REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ"

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČUN GRADA NOVOG MAROFA ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU

2 Temeljem odredbi članaka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 37. Statuta Grada Novog Marofa ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 22/09, 7/11, 11/13, 19/13- pročišćeni tekst i 8/18 ), Gradsko vijeće Grada Novog Marofa na sjednici održanoj dana 27. prosinca godine donosi: PRORAČUN GRADA NOVOG MAROFA ZA GODINU I PROJEKCIJE ZA I GODINU I OPĆI DIO Članak 1. Proračun Grada Novog Marofa za godinu i projekcije za i godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi: OPIS PLAN ZA PROJEKCIJA PROJEKCIJA g. ZA g. ZA g. A) RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja ( 6 ) , , ,00 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) , , ,00 Rashodi poslovanja ( 3 ) , , ,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ( 4 ) , , ,00 RAZLIKA VIŠAK , , ,00 1

3 B) RAČUN FINANCIRANJA Primici financiranja ( 8 ) Izdaci financiranja (5 ) , , ,00 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE , , ,00 C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA Višak prihoda - procjena 0,00 0,00 0,00 Manjak prihoda 0,00 0,00 0,00 RAZLIKA-MANJAK 0,00 D) PRORAČUN UKUPNO PRIHODI I PRIMICI , , ,00 RASHODI I IZDACI , , ,00 VIŠAK/MANJAK (višak - neto financiranje) 0,00 0,00 0,00 Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja za godinu i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi: 2

4 II. POSEBNI DIO Članak 3. Rashodi i izdaci u iznosu od ,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od ,00 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:raspoređuju se Funkcija VRSTA RASHODA I IZDATAKA PLAN ZA g. PROJEKCIJA ZA g. PROJEKCIJA ZA g. UKUPNO RASHODI / IZDACI , , ,00 Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA, SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE I TROŠKOVI UPRAVE , , ,00 Glava Gradsko vijeće i gradonačelnik , , ,00 Program A Rad predstavničkih i izvršnih tijela , , ,00 Aktivnost A A Redovna djelatnost-gradonačelnik , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 R Plaće za redovan rad ,00 R Doprinosi na plaće ,00 R Doprinosi za zapošljavanje 0,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Usluge promidžbe i informiranja ,00 R Zakupnine i najamnine ,00 R Intelektualne i ostale usluge ,00 R Ostale usluge ,00 Aktivnost A A Redovna djelatnosti-javni radovi , , ,00 Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene-javni radovi , , ,00 R Plaće za redovan rad ,00 R Doprinosi za zdravstveno osiguranje ,00 R Doprinosi za zapošljavanje 0,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Naknade za prijevoz na rad ,00 R Zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,00 Aktivnost A A Gradsko vijeće i gradonačelnik , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,00 R Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,00

5 R Reprezentacija ,00 R Članarine ,00 R Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 34 Financijski rashodi , , ,00 R Ostali financijski rashodi ,00 38 Ostali rashodi , , ,00 R Kapitalne donacije ,00 R Kazne, penali i naknade šteta ,00 R Ostale naknade šteta ,00 R Kapitalne pomoći ,00 Aktivnost A A Poticanje razvoja poduzetništva , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 35 Subvencije , , ,00 R Subvencije ,00 Aktivnost A A Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 35 Subvencije , , ,00 R Subvencije poljoprivrednicima ,00 Aktivnost A A Izbori za mjesnu samoupravu ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, ,00 R Rashodi za usluge ,00 R Ostali nespomenuti rashodi ,00 Glava Služba za opće poslove , , ,00 Program A Financiranje osnovnih aktivnosti , , ,00 Aktivnost A A Redovna djelatnost , , ,00 Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 R Plaće za redovan rad ,00 R Ostali rashodi za zaposlene ,00 R Doprinosi na plaće ,00 R Doprinosi za zapošljavanje 0,00 Glava Opći rashodi upravnih odjela i službi Grada , , ,00 Program A Financiranje osnovnih aktivnosti , , ,00 Aktivnost A A Redovna djelatnost , , ,00

6 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Službena putovanja 5.000,00 R Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život ,00 R Stručno usavršavanje zaposlenika ,00 R Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe 5.000,00 R Uredski materijal i ostali materijalni rashodi ,00 R Energija ,00 R Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ,00 R Sitni inventar i auto gume ,00 R Usluge telefona, pošte i prijevoza ,00 R Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ,00 R Komunalne usluge ,00 R Računalne usluge ,00 R Premije osiguranja ,00 R Pristojbe i naknade ,00 Aktivnost A A10009 Izrada planova procjene rizika , , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Nematerijalna imovina ,00 Aktivnost A A Nabava osobnog automobila ,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 R Zakupnine i najamnine-leasing 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0,00 R Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-osobni automobili ,00 Aktivnost A A Nabava opreme , , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Postrojenja i oprema ,00 Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI , , ,00 Glava Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti , , ,00 Program A Financiranje osnovnih djelatnosti , , ,00 Aktivnost A A Redovna djelatnost , , ,00

7 Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 R Plaće za redovan rad ,00 R Ostali rashodi za zaposlene ,00 R Doprinosi na plaće ,00 R Doprinosi za zapošljavanje 0,00 Aktivnost A A Financijski rashodi , , ,00 Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3 Rashodi poslovanja , , ,00 34 Financijski rashodi , , ,00 R Bankarske usluge i usluge platnog prometa ,00 R Negativne tečajne razlike i valutna klauzula ,00 R Zatezne kamate ,00 Program A Otplata zajmova , , ,00 Aktivnost A A Otplata primljenih kredita i zajmova , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 34 Financijski rashodi , , ,00 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog R sektora ,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova , , ,00 Otplata glavnice primljenih kredia i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija R u javnom sektoru 0,00 R Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ,00 Glava Predškolski odgoj i obrazovanje , , ,00 Program A Predškolski odgoj , , ,00 Aktivnost A A Vrtić i predškola , , ,00 Korisnik DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF I 5.2. OSTALE POMOĆI , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 R Plaće za redovan rad ,00 R Doprinosi na plaće ,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Materijal i sirovine ,00 Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA I 5.2. OSTALE POMOĆI , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 R Plaće za redovan rad ,00

8 R Ostali rashodi za zaposlene ,00 R Doprinosi na plaće ,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Naknade troškova zaposlenima ,00 R Rashodi za materijal i energiju ,00 R Rashodi za usluge ,00 R Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ,00 R Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 34 Financijski rashodi 5.000, , ,00 R Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Postrojenja i oprema ,00 Aktivnost A A Sufinanciranje vrtića van područja Grada , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 35 Subvencije , , ,00 R Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru ,00 Program A Javne potrebe iznad standarda u školstvu , , ,00 Aktivnost A A Potpore ustanovama i programima u školstvu , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 36 Pomoći dane u inozemstvo unutar opće države , , ,00 R Sufinanciranje najma škola u Varaždinskoj županiji ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , ,00 R Stipendije ,00 R Naknade za prijevoz učenika, asistent u nastavi, produženi boravak i prehrana učenika ,00 38 Ostali rashodi-osnovnim školama , , ,00 R Tekuće donacije-osnovnim školama ,00 R Kapitalne donacije - Srednja škola ,00 Glava Kultura , , ,00 Program A Javne potrebe u kulturi , , ,00 Aktivnost A A Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta , , ,00 Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVI MAROF , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 R Plaće za redovan rad ,00 R Ostali rashodi za zaposlene ,00 R Doprinosi na plaće ,00

9 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Naknade troškova zaposlenima ,00 R Rashodi za materijal i energiju ,00 R Rashodi za usluge ,00 R Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 34 Financijski rashodi 4.000, , ,00 R Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Postrojenja i oprema ,00 Izvor 3.1. i 5.2. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA I OSTALE POMOĆI , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0,00 0,00 R Plaće za redovan rad ,00 R Doprinosi na plaće ,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Naknade troškova zaposlenima 2.000, , ,00 R Rashodi za materijal i energiju ,00 R Rashodi za usluge ,00 R Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 38 Ostali rashodi za zaposlene 2.000, , ,00 R Tekuće donacije 2.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0,00 0,00 R Postojenja i oprema ,00 Aktivnost A A Djelatnost knjižnice , , ,00 Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVI MAROF , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 R Plaće za redovan rad ,00 R Ostali rashodi za zaposlene ,00 R Doprinosi na plaće ,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Naknade troškova zaposlenima ,00 R Rashodi za usluge i materijal ,00 R Rashodi za usluge i materijal ,00 R Ostali rashodi poslovanja ,00 34 Financijski rashodi 3.000, , ,00 R Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.000,00

10 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Postrojenja i oprema ,00 R Knjige u knjižnicama ,00 Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI KNJIŽNICE I ČITAONICE I 5.2. OSTALE POMOĆI , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 R Rashodi za materijal i usluge ,00 R Rashodi za usluge ,00 R Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 R Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 34 Financijski rashodi 2.000, , ,00 R Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 R Postrojenja i oprema ,00 R Knjige u knjižnicama ,00 Aktivnost A A Ostale potrebe u kulturi - sufinanciranje udruga , , ,00 Izvor 1.1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi , , ,00 R Tekuće donacije udrugama ,00 Aktivnost A A Djelatnost Turističke zajednice , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi , , ,00 R Tekuće donacije Turističkoj zajednici ,00 Glava Programska djelatnosti sporta , , ,00 Program A Javne potrebe u sportu , , ,00 Aktivnost A A Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga , , ,00 Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi , , ,00 R Tekuće donacije - Zajednici sportskih udruga ,00 R Tekuće donacije - sportska rekreacijska društva ,00 Glava Vatrogastvo, zaštita i sigurnost , , ,00 Program A Protupožarna zaštita i sigurnost , , ,00 Aktivnost A A Vatrogasna zajednica , , ,00 Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI

11 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi , , ,00 R Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici ,00 R Kapitalne donacije ,00 Aktivnost A A Izrada Procjene ugroženosti i planovi , , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Nematerijalna imovina ,00 Aktivnost A A Civilna zaštita i Vijeće za prevenciju kriminaliteta , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi , , ,00 R Tekuće donacije Civilnoj zaštiti ,00 R Tekuće donacije - Vijeće za prevenciju kriminaliteta ,00 R Tekuće donacije - Zaštita i spašavanje - solidarnost ,00 Glava Socijalna skrb i humanitarne udruge , , ,00 Program A Program socijalne skrbi i novčanih pomoći , , ,00 Aktivnost A A Naknade za potpore prema socijalnom programu , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , ,00 R Pomoć obiteljima i kućanstvima ,00 R Naknade obiteljima za rođenje djeteta ,00 Aktivnost A A Socijalno humanitarne udruge i programi , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi , , ,00 R Tekuće donacije udrugama invalidnih i hendikepiranih osoba ,00 R Tekuće donacije udrugama umirovljenika ,00 Glava Civilno društvo i političke stranke , , ,00 Program A Javne potrebe ostalih udruga građanima i političke stranke , , ,00 Aktivnost A A Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi , , ,00 R Tekuće donacije ostalim udrugama građana ,00 R Tekuće donacije Crvenom križu ,00

12 Aktivnost A A Rad političkih stranaka ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi , , ,00 R Tekuće donacije političkim strankama ,00 Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE , , ,00 Glava Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove , , ,00 Program A Financiranje osnovnih aktivnosti , , ,00 Aktivnost A A Redovna djelatnost , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , ,00 R Plaće za redovan rad ,00 R Ostali rashodi za zaposlene ,00 R Doprinosi na plaće ,00 R Doprinosi za zapošljavanje 0,00 Glava Komunalne djelatnosti u mjesnim odborima , , ,00 Program A Održavanje komunalne infrastrukture , , ,00 Aktivnost A A Održavanje javne rasvjete , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi R Rashodi za materijal i energiju ,00 R Rashodi za usluge ,00 Aktivnost Čišćenje i održavanje javnih površina i radovi na uređenju Grada i javnih A A površina , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Rashodi za materijal i energiju ,00 R Rashodi za usluge ,00 Aktivnost A A Održavanje društvenih prostorija , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Rashodi za materijal i energiju ,00 R Rashodi za usluge ,00

13 Aktivnost A A Održavanje nerazvrstanih cesta , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Rashodi za materijal i energiju ,00 R Rashodi za usluge ,00 Aktivnost A A Održavanje vodovoda , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Rashodi za usluge ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima , , , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 Aktivnost A A Nabava opreme i višegodišnjih nasada , , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Postrojenja i oprema ,00 R Višegodišnji nasadi ,00 Aktivnost A A Održavanje i uređenje groblja , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Rashodi za materijal i energiju ,00 R Rashodi za usluge ,00 Glava Zaštita spomenika kulture , , ,00 Program A Zaštita spomenika na području Grada , , ,00 projekt A K Ulaganje u crkve na području Grada , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi ,00 R Kapitalne donacije - župama ,00 projekt A K Ulaganje u Utvrdu Grebengrad , , ,00 Izvor 5.1. OSTALE POMOĆI I DAROVNICE I 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00

14 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja ,00 Glava Otkup nekretnina i pripremni radovi , , ,00 Program A Nabava nefinancijske imovine , , ,00 Aktivnost A A Ulaganja u materijalnu imovinu Grada , , ,00 Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Materijalne imovine-prirodna bogatstva ( zemljište ) ,00 R Nematerijalna imovina ,00 Glava Izgradnja komunalne infrastrukture , , ,00 Program A Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture , , ,00 projekt A K Izgradnja i proširenje javne rasvjete , , ,00 I 5.2. OSTALE POMOĆI 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Građevinski objekti ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganje na nefinancijskoj imovini , , ,00 R Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- - Štuk-I faza ,00 R Dodatna ulaganja - božićna rasvjeta ,00 R Dodatna ulaganja - javne rasvjete ,00 projekt A K Izgradnja kanalizacije i odvodnje , , ,00 Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI I 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi , , ,00 R Kapitalne pomoći ( kanalizacija Grana, Možđenec i Gornje Makojišće ) ,00 R Kapitalne pomoći - projekt aglomeracije ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , ,00 R Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 projekt A K Sanacija odlagališta i gospodarenje otpadom , , ,00 Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI I 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , ,00 R Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ( divlja odlagališta) ,00 R Održivo gospodarenje otpadom ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00

15 R Ostali građevinski objekti - reciklažno dvorište ,00 R Ostali građevinski objekti - sanacija deponije otpada "Čret" ,00 R Postrojenja i oprema ,00 projekt A K Izgradnja i uređenje cesta, prometnih površina i parkirališta , , ,00 Izvor 5.2. I 4.3.OSTALE POMOĆI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I 1.1.OPĆI PRIHODI 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Ceste, željeznice i slični građevinski objekti-modernizacija i izgradnja cesta i ulica ,00 R Ceste,željeznice i slični građevinski objekti- nogostupi na području Novog Marofa ,00 R Ceste,željeznice i slični građevinski objekti-izgradnja i uređenje parkirališta ,00 R Ceste, željeznice i slični građevinski objekti- sanacija klizišta u Podevčevu ,00 Ceste,željeznice i slični građevinski objekti-izgradnja parkirališta i prodajnog prostora R u Mađarevu ,00 R Nematerijalna proizvedena imovina-evidencija komunalne infrastrukture ,00 projekt A K Uređenje i ulaganja na grobljima , , ,00 I 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 3 Rashodi poslovanja , , ,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna , , ,00 R Pomoći unutar općeg proračuna ,00 38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 R Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru Margečan 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Materijalna imovina - groblje Novi Marof ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Postrojenja i oprema ,00 R Građevinski objekti ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , ,00 R Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - nadstrešnice ,00 Glava Izgradnja društvene infrastrukture , , ,00 Program A Gradnja objekata društvene infrastrukture , , ,00 projekt A K Uređenje i opremanje zona za razvoj poduzetništva i razvoj Grada , , ,00 Izvor 7.1. I 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

16 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Zemljište ,00 R Nematerijalna imovina-prostorno planska dokumentacija ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 R Ostali građevinski objekti 0,00 projekt A K Rekonstrukcija-dogradnja Dječjeg vrtića u Novom Marofu , ,00 0,00 Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI I 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , ,00 0,00 R Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 R Dodatna ulaganja - energetska obnova ,00 projekt A K Ulaganje u društvene domove , , ,00 Izvor 5.2. OPĆE POMOĆI I 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine , , ,00 R Nematerijalna imovina - uređenje stare škole u Presečnu ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Građevinski objekti ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , ,00 R Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 projekt A K Izgradnja i razvoj širokopojasne infrastrukture (Internet) , , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , ,00 R Nematerijalna imovina ,00 projekt A K Legalizacija objekata u vlasništvu Grada ,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0,00 R Intelektualne i osobne usluge ,00 projekt A K Izgradnja prilaza za invalide ( upravna zgrada ) ,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja ne nefinancijskoj imovini ,00 0,00 0,00 R Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 Aktivnost A A Iskustvo prekogranične zajedničke baštine i raznolikosti biciklom 0,00 0,00 0,00

17 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 R Rashodi za usluge 0,00 Aktivnost A A Revitalizacija starog rukavca rijeke Bednje 0,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00 R Rashodi za usluge 0,00 Aktivnost A A Sanacija igrališta kod OŠ Podrute ,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0,00 R Rashodi za usluge ,00 Aktivnost A A Uređenje pila i okoliša u Sudovcu ,00 0,00 0,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi ,00 0,00 0,00 R Rashodi za usluge ,00 projekt A K Uređenje I kata upravne zgrade , ,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja ne nefinancijskoj imovini , ,00 0,00 R Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 projekt A K Ulaganje u Planinarski dom Grebengrad ,00 0,00 0,00 I 5.2. OSTALE POMOĆI 3 Rashodi poslovanja ,00 0,00 0,00 38 Ostali rashodi ,00 0,00 0,00 R Kapitalne donacije ,00 Članak 4. Proračun Grada Novog Marofa za godinu i projekcije za i godinu, objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", a stupaju na snagu 1. siječnja godine. KLASA:400-06/18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Mladen Benjak, ing.građ.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/03 URBROJ: Novi Marof, II.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/03 URBROJ: Novi Marof, II. REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/17-01/03 URBROJ: 2186-022-01-18-11 Novi Marof, 27. 12. 2018. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVOG MAROFA ZA 2018.

Више

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće

Више

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: 022-01/14-01/15 URBROJ: 238/02-02-14-1 Bistra, 28.02.2014. Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ( "Narodne novine"

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2019.GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac 2014. godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2019. GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

Na osnovi odredbi članka 108

Na osnovi odredbi članka 108 Na osnovi odredbi članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/13., 16/14. i 4/18.)

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-00, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU Na temelju odredbi

Више

Proracun za godinu

Proracun za godinu REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKO TROJSTVO OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta Općine

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 19. svibnja 2015. BROJ 7 SADRŽAJ : STR. OPĆINSKO VIJEĆE

Више

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU Srijeda, 2. rujna 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 11 VINKOVCI,

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: 881-162 GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipnja 2019. LIST IZLAZI PREMA POTREBI SLUŽBENI GLASNIK

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. 6 Prihodi poslovanja 12.299.300,00

Више

Službeni glasnik Grada Omiša indd

Službeni glasnik Grada Omiša indd SLUŽBENI GLASNIK Utorak, 28. svibnja 2019. GLASNIK GRADA OMIŠA Broj 5 - Strana 1 GRADA OMIŠA LIST IZLAZI PO POTREBI. Uredništvo: Trg kralja Tomislava 5 Telefon: 862-059, 862-360, Fax: 862-022 BROJ 5 Omiš,

Више

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc Temeljem članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.), članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03.,

Више

MergedFile

MergedFile Klasa: REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 20207 Mlini žiro: 2407000-86000 MB: 02554470 Šifra djelatnosti: 84 Ur.broj: Srebreno,, 0.05.208 Strana: IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 208/ U 208/

Више

PLAN I IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA I GLAVAMA (1) (2) Izvršeno do Plan za /12/2003 (2/1) 010 HRVATSKI SABOR , ,62 99,90 05

PLAN I IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA I GLAVAMA (1) (2) Izvršeno do Plan za /12/2003 (2/1) 010 HRVATSKI SABOR , ,62 99,90 05 010 HRVATSKI SABOR 178 527 694,00 178 343 616,62 99,90 05 Hrvatski sabor 178 527 694,00 178 343 616,62 99,90 3 Rashodi poslovanja 177 207 694,00 177 199 633,05 100,00 31 Rashodi za zaposlene 74 282 661,00

Више

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. 1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽADINA ZA RAZDOBLJE

Више

G O D I Š N J I O B R A Č U N

G O D I Š N J I      O B R A Č U N KLASA :551-06/03-01/01 URBROJ: REPUBLIKA 2186/016-01-03 HRVATSKA Lepoglava, VARAŽDINSKA 30.10.2003. ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 42250 Lepoglava G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU

Више

POSEBNI DIO KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PRORAČUN UKUPNO RASHODI / IZDACI ,00 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ,00 Glav

POSEBNI DIO KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PRORAČUN UKUPNO RASHODI / IZDACI ,00 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ,00 Glav POSEBNI DIO KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PRORAČUN 2018. UKUPNO RASHODI / IZDACI 17.333.280,00 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.238.800,00 Glava 1001 PREDSTAVNIČKO TIJELO 136.800,00 Program A01

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15),

Више

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada 2014. Broj 7 ISSN 1332-9626 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica

Више

POSEBNI DIO BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEX UKUPNO RASHODI / IZDACI , ,31 11,03 Razdjel 10 JEDINSTV

POSEBNI DIO BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEX UKUPNO RASHODI / IZDACI , ,31 11,03 Razdjel 10 JEDINSTV POSEBNI DIO BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEX UKUPNO RASHODI / IZDACI 15.530.301,50 1.713.589,31 11,03 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.273.800,00 1.105.909,24 33,78 Glava

Више

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel , fa

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel , fa ISSN 1845-9579 SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, 21.12.218. Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel. 819-, 819-11 fax. 841-465 GRADSKO VIJEĆE BROJ 12. 192. PRORAČUN Grada Duge

Више

BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Vrsta prihoda i primitka II Izmjene i dopune Razli

BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Vrsta prihoda i primitka II Izmjene i dopune Razli BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Vrsta prihoda i primitka Razlika Proračun 2017 1 2 3 4 5 6 PRIHODI POSLOVANJA 8.541.071 4.407.929,00

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/02-01-16-4 Muć,16.12.2016.godine II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2016. GODINU OBRAZLOŽENJE II.

Више

Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s

Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 11. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/8, 136/12 i 15/15) te članka 47. stavka 1. točka 6. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /13-01/01 URBROJ: Novi Marof, Na temel

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /13-01/01 URBROJ: Novi Marof, Na temel REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/13-01/01 URBROJ: 2186-022-01-14-10 Novi Marof,15.5.2014. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine"

Више

Šifra Naziv IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU IZMJENE I Opći prihodi i Prihodi za DOPUNE Vlastiti primici (državn

Šifra Naziv IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU IZMJENE I Opći prihodi i Prihodi za DOPUNE Vlastiti primici (državn PRORAČUNSKI KORISNIK Tehnički fakultet Rijeka Program A 621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI 30.819.583 26.552.183 4.037.400 0 110.000 120.000 0 0 3 RASHODI POSLOVANJA 30.586.583 26.552.183 3.847.400

Више

MergedFile

MergedFile 1/ 2 Obveznik: Adresa: Žiro račun: Klasa: Ur.broj: Mjesto i datum: Srebreno,, 15.03.2017 Matični broj: Šifra djelatnosti: 8411 PRORAČUN ZA 2017. GODINU OPĆI DIO rbr. 1 Prihodi Rashodi UKUPNO 63.696.616,00

Више

Financijski plan (1)

Financijski plan (1) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA - SPLIT ZA 2017. I 2018. I 2019. GODINU OPĆI DIO Prijedlog plana za 2017. za 2018. za 2019. PRIHODI UKUPNO 10.895.849 10.741.740

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-400, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općine Plitviĉka Jezera (Ţupanijski glasnik Liĉko-senjske

Више

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*10

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*10 FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU 2017. IZVORNI PLAN 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 2.190.118.795 2.567.778.155 2.615.225.317 119,41 101,85 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

Више

Broj travnja SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i

Broj travnja SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i Broj 2. www.jakovlje.hr 01. travnja 2019. SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 2.

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

Microsoft Word - gv38 Prve izmjene i dopune proračuna GZ za 2012.doc

Microsoft Word - gv38 Prve izmjene i dopune proračuna GZ za 2012.doc Gradsko vijeće Grada Zaboka temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o Proračunu («Narodne novine» br. 87/08.) i članka 30. alineje 3. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije«br.

Више

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13)

Више

glasnik indd

glasnik indd Broj 4. Godina XXII. 22. srpnja 2015. SADRŽAJ 1. Odluka o odabiru zakupitelja nekretnine DV Pušća i organiziranje rada dječjeg vrtića ; 2. Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovne škole

Више

Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO 01.01.-31.10.16. IZNOS

Више

GlasnikBistra_0614.indd

GlasnikBistra_0614.indd SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BISTRA Broj 6 Godina XIX. 21.12.2014. ISSN 1848-4948 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Bistra za razdoblje 2014.-2020. godine... 3 2. III Izmjena

Више

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (» Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika

Више

(Microsoft Word - GODI\212NJI IZVJE\212TAJ O IZVR\212ENJU PRORA\310UNA OB ZA 2017.G..doc)

(Microsoft Word - GODI\212NJI IZVJE\212TAJ O IZVR\212ENJU PRORA\310UNA OB ZA 2017.G..doc) REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA OPĆINA BRINJE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 400-08/18-01/01 UR.: 2125/04-18-02 Brinje, 29. ožujka 2018. godine Na temelju članka 108.,110. i 112. Zakona o proračunu (N/N

Више

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Datum: 15.01.2016 OIB: 30539824321 REALIZACIJA PRORAČUNA Od 01.01.2015 do 31.12.2015 Vrijeme: 13:47 VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 2.604.500,00 2.351.529,12

Више

Microsoft Word - SADRŽAJ 32.doc

Microsoft Word - SADRŽAJ 32.doc S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN 1847-6260 PAZIN, 19. prosinca 2013. GODINA: XXXIX CIJENA: 30,00 KN BROJ: 32 IZDAVAČ:

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA BROJ: 7 Godina XXIII Varaždin, 29. rujna List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D

ISSN SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA BROJ: 7 Godina XXIII Varaždin, 29. rujna List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2016. BROJ: 7 Godina XXIII Varaždin, 29. rujna 2016. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 93. Izmjene i dopune Proračuna

Више

Na temelju odredbe članka 32

Na temelju odredbe članka 32 Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ČAĐAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Godina XXIII Čađavica, 28. rujna 2016. Broj 6. S a d r ž a j AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA stranica 1. Odluka o usvajanju polugodišnjeg

Више

Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja

Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja GLASNIK OPĆINE LASINJA SLUŽBENO GLASILO OPĆINE LASINJA Izlazi prema potrebi Broj 5. Godina IV. Lasinja, S A D R Ž A J OPĆINSKO VIJEĆE Str. - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja

Више

Microsoft Word - Odluka i obrazloženje Izmjena za 2009._fin.plan.doc

Microsoft Word - Odluka i obrazloženje Izmjena za 2009._fin.plan.doc SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2009. GODINU Zagreb, travanj 2009. OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG

Више

Broj 6. Godina XXI. 24. studeni SADRŽAJ 1. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Pušća za razdoblje od

Broj 6. Godina XXI. 24. studeni SADRŽAJ 1. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Pušća za razdoblje od Godina XXI. 24. studeni 2014. SADRŽAJ 1. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Pušća za razdoblje od 01.01.- 30.06.2014. godine; 2. Zaključak o doznaci financijskih sredstava

Више

proracun 2013

proracun 2013 Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka 35. Statuta Grada Sinja ("Službeni glasnik Grada Sinja" br. 10/09) Gradsko vijeće Grada Sinja na 31. sjednici održanoj dana

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: 4 PAŠMAN, 29. rujna godine GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećn

SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: 4 PAŠMAN, 29. rujna godine GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećn SLUŢBENI GLASNIK OPĆINE PAŠMAN BROJ: PAŠMAN, GODINE: II AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PAŠMAN Odluka o prestanku mandata vijećniku Damiru Maziću i verifikaciji mandata zamjenici vjećnika...2 Polugodišnji

Више

Godina III

Godina III Godina XXI Beli Manastir, 29. ožujka 2019. godine Broj 4 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA Str. Str. 19. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018.

Више

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si 2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja 2019. GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za godinu za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. godine

Више

Grad Prelog Proračun Grada Preloga za godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac godine

Grad Prelog Proračun Grada Preloga za godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac godine Grad Prelog Proračun Grada Preloga za 2018. godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac 2017. godine Poštovane građanke i građani Grada Preloga, Pred Vama se nalazi Vodič za građane Proračuna Grada Preloga

Више

SADRŢAJ: Broj 8/ rujna AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

SADRŢAJ: Broj 8/ rujna AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ SADRŢAJ: Broj 8/2018. 13. rujna 2018. AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proraĉuna Grada Paga za 2018. godinu.2

Више

1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada

1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada 1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada isplaćena su sredstva kako slijedi: Donositelj odluke

Више

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi OBRAZLOŽENJE A I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca 2015. godine Proračun Grada Daruvara za koji ukupno iznosi 36.100.353 kn prihodi

Више

GODINA XIX Vukovar, 1. listopada Broj 9 AKTI GRADSKOG VIJEĆA Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ( Narodne no

GODINA XIX Vukovar, 1. listopada Broj 9 AKTI GRADSKOG VIJEĆA Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ( Narodne no GODINA XIX Vukovar, 1. listopada 019. Broj 9 AKTI GRADSKOG VIJEĆA Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08, 136/1 i 15/15) i članka 3. stavak 1.

Више

BILJEŠKE Bilješka br. 1 Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-prosinac godine iznose ,22 kuna i za 1,22% su manji u odnosu na isto razd

BILJEŠKE Bilješka br. 1 Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-prosinac godine iznose ,22 kuna i za 1,22% su manji u odnosu na isto razd BILJEŠKE Bilješka br. 1 Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine iznose 17.621.292,22 kuna i za 1,22% su manji u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Ukupni rashodi iznose 17.754.783,61

Више

IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*100 6 PRIHODI POSLOVANJA

IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 207. PLAN 2 3 4 5=4/2*00 6=4/3*00 6 PRIHODI POSLOVANJA 2.94.57.336 2.793.598.098 2.70.426.548 93,0 97,02 7 FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA GODINU PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I. OPĆI DIO

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

pr_ras_w_rpt_54.rpt

pr_ras_w_rpt_54.rpt IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 godine Obrazac: PR-RAS Datum:29.1.2019 GRAD ZAGREB Vrijeme: 13:25 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ

Више

Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2017 godinu

Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2017 godinu REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: 400-08/18-01/1 URBROJ: 2103/01-01-18-2 Bjelovar, 31.prosinac 2017. Gradskom Vijeću - ovdje PREDMET: izvještaj o preraspodjeli

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8531 Opće srednje obrazovanje iznosi

Више

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls)

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje iznosi u

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno

Више

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02217, MB: 03328562 PRAVNI FAKULTET RIJEKA Razina: 11,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. Račun iz rač. plana za razdoblje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Fin izvjest I-XII 2014.xls

Fin izvjest  I-XII 2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02493, MB: 03328686 SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA Razina:

Више

Službeni glasnik Grada Imotskog broj indd

Službeni glasnik Grada Imotskog broj indd Petak, 19. srpnja 2019. SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Broj 6 - Strana 1 UREDNIK: IVICA ŽUŽUL, dipl. iur. List izlazi po potrebi UREDNIŠTVO: Ante Starčevića 23, 21260 IMOTSKI Telefon: 021/841-125, Fax:

Више

(Izvr\232enje prora\350una.pdf)

(Izvr\232enje prora\350una.pdf) ISSN 849-98 Bakar, 9. rujna 7. Broj: /7 Godina: 7 SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 9, 5 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi: po potrebi Web: http://www.bakar.hr

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

Microsoft Word - Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuan Općine Konavle 2013., opći i posebni dio.doc

Microsoft Word - Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuan Općine Konavle 2013., opći i posebni dio.doc Na temelju odredbi članka 19. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/8 i 136/12), članka 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13), te članka 31.

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 095 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

Prorac.xls

Prorac.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca

Више

Prorac (version 1).xls

Prorac (version 1).xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 14275, MB: 03102882 OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR Razina: 31,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31.

Више

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: 03950557 OIB:58748387962 Broj RKP-a: 19302 Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2014. DO

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 37603 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 06099, MB: 03220338 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Razina:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Proracun DV_2014.xls

Proracun DV_2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 25273, MB: 03272117 Dječji vrtić MALI PRINC Razina: 21,

Више