1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3."

Транскрипт

1 1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3. Закон о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС бр. 30/2010) 4. Закон о управним споровима («Сл. гласник РС» бр. 111/2009) 5. Закон о прекршајима («Сл.гласник РС» бр. 65/13) 6. Закон о инспекцијском надзору («Сл.гласник РС» бр. 36/15) 7. Закон о становању и одржавању зграда («Сл.гласник РС»104/16) 8. Одлука о градској управи («Сл. лист града Панчева» бр. 13/2014 пречишћен текст и 12/16) 9. Статут града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 25/15 -пречишћен текст и 12/16) ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 1. Закон о комуналним делатностима ( Сл.гласник РС бр. 88/2011 и 104/2016) 2. Закон о трговини («Сл.гласник РС» бр. 53/10 и 10/13) 3. Закон о туризму («Сл.гласник РС»36/2009, 88/2010, 99/2011 др.закон 93/2012 i 84/2015) 4. Закон о оглашавању(«сл.гласник РС»6/16) 5. Одлука о комуналној инспекцији («Сл. лист града Панчева бр. 2/13 и 6/14) 6. Одлука о одређивању комуналних делатности («Сл. лист општине Панчево» бр. 3/00) 7. Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчева («Сл. Лист града Панчева» бр. 6/14, 22/16) 8. Одлука о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и другим предметима са јавних површина ( Сл. Лист града Панчева бр. 18/13) 9. Одлука о општим условима уређивања насељених места на територији града Панчева («Сл. лист општине Панчево» бр. 4/96, 11/96, 7/99, 5/04 и «Сл. лист града Панчева» бр. 6/14 и 9/14) 10. Одлука о одржавању чистоће и управљању отпадом «Сл. лист града Панчева» бр. 6/14) 11. Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града Панчева («Сл. Лист града Панчева» бр. 18/2015) 12. Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода ( Сл. лист града Панчева» бр 26/11-Пречишћен текст, 13/13 и 6/14) 13. Одлука о држању домаћих животиња («Сл. лист града Панчева» бр. 21/2010 и 6/14) 14. Одлука о производњи и дистрибуцији воде («Сл. лист општине Панчево» бр. 3/98, 7/99, 11/05 и 2/08 и Сл.лист града Панчева 33/11, 6/14) 15. Одлука о зеленим површинама на територији града Панчева(«Сл. лист града Панчево» бр. 11/15) 16. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева (»Сл. лист града Панчева» 19/15, 26/15) 17. Одлука о пијацама Пречишћен текст ( Сл. лист града Панчева» бр 26/11, 6/14) 18. Одлука о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража ( Сл. лист града Панчева» бр 28/15, 4/16, 7/16, 9/16, 14/16) 19. Одлука о обезбеђивању јавног осветљења ( Сл. лист града Панчева» бр 18/13, 6/14) 20. Одлука о сахрањивању и гробљима («Сл. лист града Панчева» бр 14/15, 22/16) 21. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама («Сл. лист града Панчева, 7/2011, 11/11-исправка, 18/13, 6/14 и 19/14)- 22. Одлука о локалним комуналним таксама («Сл. лист града Панчева» бр. 2/2014-пречишћен текст, 6/14, 29/14, 4/15, 38/15, 14/16) 23. Одлука о градским административним таксама ( Сл. Лист града Панчева бр. 16/2008, 26/2009, 25/2010, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15) 24. Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева ( Сл.лист града Панчева бр. 38/16) 25. Одлуку о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене ( Сл. Лист града Панчева бр. 29/14-28/15) 26. Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Панечева («Сл. лист града Панчева» бр. 18/2013, 6/14) 27. Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима ( Сл.лист града Панчева бр. 5/14) 28. Одлука о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 21/2010, 6/14 )

2 29. Одлука о облику и начину остваривање сарадње Комуналне полиције и инспекцијских служби града Панчева ( Сл.лист града Панчева бр. 23/2009) 30. Одлукa о уступању извођења радова уклањања објеката или дела објекта и уклањања предмета и ствари по основу извршних решења( Сл.лист града Панчева бр. 28/2015) 31. Одлука о економски најнижој цени по којој се ауто такси превоз путника мора обављати на подручју града Панчева ( Сл.лист града Панчева бр. 36/2011, 5/14 ) 32. Одлука о уређењу фасада ( Сл.лист града Панчева бр. 36/2011 ) 33. Oдлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Панчева -пречишћен текст ( Сл.лист града Панчева бр. 4/2010 и 6/14 ) 34. Одлука о одређивању комуналних делатности у насељеним местима на територији града Панчев ( Сл. Лист града Панчева бр. 6/14) 35. Одлука о распореду радног времена у Градској управи града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 24/09 и 26/11) 36. Одлука о одређивању простора примерених за одржавање јавних скупова на подручју града Панчева ( Сл. Лист града Панчева бр. 24/11, 7/16) 37. Одлука о постављању понтона на делу обале и водног простора града Панчева ( Сл. Лист града Панчева бр. 9/16) 38. Правилник о условима за постављање привремених монтажних објеката на површинама јавне намене ( Сл. Лист града Панчева бр. 18/15) Планови: 39. План за постављање покретних објеката и уређаја и банкомата на површинама јавне намене ( Сл. Лист града Панчева бр. 18/15, 28/15) ОДЕЉЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 1. Закон о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14) 2. Закон о становању и одржавању зграда («Сл.гласник РС»104/16) 3. Закон о озакоњењеу објеката ( Сл.гласник РС бр 96/15) Уредбе: 4. Уредба о одржавању стамбених зграда и станова («Сл.гласник РС» бр. 43/93) 5. Одлука о условима и мерама које је потребно спроводити и обезбедити приликом рушења објеката («Сл. лист града Панчева» 20/2010, 6/14) 7. Правилник о изради и одржавању катастра непокретности ( Сл.Гласник РС бр. 66/99) ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 1. Закон о јавним путевима («Сл.гласник РС»,бр. 101/05 и 123/07) 2. Закон о превозу у друмском саобраћају («Сл.гласник РС»,бр. 46/95, 66/01, 61/05,91/05, 62/06 и 31/11) 3. Закон о превозу путника у друмском саобраћају ( Сл.гласник РС бр. 68/15) 4. Закон о превозу терета у друмском саобраћају ( Сл.гласник РС бр. 68/15)

3 5. Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа («Сл.гласник РС»,бр. 71/06) 6. Правилник о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта («Сл.гласник РС»,бр.20/96, 18/04, 56/05 и 11/06) 7. Правилник о техничким нормативима за експлоатацију и редовно одржавање мостова («Сл.лист СРЈ»,бр. 20/92) 8. Правилник о садржини, издавању и вођењу путних налога и еведницији о издатим путним налозима («Сл.гласник РС»,бр. 20/96, 32/2010) 9. Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева ( Сл.лист града Панчева бр. 38/16) 10. Одлука о јавном градском линијском превозу путника («Сл.лист града Панчева, бр. 5/14) 11. Одлука о превозу за сопствене потребе лица и ствари у друмском саобраћају на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева бр.22/2009) 12. Oдлука о ванлинијском и ауто-такси и превозу путника («Сл.лист града Панчева, бр. 5/14) 13. Одлука о некатегорисаним путевима на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева, бр. 7/16) 14. Одлука о такси превозу путника на територији града Панчева («Сл.лист града Панчева, бр. 7/16) 15. Одлука о уређењу саобраћаја на територији града Панчева ( Сл.лист града Панчева бр. 38/16) 16. Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима ( Сл.лист града Панчева бр. 5/14 и 4/16) ОДЕЉЕЊЕ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 1. Закон о основама система образовањаи васпитања ( Службени гласник РС бр. 72/09,52/11,55/13 ) 2. Закон о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС бр. 36/15 ) 2. Закон о средњем образовању и васпитању ( Службени гласник РС бр. 55/13 ) 3. Закон о основном образовању и васпитању ( Службени гласник РС бр. 55/13 ) 4. Закон о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС бр. 18/10 ) 5. Закон о образовању одраслих ( Службени гласник РС бр. 55/13 ) 6. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима ( Службени гласник РС бр. 68/15 ) 1. Правилници о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи основној и средњој школи 2. Правилници о оцењивању у основној и средњој школи 3. Правилници о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној и средњој школи 4. Правилници о простору, опреми и наставним средствима у основној и средњој школи 5. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима 6. Правилник о лиценци 7. Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника 8. Правилници о наставним плановима и програмима за основну и средњу школу ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУГЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. Закон о заштити животне средине ( Сл. гласник РС, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 др. закон, 72/2009 др. закон, 43/2011 одлука УС и 14/2016) 2. Закон о процени утицаја на животну средину ( Сл. гласник РС, бр. 135/2004 и 36/2009) 3. Закон о заштити ваздуха ( Сл. гласник РС, бр. 36/2009 и 10/2013) 4. Закон о заштити од буке у животној средини ( Сл. гласник РС, бр. 36/2009 и 88/2010) 5. Закон о управљању отпадом ( Сл. гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016) 6. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ( Сл. гласник РС, бр. 36/2009)

4 7. Закон о заштити природе ( Сл. гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016) 8. Закон о хемикалијама ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) 9. Закон о инспекцијском надзору ( Сл. гласник РС, бр. 36/2015) 10. Закон о општем управном поступку ( Сл. лист СРЈ, бр. 33/97, 31/01 и Сл. гл. РС, бр. 30/10) 11. Закон о прекршајима ( Сл. гласник РС, 65/2013 и 13/2016) Уредбе и правилници који произилазе из горе наведених закона: 1. Уредба о одлагању отпада на депоније ( Сл. гласник РС, бр. 92/2010) 2. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ( Сл. гласник РС, бр. 71/2010) 3. Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ( Сл. гласник РС, бр. 96/2009) 4. Правилник о образцу документа о кретању отпада и упуству за његово попуњавање ( Сл. гласник РС, бр. 114/2013) 5. Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе ( Сл. гласник РС, бр. 61/2010) 6. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ( Сл. гласник, бр. 56/2010) 7. Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину ( Службени гласник РС, бр. 69/2005) 8. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ( Сл. гласник РС, бр. 75/2010) 9. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ( Сл. гласник РС, бр. 72/2010) 10. Правилник о методологији за одређивање акустичних зона ( Сл. гласник РС, бр. 72/2010) 11. Уредба о утврђивању програма системског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од до године ( Сл.гласник РС, бр.105/15) 12. Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућег зрачеса у животној средини ( Сл. гласник РС, број 104/09) 13. Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса ( Сл. гласник РС, број 104/09) 14. Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ( Сл. гласник РС, број 104/09) 15. Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања ( Сл. гласник РС, број 104/09) 16. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање ( Службени гласник РС, број 6/16) 17. Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања ( Службени гласник РС, број 5/16) 18. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим из постројења за сагоревање ( Службени гласник РС, број 111/15) 19. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Службени гласник РС, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) Градске одлуке: 20. Одлука о одређивању акустичних зона и заштити од буке на територији града Панчева ( Сл. лист града Панчева, бр. 19/15) Сви остали прописи из области заштите животне средине могу се преузети на сајту Министарства пољпривреде и заштите животне средине, линк: ОБЛАСТ СПОРТА 1. Закон о спорту (Сл.гл.Р.С. 10/2016) 2. Правилник о измени и допунама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта (на основу члана 120.став 2,тачка 2 Закон о спорту 10/16)

5 3. Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србије (члан 120.тачка 1. став2,тачка 1 Закон о спорту 10/16) 4. Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију (члан 120,став 2, тачка 3 Закон о спорту 10/16) 5. Правилник о спортским гранама у Републици Србији (члан 120.став 2,тачка 2 Закон о спорту 10/16 и члан 17, став 4 и члан 24. став 2 Закон о Влади (сл.гл. Р. С. бр. 55/05;71/05-исправка;101/07;65/08;16/11;68/12-УС;72/12;7/14-Уси 44/14)

Одлука о одржању чистоће

Одлука о одржању чистоће ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА 1. СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР - Закон о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' бр.

Више

Vodic za pristup informacijama god_

Vodic za pristup informacijama god_ CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Sekretarijat za inspekcijske poslove VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SEKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE Bijelo Polje, avgust 2019. godina 2 Na osnovu čl.11 Zakona

Више

Microsoft Word - PLAN-RADA-INSPEKCIJA-ODELJENJA-ZA-INSPEKCIJSKE-POSLOVE-ZA-2017.GOD

Microsoft Word - PLAN-RADA-INSPEKCIJA-ODELJENJA-ZA-INSPEKCIJSKE-POSLOVE-ZA-2017.GOD РEПУБЛИКA СРБИJA OПШTИНA НEГOTИН OПШTИНСКA УПРAВA ГOДИШЊИ ПЛAН ИНСПEКЦИJСКOГ НAДЗOРAA ЗA 2017.ГOДИНУ OДEЉEЊA ЗA ИНСПEКЦИJСКE Нeгoтин, Oктoбaр, 2016 1 СAДРЖAJ: 1.Увoд 2.Oргaнизaциoнa структурa 3.Плaн и

Више

Општинска Управа СЈЕНИЦА Служба за инспекцијске послове Инспектор за заштиту животне средине Предлог Плана инспекцијског надзора инспектора за зштиту

Општинска Управа СЈЕНИЦА Служба за инспекцијске послове Инспектор за заштиту животне средине Предлог Плана инспекцијског надзора инспектора за зштиту Општинска Управа СЈЕНИЦА Служба за инспекцијске послове Инспектор за заштиту животне средине Предлог Плана инспекцијског надзора инспектора за зштиту животне средине Послове надзора из адлежности инспекције

Више

ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ И

ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ И ОПШТИНА ПРИБОЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Предмет: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

Више

Microsoft Word - ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2017.docx

Microsoft Word - ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 2017.docx РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЛАПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА ЛАПОВО ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017. ГОДИНУ Одељења за урбанизам, имовинско-правне и стамбенокомуналне делатности Комунални инспектор и инспектор

Више

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бач ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗАУРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И КОМУНАЛНО

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бач ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗАУРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И КОМУНАЛНО Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бач ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗАУРБАНИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ Број: 347-1-4/2018-IV -02 ПЛАН РАДА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ПОСЛ. БРОЈ: 501-1/ ДАТУМ: ДК ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ Н

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ПОСЛ. БРОЈ: 501-1/ ДАТУМ: ДК ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ Н РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ПОСЛ. БРОЈ: 50-/209-0 ДАТУМ: 6.0.209. ДК ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ OПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Нови Бечеј ОПШТИНСКА УПРАВА Одсек за урбанизам, стамбенокомуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине Комунална инспекција Дана: 04.01.2017.године

Више

(Microsoft Word - plan rada inspektor z\236s 2019.docx)

(Microsoft Word - plan rada inspektor z\236s 2019.docx) Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЛЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број: 501-sl/17-I

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

Страна 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: 27.03.2018.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 146. Закона о планирању

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА ГОДИНЕ С Е Н Т А БРОЈ 7. ГОДИНА XLVIII 08. МАЈА 2013. ГОДИНЕ С Е Н Т А 79. На основу члана 7. и 36. став 1. Закона о превозу и друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIX 29. март 2007. г., XXXIX. évfolyam 2. szám Topolya, 2007. március 29. Број 2. 29.03.2007. СТРАНА 10. OLDAL 2007.03.29. 2. szám 12.

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

program rada 2016.god.[283]

program rada 2016.god.[283] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2016.GODINU Bijelo Polje, 30.12. 2015.godine Program rada za 2016 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-9706

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br /1 Bijelo Polje, godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAV CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Uprava javnih prihoda Br.08 7534/1 Bijelo Polje, 03.09.2019. godine VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU UPRAVE JAVNIH PRIHODA Na osnovu čl.11 Zakona o slobodnom pristupu

Више

program rada 2017.god.[285]

program rada 2017.god.[285] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2017.GODINU Bijelo Polje, 29.12. 2016.godine Program rada za 2017 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-12076

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode] Radionica o transpoziciji i implementaciji Direktive o vodi za piće (DWD 98/83/EC) i Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD 91/271/EEC) u Crnoj Gori, 26. novembar 2012. Transpozicija

Више

osfsdfjksdjf

osfsdfjksdjf СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОДИНА X - БРОЈ 7 П ЕТР ОВ АЦ Н А М Л АВ И 09. о к тобар 2015. године Б е с п л а т а н п р и м е р а к 1. На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана 32. Закона о локалној

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОСЛ. БРОЈ: /2019-I ДАТУМ: 6.03.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОСЛ. БРОЈ: /2019-I ДАТУМ: 6.03. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОСЛ. БРОЈ: 501-11/2019-I ДАТУМ: 6.03.2019. ДК ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ AД Поступајући по захтеву DE-VAS PROJEC

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ AД Поступајући по захтеву DE-VAS PROJEC РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ AД Поступајући по захтеву DE-VAS PROJECT DOO Turija (МБ: 21106437, ПИБ: 108988970) из Турије,

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по

Број године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште Број 19. Излази по по Број 1. 0.0.. године Службени лист Општине Житиште страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXXI Житиште 0.0.. Број 1. Излази по потреби страна 1. На основу члана. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XV БРОЈ 6, 21. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 69. На основу члана 192. Закона о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС, бр.

Више

Страна 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2019 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2019 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.03.2019.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2019 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 32. Закона о локалној

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

Odluka o administrativnim taksama

Odluka o administrativnim taksama Na osnovu člana 1. stav 3. Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG", br. 55/03 od 01.10.2003, 46/04 od 09.07.2004, 81/05 od 29.12.2005, 02/06 od 18.01.2006, "Sl.list Crne Gore", br. 22/08 od 02.04.2008,

Више

Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br. 42/03

Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave (Sl.list RCG, br. 42/03 Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br. 42/03 i Sl.list CG, 5/08, 51/08, 74/10, 01/15, 78/15, 3/16

Више

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА Одељење за привреду и Л.Е.Р Број: Дана године Куршумлија И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ ЗА 20

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА Одељење за привреду и Л.Е.Р Број: Дана године Куршумлија И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ ЗА 20 Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА Одељење за привреду и Л.Е.Р Број:01-501-1 Дана.21.01.2019 године Куршумлија И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ На основу чл. 44. Закона о инспекцијском

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-16667-LOC-1/2018 Заводни број: 05-353-117/2018

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-14872-LOC-1/2016 Заводни број: 05-353-62/2016

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/2019 17.6.2019. године Датум оглашавања: 18.6.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 3.7.2019. године Градска

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Цен

УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Цен УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињене процедуре у Министарству

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019.ГОДИНУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ На о

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019.ГОДИНУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ На о РЕПУБЛИК СРБИЈ П ВОЈВОДИН ГРД ПНЧЕВО ГРДСК УПРВ ГОДИШЊИ ПЛН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НДЗОР З 209.ГОДИНУ СЕКРЕТРИЈТ З ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ На овај План је Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН РЕГИСТАР ЗА 2017. ГОДИНУ 31.12.2017. године Ред. бр. Назив ред. бр. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ број стране бр. сл. листа СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН 1 Измене Програма за унапређење услова

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-23318-LOCН-2/2017 Заводни број: 05-353-126/2017

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систе

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систе ГОДИНА IX БРОЈ 13 СМЕДЕРЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ 294. ГРАДОНАЧЕЛНИК На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском систему 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93 /2 2, 62/13 и 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), чл.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ KИКИНДА Година 50. дана године Број: 5. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1. На основу одредбе члана 51. Статута општине Кикинда (

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ KИКИНДА Година 50. дана године Број: 5. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1. На основу одредбе члана 51. Статута општине Кикинда ( СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ KИКИНДА Година 50. дана 20.02.2015. године Број: 5. 1. На основу одредбе члана 51. Статута општине Кикинда ( Службени лист општине Кикинда, број 4/06-пречишћени текст, 2/08, 19/08,

Више

ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ (за период од до године) Књажевац, jануар године

ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ (за период од до године) Књажевац, jануар године ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ (за период од 01.01. до 31.12.2016. године) Књажевац, jануар 2017. године И З В Е Ш Т А Ј И Н С П Е К Ц И Ј С К О Г Н А ДЗ О Р А ГРАЂЕВИНСКЕ

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-17732-LOC-1/2017 Заводни број:

Више

-

- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША ГОДИНА XXVII - БРОЈ 5 НИШ, 29. јануар 2019. Цена овог броја 40 динара Годишња претплата 5000 динара ГРАД НИШ ГРАДСКО ВЕЋЕ 1. На основу члана 19 став 2 Закона о безбедности саобраћаја

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2017-у

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2017-у ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2017-у ГОДИНУ I УВОД Годишњи план рада инспекцијског надзора

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erk

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erk РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erker inženjering d.o.o. (ПИБ 100713535, матични број

Више

године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПО

године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПО 30.10.2018. године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ Порез на имовину 1. Порез на Закон о порезу на

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла 2016. године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 28. - Решење о закључењу Јединственог бирачког

Више

I Konačna verzija

I  Konačna verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца грађевинска

Више

Број: VIII /09

Број: VIII /09 Република Србија Г Р А Д Б Е О Г Р А Д ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Oдсек за грађевинске послове Булевар Михаила

Више

Na osnovu clana 31

Na osnovu clana 31 Na osnovu člana 31. Statuta opštine Tivat ( Službeni list RCG - opštinski propisi br.40/04 i 26/06), i čl.148. Poslovnika o radu Skupštine (Sl.list RCG- opštinski propisi br.8/05,2/06 i 34/08) Skupština

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ко обезбеђује опште услове за трајно и континуирано обављање комуналних делатности? ОПШТИНА, ОДНОСНО ГРАД! Ко обезбеђује организовано и трајно обављање и развој комуналних делатности? ОПШТИНА, ОДНОСНО

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.март године страна 27 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ Година XXVIII Бр март 2

Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.март године страна 27 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ  Година XXVIII Бр март 2 Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.март 2019. године страна 27 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ www.aleksinac.org Година XXVIII Бр. 4 14. март 2019. године Бесплатан примерак На основу члана 29.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 119. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар''

Више

Број: VIII /09

Број: VIII /09 Република Србија Г Р А Д Б Е О Г Р А Д ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Oдсек за грађевинске послове Булевар Михаила

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРУЖАОЦА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ОПШТИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Назив јединице локалне самоуправе

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРУЖАОЦА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ОПШТИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Назив јединице локалне самоуправе ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРУЖАОЦА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ОПШТИ ПОДАЦИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Назив јединице локалне самоуправе (ЈЛС) ОПШТИНА ЋУПРИЈА Укупна површина ЈЛС (у км )

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Молим да региструјете

Више

број 1 2

број 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 На основу чланова 4. и 141. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016) и члана 72. Статута општине Ћуприја

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-24852-LOCН-2/2018 Заводни број: 05-353-214/2018

Више

Microsoft Word - registar objavljenih propisa u 2014 godini.doc

Microsoft Word - registar objavljenih propisa u 2014 godini.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Р Е Г И С Т А Р ЗА 2014. ГОДИНУ 31.12.2014. године Ред. бр. Назив СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ред. бр. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1 Одлука о другим изменама и допунама Статута Општине

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

П р е д л о г

П р е д л о г НАЦРТ О Д Л У К А О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Београда За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са

Више

IPPC zahtev[1] [Compatibility Mode]

IPPC zahtev[1] [Compatibility Mode] ПРИМЕНА IPPC ДИРЕКТИВЕ У СРБИЈИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ qзакон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл. Гласник РС, број 135/2004) Уређује услове и поступак издавања

Више

ZST_1_Odlucivanje_o_potrebi_procene_uticaja_na_zivotnu_sredinu_Propisani_obrazac

ZST_1_Odlucivanje_o_potrebi_procene_uticaja_na_zivotnu_sredinu_Propisani_obrazac РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правнепослове Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине

Више

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О РЕГИСТАР ЗА 2014. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2014. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 46. Годишњи програм заштите,

Више

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА Република Србија Аутономна покрајина Војводина Град Панчево Градска управ

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА Република Србија Аутономна покрајина Војводина Град Панчево Градска управ КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА Република Србија Аутономна покрајина Војводина Град Панчево Градска управа Секретаријат за инспекцијске послове Одељење инспекције

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list

Microsoft Word - Sluzbeni list СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 13/2018 ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 22. март 2018. године ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕЛИЛО НАДЗОРНИ ОДБОР Трг Бранка Радичевића 1 Број : 42/2018 Датум: 26. фебруар 2018. године

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-7346-LOCН-3/2016 Заводни број: 05-353-95/2016

Више

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 30.11.2018.год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'',бр.62/06...96/17-усклађени

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa Општинска управа OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО-СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-25495-1/2018 Заводни број: 05-353-197/2018

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ АПРИЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК општине Књажевац, број 2/2009), Општинско веће, на седници одржано

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ АПРИЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК општине Књажевац, број 2/2009), Општинско веће, на седници одржано СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 05 03. АПРИЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИЕРАК општине Књажевац, број 2/2009), Општинско веће, на седници одржаној дана 1.4.2019. године, донело је ПРОГРА 1 Општинска

Више

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAREDNOG BROJA SPECIFIČNOSTI JAVNIH NABAVKI U USTANOVAMA IZDVAJAMO KOMENTAR ZAKONA

Више

ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА БРОЈ 7 На основу члaна 12., 21., 38. и 116. Статута општине Осечина (''Општински с

ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА БРОЈ 7 На основу члaна 12., 21., 38. и 116. Статута општине Осечина (''Општински с ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 12.10.2018. БРОЈ 7 I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Основне школе Браћа Недић Осечина за школску 2017/2018 годину II Закључак доставити Основној школи

Више

Година LIV Број 33/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о лока

Година LIV Број 33/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о лока Година LIV Број 33/2018 301 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-21323-LOC-1/2018 Заводни број:

Више

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ БАЊА ЛУКА Трг Републике Српске 1 Број: /17 Дат

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ БАЊА ЛУКА Трг Републике Српске 1 Број: /17 Дат Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ БАЊА ЛУКА Трг Републике Српске 1 Број: 15.04-962-109/17 Датум: 05.12.2017. године Министарство за просторно уређење,

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА 114. Закључак

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 9 01.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник Р

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 9 01.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник Р СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 9 01.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012,

Више