке и информације, прописане Законом, овим правилима и лиценцом, на начин и у роковима које одреди Агенција. (2) Ималац лиценце је дужан да Агенцији доставља: 1) годишњи и периодичне извјештаје о пословању везане за лиценцирану дјелатност; 2) друге извјештаје, информације и податке, утврђене законом, лиценцом и општим актима Агенције донијетим у складу са Законом, од значаја за праћење његовог рада. (3) Годишњи извјештај о пословању из става 2 тачка 1 овог члана енергетски субјекат је дужан да достави до 30. априла текуће године за претходну годину, осим уколико је обвезник ревизије, до 30. јуна. (4) Енергетски субјекат је дужан да до 31. јануара текуће године Агенцији достави физичке показатеље пословања остварене у претходној години.

7 X. САДРЖАЈ РЕГИСТРА ЛИЦЕНЦИ Члан 20 (1) Агенција води регистар лиценци. (2) Регистар из става 1 овог члана садржи сљедеће податке: 1) назив енергетског субјекта; 2) сједиште енергетског субјекта; 3) назив енергетске дјелатности; 4) број лиценце; 5) датум издавања лиценце; 6) датум важења лиценце; 7) датум одузимања лиценце; 8)напомена. XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 21 Обрасци потребни за издавање лиценци за дјелатности везане за сирову нафту, биогорива и биотечности утврдиће се непосредно прије стварања услова за њихово обављање. Члан 22 Поступци започети до дана ступања на снагу ових правила окончаће се према правилима која су важила до дана ступања на снагу ових правила. Члан 23 Даном почетка примјене ових правила престају да важе Правила о начину и условима за издавање, измјену и одузимање лиценци за обављање енергетских дјелатности ("Службени лист ЦГ", број 61/13). Члан 24 Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Црне Горе".

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

NACRT Na osnovu člana 49 stav 1 tačka 1 i stav 3, a u vezi sa članom 22 Zakona o komunalnim djelatnostima ( Službeni list CG, broj 55/16) i člana 12 s

NACRT Na osnovu člana 49 stav 1 tačka 1 i stav 3, a u vezi sa članom 22 Zakona o komunalnim djelatnostima ( Službeni list CG, broj 55/16) i člana 12 s NACRT Na osnovu člana 49 stav 1 tačka 1 i stav 3, a u vezi sa članom 22 Zakona o komunalnim djelatnostima ( Službeni list CG, broj 55/16) i člana 12 stav 2 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни посао Ко покреће поступак и на који начин: Захтев за

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Microsoft Word - NN Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za obavljanje energetske djelatnosti - pidpu

Microsoft Word - NN Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za obavljanje energetske djelatnosti - pidpu MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 1878 Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi PRAVILNIK

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 18/15 Mjesto i datum Podgorica

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Službeni list RCG br. 11/04 i 27/07), Ministarstvo poljoprivrede,

Више

Nacrt, Na osnovu člana 4.2, 4.3 i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ( Službe

Nacrt, Na osnovu člana 4.2, 4.3 i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ( Službe Na osnovu člana 4.2, 4.3 i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ( Službeni glasnik BiH, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 14. Statuta Državne

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ

Више

Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 1), člana 197. stav 3, člana 305. stav 1, a u vezi sa članom 56. tačka 4), i člana 39. stav 1. Zakona o energetici (

Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 1), člana 197. stav 3, člana 305. stav 1, a u vezi sa članom 56. tačka 4), i člana 39. stav 1. Zakona o energetici ( Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 1), člana 197. stav 3, člana 305. stav 1, a u vezi sa članom 56. tačka 4), i člana 39. stav 1. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Savet Agencije

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ДОДЕЛУ БРОЈА КРОВНЕ

Више

Zahtev

Zahtev Надлежни орган: Министарство привреде Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ А: 1.1 Пословно име/назив: Адреса седишта: Особа за контакт (телефон):

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun "Putevi" doo u reorganizaciji, Broj 100/14 Mjesto i

Више

("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим

(Сл. гласник РС, бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се поступак регистрације, евидентирања

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i lovne karte, bližim uslovima i načinu njihovog izdavanja i oduzimanja, kao i visini naknade za izdavan

Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i lovne karte, bližim uslovima i načinu njihovog izdavanja i oduzimanja, kao i visini naknade za izdavan Na osnovu člana 61 stav 4 Zakona o divljači i lovstvu ("Službeni list CG", broj 52/08), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donijelo je Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i

Више

Microsoft Word _jnv_poziv

Microsoft Word _jnv_poziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA Segedinski put br. 22 24000 SUBOTICA www.toplanasubotica.co.rs POZIV za podnošenje ponude u otvorenom postupku javne nabavke - nabavka dobara - radi

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 11/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (Sl. list grada Beograda, br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuju se uslovi i način postavljanja

Више

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0165/19 Датум: 25.02.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

N A C R T ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se identifikacija, određivanje i zaštita krit

N A C R T ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se identifikacija, određivanje i zaštita krit N A C R T ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se identifikacija, određivanje i zaštita kritične infrastrukture Crne Gore (u daljem tekstu: kritična

Више

Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује

Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА Члан 1. Овим правилником уређује се садржина и начин вођења књиге инспекције, грађевинског

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Број: 07

Број: 07 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net Број: 07/5.4.2/248-5-43/19

Више

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ Област: Животна средина - поверени послови

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA (Sl. glasnik RS, br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje etalona Republike Srbije (u daljem

Више

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена конкурсне документације за ЈНМВ радова бр. 52/2018

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj

Више

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан Службени гласник РС, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3281 На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od godine i stupio na snagu godine.. ZA

OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od godine i stupio na snagu godine.. ZA OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od 27.11.2013. godine i stupio na snagu 05.12.2014. godine.. ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају Члан 1. У Закону о превозу терета у друмском саобраћају ( Службени гласник Р

Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају Члан 1. У Закону о превозу терета у друмском саобраћају ( Службени гласник Р Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају Члан 1. У Закону о превозу терета у друмском саобраћају ( Службени гласник РС, број 68/15) у члану 1. став 3. тачка 2) мења се

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169-

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169- Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: 333-01/16-03/27 Ur.br: 2169-30-02-16-02 Rab, 31.08.2016. PONUDITELJIMA Naručitelj

Више

Microsoft Word - Poziv nakon objave

Microsoft Word - Poziv nakon objave CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/12-11/2 Mjesto i datum: Podgorica, 24.01.2012.godine Na osnovu

Више

2. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O REVIZIJI Proglašavam Zakon o reviziji, koji je donijela Skupština C

2. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O REVIZIJI Proglašavam Zakon o reviziji, koji je donijela Skupština C 2. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O REVIZIJI Proglašavam Zakon o reviziji, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na četvrtoj sjednici drugog redovnog

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurencije Broj 01-85/1 Mjesto i datum 30.05.2013.godine Na

Више

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута, школски одбор Основне школе 1.300 каплара

Више

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20 Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: 09.05.2011. Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 2011. године С А Д Р Ж А Ј 1. Увод... 3 2. Поступак наплате

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 6 11-Jan-14 10:47 PM CR

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 6 11-Jan-14 10:47 PM CR 1 of 6 11-Jan-14 10:47 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 19/13 Mjesto i datum Podgorica

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. lis

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor:   ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA (Sl. lis Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92,

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени гласник РС, бр. 40/15), у члану 7. став 2. мења се

Више

Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENC

Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENC Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENCA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi PRAVILNIK o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka Sarajevo, novembar 2008. godine Na osnovu člana 15.2 stav (1) Izbornog zakona Bosne i

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Službeni

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

UGOVORNI ORGAN

UGOVORNI ORGAN Federation of Broj: 09-3-134-1/18 Sarajevo, 22.11.2018. godine UGOVORNI ORGAN Naziv: Javna ustanova Srednja ugostiteljsko turistička škola Sarajevo Sjedište: Dugi sokak broj 9 Sarajevo Tel: 033-534-633;

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

Registracija d.o.o. U Općini Centar

Registracija d.o.o. U Općini Centar VODIČ ZA REGISTRACIJU D.O.O. Odsjek za lokalni ekonomski razvoj 1 ŠTA JE D.O.O.? Društvo sa ograničenom odgovornošću (eng. Limited liability company (LLC), je društvo u kojem svaki član društva ima učešće

Више

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu ( Službene novine Federacije BiH, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi PRAVILNIK O RADNOJ KNJIŽICI * I -

Више

Zakon o transportu opasnog tereta

Zakon o transportu opasnog tereta AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA - prečišćeni

Више

Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

Nacrt zakona o dopuni Zakona o  pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj REPUBLIKA SRPSKA VLADA NACRT ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ Banja Luka, maj 2019. godine Nacrt ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ Član 1. U Zakonu

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ПРEДНАЦРТ ЗАКОН О ЦЈЕВОВОДНОМ ТРАНСПОРТУ ГАСОВИТИХ И ТЕЧНИХ УГЉОВОДОНИКА И ДИСТРИБУЦИЈИ ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређују се услови за безбједан и несметан цјевоводни

Више

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Сл. гласник РС, бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство Републике Србије. Члан 2 Држављанство Републике Србије

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku sprovodenja objedinjene procedure.docx

Microsoft Word - Pravilnik o postupku sprovodenja objedinjene procedure.docx PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015 i 89/2015) 1. Uvodne odredbe Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje predmet i postupak sprovođenja

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka (u daljem tekstu: veštak), postupak upisa

Више

749. Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Proglašavam Zakon o

749. Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Proglašavam Zakon o 749. Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Proglašavam Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu, koji je donijela

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више