SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA U ŠAPCU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA U ŠAPCU"

Транскрипт

1 ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА НИКОЛА ТЕСЛА КОСТОЛАЦ ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА НИКОЛА ТЕСЛА КОСТОЛАЦ КОСТОЛАЦ, јануар године

2 Садржај I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ... 4 II ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ... 4 Служба управе... 5 Служба наставе... 5 Службa стручних сарадника... 5 Административно-финансијска служба... 5 Служба исхране... 6 Служба одржавања... 6 Служба обезбеђења без оружја... 6 III СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА... 6 Групе послова и задатака по звањима извршилаца... 7 Опис послова и задатака... 8 Услови које извршилац треба да испуњава у обављању послова и задатака... 8 Послови и задаци при чијем обављању запослени има посебна овлашћења и одговорности... 9 Начин заснивања радног односа... 9 Послови и задаци које обављају инвалиди рада Служба управе Директор школе са домом ученика Помоћник директора установе Помоћник директора у установи ученичког стандарда Секретар Служба наставе Организатор практичне наставе/вежби и наставе у блоку Српски језик и књижевност Енглески језик Руски језик Физика Математика Хемија Филозофија Устав и права грађана Биологија Географија Историја Ликовна култура Музичка уметност Грађанско васпитање Верска настава Социологија Рачунарство и информатика Физичко васпитање Наставник предметне теоријске наставе из области електротехнике Наставник предметне теоријске наставе из области машинства и обраде метала Наставник предметне теоријске наставе из области рударства и геологије Наставник практичне наставе из области електротехнике Наставник практичне наставе из области машинства и обраде метала Наставник практичне наставе из области рударства и геологије

3 Наставник блок практичне наставе из области машинства и обраде метала обука вожње - теоретски део Наставник блок практичне наставе из области машинства и обраде метала обука вожње - практични део Помоћни наставник у подручју рада електротехника Помоћни наставник у подручју рада машинство и обрада метала Васпитач у дому ученика Служба стручних сарадника Педагошко психолошка служба Педагог Психолог Библиотечка служба Библиотекар Административно-финасијска служба Технички секретар Референт за правне, кадровске и административне послове - административни радник Координатор финансијских и рачуноводствених послова Благајник-обрачунски радник Служба исхране Главни кувар/шеф кувар у дому ученика Кувар/посластичар у дому ученика Помоћни кувар помоћни радник у кухињи Магационер Служба одржавања Техничар одржавања информационих система и технологија Домар/мајстор одржавања Техничар инвестиционог/техничког одржавања/одржавања уређаја и опреме Радник за одржавање хигијене - чистачица Радник за одржавање хигијене спремачица у дому ученика Техничар одржавања одеће у дому ученика Служба обезбеђења без оружја Службеник обезбеђења без оружја/чувар IV ПОСЛОВИ ПО РЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

4 На основу члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС број 88/17) и члана 24. став 2. и 3. Закона о раду ( Сл. гласник РС број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 74/14), члана 43 Статута Техничке школе са домом ученика Никола Тесла Костолац, Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа која обавља делатност средњег образовања и васпитања ( Сл. гласник РС број 72/15 и 84/15) и Измена и допуна Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа која обавља делатност средњег образовања и васпитања ( Сл. гласник РС број 73/16) и Каталога радних места у просвети, а на који је сагласности дао Школски одбора на седници године директор је донео П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА НИКОЛА ТЕСЛА КОСТОЛАЦ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Правилником о организацији и систематизацији радних места Техничке школе са домом ученика Никола Тесла Костолац (у даљем тексту: Правилник) уређује се организација и систематизација радних места у Техничкој школи са домом ученика Никола Тесла Костолац (у даљем тексту: Школа). Термини којима су у овом Правилнику означени положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе. Члан 2. Орагнизација Школе утврђује се према врсти и природи послова и задатака који су поверени Школи, у складу са законом, Статутом и општим актима Школе. Организација Школе се утврђује тако да обезбеди успешно обављање послова и задатака у Школи. Члан 3. Систематизација послова и задатака се врши према врсти и природи послова и задатака у секотру, службама, одељењима и преко самосталних извршилаца, у складу са организацијом Школе. II ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ Члан 4. Школом руководи директор Школе. Директор Школе организује и руководи процесом рада и води пословање Школе, самостално доноси одлуке, заступа Школу према трећим лицима и одговоран је за законитост рада Школе. 4

5 Директора Школе у случају његове одсутности или спречености заступа или представља лице које он овласти. Члан 5. Школа обавља делатност преко: 1. Службе управе, 2. Службе наставе, 3. Службе стручних сарадника (Педагошко-психолошка и Библиотечка служба), 4. Административно-финансијске службе, 5. Службе исхране, 6. Службе одржавања и 7. Службе обезбеђења без оружја. Служба управе Члан 6. Служба управе обавља послове и задатке који се тичу законитости рада и успешног обављања делатности Школе. Служба наставе Члан 7. Служба наставе обавља послове и задатке образовно-васпитног рада, спроводи опште и посебне основе школског програма, припрема и спроводи школски програм, програм васпитног рада и посебних програма, у складу са законом. Службa стручних сарадника Члан 8. Служба стручних сарданика се састоји од Педагошко-психолошке службе и Библиотечке службе. Обавља послове и задатке образовно-васпитног рада у оквиру свог делокруга активности предвиђеним законом. Административно-финансијска служба Члан 9. Административни-финансијска служба обавља послове техничког секретара, референта за правне кадорвсек и административне послове, финансијске, рачуноводствене, књиговодствене и остале материјалне послове и задатке. 5

6 Служба исхране Члан 10. Служба исхране обавља послове и задатке комплетне исхране ученика и других корисника услуга Школе, брине о правилној исхрани, кувању и сервисирању хране, хигијенско-санитарном стању кухиње и складиштењу намирница и осталих средстава за одржавање хигијене у Школи. Служба одржавања Члан 11. Служба одржавања обавља послове: мајсторског одржавања, одржавања хигијене, одржавања информационих система и технологија, и инфестиционог и техничког одржавања Школе. Служба обезбеђења без оружја Члан 12. Служба обезбеђења без оружја обавља послове и задатке чувара зграде, објеката, опреме, корисника услуга и запослених, у складу са законом. III СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА Члан 13. Систематизација радних места се утврђује у службама у складу са организацијом Школе, а према природи и врсти послова и задатака. Систематизација радних места утврђује: Члан Групе послова и задатака по звањима извршилаца; 2. Описе послова и 3. Услове које извршилац треба да испуњава у обављању послова и 4. Послове и задатке при чијем обављању запослени има посебна овлашћења и одговорности; 5. Начин заснивања радног односа; 6. Послове и задатке за које се због своје изузетне сложености захтева посебно радно искуство; 7. Послове и задатке које обављају инвалиди рада. 6

7 Групе послова и задатака по звањима извршилаца Члан 15. Послови и задаци у Школи за које се у погледу услова захтева висока стручна спрема (VII степен стручности или високо образовање на студијама другог степена) су груписани су следећим звањима: - директор школе са домом ученика, - помоћник директора за наставу, - помоћник директора за дом ученика, - секретар, - организатор практичне наставе/вежби и наставе у блоку, - педагог, - психолог, - библиотекар, - председник стручног већа за области предмета, - наставник, - васпитач у дому ученика - руководилац - шеф службе. Члан 16. Послови и задаци у Школи за које се у погледу услова захтева вишe (VI степен стручности или високо образовање на студијама првог степена), односно специјалистичко образовање (V степен ВКВ) и средња стручна спрема (IV степен) су груписани у следећим звањима: - организатор практичне наставе/вежби и наставе у блоку, - наставник, - помоћни наставник, - главни кувар/шеф кувар у дому ученика, - кувар/посластичар у дому ученика, - руководилац - шеф службе, - референт за правне, кадровске и административне послове, - технички секретар, - координатор финансијских и рачуноводствених послова, - благајник-обрачунски радник, - магационер, - техничар одржавања информационих система и технологија. Члан 17. Послови и задаци у Школи за које се у погледу услова захтева специјалистичко образовање (V степен ВКВ), или КВ радник (III степен) су груписани су следећим звањима: - домар/мајстор одржавања, - техничар инвестиционог/техничког одржавања/одржавање уређаја и опреме, - руководилац - шеф службе. 7

8 Члан 18. Послови и задаци у Школи за које се у погледу услова захтева ПК, или НК радник су груписани су следећим звањима: - помоћни кувар помоћни радник у кухињи, - радник за одржавање хигијене - чистачица, - радник за одржавање хигијене спремачица у дому ученика, - радник одржавања одеће у дому ученика, - службеник обезбеђења без оружја/чувар. Опис послова и задатака Члан 19. Описом послова и задатака се утврђују и разграничавају послови и задаци које запослени-извршилац обавља у оквиру послова и задатака на радном месту у Школи. Услови које извршилац треба да испуњава у обављању послова и задатака Члан 20. За обављање послова и задатака утврђују се следећи услови које извршилац мора да испуни да би послове и задатке могао да обавља: стручна спрема одређеног степена и смера потребна за обављање послова и радно искуство стечено радом на обављању одређених послова и посебна знања за обављање одређених послова и посебни здравствени и психофизички услови за обављање послова и задатака. Члан 21. У погледу стручне спреме, као услов за обављање послова и задатака утврђује се степен стручне спреме стечене и верификоване од стране одговарајућих васпитнообразовних организација, у складу са законом. Члан 22. У погледу стручне спреме у обављању послова и задатака утврђује се само један степен стручне спреме једног или више смерова. Ако потреба посла и задатка то захтева могу се за обављање одређених послова и задатака предвидети алтернативно највише два суседна степена стручне спреме. За обављање појединих послова и задатака могу се предвидети као услов две или више врста школске спреме, ако то одговара природи тих послова и задатака. 8

9 Члан 23. Радно искуство потребно за обављање послова и задатака представља време проведено на раду на истим или сличним пословима и задацима и утврђује се у складу са законом, колективним уговором и овим Правилником. Члан 24. Као посебна знања за обављање одређених послова и задатака утврђују се: 1. положен стручни испит; 2. положен испит противпожарне заштите; 3. положен испит за лиценцу, 4. сертификат за обуку рада на рачунару. Члан 25. Посебни здравствени и психофизички услови који се захтевају за обављање послова и задатака су услови који се захтевају за обављање послова и задатака са посебним условима, као и за обављање других послова и задатака чија природа захтева посебне здравствене и психофизичке способности. Члан 26. Приликом расписивања конкурса, односно огласа за пријем приправника у погледу услова ће се захтевати услови који се траже за обављање одређених послова и задатака, осим радног искуства. Послови и задаци при чијем обављању запослени има посебна овлашћења и одговорности Члан 27. Послови и задаци при чијем обављању запослени имају посебна овлашћења и одговорности у школи су послови и задаци: директора, помоћника директора, секретара, организатора практичне наставе/вежби и наставе у блоку и шефова служби из члана 5. овог Правилника. Поред наведених у ставу један у Школи постоје председници органа, тимова, педагошког колегијума и одељенске старешине чија су овлашћења и одговорности предвиђена Законом, Статутом и осталим прописима и општим актима Школе. Начин заснивања радног односа Члан За све послове и задатке у школи радни однос се заснива у складу са законом. 9

10 2. Послови и задаци за које се због своје изузетне сложености захтева посебно радно искуство. Члан 29. Послови и задаци који због своје изузетне сложености захтевају посебно радно искуство као време проведено на раду су послови и задаци за које се овим правилником утврђује радно искуство од једне до пет година. Као изузетно сложени послови из става 1. овог члана су послови и задаци, директора, помоћника директора, секретара, координатора финансијских и рачуноводствених послова, организатора практичне наставе/вежби и наставе у блоку. Послови и задаци које обављају инвалиди рада Члан 30. Запослени коме је утврђена инвалидност распоређује се сагласно решењу надлежне организације из области медицине рада на послове и задатке који одговарају преосталој радној способности, под условима да таквих послова и задатака има у Школи. Служба управе Члан 31. Директор школе са домом ученика Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности Школе. Директор за свој рад одговара органу управљања и министру. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе; стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада; стара се о остваривању развојног плана установе; одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом; стара се о наменском коришћењу средстава прикупљених од родитеља, ученичке задруге и ученичког динара; предлаже органу управљања трошковнике по којим се расподељују сопствени приходи Школе од ванредних ученика. сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовноваспитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручног сарадника; планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника, васпитача и стручног сарадника; 10

11 предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 44. до 46. ЗОСОВ на и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике; предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа; стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете; стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа; сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без права одлучивања; образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи; сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика; спроводи иницијативу савета родитеља за побољшање услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика; подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања, најмање два пута годишње; доноси општи акт о организацији и систематизацији послова; одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и посебним законом. Осим послова утврђених другим законима, директор обавља и послове утврђене прописима из области образовања. У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га наставник, васпитач и стручни сарадник у установи на основу овлашћења директора, односно органа управљања, у складу са законом. Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године, VII степен стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, један од наставничких факултета, односно лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника у Школи. Дозволу за рад. Обуку и положен испит за директора установе. Најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одоговарајућег образовања. Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање. Да има држављанство Републике Србије. Зна језик на коме се остварује образовно вапистини рад. 11

12 Радно-правни статус директора регулише се у складу са Законом. Број извршилаца 1 Члан 32. Помоћник директора установе Решењем директора на послове помоћника директора у Школи распоређује се васпитач, наставник и стручни сарадник, односно који има професионални углед и искуство у установи, за сваку школску, односно радну годину. - Организује, руководи и одговоран је за педагошки рад Школе; - Координира рад стручних актива и других стручних органа Школе; - Обавља и послове наставника, односно васпитача, односно стручног сарадника у складу са законом; - Учествује у изради програма и плана Школе и учествује у његовој реализацији у делу који се односи на образовање и васпитање; - Својим стручним знањем осигурава постизање исхода прописаних општим и посебним основама школског програма уважавајући предзнања и посебне могућности ученика; - Прати и проучава законске прописе из свог делокруга; - Сарађује са другим органима Школе, родитељима, старатељима, установама, предузећима и другим организацијама код обављања својих послова и - Помаже директору у руковођењу Школом у делу који се односи на образовање и васпитање; - Помаже директору у планирању, утврђивању и спровођењу процеса рада и пословне и развојне политике установе; - Помаже директору у припремању и доношењу програма и планова установе, предузима мере, организује, координира и одговоран је за извршавање програма и планова; - Асистира директору у унапређењу организације рада, даје упутства и налоге за квалитетно и рационално обављање послова и задатака - Координира рад радних јединица и проширеној делатности и одговара за успешан, законит рад, технолошку и радну дисциплину у тим јединицама и проширеној делатности; - Разматра и решава организациона питања на основу делегираних овлашћења директора; - Кooрдинирa и учествује у раду тимова и oргaнa; - Планира, организује, руководи и контролише извршење свих послова и задатака у оквиру дома ученика; - Врши израду анализа, извештаја, информација и других материјала за потребе школског одбора и директора; - Обавља и друге послове и задатке по налогу директора Школе; - За свој рад одговоран је директору Школе. Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године, VII степен 12

13 стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама, један од наставничких факултета, односно лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника у Школи. Положен стручни испит. Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дело против достојанства Број извршилаца 0,50 Члан 33. Помоћник директора у установи ученичког стандарда Решењем директора на послове помоћника директора за дом ученика у Школи распоређује се васпитач, наставник и стручни сарадник, односно који има професионални углед и искуство у установи, за сваку школску, односно радну годину. - Организује, координира, руководи и контролише извршење свих послова и задатака у оквиру Дома ученика; - Учествује у изради Годишњег програма рада школе у делу који се односи на васпитни рад и учествује у његовој реализацији; - Помаже директору у планирању, утврђивању и спровођењу процеса рада и пословне и развојне политике установе; - Помаже директору у припремању и доношењу програма и планова установе, предузима мере, организује, координира и одговоран је за извршавање програма и планова; - Асистира директору у унапређењу организације рада, даје упутства и налоге за квалитетно и рационално обављање послова и задатака - Координира рад радних јединица и проширеној делатности и одговара за успешан, законит рад, технолошку и радну дисциплину у тим јединицама и проширеној делатности; - Разматра и решава организациона питања на основу делегираних овлашћења директора; - Кooрдинирa и учествује у раду тимова и oргaнa; - Планира, организује, руководи и контролише извршење свих послова и задатака у оквиру дома ученика; - Одговара за законитост рада Дома ученика; - Прати и проучава законске прописе из свог делокруга; - Предлаже конкретне мере за унапређивање стандарда становања ученика и других корисника и мере за отклањање недостатака који настају у процесу пружања услуга смештаја и исхране; - Припрема анализе, извештаје, информације и друге материјале за Школски одбор и директора Школе; - Стара се о систематичном учењу, постизању бољег успеха ученика у Школи и редовном похађању наставе; - Организује културно забавни живот ученика кроз рад секција и комисија; 13

14 - Прати, развија и подстиче интересе и потребе ученика; - Стара се о измиривању обавеза ученика према дому; - Стара се о чувању и наменском коришчењу инвентара Дома, благовременом пријављивању кварова и оштећења имовине Дома; - Врши задужења ученика инвентаром и опремом приликом њиховог пријема у Дом; - Сарађује са органима и службама Школе, установама и предузећима; - Води рачуна о естетско хигијенском уређењу просторија Дома; - Сарађује са разредним старешинама, родитељима односно старатељима ученика; - Води матичну евиденцију о ученицима и стара се о чувању документације; - Води педагошку документацију; - Обавља послове дежурства; - Обавља и друге послове и задатке по налогу директора; - За свој рад одговоран је директору. Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године, VII степен стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилника о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима за избор стручног сарадника асистента у дому ( Сл. гласник РС бр. 77/14); VII степен стручности - ВСС: лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника у Школи; лице које је завршило студије другог степена и које је стекло одговарајући академски назив мастер васпитач, са којим може да изводи васпитни рад у дому ученика средњих школа; лице које је завршило студије другог степена и које је стекло одговарајући стручни, односно академски назив; лице које је завршило основне студије на факултету у трајању од најмање четири године, чији је стручни назив у погледу права која из њега произлазе изједначен са академским називом мастер. - да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, - три године радног искуства, - да није осуђиван, правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није Број извршилаца: 1 Члан 34. Секретар - Врши израду свих општих аката Школе; - Учествује у припремању седница Школског одбора; - Прати и проучава законске прописе; - Учествује у закључивању свих уговора Школе; 14

15 - Обавља кадровске послове, послове противпожарне заштите; - Обавља послове јавних набавки за потребе Школе; - Израђује нацрт статута и других општих аката Установе; - Прaти и спрoвoди пoступaк дoнoшeњa посебних аката Установе; - Прати прописе и указује на обавезе коjе проистичу из њих; - Припрема тужбе, предлоге одговора на тужбе, улаже жалбе и врши заступање установе пред судовима и другим органима и организациjама; - Обавља правно техничке послове око избора органа установе и стручне послове за ове органе; - Обавља стручне послове код спровођења конкурса за избор директора, као и код спровођења конкурса за приjем осталих радника установе; - Обавља стручно администартивно техничке послове у вези са уписом ученика у Установу; - Обавља послове у вези престанка радног односа и распоређивања радника; - Обавља послове око приjаве одjаве радника; - Припрема и стручно обрађуjе нацрте, предлоге општих аката школе, одлуке, решења и друга посебна акта директора; - Помаже директору у благовременом и правилном спровођењу Правилника о цени услуга; спровођењу одлука органа управљања, инспекциjских органа и других надлежних органа; - Припрема седнице Школсог одбора, води записник са седница и пружа стручну помоћ у раду; - Рукуjе печатима и штамбиљима Установе; - Прaти примeну стaтутa, кoлeктивних угoвoрa и других oпштих aкaтa и припрeма прeдлoге зa измeнe и дoпунe тих aкaтa; - Стручно се усавршава; - Учествуjе у раду комисиjа и изради записника за послове јавне набавке и спроводи поступак и израђује комплетну докуменатцију. - Обавља и друге послове и задатке по налогу директора школе; - За свој рад одговоран је директору школе. Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године; VII ВСС - правни факултет. - три године радног искуства - положен испит за сектетара школе - положен правосудни испит Број извршилаца: 1 Служба наставе Члан 35. Организатор практичне наставе/вежби и наставе у блоку Решењем директора на послове организатора практичне наставе распоређује се наставник практичне наставе или наставник машинске групе предмета, за сваку школску, односно радну годину. 15

16 - Oрганизује образовно-васпитни рад у практичној настави; - Сачињава план рада школске радионице; - Координира рад Стручног већа практичне наставе у области предлога поделе фонда сати на наставнике, израде годишњих и оперативних планова рада, а нарочито планирања вежби и производних задатака у практичној настави; - Координира рад техничких служби за потребе школске радионице и одржавања школског објекта; - Сарађује са социјалним партнерима, а нарочито оним код којих се обавља практична настава или њени делови и припрема уговоре за обављање практичне наставе; - Прати ефикасност рада школске радионице; - Прати коришћење заштитне опреме у школској радионици и стара се у сарадњи са предметним наставницима о безбедности и здрављу ученика у радионици; - Помаже директору у обављању послова везаних за рад практичне наставе; - Обавља инструктивно педагошки рад; - Сарађује са ђачким организацијама; - Анализира реализацију и мере за унапређење практичне наставе; - Надзире и контролише извршење годишњег плана рада везано за практичну наставу; - Контролише простор и инвентар пре и после завршетка наставе; - Организује дежурства у радионицама; - Израђује распоред практичне наставе, професионалне праксе, блок наставе; - Стручно се усавршава; - Прати и проучава законске прописе из делокруга свога рада. - Обавља и друге послове и задатке по налогу директора Школе; - За свој рад одговоран је помоћнику директора и директору Школе; Услови: Лице које је стекло високо образовање у складу са одговарајућим Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра године; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра године; 3) на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; Напомена: 4) или са одговарајућим средњим образовањем и одговарајућим специјалистичким образовањем у складу са одговарајућим Правилником о врсти образовања. - положен стручни испит; - две године радног искуства; 16

17 - петогодишње радно искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита. Број извршилаца: 1 Члан 36. Српски језик и књижевност - Учествује у изради и припреми планова и програма Школе и учествује у њиховој реализацији у делу који се односи на српски језик и књижевност; - Остварује наставу и други облик васпитног рада српског језика и књижевности; - Сарађује са органима и службама Школе код обављања својих послова и - Припрема извештај о свом раду за орган управљања Школе; - Сарађује са родитељима, старатељима ученика код обављања својих послова и - Сарађује са установама, предузећима и другим организацијама код обављања својих послова и - Прати иновације и друге облике стручног усавршавања из свог делокруга; - Прати и проучава законске прописе и подзаконске акте из свог делокруга; - Обавља и друге послове и задатке по налогу председника стручног већа, помоћника директора и директора Школе; - За свој рад одговоран је председнику стручног већа, помоћнику директора и директору Школе; - Има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; - Да није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године, VII степен стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Број извршилаца: 5 Члан 37. Енглески језик - Учествује у изради и припреми планова и програма Школе и учествује у њиховој реализацији у делу који се односи на енглески језик; 17

18 - Остварује наставу и други облик васпитног рада за енглески језик; - Сарађује са органима и службама Школе код обављања својих послова и - Припрема извештај о свом раду за орган управљања Школе; - Сарађује са родитељима, старатељима ученика код обављања својих послова и - Сарађује са установама, предузећима и другим организацијама код обављања својих послова и - Прати иновације и друге облике стручног усавршавања из свог делокруга; - Прати и проучава законске прописе и подзаконске акте из свог делокруга; - Обавља и друге послове и задатке по налогу председника стручног већа, помоћника директора и директора Школе; - За свој рад одговоран је председнику стручног већа, помоћнику директора и директору Школе; - Има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; - Да није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године; VII степен стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Број извршилаца: 3,5 Члан 38. Руски језик - Учествује у изради и припреми планова и програма Школе и учествује у њиховој реализацији у делу који се односи на руски језик; - Остварује наставу и други облик васпитног рада руског језика; - Сарађује са органима и службама Школе код обављања својих послова и - Припрема извештај о свом раду за орган управљања Школе; - Сарађује са родитељима, старатељима ученика код обављања својих послова и - Сарађује са установама, предузећима и другим организацијама код обављања својих послова и - Прати иновације и друге облике стручног усавршавања из свог делокруга; - Прати и проучава законске прописе и подзаконске акте из свог делокруга; - Обавља и друге послове и задатке по налогу председника стручног већа, помоћника директора и директора Школе; 18

19 - За свој рад одговоран је председнику стручног већа, помоћнику директора и директору Школе; - Има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; - Да није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године, VII степен стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Број извршилаца: 1 Члан 39. Физика - Учествује у изради и припреми планова и програма Школе и учествује у њиховој реализацији у делу који се односи на физику; - Остварује наставу и други облик васпитног рада физике; - Сарађује са органима и службама Школе код обављања својих послова и - Припрема извештај о свом раду за орган управљања Школе; - Сарађује се родитељима, старатељима ученика код обављања својих послова и - Сарађује са установама, предузећима и другим организацијама код обављања својих послова и - Прати иновације и друге облике стручног усавршавања из свог делокруга; - Прати и проучава законске прописе и подзаконске акте из свог делокруга; - Обавља и друге послове и задатке по налогу председника стручног већа, помоћника директора и директора Школе; - За свој рад одговоран је председнику стручног већа, помоћнику директора и директору Школе; - Има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; - Да није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није Услови: високо образовање из поља природно-математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије) ВСС VII степен: професор физике, дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар, дипломирани физикохемичар, професор физике хемије, дипломирани инжењер индустријске физике, односно да 19

20 испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Број извршилаца: 1,4 Члан 40. Математика - Учествује у изради и припреми планова и програма Школе и учествује у њиховој реализацији у делу који се односи на математику; - Остварује наставу и други облик васпитног рада математике; - Сарађује са органима и службама Школе код обављања својих послова и - Припрема извештај о свом раду за орган управљања Школе; - Сарађује се родитељима, старатељима ученика код обављања својих послова и - Сарађује са установама, предузећима и другим организацијама код обављања својих послова и - Прати иновације и друге облике стручног усавршавања из свог делокруга; - Прати и проучава законске прописе и подзаконске акте из свог делокруга; - Обавља и друге послове и задатке по налогу председника стручног већа, помоћника директора и директора Школе; - За свој рад одговоран је председнику стручног већа, помоћнику директора и директору Школе; - Има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; - Да није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године; VII степен стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Број извршилаца: 6,10 Члан 41. Хемија - Учествује у изради и припреми планова и програма Школе и учествује у њиховој реализацији у делу који се односи на хемију; - Остварује наставу и други облик васпитног рада хемије; - Сарађује са органима и службама Школе код обављања својих послова и 20

21 - Припрема извештај о свом раду за орган управљања Школе; - Сарађује се родитељима, старатељима ученика код обављања својих послова и - Сарађује са установама, предузећима и другим организацијама код обављања својих послова и - Прати иновације и друге облике стручног усавршавања из свог делокруга; - Прати и проучава законске прописе и подзаконске акте из свог делокруга; - Обавља и друге послове и задатке по налогу председника стручног већа, помоћника директора и директора Школе; - За свој рад одговоран је председнику стручног већа, помоћнику директора и директору Школе; - Има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; - Да није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године, VII степен стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Број извршилаца: 0,85 Члан 42. Филозофија - Учествује у изради и припреми планова и програма Школе и учествује у њиховој реализацији у делу који се односи на филозофију; - Остварује наставу и други облик васпитног рада филозофије; - Сарађује са органима и службама Школе код обављања својих послова и - Припрема извештај о свом раду за орган управљања Школе; - Сарађује са родитељима, старатељима ученика код обављања својих послова и - Сарађује са установама, предузећима и другим организацијама код обављања својих послова и - Прати иновације и друге облике стручног усавршавања из свог делокруга; - Прати и проучава законске прописе и подзаконске акте из свог делокруга; - Обавља и друге послове и задатке по налогу председника стручног већа, помоћника директора и директора Школе; - За свој рад одговоран је председнику стручног већа, помоћнику директора и директору Школе; - Има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; - Да није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није 21

22 Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године, VII степен стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Број извршилаца: 0,51 Члан 43. Устав и права грађана - Учествује у изради и припреми планова и програма Школе и учествује у њиховој реализацији у делу који се односи на Устав и права грађана; - Остварује наставу и други облик васпитног рада Устава и права грађана; - Сарађује са органима и службама Школе код обављања својих послова и - Припрема извештај о свом раду за орган управљања Школе; - Сарађује са родитељима, старатељима ученика код обављања својих послова и - Сарађује са установама, предузећима и другим организацијама код обављања својих послова и - Прати иновације и друге облике стручног усавршавања из свог делокруга; - Прати и проучава законске прописе и подзаконске акте из свог делокруга; - Обавља и друге послове и задатке по налогу председника стручног већа, помоћника директора и директора Школе; - За свој рад одговоран је председнику стручног већа, помоћнику директора и директору Школе; - Има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; - Да није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године, VII степен стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Број извршилаца: 0,30 22

23 Члан 44. Биологија - Учествује у изради и припреми планова и програма Школе и учествује у њиховој реализацији у делу који се односи на биологију; - Остварује наставу и други облик васпитног рада биологије; - Сарађује са органима и службама Школе код обављања својих послова и - Припрема извештај о свом раду за орган управљања Школе; - Сарађује са родитељима, старатељима ученика код обављања својих послова и - Сарађује са установама, предузећима и другим организацијама код обављања својих послова и - Прати иновације и друге облике стручног усавршавања из свог делокруга; - Прати и проучава законске прописе и подзаконске акте из свог делокруга; - Обавља и друге послове и задатке по налогу председника стручног већа, помоћника директора и директора Школе; - За свој рад одговоран је председнику стручног већа, помоћнику директора и директору Школе; - Има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; - Да није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године, VII степен стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Број извршилаца: 0,75 Члан 45. Географија - Учествује у изради и припреми планова и програма Школе и учествује у њиховој реализацији у делу који се односи на географију; - Остварује наставу и други облик васпитног рада географије; - Сарађује са органима и службама Школе код обављања својих послова и - Припрема извештај о свом раду за орган управљања Школе; - Сарађује са родитељима, старатељима ученика код обављања својих послова и 23

24 - Сарађује са установама, предузећима и другим организацијама код обављања својих послова и - Прати иновације и друге облике стручног усавршавања из свог делокруга; - Прати и проучава законске прописе и подзаконске акте из свог делокруга; - Обавља и друге послове и задатке по налогу председника стручног већа, помоћника директора и директора Школе; - За свој рад одговоран је председнику стручног већа, помоћнику директора и директору Школе; - Има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; - Да није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године, VII степен стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Број извршилаца: 0,65 Члан 46. Историја - Учествује у изради и припреми планова и програма Школе и учествује у њиховој реализацији у делу који се односи на историју; - Остварује наставу и други облик васпитног рада историје; - Сарађује са органима и службама Школе код обављања својих послова и - Припрема извештај о свом раду за орган управљања Школе; - Сарађује са родитељима, старатељима ученика код обављања својих послова и - Сарађује са установама, предузећима и другим организацијама код обављања својих послова и - Прати иновације и друге облике стручног усавршавања из свог делокруга; - Прати и проучава законске прописе и подзаконске акте из свог делокруга; - Обавља и друге послове и задатке по налогу председника стручног већа, помоћника директора и директора Школе; - За свој рад одговоран је председнику стручног већа, помоћнику директора и директору Школе; - Има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; - Да није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није 24

25 Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године, VII степен стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Број извршилаца: 1,30 Члан 47. Ликовна култура - Учествује у изради и припреми планова и програма Школе и учествује у њиховој реализацији у делу који се односи на ликовну уметност; - Остварује наставу и други облик васпитног рада ликовне уметности; - Сарађује са органима и службама Школе код обављања својих послова и - Припрема извештај о свом раду за орган управљања Школе; - Сарађује са родитељима, старатељима ученика код обављања својих послова и - Сарађује са установама, предузећима и другим организацијама код обављања својих Послова и - Прати иновације и друге облике стручног усавршавања из свог делокруга; - Прати и проучава законске прописе и подзаконске акте из свог делокруга; - Обавља и друге послове и задатке по налогу председника стручног већа, помоћника директора и директора Школе; - За свој рад одговоран је председнику стручног већа, помоћнику директора и директору Школе; - Има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; - Да није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године, VII степен стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Број извршилаца: 0,44 25

26 Члан 48. Музичка уметност - Учествује у изради и припреми планова и програма Школе и учествује у њиховој реализацији у делу који се односи на музичку уметност; - Остварује наставу и други облик васпитног рада музичке уметности; - Сарађује са органима и службама Школе код обављања својих послова и - Припрема извештај о свом раду за орган управљања Школе; - Сарађује са родитељима, старатељима ученика код обављања својих послова и - Сарађује са установама, предузећима и другим организацијама код обављања својих послова и - Прати иновације и друге облике стручног усавршавања из свог делокруга; - Прати и проучава законске прописе и подзаконске акте из свог делокруга; - Обавља и друге послове и задатке по налогу председника стручног већа, помоћника директора и директора Школе; - За свој рад одговоран је председнику стручног већа, помоћнику директора и директору Школе; - Има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; - Да није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или није Услови: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне године односно на основним студијама у трајању од најмање четри године по пропису који је уређивао образовање до 10. септембра године, VII степен стручности ВСС, односно да испуњава услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. Број извршилаца: 0,25 Члан 49. Грађанско васпитање - Учествује у изради и припреми планова и програма Школе и учествује у њиховој реализацији у делу који се односи на грађанско васпитање; - Остварује наставу и други облик васпитног рада грађанског васпитања; 26

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail:

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail: Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА 23320 Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/71-056 е-mail: info@hpscoka.edu.rs Деловодни број: Датум: 01.09.2018. www.hpscoka.edu.rs

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvariva

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU (Sl. glasnik RS, br. 101/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvariva ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, uzajamna prava i obaveze učenika,

Више

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016.2017. ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријских и практичних сазнања систематски изучава социјалне

Више

VII

VII На основу члана 24. ст. 1-4. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17), чл. 119. став 1. тачка 1) и 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

??????????????????

?????????????????? На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србиjе, доносим Указ о проглашењу Закона о дуалном образовању Проглашава се Закон о дуалном образовању, коjи jе донела Народна скупштина Републике

Више

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/0

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske, br. 118/0 Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

ПРИЛОГ 1:

ПРИЛОГ 1: ПРИЛОГ 2: НАЗИВИ ПОСЛОВА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА, УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА, ОПИС ПОСЛОВА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛКС У РЕГИОНАЛНИМ ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА - Регонална лекарска комора Београда... 01 - Регонална лекарска

Више

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Прав

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Прав На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/2019 17.6.2019. године Датум оглашавања: 18.6.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 3.7.2019. године Градска

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Предшколска установа Мајски цвет Број: 453 Датум: год. Велико Градиште На основу члана 100. и члана 119. став 1. тачка 1)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Предшколска установа Мајски цвет Број: 453 Датум: год. Велико Градиште На основу члана 100. и члана 119. став 1. тачка 1) РЕПУБЛИКА СРБИЈА Предшколска установа Мајски цвет Број: 453 Датум: 23.03.2018. год. Велико Градиште На основу члана 100. и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.

Више

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник РС, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана

Више

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail:

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail: Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА 23320 Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/71-056 е-mail: info@hpscoka.edu.rs Деловодни број:114/2018 Датум: 23.03.2018. www.hpscoka.edu.rs

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања Проглашава се Закон о изменама и допунама

Више

На основу чл

На основу чл Дел.број. 628/4 од 13.11.2013.године. На основу чл. 41, 42. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09,52/11 и 55/13) и члана 113 Статута

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx На основу чл. 41, 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), ) и члана 39. Статута Горан Ковачић школски одбор Основне

Више

Статут Средње школа Мионица Статут Средње школе ''Мионица''

Статут Средње школа Мионица Статут Средње школе ''Мионица'' Статут Средње школе ''Мионица'' На основу чл. 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) Школски одбор Средње школе ''Мионица'' у Мионици, на седници одржаној

Више

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAREDNOG BROJA SPECIFIČNOSTI JAVNIH NABAVKI U USTANOVAMA IZDVAJAMO KOMENTAR ZAKONA

Више

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР Сомбор, Трг цара Лазара 4 Бр:40 Дана год. СТАТУТ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СОМБОР С о м б о р, фебруар годи

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР Сомбор, Трг цара Лазара 4 Бр:40 Дана год. СТАТУТ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СОМБОР С о м б о р, фебруар годи СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СОМБОР Сомбор, Трг цара Лазара 4 Бр:40 Дана 05.02. 2018.год. СТАТУТ СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СОМБОР С о м б о р, фебруар 2018. године На основу члана 119. став 1. тачка 1 Закона о основама

Више

Microsoft Word - Zakon o drzavnom premeru i katastru.doc

Microsoft Word - Zakon o drzavnom premeru i katastru.doc Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU Član 1. U Zakonu o državnom premeru i katastru ( Službeni glasnik RS, br. 72/09 i 18/10), posle člana 10. dodaju se čl. 10a, 10b i 10v,

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 1

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 1 ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 11. јун 2018. Завод за проучавање културног развитка

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошк

На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошк На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ РАДА

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od godine i stupio na snagu godine.. ZA

OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od godine i stupio na snagu godine.. ZA OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od 27.11.2013. godine i stupio na snagu 05.12.2014. godine.. ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

Службени лист Општине Сремски Карловци, 12/2017

Службени лист Општине Сремски Карловци,  12/2017 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број:40 /2018 17. децембар 2018. године Сремски Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 57. Одлуке о Општинској управи Општине Сремски Карловци ( Сл. лист Општине Сремски Карловци,

Више

Sl-32.indd

Sl-32.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 32, 23. мај 2016. примерак 30,00 динара Јавно комунално предузеће Градско зеленило Нови Сад 291 На основу члана 18. став 1. тачка 1. Одлуке о усклађивању

Више

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 4

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 4 ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 41. став 1. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама

Више

На основу члана 41. став 1. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/ даље: Закон

На основу члана 41. став 1. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 72/ даље: Закон На основу члана 41. став 1. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 185 став 1, алинеја 9 Статута Средње техничке

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожега у Пожеги, на седници одржаној дана 28.02.2018.године,

Више

На основу члана 119. став 1. тачка 1.) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/11 - даље: Закон), Школски одбор Сре

На основу члана 119. став 1. тачка 1.) Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 88/11 - даље: Закон), Школски одбор Сре На основу члана 119. став 1. тачка 1.) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/11 - даље: Закон), Школски одбор Средње техничке ПТТ школе из Београда, на седници одржаној

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и П Р Е Д Л О Г На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 13/01), ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 17. ОКТОБАР ГОДИНА LII 98. На основу члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним службама / Службени

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 17. ОКТОБАР ГОДИНА LII 98. На основу члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним службама / Службени СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 17. ОКТОБАР 2018. ГОДИНА LII 98. На основу члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним службама / Службени гласник Републике Србије'', број 42/91, 71/94, 79/05-други

Више

odluka o opstinskoj upravi

odluka o opstinskoj upravi На основу члана 57. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 18. Статута општине Чајетина (''Општински службени гласник'', број 10/02 и 18/03) на

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 113/2017 и 95/2018. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Javni oglasi Viši stručni saradnik - arhivista Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske",

Javni oglasi Viši stručni saradnik - arhivista Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske, Javni oglasi Viši stručni saradnik - arhivista Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРОГОДИШЊЕ ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Образовни профили: металостругар; металоглодач;

НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРОГОДИШЊЕ ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Образовни профили: металостругар; металоглодач; НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРОГОДИШЊЕ ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Образовни профили: металостругар; металоглодач; металобрусач; металобушач; бравар; лимар; аутолимар;

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

ЈП Радио телевизија Вишеград д.о.о. Вишеград П Р А В И Л Н И К о организацији и систематизацији радних мјеста ЈП Радио телевизија Вишеград д.о.о. Више

ЈП Радио телевизија Вишеград д.о.о. Вишеград П Р А В И Л Н И К о организацији и систематизацији радних мјеста ЈП Радио телевизија Вишеград д.о.о. Више ЈП Радио телевизија Вишеград д.о.о. Вишеград П Р А В И Л Н И К о организацији и систематизацији радних мјеста ЈП Радио телевизија Вишеград д.о.о. Вишеград Вишеград, Јули 2014. Године. На основу члана 20.

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

Microsoft Word - Statut VG 2013.doc

Microsoft Word - Statut VG 2013.doc На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,52/2011 и 55/2013) и Одлуке о измени и допуни Статута бр 01-952/1 oд 03.10.2013.г Школски одбор Ваљевске

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина ИНФОРМАТОР О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, август године

Република Србија Аутономна покрајина Војводина ИНФОРМАТОР О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, август године Република Србија Аутономна покрајина Војводина ИНФОРМАТОР О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, август 2018. године На основу члана 39. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног

Више

Zakon o plaćama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republice Srpske

Zakon o plaćama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republice Srpske ZAKON O PLAĆAMA ZAPOSLENIH U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I STUDENTSKOG STANDARDA REPUBLIKE SRPSKE ( Službeni glasnik RS, br. 11/19) 1 Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plaća zaposlenih

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

На основу члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/ даље: Закон) у вези са чланом

На основу члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 88/ даље: Закон) у вези са чланом На основу члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 - даље: Закон) у вези са чланом 24. став 2. Закона о у ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005,

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за хемијску анализу горива и продуката сагоревања, Сектор производно техничких послова Огранак Термоелектранe Никола Тесла праћење квалитета угља, на основу резултатa лабораторија

Више

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. aprila 2008. godine, i na 16. sjednici Doma naroda,

Више

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI (Sl. glasnik RS, br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i obrasci matične

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/ године Датум оглашавања: године Да

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/ године Датум оглашавања: године Да Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/2018 19.10.2018. године Датум оглашавања: 22.10.2018. године Датум истека рока за пријављивање: 6.11.2018. године

Више

З А К О Н О ПРОСВЕТНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ П Р Е Д Л О Г I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређују се посебности поступка и положаја инспек

З А К О Н О ПРОСВЕТНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ П Р Е Д Л О Г I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређују се посебности поступка и положаја инспек З А К О Н О ПРОСВЕТНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ П Р Е Д Л О Г I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређују се посебности поступка и положаја инспекције у области просвете (у даљем тексту: просветна

Више

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ДОДЕЛУ БРОЈА КРОВНЕ

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Београд јул 2010. године На основу члана 9. Закона о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној дана

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 66. З

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 66. З На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 66. Закона о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник

Више

На основу члана 46. а у вези са чланом 59.став 2.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60.а у вези са чланом 76. став 2. С

На основу члана 46. а у вези са чланом 59.став 2.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60.а у вези са чланом 76. став 2. С На основу члана 46. а у вези са чланом 59.став 2.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 60.а у вези са чланом 76. став 2. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник општине Ћуприја''

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

На основу чл. 24. ст Закона о раду ( Службени гласник РС број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлуке УС и 113/17), члана 126. став 4. т

На основу чл. 24. ст Закона о раду ( Службени гласник РС број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлуке УС и 113/17), члана 126. став 4. т На основу чл. 24. ст. 1-3. Закона о раду ( Службени гласник РС број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлуке УС и 113/17), члана 126. став 4. тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања

Више

ИНФОРМАТОР О РАДУ Информатор о раду 1

ИНФОРМАТОР О РАДУ Информатор о раду 1 ИНФОРМАТОР О РАДУ 1 САДРЖАЈ 1.САДРЖАЈ...2 2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ Дом ученика средњих школа патријарх Павле - Београд...3 Подаци о Информатору о раду Установе Дом ученика средњих школа патријарх Павле

Више

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu C

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u Sl. listu RCG, br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, Sl. listu C Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu Crne Gore", br. 4 od 17. januara 2008, 21/09, 45/10,

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa 62 Закона о средњeм образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/2013), те члана 145

Више

Sl-38.indd

Sl-38.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 38, 24. јун 2016. примерак 40,00 динара Градско веће 331 На основу члана 5. став 1. Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Microsoft Word Javni oglas

Microsoft Word Javni oglas Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Javna ustanova Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Sarajevo S A R A J E V O Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

Више

PravilnikInstitut

PravilnikInstitut УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ Ниш, 2010. године На основу одредаба члана 53. Закона о високом образовању ("Сл. гласник

Више

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БАЊА ЛУКА С Т А Т У Т Бања Лука, јул 2013. године На основу члана 31. став 1. тачка а) Закона о развоју малих и средњих предузећа ( Службени гласник

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА-

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ 11-03.05.2019.- МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 10.05.2019.-ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 14.05.2019. -ФИЗИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 17.05.2019.- ЕНГЛЕСКИ- ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март 2019.

Више

Microsoft Word - 02 UNIV doc

Microsoft Word - 02 UNIV doc [Закон о стручним називима и академским степенима, од 26. марта 1963. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТРУЧНИМ НАЗИВИМА И АКАДЕМСКИМ СТЕПЕНИМА На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о основама

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР. САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање вршњачких односа у учењу, животу и раду школе различитих активности вршњачког

Више

Zakon

Zakon ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО СЕКРЕТАРА УСТАНОВЕ Савладавањем програма увођења у посао из члана 3. став 2 приправник се оспособљава за самостално обављање послова секретара установе, тако да у областима: Прописи

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више