kljklčkčjklčjlk

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "kljklčkčjklčjlk"

Транскрипт

1 СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године

2 Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања Учесници на тржишту... 4 Друштва за осигурање... 4 Остали учесници на тржишту Структура портфеља осигурања Билансна сума и билансна структура... 7 Билансна сума... 7 Структура активе... 7 Структура пасиве Показатељи пословања Солвентност Квалитет имовине Покривеност техничких резерви Аутоодговорност Закључак

3 Сектор осигурања у Србији - Извештај за треће тромесечје године Списак скраћеница и појмова млн милион млрд милијарда Т3 треће тромесечје у години период од 1.1. до

4 Народна банка Србије 1. Тржиште осигурања Учесници на тржишту Друштва за осигурање На крају Т године у Србији послује 24 друштва за осигурање, што је за три 2 друштва мање у поређењу са истим периодом претходне године. Искључиво пословима осигурања бави се 20 друштaвa, док пословима реосигурања 4 друштва. Од друштава која се баве пословима осигурања искључиво животним осигурањем бави се пет друштава, искључиво неживотним осигурањем девет друштава, а и животним и неживотним осигурањем шест друштава. Посматрано према власничкој структури капитала од 24 друштва за осигурање 18 је у већинском страном власништву, а 6 у домаћем власништву. 1 Извештај је базиран на подацима које су друштва за осигурање дужна да достављају Народној банци Србије, а чија исправност није била предмет непосредне контроле Народне банке Србије. При анализи тржишта осигурања потребно је имати у виду да су промене, у овом извештају, посматране у односу на податке друштава за осигурање која су имала дозволу у Т години. 2 Два друштва за осигурање и то једно за неживотно и једно за животно осигурање, су у септембру године добила сагласност Народне банке Србије за спровођење статусне промене припајање, док је једно друштво за животно осигурање у априлу године добило сагласност Народне банке Србије за добровољну ликвидацију. 4

5 Сектор осигурања у Србији - Извештај за треће тромесечје године Уласком на тржиште и добијањем гринфилд лиценци, друштва за осигурање у страном власништву бележе преовлађујуће учешће и то на крају Т године у премији животних осигурања са 92,6%, премији неживотних осигурања са 62,3%, укупној имовини са 74,6%, као и у броју запослених са 67,9%. Највећи број друштава за осигурање у страном власништву су пореклом из: Аустрије, Словеније и Шпаније, а затим следе друштва из Италије, Француске, Хрватске, Холандије, Ирске, Чешке и Русије. Остали учесници на тржишту Поред друштава за осигурање на тржишту послује и: 19 банака које су добиле сагласност за обављање послова заступања у осигурању, 99 правних лица (друштава за посредовање, за заступање и за пружање других услуга у осигурању), 112 заступника у осигурању (физичких лица-предузетника), док је овлашћење за обављање послова заступања у осигурању, односно овлашћење за обављање послова посредовања у осигурању добило физичких лица Структура портфеља осигурања Укупна премија у Т године износила је 60,6 млрд динара (506 млн евра или 569 млн америчких долара) 3, што представља раст од 18,0% у односу на исти период претходне године. 3 Према средњем курсу Народне банке Србије на дан 30. септембар године. 5

6 Народна банка Србије У структури премије, учешће неживотних осигурања износило је 78,5%, док је учешће животних осигурања износило 21,5%. Раст учешћа животних осигурања са 20,9% у истом периоду претходне године последица је номиналног раста тих осигурања од 21,3%. Посматрано према врстама осигурања, структура премије у Т године је донекле слична структури у истом периоду године, уз бележење највећег учешћа осигурања од одговорности због употребе моторних возила (осигурање од аутоодговорности) у укупној премији од 35,8%. За разлику од Т када је осигурање имовине од пожара и других опасности и осталих осигурања имовине имовинска осигурања по учешћу следило осигурање од аутоодговорности, у Т услед пада премије имовинских осигурања од 0,1%, његово место по учешћу заузима животно осигурање. Затим следе имовинска осигурања са 20,4% и осигурање моторних возила каско са 7,8%. Премија неживотних осигурања у Т године бележи раст од 17,1% у односу на исти период године. Премија осигурања од аутоодговорности је забележила раст од 38,3%, док премија осигурања од последица незгоде 3,8%. Премија осигурања моторних возила каско, први пут од године бележи раст од 2,5%, чиме се прекида њен опадајући тренд. Осигурање од последица незгоде, које обухвата, између осталих и обавезна осигурања као што су осигурање путника у јавном саобраћају и осигурање запослених од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, у Т године бележи учешће од 5,2%. Поређењем учешћа премије добровољног здравственог осигурања уочава се његов благи раст са 2,0% у Т године на 2,1% у Т године, праћен номиналним растом ове премије од 20,0%. При томе скоро две трећине тржишта покривају два друштва за осигурање. У аналитичке сврхе извршено је груписање друштава за осигурање према учешћу у укупној премији у три групе, с тим да прву групу чине 2 друштва са преко 15% у укупној премији, другу 7 друштава са учешћем мањим од 15% и трећу 11 друштава са мање од 3%. У односу на исти период претходне године смањен је број друштава за осигурање, а једно друштво за осигурање је из треће peer групе прешло у другу peer групу, чиме је дошло и до промене учешћа самих peer група. Наиме, у Т године прва група од 2 6

7 Сектор осигурања у Србији - Извештај за треће тромесечје године друштва покривала је 47,5% тржишта, друга, коју је чинило 6 друштава 40,3% и трећа, коју је чинило 15 друштава 12,2%. Концентрација на тржишту мерена Herfindahl Hirschman-овим индексом, који представља суму квадрата учешћа, у овом случају, билансних сума свих друштава за осигурање је умерена и на крају Т године износи Билансна сума и билансна структура Билансна сума Билансна сума друштава за осигурање повећана је на крају Т године на 181,8 млрд динара (1.518 млн евра или млн америчких долара) 5, и то за 9,7% у односу на крај Т3 претходне године. Структура активе У структури активе друштава за осигурање, на крају Т године, 53,6% односи се на обртну имовину (од чега на финансијске пласмане 31,3%, а на потраживања 7,1%), док се 46,4% односи на сталну имовину (од чега 35,0% на дугорочне финансијске пласмане, а 10,4% на некретнине). У поређењу са крајем Т године када је учешће сталне имовине износило 60,0% (од чега 47,4% дугорочни финансијски пласмани, а 11,8% 4 Вредност показатеља до указује на одсуство концентрације у сектору, вредност између и на постојање умерене концентрације, а вредност изнад на постојање изражене концентрације. 5 Према средњем курсу Народне банке Србије на дан 30. септембар године. 7

8 Народна банка Србије некретнине), a обртне имовине износило 40,0% (од чега 11,8% краткорочни финансијски пласмани, а 10,1% потраживања), може се закључити да се структурa активе променила у корист обртне имовине. Највеће учешће у активи на дан 30. септембар године и даље имају дугорочни финансијски пласмани, док највећи номинални раст имају финансијски пласмани у оквиру обртне имовине, у односу на краткорочнe финансијскe пласманe на исти дан претходне године, што је првенствено резултат примене нове рачуноводствене подзаконске регулативе, која је утврдила нову структуру финансијских пласмана. Структура пасиве У структури пасиве на крају Т године техничке резерве исказују учешће од 71,8%, а капитал и резерве 19,7%. Капитал у износу од 35,0 млрд динара бележи благи раст у односу на крај Т3 претходне године по стопи од 2,0%, док техничке резерве у износу од 127,7 млрд динара у посматраном периоду бележе раст од 10,8%, при чему је најзначајније учешће у овим резервама имала математичка резерва, са стопом раста од 18,9%. Резерве за преносне премије по учешћу следе иза математичке резерве и бележе номинални раст од 15,1%. 8

9 Сектор осигурања у Србији - Извештај за треће тромесечје године 2. Показатељи пословања 2.1. Солвентност Солвентност друштва за осигурање зависи од довољности одговарајуће ликвидне структуре и реалне вредности покрића техничких резерви за преузете обавезе као и од довољности гарантне резерве као вида заштите осигураника у случају непредвиђених губитака у пословању, односно као амортизера за губитке који нису могли бити покривени техничким резервама. Маргина солвентности на крају Т године је износила 17,3 млрд динара, а гарантна резерва 31,5 млрд динара. На нивоу свих друштава у Србији која се претежно баве неживотним осигурањима однос гарантне резерве и маргине солвентности је износио 181,2%, док код друштава која се претежно баве животним осигурањима 227,0%. 9

10 Народна банка Србије 2.2. Квалитет имовине Учешће нематеријалних улагања, некретнина, пласмана у хартије од вредности којима се не тргује на тржишту и потраживања (као облика активе које може карактерисати отежана наплативост) у укупној активи друштава која се претежно баве пословима неживотних осигурања на крају Т године је на задовољавајућем нивоу и износи 21,9%, док је на крају године износило 24,0%. Благо побољшање вредности овог показатеља је последица већег раста укупне активе од раста тих облика активе. Код друштава која се претежно баве пословима животних осигурања наведено учешће бележи смањење са 3,1% на крају године на 2,7% на крају Т године. На промену вредности овог показатеља утицао је пад горе наведених облика активе Покривеност техничких резерви Осим адекватног формирања нивоа техничких резерви, друштво је дужно да врши улагање средстава зависно од врста осигурања које обавља, водећи рачуна о рочности обавеза, профитабилности и дисперзији улагања, а у циљу обезбеђења заштите интереса осигураника и трећих оштећених лица, односно благовремене исплате штета. У друштвима која се претежно баве пословима неживотних осигурања, на крају Т године покривеност техничких резерви прописаним облицима активе износи 102,6%, док је на крају године износила 101,4%. У друштвима која се претежно баве пословима животних осигурања покривеност техничких резерви прописаним облицима активе на крају Т године износи 102,0%, док је на крају године износила 100,3%. 10

11 Сектор осигурања у Србији - Извештај за треће тромесечје године Посматрано укупно у Србији за сва друштва која се баве пословима осигурања техничке резерве неживотних осигурања у Т године највећим делом биле су покривене државним хартијама од вредности са 59,4%, депоновањем код банака и готовином са 19,8%, инвестиционим некретнинама са 7,9% и потраживањима за недоспеле премије осигурања са 6,8%. У структури покрића техничких резерви животних осигурања најзаступљеније је улагање у државне хартије од вредности са чак 93,7%, а затим следе депоновање код банака и готовина са 5,6%. 3. Аутоодговорност Обавезним осигурањем власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима на крају Т године се бавило 11 друштава за осигурање једно мање у односу на исти период претходне године. Премија осигурања од аутоодговорности у Т године остварује раст од 38,3% у односу на исти период претходне године. Kонцентрација портфеља у овом сегменту je благо повећана имајући у виду да у Т године три друштва за осигурање са највећим учешћем у премији осигурања од аутоодговорности покривају 66,8% тржишта, док су у истом периоду претходне године та друштва покривала 64,9% тржишта. 11

12 Народна банка Србије 4. Закључак Из упоредних показатеља Т године и истог периода године издвајају се следеће промене у посматраном периоду: - На тржишту Србије послује 24 друштва за осигурање три мање него у истом периоду претходне године, уз повећање броја запослених на по стопи од 0,2%; - Остварен је раст билансне суме сектора осигурања за 9,7% и она износи 181,8 млрд динара; - Остварен је раст капитала од 2,0% и он износи 35,0 млрд динара; - Остварено је повећање техничких резерви од 10,8% и њихова потпуна покривеност како у животним осигурањима тако и у неживотним осигурањима; - Остварено је повећање укупне премије од 18,0% и она износи 60,6 млрд динара; - Доминантно је учешће неживотних осигурања у укупној премији и оно износи 78,5%. Премија неживотних осигурања бележи раст од 17,1%, при чему премија осигурања моторних возила каско бележи раст, први пут од године, док премија имовинских осигурања бележи пад; - Животна осигурања повећавају учешће у укупној премији са 20,9% на 21,5%; - Концентрација на тржишту мерена Herfindahl Hirschman-овим индексом је умерена. Кључне области којима би друштва требало да се баве су: корпоративно управљање, које између осталог подразумева адекватно успостављен систем интерних контрола, унапређење управљања ризицима, унапређење техника вредновања улагања, јачање транспарентности, јачање добре праксе пословања и фер односа према клијентима, правовремена исплата штета, активности на едукацији потенцијалних осигураника, чиме ће допринети јачању поверења осигураника и стварању услова за развој овог сегмента финансијског система, и др. Такође, ту су и едукација и припрема за примену новог методолошког оквира за управљање ризицима, Solvency II. Наиме, адекватно управљање ризицима од кључног је значаја за успешност пословања осигуравача. Управо то је и суштина директиве Solvency II, према којој се од осигуравача захтева сагледавање и побројавање свих врста ризика којима су изложени у свом пословању, као и ефикасније управљање овим ризицима. Она уводи сложеније захтеве солвентности ради обезбеђења довољног капитала за ризике којима су друштва за осигурање изложена. 12

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје 2019. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања 4 1.1. Учесници на тржишту

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Извештај за годину

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Извештај за годину СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Извештај за 2018. годину Народна банка Србије Садржај: 1. Увод... 4 2. Активности Народне банке Србије у 2018. години...

Више

И З В Ј Е Ш Т А Ј

И З В Ј Е Ш Т А Ј РЕПУБЛИКА СРПСКА Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja Luka

Више

И З В Ј Е Ш Т А Ј

И З В Ј Е Ш Т А Ј РЕПУБЛИКА СРПСКА Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja Luka

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2017. године Децембар, 2017. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

Bilans stanja

Bilans stanja Mатични број: 11031412 Жиро рачуни: 572-000-00002845-55 MF Banka Шифра дјелатности: 65.12 552-002-00021641-32 Hypo Banka Назив друштва за осигурање 338-350-22011374-77 Unicredit bank dd "Mikrofin osiguranje"

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

И З В Ј Е Ш Т А Ј

И З В Ј Е Ш Т А Ј РЕПУБЛИКА СРПСКА Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: azors.kabinet@blic.net; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910; 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Tromesečni izveštaj DPF

Tromesečni izveštaj DPF СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје 2015. године

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје 2018. године Мај, 2019. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - Program za polaganje strucnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.doc

Microsoft Word - Program za polaganje strucnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.doc ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОСРЕДОВАЊА У ОСИГУРАЊУ I. ПРАВО ОСИГУРАЊА 1. ризик 2. појам осигурања 3. врсте осигурања основне подјеле 4. осигурани случај 5. полиса осигурања

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године Садржај:

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Pravilink o izvještavanju

Pravilink o izvještavanju 1303. Na osnovu čl. 126, 127, 147 i 177 stav 1 tačka 4 Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 78/06, 19/07, "Sl. list Crne Gore", br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13, 55/16) i člana 16 stav 1 tačka

Више

IZVJEŠĆE UPRAVE EUROHERC OSIGURANJA d.d. SARAJEVO ZA GODINU

IZVJEŠĆE UPRAVE EUROHERC OSIGURANJA d.d. SARAJEVO ZA GODINU IZVJEŠĆE UPRAVE EUROHERC OSIGURANJA d.d. SARAJEVO ZA 2018. GODINU Sadržaj OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UPRAVA I NADZORNI ODBOR KRATAK OSVRT NA FINANCIJSKE REZULTATE POSLOVANJA DRUŠTVA

Више

Ovlašćeni aktuar Branko Pavlović, dipl. inž. el. ovlašćenje G.br. 802 Beograd tel dana godine MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O

Ovlašćeni aktuar Branko Pavlović, dipl. inž. el. ovlašćenje G.br. 802 Beograd tel dana godine MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O Ovlašćeni aktuar Branko Pavlović, dipl. inž. el. ovlašćenje G.br. 802 Beograd tel. 011 222 3682 dana 08.04.2009. godine MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA I GODIŠNJEM IZVEŠTAJU O POSLOVANJU

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II тел/факс: +38

РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II  тел/факс: +38 РЕПУБЛИКА СРПСКА Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail azors.kabinet@blic.net; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2014. godine Novi Sad, septembar 2014. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2013. godine Novi Sad, septembar 2013. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

Godišnji izveštaj

Godišnji izveštaj Godišnji izveštaj javnog društva (u daljem tekstu Izveštaj ) AD IMOS iz Šida MB.: 08119066, šifra delatnosti: 4690 (u daljem tekstu Društvo ) je sastavljen u skladu sa članom 50. Zakona o tržištu kapitala

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG

Период извештавања: од до Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG Пери извештавања: 0.0.4 до 3.2.4 Гишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД Пословно име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA RAVNAJA AD Матични број (МБ): 07627 Поштански број и

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Пут Нови Сад Нови Сад, Руменачка 150/а Пиб: Матични број: Шифра делатности: 4211 Текући рачун: АИК

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Пут Нови Сад Нови Сад, Руменачка 150/а Пиб: Матични број: Шифра делатности: 4211 Текући рачун: АИК ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ Пут Нови Сад 21000 Нови Сад, Руменачка 150/а Пиб: 100187770 Матични број: 08171963 Шифра делатности: 4211 Текући рачун: АИК банка а.д. Ниш 105-31605-80 Нови Сад; 23.07.2018. Број:

Више

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГЛОБОС ОСИГУРАЊА а.д.о. Београд за годину Београд, фебруар годинe

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГЛОБОС ОСИГУРАЊА а.д.о. Београд за годину Београд, фебруар годинe ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГЛОБОС ОСИГУРАЊА а.д.о. Београд за 2017. годину Београд, фебруар 2018. годинe С А Д Р Ж А Ј 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ... 3 1.1. Оснивање и седиште... 3 1.2. Делатност... 3 1.3. Основни

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2015. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

Microsoft Word - Saopštenje za javnost

Microsoft Word - Saopštenje za javnost SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Banca IMI, investiciona banka Intesa Sanpaolo grupacije, usvojila je konsolidovane finansijske rezultate za 2012. godinu Ukupni prihod, operativna i neto dobit Banca IMI porasli za

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 217. године Београд, јул 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2013. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Na temelju članka 259.a stavka 5. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05, 87/08 i 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 03. prosinca 2009.

Више

Microsoft PowerPoint - MS 8. KONTROLA [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - MS 8. KONTROLA [Compatibility Mode] SISTEM KONTROLE Elementi kontrole Vrste kontrole Principi kontrole 1 OSNOVNE IDEJE DEF:Kontrolajeprocespotvrđivanjadaaktivnostikojesesprovode odgovaraju aktivnostima koje su planirane. Operativnakontrola(dalijeaktivnostoperativnoizvršenauskladusapostavljenim

Више

Microsoft Word - LAT_Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad.doc

Microsoft Word - LAT_Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad.doc Na osnovu člana 7., 9. i 26. Zakona o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 17/05), i člana 8. stav 1. tačka 12. i člana 16. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje

Више

AAA

AAA IZVEŠTAJ BONITETNE IZVRSNOSTI Izdavač: Bisnode d.o.o. Član grupe BISNODE, Stockholm, Švedska PAN-SEED EKSPORT-IMPORT,DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD Izdato dana 27.7.2015 BONITETNI IZVEŠTAJ,

Више

Студија квантитативног утицаја

Студија квантитативног утицаја РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године

Више

Нa oснoву члана 501. Зaкoнa o приврeдним друштвимa ( Службeни глaсник РС, бр. 36/11, 99/11 и 5/15), уговорне стране: 1. Јавно предузеће Електропривред

Нa oснoву члана 501. Зaкoнa o приврeдним друштвимa ( Службeни глaсник РС, бр. 36/11, 99/11 и 5/15), уговорне стране: 1. Јавно предузеће Електропривред Нa oснoву члана 501. Зaкoнa o приврeдним друштвимa ( Службeни глaсник РС, бр. 36/11, 99/11 и 5/15), уговорне стране: 1. Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд, Улица царице Милице број 2, матични

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

PREDLOG Vlada Crne Gore PREGOVARAČKA POZICIJA CRNE GORE ZA MEĐUVLADINU KONFERENCIJU O PRISTUPANJU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI ZA POGLAVLJE 9 FINANSIJSKE

PREDLOG Vlada Crne Gore PREGOVARAČKA POZICIJA CRNE GORE ZA MEĐUVLADINU KONFERENCIJU O PRISTUPANJU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI ZA POGLAVLJE 9 FINANSIJSKE PREDLOG Vlada Crne Gore PREGOVARAČKA POZICIJA CRNE GORE ZA MEĐUVLADINU KONFERENCIJU O PRISTUPANJU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI ZA POGLAVLJE 9 FINANSIJSKE USLUGE Podgorica, septembra 2014. 2-18 I SAŽETAK PREGOVARAČKE

Више

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС  srpski cir JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2015. И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Руководству Jавног предузећа Електропривреда

Више

Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Прво тромесечје 219. године Београд, јун 219. године ii Уводна напомена Извештај објављује се ради што бољег разумевања ситуације на домаћем кредитном тржишту. У њему се

Више

Trendovi u kreditnoj aktivnosti

Trendovi u kreditnoj aktivnosti ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Извештај за прво тромесечје 216. Мај 216. ii Уводна напомена Извештај детаљно анализира најновије трендове у кредитној активности ради што бољег разумевања ситуације на

Више

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U Bilanca financijske institucije Pozicija AOP 31.12.28. 31.3.29. A) UKUPNA AKTIVA (AOP 2 do 11) 1 1.485.739 1.415.843 Novac na računu i u blagajni (gotovina) 2 33.814 22.83 Depoziti kod Hrvatske narodne

Више

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019.

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун 2019. Јул 2019. Садржај: 1. Експертиза готовог новца... 2 2. Експертиза ефективног страног новца... 4 3. Однос

Више

Образац 12

Образац 12 Образац 12 Јавно комунално стамбено предузеће Топола ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. Топола, април 2019.

Више

Microsoft Word - 580_ hr

Microsoft Word - 580_ hr PBZ tjedne analize Broj 580, 9. listopada 2017. Tjedni pregled (str. 1) Dolar nastavio jačati, kuna blago oslabila (str. 2) Miran tjedan na novčanom tržištu (str. 2) Skroman rast Crobexa (str. 2) Statistika

Више

Microsoft Word - Zakon o osiguranju

Microsoft Word - Zakon o osiguranju ZAKON O OSIGURANJU ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 078/06 od 22.12.2006, 019/07 od 02.04.2007, Službeni list Crne Gore", br. 053/09 od 07.08.2009, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011,

Више

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode] 11. Međunarodna Konferencija Beogradske berze UPGRADE IN BELGRADE 2012 Razvoj tržišta dužničkih hartija od vrednosti - Iskustvo i perspektive Sonja Miladinovski član Izvršnog odbora, Societe Generale Banka

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр

На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10) и члана 16. став 1.

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

AGENCIJA ZA BANKARSTVO И З В Ј Е Ш Т А Ј О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ за период 01.01.2016.-31.03.2016. године Бања Лука, јуни 2016. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 I БАНКАРСКИ СЕКТОР... 6 1. СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ

Више

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД РУМА Матични број: Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период у 000 динара Група рачуна, рачун П Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД" РУМА Матични број: 8099545 Образац 1 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2016. у 000 динара Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА AOП 01.01-31.12.2015. Претходна година План

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Služba Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Broj: 05/2-35 QG 710-10 KRETANJA U ROBNOJ RAZMENI PRIVREDE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM U 2015. GODINI Novi Sad, februar 2016.

Више

МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ АКТУАРА

МИШЉЕЊЕ  ОВЛАШЋЕНОГ  АКТУАРА МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ АКТУАРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА И ГОДИШЊЕМ ПОСЛОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ "ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ" У 2018. ГОДИНИ За потребе Акционарског друштва ГЛОБОС осигурање (у даљем

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске - 04/17 Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2017. - 31.12.2017. - 30.0 1 - Бања Лука април 2018. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД... 1 РЕЗИМЕ... 2 I БАНКАРСКИ

Више

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.o. С број: 25. април године Београд З А П И С Н И К са Редовне седнице Скупштине Компаније Дунав осигурање а.д.o,

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.o. С број: 25. април године Београд З А П И С Н И К са Редовне седнице Скупштине Компаније Дунав осигурање а.д.o, КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.o. С број: 25. април 2019. године Београд З А П И С Н И К са Редовне седнице Скупштине Компаније Дунав осигурање а.д.o, одржане 25. април 2019. године Седници су присуствовали

Више

Microsoft Word - Predmet 9-Primjena finansijskog menadzmenta maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 9-Primjena finansijskog menadzmenta maj 2019 RJESENJE И- ТЕСТ ПИТАЊА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 9: ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ

Више

Slide 1

Slide 1 - BOSNA I HERCEGOVINA PREGLED TRŽIŠTA OSIGURANJA U 2015. GODINI Suzana Šakotić Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 1 Broj društava na tržištu BiH Život Neživot Kompozitna Reosiguranje Ukupno -

Више

Microsoft Word - Informacija o sektoru lizinga_ doc

Microsoft Word - Informacija o sektoru lizinga_ doc BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I N F O R M A C I J A O SEKTORU LIZINGA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 31.12.2011. GODINE Sarajevo,

Више

Microsoft Word - Upoznaj svog klijenta.doc

Microsoft Word - Upoznaj svog klijenta.doc Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijski lizing LIPAKS Beograd 11000 Beograd, Vidska 29a, Tel./fax: 011/2449-229, 3448-505 APR BD. 6838/05 Šifra delatnosti: 6491 PIB: 103065722 MB: 17511645 T.R.340-29067-29

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015. 120, 220, 125 и 225 121 и 221 (у хиљадама динара) Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА 122, 222,

Више

broj 074_Layout 1

broj 074_Layout 1 UKAZ O PROGLAŠENjU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANjE Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. 31.12.2018. 30.0-1čč - Бања Лука мај 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Годишњи извештај о пословању за годину Београд, јун 2019.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Годишњи извештај о пословању за годину Београд, јун 2019. Годишњи извештај о пословању за 2018. годину Београд, јун 2019. У складу са Законом о тржишту капитала (Службени гласник РС бр.31/2011) члана 29. Закона о рачуноводству ( Службени гласник бр. 62/2013)

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

AGENCIJA ZA BANKARSTVO ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ за период 01.01.2014.-30.09.2014. године Бања Лука, новембар 2014. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 I БАНКАРСКИ СЕКТОР... 6 1. СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ

Више

Beogradska berza a.d.

Beogradska berza a.d. 1 of 8 3/14/2019, 10:29 AM Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa

Више

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица Попуњава друго правно лице Матични број 06022413 Шифра делатности 9319 ПИБ 100284421 Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица), Благоја Паровића 150 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Више