Formiranje i razvoj urbanog prostora Samobora

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Formiranje i razvoj urbanog prostora Samobora"

Транскрипт

1 Panorama Samobora sa Stražnika, fotografija iz g , Samoborski muzej Panoramic view of Samobor from Stražnik 1930, photograph, Samobor Museum

2 Biserka Dumbović Bilušić Državna uprava za zaštitu kulture i prirodne baštine Glavno povjerenstvo u Zagrebu Formiranje i razvoj urbanog prostora Samobora Pregledni rad - Review predan Uvod Povijesna urbana jezgra Samobora upisana je u Registar nepokretnih spomenika kulture grada Zagreba, godine 1962, pod rednim brojem 119. U istraživanju prostorno-povijesnih činitelja koji su odredili principe i zakonitost rasta, te definirali karakter Samobora kao urbanog naselja, korišteni su dostupni povijesni, arhivski i grafički podaci, te istraživanja na terenu. Samobor pripada kategoriji»prirodnih«gradova, koji su rasli spontano, izuzetnih morfoloških i prostornih vrijednosti. Tijekom svoje urbane povijesti definiran je karakteristični vizualni identitet, njegova prepoznatljiva»slika grada«, koju bi svakako trebalo očuvati. 1. Razdoblje do XIII. st. Iako razvoj Samobora kao povijesno stabilnog naselja sa sigurnošću možemo pratiti tek od godine, kad od Bele IV dobiva povlasticu»slobodnoga kraljevskog trgovišta«, 1 stanoviti oblici nastanjivanja i obitavanja na širem samoborskom području mogu se arheološki kao tragovi uočiti od paleolitika. Brojni arheološki nalazi navedeni kronološkim redoslijedom potvrđuju tezu o povoljnosti geografskog položaja i geomorfoloških značajki Samoborskoga gorja za trajnije obitavalište i organizirano naselje. Arheološki nalazi koji ukazuju na povijesno najranije oblike obitavanja na području današnjeg Samobora potječu iz paleolitika: 2 na lokalitetu Podstražnik pronađeni su tragovi vatre, skeleti životinja, zubi mamuta.»(...) samoborski lovci na mamute logorovali su na terasi gdje su bili izvan domašaja čestih poplava Save, a odatle su imali vrlo dobar pregled nad dolinom kojom su se kretala stada mamuta, bizona i raznih drugih životinja.«3 Arheološka nalazišta s ostacima materijalne kulture - kamene sjekire, brončane igle, kopče, mačevi, žare i ognjišta, te tumulusi - na području Budinjaka iz VIII. st. pr. Kr. pripadaju neolitiku, brončanom i željeznom dobu. 4 U II. i I. st. pr. Kr. i na Žumberačko-samoborskom gorju obitavalo je ilirsko pleme Japoda, uz koje se veže postanje imena planine Japetić i niz arheoloških nalaza - grobni humci, oružje, posude, novci - koji se pripisuju Japodima, odnosno Keltima. 5 Sažetak Znanstveno istraživanje naseobinske baštine temelj je za njezino vrednovanje i uvrštavanje u popis nepokretnih kulturnih dobara (spomenika kulture). Samobor je kao srednjovjekovni gradić uvršten u popis povijesnih središta Republike Hrvatske. Autor istražuje prostorno-povijesne parametre koji su u pojedinim povijesnim razdobljima utjecali na formiranje urbanih značajki grada. U antičkom razdoblju područje Samobora zauzimlje granični položaj ilirskih provincija, administrativno pripadajući rimskoj općini Andautonia. 7 Arheološka karta bilježi u okolici Samobora više lokaliteta: Hamor, dijelovi rimske ceste, kameni zid s urezanim tragovima kotača; Kerestinec, nalaz fibule; Okić, kamenolom; Savrščak, nalaz kaserole; Jelenščak, nalaz žrtvenika. 8 Sustavna istraživanja provode se na lokalitetu Nova Vas, malo udaljenijem od područja Samobora, gdje je otkrivena rimskodobna nekropola. 8 Povijesni podaci kazuju da su u antici područjem neposredne okolice današnje urbane jezgre Samobora prolazile ceste i ukrižavale se, dajući tako tome području, osim tranzitnoga, i značenje raskrsnice. Glavnoj rimskoj cesti pogodovala je dolina Save, tako da je njome bila povezana, među inim, Emona

3 - Neovidunum - Andautonia - Siscia. Druga važna prometnica koja je prolazila blizinom Samobora je transverzala koja je iz Poetovie vodila prema jugu i negdje se kod današnjeg Stenjevca spajala s već spomenutom Savskom magistralom. 9 Kroz današnje urbano područje Samobora prolazila je antička cesta, ostaci koje su pronađeni kod Hamora; koristeći se dolinom Lipovečke Gradne, preko sedla ispod Japetića i Prilipja vodila je do Quadrate i dalje prema Sisciji. 10 U XIII. st. na tom se području spominju»indagines«i»portae«- ograde i vrata, kojima su bile ograđene međe mađarske države. Prema podacima V. Klaića, one su se prostirale i oko Bregane i prema selu Sv. Jelena, a svakako između Save i ceste koja iz Samobora vodi u Breganu. 11 Kako istovremeno još supostoje i ostaci cesta koje su podizali Rimljani u Panoniji, nadaje se pitanje nisu li i»indagines«i»portae«ostaci znatno ranije organizacije prostora. 12 Kontinuitet arheoloških nalaza na samoborskom području nastavlja se do starokršćanskog razdoblja. Zabilježeno je nalazište grobnog kamena s urezanim križem u kamenolomu kod Okića, datiranog u IV. st. 13 Imena patrona - župne crkve u Samoboru Sv. Anastazije, te nekadašnje cistercitske crkvice Sv. Helene u Heleni (današnji Šmidhen) također su starokršćanskog podrijetla. 14 U Samoboru je pronađen i zlatni prsten, vjerojatno langobardski. 15 Iz ranosrednjovjekovnog razdoblja-doba naseljavanja tog područja slavenskim stanovništvom nema dosad istraženih arheoloških nalaza, kao ni drugih povijesnih podataka o obitavanju. Međutim, toponimi uzvisina i brda - Gradišće, Gradiček, te potok Gradna - ukazuju na eventualnu mogućnost postojanja gradina na brdima. 16 Jugoistočno od Samobora nalazi se Okić, srednjovjekovna utvrda, a spominje se od godine, te Lipovec. 18 Samobor je u vrijeme prije godine potpadao pod okićku upravu. 19 Iako arheološki nalazi ne daju sigurne podatke o nastanku i formiranju naselja, a ni mogućnosti za stvaranje zaključaka o kontinuiranom prijelazu iz jedne kulture u drugu, ipak se u razdoblju prije godine moraju tražiti začeci formiranja povijesno stabilnog naselja, današnjeg Samobora. Da bi te godine samoborsko naselje moglo dobiti povlasticu slobodnog kraljevskog trgovišta, svakako je trebalo doseći određeni stupanj svog prostornoga i gospodarskoga razvoja Razdoblje od XIII. stoljeća do početka XVII. stoljeća Prva polovica XIII. stoljeća za razvoj Samobora znači stjecanje titule»slobodnog kraljevskog trgovišta«i njegova kasnijega gospodarskog razvoja na osnovi te povlastice. Kralj Bela IV je godine potvrdio povlasticu koju je hospitima u Samoboru (»hospites nostri de Zumbur«) dodijelio herceg Koloman godine. 21 Poveljom, dakle, varoš 22 Samobor (oppidum) nije osnovana, već su joj formalno priznata prava koja je stvarno već stekla: to je pravo slobodnog doseljavanja i odseljavanja, pravo izbora suca i svećenika za svoju crkvu. Kralju su bili dužni plaćati pravo trga (tributum fori) i pravo izbora suca. Poveljom su određene međe zemalja samo- Detalj s letka bitke kod Siska g., Samobor grad. Grafička zbirka nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu. Detail from a broadshet marking the Battle of Sisak Fort Samobor (National and University Library, Zagreb, Print Collection) borskih mještana. Grafički prikaz teritorija Oppidi Szamobor, kako je definirano u povelji, načinio je g. (1764. g.) geometar A. P. Praunsperger. 23 Uočljivo je da su te međe ograničavale područje znatno veće nego je današnji teritorij gradskog prostora. Ime Samobora prvi put u povijesti spominje se upravo u Povelji Bele IV, u mađarskoj varijanti kao - Zumbur. Postoji niz teorija o podrijetlu imena Samobor. 24 Drugi bitan povijesni činitelj koji je utjecao na razvoj naselja Samobor je izgradnja utvrde - grada. Gradi se u razdoblju od do godine 25 na strmom obronku Tepca, na utoku Rudarske u lipovečki krak Gradne, iznad ceste koja još iz antike prolazi prema Japetiću i druge koja preko Ruda vodi u Jastrebarsko. Prostorna organizacija Samobora Iako nema povijesnih podataka o veličini, izgledu i načinu prostornog organiziranja naselja, na osnovi poznatih podataka može se zaključiti da je do XIII. st. naselje postiglo takav stupanj svog socijalnog i prostornog razvoja da je moglo zahtijevati od kralja da mu dodijeli povlasticu slobodnog kraljevskog trgovišta, 26 čime su mu omogućeni uvjeti za daljnji ekonomski i urbani razvoj. Naselje (trgovište) organizirano je oko župne crkve. Citat iz Povelje, koji se odnosi na pravo izbora župnika za crkvu, dokazuje postojanje župne crkve u Samoboru već u XIII. st. 27 Poveljom su Samoborci stekli pravo trga, odnosno održavanja sajmova. U tu je svrhu morao postojati prostor namijenjen razmjeni robe. Na temelju analogije i kontinuiteta lokacije, moguće je pretpostaviti da je to bilo u bilizni crkve, na mjestu današnjeg Trga kralja Tomislava. Nova, današnja župna crkva gradi se u razdoblju od do 1675.god. 28 na mjestu stare, za koju se navodi da je bila opasa-

4 Detalj s karte, Hirsvogelius A.: Schlavoniae, Croatiae, Istriae finitimoruque nova descriptio g., Kartografska zbirka Državnog arhiva u Zagrebu Detail of map: Hirsvogelius A.: Schlavoniae, Croatiae, Istriae finitimoruque nova descriptio (1539), State Archives, Zagreb, Print Collection Detalj s karte, Glavač S.: Schlavoniae, Croatiae..., g., Reprint-izdanje g u Samoborskome muzeju Detail of map, Glavač, S.: Schlavoniae, Croatiae... (1673), Reprint edition 1937, Samobor Museum

5 Najstariji kartografski prikaz područja trgovišta Samobor iz g., koji je načinio A. P. Praunsperger, Samoborski muzej The oldest map of Samobor area (1764), drawn by A.P. Praunsperger, Samobor Museum na zidom. 29 Kako taj dio Samobora u povijesti nikad nije bio okružen zidinama, moguće je da je crkva imala i određenu fortifikacijsku ulogu. S obzirom na strukturu pučanstva, njihovu djelatnost i imovinsku ravnopravnost, a na osnovi analogije s današnjim okolnim ruralnim naseljima može se pretpostaviti sastav građevne strukture Samobora u srednjovjekovnom razdoblju. Iz spisa iz godine 30 koji bilježi sporove varošana i vlastele sagledavaju se privredne djelatnosti i zanimanja stanovništva: oni su se, među inim, bavili vinogradarstvom, ribarenjem, drvarenjem, poljoprivredom, a k tome gajili su i stoku. Bilo je gradskih i varoških kmetova, a to je svakako imalo odraza na organizaciju naselja, kao i na karakter građevne strukture. Drugo prostorno žarište pojavljuje se zapadno od samoborskog naselja, a izrazito strateški razlozi utjecali su da se formira kao utvrda - grad Samobor, koji inicira formiranje svog podgrađa - Taborca. Iako nema povijesnih podataka o vremenu formiranja Taborca kao naselja, na osnovi povijesnih zakonitosti i logike formiranja naselja najvjerojatnije se razvio kao podgrađe grada. Grad je izgrađen u povodu borbe za održanje vlasti češkog kralja Otokara II, 31 a ne radi odbrane varoši od zajedničkog neprijatelja. To znači da se varoški toranj i zidine 32 podižu nakon izgradnje grada ponajprije poradi prijeteće opasnosti od prodora Turaka tijekom XVI. st., u vrijeme kad i u ostalim gradovima i naseljima intenzivnije započinje izgradnja obrambenih sustava. 33 Godine kralj Ludovik II poklanja Ivanu Ungnadu sve redovite i izvanredne dohotke kraljevske komore što su ih samoborski mještani plaćali da bi mogao popravljati i održavati grad. 34 Varoški toranj i zidine (palisade) izgrađuju se na zapadnom dijelu današnje Starogradske ulice u blizini Taborca. Morfološke značajke terena nesumnjivo su utjecale i odredile način izgradnje i lokaciju zidina (palisada i tornja). Za njihov položaj ispod grada odabrana je lokacija gdje su međusobno najviše približeni obronci Stražnika i Tepca, koji se ujedno iskorišćuju kao prirodni obrambeni elementi. Podizanjem zidina koje spajaju ta dva obronka zatvara se i Gradna sa svojom dolinom, te cesta koja prati njezin tok. Prolaz cestom kontrolira se varoškim tornjem s vratima. Osim brda Stražnika i Tepca, kao prirodni fortifikacijski element poslužuje i tok Gradne. 35 Prostorno žarište u naselju Taborec (ime kojega vjerojatno potječe od glagola utaboriti se) jest kapela Sv. Mihalja. Kapela je u osnovi gotička, a dograđena je u baroknom slogu.

6 Rektifikacija kartografskog prikaza područja Samobora iz g., mr. sc. B. D. Bilušić, dipl. inž. arh. Samobor area map (1764), corrected by the author Korištena je za odvijanje vjerskih obreda unutar područja zaštićenog zidinama. Sakralni objekti u Samoboru do početka XVII. st. Prvi pisani podatak o sakralnim objektima samoborske župe nalazimo u Povelji Bele IV, kojom se Samoborcima, među inim, dodjeljuje patronatsko pravo, tj. pravo izbora župnika u svoju crkvu. Stara opatija Sv. Helene spominje se god., 36 a porušena je oko godine. U Zborniku Ivana Arciđakona iz godine 37 spominju se crkve Sv. Anastazije, Sv. Helene, Sv. Ane u Samoboru. Nedvojbeno je Sv. Anastazija ime župne crkve, Sv. Helena je crkvica na posjedu cistercita u Heleni, danas Šmidhen, a Sv. Ana kapelica u samoborskom gradu. Kapela Sv. Mihalja gradi se unutar varoških zidina u romaničkom i gotičkom slogu. Barokizirana je i dograđena kasnije. U kapeli je nadgrobna ploča na kojoj je uklesana godina Legenda spominje i kapelicu Bl. Dj. Marije, koju je bježeći tim područjem pred Tatarima dao podići Bela IV. 38 Kapelica se u pisanim dokumentima prvi put spominje u vezi s gospodarima Samobor-grada godine. 39 Profana arhitektura Pored sakralnih objekata svakako je najznačajniji i najdominantniji objekt grad-utvrda, koji se počinje graditi oko godine, da bi svoj definitivni oblik dobio tek u 18. st. 40 Grad

7 Fotografija Trga kralja Tomislava iz g., Samoborski muzej Photograph of King Tomislav Square 1930, Samobor Museum je ponajprije bio tvrđava korištena i u stambene namjene. Srednjovjekovni se grad gradi na uzvisini kao visoka i neosvojiva tvrđava da bi kasnije u renesansi s pojavom artiljerije bio pretvoren u tvrđavu s bastionima, nasipima i grabama. Tada je građen peterokutni baterijski toranj s artiljerijskim strelnicama. U njegovom jugozapadnom dijelu nalazila se kapelica Sv. Ane. Dograđivanje u razdoblju između i godine. 41 Od ostalih objekata u Samoboru, tuje dvorac porodice Praunsperger»Podolje«, s označenom godinom (1590) i konstruktivnim elementima kasne gotike. 42 Godine spominje se prvi put škola u Samoboru, 43 ali za tu funkciju još nije postojala posebna zgrada, već se nastava odvijala u privatnim kućama. U bakrani u Harnom pronađena je opeka s utisnutom godinom: Pretpostavlja se da je to bila godina rekonstrukcije bakrane Razdoblje od početka XVII. do kraja XVIII. stoljeća Sa XVII. st. prestaje turska opasnost. 45 Za varoš Samobor nastupa razdoblje sigurnijih političkih prilika, ali još u znaku sukoba s gradom. 46 Unatoč tome, u tom razdoblju započinje značajna graditeljska aktivnost, koja se očituje ponajprije u gradnji nove župne crkve, samostana sa crkvom, te kapela. Osim toga, na crkvenom se zemljištu, uz sjeverni ogradni zid crkve Sv. Anastazije gradi»hiža, iliti škola«, te kuća za učitelja. 47 Godine započela je gradnja samostana uz crkvicu Sv. Marije, za red franjevaca, koji dotad u Samoboru nisu imali svoju zgradu, već su boravili u privatnim kućama. Nažalost, posve je izgorio u požaru koji je izbio godine. 48 Na mjestu stare župne crkve, za koju postoje podaci da je bila oblikovana u gotičkom slogu, godine završava gradnja nove, jednobrodne, građevine s bočnim kapelama i renesansnim portalom na glavnom pročelju. Tijekom XVII. st. podignuta je i kapela Sv. Jurja na Tepcu, 50 ponad Samobora. U njenoj se blizini već u XVIII. st. gradi i kapelica Sv. Ane na Anindolu. 51 Godine započinje gradnja novog franjevačkog samostana, a završena je godine. 52 Uz samostan je vezana i crkva Sv. Marije, koja je kao barokna jednobrodna građevina završena oko godine. Baroknu iluzionističku fresku na zidu apside naslikao je F. Jelovšek godine. 53 Iz godine potječe prvi kartografski prikaz Samobora, koji je izradio samoborski geometar Antun Praunsperger, 54 s označenim parcelama, građevinama i njihovim vlasnicima.

8 Rektifikacija katastarske snimke Samobora iz g., mr. sc. B. D. Bilušić Land registry map of Samobor (1860) corrected by the author Samobor se pojavljuje na geografskim kartama i grafičkim prikazima potkraj XVI. st., i to na letku za bitku kod Siska iz godine 55, gdje se prikaz svodi na označavanje elemenata relevantnih za strateški karakter naselja. Prikazan je grad Samobor kao utvrda sa zidinama i kulama. Na karti Hirsvogeliusovoj iz godine: 56 Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, fintimoruque regionum nova descriptio, te na karti S. Glavača iz godine 57, Samobor je shematski prikazan na simboličkim elementima koji označavaju župnu crkvu, naselje i utvrdu. Prikaz Samobora A. P. Praunspergera iz godine prva je detaljna snimka topografskih značajki, kao i posjedovnih odnosa na temelju označene parcelacije. To je, zapravo, pokušaj izrade prvog prostorno topografsko-katastarskog prikaza užeg područja naselja. Građevna struktura prikazana je aksonometrijski. Iako je u nekim elementima prikaz neprecizan, njegovo značenje je utoliko veće što nam ukazuje na prostornu organizaciju Samobora iz znatno ranijeg razdoblja. Naselje Samobor je u XVIII. st. moguće nazvati urbanim, poglavito zbog njegova administrativnog statusa i djelatnosti, kojom se bavi njegovo stanovništvo. Tome valja pridodati i primarne urbane funkcije koje podmiruju potrebe okolice, primjerice uprava (sudstvo), školstvo, trgovina, sjedište župe. Svojim morfološkim značajkama i sastavom građevne strukture kudikamo je bliži izgledu ruralnog naselja. Prostorna organizacija Samobora 58 Okosnicu naselja čine rječica Gradna, te mreža prometnih putova. Formiran je i prostor trga - koji je bio malo veći od današnjega - prostirući se od početka današnje Starogradske ulice na zapadu i Kleščićeve na istoku; širina mu odgovara današnjoj. Mrežu ulica čine tokovi prometnih putova koji vode prema Sv. Nedjelji, Zagrebu, Bregani (odnosno Sloveniji), te Jastrebarskom. Uz njih se vežu parcele kraćom stranom orijentirane na ulicu. Prema anketnom spisku iz godine, Samobor broji 208 domaćinstava, a to znači i toliki broj stam-

9 benih objekata, a zatim 5 mlinova na Gradni (od toga 2 u Taborcu, odnosno Gornjem Kraju), 7 mesnica na Trgu (placu), 1 crkvu, 3 kapele te samostan sa crkvom. Srednjovjekovna imovinska jednakost građana odražava se na načinu izgradnje i karakteru građevne strukture. Riječ je uglavnom o prizemnim ili katnim objektima građenim djelomično u kamenu i drvu, s tročlanom dispozicijom prostora u objektu: dvije sobe (hiže), od kojih jedna služi kao radionica, 60 jer se stanovništvo bavilo i obrtom i poljoprivredom. Za stanovnike varoši koji poradi svog zanimanja privremeno borave u Samoboru postoje objekti koji im služe za stanovanje, a nazivaju ih gradskim hižarima (inquilini arcenses). Građevine koje se izdvajaju od navedene stambene izgradnje ujednačenih volumena i oblikovanja sakralne su namjene, ili stambeni objekti plemstva: porodica Malenić, Kralić, Saić. Posjeduju velike parcele na kojima su pored dvorca smještene i gospodarske građevine. Samoborski grad se zbog česte promjene vlasnika i prestanka njegove fortifikacijske uloge zapušta, a nakon godine u gradu se više nije moglo stanovati. 60 Stoga se potkraj XVIII. st. u današnjoj Starogradskoj ulici gradi dvorac Kiepach - Sulyok, a kasnije u XIX. st. i vila Allnoch za potrebe stanovanja vlasnika grada. U podgrađu - Taborcu nalazili su se gospodarski objekti, vezani uz funkcije grada. 62 Jezgra Samobora je trg - forum oppidi, na kojem se zbog njegove sadržajne strukture odvija glavnina društvenog života naselja. Na njemu se nalaze objekti javne namjene: vijećnica, dućani, škola, gostionice. Ulice i putovi posve su neuređeni, plac je pun graba i grmlja, a korito Gradne je neregulirano. 63 Samobor je u tom razdoblju pogranični grad prema slovenskim zemljama. Stoga se glavni prihodi općine ubiru od malte, odnosno vratarine. Domicilno stanovništvo je obrtničko: kožari, stolari, remenari, tkalci, kolari, tokari, bačvari, čizmari, trgovci, krčmari i poljoprivrednici. Kako se Samobor nalazio na cesti koja je povezivala Zagreb preko Ljubljane s Trstom, značajnu je ulogu odigralo kirijašenje i splavarenje niz Savu. 64 Godine veliki požar je zahvatio Samobor, 65 te su znatno postradali brojni objekti, a izbio je novi požar u kome je izgorjela kompletna građevna struktura trga. 66 Oko godine Gradna je nekoliko puta poplavljivala, tako da je zbog tih poplava građevna struktura morala biti zamijenjena novom izgradnjom. Time započinje novo razdoblje u razvoju Samobora, izgled kojega se može prepoznati u današnjoj povijesnoj jezgri, te ga možemo smatrati gradotvornim. 4. Razdoblje od početka XIX. stoljeća do godine - gradotvorno Mirom u Schönbrunu godine Samobor ulazi u sastav Ilirskih provincija i ponovno je pogranični grad. Novonastala situacija određuje smjerove njegovog ekonomskog i prostornog razvoja. U tom razdoblju izgrađuje se cesta Samobor - Sv. Nedjelja, kao dio ceste Bregana - Samobor - Nedjelja - Kerestinec - Stupnik - Karlovac. 67 Iako Francuzi odlaze iz Samobora godine, za sobom ostavljaju institucije koje su osnovali: poštu, te uspostavili vezu s poštanskom diližansom i ukazali na mogućnost korištenja sumpornog vrela u Heleni, danas Šmidhen. 68 Unutrašnja društveno-ekonomska zbivanja, kao što su ukidanje kmetstva, što je prouzročilo raslojavanje sela i priliv novog stanovništva u grad, također ima utjecaja na urbani razvoj Samobora. Tijekom XIX. stoljeća s jedne strane dolazi do priliva seoskog stanovništva u urbanu sredinu, u potrazi za novim oblicima izvora egzistencije, a s druge strane to je dolazak u grad feudalnog sloja stanovništva, zbog novih mogućnosti što ih pružaju gradske sredine. To se ponajprije odnosi na nove zahtjeve i kriterije stanovanja, kao i orijentaciju na nove oblike kapitalističkog načina privređivanja - osnivanje manufakturnih i industrijskih pogona. Samobor ostaje izvan trase željezničke pruge Zidani Most - Zagreb. 69 Iako se broj stanovnika Samobora u razdoblju od godine, kad je imao 208 domaćinstava i oko 1000 stanovnika, pa do godine utrostručio i brojio je stanovnika, 70 doseljavanje na područje varoši bilo je kontrolirano s obzirom na vjekovni status slobodne kraljevske varoši, koja ima pravo prijama novopridošlog stanovništva u status purgera. 71 Vladavina Francuza znači za Samobor i njegovu urbanu matricu unošenje novih elemenata i novog pogleda na urbanu problematiku. Ruši se varoški toranj, jer ometa odvijanje prometa, a dotadašnja cesta prema Nedjelji, koja je vijugala samoborskim poljem, zamjenjuje se novom cestom trasiranom u pravcu. 72 Na najkvalitetnijim lokacijama izvan uže jezgre naselja grade se dvorci, kurije i vile plemstva koje dolazi u grad, ili s okolnih imanja ili čak iz inozemstva. U pravilu se okružuju reprezentativnim parkovnim površinama, primjerice dvorac Reiser u Langovoj i Gajevoj ulici, vila Allnoch u Starogradskoj ulici, vila Wagner u Langovoj, te malo kasnije vila Prohaska u Starogradskoj ulici. 73 Početkom XIX. st. započinje i transformacija građevne strukture urbane jezgre koje su inicirali požari potkraj XVIII. st. Dotadašnja građevna struktura koja je, tipološki promatrano, imala obilježja tradicijske arhitekture, ustupa mjesto suvremenijoj izgradnji - malogradskoj kući sa značajkama gradske arhitekture, ali je po svojoj prostornoj organizaciji, veličini te oblikovanju lokalna varijanta dominirajućeg stila. Urbana matrica Samobora nije se bitno promijenila u odnosu na onu iz sredine XVIII. st., osim što se formiraju novi putovi i ceste prema Anindolu i Gizniku, koji iniciraju novu stambenu izgradnju uz njih. 74 Glavne privredne djelatnosti Samobora do XIX. st. te prihodi općine ostvaruju se obrtom i trgovinom, koja se razvija zahvaljujući održavanju sajmova, te položaju Samobora u okviru prometnih tokova (kirijašenje i splavarenje Savom) i njegovom položaju pograničnog naselja prema slovenskim zemljama. Prekretnicu u urbanom razvoju grada i usmjerenje na nove oblike privrednih djelatnosti, koje nameću tehnička dostignuća vremena, označilo je XIX. stoljeće. Budući da uvjeti za intenzivniji razvoj industrije nisu bili ostvareni, rješenje za rast grada traži se u razvoju turizma i djelatnosti na bazi turističke ponude. U tu svrhu ostvareni su preduvjeti: blizina velikoga grada - Zagreba, dobra cestovna povezanost s okolicom, kao i prirodni i graditeljski potencijali. Začeci turističke ponude zamjećuju se već u XIX. st., kad se Samo-

10 Rektifikacija reambulacije katastarske snimke Samobora iz g., mr. sc. B. D. Bilušić Land registry reambulation of Samobor (1900), corrected by the author bor ubraja u turistička mjesta u Hrvatskoj. 75 Početkom XIX. st. otvorenje i prvi»hotel«na današnjem Trgu kralja Tomislava, korišten pretežno za potrebe putnika i kirijaša koji prolaze kroz Samobor na putu prema Zagrebu, odnosno Ljubljani i Trstu. Prvi planski dokument koji se odnosi na prostorno uređenje Samobora je Sreditbena osnova iz godine, 76 donesena za vrijeme načelnika Šmidhena. Planirani su i izvedeni slijedeći zahvati: uvođenje kanalizacije, uređenje, odnosno popločenje ulica, uvođenje javne rasvjete, regulacija Gradne, pošumljavanje ogoljelog Stražnika, uređenje kupališta, uređenje parka Anindol, otvaranje novih mesnica i klaonica. Godine u Sv. Heleni započinje izgradnja kupališne zgrade na sumpornom vrelu, na mjestu dotadašnjeg»zimskog prališća«. 17 Iako se u Samoboru industrija veoma sporo razvijala, otvoreno je tijekom XIX. i početkom XX. stoljeća nekoliko novih industrijskih pogona, uglavnom izvan urbane jezgre. 78 Godine Samobor je Zakonom uvršten u kategoriju seoskih općina, 79 a s vladavinom Khuena Hedervaryja zapao je i u ekonomsku krizu. Započinje proces iseljavanja iz Samobora, osobito u Ameriku. Brojčani pokazatelji o broju stanovništva govore o tom razdoblju: g. Samobor broji stanovnika, g , a g stanovnika. 80 Godine Samobor dobiva vicinalnu željeznicu, koja pospješuje razvoj trgovine, osobito vinom i voćem. Godine općina od Monteccucolija kupuje stari grad i počinje ga uređivati radi razvoja turizma; godine na Vugrinščaku se gradi Hidropatički zavod kao lječilište s fizikalnom terapijom. 82 Briga o izgledu naselja veoma je izražena, tako da nailazimo na preporuke i zabrane urbanog ponašanja iz godine. 83 Proces urbanog i morfološkog definiranja gradskog tkiva najočitije je izražen na prostoru današnjeg Trga kralja Tomislava te Perkovčeve ulice, koji i novom izgradnjom prerastaju u prostore visoke ambijentalne i graditeljske vrijednosti. Trg

11 kralja Tomislava do godine 84 u potpunosti je definirao svoj današnji graditeljski oblik, kao i središnji dio Perkovčeve ulice. Od javnih objekata koji se grade u tom razdoblju funkcionalno su najznačajniji: gradska vijećnica ( g.), stara apoteka (od g.), zgrada škole (početkom XIX. st.), hotel K gradu Trstu (početak XIX. st.), Samoborska štedionica (1925. g.), nova apoteka (1910. g.). Godine izrađuje se katastarska snimka k.o. Samobor u mjerilu 1:2880. Rektifikacija te katastarske snimke te njezina usporedba s rektificiranim prikazom Samobora iz godine upućuje na zaključak da je osnovni prostorni koncept grada, njegova urbana matrica ostala nepromijenjena. Mreža ulica, zapravo prometnih tokova, konstitutivni je činitelj urbane matrice. Širenje urbanog prostora odvija se intenzivnijom izgradnjom duž tih prometnica. Pojavljuju se transverzale, tokovi uglavnom pješačke namjene koje povezuju primarne ulične tokove, kao što su: spoj današnje Mlinske i Zagrebačke ulice, tj. tokovi koji povezuju današnju Gajevu ulicu i Gradnu. Uočava se da je parcelacija kao osnovni oblik organizacije prostora na područjima udaljenijim od središnjeg prostora povijesne jezgre koja su nizinskog karaktera uz Zagrebačku, Perkovčevu i Gajevu ulicu znatno pravilnijih oblika i većih parcela. Razdoblje od početka XIX. st. do godine najaktivnije je spontano graditeljsko razdoblje u razvitku Samobora. Vrijeme je to kad se formira njegov»moderan«urbani prostor, te definira njegov vizualni identitet. To razdoblje možemo smatrati gradotvornim, iako je riječ o spontanom početku rasta grada, a značajnije intervencije bile su regulirane tek»sreditbenom osnovom«. Zaključak Samobor pripada kategoriji prirodnih-organičkih gradova, nastalih spontanim, a ne unaprijed planiranim razvojem. Formirao je prostore i ambijente visoke estetske razine. Njegov spontani razvoj nije bio stihijski i neplaniran (planiran u smislu jednog funkcionalnog i logičnog stava o izgledu grada), što je rezultiralo stvaranjem morfoloških kvaliteta na osnovi kojih danas govorimo o njegovoj prepoznatljivosti, karakterističnom genius loci. Prostornim i urbanističkim planovima kao ni dijelom»planski«realizirane nove izgradnje nije se u potpunosti uspjelo i u novijem gradotvornom razdoblju Samobora nastaviti jednako kvalitetnim formiranjem gradskog prostora. Primjeri za to su zone»rezidencijalne stambene izgradnje«po obroncima Stražnika i Tepca, gdje zbog izgradnjom prevelikog zauzimanja prirodnog pejzaža dolazi do negacije osnovne prostorne premise Samobora - korelacije i uspostave prirodne ravnoteže urbanog i pejzažnog prostora. Sličan je primjer izgradnja»južnog naselja«koja ima značenje istočnih vrata grada, a koja je dispozicijom i visinom svoje izgradnje duž Perkovčeve ulice formirala vizualnu i prostornu barijeru sa centralnim gradskim područjem, perceptivno zastupljenim s vertikalama crkvenih tornjeva. Iz provedene analize i valorizacije prostornih i morfoloških značajki Samobora proistječu stavovi koje je potrebno akceptirati u daljnjem razvoju grada, kako bi se zadržao trend jednako kvalitetnih vrijednosti gradskih prostora. Intervencije bi se odnosile na 1) rekonstrukciju arhitektonsko i ambijentalno najvrednijih prostora povijesne jezgre; 2) sanaciju kontaktnih prostora povijesne jezgre ugroženih stihijskom ili ambijentu nesvojstvenom strukturom (na osnovi visinskih gabarita i oblikovanja); 3) preporukama i smjernicama za novu izgradnju u okviru postojeće granice urbanog prostora. Da bi zadržao svoje utvrđene povijesno-prostorne kvalitete, Samobor bi svoje urbano određenje trebao tražiti u okvirima»vrtnoga grada«.

12 Bilješke 1 Originalni rukopis Povelje Bele IV, pisan na latinskom jeziku, čuva se u Muzeju Samobor. U prijevodu E. Laszowskog Povelja je publicirana u tekstu V. Noršića: Sloboštine Samobora od godine, Samobor, 1942, str Malez M., Paleolitik na području Zagreba, Arheološka u Zagrebu i njegovoj okolici, Zagreb, 1981, str Op. cit., str. 89. istraživanja 4 Vinski Gasparini K., Prethistorijski nalazi na području Zagreba i okolice, Arheološka istraživanja u Zagrebu i njegovoj okolici, Zagreb, 1981, str. 123, te arheološka zbirka Muzeja Samobor. 5 Sekulić - Gvozdanović S., Samobor, Stari grad,»arhitektura«, br. 144, Zagreb, 1973, str. 9: Japodi su bili susjedi jakih keltskih naseobina - Tauriska, čiji je novac nađen u ruševinama Staroga grada. Hrčić F., Najstariji kovani novci na području današnje Hrvatske -»Samoborci«, Samobor, Klemenc J., Der Pannonische limes in Jugoslawien, Arheološki radovi i rasprave III, Zagreb, 1963, karta na str Gregl Z., Nova akvizicija Samoborskog muzeja, Vijesti muzealaca i konzervatora, br. 3, Zagreb 1993, te podaci iz arheološke zbirke Muzeja Samobor. 8 Gregl Z., Rimskodobna nekropola Gornja Vas na Žumberku, Muzej Samobor, Samobor, 1984, str Klemenc J., Der Pannonische limes in Jugoslawien, Arheološki radovi i rasprave III, Zagreb, 1963, karta na str. 68; Archeologische karte von Jugoslawien, Blatt Ptuj, Beograd, 1938, kartografski prilog; Archeologische karte von Jugoslawien, VHAD Zagreb, Zagreb, 1938, kartografski prilog 10 Sekulić - Gvozdanović S., op. cit., str Klaić V.,»lndagines«i»portae«u Hrvatskoj i Slavoniji, str. 6, VHAD, VII, Zagreb, 1903/4. 12 Op. cit., str Arheološka zbirka Muzeja Samobor 14 Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb, 1985, str. 112; Noršić V., O Samoborskoj župi i župnoj crkvi, Samobor, 1942, str. 77: Tijelo ove svetice bilo je u IX. st. uz velike svečanosti preneseno iz Carigrada u Zadar. Ta je svetica zaštitnica Zadarske biskupije i katedrale (Sv. Stošija). Vjerojatno je da su tadanji Samoborci pod dojmom onih svečanosti i potpadajući u crkvenom pogledu pod tamošnju biskupiju izabrali si za zaštitnicu svoje župe Sv. Anastaziju. Svakako je napadno da u cijeloj zagrebačkoj nadbiskupiji nema nijedne druge crkve i crkvice posvećene Sv. Anastaziji. 15 Vinski Z., Ranosrednjovjekovni arheološki nalazi u Zagrebu i njegovoj okolici, zbornik Iz starog i novog Zagreba, Zagreb, 1960, str Nema dvojbe da je tu već prije (misli se na grad Samobor) bila nekakva utvrda, a i na nedalekom Gradišću, gdje se nalazi danas kapela Filipa i Jakova morala je postojati neka utvrda. Szabo Gj., Sredovječni gradovi, Zagreb, 1920, str. 50. Nerijetko je iz prethistorijskog utvrđenja nastao sredovječni grad... Prethistorijski su ljudi vrlo dobro znali odabrati gradilište za svoje utvrde... Na zgodnom brijegu, učinili bi šančeve i bedeme i prilagodili terene, dok bi unutar šančeva ogradili prebivalište od suhozida ili drveta. Szabo G., op. cit., str Sekulić-Gvozdanović S.,Okić, Buletin JAZU, br. 2-3, Zagreb, Horvat A., Okić u Enciklopediji likovnih umjetnosti, sv. III, Zagreb, 1964, str Pravo dizanja gradova vladari su nastojali zadržati za sebe (1209. g. Ivan, sin Jaroslava, dobiva od kralja pravo da gradi Lipovac kod Samobora), Horvat A., Lipovec, ELU, sv. III, Zagreb, 1964, str Prije godine, dobiva Ivan neko brdo po imenu Lipovac da na njemu gradi utvrdu, Klaić N., Zagreb u srednjem vijeku, Zagreb, 1988, str. 63. Ime se Okić spominje veoma rano. Već gubernator Kalan govori o desetini Okića, Podgorja, Krapine godine Szabo Gj., op. cit., str Sve su te zemlje do godine, uključivši i Samobor koji Ivan još nema, pripadale pod okićku utvrdu. Klaić N., op. cit., str. 63. Kad su naime posljednji Arpadovići podijelili kraljevske zemlje, došao je red na varoši (Samobor). Došavši pod vlastelina godine, daje Stjepan V, comesu Nikoli Leueberg (Babonić) Samobor. Varoši su najprije izgubile pravo samostalnog suca, a kasnije i druga prava. Klaić N., O postanku slavonskih varoši, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. III, god. 1955, str Castra su se zbog strateških razloga nalazila na važnijim putovima koji su uz to bili i glavne arterije trgovačkog prometa. Zbog toga su i ta lokalna mjesta razmjene kod nas kao i u čitavoj Evropi nastala većinom uz castrum ili ispod njega. Klaić N., op. cit., str. 49. Podjela privilegija, tj. specijalnih pravnih normi povezanih s promjenljivim davanjima, nije značila osnivanje varoši niti osnivanje»slobodnih gradova«, jer dugotrajni ekonomski proces ne može nastati jednim aktom nego samo postepeno. Klaić N., op. cit., str Noršić V., Sloboštine Samobora od godine, Samobor, 1942, str. 4. i U tekstu se za naselje Samobor navodi termin varoš, a ne grad, radi distinkcije od pojma grad, utvrda Samobor. U starijoj se literaturi autori M. Lang, V. Noršić, E. Laszowski i ini služe terminom varoš, a ne trgovište; stoga sam se priklonila uvriježenoj terminologiji. 23 Originalni grafički prikazi čuvaju se u Muzeju Samobor, odnosno u Državnom arhivu u Zagrebu, Kartografska zbirka, inv. br Sekulić - Gvozdanović S., op. cit., str. 8.

13 25 Sekulić - Gvozdanović S., op. cit., str Vezano uz bilješku Ustanovili smo također da za svoju crkvu biraju svećenika koga budu htjeli. Iz teksta Povelje, Noršić V., Sloboštine Samobora iz g. 1242, Samobor, 1942, str Horvat A., Između gotike i baroka, Zagreb, 1975, str Kad su godine, kopali grabe za vodovodne cijevi, naiđoše pred ogradom do župnog dvora na jaki kameni zid koji ide od Žitkovićeve kuće do ugla župnog dvora, te odavde preko ceste prema crkvi. Ugao zida je od velikog tesanog kamenja. Bit će to ostaci onog zida kojim je crkva bila utvrđena. (...) U parničkim spisima Općine Samobor iz za patronatsko pravo, navodi se među iskazima svjedoka i iskaz Ivana Ramzlavića, starog oko 100 godina, da dobro znade kako su samoborski građani vlastitim troškom i trudom zidali toranj crkve i zidove oko nje. Noršić V., O samoborskoj župi i župnoj crkvi, Samobor, 1942, str Misli se na žalbe Samoboraca nadvojvodi Ernestu i kralju Rudolfu II (1579) 1581, 1583, gdje se žale na postupke tadašnjega gospodara Samobor-grada K. Ungnada. Žeželj M., Samobor u prošlosti i sadašnjosti, Zagreb, 1979, str. 31. i Noršić V., Samobor grad, Samobor, 1912, str. 46. i Sekulić - Gvozdanović S., op. cit., str Tezu da je varoški toranj bio zidinama, a ne samo polisadama povezan s obroncima Stražnika i Tepca potkrepljuju i sljedeći podaci: O zidinama Samobora govori se u djelu opata F. Glavinića - De origine provintiae Bosniae, Croatiae, et Carnioliae - Udine, 1648, koje je citirao Noršić V., Sloboštine Samobora od 1242, str. 3: extra et prope mums antiqui seu pristini oppidi Samobor (...) Toranj bijaše četverouglast, odozdo preboltan i otvoren, te se ispod njega prolazilo, nad boltom je imao dva sprata a srušen je za vrijeme vladavine Francuza, Lang M., Samobor polovicom 18. st., Samobor, 1942, str Godine gradski su službenici srušili široki zid do varoškog tornja (penes turri oppidi) te je zaprijetila opasnost da će se i sam toranj srušiti. Noršić V., Samobor grad, Samobor, 1912, str. 68. Gospodin I. Sudnik, iz Muzeja Samobor, navodi kazivanja samoborskih mještana koji su prilikom obrađivanja svojih vrtova nailazili na kamenje, vjerojatno ostatke zidina. 33 Szabo Gj., Sredovječni gradovi, Zagreb, 1920, str. 19. Horvat A., Gradovi u ELU, sv. II, str Koji je vrlo trošan, a stoji nedaleko ceste kojom kažu običavaju katkad Turci navaljivati u Sloveniju u zemlju Cesarskog kraljevskog veličanstva. Sekulić - Gvozdanović S., op. cit., str Sekulić - Gvozdanović S., op. cit., str Tako godine dobivaju cisterciti crkvu Sv. Jelene u Samoboru (danas Jelenščak),.s okolnom zemljom, zatim mlin na potoku Gradni i kuću sa zemljištem u samoborskoj varoši. Klaić N., Zagreb u srednjem vijeku, Zagreb, 1988, str Buturac J., Popis župa zagrebačke biskupije godine 1344, Zbornik Zagrebačke nadbiskupije, Zagreb, 1944, str. 427: Item ecclesia sancte Anastasie et sancte Helene et sancte Anne de Zamabor. 38 Noršić V., Sloboštine Samobora od godine 1242, str Noršić V., Samobor grad, Samobor, 1912, str. 27: Radi se o kupnji posjeda Zlažena Gora od Pavla Zlaženića oltariste (prebendara) Blažene Djevice Marije u Samoboru, godine Sekulić - Gvozdanović S., op. cit., str Sekulić - Gvozdanović S., op. cit. 42 Pregradio ga je Franjo Saić de Pernica... u prizemlju grebenasti svod svjedok zamiranja kasnogotičkih transformiranih oblika. Horvat A., Između gotike i baroka, Zagreb, 1975, str i Samobor u ELU, sv. IV, str Već godine spominje se ondje škola koju su pohodila domaća djeca, pa i strana. Laszowski E., Samobor grad,»vienac«, br. 45, str. 16, Zagreb, Lang M., Samobor, narodni život i običaji, Zagreb, 1915, str Rat Turske s Austrijom, započeto turskim porazom kod Siska, završava sklapanjem mira g., na ušću rijeke Žitve u Dunav - Turci, Opća enciklopedija, Zagreb, 1975, sv. VIII, str Noršić V., Samobor grad, Samobor, 1912, str. 23. i Lang M., Četiri stoljeća škole u Samoboru, Samobor, 1942, str Grdenić, P., Samostan i crkva otaca Franjevaca u Samoboru, Samobor, 1942, str Iz zapisnika kanoničkih vizita iz početka 17. stoljeća nekadašnja župna crkva bila je vrlo trošna i premalena. Godine bila je obnovljena. Krov je bio drven i slab, pod opločen žbukom. Kako su se u crkvi pokapali plemići žbuka bi se trgala, a tlo ostalo izrovano. Crkva je godine bila slabo pokrivena - neuredna. Zidana je bila u gotskom slogu. Svetište je bilo nadsvođeno, a strop lađe od dasaka. (...) 14. ožujka g. sklopila je grofica Ana Jelisava Auersperg ugovor s Hunsom Alliom iz Celja o gradnji nove župne crkve. Noršić V., O samoborskoj župi i župnoj crkvi, Samobor, 1942, str. 78. i Horvat A., Samobor, ELU, sv. IV, str. 157: (...) uklesana je godina Horvat A., op. cit.

14 52 Horvat A., op. cit. 53 Horvat A., op. cit. 54 Originalni kolorirani nacrt nalazi se u Muzeju Samobor. 55 Letak za bitku kod Siska nalazi se u Grafičkoj zbirci Sveučilišne i nacionalne biblioteke u Zagrebu. 56 A. Hirsvogelius: Schlavoniae, Croatiae, Carnie, Istriae, finitimoruque regionum nova descriptio, nalazi se u kartografskoj zbirci Državnog arhiva u Zagrebu, inv broj A/II Reprint-izdanje karte S. Glavača ( ) iz g. izdano je g. u povodu 300 godina gimnazije u Varaždinu i nalazi se u Muzeju Samobor. 58 Prostorna organizacija Samobora polovicom 18. st. temelji se na podacima dobivenim rektifikacijom prikaza Samobora iz godine. 59 Žeželj M., Samobor u prošlosti i sadašnjosti, Zagreb, 1979, str. 60. i Zaključak se izvodi na osnovi terenske obrade građevne strukture povijesne jezgre Samobora, kao i okolnih ruralnih naselja i podataka iz teksta M. Langa, Samobor polovicom 18. st., Samobor, 1942, str Sekulić - Gvozdanović S., op. cit., str Lang M., Zagreb, 1915, str Žeželj M., op. cit., str. 51. i Žeželj M., op. cit. 66 Godine stradao je Samobor od požara koji je izbio u kući A. Kantilija, trafikanta samoborskog... Požar je uništio kuće i gospodarske zgrade 77 samoborskih građana i plemića. Sudnik I., Protupožarne mjere u starom Samoboru, Samobor, 1970, str Žeželj M., op. cit., str. 69. i Prilikom sekvestracije Genovežana godine opisuje se stanje grada i gospodarskih zgrada: Ispod grada do štale bila je svođena pivnica, pokrivena daskama, natkrita slamom i unutra taracana. Mogla je primiti 700 vedara vina. Do ove je bila svođena pecara rakije s dimnjakom pod krov. Nad podrumom je bila žitnica. Preko 77 puta bila je štala za 8 konja, građena od drva na stupovima. Vrtlarska kuća imala je dvije prostorije: jednu za stanovanje i drugu za Žeželj M., op. cit., str. 98. čuvanje plodova. Između tih prostorija bila je kuhinja bez svoda. Ispod sobe vrtlareve bio je podrum za povrće. Sve je bilo pokriveno slamom. Zdesna Gradni bila je zgrada za bačvariju i kuća za stan provizora sagrađena od hrastovine sa sobom od četiri prozora, sobicom i radionicom. Sve je bilo slamom natkriveno, ali je krov prokisavao. S lijeve strane Gradne stajala je»zidanica«s tri sobe. To je bio stan provizora. Sobe su bile presvođene, a 8 prozora bilo je proviđeno rešetkama. Stropovi su bili od dasaka. Ispod soba je bila nepresvodena kuhinja s dimnjakom izvedenim nad krov. Dalje ispod soba bile su tri prostorije s drvenim stropovima, koje su služile kao podrum. Slamnati krov iziskivao je popravak. Tu je blizu stajala drvena kovačnica, koja je bila vrlo trošna. Noršić V., Samobor grad, Samobor, 1912, str Lang M., Samobor, crtice iz prošlosti, Zbornik za narodni život i običaje, str Misli se na prvu željezničku prugu Zidani Most - Zagreb, izgrađenu godine. 70 Prema podacima Samobor broji stanovnika (1 njemačke, 2 mađarske, 4 talijanske narodnosti). Ima 492 kuće, od toga 4 plemićka dvora. Od institucija ima Kotarski sud, poštu i bilježništvo za sudčije Domaslovec, Podvrh, Rakovica, Rude, Slanidol, te vlastitu sudčiju (magistrat). Sabljar V., Mjestopisni rječnik, Zagreb, 1888, str O prijamu u status purgera govori Lang M., op. cit., str Kartografska zbirka Državnog arhiva u Zagrebu: Samobor i Podsused sa cestama, karta inv. br Žeželj M., op. cit., str. 75. Navodi imena novih veleposjednika koji dolaze u Samobor. 74 Zaključak se izvodi na temelju usporedbe grafičkog prikaza Samobora iz godine, te katastarske snimke iz godine. 75 Samobor je najljepše izletište Zagreba - Turistički vodič Zagreba iz godine. 76 Lodeta F., Djelatnost samoborske općine, Samobor, 1942, str Hrčić F., Ljudevit Šmidhen,»Samoborski list«, Samobor, svibanj 1913, str. 32, 34, Rudnik bakra u Rudama, iako teritorijalno ne pripada urbanom prostoru Samobora, posredno utječe na razvoj grada. Prema navodima E. Laszowskog, mogao se iskorišćavati još u antici. U pisanim dokumentima spominje se od 16. st., kad je u vlasništvu gospodara grada Samobora, L. Grubera. Laszowski E., Rudarstvo u Hrvatskoj, Zagreb, 1944, str Uz rudnik je vezana i bakrana u Hamoru koja je prvotno pripadala Rudama. Lang M., Samobor, varoš i okolina, Zbornik za narodni život i običaje, Zagreb, 1915, str. 71. Početkom 19. st. imao je Samobor i pivovaru na Jelačićevom zemljištu, a oko 30-tih i 50-tih godina na Wiesnerovom zemljištu. Prvu modemu pekarnicu u Samoboru uredio je Ignac pl. Kiepach u zidanicama ispod Staroga grada. Lang M., op. cit., str Tvornica drvene robe»braća Falzari«osnovana je god. 1907, a poslije I. svjetskog rata osnovana je»samoborka«, tvornica umjetnog kamena; Tvornica boja»chromos«u Samoboru utemeljena je god. Radmilović D., Samoborski obrt, veleobrt i lončarstvo, Samobor, 1942, str i Uz to je novim zakonom od godine Samobor stavljen u onu kategoriju u koju i ostale ladanjske općine potpadaju, dakle među seoske. Žeželj M., op. cit., str

15 80 Žeželj M., op. cit., str Žeželj M., op. cit., str Podaci iz Arhiva Muzeja Samobor i fotodokumentacija iz tog razdoblja. 83 Žeželj M., op. cit., str Podaci o izgradnji pojedinih objekata na Trgu dobiveni uvidom u Arhiv Muzeja Samobor: tako npr. iz g. postoji molba tadašnjeg ljekarnika J. Valentovića za uređenje cvjetnjaka pored kuće u kojoj se nalazi apoteka (današnjitrg kralja Tomislava 15), iz čega možemo zaključiti da je objekt tada već bio sagrađen. Stambena kuća trgovca Banovca građena je neposredno nakon završetka Vijećnice, pod uvjetom da svakako bude nešto niža od nje. Među arhivskim spisima nalaze se podaci da je projekt za apoteku M. Kleščića i Samoborsku štedionicu na Trgu kralja Tomislava izradio samoborski arhitekt Franjo Gabrić. 85 Originali katastarske snimke k.o. Samobor iz godine nalaze se u arhivu mapa Državne geodetske uprave u Zagrebu. 86 Originalne karte reambulacije katastarske snimke, katastarske općine Samobor, iz godine nalaze se u planoteci Zavoda za katastar Grada Samobora. 87 Citirana studija nalazi se u planoteci Urbanističkog instituta Hrvatske u Zagrebu. 88 Vasiljević B., Samobor, urbanističko rješavanje i realizacije,»arhitektura«, br. 144, Zagreb, 1973, str Citirani plan nalazi se u planoteci Urbanističkog instituta Hrvatske. 90 Citirani planovi nalaze se u planoteci Urbanističkog instituta Hrvatske u Zagrebu. 91 Citirani plan izrađen je u Urbanističkom zavodu grada Zagreba.

16 Summary Biserka D. Bilušić The Beginnings and Development of Urban Samobor The development of Samobor as a historically stable settlement can be traced with certainty back to 1242 when Bela IV conferred on it the status of "Free Royal Market Town", while some forms of dwelling and settling in the wider Samobor area can be traced back to the Paleolithic. Historical data indicate that in Antiquity roads passed and crossed in the area which means that Samobor was not a mere point of transit but a crossroads as well. Remains of a Roman road have been found near Hamor and along Lipovečka Gradina in the Samobor area. Samobor also has two churches - the parish church of Saint Anastasia and the chapel of Saint Helena in Šmidhen which are of Early Christian origin. Although archeological finds and historical data give no certain evidence of the former settlements, the beginnings of Samobor must be sought before A certain degree of development and size must have been achieved previous to receiving the status of "Free Royal Market Town" The first historical record of Samobor is its mention in Bela's charter in 1242, which was a prerequisite for its further urban growth. Its oldest historical nucleus developed around the parish church of Saint Anastasia. Its second historical nucleus was the Samobor fort whose building began in 1260, with a settlement named Taborec at its feet. Taborec had elements of fortification architecture - a tower and walls, and a chapel (Saint Michael's) that was initially Gothic, but finished in Baroque style. Up to the nineteenth century Samobor developed in accordance with its medieval urban matrix and its principal economic activities (crafts and commerce) furthered by its propitious location and the vicinity of Slovenia. In the Middle Ages buildings in Samobor were mostly made of timber, with the notable exception of its religious architecture: the church of Saint Anastasia, the Franciscan monastery and church, the chapel of Saint Michael, as well as Fort Samobor, and the Podolje Castle. The development of Samobor as a modern urban centre began in the nineteenth century. The medieval settlement with its wooden houses was gradually transformed into a town of brick buildings built by local masons in Baroque, Neo-Classical and Historicist styles, which is the historical nucleus of modern Samobor. The finest parts of Samobor built in the nineteenth century but following the medieval matrix are King Tomislav Square and the adjoining streets: Perkovčeva, Livadićeva, Langova, Starogradska, Šmidhenova and Obrtnička.

Microsoft Word - sazetak za javnost

Microsoft Word - sazetak za javnost Sadržaj Uvod 1 Obveze iz planova šireg područja 2 Program gradnje i uređenja prostora 4 Osnovna namjena prostora 4 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina 5 Uvjeti

Више

Пројекат обнове цркве Светог Георгија у Гомиљанима

Пројекат обнове цркве Светог Георгија у Гомиљанима Назив пројекта Врста документа Носилац израде Наручилац Рад на терену ПРОЈЕКАТ ОБНОВЕ ЦРКВЕ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА У ГОМИЉАНИМ Главни пројекат Републички завод за заштиту културно-историјског и природног н Српска

Више

slika grada grad kao slika

slika grada grad kao slika slika grada grad kao slika Izložba likovnih radova studenata Odjela za nastavničke studije u Gospiću slika grada - grad kao slika 26. travanj 10. svibanj 2017. Mali salon Muzeja Like Gospić Osim sigurnosti,

Више

Slide 1

Slide 1 Pilot projekt: Interpretacija antičkih (rimskih) cesta dalmatinskog zaleđa Split 1. veljače 2013. Dr. sc. E. Kušen, Univ. Spec. Oec. L. Uršić, Dr. sc. R. Tomljenović Kulturno-turističko bogatstvo županije

Више

općina viškovo republika hrvatska primorsko-goranska županija I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO veljača, 2012. godine urbanistički studio rijeka d.o.o. prostorno i urbanističko

Више

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

ODREDBE ZA PROVOĐENJE -prijedlog- Na temelju čl. 109. st. 6., čl. 113. st. 1. i čl. 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«,

Више

8 th Student's Symposium: Research Topics and Intercultural Learning in the International Context ( ) Obilazak UNESCO baštine Nin-najstar

8 th Student's Symposium: Research Topics and Intercultural Learning in the International Context ( ) Obilazak UNESCO baštine Nin-najstar 8 th Student's Symposium: Research Topics and Intercultural Learning in the International Context (15.-25.6.2018.) Obilazak UNESCO baštine Nin-najstariji hrvatski kraljevski grad U petak, 22.06.2018. posjetili

Више

Građevinski fakultet Osijek Zavod za arhitekturu i urbanizam Izvješće s terenske nastave VRIJEME: 08.svibanj godine LOKACIJA: Ilok, Iločki podru

Građevinski fakultet Osijek Zavod za arhitekturu i urbanizam Izvješće s terenske nastave VRIJEME: 08.svibanj godine LOKACIJA: Ilok, Iločki podru Građevinski fakultet Osijek Zavod za arhitekturu i urbanizam Izvješće s terenske nastave VRIJEME: 08.svibanj 2014. godine LOKACIJA: Ilok, Iločki podrumi d.d. GRUPA: prediplomski studij, kolegij Prostorno

Више

IZMJENA I DOPUNA PUP-a ZAPADNI ZAMET

IZMJENA I DOPUNA PUP-a ZAPADNI ZAMET IZMJENA DETALJNOG PLANA UREĐENJA CENTRA GORNJI ZAMET NARUČITELJ: IZRAĐIVAČ PLANA: GRAD RIJEKA ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

Више

Redoviti_ispitni_rokovi (1)

Redoviti_ispitni_rokovi (1) ODSJEK ZA POVIJEST UMJETNOSTI REDOVNI ISPITNI ROKOVI ZA KOLEGIJE U AKAD. GOD. 2018/2019. STUDENTI KOJI SU ODSLUŠALI KOLEGIJE PRETHODNIH AKADEMSKIH GODINA I ISPUNILI UVJETE ZA PRISTUPANJE ISPITU, A NASTAVA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-2-19-4 Zadar, 23.srpnja 2019. - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Више

План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште Рани јавни увид Предмет равног јавног увида су основна концептуална планска ра

План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште Рани јавни увид Предмет равног јавног увида су основна концептуална планска ра План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште Рани јавни увид Предмет равног јавног увида су основна концептуална планска развојна решења, која се не односе на услове, могућности

Више

DODATAK PRAVILNIKU UREĐENJA STARE GRADSKE JEZGRE - PITANJE URBANE OPREME Krk, listopad 2017.

DODATAK PRAVILNIKU UREĐENJA STARE GRADSKE JEZGRE - PITANJE URBANE OPREME Krk, listopad 2017. DODATAK PRAVILNIKU UREĐENJA STARE GRADSKE JEZGRE - PITANJE URBANE OPREME Krk, listopad 2017. Pravilnikom uređenja stare gradske jezgre - pitanje urbane opreme definirani su parametri uređenja fasada privatnih

Више

dsaSDdssadsad

dsaSDdssadsad Položaj vanjskotrgovinske razmjene gospodarstva Karlovačke županije Karlovac, 28. svibnja 2019. Tvornica špancir štapova, 1888. HS Produkt, 2019. Izvor: Državni zavod za statistiku (DZS), Obrada: HGK Županijska

Више

Kulturna baština općine Erdut kao pretpostavka razvoja kulturno-turističkih ruta

Kulturna baština općine Erdut kao pretpostavka razvoja kulturno-turističkih ruta Kulturna baština općine Erdut kao pretpostavka razvoja kulturnoturističkih ruta Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek 22.05.2019. Općina Erdut mozaik kulture i običaja Na području općine

Више

Načelnik Općine Cestica zahvalio Stričaku i Križaniću na projektu izgradnje nasipa vrijednom 26 milijuna kuna U sjedištu Vodnogospodarskog o

Načelnik Općine Cestica zahvalio Stričaku i Križaniću na projektu izgradnje nasipa vrijednom 26 milijuna kuna U sjedištu Vodnogospodarskog o Načelnik Općine Cestica zahvalio Stričaku i Križaniću na projektu izgradnje nasipa vrijednom 26 milijuna kuna 2.4.2019. U sjedištu Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda u Varaždinu

Више

ERASMUS Bugarska, Plovdiv Za svoje ERASMUS putovanje boravio sam u Plovdivu. To je grad od stanovnika koji je idealan za boravak do pola godin

ERASMUS Bugarska, Plovdiv Za svoje ERASMUS putovanje boravio sam u Plovdivu. To je grad od stanovnika koji je idealan za boravak do pola godin ERASMUS Bugarska, Plovdiv Za svoje ERASMUS putovanje boravio sam u Plovdivu. To je grad od 380 000 stanovnika koji je idealan za boravak do pola godine, nije ni premalen ni prevelik. Grad krasi sedam brda

Више

Prezentacija1 [Način kompatibilnosti]

Prezentacija1 [Način kompatibilnosti] Vukovar grad heroj NEKAD I SAD Grad Vukovar Vukovar je najveći hrvatski grad i riječna luka na Dunavu. Središte je Vukovarsko-srijemske županije. Grb Vukovara Povijest Ovo područje bilo je naseljenjo još

Више

Pican

Pican OPĆINA PIĆAN / Švići vualno pored sela Švići 80 m² 3 m 80 m³ 60% 40% DA NE DA 1. Odlagalište se nalazi pored neasfaltiranog puta u koritu potoka (gotovo uvijek bez vode) na lapornoj podlozi. srednje veliko

Више

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1 REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBNIK Općinsko vijeće Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik

Више

POSLOVNA ZGRADA RIJEKA Korzo 13 k.č. 696, zk.ul. 973, k.o. Rijeka Zagreb, ožujak, 2015.

POSLOVNA ZGRADA RIJEKA Korzo 13 k.č. 696, zk.ul. 973, k.o. Rijeka Zagreb, ožujak, 2015. POSLOVNA ZGRADA RIJEKA Korzo 13 k.č. 696, zk.ul. 973, k.o. Rijeka Zagreb, ožujak, 2015. 1. OPĆI PODACI O NEKRETNINI Zgrada se nalazi na atraktivnoj lokaciji u centru grada uz glavnu šetnicu Korzo. Izgrađena

Више

Microsoft PowerPoint - FILIJALA ZEMALJSKE BANKE-Amila i Ines

Microsoft PowerPoint - FILIJALA ZEMALJSKE BANKE-Amila i Ines FILIJALA ZEMALJSKE BANKE AMILA TABAKOVIĆ I INES PRLIĆ OSNOVNI PODACI O OBJEKTU NAZIV OBJEKTA: FILIJALA ZEMALJSKE BANKE MJESNA ZAJEDNICA: BRANKOVAC ADRESA: MARŠALA TITA VLASNIK OBJEKTA: PRIVREDNA BANKA

Више

Stjepan Javorček i

Stjepan Javorček i STJEPAN JAVORČEK i. g. stalni sudski vještak za grad. Našice, V. Nazora 8 OIB 34487318126 PROCJEMBENI ELABORAT TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA U K.O. NOVIGRAD Nekretnina: upisana u z.k.ul.br. 3172, k.č.br.

Више

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA MATERIJAL UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP -a Grada Čakovca 6. listo

15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA MATERIJAL UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP -a Grada Čakovca 6. listo 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA MATERIJAL UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP -a Grada Čakovca 6. listopad 2011. PRIJEDLOG Na temelju odredbe članka 78. i

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

KARLOVAC M4 - OGLAS

KARLOVAC M4 - OGLAS Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, (dalje u tekstu: Ponuditelj), u skladu s odredbom članka 13. stavka 1. točke 1. i odredbom članka

Више

Microsoft Word - SADRZAJ.doc

Microsoft Word - SADRZAJ.doc КОНСУЛТАЦИЈЕ И САРАДЊА: Републичка дирекција за путеве, Регионални центар "Север", Нови Сад ЈЖТП "Београд", сектор за стратегију и развој ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад Републички хидрометеоролошки завод,

Више

Microsoft Word - Obrazloženje Odluke o IZMJ i DOP Odluke o osniv PZ K.doc

Microsoft Word - Obrazloženje Odluke o IZMJ i DOP Odluke o osniv PZ K.doc BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Služba za upravljanje lokalnim razvojem Broj:10/2-05-1778-2 Bihać, 27.04.2018.godine GRADSKO VIJEĆE - o v

Више

plan br IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUŠĆA OBRAZLOŽENJE PLANA prijedlog plana za javnu raspravu lipanj SADRŽAJ: U

plan br IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUŠĆA OBRAZLOŽENJE PLANA prijedlog plana za javnu raspravu lipanj SADRŽAJ: U SADRŽAJ: Uvod 2 1. Pregled izmjena i dopuna u grafičkom dijelu Plana 4 1.1. Građevinska područja 5 1.1.1. Građevinska područja naselja 5 1.1.2. Građevinska područja izdvojene namjene izvan naselja 6 2.

Више

OSNOVE RANOKRŠĆANSKE ARHEOLOGIJE + PROSEMINAR OSNOVE RANOKRŠĆANSKE IKONOGRAFIJE Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. Izvođači: dr. sc. Mirjan

OSNOVE RANOKRŠĆANSKE ARHEOLOGIJE + PROSEMINAR OSNOVE RANOKRŠĆANSKE IKONOGRAFIJE Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. Izvođači: dr. sc. Mirjan OSNOVE RANOKRŠĆANSKE ARHEOLOGIJE + PROSEMINAR OSNOVE RANOKRŠĆANSKE IKONOGRAFIJE Nositelj: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof. Izvođači: dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.; dr. sc. Iva Kaić, v. asist.;

Више

BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zak

BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zak BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zakona o građevinskom zemljištu (''Službene novine Federacije

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

VARAŽDIN mreža kreativnih gradova Varaždin, 20. lipnja 2018.

VARAŽDIN mreža kreativnih gradova Varaždin, 20. lipnja 2018. VARAŽDIN mreža kreativnih gradova Varaždin, 20. lipnja 2018. prošlost & povijest prvi puta se spominje 1181. - Garestin status kraljevskog grada 1209. godine od 1767. do 1776. bio glavni grad

Више

STALNI SUDSKI VJEŠTAK GRAĐEVINSKE STRUKE DRAŽEN SLUNJSKI mag.ing.aedif. OIB: home: Zvečevska Osijek tel: 031/ mob: 098/476

STALNI SUDSKI VJEŠTAK GRAĐEVINSKE STRUKE DRAŽEN SLUNJSKI mag.ing.aedif. OIB: home: Zvečevska Osijek tel: 031/ mob: 098/476 STALNI SUDSKI VJEŠTAK GRAĐEVINSKE STRUKE DRAŽEN SLUNJSKI mag.ing.aedif. OIB: 72003385933 home: Zvečevska 20 31000 Osijek tel: 031/303-188 mob: 098/476-283 e-mail: hiperbolaosijek@gmail.com PROCJENA VRIJEDNOSTI

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

Microsoft PowerPoint - OBORINSKA ODVODNJA - PROBLEM KOJI TEK DOLAZI.pptx

Microsoft PowerPoint - OBORINSKA ODVODNJA - PROBLEM KOJI TEK DOLAZI.pptx OBORINSKA ODVODNJA PROBLEM KOJI TEK DOLAZI Davor Malus, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Sadržaj: 1. Postojeće stanje oborinske odvodnje 2. Kako oborinsku vodu skupljati i transportirati? 3.

Више

ЕПИСКОПСКА РЕЗИДЕНЦИЈА У ПРИЗРЕНУ 1. Општи подаци о културном добру Културно добро Категоризација Место/Општина Власник: Споменик културе - XIX век Сп

ЕПИСКОПСКА РЕЗИДЕНЦИЈА У ПРИЗРЕНУ 1. Општи подаци о културном добру Културно добро Категоризација Место/Општина Власник: Споменик културе - XIX век Сп ЕПИСКОПСКА РЕЗИДЕНЦИЈА У ПРИЗРЕНУ 1. Општи подаци о културном добру Културно добро Категоризација Место/Општина Власник: Споменик културе - XIX век Споменик културе од значаја Призрен, општина Призрен

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Društvo za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića Mostovi Dr. sc. Uroš Desnica, dipl. ing, Svečano otvorenje Kule Jankovića 25. 07. 2012 Kula Jankovića izuzetan i rijedak primjer fortifikacijsko-stambenogospodarskog

Више

Microsoft Word ID PP Prozor - Rama ODLUKA

Microsoft Word ID PP Prozor - Rama ODLUKA I Z M J E N A I D O P U N A PROSTORNOG PLANA OPĆINE PROZOR-RAMA ZA PERIOD OD 2010. DO 2020. GODINE - PRILOG PROSTORNOM PLANU OPĆINE PROZOR RAMA - KNJIGA 3: ODLUKA O PROVOĐENJU PLANA N A C R T Mostar, ožujak

Више

TURISTIČKI POTENCIJALI PREGRADE

TURISTIČKI POTENCIJALI  PREGRADE TURISTIČKA PONUDA PREGRADE Turistički potencijal i mogućnosti turističke valorizacije Bogato kulturno nasljeđe, iako nedovoljno štićeno u svakodnevnom ţivotu, temelj je i neprocjenjivo bogatstvo nuţno

Више

Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u v

Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u v Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobor

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IZRADIO: ARHITEKTONSKI FAKULTET - SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Zavod za urbanizam prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Kačićeva 26, Zagreb NARUČITELJ: GRAD ZAGREB Gradski ured za strategijsko planiranje

Више

Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „MILKOS“

Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „MILKOS“ BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA NOVO SARAJEVO Općinski načelnik (Nacrt) ODLUKA O PROVOĐENJU URBANISTIČKOG PROJEKTA MILKOS NOSILAC PRIPREME PLANA: OPĆINSKI NAČELNIK

Више

Parcela sa objektima - detaljne informacije Delovodni broj Katastarska opština i broj KO Čačak Grad Čačak Datum unosa/ažuriranja: Površina

Parcela sa objektima - detaljne informacije Delovodni broj Katastarska opština i broj KO Čačak Grad Čačak Datum unosa/ažuriranja: Površina Parcela sa objektima - detaljne informacije Delovodni broj Katastarska opština i broj KO Čačak Grad Čačak tum unosa/ažuriranja: 07.06.2016. Površina parcele (m 2 ) 125.560,00 Površina svih objekata (m

Више

Microsoft PowerPoint - Jaroslav Cerni ppt

Microsoft PowerPoint - Jaroslav Cerni ppt Институт за водопривреду Јарослав Черни АД Институт за водопривреду Јарослав Черни, основан 1947. године, водећа је научноистраживачка организација у Србији у области вода. ДЕЛАТНОСТИ Теоријска и примењена

Више

TOČKA 21. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za godinu

TOČKA 21. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za godinu TOČKA 21. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik Rijeka, 5. 12. 2017.

Више

Microsoft Word - Kula Stojana Jankovica tekst

Microsoft Word - Kula Stojana Jankovica tekst kula jankovića PROJEKT MEĐUNARODNI SVEUČILIŠNI CENTAR U ISLAMU GRČKOM I MEDITERANSKA AKADEMSKA ZAJEDNICA: RAZVOJ I PERSPEKTIVE AGRONOMSKI FAKULTET ARHITEKTONSKI FAKULTET FILOZOFSKI FAKULTET GEODETSKI FAKULTET

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 10. 04. у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 03. 04. у 10 h писмени 04. 04. у 10 h усмени Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 1 03. 04. у

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zakon o poljoprivrednom zemljištu MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE travanj 2019. godine Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18

Више

Arheološko nalazište Stražba, Mrkotić Ago Mujkanović i Admir Agić, Tešanj godina Rezime. Arheološko nalazište Stražba nalazi se na vrhu brda Str

Arheološko nalazište Stražba, Mrkotić Ago Mujkanović i Admir Agić, Tešanj godina Rezime. Arheološko nalazište Stražba nalazi se na vrhu brda Str Arheološko nalazište Stražba, Mrkotić Ago Mujkanović i Admir Agić, Tešanj 2018. godina Rezime. Arheološko nalazište Stražba nalazi se na vrhu brda Stražba u centralnom dijelu naselja Mrkotić u zapadnom

Више

55C

55C Prijedlog 18. siječnja 2019. Na temelju članka 26., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18. i 110/18. Odluka Ustavnog suda) i članka 22.

Више

B-PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge Bjelovar, Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/22

B-PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge Bjelovar, Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/22 INVESTITOR: GRAD BJELOVAR (OIB: 18970641692) Trg Eugena Kvaternika 2, BJELOVAR 1 GRAĐEVINA: ZAHVAT: LOKACIJA: REHABILITACIJSKI CENTAR MALI SVEMIR FORMIRANJE ČESTICE I GRADNJA k.č.br. 2036, 2038/1, k.o.

Више

Naziv projekta: Akronim: Broj projekta: Glavni korisnik: Širenje prekogranične cikloturističke mreže kroz izgradnju kapilarnih biciklističkih staza u

Naziv projekta: Akronim: Broj projekta: Glavni korisnik: Širenje prekogranične cikloturističke mreže kroz izgradnju kapilarnih biciklističkih staza u Naziv projekta: Akronim: Broj projekta: Glavni korisnik: Širenje prekogranične cikloturističke mreže kroz izgradnju kapilarnih biciklističkih staza u Križevcima i Zalakarosu Cyclo-Net HUHR/1601/2.1.1/0011

Више

Glasnik 12-11

Glasnik 12-11 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XVIII Podstrana, Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o j nabavi (N.N br. 110/07 i 125/08) i članka 16. Statuta Centra za kulturu Općine Podstrana (Službeni glasnik

Више

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijs

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijs Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijska struktura RS za tehničke standarde NIPP-a, RS za

Више

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijska struktura RS za tehničke standarde NIPP-a, RS za

Више

Microsoft Word - IID UPU-A SLATINA-KNJIGA 2.doc

Microsoft Word - IID UPU-A SLATINA-KNJIGA 2.doc Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a PROSTOR ZA OVJERU TIJELA NADLEŽNOG ZA DONOŠENJE PLANA IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA SLATINE Knjiga 2. Obvezni prilozi

Више

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR ANALIZA TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Priča o hrvatskom namještaju Prof dr sc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 28 siječnja 2014, Poslovni centar

Више

Na osnovu clana 217. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18 i 63/18), clana 41. Zakona o urede

Na osnovu clana 217. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sluzbeni list Crne Gore, br. 64/17, 44/18 i 63/18), clana 41. Zakona o urede Na osnovu clana 217. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18 i 63/18), clana 41. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne

Више

ODREDBA ZA PROVOĐENJE

ODREDBA ZA PROVOĐENJE Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12.), Statuta Općine Sućuraj ( Službeni glasnik Općine Sućuraj, broj 05/13.) i Odluke

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Студентски трг 3 Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Студентски трг 3, Сала Картографија 05. 07. у 0 h Студентски трг 3,

Више

PROJEKT GRADOVI EUROPE

PROJEKT GRADOVI EUROPE PROJEKT GRADOVI EUROPE LJUBLJANA LUCIA ŠANDRIĆ 7.A I.dio Zašto Ljubljana? Na otoku Ravi gdje svako ljeto provodim praznike upoznala sam prijateljicu Lenu koja živi u Ljubljani. Svake godine Lena mi priča

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 05. 06. у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија 06. 06. у 10 h писмени 07. 06. у 10 h усмени 1 Картографија 1 06. 06. у 10 h Студентски трг 3, Лаб.

Више

Knjižnica - Periodična izdanja - Domaća izdanja

Knjižnica - Periodična izdanja - Domaća izdanja PERIODIČNA IZDANJA - Domaća izdanja Adrias: zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu. - Split: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. ISSN 0352-9924

Више

NN 112/2007

NN 112/2007 NN 112/2007 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 3312 Na temelju članka 2.a stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03. pročišćeni tekst i

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

MergedFile

MergedFile Investitor: Lokacija: Grad Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13 ; OIB: 81963437417 Vatrogasni dom Dapci zgrada javne namjene Dapci, k.č.br. 1271 k.o. Dapcii Zagrebačka 30 10313 Graberje Ivaničko Tel: ++385

Више

Kako do nas Upute za dolazak do Medicinskog fakulteta u Rijeci Grad Rijeka nalazi se na raskrižju kopnenih i morskih puteva, te je povezan sa svijetom

Kako do nas Upute za dolazak do Medicinskog fakulteta u Rijeci Grad Rijeka nalazi se na raskrižju kopnenih i morskih puteva, te je povezan sa svijetom Kako do nas Upute za dolazak do Medicinskog fakulteta u Rijeci Grad Rijeka nalazi se na raskrižju kopnenih i morskih puteva, te je povezan sa svijetom zračnim, željezničkim, brodskim i autobusnim linijama.

Више

Plan razv programa2016.RTF

Plan razv programa2016.RTF PRILOG BR Str. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA KRKA ZA RAZDOBLJE..-.6.6. III. RAZVOJNI PROGRAMI Izvorni plan 6-6.6 Tekući plan 6 UKUPNO RASHODI I IZDACI 8.89.7..76,..Razvoj zelenog gospodarstva..

Више

Ljetni državni seminar – VII. Dani Josipa Roglića Sveučilište u Zadru, Karta – medij komunikacije u prostoru i o prostoru 4. srpnja 2014.

Ljetni državni seminar – VII. Dani Josipa Roglića  Sveučilište u Zadru, Karta – medij komunikacije u prostoru i o prostoru 4. srpnja 2014. Josip Faričić Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru e-mail: jfaricic@unizd.hr Kartu je, pojednostavljeno, Međunarodno kartografsko društvo definiralo kao kodiranu sliku geografske stvarnosti. Ta definicija

Више

Microsoft Word - IZMJENE I DOPUNE-TEKST-USVOJEN PLAN SIJEČANJ 2007.DA.doc

Microsoft Word - IZMJENE I DOPUNE-TEKST-USVOJEN PLAN SIJEČANJ 2007.DA.doc NARUČITELJ PLANA: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA ČEMINAC IZRADITELJ PLANA: ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d. OSIJEK BROJ: 19/2006. PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ČEMINAC IZMJENE I DOPUNE Osijek, siječanj

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 021-05/15-01/59 Urbroj:2168/01-01-02-00-0009-15-4 Pula, 29.5.2015 GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE - n/p vijećnicima, svima PREDMET: Interpelacija o potrebi rasprave u vezi donošenja Zaključka o dodjeli

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

Microsoft Word - DIO_0a NASLOVNA osnovni dio VI IZMJ.doc

Microsoft Word - DIO_0a NASLOVNA osnovni dio VI IZMJ.doc Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije Stručni izrađivač Plana: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije II. OBVEZNI PRILOZI II.1. OBRAZLOŽENJE

Више

ROBLEMATIKA RAZVOJA BRDSKO-PLANINSKIH v PODRUCJA U EUROPI Mogućnosti uključivanja u EU programe Naručitelj: GRAD VRBOVSKO Izradio: CENTAR ZA RAZVOJ I

ROBLEMATIKA RAZVOJA BRDSKO-PLANINSKIH v PODRUCJA U EUROPI Mogućnosti uključivanja u EU programe Naručitelj: GRAD VRBOVSKO Izradio: CENTAR ZA RAZVOJ I ROBLEMATIKA RAZVOJA BRDSKO-PLANINSKIH v PODRUCJA U EUROPI Mogućnosti uključivanja u EU programe Naručitelj: GRAD VRBOVSKO Izradio: CENTAR ZA RAZVOJ I MARKETING d.o.o, Lipanj 2013 IMPRESSUM Dokument: Problematika

Више

Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastav

Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik  vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastav Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik e-mail vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastave Nastavno opterećenje P+S+V Način provjere znanja

Више

Microsoft Word - NPZ prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika 6.7.docx

Microsoft Word - NPZ prijenosu vlasništva na domovima umirovljenika 6.7.docx KLUB ZASTUPNIKA SDP-a KLUB ZASTUPNIKA HSU-a, NEZAVISNE LISTE STIPE PETRINE I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NA DOMOVIMA UMIROVLJENIKA Zagreb, travanj 2016. 2 PRIJEDLOG ZAKONA

Више

(Program raspologanja poljoprivrednim zemlji\232tem u vlasni\232tvu RH na podru\350ju Op\346ine \212titar.pdf)

(Program raspologanja poljoprivrednim zemlji\232tem u vlasni\232tvu RH na podru\350ju Op\346ine \212titar.pdf) REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE ŠTITAR 30. studeni 2018. godine PROGRAM raspolaganja

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: /17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/ Por

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: /17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/ Por REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 406-01/17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/01-17-2 Poreč-Parenzo, 02. veljače 2017. Na temelju članka 28.

Више

P R A V I L N I K O: KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, KRITERIJUMIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAĐE

P R A V I L N I K O: KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, KRITERIJUMIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAĐE P R A V I L N I K O: KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, KRITERIJUMIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAĐEVINSKA DOZVOLA, KAO I O SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Више

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б

Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Б Рeпубликa Србиja Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa Oпштинa Кулa ОПШТИНСКА УПРАВА OДEЉEЊE ЗA УРБАНИЗАМ, КOМУНAЛНО - СТAМБEНЕ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Број предмета: ROP-KUL-34974-LOC-1/2018 Заводни број:

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Картографија 05. 07. у 0 h, Лаб. за картографију Математичка географија 0. 07. у 9

Више

SADRŽAJ 9 PREDGOVOR... 5 RIJEČ O DJELU... 7 POPIS KRATICA UVOD REFORMA BAVARSKOG ZAKONA O GRADNJI Učinak reforme Bavarsko

SADRŽAJ 9 PREDGOVOR... 5 RIJEČ O DJELU... 7 POPIS KRATICA UVOD REFORMA BAVARSKOG ZAKONA O GRADNJI Učinak reforme Bavarsko SADRŽAJ 9 PREDGOVOR... 5 RIJEČ O DJELU... 7 POPIS KRATICA... 15 1. UVOD... 17 2. REFORMA BAVARSKOG ZAKONA O GRADNJI... 21 2.1. Učinak reforme Bavarskog zakona o gradnji 21 2.2. Dozvole za gradnju građevina

Више

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA KRK

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA KRK Grad Pula-Pola Gradsko vijeće Naziv prostornog plana: I. Izmjene i dopune UPU Marina Veruda SAŽETAK ZA JAVNOST Pula, 2019. Novi Urbanizam d.o.o., Budicinova 35, 52100 Pula, Hrvatska Tel: +385-(0)98-945-9210

Више

Microsoft Word - 4.1_PPUO PODSTRANA-Obrazlozenje.doc

Microsoft Word - 4.1_PPUO PODSTRANA-Obrazlozenje.doc 4.1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA i DOPUNA SAŽETAK rujan, 2016. Stranica 1 od 7 OBRAZLOŽENJE Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podstrana SAŽETAK UVOD Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erk

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erk РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД ТСС Поступајући по захтеву Erker inženjering d.o.o. (ПИБ 100713535, матични број

Више

S a d r ž a j: I UVOD - OPIS NEKRETNINE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. POSTOJEĆE STANJE I.1.1. Osnovni podaci TEHNIČKI OPIS NEKRETNINE I.2.1. Građevinsko ze

S a d r ž a j: I UVOD - OPIS NEKRETNINE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. POSTOJEĆE STANJE I.1.1. Osnovni podaci TEHNIČKI OPIS NEKRETNINE I.2.1. Građevinsko ze S a d r ž a j: I UVOD OPIS NEKRETNINE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. POSTOJEĆE STANJE I.1.1. Osnovni podaci TEHNIČKI OPIS NEKRETNINE I.2.1. Građevinsko zemljište I.2.2. Konstrukcija i materijali I.2.3. Infrastruktura

Више

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA 2019. Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspostaviti učinkoviti društveni okvir za podršku čitanju

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

GRAD POREČ Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA STAMBENOG NASELJA BOLNICA Sažetak za javnost

GRAD POREČ Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA STAMBENOG NASELJA BOLNICA Sažetak za javnost GRAD POREČ Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA STAMBENOG NASELJA BOLNICA U V O D Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Bolnica donijelo

Више

Turisticki kompleks

Turisticki kompleks Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ГРАД УЖИЦЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВОЈНО ЗА ДЕО ЛОКАЦИЈЕ БОЈОВИЋА ВОДЕНИЦА У СЕВОЈНУ ФАЗА: НАЦРТ ПЛАНА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЕКО УРБО ПЛАН ДОО УЖИЦЕ

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET:

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET: REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 944-01/19-01/03 URBROJ: 2198/01-2-19-6 Zadar, 17. siječnja 2019. PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ELABORAT O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVN

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ELABORAT O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVN Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ELABORAT O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA ZA POTREBE POSTAVLJANJA SLOBODNOSTOJEĆIH

Више

(Microsoft Word - DT Sun\350ane elektrane instalirane snage iznad 10 do uklju\350ivo 30 kW.doc)

(Microsoft Word - DT Sun\350ane elektrane instalirane snage iznad 10 do uklju\350ivo 30 kW.doc) str. 1 od 7 Dijagram tijeka A.2. Registracija djelatnosti Trgovački sud ili županijski ured ili ured Grada Zagreba Obrasci: - Zahtjev za upis u sudski registar podnosi se, ili - Zahtjev za izdavanje obrtnice

Више

Obiteljska fotografija - neistraženo informacijsko etnografsko blago

Obiteljska fotografija - neistraženo informacijsko etnografsko blago Seminar folklora panonske zone Vinkovci, 2013. Ana Wild, dipl. etn. Muzej Slavonije Osijek Zašto istraživati obiteljske fotografije? fotografija amaterska, profesionalna, umjetnička, dokumentarna, arhivska

Више

Sluzbene vijesti br.4 OK.indd

Sluzbene vijesti br.4 OK.indd 4 Temeljem članka 4 Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 3/16 i 1/18), gradonačelnik Grada Samobora nakon provedene 103. sjednice Kolegija, održane 2 svibnja 2019. godine, pod točkom

Више

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR kompleksa EI.docx

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR kompleksa EI.docx На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више