ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716"

Транскрипт

1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ: Данa: Број: 1745/14-7 На основу члана 63 ст.1 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности радова: Инфраструктурни инсталатерски радови (Прикључење струје у лугарницу Карапанџа) (за потребе ШГ Сомбор ), сходно својим овлашћењима, доноси ОДЛУКУ О I ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку радова Инфраструктурни инсталатерски радови (Прикључење струје у лугарницу Карапанџа) (за потребе ШГ Сомбор ) покренута Одлуком наручиоца бр. 1745/14 од године. Конкурсна документација из ст.1 ове одлуке мења се на следећи начин: I У прилогу бр.3-страна бр.5- Образац ''Техничке карактеристике (спецификације) јавне набавке'' се мења и гласи: 1

2 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин ШГ СОМБОР Сомбор Прилог бр.3 III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) Материјал 1. Кабел AL-поземни 4x25 mm 2, дужине 550 м 2. Спојнице ( одговарајуће ) 2 ком Радови 1. Ископ, уградња и затрпавање подземног кабела AL 4x25 mm 2, дужине 550 м 2. Пријава радова са мерењем уземљења Понуђач (извођач радова) је дужан да по извршеним радовима достави потврду о испуњењу прописаних техничких услова за електричне инсталације ниског напоне ''Електровојводини'' доо, Електродистрибуција Сомбор. ПРЕ ДАВАЊА ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВEЗИ ДА ОБАВИ ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И УПОЗНА СЕ СА УСЛОВИМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАВЕДЕНИХ РАДОВА. ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ И ПОТВРДУ О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ. КОНТАКТ ОСОБА: Васо Рокнић,дипл.инж.шум-председник комисије тел: 063/ Напомена: Квалитет услуга, које су предмет овог Уговора, мора у потпуности одговарати важећим домаћим стандардима у складу са позитивним законским и подзаконским прописима, који важе у релевантној делатности. 2. РОК ПЛАЋАЊА Рок плаћања: У року од ( минимално 30, максимално 45 дана ) дана од дана извршења услуге. 3. РОК ИЗВРШЕЊА: Рок извршења радова: 15 дана од дана закњучења уговора Место и датум МП Потпис Понуђача 2

3 II У прилогу бр.6 -страна бр Образац Образац понуде'' се мења и гласи: ЈП,,Војводинашуме,, Петроварадин ШГ Сомбор Сомбор Прилог бр.6 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ На основу Одлуке директора ЈП "Војводинашуме" ШГ Сомбор број 1745/14 од год. за јавну набавку радова: ИНФРАСТРУКТУРНИ ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ - Прикључење струје у лугарницу Карапанџа Наручилац: Јавно предузеће ''Војводинашуме'', Сомбор, Апатински пут 11. Петроварадин, Шумско газдинство Сомбор 1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 1. Назив понуђача 2. Седиште понуђача 3. Одговорна особа (потписник уговора) 4. Особа за контакт 5. Телефон 6. Телефакс 7. Електронска адреса 8. Текући рачун /понуђача код банке 9. Матични број понуђача 10 Порески број понуђача 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА А) САМОСТАЛНО Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Напомена: Заокружити начин подношења понуда 3

4 3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 1) Назив подизвођача Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач 2) Назив подизвођача Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач Напомена: Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 4

5 4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач 2) Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса Матични број ПИБ Контакт особа Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Део предмета набавке који ће извршити подизвођач Напомена: Образац се попуњава у случају подношења заједничке понуде. У случају подношења понуде са више понуђача, образац копирати у довољном броју примерака. 5

6 5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Р. бр. ОПИС Јед. мере Количина Јед.цена без ПДВ-а Укупна вредност без ПДВ-а Укупна вред. Са ПДВ-ом 1. Набавка подземног кабела AL 4x25 mm 2 Обрачун по м1. м Набавка спојница. Обрачун по ком. ком Ископ, уградња и затрпавање подземног кабела AL 4x25 mm 2. Обрачун по м1. Пријава радова са мерењем уземљења м1 550 пауш 1 УКУПНО: II Услови плаћања: одложено плаћање у року од дана од дана испостављања фактуре (одложено минимално 30 дана, а најдуже 45 дана). III Рок извршења радова: 15 дана ода дана закључења уговора. Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник групе понуђача одређен споразумом. Место и датум: М. П. Понуђач 6

7 III У прилогу бр.7 -страна бр Образац ''Модел уговора'' се мења и гласи: Прилог бр. 7 Број: Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ: УГОВОР ЗА ГОДИНУ I УГОВОРНЕ СТРАНЕ Закључен у Сомбору, дана. године између: 1. Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, које заступа директор дела Предузећа ШГ Сомбор Сомбор Апатински пут 11, Срђан Пеурача, дипл.инж.шум., с једне стране као купац (у даљем тексту: Наручилац), и 2. (у даљем тексту: Извођач радова). I ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА Члан 1. Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу достављене понуде број извођач радова која је прихваћена од стране наручиоца, у поступку јавне набавке мале вредности спроведене по Одлуци директора број 1745/14 од год. Понуда извођача радова дел. број је саставни део овог Уговора. Члан 2. Предмет уговора су радови: ИНФРАСТРУКТУРНИ ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ Прикључење струје у лугарницу Карапанџа Р. бр. ОПИС Јед. мере Количина Јед.цена без ПДВ-а Укупна вредност без ПДВ-а Укупна вред. Са ПДВ-ом 1 Набавка подземног кабела AL 4x25 mm 2. м1 550 Обрачун по м1. 2 Набавка спојница. Обрачун по ком. ком 2 3. Ископ, уградња и затрпавање подземног кабела AL 4x25 mm 2. Обрачун по м1. 4. Пријава радова са мерењем уземљења м1 550 пауш 1 УКУПНО: 7

8 Исказана вредност је коначна, са свим урачунатим попустима, и представља коначну вредност услуге. Члан 3. Наручилац је обавезан да изврши плаћање за извршене радове у року од од дана настанка дужничко-поверилачког односа. Дужничко-поверилачки однос настаје даном завршетка радова. Члан 4. Извођач радова је обавезан да за извршену услуге испостави Наручиоцу фактуру у складу са важећим прописима, у року од 3 дана од дана извршене услуге. Члан 5. Плаћање за извршене радове врши вирмански наручилац. Члан 6. Извођач радова је обавезан да радове изврши на подручју радне јединице наручиоца односно на објекту ''Лугарница Карапанџа '' ШУ ''Козара'' Бачки Моноштор. Члан 7. Извођач радова се обавезује да ће: -радове извршити у складу са захтевом наручиоца -радови у свему одговарати захтеваним техничким карактеристикама, квалитету и другим посебним условима наручиоца -у случају рекламације наручиоца на квалитет радова одмах извршити додатне радове одговарајућег квалитета по диспозицијама наручиоца -изврштити фактурисање радова у погледу рока, висине и осталих услова сагласно поднетој понуди Члан 8. Наручилац се обавезује да ће: - извођачу радова благовремено упутити захтев за извршењем радова - извршити плаћање према уговореним роковима, цени и осталом - у случају потребе рекламирања, за извршене радове то учинити одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана завршетка радова. Члан 9. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана. Члан 10. Измене и допуне овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у писаном облику. Члан 11. На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима. Члан 12. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Сомбору. 8

9 Члан 13. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и траје до окончања реализације целокупних уговорених обавеза по овом уговору, рачунајући период гаранције за извршене услуге. Члан 14. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припада по 2 (два) примерка. ЗА ИЗВОЂАЧА ЗА НАРУЧИОЦА Директор ШГ Сомбор Срђан Пеурача, дипл.инж.шум. 9

10 У осталом делу текста конкурсна документација се не мења. III Понуђач је дужан да Понуду обавезно достави на измењеним обрасцима. IV ПРОДУЖАВА СЕ РОК за подношење поднуда, у поступку јавне набавке радова Инфраструктурни инсталатерски радови (Прикључење струје у лугарницу Карапанџа) (за потребе ШГ Сомбор ) покренута Одлуком наручиоца бр. 1745/14 од године., до г. до 09,00 часова, те ће се јавно отварање понуда провести у 09,30 часова. ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ Васо Рокнић, дипл.инж.шум 10

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ ПЕТРОВАРАДИН Огранак предузећа ШГ СОМБОР СОМБОР тел/факс: ; / ; ПИБ: ; МАТ.БР.: ; ЕППДВ:13

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ ПЕТРОВАРАДИН Огранак предузећа ШГ СОМБОР СОМБОР тел/факс: ; / ; ПИБ: ; МАТ.БР.: ; ЕППДВ:13 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ ПЕТРОВАРАДИН Огранак предузећа ШГ СОМБОР СОМБОР тел/факс: +38125-463-111; +38125/463-115; ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198; ЕППДВ:132716493 Број: ЈН 1168/18-6 Дана: 12.02.2019. На основу

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs Датум:11.06.2019. Број: 2882 Предмет: Измена конкурсне документације за јавну

Више

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатински пут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Данa: 29.01.2016. Број:ЈН 159/15-9 На основу члана

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број 404-18-7/2019 Дана: 21.01.2019. године СОКОБАЊА ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку

Више

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА Адреса:Мике Петровића Аласа Телефон централа: (ОП) п.фах 522, ПОТ Београд ТелефонДиректор: (011) 6454

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА Адреса:Мике Петровића Аласа Телефон централа: (ОП) п.фах 522, ПОТ Београд ТелефонДиректор: (011) 6454 ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА Адреса:Мике Петровића Аласа 12-14 Телефон централа: (ОП) 3408-101 п.фах 522, ПОТ Београд ТелефонДиректор: (011) 6454-945 Телефакс: (011) 3408-787 E-mail: оffice@vinca.rs

Више

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-92/2016 Broj: JNMV P 05/16 Dana: 04.03.2016. Subotica, Trg slobode br. 1 U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o

Више

Број : 3829 Датум: године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу

Број : 3829 Датум: године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу Број : 3829 Датум: 20.09.2018.године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник

Више

Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије / године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукати

Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије / године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукати Универзитет у Београду - Центар за трансфер технологије 09-40401-2837/5-19 05.07.2019. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга израдe едукативног видео материјала услуге израдe едукативног видео

Више

На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧ

На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧ На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧИЛАЦ упућује ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ НАРУЏБЕНИЦОМ

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA OP ????????

Microsoft Word - KONKURSNA  DOKUMENTACIJA  OP ???????? САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 1. Општи подаци о јавној набавци... страна 3 2. Подаци о предмету јавне набавке... страна 4 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду... страна 5 4. Образац за оцену

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ Д И Р Е К Ц И Ј А Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 Београд год. На основу члан

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ Д И Р Е К Ц И Ј А Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 Београд год. На основу члан РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ Д И Р Е К Ц И Ј А Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 Београд 12.02.2019. год. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник

Више

ЈНМВ 2.2.9Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕН

ЈНМВ 2.2.9Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕН ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ БР. 2.2.9 Н/2018 Пожаревац, Април 2018. године Страна 1 од 10 На

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br.  5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.:

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.: 1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: +381 022/612-949 ; PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493 Delovodni broj: 07-256 Datum:

Више

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.:

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.: 1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: +381 022/612-949 ; PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493 Delovodni broj: JN 07-183

Више

Odluka o dodeli ug.-MALA-59-19

Odluka o dodeli ug.-MALA-59-19 Страна од 5 Јавно предузеће СРБИЈАШУМЕ Београд Булевар Михајла Пупина 3 Шумско газдинство БЕОГРАД Београд Кнеза Милоша 55, Београд тел: 0/36--083, факс: 0/36--887, матични број: 0775483, шифра делатности:

Више

Broj: /15

Broj: /15 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Broj: 01-1573/15 Sarajevo, 02.11.2015. godine PREDMET: Poziv na dostavu ponude Ugovorni organ,

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.:

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.: 1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: +381 022/612-949 ; PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493 Delovodni broj: 07-46 Datum:

Више

НАРУЧИЛАЦ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13, Београд ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДГ ТЕНТ А: Пратећ

НАРУЧИЛАЦ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13, Београд ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДГ ТЕНТ А: Пратећ НАРУЧИЛАЦ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13, Београд ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДГ ТЕНТ А: Пратеће услуге у реализацији пројекта - испитивања, анализе,

Више

U G O V O R O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 036/15 ZA LOT 1 i LOT - 2 Zaključen dana godine u prostorijama Ugovornog organa u ulici Mehmeda Spahe b

U G O V O R O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 036/15 ZA LOT 1 i LOT - 2 Zaključen dana godine u prostorijama Ugovornog organa u ulici Mehmeda Spahe b U G O V O R O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 036/15 ZA LOT 1 i LOT - 2 Zaključen dana 30.03.2015. godine u prostorijama Ugovornog organa u ulici Mehmeda Spahe broj 11, Sarajevo, između slijedećih ugovornih strana:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА А.П. ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА Koмисија за јавну набавку Број: /2018-IV-07 Дана: године Чока, Потиска 20. Тел: 0230/

РЕПУБЛИКА СРБИЈА А.П. ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА Koмисија за јавну набавку Број: /2018-IV-07 Дана: године Чока, Потиска 20. Тел: 0230/ РЕПУБЛИКА СРБИЈА А.П. ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЧОКА Koмисија за јавну набавку Број: 404-149/2018-IV-07 Дана: 30.11.2018. године Чока, Потиска 20. Тел: 0230/ 71-000, Факс:0230/ 71-175, www.coka.rs На основу члана

Више

Београд, Булевар краља Александра И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА

Београд, Булевар краља Александра И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ЧЕОНЕ НАПЛАТНЕ СТАНИЦЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ

Више

Delovodni broj: 1952/1-3 Datum: JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin, Preradovićeva 2 tel/faks: / ; tekući računi: ;

Delovodni broj: 1952/1-3 Datum: JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin, Preradovićeva 2 tel/faks: / ; tekući računi: ; Delovodni broj: 1952/1-3 Datum: 27.03.2019. JP VOJVODINAŠUME 21131 Petrovaradin, Preradovićeva 2 tel/faks: +381 21/431-144; tekući računi: 205-601-31; 160-923461-13; 265-2010303850-51; 355-1099947-33 PIB:

Више

Microsoft Word - IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2.doc

Microsoft Word - IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-341/2015 Broj JNMV P 21/15 Dana: 18.11.2015. S u b o t i c a Trg slobode 1 U skladu sa članom 63. stav 1. i stav

Више

JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin Preradovićeva, 2 Broj: 1258/1 Dana: K O N K U R S N A D O K U M E N T A C I J A II faza kvalifikacionog post

JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin Preradovićeva, 2 Broj: 1258/1 Dana: K O N K U R S N A D O K U M E N T A C I J A II faza kvalifikacionog post JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin Preradovićeva, 2 Broj: 1258/1 Dana: 05.11.2015. K O N K U R S N A D O K U M E N T A C I J A II faza kvalifikacionog postupka javne nabavke dobara GUME - PNEUMATICI ZA 2015.

Више

1 JP VOJVODINAŠUME ŠG Sremska Mitrovica Parobrodska, 2 Broj: Dana: Sremska Mitrovica Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male

1 JP VOJVODINAŠUME ŠG Sremska Mitrovica Parobrodska, 2 Broj: Dana: Sremska Mitrovica Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male 1 JP VOJVODINAŠUME ŠG Sremska Mitrovica Parobrodska, 2 Broj: 07-181 Dana: 25.03.2019. Sremska Mitrovica Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti usluge Usluge vulkanizera i optika, 2019

Више

Microsoft Word - UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA

Microsoft Word - UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA ŠTAMPANJE I DOSTAVE OBRAZACA I PUBLIKACIJA PO POZIVU 18/13; 10-2356/4 izmedju: 1. Zavod za statistiku, koga zastupa mr Gordana Radojević, PIB 02011506 (u daljem tekstu: NARUČILAC)

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ JP Vojvodinašume Šumsko Gazdinstvo Sremska Mitrovica Parobrodska 2 Broj 07-1823 Dana 16.07.2014. JAVNA NABAVKA GUME PNEUMATICI KVALIFIKACIONI POSTUPAK - DRUGA FAZA JAVNA NABAVKA br. 1/14/G Jul 2014. Godine

Више

ЈНМВ Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕ

ЈНМВ Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ БР. 2.1.23Н/2018 Пожаревац, JAНУАР 2018. године "Набавка за бифе

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ JP Vojvodinašume Šumsko Gazdinstvo Sremska Mitrovica Parobrodska 2 Broj JN 07-747 Dana 13.10.2015. JAVNA NABAVKA GUME PNEUMATICI KVALIFIKACIONI POSTUPAK - DRUGA FAZA JAVNA NABAVKA br. 1/15/G OKTOBAR 2015.

Више

IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/24 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: 21. 10. 2013. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA U POSTUPKU MALE VREDNOSTI Red. br. JN: 26/2013 Oktobar

Више

JP VOJVODINAŠUME Ogranak Vojvodinašume-Lovoturs Petrovaradin Preradovićeva 2 Broj: 128/1 Dana: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MA

JP VOJVODINAŠUME Ogranak Vojvodinašume-Lovoturs Petrovaradin Preradovićeva 2 Broj: 128/1 Dana: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MA JP VOJVODINAŠUME Ogranak Vojvodinašume-Lovoturs Petrovaradin Preradovićeva 2 Broj: 128/1 Dana: 22.03.2016. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA

Више

JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin Ul. Preradovićeva 2 Broj: 2015/1-1 Dana: Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni gl

JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin Ul. Preradovićeva 2 Broj: 2015/1-1 Dana: Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni gl JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin Ul. Preradovićeva 2 Broj: 2015/1-1 Dana: 22.02.2017. Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Rešenja o obrazovanju

Више

Microsoft Word - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti Reklamni materi

Microsoft Word - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti Reklamni materi IV Procijenjena vrijednost nabavke: Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 1.200,00 ; V Tehničke karakteristike ili specifikacije U narednim tačkama dat je opis reklamnog materijala sa detaljnim

Више

ЈП Градски информативни центар Аполo Трг Слободе 3 Нови Сад Р. бр: ЈН 1/13 Дана: године Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним

ЈП Градски информативни центар Аполo Трг Слободе 3 Нови Сад Р. бр: ЈН 1/13 Дана: године Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним ЈП Градски информативни центар Аполo Трг Слободе 3 Нови Сад Р. бр: ЈН 1/13 Дана: 01.10.2013. године Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, бр.

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 162/2017-ЈН Датум: 06.04.2017. године

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????????????? ?????????????????? 3.docx

Microsoft Word - ?????? ????????? ????????????? ?????????????????? 3.docx КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0198/19 Датум: 04.03.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

1 JP VOJVODINAŠUME Šumsko gazdinstvo Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3 tel/faks: / ; tekući računi: ; 325-

1 JP VOJVODINAŠUME Šumsko gazdinstvo Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3 tel/faks: / ; tekući računi: ; 325- 1 JP VOJVODINAŠUME Šumsko gazdinstvo Novi Sad 21000 Novi Sad, Vojvode Putnika 3 tel/faks: + 381 21/557-406; 557-706 tekući računi: 160-927030-73; 325-9500700022924-02 PIB:101636567; MAT.BR.:08762198; EPPDV:132716493

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ Сектор за јавне набавке Жарка Зрењанина 2, Нови Сад Комисија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ Сектор за јавне набавке Жарка Зрењанина 2, Нови Сад Комисија РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ Сектор за јавне набавке Жарка Зрењанина 2, Нови Сад Комисија за јавну набавку добара - опрема за видео-надзор Број:

Више

1 JP VOJVODINAŠUME Šumsko gazdinstvo Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3 tel/faks: / ; tekući računi: ; 325-

1 JP VOJVODINAŠUME Šumsko gazdinstvo Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3 tel/faks: / ; tekući računi: ; 325- 1 JP VOJVODINAŠUME Šumsko gazdinstvo Novi Sad 21000 Novi Sad, Vojvode Putnika 3 tel/faks: + 381 21/557-406; 557-706 tekući računi: 160-927030-73; 325-9500700022924-02 PIB:101636567; MAT.BR.:08762198; EPPDV:132716493

Више

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин 1 ЈP "VОЈVОDINАŠUМЕ" Pеtrоvаrаdin ŠG "NОVI SАD" Nоvi Sаd, Vојvоdе Putnikа 3. Brој: 6212/3 Dаnа: 21.10.2014. gоdinе KОNKURSNА DОKUМЕNТАCIЈА ZА ЈАVNU NАBАVKU DОBАRА МАLЕ VRЕDNОSТI Ugostiteljska oprema za

Више

JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3. tel/faks: / ; ; PIB: ; M

JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3. tel/faks: / ; ; PIB: ; M JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3. tel/faks: + 381 21/557-406; 557-412; 557-966 PIB:101636567; MAT.BR.:08762198; EPPDV:132716493 Delovodni broj: 40/3

Више

JP Vojvodinašume Šumsko Gazdinstvo Sremska Mitrovica Parobrodska 2 Broj JN /1 Dana JAVNA NABAVKA GUME PNEUMATICI KVALIFIKACIONI POST

JP Vojvodinašume Šumsko Gazdinstvo Sremska Mitrovica Parobrodska 2 Broj JN /1 Dana JAVNA NABAVKA GUME PNEUMATICI KVALIFIKACIONI POST JP Vojvodinašume Šumsko Gazdinstvo Sremska Mitrovica Parobrodska 2 Broj JN 07-462/1 Dana 06.05.2016. JAVNA NABAVKA GUME PNEUMATICI KVALIFIKACIONI POSTUPAK - DRUGA FAZA JAVNA NABAVKA br. 1/16/G PREČIŠĆEN

Више

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ ПЕТРОВАРАДИН Огранак предузећа ШГ СОМБОР СОМБОР тел/факс: ; / ; ПИБ: ; МАТ.БР.: ; ЕППДВ:13

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ ПЕТРОВАРАДИН Огранак предузећа ШГ СОМБОР СОМБОР тел/факс: ; / ; ПИБ: ; МАТ.БР.: ; ЕППДВ:13 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ ПЕТРОВАРАДИН Огранак предузећа ШГ СОМБОР СОМБОР тел/факс: +38-463-; +38/463-; ПИБ: 063667; МАТ.БР.: 087698; ЕППДВ:376493 Број: ЈН 69/8-6 Дана: 8.0.09. На основу члана 63 Закона о јавним

Више

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: /3 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBA

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: /3 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBA JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: 01-360/3 Dana: 02.03.2015.god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA - OBRASCI ZA PRAĆENJE PROIZVODNOG CIKLUSA ZA 2015.

Више

На основу Одлуке о покретању поступка продаје неопасног отпада бр /1-18 од године Оператор дистрибутивног система "ЕПС

На основу Одлуке о покретању поступка продаје неопасног отпада бр /1-18 од године Оператор дистрибутивног система ЕПС На основу Одлуке о покретању поступка продаје неопасног отпада бр.07.000.- 08.01.-256196/1-18 од 6.9.2018. године Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција"д.о.о. Београд Дистрибутивно подручје

Више

СЕКТОР ЗА МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ / године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга поставке и одржавањ

СЕКТОР ЗА МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ / године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга поставке и одржавањ СЕКТОР ЗА МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 05-40401-2794/6-19 04.07.2019. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуга поставке и одржавања веб-сајта (website) у корист трећег лица за потребе

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА Број:XI-13-404-65/20 Датум, 07.04.20. године Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац Телефон/факс: 015342975 Е-mail: office@toplanasabac.rs Шифра делатности: 3530 Матични број: 07335393 ПИБ: 100109250 Број: 01-114/17 Датум: 03.02.2017. ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА

Више

Naručilac:GRAD NOVI PAZAR

Naručilac:GRAD NOVI PAZAR NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar www.bnv.org.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - USLUGE Ugostiteljske usluge PO PARTIJAMA za potrebe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne

Више

JP “VOJVODINŠUME” – PETROVARADIN

JP “VOJVODINŠUME” – PETROVARADIN ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, Прерадовићева 2 О б ј а в љ у ј е Обавештење о закљученим уговорима На основу члана 55, 57. и 116. став 1. Закона о јавним набакама ( Сл. гласник РС 124/12, 14/2012 и 68/2015),

Више

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 67/2018-ЈН Датум: 18.06.2018. године

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-104/18-IV сачинила је: Видео надзор над раскрсницама и ОШ"Иве

Више

ЈНМВ II Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАР

ЈНМВ II Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАР ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ БР. 2.2.37-IIН/208 Пожаревац, Август 208. године Страна од 2 На

Више

Microsoft Word - KONK DOK JNMV K REZERVNI DELOVI.doc

Microsoft Word - KONK DOK JNMV K REZERVNI DELOVI.doc GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA 24000 SUBOTICA, TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA REZERVNIH DELOVA ZA SLUŽBENA VOZILA JNMV K 48/13 Subotica, decembar

Више

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednos

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednos JP «VOJVODINAŠUME» 21131 Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: 26.02.2019. god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga: - FSC SERTIFIKACIJA ODRŽIVOG GAZDOVANJA

Више

OBRAZAC1 Skupština Crne Gore Broj: 00-56/18-308/1 Mjesto i datum: Podgorica, 03. decembar godine Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (

OBRAZAC1 Skupština Crne Gore Broj: 00-56/18-308/1 Mjesto i datum: Podgorica, 03. decembar godine Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ( OBRAZAC1 Skupština Crne Gore Broj: 00-56/18-308/1 Mjesto i datum: Podgorica, 03. decembar 2018. godine Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 )

Више

"Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina" - IPROD УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ Универзитет у Нишу Универзитетски трг 2 1

Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina - IPROD УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ Универзитет у Нишу Универзитетски трг 2 1 Универзитет у Нишу Универзитетски трг 2 18000 Ниш Србија University of Niš Univerzitetski trg 2 18000 Niš Serbia Phone: +381 18 257 970 * Fax: +381 18 257 950 * e-mail: uniuni@ni.ac.rs* http://www.ni.ac.rs

Више

JP Vojvodinašume Petrovaradin ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3 Broj: 256/3 Dana: godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DO

JP Vojvodinašume Petrovaradin ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3 Broj: 256/3 Dana: godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DO JP Vojvodinašume Petrovaradin ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3 Broj: 256/3 Dana: 22.12.2016. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA MALE VREDNOSTI PODNE OBLOGE ZA ŠG NOVI SAD 2016.

Више

Microsoft Word - pitanja ponudjaca - II -

Microsoft Word - pitanja ponudjaca - II - Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Регионални центар Електросрбија Краљево, Огранак Eлектродистрибуција Аранђеловац, Књаза Милоша 275 34300 Аранђеловац Број:02-3527/4 Датум:

Више

ЈНМВ 2.1.4Н/2016 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈНМВ 2.1.4Н/2016 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ БР. 2.1.4Н/2016 Пожаревац, Октобар 2016. године Страна

Више

IZMENE I DOPUNE 2

IZMENE I DOPUNE 2 На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-138-4/16-IV сачинила је: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Више

Microsoft Word - ????? 2 ??? ? - ???????????? ??????

Microsoft Word - ????? 2 ??? ? - ???????????? ?????? 20-404 404-181/1 /18 НАБАВКА УСЛУГА ИЗ АНЕСКА 2 ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА Избор ресторана за угоститељске услуге за протоколарне догађаје, обиљежавање Дана Града, Спасовдана и Нове године, ЛОТ 1

Више

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена конкурсне документације за ЈНМВ радова бр. 52/2018

Више

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JP TRANSNAFTA PANČEVO KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluge: OBUKE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU Javna nabavka broj Datum objavljivanja Rok predaje ponuda Javno otvaranje

Више

Microsoft Word KD FINAL.doc

Microsoft Word KD FINAL.doc КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИЛАЦ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ГРАДСКО СТАМБЕНО», БЕОГРАД, Данијелова бр. 33. ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ признавања квалификације за извођење електро радова на уградњи електричних инсталација

Више

г и у ђ ј мчли чдјод т здкдви I вшо осигурање Ј ^ _ л л 5 А К сјоо 1 б...^»г. $ > -Зс(1о,у П (П,...т--у^}' ПП ј)(0':......гоа,...ј о 1-^3 Ш ГР

г и у ђ ј мчли чдјод т здкдви I вшо осигурање Ј ^ _ л л 5 А К сјоо 1 б...^»г. $ > -Зс(1о,у П (П,...т--у^}' ПП ј)(0':......гоа,...ј о 1-^3 Ш ГР г и у ђ ј мчли чдјод т здкдви I вшо осигурање Ј ^ _ л л 5 А К 1 0 1 5 сјоо 1 б...^»г. $ > -Зс(1о,у П (П,...т--у^}' ПП ј)(0':......гоа,...ј о 1-^3 Ш ГР'АД, Ј взна КариновиЈг.а 2 '^ппалггот:. г^ В И- НАРУЧИОЦИ:

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 204/2017-ЈН Датум: 19.04.2017. године

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 678/2017 - по овлашћењу Датум: 03.11.2017.

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште банке) (у даљем тексту: Банка), коју заступају председник

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

Microsoft Word _jnv_poziv

Microsoft Word _jnv_poziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA Segedinski put br. 22 24000 SUBOTICA www.toplanasubotica.co.rs POZIV za podnošenje ponude u otvorenom postupku javne nabavke - nabavka dobara - radi

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА Змај Ј. Јовановић 18, Бања Лука, тел: 051/ ; ww

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА Змај Ј. Јовановић 18, Бања Лука, тел: 051/ ;   ww РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА Змај Ј. Јовановић 18, Бања Лука, тел: 051/220-330; www.absrs.org www.vladars.net E-mail: absrs@teol.net Број: 13/2/404-317

Више

Прилог П1

Прилог П1 ПРИЛОГ 1 ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈАЧИЦА НОВЦА број: C11-2-4368 од 14.03.2019.године ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ О1 ДО О11 Образац О1 НЕ ОТВАРАТИ Понуда по Позиву за подношење понуде за

Више

JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin Ul. Preradovićeva 2 Broj: 783/2-1 Dana: Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni gla

JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin Ul. Preradovićeva 2 Broj: 783/2-1 Dana: Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni gla JP VOJVODINAŠUME Petrovaradin Ul. Preradovićeva 2 Broj: 783/2-1 Dana: 12.07.2016. Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Rešenja o obrazovanju

Више

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potreb

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar   KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potreb NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar www.bnv.org.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potrebe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine Redni

Више

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: 01-21/3 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUG

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: 01-21/3 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUG JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: 01-21/3 Dana: 20.04.2016.god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGE - USLUGE VULKANIZERA, OPTIKA I PRANJE VOZILA ZA 2016.

Више

Страна 1 од 28 Универзитет у Београду - Правни факултет Београд, Булевар краља Александра 67 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БИБЛИОТЕЧ

Страна 1 од 28 Универзитет у Београду - Правни факултет Београд, Булевар краља Александра 67 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БИБЛИОТЕЧ Страна 1 од 28 Универзитет у Београду - Правни факултет Београд, Булевар краља Александра 67 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БИБЛИОТЕЧКО -ИНФОРМАЦИОНЕ ГРАЂЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ

Више

PRAVILNIK O POSTUPKU NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI SK CG

PRAVILNIK O POSTUPKU NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI SK CG Na osnovu člana čl. 24 i 26 Statuta Stomatološke Komore Crne Gore ("Službeni list CG", br. 29/2017 i 22/2018), u vezi sa članom 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore ( Sl.list CG br. 42/11, 57/14,

Више

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - USLUGE Štamparske usluge PO PART

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar   KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - USLUGE Štamparske usluge PO PART NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar www.bnv.org.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - USLUGE Štamparske usluge PO PARTIJAMA za potrebe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne

Више

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ Предмет: Захтев за достављање понуде Молимо вас да нам у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12) до 20.03.2014. године закључно са 12 часова доставите понуду за спровођење

Више

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ СРБИЈА КАРГО Београд, Немањина 6 СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА Број: 22/ Датум: 03.1

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ СРБИЈА КАРГО Београд, Немањина 6 СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА Број: 22/ Датум: 03.1 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ СРБИЈА КАРГО Београд, Немањина 6 СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА Број: 22/2018-2630 Датум: 03.10.2018. године Измене и допуне конкурсне документације

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 752/2017-ЈН Датум: 05.12.2017. године

Више

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератиза

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератиза ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератизације, дезинсекције и дезинфекције (ЈАВНА НАБАВКА 7)

Више

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora , Кнеза Данилова 33-37 На основу члана 108. став Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), доноси се О Д Л У К А о додели уговора у поступку јавне набавке

Више

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar 2018. godine Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore (,,Sl.list CG br. 42/11, 57/14,28/15 i 42/17) i Pravilnika

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, 12.06.2019.године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14)

Више

Izmene u konkursnoj dokumentaciji JNMV broj 08/2013

Izmene u konkursnoj dokumentaciji JNMV broj 08/2013 OPŠTA BOLNICA PIROT Broj 02-1545 18.06.2013. godine P I R O T Izmene u konkursnoj dokumentaciji JNMV broj 10/2013 dodatne informacije i pojašnjenja nabavka dobra Sredstva za zbrinjavanje infektivnog otpada

Више

Naziv i adresa primaoca

Naziv i adresa primaoca POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DODJELE UGOVORA ZA USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BROJ: PR 02-EDB/2019 Predmet nabavke: Usluga vještačenja po vještaku

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji a Bar-Boljare Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 3/2015, 13/2015, 31/2015 i 37/2016.

Више

JP VOJVODINAŠUME ogranak Vojvodinašume-Lovoturs Petrovaradin Preradovićeva 2 Broj: 70/1 Dana: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MAL

JP VOJVODINAŠUME ogranak Vojvodinašume-Lovoturs Petrovaradin Preradovićeva 2 Broj: 70/1 Dana: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MAL JP VOJVODINAŠUME ogranak Vojvodinašume-Lovoturs Petrovaradin Preradovićeva 2 Broj: 70/1 Dana: 04.03.2016. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI OBLIKOVANU PO PARTIJAMA POPRAVKA I ODRŽAVANJE

Више

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: 01-19/3 Dana: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGE -

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: 01-19/3 Dana: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGE - JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: 01-19/3 Dana: 21.04.2016. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGE - ODRŽAVANJE SISTEMA VIDEO NADZORA I ALARMNOG SISTEMA

Више

Јавно предузеће спортско културни центар ,,Обреновац''

Јавно предузеће спортско културни центар ,,Обреновац'' Јавно предузеће Спортско културни центар,,обреновац'' Ул. Краља Александра I бр.63 Број: 387 Датум: 05.02.2019.године О Г Л А С за продају службеног путничког возила методом прикупљања затворених писмених

Више