На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. За

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. За"

Транскрипт

1 На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар здравља и социјалне заштите 18. септембра године, доноси ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСЕБНЕ ЕДУКАЦИЈЕ Члан 1. Овим правилником прописујe се садржај и начин спровођења посебне едукације. Члан 2. (1) Посебна едукација подразумијева едукацију која се обезбјеђује с циљем заштите становништва од заразних болести, а ради стицања знања о прописима и препорукама у области хигијене животне и радне средине, хигијене хране, хигијене исхране, личне хигијене, заразних и паразитарних болести, принципа анализе опасности и контролним критичним тачкама, те принципа добре произвођачке и добре хигијенске праксе. (2) Посебна едукација је обавезна за лица запослена: 1) у производњи, преради и промету храном, 2) на одржавању система за снабдијевање становништва водом за пиће, 3) у производњи козметичких средстава, 4) на пословима рада са дјецом предшколског узраста у области образовања и васпитања и ученичког стандарда, 5) играоницама, 6) на пружању услуга његе и уљепшавања лица и тијела (фризерске и бријачке услуге, козметичке услуге, маникирске и педикерске услуге, услуге масаже, услуге побољшања психофизичког стања, услуге у фитнес клубовима и теретанама, соларијумима, салонима за релаксацију, сланим собама и саунама, те салони у којима се пружају услуге тетоважа и пирсинга). (3) Посебна едукација организује се у складу са основним и проширеним програмом посебне едукације. Члан 3. (1) Запослена лица из члана 2. става 2. овог правилника (у даљем тексту: запослени) похађају организована предавања у оквиру посебне едукације по основном програму након чега полажу испит пред Комисијом за полагање испита посебне едукације (у даљем тексту: Комисија). (2) Запослени сваке четири године поново похађају посебну едукацију и приступају полагању испита. (3) Запослени из члана 2. става 2. тачке 1), који у својим објектима имају уведен или планирају да уведу систем самоконтроле у складу са начелима система HACCP-a и добре хигијенске и добре произвођачке праксе, а претходно су похађала посебну едукацију по основном програму, похађају проширени програм посебне едукације.

2 Члан 4. (1) Јавна здравствена установа Институт за јавно здравство Републике Српске (у даљем тексту: Институт) или дом здравља спроводе програм посебне едукације запослених. (2) Институт или дом здравља обезбјеђују материјал за спровођење програма посебне едукације. Члан 5. Уз писмену пријаву за похађање основног и проширеног програма посебне едукације, послодавац за своје запослене подноси сљедећу документацију: 1) списак кандидата са подацима о стеченој стручној спреми и 2) доказ о извршеној уплати трошкова за похађање основног и проширеног програма посебне едукације, односно полагања испита. Члан 6. (1) Запослени похађају и стичу знања у оквиру предавања основног и проширеног програма посебне едукације, организованог по групама. (2) Група из става 1. овог члана може имати најмање 20, односно највише 40 полазника. Члан 7. (1) О саставу групе полазника посебне едукације, мјесту, датуму и времену одржавања предавања из основног и проширеног програма, односно полагању испита, послодаваца обавјештава установа која организује посебну едукацију. (2) О подацима из става 1. овог члана, послодавац обавјештава своје запослене најкасније осам дана прије почетка посебне едукације, односно испита. Члан 8. (1) Посебна едукација по основном програму траје до пет радних дана, у складу са пословима које полазник посебне едукације обавља. (2) Посебна едукација по проширеном програму траје до 10 радних дана, у складу са пословима које полазник посебне едукације обавља. (3) Полазник посебне едукације према проширеном програму претходно има положен испит из посебне едукације по основном програму. (4) Уколико није прошло више од двије године од завршене стручне школе за послове на којима ради полазник посебне едукације по проширеном програму, не мора похађати посебну едукацију према основном програму. (5) У току једног радног дана полазници похађају максимално четири часа по 45 минута, посебне едукације. (6) Основни програм посебне едукације приказан је на обрасцу А који се налази у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио. (7) Проширени програм посебне едукације приказан је на обрасцу Б који се налази у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио. (8) О присутности полазника на посебној едукацији води се евиденција. (9) Полазник који изостане са предавања укупно четири часа не остварује услов за полагање испита посебне едукације.

3 Члан 9. (1) На посебној едукацији по основном програму може предавати лице са високом стручном спремом, доктор медицине специјалиста хигијене и здравствене екологије и/или доктор медицине специјалиста епидемиологије, дипломирани правник са пет година радног искуства у струци, као и лице са високом стручном спремом са пет година радног искуства на пословима здравственог инспектора. (2) На посебној едукацији по проширеном програму може предавати лице са високом стручном спремом, доктор медицине специјалиста хигијене и здравствене екологије и/или доктор медицине специјалиста епидемиологије, доктор медицине специјалиста микробиологије, инжењер прехрамбене технологије, инжењер хемије, магистар фармације, дипломирани правник са пет година радног искуства у струци и лице са високом стручном спремом са пет година радног искуства на пословима здравственог инспектора. Члан 10. Основни програм посебне едукације обухвата стицање основних знања из следећих области: 1) хигијену животне и радне средине, која садржи: 1. хигијену просторија, постројења, намјештаја, прибора, уређаја и транспортних средстава, и то: - одржавање хигијене у радним просторијама, магацинима и осталим помоћним просторијама и транспортним средствима, - одржавање хигијене постројења, намјештаја, прибора и уређаја, - одржавање хигијене санитарних просторија (умиваоници, купатила, гардеробе, тоалети), - снабдјевање водом, - уклањање медицинског и комуналног отпада, - едукацију из домена дезинфекције, дезинсекције и дератизације и - одржавање хигијене просторија, постројења, намјештаја, прибора, уређаја и превозних средстава у ванредним условима. 2) хигијену животних намирница, и то о: 1. основним појмовима о врстама животних намирница и њиховом саставу, 2. значају здравствене исправности животних намирница, 3. припреми, обради и преради животних намирница, 4. чувању и конзервисању животних намирница, 5. органолептичким особинама животних намирница (исправних и неисправних), 6. хигијени животних намирница у ванредним условима, 7. основним начелима анализе опасности и критичне контролне тачке HACCP. 3) хигијену исхране, и то о: 1. основним начелима правилне исхране, 2. градивним материјама, 3. заштитним материјама, 4. енергетским потребама, 5. болестима насталим усљед неправилне исхране, 6. болестима изазваним храном (узрочницима тровања и спречавању тровања храном). 4) личну хигијену, и то о: 1. хигијени тијела, 2. значају личне хигијене за чување и унапређење здравља и заштити животних намирница, 3. хигијенским навикама,

4 4. хигијени одјеће и обуће, 5. одмору, 6. поремећајима и болестима које настају као посљедица недовољне личне хигијене, 7. алкохолизму, наркоманији и пушењу и њиховој штетности по здравље људи, 8. личној хигијени и одржавању личне хигијене у ванредним условима. 5) основни појмови о ширењу, спречавању и сузбијању заразних болести, и то о: 1. општим појмовима о узрочницима и симптомима заразних и паразитарних болести које се могу пренијети намирницама и водом, 2. изворима, путевима и начину ширења заразних и паразитарних болести преко намирница и воде, 3. клицоноштву и здравственим прегледима запослених (санитарне књижице), 4. основним појмовима о капљичним и другим инфекцијама, 5. мјерама за спречавање и сузбијање заразних и паразитарних болести. 6) основна знања из правних прописа који уређују област заштите становништва од заразних болести, и то о: 1. здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе, 2. хигијенско-техничким условима просторија, постројења, намјештаја, прибора и уређаја, 3. микробиолошкој чистоћи у објектима, 4. спречавању и сузбијању заразних и паразитарних болести, 5. санитарном надзору. 7) основна знања из области стандардних хигијенских мјера у објектима за пружање услуга за његу и уљепшавање главе, лица и тијела. Члан 11. (1) Проширени програм посебне едукације обухвата: 1) посебну едукацију према проширеном програму за особе које раде са храном у производњи на индустријски и занатско предузетнички начин, 2) посебну едукацију према проширеном програму за особе које раде у промету са храном на велико и мало, 3) посебну едукацију према проширеном програму за особе које раде са храном у угоститељству, туризму и друштвеној исхрани. (2) Проширени програм посебне едукације у складу са врстом послова, врстом индустрије хране и врстом угоститељског и туристичког објекта у ком полазник ради, обухвата сљедеће области: 1) начела анализе опасности и критичне контролне тачке HACCP, а које се односе на: 1. хигијену у производњи хране (санитарно-технички и хигијенски услови, хигијена просторија, уређаја, прибора и опреме), 2. ризике у производњи хране, 3. анализу ризика и критичне контролне тачке, теоријски и практични приступ. 2) хигијена хране у складу са својствима животних намирница које су предмет производње, и то: 1. животним намирница које су предмет производње и њиховом саставу, 2. начину и техникама обезбјеђења и очувања безбједности животних намирница које су предмет производње, 3. опасностима које се јављају у технолошком поступку припреме, обраде, прераде у поступку паковања, превоза, складиштења и услуживања животних намирница које су предмет производње, 4. чувању и конзервисању животних намирница које су предмет производње, 5. органолептичким особинама животних намирница (исправних и неисправних) које су предмет производње, 3) хигијена исхране и то:

5 1. значај нутритивне вриједности хране и очувању нутритивне вриједности у процесу производње, превоза, чувања и припреме хране, 2. градивне материје, 3. заштитне материје, 4. болести настале усљед неправилне и неодговарајуће исхране, 5. болести изазване храном (алиментарне токсикоинфекције и интоксикације и други облици тровања храном). 4) лична хигијену, и то: 1. хигијена тијела, 2. хигијенске навике, 3. хигијена одјеће и обуће, 4. поремећаји и болести које настају као посљедица недовољне и неправилне личне хигијене. 5) заразне и паразитарне болести, и то: 1. појмови, узрочници и симптоми заразних и паразитарних болести које се могу пренијети намирницама и водом, а које су својствене предмету производње, 2. извори, путеви и начин ширења заразних и паразитарних болести преко намирница, воде и других путева ширења заразних болести, 3. клицоноштво и здравствени прегледима запослених (санитарне књижице), 4. мјере за спречавање и сузбијање заразних и паразитарних болести. 6) знања из правних прописа који уређују област заштите становништва од заразних болести и здравствену безбједност хране, и то: 1. здравствена безбједност хране и предмета опште употребе који долазе у додир са храном, 2. хигијенско-технички услови просторија, постројења, намјештаја, прибора и уређаја, 3. микробиолошка чистоћа у објектима, 4. спречавање и сузбијање заразних и паразитарних болести, 5. санитарни надзор. Члан 12. (1) Након завршетка предавања посебне едукације, врши се провјера стечених знања полагањем испита полазника. (2) Полазник посебне едукације подноси пријаву за полагање испита посебне едукације. (3) Директор установе која организује посебну едукацију рјешењем именује Комисију за полагање испита посебне едукације (у даљем тексту: Комисија). (4) Комисија се састоји од предсједника и два члана Комисије. (5) Комисија доноси пословник о раду. (6) Комисију чине: 1) један доктор медицине специјалиста хигијене и здравствене екологије као предсједник Комисије, те један доктор медицине специјалиста епидемиологије или доктор медицине специјалиста хигијене и здравствене екологије, и 2) дипломирани правник са пет година радног искуства у струци или лице са високом стручном спремом са пет година радног искуства на пословима здравственог инспектора, као чланови Комисије. (7) За запослене из члана 2. става 2. тачке 1) овог правилника, који похађају посебну едукацију по проширеном програму један члан Комисије из става 6. тачка 1) овог члана има звање дипломираног инжењера или мастера прехрамбене технологије.

6 Члан 13. (1) Полазник посебне едукације у својој пријави за испит, одлучује да ли ће испит посебне едукације полагати усмено или писмено. (2) Уколико се испит полаже усмено, Комисија о исходу полагања испита посебне едукације одлучује већином гласова, а општи успјех полазника оцењује се са "положио" или "није положио". (3) Уколико се испит посебне едукације полаже писмено, Комисија доноси упутство за бодовање и о исходу писменог полагања испита одлучује на основу резултата постигнутих на тесту са "положио" или "није положио". Члан 14. Испит није положио полазник оцијењен са "није положио" или полазник који је одустао од већ започетог испита. Члан 15. (1) На захтјев полазника, предсједник Комисије може полагање пријављеног испита да одгоди до 60 дана, ако је полазник због болести или других оправданих разлога спријечен да приступи полагању испита. (2) Уз захтјев за одгађање полагања пријављеног испита прилажу се и докази који захтјев оправдавају. Члан 16. (1) Полазник који није положио испит може да полаже поправни испит у року који одреди Комисија, а најкасније у року од 60 дана од дана полагања испита. (2) За приступање поправном испиту, полазник подноси поновну пријаву за испит у установи у којој је претходно полагао испит. Члан 17. Полазник који није положио поправни испит, као и полазник којем није одобрено полагање испита због изостанка са предавања, може поново полагати испит под условом да понови посебну едукацију у цјелини. Члан 18. На основу записника са испита, полазнику који је положио испит издаје се увјерење о положеном испиту на обрасцу који се налази у Прилогу број 2. овог правилника и чини његов саставни дио. Члан 19. Послодавац сноси трошкове посебне едукације из члана 2. овог правилника, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести. Члан 20. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину спровођења посебне едукације ( Службени гласник Републике Српске, бр. 128/10 и 68/14).

7 Члан 21. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у,,службеном гласнику Републике Српске". Број: 11/ /18 Датум: године МИНИСТАР Драган Богданић, др мед.

8 А. Програм посебне едукације по основном програму: а) Лица запослена у производњи, преради и промету храном Р. бр. Предмет предавања понављања 1 Хигијена животне и радне средине Хигијена животних намирница Хигијена исхране 1-4 Лична хигијена Заразне и паразитарне болести Правни прописи којима се уређује област 1 - заштите становништва од заразних болести, област здравствене безбједности хране и предмета опште употребе, област општих, санитарно-хигијенских и техничких услова за објекте јавне намјене, област санитарног надзора 7 Прва помоћ 1,5 0,5 8 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 1,5 0,5 ПРИЛОГ 1. б) Лица запослена на одржавању система за снабдијевање становништва водом за пиће Р. бр. Предмет предавања понављања 1 Хигијена животне и радне средине Хигијена животних намирница Хигијена исхране 1-4 Лична хигијена Заразне и паразитарне болести Правни прописи којима се уређује област 1 - заштите становништва од заразних болести, област здравствене безбједности хране и предмета опште употребе, област општих, санитарно-хигијенских и техничких услова за објекте јавне намјене, област санитарног надзора 7 Прва помоћ 1,5 0,5 8 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 1,5 0,5

9 Р. бр. в) Лица запослена у производњи козметичких средстава Предмет предавања понављања 1 Хигијена животне и радне средине Хигијена животних намирница Хигијена исхране Лична хигијена Заразне и паразитарне болести Основна знања из правних прописа који уређују област заштите становништва од заразних болести, област здравствене безбједности предмета опште употребе, област општих, санитарно-хигијенскихи техничких услова за објекте јавне намјене, област санитарног надзора 1-7 Прва помоћ 1,5 0,5 8 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 1,5 0,5 г) Лица запослена на пословима рада са дјецом предшколског узраста у области образовања и васпитања и ученичког стандарда Р. бр. Предмет предавања понављања 1 Хигијена животне и радне средине Хигијена животних намирница Хигијена исхране Лична хигијена 2-5 Заразне и паразитарне болести Основна знања из правних прописа који уређују 1 - област заштите становништва од заразних и паразитарних болести, област здравствене безбједности хране и предмета опште употребе, област општих, санитарно-хигијенских и техничких услова за објекте јавне намјене, област санитарног надзора 7 Прва помоћ 1-8 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 2 1 *Лица која раде на пословима кувара и сервирки потребно је да присуствују едукацији у складу са програмом из тачке а) овог прилога, док лица која обављају послове хигијеничара, из наведених установа, посебну едукацију обављају према програму под тачком в) овог прилога.

10 д) Лица запослена у играоницама Р. бр. Предмет предавања понављања 1 Хигијена животне и радне средине Хигијена животних намирница Хигијена исхране Лична хигијена 2-5 Заразне и паразитарне болести Основна знања из правних прописа који 1 - уређују област заштите становништва од заразних и паразитарних болести, област здравствене безбједности хране и предмета опште употребе, област општих, санитарно-хигијенских и техничких услова за објекте јавне намјене, област санитарног надзора 7 Прва помоћ 1-8 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 2 1 ђ) Лица запослена на пружању услуга његе и уљепшавања лица и тијела (фризерске и бријачке услуге, козметичке услуге, маникирске и педикерске услуге, услуге масаже, услуге побољшања психофизичког стања, услуге у фитнес клубовима и теретанама, соларијумима, салонима за релаксацију, сланим собама и саунама, те салони у којима се пружају услуге тетоважа и пирсинга) Р. бр. Предмет предавања 1 Хигијена животне и радне средине Хигијена животних намирница Хигијена исхране Лична хигијена Заразне и паразитарне болести 3 1 понављања 6 Основна знања из правних прописа који 1 - уређују област заштите становништва од заразних и паразитарних болести, област здравствене безбједности хране и предмета опште употребе, област општих, санитарнохигијенских и техничких услова за објекте јавне намјене, област санитарног надзора 7 Прва помоћ 1,5 0,5 8 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 1,5 0,5

11 Б. Програм посебне едукације према проширеном програму: а) Лица запослена у производњи, преради и промету храном Р. бр. Предмет предавања понављања 1 Принципи анализе опасности и критичне 10 3 контролне тачке 2 Хигијена хране у складу са специфичностима 6 3 животних намирница које су предмет производње 3 Хигијена исхране 3-4 Лична хигијена 2-5 Заразне и паразитарне болести 6-6 Основна знања из правних прописа који 1 - регулишу област заштите становништва од заразних и паразитарних болести, област здравствене безбједности хране и предмета опште употребе, област општих, санитарнохигијенских и техничких услова за објекте јавне намјене, област санитарног надзора 7 Прва помоћ 1-8 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 5 1

12 ПРИЛОГ 2. На основу члана 19. Правилника о садржају и начину спровођења посебне едукације ( Службени гласник Републике Српске, број ) (назив установе) издаје се: УВЈЕРЕЊЕ (Име и презиме полазника) ЗАВРШИО/-ЛА: (назив факултета / школе) (послодавац) (радно мјесто полазника) ПИСМЕНО (начин полагања заокружити) УСМЕНО ПОЛАГАО/-ЛА је испит о основним знањима о хигијени животне и радне средине, хигијени животних намирница, хигијени исхране, личној хигијени, о заразним и паразитарним болестима и мјерама за спречавање тих болести, као и основним мјерама личне заштите и прве помоћи и основним знањима из правних прописа који уређују област заштите становништва од заразних болести, пред КОМИСИЈОМ дана 20. године, и полазник је ПОЛОЖИО/-ЛА испит. Увјерење се издаје сваке четири године, након поновног похађања посебне едукације и полагања испита. Број: Датум: Предсједник Испитне комисије М. П.

13 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСЕБНЕ ЕДУКАЦИЈЕ I ПРАВНИ ОСНОВ Правни основ за доношење Правилника о садржају и начину спровођења посебне едукације налази се у члану 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17), којим је прописано да министар правилником прописује садржај и начин спровођења посебне едукације. II УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ На Правилник о садржају и начину спровођења посебне едукације Министарству здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске достављено је мишљење Министарства за економске односе и регионалну сарадњу у Влади Републике Српске, број: од године. III РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА Правилник о садржају и начину спровођења посебне едукације доноси се циљу унапређења спровођења посебне едукације. Овим Правилником подразумијева се квалитетнија организација посебне едукације, у којој се јасније разликују програми које ће, у складу са Правилником, похађати полазници посебне едукације сходно звању које имају. Такође, јасније се одређују права и обавезе полазника едукације, као и начин изласка на завршни испит и обављање истог. У циљу повећања доступности похађања посебне едукације, утврђује се списак звања особа које могу предавати часове посебне едукације. IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРАВНИХ РЈЕШЕЊА Чланом 1. предложеног правилника одређен је предмет регулисања истог. Чланом 2. Правилника прописано је која запослена лица подлијежу посебној едукацији. Чланом 3. прописано је која лица и под којим суловима похађају програм посебне едукације по основном програму, а која по проширеном програму. Чланом 4. прописано је да ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске или дом здравља спроводе програм посебне едукације запослених. Чл прописан је начин достављања документације за похађање посебне едукације од стране послодавца за своје запослене, предавање по групама као и састав групе, мјесто датум и вријеме одражавања предавања посебне едукације. Чл. 8. предложеног Правилника прописана је дужина трајања посебне едукације, у складу са пословима које обавља полазник едукације, у складу са законом. Истим чланом прописано је присуство полазника посебној едукацији, у циљу приступања испиту.

14 Чл. 9. прописана су звања особа које могу предавати на посебној едукацији по основном и проширеном програму. Чл Правилника прописано је шта обухвата програм основне едукације и проширене едукације. Чл. 12. прописан је састав Комисије за полагање испита посебне едукације. Чл прописана је могућност да се полагање испита обави усмено или писмено, о чему одлуку доноси полазник посебне едукације, те у којим случајевима се сматра да полазник није положио испит посебне едукације. Чланом 15. прописано је под којим условима и на које вријеме може да се одгоди пријављени испит. Чл Правилника, одређује се приступање полазника едукације поновном испиту, те се прописује да полазник који није положио поправни испит, као и полазник којем није одобрено полагање испита због изостанака са предавања, може поновно полагати под условом да понови посебну едукацију у цјелини. Чланом 18. прописано је издавање увјерења о положеном испиту, који се налази у Прилогу 2. овог Правилника и чини његов саставни дио. Чланом 19. прописано је да послодавац сноси трошкове посебне едукације, у складу са Законом. Чланом 20. прописано је да ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о о садржају и начину спровођења посебне едукације ( Службени гласник Републике Српске, број 128/10 и 68/14). V СПРОВОЂЕЊЕ КОНСУЛТАЦИЈА У СКЛАДУ СА СМЈЕРНИЦАМА ЗА ПОСТУПАЊЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА УПРАВЕ О УЧЕШЋУ ЈАВНОСТИ У ИЗРАДИ ЗАКОНА У складу са Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона ( Службени гласник Републике Српске, бр.123/08, 73/12) спроведен је поступак консултација везано за Правилник о садржају и начину спровођења посебне едукације са представницима Института за јавно здравство Републике Срспке, Републичком управом за инспекцијске послове, Привредном комором Републике Српске, и исти је био објављен на интернет страници Министарства. VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА За спровођење овог Правилника нису потребна средства из буџета Републике Српске. Број: 11/ /18 Датум: године МИНИСТАР Драган Богданић, др мед.

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

Број: 07

Број: 07 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net Број: 07/5.4.2/248-5-43/19

Више

Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

Nacrt zakona o dopuni Zakona o  pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj REPUBLIKA SRPSKA VLADA NACRT ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ Banja Luka, maj 2019. godine Nacrt ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ Član 1. U Zakonu

Више

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa 62 Закона о средњeм образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/2013), те члана 145

Више

На основу члана 11. став 7. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. Зак

На основу члана 11. став 7. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. Зак На основу члана 11. став 7. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx На основу чл. 41, 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), ) и члана 39. Статута Горан Ковачић школски одбор Основне

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Закон о докторату наука, од 20. јуна 1955. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОКТОРАТУ НАУКА На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења Федеративне Народне

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

На основу чл

На основу чл Дел.број. 628/4 од 13.11.2013.године. На основу чл. 41, 42. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09,52/11 и 55/13) и члана 113 Статута

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

Beograd, Oktobar O KOMBINOVANOM PROGRAMU

Beograd, Oktobar O KOMBINOVANOM PROGRAMU Beograd, Oktobar 2018. O KOMBINOVANOM PROGRAMU Na osnovu člana 99 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( Sl. glasnik RS, br. 88/2017 i 27/2018 dr. zakoni), Statuta Savremene gimnazije, Školski

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

Na temelju članka 7

Na temelju članka 7 Na temelju članka 7.st.1.t.3. i članka 37. Statuta Srednje škole Gračac u Gračac i uz pribavljeno mišljenje Nastavničkog vijeća, Školski odbor Srednje škole Gračac je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015.

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI (Sl. glasnik RS, br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i obrasci matične

Више

????????? ? ???????? ???????? ?????? ?? ??????? ????? ???????

????????? ? ???????? ???????? ?????? ?? ??????? ????? ??????? Приједлог РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ ГАСНЕ ТЕХНИКЕ Бања Лука, септембар 2013. године На основу члана 15. став 2. Закона

Више

На основу члана 35

На основу члана 35 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ УПУТСТВО О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА АКТИВА ДИРЕКТОРА СРЕДЊИХ ШКОЛА Бања Лука, март 2019. године На основу члана 142. став 9. Закона о средњем образовању

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ ЗНАКА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ, ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ЊЕГОВ

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ ЗНАКА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ, ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ЊЕГОВ РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ ЗНАКА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ, ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ Бања Лука, мај 2016. године На основу члана

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА Донет на седници Сената Универзитета

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail:

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail: Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА 23320 Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/71-056 е-mail: info@hpscoka.edu.rs Деловодни број:114/2018 Датум: 23.03.2018. www.hpscoka.edu.rs

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СП

У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СП У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СПАСИЛАЦА 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником прописани

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

На основу члана 30.став 2. Закона о угоститељству ( Службени гласник Републике Српске. број: 15/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи ( Службени

На основу члана 30.став 2. Закона о угоститељству ( Службени гласник Републике Српске. број: 15/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи ( Службени На основу члана 30.став 2. Закона о угоститељству ( Службени гласник Републике Српске. број: 15/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, број: 101/04, 32/05, 42/05

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

broj 096.indd

broj 096.indd 12.11.2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 96 3 ма Босне и Херцеговине ( Службени гласник БиХ, број 7/03), члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ( Службени

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан Службени гласник РС, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3281 На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству ( Службени гласник

Више

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 4

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 4 ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 41. став 1. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Prim. mr sci med dr Radmila Jovanović spec.higijene subspec.ishrane PROGRAM JAVNO - ZDRAVSTVENE KONTROLE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM OBJEKTIMA 2017.god.

Prim. mr sci med dr Radmila Jovanović spec.higijene subspec.ishrane PROGRAM JAVNO - ZDRAVSTVENE KONTROLE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM OBJEKTIMA 2017.god. Prim. mr sci med dr Radmila Jovanović spec.higijene subspec.ishrane PROGRAM JAVNO - ZDRAVSTVENE KONTROLE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM OBJEKTIMA 2017.god. CILJEVI CILJ OSNOVNI CILJ Očuvanje i unapređenje zdravlja

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Microsoft Word - Pravilnik o specijalizacijama - osnovni tekst i izmjene i dopune

Microsoft Word - Pravilnik o specijalizacijama - osnovni tekst i izmjene i dopune BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF HEALTH P R A V I L N I K O SPECIJALIZACIJAMA

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Microsoft Word - Pravilnik o spec_subspec. br doc

Microsoft Word - Pravilnik o spec_subspec. br doc Službene novine Federacije BiH br. 06/11 od 9. 2. 2011. godine Na osnovu člana 153. stav 2., člana 155. stav 2., člana 157. stav 3, a u vezi sa članom 236. stav 1. alineja 29. i 30. Zakona o zdravstvenoj

Више