На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06"

Транскрипт

1 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8. став 3, члана 16. став 5, члана 18. став 8. и члана 27. Закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању ("Службени гласник Републике Српске", број: 47/17) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске", број: 2/15 и 76/16), Управни одбор Агенције за осигурање Републике Српске, на сједници од 28. фебруара године, донио је: П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ОВЛАШЋЕЊА И ДОЗВОЛА ЗА ЗАСТУПАЊЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ И УПИСУ У РЕГИСТРЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. Овим правилником ближе се прописује спровођење одредаба Закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању (у даљем тексту: Закон) на основу којих Агенција за осигурање Републике Српске (у даљем тексту: Агенција): 1) издаје овлашћење за заступање, односно посредовање у осигурању физичком лицу и прописује доказе, односно документе и податке који се достављају уз захтјев за издавање овлашћења, 2) врши упис у Регистар Агенције физичког лица заступника и брокера из Републике Српске (у даљем тексту: РС), 3) издаје дозволу за обављање дјелатности заступања у осигурању, односно посредовање у осигурању и прописује доказе, односно документе и податке који се достављају уз захтјев за издавање дозволе, 4) врши упис у Регистар Агенције друштва за заступање и брокерског друштва из РС, 5) врши упис у Регистар Агенције заступника у осигурању, односно брокера у осигурању физичких лица из Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ФБиХ), 6) врши упис у Регистар Агенције друштва за заступање у осигурању, односно брокерског друштва у осигурању из ФБиХ, 7) врши брисање из Регистра Агенције након престанка, односно одузимања овлашћења за заступање у осигурању, односно посредовања у осигурању и 8) врши брисање из Регистра Агенције након престанка, односно одузимања дозволе за заступање у осигурању и посредовање у осигурању. Овлашћење за обављање послова заступања у осигурању Члан 2. (1) Овлаштење за обављање послова заступања у осигурању издаје се физичком лицу које испуњава услове прописане чланом 5. став 1. Закона. (2) Физичко лице приликом подношења захтјева за добијање овлашћења за заступање у осигурању дужно је Агенцији да достави сљедећу документацију: 1) уредно попуњен и пуним именом, потписан захтјев за добијање овлашћења за обављање послова заступања у осигурању и упис у регистре заступника у осигурању који чини саставни дио овог правилника, образац ЗП-1,

2 2) овјерену копију идентификационог документа, из које се види лично име, пребивалиште и јединствени матични број грађана тог лица, број исправе, датум издавања и важења и издавалац исправе, 3) овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту за обављање послова заступања у осигурању, у случају да је испит положен у ФБиХ или овјерену копију рјешења Агенције о признавању стручног испита положеног у иностранству, 4) овјерену копију свједочанства или дипломе о стеченој стручној спреми (образовању), 5) потврду, односно увјерење из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова, да физичко лице није осуђивано и 6) копију уплатнице о плаћеној накнади на рачун Агенције. (3) Овјере копија оригиналних докумената наведених у ставу 2. овог члана и документ из тачке 5. става 2. овог члана не могу бити старији од 6 (шест) мјесеци од дана подношења захтјева. (4) Када се утврди да су испуњени Законом прописани услови, Агенција доноси рјешење којим издаје овлашћење за обављање послова заступања у осигурању, одређује регистарски број и утврђује временски период трајања регистрације, те врши упис у регистар Агенције са основним подацима. Овлашћење за обављање послова посредовања у осигурању Члан 3. (1)Овлашћење за обављање послова посредовања у осигурању издаће се физичком лицу које испуњава услове прописане чланом 16. став 1. Закона. (2) Физичко лице приликом подношења захтјева за добијање овлашћења за посредовање у осигурању дужно је Агенцији да достави сљедећу документацију: 1) уредно попуњен и пуним именом, потписан захтјев за добијање овлашћења за обављање послова посредовања у осигурању и упис у регистре Агенције, који чини саставни дио овог правилника, образац ЗП-2, 2) овјерену копију идентификационог документа, из које се види лично име, пребивалиште и јединствени матични број грађана тог лица, број исправе, датум издавања и важења и издавалац исправе, 3) овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту за обављање послова посредовања у осигурању, у случају да је испит положен у ФБиХ или овјерену копију рјешење Агенције о признавању стручног испита положеног у иностранству, 4) овјерену копију дипломе о стеченом степену образовања, 5) потврду о радном искуству у минималном трајању од годину дана у струци у пословима осигурања, 6) потврду, односно увјерење из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова, да физичко лице није осуђивано и 7) копију уплатнице о плаћеној накнади на рачун Агенције. (3) Овјере копија оригиналних докумената наведених у ставу 2. овог члана и документи из т. 5. и 6. става 2. овог члана не могу бити старији од 6 (шест) мјесеци од дана подношења захтјева. (4) Када се утврди да су испуњени Законом прописани услови, Агенција доноси рјешење којим издаје овлашћење за обављање послова посредовања у осигурању, одређује регистарски број и утврђује временски период трајања регистрације, те врши упис у регистре Агенције са основним подацима.

3 Поступак за издавање дозволе друштву за заступање у осигурању Члан 4. (1) Дозвола за заступање у осигурању издаје се друштву за заступање у осигурању, предузетнику у осигурању, банци, микрокредитном друштву и Предузећу за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука (у даљем тексту: Поште Српске ). (2) Лица из става 1. овог члана у правном промету наступају у своје име и за свој рачун и у име и за рачун друштава за осигурање, што уносе у оснивачки акт или пријаву предузетничке дјелатности. (3) Лица из става 1. овог члана обављају дјелатност, у складу са актом који уређује класификацију дјелатности Републике Српске, као дјелатности заступника у осигурању, ограничавајући се искључиво на дјелатност заступања у осигурању, што се уноси у оснивачки акт, односно статут или пријаву предузетничке дјелатности, са изузетком банке, микрокредитног друштва и Пошта Српске, који дјелатност заступања у осигурању обављају као додатну дјелатност. (4) Ријечи: "друштво за заступање у осигурању", односно ријечи: "самостални предузетник за заступање у осигурању" или "предузетничка радња за заступање у осигурању" уносе се у назив и могу да се користе у правном промету само од стране регистрованог друштва за заступање у осигурању или регистрованог предузетника за заступање у осигурању. Члан 5. (1) Дозвола за обављање дјелатности заступања у осигурању издаје се привредном друштву у оснивању, у облику друштва са ограниченом одговорношћу или акционарског друштва, а које се оснива као друштво за заступање у осигурању. (2) Оснивач за добијање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању дужан је Агенцији да поднесе сљедећу документацију: 1) уредно попуњен и потписан захтјев за добијање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у регистре Агенције, који чини саставни дио овог правилника, образац ЗП-3, 2) податке да ли се оснива и организује као друштво са ограниченом одговорношћу или акционарско друштво, са сједиштем у Републици Српској, 3) нотарски овјерен оснивачки акт односно статут, са потписом свих оснивача, 4) потврду банке о депоновању оснивачког улога оснивача на привременом депозитном рачуну у износу потребном за оснивање друштва, 5) доказ о именовању директора, односно лица овлашћеног за заступање друштва, из реда овлашћених и регистрованих заступника у осигурању, са његовим личним подацима и подацима о регистрацији код Агенције, 6) овјерену изјаву оснивача да ће по пријему рјешења о издавању дозволе за рад и упису у регистар пословних субјеката закључити уговор о раду на пуно радно вријеме са лицем овлашћеним за заступање друштва за заступање, 7) план пословања и финансијски план друштва за заступање, за прве двије године пословања, 8) документ о пословном простору сједишта друштва, односно доказ о власништву на простору или о другом правном основу за држање и употребу истог простора, 9) овјерену писану изјаву оснивача о постојању повезаних лица са доказом о повезаности путем власништва на капиталу или на други начин са: друштвом за осигурање, друштвом за заступање у осигурању или брокерским друштвом у

4 осигурању и списак лица са личним интересом у складу са одредбама закона који регулишу оснивање и рад привредних друштава и 10) копију уплатнице о уплаћеној накнади за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у регистар у складу са Одлуком о тарифама и накнадама Агенције. (3) Уколико су испуњени сви законом прописани услови, Агенција издаје рјешење којим се даје дозвола за обављање дјелатности заступања у осигурању. Банка, Микрокредитно друштво и Поште Српске Члан 6. (1) Агенција издаје дозволу за обављање дјелатности заступања у осигурању банци, микрокредитном друштву и "Поштама Српске", који, поред докумената из члана 5. став 2. т. 7, 8, 9. и 10. овог правилника, достави и сљедеће документе: 1) уредно попуњен и потписан захтјев за добијање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у регистре Агенције, који чини саставни дио овог правилника, образац ЗП-4, 2) одлуку о оснивању организационе јединице за обављање дјелатности заступања у осигурању, 3) нотарски обрађене измјене и допуне оснивачког акта, односно статута о упису дјелатности заступања у осигурању, 4) одлуку о именовању руководиоца организационе јединице за обављање дјелатности заступања у осигурању из реда овлашћених заступника у осигурању и 5) актуелни извод из регистра пословних субјеката подносиоца захтјева. (2) Када су испуњени прописани услови, Агенција доноси рјешење којим се даје дозвола за обављање дјелатности заступања у осигурању банци, микрокредитном друштву, односно "Поштама Српске". Издавање дозволе за предузетника у осигурању Члан 7. (1) Агенција издаје дозволу за заступање у осигурању у својству предузетника, физичком лицу, овлашћеном заступнику у осигурању, који Агенцији поднесе сљедећу документацију: 1) уредно попуњен и потписан захтјев за добијање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у регистре Агенције, који чини саставни дио овог правилника, образац ЗП-5, 2) овјерену копију идентификационог документа из које се види лично име, пребивалиште и јединствени матични број грађана тог лица, број исправе, датум издавања и важења и издавалац исправе, 3) документ о пословном простору сједишта предузетника, односно доказ о власништву на пословним простором или другом правном основу за држање и употребу пословног простора и 4) копију уплатнице о уплаћеној накнади за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у регистар у складу са Одлуком о тарифама и накнадама Агенције. (2) Када су испуњени прописани услови, Агенција доноси рјешење којим издаје дозволу за обављање дјелатности заступања у осигурању у својству предузетника.

5 (3) Изузетно од става 1. овог члана физичко лице може истовремено да поднесе захтјев за издавање овлашћења за заступање у осигурању из члана 2. став 2. овог правилника и захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању у својству предузетника. (4) У случају из става 3. овог члана Агенција истовремено издаје рјешење којим се даје овлашћење за заступање у осигурању и рјешење којим се даје дозвола за заступање у осигурању у својству предузетника. Члан 8. (1) Добијање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању у виду рјешења из члана 5. став 3, члана 6. став 2. и члана 7. став 2. овог правилника, је услов за упис: 1) оснивања и упис дјелатности заступања у осигурању, за друштво за заступање у осигурању у регистар пословних субјеката, 2) допуне дјелатности заступања у осигурању код банке, микрокредитног друштва и "Пошта Српске", у регистар пословних субјеката и 3) предузетника за заступање у осигурању у регистар предузетника код надлежног органа јединице локалне самоуправе. (2) Лица из чл. 5, 6. и 7. овог правилника, дужна су Агенцији, у року од 7 (седам) дана од дана пријема рјешења о регистрацији код надлежног суда, односно органа јединице локалне самоуправе, да доставе: 1) рјешење надлежног суда о упису у регистар пословних субјеката оснивања или допуне дјелатности заступања у осигурању, за друштво за заступање у осигурању, односно за банку, микрокредитно друштво и "Поште Српске", 2) рјешење надлежног органа јединице локалне самоуправе о упису предузетника, односно предузетничке радње у регистар предузетника и изјаву о начину вођења књиговодства предузетничке радње, 3) уговор о раду на пуно радно вријеме са лицем овлашћеним за заступање друштва за заступање, односно руководиоцем организационе јединице за обављање дјелатности заступања у осигурању и 4) књигу акционара, односно књигу улога (оснивача) за основано друштво за заступање у осигурању. Поступак издавања дозволе брокерском друштву у осигурању Члан 9. (1) Дозвола за обављање дјелатности посредовања у осигурању издаје се привредном друштву у оснивању, у облику друштва са ограниченом одговорношћу или акционарског друштва, а које се оснива као брокерско друштво у осигурању. (2) Лице из става 1. овог члана обавља дјелатност, у складу са актом који уређује класификацију дјелатности Републике Српске, као дјелатност посредника у осигурању, ограничавајући се искључиво на дјелатност посредника (брокера) у осигурању, што се уноси у оснивачки акт, односно Статут. (3) Лице из става 1. овог члана не може да донесе одлуку о реорганизацији и добровољној ликвидацији, без претходне сагласности Агенције. (4) Ријечи: "брокерско друштво за осигурање", уносе се у назив и могу да се користе у правном промету само од стране брокерског друштва у осигурању коме је Агенција издала дозволу за рад и које је уписано у регистре Агенције.

6 Члан 10. (1) Оснивач брокерског друштва за добијање дозволе за обављање дјелатности посредовања у осигурању, дужан је да Агенцији поднесе сљедећу документацију: 1) уредно попуњен и потписан захтјев за добијање дозволе за обављање дјелатности посредовања у осигурању и упис у регистре Агенције, који чини саставни дио овог правилника, образац ЗП-6, 2) податке да ли се оснива и организује као друштво са ограниченом одговорношћу или акционарско друштво, са сједиштем у РС, 3) нотарски овјерен оснивачки акт односно статут, са потписом свих оснивача, 4) потврду банке о депоновању оснивачког улога оснивача на привременом депозитном рачуну у износу одређеном чланом 18. став 2. тачка 2. Закона, за оснивање брокерског друштва, 5) доказ о именовању директора, односно лица овлашћеног за заступање брокерског друштва, из реда овлашћених и регистрованих брокера у осигурању, са његовим личним подацима и подацима о регистрацији код Агенције, 6) овјерену изјаву оснивача да ће по пријему рјешења о издавању дозволе за рад и упису у регистар пословних субјеката закључити уговор о раду на пуно радно вријеме са лицем овлашћеним за заступање друштва за заступање, 7) план пословања и финансијски план брокерског друштва, за прве двије године пословања, 8) документе о пословном простору сједишта друштва, односно доказ о власништву на простору или о другом правном основу за држање и употребу простора, 9) овјерену изјаву оснивача да ће брокерско друштво након уписа у надлежне регистре пословних субјеката закључити полису осигурања од одговорности из дјелатности посредовања у осигурању, 10) овјерену писану изјаву оснивача о постојању повезаних лица са доказом о повезаности путем власништва на капиталу или на други начин са: друштвом за осигурање, друштвом за заступање у осигурању или брокерским друштвом у осигурању и списак лица са личним интересом у складу са одредбама закона који регулише оснивање и рад привредних друштава и 11) копију уплатнице о уплаћеној накнади за издавање дозволе за обављање дјелатности посредовања у осигурању и упис у регистар у складу са Одлуком о тарифама и накнадама Агенције. (2) Уколико су испуњени сви Законом прописани услови, Агенција издаје рјешење којим се даје дозвола за обављање дјелатности посредовања у осигурању. Члан 11. (1) Добијање дозволе за обављање дјелатности посредовања у осигурању у виду рјешења из члана 10. став 2. овог правилника, је услов за упис оснивања и упис дјелатности посредовања у осигурању, за брокерско друштво у осигурању у регистру пословних субјеката код надлежног суда. (2) Брокерско друштво у осигурању је дужно да Агенцији, у року од 7 (седам) дана од дана пријема рјешења о упису у регистар пословних субјеката код надлежног суда достави:

7 1) рјешење надлежног суда о упису у регистар пословних субјеката оснивања дјелатности посредовања у осигурању, 2) уговор о раду на пуно радно вријеме са лицем овлашћеним за заступање брокерског друштва у осигурању, 3) закључен уговор о осигурању од одговорности из дјелатности посредовања, у складу са чланом 18. став 2. тачка 4. Закона и 4) књигу акционара, односно књигу улога (оснивача) за брокерско друштво. Упис у регистре Агенције Члан 12. (1) По достављању докумената из члана 8. став 2. и члана 11. став 2. овог правилника, Агенција доноси рјешење о упису у регистре Агенције, којим: 1) врши упис у регистре Агенције, са прописаним подацима, одређује регистарски број и утврђује временски период важења уписа, који почиње даном издавања рјешења Агенције о упису и 2) врши упис података о законском заступнику друштва за заступање у осигурању и брокерског друштва за осигурање, односно података о руководиоцу организационе јединице банке, микрокредитног друштва и "Пошта Српске". (2)Изузетно од одредбе става 1. овог члана, за предузетника за заступање у осигурању, Агенција доноси рјешење којим, у регистрима Агенције физичка лица, врши упис податка о стицању својства предузетника. (3)Правна лица из чл. 5, 6, 7. и 10. овог правилника, могу да почну са обављањем дјелатности заступања у осигурању, односно дјелатности посредовања у осигурању, након доношења рјешења из става 1. овог члана. Оснивање организационе јединице - филијале друштва за заступање и брокерског друштва Члан 13. (1) Друштво за заступање у осигурању, односно брокерско друштво за осигурање са сједиштем у РС, уписано у регистар Агенције, које намјерава да оснује организациону јединицу (филијалу) у ФБиХ, дужно је да Агенцији поднесе обавјештење о тој намјери и сљедећу документацију: 1) нотарски обрађену одлуку о оснивању филијале у ФБиХ, 2) одлуку о именовању директора филијале у ФБиХ и 3) уговор о закупу пословног простора, односно доказ о власништву као доказ о пословном простору за сједиште филијале у ФБиХ. (2) У року од 30 дана од дана пријема обавјештења из става 1. овог члана, Агенција доставља обавјештење Агенцији за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција ФБиХ), ради регистрације друштва из члана 26. став 1. Закона, у одговарајућем регистру који води Агенција ФБиХ. (3) Уз обавјештење из става 2. овог члана, Агенција доставља документацију из става 1. овог члана са рјешењем Агенције о издавању дозволе за обављање дјелатности заступања, односно посредовања у осигурању и рјешењем Агенције о давању овлашћења за обављање послова заступања, односно посредовања у осигурању, физичком лицу.

8 Члан 14. (1) Агенција врши регистрацију друштва за заступање у осигурању, односно брокерског друштва у осигурању, са сједиштем у ФБиХ, које у РС послује путем филијале, уколико поднесе сљедећу документацију: 1) захтјев друштва за заступање, односно посредовање у осигурању из ФБиХ за упис у регистре Агенције, који чини саставни дио овог правилника, образац ЗП-7, 2) нотарски обрађену одлуку о оснивању филијале у Републици Српској, 3) рјешење Агенције ФБиХ о издавању дозволе за обављање дјелатности заступања, односно дјелатности посредовања у осигурању, 4) одлуку о именовању лица овлашћеног за заступање филијале у РС, 5) рјешење Агенције о издавању овлашћења за обављање послова заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању и упису у регистар код Агенције за директора филијале у РС, 6) уговор о закупу пословног простора, односно доказ о власништву као доказ о пословном простору за сједиште филијале у РС и 7) копију уплатнице о уплаћеној накнади, у складу са Одлуком о тарифама и накнадама Агенције. (2) Регистрација из става 1. овог члана се врши након достављања наведених докумената и пријема обавјештења Агенције ФБиХ о намјери обављања дјелатности заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању путем филијале у Републици Српској подносиоца захтјева и важи до истека дозволе за обављање дјелатности заступања, односно дјелатности посредовања у осигурању, коју је издала Агенција ФБиХ, односно до истека важења уписа у регистре код Агенције ФБиХ. (3) Ако је за лице, именовано за законског заступника филијале из става 1. овог члана, овлашћење за заступање, односно посредовање издала Агенција ФБиХ, уз захтјев не доставља документ из става 1. тачка 5) овог члана, а достављају се: 1) рјешење о издавању, односно остајању на снази одобрења за обављање послова заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању и упису у регистар код Агенције ФБиХ за директора филијале у РС и 2) рјешење о упису, односно остајању на снази уписа директора филијале у РС, у Регистру заступника у осигурању физичких лица, подрегистар заступника - физичких лица из ФБиХ, односно у Регистру посредника у осигурању физичких лица, подрегистар посредника - физичких лица из ФБиХ, код Агенције. Члан 15. (1)Физичко лице које обавља послове заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању, у својству лица овлашћеног за заступање филијале друштва за заступање односно брокерског друштва, из ФБиХ, и коме је овлашћење за заступање издала Агенција ФБиХ, дужно је да Агенцији поднесе сљедећу документацију: 1) уредно попуњен и пуним именом, потписан захтјев за упис у регистре Агенције који чини саставни дио овог правилника, образац ЗП-8, 2) овјерену копију идентификационог документа, из које се види лично име, пребивалиште и јединствени матични број грађана тог лица, број исправе, датум издавања и важења и издавалац исправе, 3) овјерену копију рјешења Агенције ФБиХ о издавању овлашћења за обављање послова заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању,

9 4) овјерену копију уговора о раду или другог правног акта којим се доказује да ће лице обављати послове заступања, односно посредовања за филијале друштва за заступање у осигурању, односно брокерског друштва у осигурању из ФБиХ и 5) копију уплатнице о уплаћеној накнади, у складу са Одлуком о тарифама и накнадама Агенције. (2)Након што се утврди да су поднесени документи из става 1. овог члана, Агенција издаје рјешење о упису заступника у осигурању, односно брокера у осигурању из ФБиХ у регистре Агенције, одређује регистарски број и утврђује временски период трајања овлашћења, који је једнак временском периоду трајања овлашћења назначеном у рјешењу Агенције ФБиХ. Престанак важења и одузимање овлашћења за обављање послова заступања, односно брокерских послова у осигурању Члан 16. (1)Овлашћења за обављање послова заступања, односно брокерских послова у осигурању и упис у регистре Агенције, важе четири године, од дана доношења рјешења Агенције из члана 12. овог правилника. (2) Овлашћење за обављање послова заступника у осигурању односно посредника у осигурању физичких лица, престаје да важи у случајевима прописаним чланом 5. став 3. и чланом 16. став 3. Закона. (3) Агенција доноси рјешење којим се утврђује разлог престанка важења овлашћења за заступање у осигурању и посредовање у осигурању и врши брисање из регистра Агенције. Члан 17. (1) Агенција одузима овлашћења за обављање послова заступања, односно брокерских послова у у осигурању, у складу са чланом 38. Закона. (2) Рјешењем којим одузима овлашћења за обављање послова заступања, односно брокерских послова у осигурању, Агенција одлучује и о брисању заступника, односно брокера у осигурању из регистра Агенције, од дана издавања рјешења о одузимању овлашћења. Престанак важења и одузимање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању Члан 18. (1) Регистрација у регистру Агенције за друштво за заступање, банку, микрокредитно друштво, Поште Српске и брокерско друштво за осигурање, важи четири године од дана доношења рјешења Агенције о упису у регистре Агенције. (2) Дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању, односно дјелатности брокера у осигурању престају да важе по самом закону, у складу са чланом 7. став 6, односно чланом 18. став 5. Закона. (3) У случајевима престанка дозволе прописаним у члану 7. став 6. т. 1, 2, 3. и 4, односно чланом 18. став 5. т. 1, 2, 3. и 4. Закона Агенција рјешењем утврђује разлоге престанка и врши брисање из регистра Агенције, те утврђује да правно лице не може да наступа у правном промету као друштво за заступање у осигурању односно брокерско друштво у осигурању. (4) О околностима из става 3. овог члана Агенција обавјештава надлежни регистрациони суд.

10 Члан 19. (1) Регистрација самосталног предузетника за заступање у осигурању важи истовремено са важењем регистрације послова заступања у осигурању и уписа у регистре Агенције, које је добило физичко лице, односно важи четири године од дана доношења рјешења Агенције о упису у регистре Агенције. (2) Дозвола за обављање дјелатности заступања у осигурању, у својству предузетника, престаје да важи по самом Закону у складу са чланом 7. став 6. т. 1, 2 и 3. Закона, односно брисањем предузетника из регистра предузетника. (3) О околностима из става 2. овог члана Агенција обавјештава надлежни орган јединице локалне самоуправе. (4) Независно од става 2. овог члана физичко лице самостални предузетник има право на лични захтјев да престане са обављањем дјелатности заступања у осигурању у својству предузетника, у ком случају Агенцији доставља обавјештење о престану рада предузетничке радње и рјешење надлежног органа локалне самоуправе о престанку обављања дјелатности заступања у осигурању. (5) По достављању аката из става 4. овог члана Агенција доноси рјешење којим утврђује да је престала дозвола за рад предузетнику из става 3. овог члана на дан издавања рјешења надлежног органа локалне самоуправе о престанку обављања дјелатности заступања у осигурању, те врши брисање истог из регистра предузетника код Агенције. Члан 20. (1) Агенција одузима дозволу за обављање дјелатности заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању, у складу са чланом 39. Закона. (2) Рјешењем којим одузима дозволу за обављање дјелатности заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању, Агенција врши и брисање из регистара Агенције. (3) Након издавања рјешења из става 2. овог члана, Агенција подноси надлежном суду или органу јединице локалне самоуправе, пријаву за упис забране обављања дјелатности у судски регистар, односно регистар предузетника. Поступање Агенције по неуредним или непотпуним захтјевима Члан 21. (1) Уколико, уз захтјев за издавање овлашћења за обављање послова заступања или послова посредовања у осигурању, односно о издавању дозволе за обављање дјелатности заступања или посредовања у осигурању, не буду поднесени сви прописани документи, Агенција доноси закључак којим се налаже достављање тих докумената или њихово уређење, те одређује рок, који није краћи од 10 и дужи од 30 дана, за њихово достављање или допуну. (2) Уколико подносилац захтјева не поступи у складу са закључком Агенције из става 1. овог члана, Агенција доноси закључак којим захтјев одбацује као неуредан или непотпун. Одбијање захтјева Члан 22. (1) Уколико подносилац захтјева достави документе прописане Законом и овим правилником, из којих се утврди да нису испуњени сви услови за добијање овлашћења

11 за обављање послова, односно дозволе за обављање дјелатности заступања или посредовања у осигурању, Агенција доноси рјешење којим захтјев одбија. Прелазне и завршне одредбе Члан 23. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима за обављање послова и дјелатности посредовања у осигурању ("Службени гласник Републике Српске", број: 10/11) и Одлука о облику и садржају образаца захтјева који се подносе у складу са Правилником о условима за обављање послова и дјелатности посредовања у осигурању (број: /17 од године). Члан 24. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске". Број: УО - 3/18 Предсједник 28. фебруара године Управног одбора, Бања Лука Горан Рачић

12 Република Српска Агенција за осигурање Републике Српске Образац ЗП-1 З А ХТЈЕВ физичког лица за издавање овлашћења за заступањe у осигурању и упис у Регистaр заступника у осигурању - физичка лица Подаци о подносиоцу захтјева: Име (име оца) и презиме: Адреса (улица, број и мјесто): Стручна спрема (завршена школа и степен образовања): Контакт телефон: Прилози: овјерена копија идентификационог документа (лична карта или пасош) 1. (не старија од 6 мјесеци) овјерена копија свједочанства или дипломе о најмање средњој стручној спреми 2. (не старија од 6 мјесеци) овјерена копија увјерења о положеном стручном испиту за заступника у осигурању (за лица која су стручни испит полижила у ФБиХ) / овјерена копија рјешења Агенције о признавању 3. стручног испита положеног у иностранству Напомена: увјерење не прилаже лице које је испит положило код Агенције 4. увјерење о некажњавању из казнене евиденције МУП-а. (не старије од 6 мјесеци) 5. копија уплатнице о уплаћеној накнади на рачун Агенције члан 6. став 1. тарифа I, тарифни став 13 Одлуке о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник РС број 56/10) Напомена ако се са овим захтјевом истовремено подноси захтјев на обрасцу ЗП-5, укупна накнада за оба поступка се плаћа по члану 6. став 1. тарифа I, тарифни став 8 Одлуке о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске Мјесто и датум подношења захтјева: Потпис подносиоца захтјева:

13 Република Српска Агенција за осигурање Републике Српске Образац ЗП-2 З А ХТЈЕВ физичког лица за издавање овлашћења за посредовање у осигурању и упис у Регистaр брокера у осигурању - физичка лица Подаци о подносиоцу захтјева: Име (име оца) и презиме: Адреса (улица, број и мјесто): Стручна спрема: Контакт телефон: Прилози: овјерена копија идентификационог документа (лична карта или пасош) 1. (не старија од 6 мјесеци) овјерена копија дипломе о најмање завршеном првом циклусу студија (180 ECTS бодова) или 2. еквивалент (не старија од 6 мјесеци) потврда/е о најмање једногодишњем искуству у струци у пословима у осигурању 3. (не старија од 6 мјесеци) овјерена копија увјерења о положеном стручном испиту за брокера у осигурању (за лица која су стручни испит положила у ФБиХ) / овјерена копија рјешења Агенције о признавању 4. стручног испита положеног у иностранству Напомена: увјерење не прилаже лице које је испит положило код Агенције 5. увјерење о некажњавању из казнене евиденције МУП-а (не старије од 6 мјесеци) 6. копија уплатнице о уплаћеној накнади на рачун Агенције члан 6. став 1. тарифа I, тарифни став 13 Одлуке о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник РС број56/10) Мјесто и датум подношења захтјева: Потпис подносиоца захтјева:

14 Република Српска Агенција за осигурање Републике Српске Образац ЗП-3 З А ХТЈЕВ друштва за заступање за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у Регистар друштава за заступање у осигурању Подаци о Друштву за заступање у осигурању: Назив и сједиште друштва: Облик организовања: ад доо Подаци о физичким/правним лицима оснивачима (уносе се подаци о називу или имену и презимену, те сједишту или адреси пребивалишта оснивача - подносиоци захтјева се идентификују прилагањем овјереног извода из судског регистра са стањем које претходи подношењу захтјева, ако су правна лица или овјереном копијом идентификационог документа ако су физичка лица) Прилози: 1. оснивачки акт/статут (нотарски обрађен) потврда банке о депоновању оснивачког/их улога оснивача на привременом депозитном 2. рачуну/има у износу потребном за оснивање друштва доказ о именовању директора/лица овлашћеног за заступање друштва из реда овлашћених и 3. регистрованих заступника у осигурању (унијети регистарски број овлашћеног заступника ) 4. план пословања и финансијски план за прве двије године пословања друштва документи о пословном простору сједишта друштва (доказ о власништву на пословном 5. простору или о другом правном основу за држање и употребу пословног простора) - овјерена изјава оснивача да ће након добијања дозволе закључити уговор о раду на пуно радно вријеме са лицем овлашћеним за заступање друштва - овјерена изјава о повезаним лицима са доказом о повезаности путем власништва на капиталу или на други начин са: друштвом за осигурање, друштвом за заступање у 6. осигурању или брокерским друштвом у осигурању и списак лица са личним интересом у складу са чланом 34. Закона о привредним друштвима или овјерена изјава да нема повезаних лица и лица са личним интересом копија уплатнице о уплаћеној накнади на рачун Агенције члан 6. став 1. тарифа I, тарифни 7. став 6 Одлуке о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник РС број 56/10) 8. извод из регистра пословних субјеката - прилаже се након уписа Име и презиме/назив подносиоца захтјева Потпис/печат Мјесто и датум подношења захтјева:

15 Република Српска Агенција за осигурање Републике Српске Образац ЗП-4 З А ХТЈЕВ банке/ микрокредитног друштва/ Пошта Српске за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у Регистар друштава за заступање у осигурању Подаци о подносиоцу захтјева: банци/ микрокредитном друштву/ Поштама Српске Пословно име: Сједиште: Регистровано код: Рег. уложак број: Законски заступник: Назив и сједиште организационе јединице за заступање у осигурању: Прилози: 1. актуелни извод из регистра пословних субјеката за подносиоца захтјева измјене оснивачког акта/статута (нотарски обрађене) уписана дјелатност заступања у 2. осигурању 3. одлука о оснивању организационе јединице за заступање у осигурању доказ о именовању руководиоца организационе јединице за заступање у осигурању из реда 4. овлашћених и регистрованих заступника у осигурању (унијети регистарски број овлашћеног заступника ) 5. пословни и финансијски план за прве двије године пословања документа о пословном простору сједишта организационе јединице (доказ о власништву на 6. пословном простору или о другом правном основу за држање и употребу пословног простора) изјава о повезаним лицима са доказом о повезаности путем власништва на капиталу или на други начин са: друштвом за осигурање, друштвом за заступање у осигурању или брокерским друштвом у осигурању и списак лица са личним интересом у складу са чланом 34. Закона о привредним друштвима или овјерена изјава да нема повезаних лица и лица са личним интересом копија уплатнице о уплаћеној накнади на рачун Агенције члан 6. став 1. тарифа I, тарифни став 6 Одлуке о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник РС број 56/10) извод из регистра пословних субјеката (регистрована допуна дјелатности) - прилаже се након уписа Мјесто и датум подношења захтјева: Потпис/печат за подносиоца захтјева:

16 Република Српска Агенција за осигурање Републике Српске Образац ЗП-5 З А ХТЈЕВ предузетника за заступање у осигурању (подноси овлашћени и регистровани заступник у осигурању) за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у Регистар заступника у осигурању физичка лица, предузетници Подаци o предузетнику за заступање у осигурању: Пословно име предузетника за заступање у осигурању: Сједиште предузетника за заступање у осигурању: Прилози: 1. овјерена копија идентификационог документа (лична карта или пасош) документи о пословном простору сједишта предузетника (доказ о власништву на пословном простору или о другом правном основу за држање и употребу пословног простора) копија уплатнице о уплаћеној накнади на рачун Агенције члан 6. став 1. тарифа I, тарифни став 8 Одлуке о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник РС број 56/10) Напомена ако је са овим захтјевом истовремено поднесен захтјев на обрасцу ЗП-1, укупна накнада за оба поступка се плаћа по члану 6. став 1. тарифа I, тарифни став 8 Одлуке о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске рјешење o упису предузетника за заступање у осигурању у Регистар предузетника код надлежног органа прилаже се након уписа Подаци о подносиоцу захтјева: Име и презиме: Регистарски број овлашћеног заступника: Мјесто и датум подношења захтјева: Потпис подносиоца захтјева

17 Република Српска Агенција за осигурање Републике Српске Образац ЗП-6 З А ХТЈЕВ брокерског друштва у осигурању за издавање дозволе за обављање дјелатности посредовања у осигурању и упис у Регистар брокерских друштава у осигурању Подаци о Брокерском друштву у осигурању: Назив и сједиште друштва: Облик организовања: ад доо Подаци о физичким/правним лицима оснивачима (уносе се подаци о називу или имену и презимену, те сједишту или адреси пребивалишта оснивача - подносиоци захтјева се идентификују прилагањем овјереног извода из судског регистра са стањем које претходи подношењу захтјева, ако су правна лица или овјереном копијом идентификационог документа ако су физичка лица) Прилози: 1. оснивачки акт/статут (нотарски обрађен) потврда банке о депоновању оснивачког/их улога оснивача на привременом депозитном 2. рачуну/има у износу потребном за оснивање друштва доказ о именовању директора/лица овлашћеног за заступање друштва из реда овлашћених и 3. регистрованих брокера у осигурању (унијети регистарски број овлашћеног брокера у осигурању ) овјерена изјава оснивача да ће брокерско друштво након уписа у надлежне регистре 4. пословних субјеката закључити полису осигурања од одговорности из дјелатности посредовања у осигурању 5. план пословања и финансијски план за прве двије године пословања друштва документи о пословном простору сједишта друштва (доказ о власништву на пословном 6. простору или о другом правном основу за држање и употребу пословног простора) - овјерена изјава оснивача да ће након добијања дозволе закључити уговор о раду на пуно радно вријеме са лицем овлашћеним за заступање друштва - овјерена изјава о повезаним лицима са доказом о повезаности путем власништва на 7. капиталу или на други начин са: друштвом за осигурање, друштвом за заступање у осигурању или брокерским друштвом у осигурању и списак лица са личним интересом у складу са чланом 34. Закона о привредним друштвима или овјерена изјава да нема повезаних лица и лица са личним интересом копија уплатнице о уплаћеној накнади на рачун Агенције члан 6. став 1. тарифа I, тарифни 8. став 10 Одлуке о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник РС број 56/10) 9. извод из регистра пословних субјеката - прилаже се након уписа Име и презиме/назив подносиоца захтјева Потпис/печат Мјесто и датум подношења захтјева:

18 Република Српска Агенција за осигурање Републике Српске Образац ЗП-7 З А ХТЈЕВ друштва за заступање / брокерског друштва у осигурању из ФБиХ за упис у Регистар друштава за заступање / брокерских друштава у осигурању - подрегистар друштава за заступање / брокерских друштава из ФБиХ (подвући одговарајући захтјев) Подаци о Друштву за заступање у осигурању / брокерском друштву у осигурању: Назив и сједиште друштва: Облик организовања: ад доо Прилози: 1. нотарски обрађена одлука о оснивању филијале у Републици Српској рјешење Агенције ФБиХ о издавању дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању 2. / дјелатности посредовања у осигурању 3. одлука о именовању лица овлашћеног за заступање филијале у РС рјешење Агенције о издавању овлашћења за обављање послова заступања / посредовања у 4. осигурању и упису у регистар код Агенције, за директора филијале у РС (подноси се за лице коме је овлашћење за заступање / посредовање издато од стране Агенције) - рјешење о издавању, односно остајању на снази одобрења за обављање послова заступања / посредовања у осигурању и уписа у регистар заступника / посредника у осигурању код Агенције ФБиХ, за директора филијале у РС 5. - рјешење о упису, односно остајању на снази уписа директора филијале у РС, у Регистру заступника / посредника у осигурању физичких лица, подрегистар заступника / посредника - физичких лица из ФБиХ, код Агенције (подноси се за лице коме је овлашћење за заступање / посредовање издала Агенција ФБиХ) документи о пословном простору сједишта филијале друштва 6. (доказ о власништву на пословном простору или о другом правном основу за држање и употребу пословног простора) копија уплатнице о уплаћеној накнади на рачун Агенције члан 6. став 1. тарифа I, тарифни 7. став 12. Одлуке о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник РС број 56/10) Напомена: Упис се врши након достављања наведених докумената и Обавјештења Агенције ФБиХ о намјери обављања дјелатности заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању путем филијале у Републици Српској. Име и презиме/назив подносиоца захтјева Потпис/печат Мјесто и датум подношења захтјева:

19 Република Српска Агенција за осигурање Републике Српске Образац ЗП-8 З А ХТЈЕВ физичког лица из ФБиХ овлашћеног заступника, односно посредника у осигурању за упис / остајање на снази уписа у Регистaр заступника у осигурању физичких лица- подрегистар заступника-физичких лица из ФБиХ / посредника у осигурању физичких лица- подрегистар посредника у осигурањуфизичких лица из ФБиХ (подвући одговарајући захтјев) Подаци о подносиоцу захтјева: Име (име оца) и презиме: Адреса (улица, број и мјесто): Стручна спрема (завршена школа и степен образовања): Контакт телефон: Прилози: овјерена копија идентификационог документа (лична карта или пасош) 1. (не старија од 6 мјесеци) овјерена копија рјешења Агенције ФБиХ о издавању овлашћења за обављање послова 2. заступања у осигурању / овлашћења за обављање послова посредовања у осигурању (не старија од 6 мјесеци) овјерена копија уговора о раду или другог правног акта којим се доказује да ће лице обављати послове заступања у осигурању за филијалу друштва за заступање у осигурању из 3. ФБиХ / обављати послове посредовања у осигурању за филијалу брокерског друштва из ФБиХ (не старија од 6 мјесеци) копија уплатнице о уплаћеној накнади на рачун Агенције члан 6. став 1. тарифа I, тарифни 4. став 14/15 Одлуке о тарифама и накнадама Агенције за осигурање Републике Српске (Службени гласник РС број 56/10) Мјесто и датум подношења захтјева: Потпис подносиоца захтјева:

На основу чл

На основу чл На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАСТУПНИК И БРОКЕР У ОСИГУРАЊУ (правни оквир у Републици Српској) ЈАГОДА ШУШНИЦА Агенција за осигурање Републике Српске 1 САДРЖАЈ Прописи Републике Српске примјењиви у обављању послова и дјелатности заступања

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Microsoft Word - LAT_Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad.doc

Microsoft Word - LAT_Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad.doc Na osnovu člana 7., 9. i 26. Zakona o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 17/05), i člana 8. stav 1. tačka 12. i člana 16. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje

Више

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena На основу чла 7. став 2. алинеја 7, чла 9. став 1. алинеја 5, чла 21. и чла 27. Зако о друштвима за осигурање («Службени гласник Републике Српске», : 17/05, 01/06 и 64/06), чла 7. став 4. и чла 14. став

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

dozvole

dozvole Na osnovu člana 26. stav (1) tač. a), b) i e) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH, broj 103/09) i člana

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu ( Službene novine Federacije BiH, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi PRAVILNIK O RADNOJ KNJIŽICI * I -

Више

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ДОДЕЛУ БРОЈА КРОВНЕ

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Službeni list RCG br. 11/04 i 27/07), Ministarstvo poljoprivrede,

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja L

OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja L OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja Luka, BiH tel: +387 51 227 620 fax: +387 51 227 623

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

Registracija d.o.o. U Općini Centar

Registracija d.o.o. U Općini Centar VODIČ ZA REGISTRACIJU D.O.O. Odsjek za lokalni ekonomski razvoj 1 ŠTA JE D.O.O.? Društvo sa ograničenom odgovornošću (eng. Limited liability company (LLC), je društvo u kojem svaki član društva ima učešće

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA REGISTRA UDRUŽENjA I FONDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I STRANIH MEĐUNARODNIH UDRUŽENjA I FONDACIJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANI

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA REGISTRA UDRUŽENjA I FONDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I STRANIH MEĐUNARODNIH UDRUŽENjA I FONDACIJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANI PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA REGISTRA UDRUŽENjA I FONDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I STRANIH MEĐUNARODNIH UDRUŽENjA I FONDACIJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ("Sl. glasnik BiH I - OPŠTE ODREDBE", br. 68/2018)

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА Донет на седници Сената Универзитета

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни посао Ко покреће поступак и на који начин: Захтев за

Више

Zahtev

Zahtev Надлежни орган: Министарство привреде Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ А: 1.1 Пословно име/назив: Адреса седишта: Особа за контакт (телефон):

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Registraciona prijava promene SPORT 1 strana

Registraciona prijava promene SPORT 1 strana Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА ПРИЈАВА ЗА УПИС ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА О УДРУЖЕЊУ, ДРУШТВУ

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ

Више

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0165/19 Датум: 25.02.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, Pravilnika o stručnom

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ Област: Животна средина - поверени послови

Више

Број: 07

Број: 07 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net Број: 07/5.4.2/248-5-43/19

Више

DMDM_Zahtev_za_ovlascivanje

DMDM_Zahtev_za_ovlascivanje Надлежни орган: Министарство привреде Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ А: 1.1 Пословно име/назив: Адреса седишта: Особа за контакт (телефон):

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим

(Сл. гласник РС, бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се поступак регистрације, евидентирања

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/ Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), g-din, dana. godine, donosi: ODLUKU O OSNIVANJU

Више

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће поступак и начин покретања поступка Порески обвезник,

Више

Службени гласник РС, бр. 55/2015, 82/2015, 29/2018 и 15/2019 На основу члана 80. ст. 3. и 10, члана 81. став. 5, члана 82. став 5, члана 104. став 5,

Службени гласник РС, бр. 55/2015, 82/2015, 29/2018 и 15/2019 На основу члана 80. ст. 3. и 10, члана 81. став. 5, члана 82. став 5, члана 104. став 5, Службени гласник РС, бр. 55/2015, 82/2015, 29/2018 и 15/2019 На основу члана 80. ст. 3. и 10, члана 81. став. 5, члана 82. став 5, члана 104. став 5, члана 119. став 2, члана 127. став 7. и члана 135.

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

654

654 На основу члана 21. став 5. Закона о пчеларству ( Службени гласник Републике Српске, број 52/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09,

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Сл. гласник РС, бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство Републике Србије. Члан 2 Држављанство Републике Србије

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан Службени гласник РС, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3281 На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству ( Службени гласник

Више

На основу члана 13

На основу члана 13 На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К O УСЛОВИМА,

Више

PRIRURUČNIK ZA BUDUĆE PREDUZETNIKE Od ideje do realizacije (Teritorija RS) 1

PRIRURUČNIK ZA BUDUĆE PREDUZETNIKE Od ideje do realizacije (Teritorija RS) 1 PRIRURUČNIK ZA BUDUĆE PREDUZETNIKE Od ideje do realizacije (Teritorija RS) 1 SADRŽAJ: 1. UVOD 2. POSTUPAK REGISTRACIJE POSLOVNIH SUBJEKATA... 4 3.KORACI U REGISTRACIJI... 5 3.1. Osnivanje DOO sa minimalnim

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

KAKO OSNOVATI PRIVREDNO DRUŠTVO

KAKO OSNOVATI PRIVREDNO DRUŠTVO KAKO OSNOVATI PRIVREDNO DRUŠTVO Impressum E-book je besplatni edukativni materijal namijenjen pretplatnicima portala chronos.ba. Izdaje se isključivo u elektronskoj formi i dio je edukativnog segmenta

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

Microsoft Word _jnv_poziv

Microsoft Word _jnv_poziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA Segedinski put br. 22 24000 SUBOTICA www.toplanasubotica.co.rs POZIV za podnošenje ponude u otvorenom postupku javne nabavke - nabavka dobara - radi

Више

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD Sremput Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: 17.05.2018. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.05.2018. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE redovna

Више

Microsoft Word - Zakon o osiguranju

Microsoft Word - Zakon o osiguranju ZAKON O OSIGURANJU ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 078/06 od 22.12.2006, 019/07 od 02.04.2007, Službeni list Crne Gore", br. 053/09 od 07.08.2009, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011,

Више

Marka Marulića br. 1, 76100, Brčko distrikt BiH Марка Марулића бр. 1, 76100, Брчко дистрикт БиХ

Marka Marulića br. 1, 76100, Brčko distrikt BiH Марка Марулића бр. 1, 76100, Брчко дистрикт БиХ ПРИJAВA ЗA УЧEШЋE НA JAВНOM ПOЗИВУ пoслoдaвцимa зa зaпoшљaвaњe нeзaпoслeних лицa из кaтeгoриje тeжe зaпoшљивих (лицa стaриje живoтнe дoби, лицa сa инвaлидитeтoм, млaди дo 35 гoдинa стaрoсти) сa aктивнe

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

jedinstvena reg.prijava str.1.sport

jedinstvena reg.prijava str.1.sport ЈЕДИНСТВЕНА РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ОСНИВАЊА ПРАВНИХ ЛИЦА И ДРУГИХ СУБЈЕКАТА И РЕГИСТРАЦИЈЕ У ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА Бранкова 25, 11000 Београд, www.apr.gov.rs РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. lis

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor:   ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA (Sl. lis Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92,

Више

Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у Службеном листу ЦГ, бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим правилима утврђује се садржај образаца

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

AKCIONARSKO DRU[TVO

AKCIONARSKO DRU[TVO SREMPUT RUMA Broj: 0319/2 Ruma: 17.02.2017. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.02.2017. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE vanredna

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Молим да региструјете

Више

1-Oglas za prijem pripravnika u dodatni pripravnici po Odluci objava _

1-Oglas za prijem pripravnika u dodatni pripravnici po Odluci objava _ Na osnovu člana 9. stav 1. tačka b) Pravilnika o radu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo broj: NO-36810/16-41/5. od 07.12.2016. godine, broj: NO-23422/18-80.17. od 18.09.2018. godine i

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

Na osnovu člana Zakona o sportu Republike Srbije i člana Statuta Sportskog saveza Srbije, Upravni odbor Sportskog saveza Srbije na sednici održanoj

Na osnovu člana   Zakona o sportu Republike Srbije i člana  Statuta Sportskog saveza Srbije, Upravni odbor Sportskog saveza Srbije na sednici održanoj На основу члана 47. ст. 5. и 188. ст. 3. Закона о спорту Републике Србије ( Сл. гласник РС, бр. 24/2011) и члана 44. Статута Фудбалског савеза Војводине, Секретаријат Извршног одбора Фудбалског савеза

Више

Javni oglasi Viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju (m/ž) Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1)

Javni oglasi Viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju (m/ž) Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Javni oglasi Viši stručni saradnik za projekte i međunarodnu saradnju (m/ž) Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine

Више

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA (Sl. glasnik RS, br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje etalona Republike Srbije (u daljem

Више

Zakon o transportu opasnog tereta

Zakon o transportu opasnog tereta AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA - prečišćeni

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 18/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj 2/ godine GODINA BROJ 2/2016 TUTIN, godine IZLAZI PO POTREBI REPUBLIKA SBIJA OP

SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj 2/ godine GODINA BROJ 2/2016 TUTIN, godine IZLAZI PO POTREBI REPUBLIKA SBIJA OP GODINA 2016. BROJ 2/2016 TUTIN, 09. 03. 2016. godine IZLAZI PO POTREBI REPUBLIKA SBIJA OPŠTINA TUTIN Opštinska izborna komisija I Broj: 013-1/2016 Dana, 08.03.2016. godine T U T I N Na osnovu člana 15.

Више

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka (u daljem tekstu: veštak), postupak upisa

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА Област: Грађанска стања поверени послови Ко покреће поступак и на који начин Захтев за

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА Област: Грађанска стања поверени послови Ко покреће поступак и на који начин Захтев за ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА Област: Грађанска стања поверени послови Ко покреће поступак и на који начин Захтев за доношење решења о промени личног имена подноси лице

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

HRVATSKA KOMORA

HRVATSKA KOMORA HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA Na temelju članka 15. i 26. Zakona o sestrinstvu ("Narodne novine" br. 121/03., 117/08 i 57/11),i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara Vijeće Komore

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ На основу члана 50. став 3. Закона о архивској

Више

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом утвђују се услови и поступак враћања станова у државној својини на којима не постоји станарско

Више