РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА"
  • Jaka Lah
  • пре 3 година
  • Прикази:

Транскрипт

1 ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 26. децембар године РЕЗИМЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА Државне ревизорске институције о обављеним ревизијама током године УВОД Овај РЕЗИМЕ обухвата сажете ревизионе налазе 46 субјеката ревизије у складу са програмом ревизије за годину, а што са обављеним ревизијама саставних делова финансијских извештаја у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова (19) и у Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања (78) чини 143 издата извештаја. Овај резиме не обухвата налазе за два субјекта ревизије - ЈП Србијагас, Нови Сад и ПД Термоелектране и копови Костолац, д.о.о. Костолац, који нису коначни. У оквиру Сектора за ревизију буџета и буџетских фондова издати су извештаји за: 1. Нацрт закона о Завршном рачуну буџета Републике Србије за годину. У оквиру ове ревизије извршене су и ревизије саставних делова финансијских извештаја код девет министарстава, три управе, једне дирекције и два фонда у делу расхода за субвенције, дотација, накнада за социјалну заштиту из буџета и издатака за нефинансијску и финансијску имовину, и то: - Министарство финансија, - Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, - Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, - Министарство просвете и науке, - Министарство економије и регионалног развоја, - Министарставо омладине и спорта, - Министарство за инфраструктуру и енергетику, - Министарство рада и социјалне политике, - Министарство здравља, - Управа за шуме, - Управа за аграрна плаћања, - Управа за ветерину, - Дирекција за воде, 1

2 - Буџетски фонд за воде, - Фонд за заштиту животне средине; Годишњи финансијски извештаји и правилност пословања пет министарстава, три управе и једне дирекције: 2. Министарство културе, информисања и информационог друштва, 3. Министарство правде, - Управа за дигиталну агенду (у оквиру Министарства културе, информисања и информационог друштва), - Управа за извршење кривичних санкција (у оквиру Министарства правде) - Дирекција за управљање одузетом имовином. 4. Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, - Управа за људска и мањинска права (у оквиру Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу), 5. Министарство вера и дијаспоре, 6. Министарство спољних послова, У оквиру Сектора за ревизију буџета локалних власти ревидирани су: 1. Град Ваљево 2. Град Пожаревац 3. Град Панчево 4. Град Суботица 5. Град Сремска Митровица 6. Град Врање 7. Град Чачак 8. Град Ужице 9. Град Нови Пазар 10. Град Зрењанин 11. Град Сомбор 12. Општина Пожега 13. Општина Деспотовац 14. Општина Бачки Петровац 15. Општина Нови Кнежевац 16. Општина Пећинци 17. Општина Житиште 18. Општина Алибунар 19. Општина Пирот 20. Општина Сурдулица 21. Општина Бајина Башта У оквиру Сектора за ревизију организација обавезног социјалног осигурања ревидирани су: 1. Завршни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање за годину и правилност пословања. У оквиру ове ревизије извршене су и ревизије саставних делова финансијских извештаја за годину апотека и домова здравља (у делу који се односи на издатке за набавку лекова са Листе лекова за осигурана лица РФЗО) који у свом саставу имају апотеку, и то: - ЗЦ Нови Пазар - ЗЦ Нови Пазар - ЗЦ Параћин - ДЗ Бачка Топола, - ДЗ Тител - ДЗ Србобран - ДЗ Бачка Паланка 2

3 - ДЗ Мали Иђош, - ДЗ Сечањ, - ДЗ Житиште, - ДЗ Српска Црња, - ДЗ Нови Бечеј, - ДЗ Нови Кнежевац, - ДЗ Чока - ДЗ Кањижа - ДЗ Ада - ДЗ Алибунар - ДЗ Бела Црква - ДЗ Ковин - ДЗ Пландиште - ДЗ Ковачица - ДЗ Опово - ДЗ Апатин - ДЗ Кула - ДЗ Оџаци - ДЗ Темерин - Апотека Суботица - Апотека Зрењанин, - Апотека Сента, - Апотека Кикинда, - Апотека Панчево - Апотека Вршац - Апотека Сомбор - Апотека Нови Сад - Апотека Врбас - Апотека Сремска Митровица - Апотека Лозница - Апотека Шабац - Апотека Ваљево - Апотека Смедеревска Паланка - Апотека Смедерево - Апотека Велика Плана - Апотека Пожаревац - ДЗ Бачки Петровац - ДЗ Бечеј - ДЗ Беочин - ДЗ Жабаљ - ДЗ Инђија - ДЗ Рума - ДЗ Стара Пазова - ДЗ Шид - ДЗ Ириг - ДЗ Драган Фундук Пећинци - ДЗ Деспотовац - ДЗ Свилајнац - ДЗ Рековац - ДЗ Ћуприја - ДЗ Тутин - ДЗ Сокобања - ДЗ Дољевац - ДЗ Бела Паланка - ДЗ Бач - Апотека Ужице - Апотека Чачак - Апотека Горњи Милановац - Апотека Краљево - Апотека Крушевац - Апотека Ниш - Апотека Прокупље - Апотека Пирот - Апотека Лесковац - Апотека Врање - Апотека Бујановац - Апотека Београд - Апотека Крагујевац - Апотека Аранђеловац - Апотека Јагодина - Апотека Бор - Апотека Зајечар У оквиру Сектора за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или имао учешће у капиталу или у управљњу корисник јавних средстава ревидирани су: 1. ЈКП "Градско саобраћајно предузеће Београд", Београд 2. ЈКП "Београдски водовод и канализација", Београд 3. ЈП "Дирекција за изградњу", Ужице 4. ЈП за комунално-стамбену делатност "Стандард", Јагодина 3

4 5. ЈКП "Градска чистоћа", Београд 6. ЈКП "Зеленило Београд", Београд 7. ЈП "Градско стамбено", Београд 8. JKП "Новосадска топлана", Нови Сад 9. ПД "Електровојводина", Нови Сад 10. ЈП "Дирекција за изградњу града Суботице", Суботица 11. ПД "Електросрбија" д.о.о, Краљево 12. ЈП "Градац", Чачак 13. ЈКП за пијачне услуге "Тржница", Ниш 14. "Парк природе Мокра Гора" д.о.о, Мокра Гора У оквиру Сектора за ревизију Народне банке Србије у делу који се односи на коришћење јавних средстава и на пословање са државним буџетом и других субјеката ревизије ревидирани су: 1. Народна банка Србије (у делу који се односи на коришћење јавних средстава и на пословање са државним буџетом), 2. Јавни дуг Републике Србије (у оквиру Министарства финансија, Управе за јавни дуг), 3. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о, 4. Агенција за осигурање депозита. ИЗРАЖЕНА МИШЉЕЊА У току године Институција је обавила две врсте ревизија - ревизију финансијских извештаја и ревизију правилности пословања. Током извођења ревизије финансијских извештаја у свим фазама изразили смо 143 мишљења: - у 26 извештаја изражено је позитивно мишљење, - у 103 извештаја изражено је мишљење са резервом, - у 14 извештаја изражено је мишљење са резервом, уз уздржавање мишљења за Биланс стања. Разлози за неизражавање мишљења су: - неизвршен попис имовине (земљишта, зграда, грађевинских објеката, потраживања и обавеза) - неусаглашеност помоћних књига и евиденција са главном књигом, неевидентирање земљишта у пословним књигама од хектара, - неусаглашеност потраживања и обавеза и - немогућност да прибавимо довољно других доказа за изражавање мишљења. Током извођења ревизије правилности пословања, изразили смо такође 143 мишљења и то: - у 14 извештаја изражено је позитивно мишљење, - у 55 извештаја изражено је мишљење са резервом, 4

5 - у 74 извештаја изражено је негативно мишљење. Приликом израде свих извештаја о ревизији испоштоване су процедуре из Закона о Државној ревизорској институцији, Пословника Државне ревизорске институције и Програма ревизије за годину, Међународних стандарда ревизије (ISA) и Међународних стандарда врховних ревизорских институција (ISSAI). Скретање пажње на одређена питања Не изражавајући даљу резерву на већ изражена мишљења, скренули смо пажњу на одређена питања која су исказана код Сектора за ревизију ООСО, а у вези са неусаглашеношћу Закона о здравственом осигурању, Закона о буџетском систему, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о буџету Републике Србије за годину. Такође, скренули смо пажњу и код ПД Електросрбија д.о.о. Краљево и ПД Електровојводина д.о.о. Нови Сад, где је процењена вредност некретнина, постројења и опреме код ПД Електросрбија д.о.о. Краљево већа за 200 одсто, а код ПД Електровојводина д.о.о. Нови Сад за 100 одсто у односу на књиговодствену вредност односно процењену вредност године. Због тога нисмо могли са сигурношћу да потврдимо да ова процењена вредност реално изражава вредност ове имовине. 1. РАЧУНОВОДСТВЕНИ СИСТЕМ Ревизијом рачуноводственог система утврђене су неправилности у 72 извештаја. Неправилности се односе на непоштовање појединих одредби Закона о буџетском систему, Закона о рачуноводству и ревизији, Међународних стандарда финансијског извештавања, Међународних рачуноводствених стандарда, Уредбе о буџетском рачуноводству, Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Непоштовање поменуте регулативе онемогућава правилно вођење јединствене и свеобухватне евиденције о финансијским трансакцијама корисника јавних средстава и извештавање, нарочито стања и промена на имовини, потраживањима, обавезама и изворима финансирања. 2. ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 2.1. Финансијско управљање и контрола На основу извршене провере функционисања система интерних контрола у 119 извештаја, нисмо се уверили да је систем интерне контроле успостављен на начин да својим функционисањем обезбеђује: пословање у складу са прописима, 5

6 интерним актима и уговорима, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, као и постизање других циљева у складу са прописима Интерна ревизија На основу извршене провере успостављања и функционисања интерне ревизије у 55 извештаја код субјеката који имају обавезу организовања интерне ревизије, утврђено је да је код 17 субјеката организована интерна ревизија а код 38 није. У већем броју случајева није организована на начин који својим функционисањем омогућава примену закона и поштовање правила интерне контроле, као и остваривање других циљева у складу са прописима. 3. ПОПИС НЕФИНАНСИЈСКЕ, ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА У поступку ревизије извршена је провера спровођења пописа имовине и обавеза, као и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем у 50 издатих извештаја. Утврђено је да није извршен попис имовине и обавеза код 33 субјекта ревизије у укупном износу од хиљада динара. Од тога нефинансијске имовине у износу од хиљада динара, финансијскe имовинe у износу од хиљада динара и обaвеза у износу од хиљада динара. 1. Код 21 ревидиране јединице локалне самоуправе није извршен попис имовине и обавеза у износу од хиљада динара, од чега се на нефинансијску имовину односи хиљада динара, на финансијску имовину хиљада динара и на обавезе у износу од хиљада динара. У поступку ревизије утврђено је да у књиговодственој евиденцији појединих локалних самоуправа није евидентирано земљиште укупне површине хектара, површима грађевинских објеката и зграда м2, површине станова, локала, улица, тргова површине м2. 2. Код седам јавних предузећа није извршен попис имовине и обавеза у износу од хиљада динара. 3. Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о., није извршила попис имовине у износу од хиљада динара, од чега се на некретнине, постројења и опрему односи хиљаде динара, залихе хиљада динара, нематеријална улагања хиљада динара и потраживања износ од хиљаде динара. 4. Код три ревидирана министарства није извршен попис имовине и обавеза у вредности од хиљада динара, од чега нефинансијске имовине у вредности од хиљада динара, финансијске имовине у вредности од хиљада динара и обавеза у вредности од хиљада динара. 6

7 5. Попис имовине и обавеза Републичког фонда за здравствено осигурање није потпун, односно не садржи попис неусаглашених потраживања у износу од хиљада динара и неусаглашених обавеза у износу од хиљаде динара. 4. ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ Ревизијом је утврђено да је осам јединица локалне сампоуправе преузимало обавезе веће од апропријација одобрених буџетом, односно финансијским планом и обавезе по закљученим уговорима веће од одобрених апропријација за хиљада динара. 20 јединица локалних самоуправа и пет министарстава преузели су и платили обавезе без правног основа у износу од хиљаде динара (од чега се на ЈЛС односи хиљаде динара, а на министарства хиљаде динара) зато што су плаћања извршена без закључених уговора, без донете Одлуке од стране органа управљања локалних власти, без донетих правилника којима би се регулисало плаћање расхода, без достављених рачуна, привремених или окончаних ситуација. Правни основ за плаћање расхода мора да проистиче из изворне документације и мора бити сачињен у писаној форми. 20 јединица локалних самоуправа и 4 министарства преузели су и платили обавезе без валидне рачуноводствене документације у износу од хиљаде динара ( од чега се на ЈЛС односи хиљада динара, а на министарства хиљада динара) зато што су расходи и издаци извршени без достављене документације (предрачуни, рачуни,спецификације, изводи и обрачуни) из којих би се утврдила настала пословна промена која садржи све податке потребне за књижења и плаћања и која није потписана од лица одговорног за насталу пословну промену. РФЗО је извршио умањење апропријација за хиљада динара више од расположивог износа, односно преусмерио је средства за која је већ преузета обавеза, што није у складу са чланом 61. став 10. Закона о буџетском систему. РФЗО је одобрио повраћај више утрошених средстава на више месечних рата у укупном износу од хиљада динара, по записницима о извршеним контролама правилности извршавања обавеза из уговора, што није у складу са чланом 59. Закона о буџетском систему. 5. БИЛАНС СТАЊА Код ревидираних субјеката у Билансу стања на дан године: мање је исказана нефинансијска имовина у укупном износу од хиљада динара (код 25 субјеката), и то: износ од хиљада динара се односи на Завршни рачун буџета Републике Србије и 3 министарства, а износ од на 21 јединица локалне самоуправе. мање је исказана финансијска имовина која се односи на учешће ЈЛС у капиталу правних лица чији је оснивач и на потраживања, у укупном износу од хиљаде динара (код 18 субјеката). 7

8 У Завршном рачуну буџета РС мање је исказана финансијска имовина у износу од хиљаде динара и односи на новчана средства и трајне улоге. мање су исказане обавезе у износу од хиљада динара које се односе на: обавезе Републике Србије по кредитима од домаћих пословних банака реализованим преко Фонда за развој Републике Србије за пројекте у функцији подстицаја грађевинске индустрије у години ( хиљада динара), обавезе Министарства за инфраструктуру и енергетику за изведене радове на изградњи Коридора 10 и 11 за које су извођачи радова извршили залогу потраживања код пословних банака ( хиљада дианара), и обавезе према Народној банци Србије преузете по Уговору закљученом између Народне банке Србије, Војвођанске банке а.д. и Републике Србије ( хиљада динара). код осам јавних предузећа није поступљено у складу са Међународним рачуноводственим стандардима МРС 2, МРС 16, МРС 40 у износу од хиљада динара: - није утврђена фер вредност непокретности на начин и у складу са МРС 16 Некретнине, постројења и опрема, чија је књиговодствена вредност од хиљада динара. Због тога нисмо били у могућности да потврдимо исказану вредност имовине, као и ефекте наведених неправилности на финансијске извештаје за годину; - нису вредноване инвестиционе некретнине по фер вредности чија књиговодствена вредност износи хиљада динара, што је супротно МРС 40 Инвестиционе некретнине, због чега нисмо били у могућности да утврдимо ефекте наведених неправилности на финансијске извештаје за годину; - није извршена процена нето оствариве вредности залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара укупне књиговодствене вредности у износу од хиљада динара, што је супротно МРС 2 Залихе. 6. ЈАВНЕ НАБАВКЕ Ревизијом правилности пословања и примене Закона о јавним набавкама код 122 ревидирана субјекта, утврђено је да су извршене набавке добара, услуга и радова, супротно Закону, у укупном износу од хиљада динара и то: закључени уговори без спроведених поступака јавних набавки (члан 20.) у износу од хиљада динара, што чини 84,65% укупних неправилности. преговарачки поступак без објављивања јавног позива (члан 24. хитност) у износу од хиљада динара, што чини 1,72 % укупних неправилности. извршене набавке које нису предвиђене у Годишњем плану набавки, односно нису предвиђена средства у Финансијском плану (члан 27.) у износу од хиљада динара, што чини 3,70% укупних неправилности. без оглашавања јавних набавки у Службеном гласнику и Порталу јавних набавки (члан 69. и 70.) у износу од хиљада динара, што чини 3,80% укупних неправилности. 8

9 остале неправилности у смислу Закона о јавним набавкама у износу од хиљада динара што чини 6,13% укупних неправилности. Утврђене неправилности у смислу Закона о јавним набавкама по секторима износе: Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије у укупном износу од хиљада динара. Сектор за ревизију буџета локалних власти у укупном износу од хиљада динара. Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања у укупном износу од хиљада динара. Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава у укупном износу од хиљада динара. Сектор за ревизију Народне банке Србије у делу који се односи на коришћење јавних средстава и на пословање са државним буџетом и других субјеката ревизије у укупном износу од хиљада динара. 7. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА На основу извршене ревизије остварених прихода код: 1. Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. утврђено је да су приходи од услуга прелета преко територије Босне и Херцеговине и потраживања од EUROCONTROL-a исказани у мањем износу за хиљада динара. 2. Републичког фонда за здравствено осигурање утврђено је да нису исказани остварени приходи до пуног износа цене здравствене услуге, односно износ средстава које је платило осигурано лице које користи здравствену услугу, а који чине приход РФЗО према чл и 230. Закона о здравственом осигурању у износу од хиљада динара. 3. јединица локалних самоуправа утврђено је да: - субјекти ревизије нису исказали приходе од јавних предузећа чији су они оснивачи за део средстава по основу добити у износу од хиљаде динара (6 јединица локалне самоуправе). - субјекти ревизије у одлуци о завршном рачуну нису евидентирали и исказали средства из сопствених извора и средства из осталих извора у износу од хиљада динара (8 јединица локалне самоуправе). - део јавних прихода није уплаћиван на прописане уплатне рачуне, већ на подрачуне сопствених прихода или на рачуне јавних предузећа у износу од хиљада динара(14 јединица локалне самоуправе). 9

10 8. РАСХОДИ ЗА ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 1. У поступцима ревизије расхода за исплату плата запослених утврђено је следеће: - код 23 субјекта ревизије, извршено је увећање и исплата плата изабраним, постављеним, именованим и запосленим лицима применом увећаних коефицијената, увећаних основица, награда за посебне резултате рада, стимулативних награђивања и исплата прековременог рада, а у оквиру плата је исплаћена и накнада на име побољшања стандарда у укупном износу од хиљаде динара и то: код 21 јединице локалне самоуправе у износу од хиљада динара, код Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе у износу од без одлуке управног одбора и код РФЗО у износу од хиљаде динара. - запослени су распоређивани на радна места за која не испуњавају услове, односно немају потребно радно искуство са школском спремом која је предвиђена систематизацијом за та радна места. 2. У поступцима ревизије расхода за исплату накнада запосленима утврђено је да је код 14 јединица локалне самоуправе извршена исплата у износу од хиљада динара на име плаћања поклона за 8. март, расхода за стипендирање деце запослених, расхода за набавку диоптријских наочара и стоматолошких услуга, извршених плаћања за исплату добровољног пензијског осигурања, увећања накнада зараде која се исплаћује на терет послодавца, плаћања превоза навијачима фудбалског клуба, накнаде трошкова превоза на рад и одлазак са рада, као и исплата накнада у натури без правног основа. 9. ИСПЛАТА НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ И ПРИВРЕМНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА 1. У ревизијама исплата накнада по уговору о делу и привременим и повременим пословима код 16 ревидираних субјеката, исплаћен је износ од хиљаде динара на име накнаде по уговорима о делу, што није у складу са одредбама члана 199. Закона о раду. 2. У ревизијама исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима код два ревидирана субјекта, извршена је исплата накнада по уговорима о привременим и повременим пословима, на име обављања истоврсних послова у трајању дужем од прописаног рока од 120 радних дана у календарској години, у укупном износу од хиљада динара, што није у складу са одредбама члана 197. Закона о раду. 10

11 10. ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ, ПДВ На основу извршене ревизије расхода и обавеза по основу пореза и доприноса и ПДВ, утврђено је следеће: - нису вршене уплате пореза и доприноса код исплате зарада у износу од хиљада динара, што је супротно Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закона о порезу на доходак грађана. - није вршено плаћање обрачунатог пореза на додату вредност у износу од хиљада динара, што је супротно Закону о порезу на додату вредност. 11. ЈАВНИ ДУГ Због међусобно неусклађених прописа у области јавног дуга, Државна ревизорска институција се у ревизији јавног дуга определила за примену одредби Закона о буџетском систему који дефинише дуг општег нивоа државе у оквиру општих фискалних правила. Форма и садржај извештаја о стању јавног дуга Републике Србије у оквиру Завршног рачуна буџета РС који се подноси Народној скупштини, нису прописани ниједним законом нити подзаконским актом. Сходно томе, препоручићемо Влади Републике Србије да предложи нови Закон о јавном дугу којим би се утврдила јединствена методологија утврђивања висине јавног дуга и начина извештавања о јавном дугу, као и усаглашавања свих других прописа са тим законом. Стање дуга општег нивоа Републике Србије на дан године, по налазу ДРИ, износи ,23 милиона EUR, а према подацима Управе за јавни дуг износи ,36 милиона EUR, односно мање је исказано у износу од 992,87 милиона EUR. У поступку ревизије утврђено је да дуг општег нивоа државе (не укључујући обавезе по основу реституције) у односу на остварени БДП, на дан године износи 51%, што је изнад нивоа од 45% одређеног чланом 27e Закона о буџетском систему, чиме је прекорачено опште фискално правило. 12. ОСТАЛЕ НЕПРАВИЛНОСТИ Два ревидирана субјекта извршила су уплату добити у буџет Републике Србије, а не оснивачу, у укупном износу од хиљада динара, што је супротно одредбама члана 19. и 21. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса. Републички фонд за здравствено осигурање, код апотека/домова здравља који у саставу имају апотеку, није вршио контролу набавке лекова, што није у складу са чланом 187. Закона о здравственом осигурању и чланом 5. Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга. 11

12 Субјект ревизије јединице локалне самоуправе је дужницима извршио отпис главног дуга и камате у износу од хиљада динара без правног основа, с обзиром да наведени субјекти нису у процесу продаје, односно приватизације, нити су у поступку реструктурирања. Агенција за контролу летења није донела одлуку о расподели укупне нераспоређене добити исказане у билансу стања у износу од хиљада динара, у складу са одредбама Међународних стандарда финансијског извештавања, које упућују на обавезу власника да одлучи о томе да ли и када ће извршити расподелу добити. Скупштина општине Панчево је на основу Одлуке о поверавању организовања комуналних делатности месним заједницама насељених места поверила обављање одређених комуналних делатности за осам месних заједница Банатски Брестовац, Банатско Ново Село, Мита Вукосављев Долово, Глогоњ, Иваново, Јабука, Качарево и Старчево, а исте су, на основу наведене одлуке, основале своја јавнакомунална предузећа. Међутим, према одредбама чл. 77. Закона о локалној самоуправи, Скупштина града својом одлуком може свим или појединим месним заједницама да повери вршење одређених послова из надлежности града, а то се не односи на оснивање јавних предузећа од стране месних заједница, што је регулисано у члану 32. Закона о локалној самоуправи, према коме Скупштина града оснива јавна предузећа. 13. ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈЕ Седам министарстава и једна дирекција извршили су повраћај новчаних средстава у буџет Републике Србије у укупном износу од хиљада динара на име обустава за трошкове мобилних телефона, трошкова превоза, провизија и неутрошених средстава пренетих по уговорима. Кроз одазивне извештаје, два министарства извршиће уплату на рачун буџета Републике Србије у износу од хиљада динара на име активирања меница и преноса буџетских средстава која се налазе на наменским рачунима. Донет је Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању којим је прописана процедура образовања централне комисије за лекове у РФЗО ради обављања послова у поступку за стављање лекова на Листу лекова. У процедури је ребаланс финансијског плана РФЗО за годину, којим су планирани расходи који ће се извршавати из пренетих неутрошених средстава из претходних година у износу од хиљада динара. 12

13 14. ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА И ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ Ради отклањања неправилности које се могу отклонити ревидираним субјектима је дат рок од 45 до 90 дана, у зависности од величине субјекта и времена потребног за достављање одазивног извештаја. Поред тога, ревидираним субјектима дато је укупно 778 препорука. Због постојања основане сумње да је извршен прекршај, код два министарства и 16 јавних предузећа, поднето је укупно 26 захтева за покретање прекршајног поступка против 30 одговорних лица. Почетком наредне године поднећемо више захтева за покретање прекршајног поступка, као и више пријава за привредне преступе против одговорних лица. Након анализе извештаја од стране наших правних тимова и доказа који се додатно прибаве, поднећемо и кривичне пријаве за преузимање обавеза изнад износа одређених апропријацијама и злоупотребу службеног положаја у области јавних набавки. 13

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286, 211 312 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: 400-1848/2018-04 Београд, 22. март 2019. године САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. НЕПРАВИЛНОСТИ

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г

Извештај о  ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања  Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МИЛКА ДИМАНИЋ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2013.

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ШИД ЗА 2013.

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

Извештај о ревизији одазивног извештаја града Шапца

Извештај о ревизији одазивног извештаја града Шапца РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ГРАДА ШАПЦА Број: 400-2960/2017-04 Датум, 22. децембар 2017. године Садржај РЕЗИМЕ... 5 1. УВОД... 7 1.1. ЦИЉ И

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ Снежана Трњаковић Врховни државни ревизор РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СПРОВЕДЕНЕ

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана   тачке      Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС  srpski cir JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2015. И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Руководству Jавног предузећа Електропривреда

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 400-649/2014-04 од 27.11.2014. године Број: 400-3016/2015-04

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade ("Službeni glasnik RS", br.

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-248-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Дољевац“ Дољевац з

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Дољевац“ Дољевац з РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ДОЉЕВАЦ ЗА 2014.

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА 1 2 Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-304/19 25.02.2019. године ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ, ОБЈАШЊЕЊА И ОБРАЗЛОЖЕЊА УЗ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-139/2018-05/08 Београд, 11. октобар 2018.

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАВА СУДАРСКИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више