На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и зас

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и зас"

Транскрипт

1 На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, бр. 200/17) и члана 49. Статута Универзитета у Београду - Техничког факултета у Бору, Наставно-научно веће Техничког факултета у Бору, на седници одржаној дана године, донело је ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И БЛИЖИМ УСЛОВИМА СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У БОРУ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником уређује се начин и поступак стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору (у даљем тексту: Факултет) у складу са Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета и Статутом Факултета. Члан 2. Звања наставника су: доцент, ванредни професор и редовни професор. Наставу страних језика на Факултету могу изводити и наставници у звању наставника страног језика. Звања сарадника су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом. Члан 3. Избор у звања врши се за уже научне области утврђене Статутом Факултета, до доношења списка ужих научних области, у складу са Статутом Универзитета у Београду. Изборно веће Факултета утврђује предлог за избор у звања доцента, ванредног професора и редовног професора, а надлежни орган Универзитета врши избор у звања, по поступку и на начин утврђен општим актом Универзитета. Избор у звања сарадника врши Изборно веће Факултета на начин и по поступку утврђеним Статутом и овим Правилником. Члан 4. Декан, као орган пословођења факултета, стара се о исправности и законитости поступка стицања звања наставника и сарадника и заснивања радног односа на Факултету, полазећи од потреба да се наставни процес организује и реализује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин и да су средства за финансирање обезбеђена. Члан 5. Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи не може стећи звање наставника односно сарадника. 1

2 Лице коме је по доношењу коначне одлуке изречена мера јавне осуде за повреду Кодекса професионалне етике не може стећи звање наставника односно сарадника. II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 1. Покретање поступка Члан 6. Катедра упућује образложену иницијативу декану за покретање поступка за избор наставника и сарадника у одговарајуће звање са предлогом комисије за припрему реферата о пријављеним кандидатима. Ако се ради о избору лица које се налази у радном односу на одређено време на Факултету, конкурс за избор наставника се расписује најраније девет месеци, а најкасније шест месеци пре истека времена за које је то лице бирано, на основу образложене иницијативе катедре. Ако се ради о избору лица које се налази у радном односу на одређено време на Факултету, конкурс за избор сарадника се расписује најраније шест месеци, а најкасније три месеца пре истека времена за које је то лице бирано, на основу образложене иницијативе катедре. Члан 7. Декан, на основу образложене иницијативе катедре, припрема предлог за покретање поступка за избор наставника и сарадника у одговарајуће звање за ужу научну област и за именовање комисије за припрему реферата и упућује га Изборном већу. Уколико катедра у року из члана 6. став 2. и 3. овог правилника не достави декану образложену иницијативу за покретање поступка, а постоји потреба Факултета, декан упућује предлог Изборном већу за покретање поступка за избор наставника и сарадника и за именовање комисије за припрему реферата. Ако декан, од дана пријема иницијативе па до прве наредне седнице Изборног већа, не упути предлог за покретање поступка за избор наставника и сарадника, Изборно веће разматра иницијативу катедре и доноси одлуку. Члан 8. Изборно веће доноси одлуку о расписивању конкурса и о именовању комисије за припрему реферата и одређује председавајућег комисије. Изборно веће може донети одлуку из става 1. овог члана и другачију од предлога декана, односно катедре. Одлуку из става 1. овог члана Изборно веће доноси већином гласова укупног броја чланова који су у истом или вишем звању од звања у које се бира наставник, односно сарадник. Кворум за рад Изборног већа, постоји ако је на седници присутно 2/3 чланова од укупног броја чланова који су у истом или вишем звању од звања у које се бира наставник, односно сарадник. Ако се расписује конкурс за исто звање и за исту ужу научну, за више извршилаца, образује се само једна комисија за припрему реферата. 2

3 2. Конкурс за избор наставника и сарадника Члан 9. Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на интернет страници факултета и Универзитета, а рок за пријављивање кандидата траје 15 дана и почиње да тече од дана последњег објављивања у средству јавног информисања. Конкурс за избор у звање сарадника се не објављује на сајту Универзитета. Конкурс садржи: број извршилаца, назнаку наставничког, односно сарадничког звања за које се расписује; опште и посебне услове које кандидат треба да испуни; ужу научну област за коју се бира; назнаку да ли се радни однос заснива са пуним или непуним радним временом; рок за пријављивање и документа која кандидат прилаже као доказ да испуњава услове. Конкурс се расписује за једно звање. 3. Комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима Члан 10. Комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима (у даљем тексту: Комисија) се састоји од три или пет наставника, односно истраживача са научним звањем који су запослени на факултету, односно институту, од којих већина мора бити из уже научне области, а изузетно из научне области у случајевима када у Републици нема наставника у одговарајућем звању из уже научне области за коју се наставник бира. Најмање један члан Комисије није у радном односу на Факултету. Уколико се наставник, односно сарадник, бира за ужу научну област за коју Факултет није матичан, у састав Комисије именује се члан са матичног факултета. Наставник који је у пензији, професор емеритус и члан САНУ у редовном саставу који је пре пензионисања имао наставно или научно звање, могу бити чланови Комисије и не сматрају се чланом који није у радном односу на матичном факултету. Члан Комисије је у истом или вишем звању од звања у које се бира наставник. Члан Комисије у поступку за избор у звање сарадника се бира из редова наставника. Рад у Комисији је радна обавеза наставника, и неиспуњење те обавезе представља основ за позивање наставника на одговорност, у складу са законом и општим актима Универзитета и Факултета. 4. Реферат Комисије о пријављеним кандидатима Члан 11. Након истека рока из члана 9. став 1. овог правилника, референт за радне односе доставља Комисији све пристигле пријаве на конкурс. Неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати, што Комисија констатује у реферату о пријављеним кандидатима. Члан 12. Комисија припрема реферат о пријављеним кандидатима према структури утврђеној у сажетку реферата који је прописао Универзитет и садржи: 3

4 - све услове за избор у звање прописане Законом, Статутом, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и овим правилником, који морају бити образложени, - биографске податке пријављених кандидата, - мишљење о испуњености услова за избор у звање сваког кандидата појединачно, - предлог за избор кандидата у одређено звање са образложењем и - потписе чланова комисије. Чланови који не желe да потпишу реферат Комисије, у обавези су да напишу издвојена мишљења, у оквиру рока утврђеног за припрему реферата. Неиспуњење ове радне обавезе представља основ за позивање наставника на одговорност, у складу са законом и општим актима Универзитета и Факултета. Члан 13. Комисија припрема реферат о пријављеним кандидатима у року од 60 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата. У поступку за избор у звање сарадника, Комисија припрема реферат о пријављеним кандидатима у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата. Ако Комисија у предвиђеном року не достави реферат, или достави реферат који није потписала већина чланова Комисије, Изборно веће именује нову комисију, на предлог декана. Под новом Комисијом сматра се Комисија у којој је промењено најмање два члана у односу на ранију Комисију, а у коју не могу бити именовани чланови који претходно нису потписали реферат и нису доставили издвојено мишљење у предвиђеном року. Члан 14. Декан може својом одлуком формирати Комисију за контролу реферета. По правилу, чланови ове комисије су наставници са значајним бројем објављених радова у часописима са СЦИ листе и са сваког одеска се именује бар по један члан ове комисије. Задатак Kомисије за контролу реферета је да утврди да ли реферат садржи све елементе из члана 12. овог правилника и да утврди коректност класификације референци кандидата наведених у реферату. Комисија за контролу реферата своје мишљење доставља декану. 5. Увид јавности Члан 15. Комисија доставља реферат, декану Факултета. У року од пет радних дана од пријема реферата Комисије, реферат са издвојеним мишљењем ако га је било, ставља се на увид јавности на интернет страну Факултета, у трајању од 15 дана. У току трајања увида јавности Факултету се могу доставити примедбе на реферат Комисије. 6. Мишљење матичног факултета Члан 16. За избор у звање наставника за ужу научну област за коју Факултет није матичан, прибавља се мишљење матичног факултета, пре разматрања реферата Комисије. 4

5 Реферат са издвојеним мишљењем (уколико га је било) доставља се матичном факултету у року од пет дана од када се реферат достави декану. За избор у звање наставника страног језика, није потребно мишљење матичног факултета. Уколико матични факултет не достави мишљење у року од 45 дана од пријема захтева, сматраће се да је дао позитивно мишљење. III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 1. Доношење одлуке о утврђивању предлога кандидата Члан 17. По истеку рока за увид јавности, Изборном већу се доставља реферат Комисије, са издвојеним мишљењем и благовремено изјављеним примедбама уколико их је било, одговор Комисије на примедбе, као и мишљење матичног факултета. Реферат из става 1. овог члана, Изборно веће разматра на првој наредној седници. Уколико изборно веће оцени да реферат не садржи све елементе из члана 12. овог правилника, донеће закључак о одлагању доношења одлуке и одредити рок од 30 дана за допуну реферата. Изборно веће разматра реферат на првој седници након истека рока за допуну реферата. Члан 18. Изборно веће Факултета одлучује на основу предлога Комисије. Изборно веће може донети: 1) oдлуку којом утврђује предлог за избор кандидата кога је Комисија предлoжила, ако усвоји предлог Комисије; 2) одлуку којом не утврђује предлог за избор кандидата кога је Комисија предложила, ако не усвоји предлог Комисије; 3) oдлуку којом не утврђује предлог за избор кандидата, ако усвоји предлог Комисије да се не предлаже ни један кандидат; 4) одлуку о именовању нове Комисије, ако не усвоји предлог Комисије да се не предлаже ни један кандидат. Под новом Комисијом сматра се Комисија у којој је промењено најмање већина чланова у односу на ранију Комисију. Доношењем одлуке из тачке 2) и 3) овог члана поступак се обуставља. Члан 19. Изборно веће факултета доноси одлуке из члана 18. овог правилника, већином гласова од укупног броја наставника који су у истом или вишем звању од звања у које се наставник бира, при чему је потребно присуство две трећине чланова изборног већа који имају право да гласају. Члан 20. Одлуке Изборног већа из члана 18. морају бити образложене. Образложење треба да садржи разлоге који су били одлучујући за доношење такве одлуке. Одлука из члана 18. став 2. тачка 2) и 3) доставља се свим кандидатима пријављеним на конкурс. 5

6 2. Правна заштита на факултету Члан 21. Кандидат пријављен на конкурс за избор у звање наставника односно сарадника који није задовољан одлуком о обустављању поступка, може да изјави жалбу Изборном већу Факултета, у року од осам дана од дана достављања одлуке. Одлучујући по жалби, Изборно веће може: 1) одбацити неблаговремену жалбу и жалбу коју је изјавило неовлашћено лице. 2) одбити жалбу, ако утврди да је неоснована. 3) преиначити првостепену одлуку, ако утврди да је жалба основана. Одлука по жалби је коначна, а судска заштита се остварује у радном спору. 3. Достављање Универзитету одлуке о утврђивању предлога кандидата Члан 22. Предлог кандидата за избор у звање наставника, Факултет доставља Универзитету у року од 15 дана, у електронској форми и у једном штампаном примерку, на обрасцима које је прописао Универзитет (образац 1, 2 и 3), са следећим прилозима: 1) oдлука Изборног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање наставника; 2) реферат Комисије о пријављеним кандидатима; 3) сажетак на прописаном обрасцу за све пријављене кандидате (образац 4 Г); 4) изјава о изворности, у складу са Кодексом професионалне етике Универзитета у Београду (образац 5); 5) примедбе на извештај Комисије у току стављања реферата на увид јавности, ако је било таквих примедби, као и одговор Комисије; 6) мишљење матичног факултета из члана 16. овог правилника, односно обавештење декана о поднетом захтеву за прибављање мишљења матичног факултета; 7) потврду, у затвореној коверти са одговарајућом назнаком, да предложени кандидат није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи; 8) потврду да предложеном кандидату није изречена мера јавне осуде за повреду Кодекса професионалне етике, коју издаје факултет. Ако кандидат није запослен на факултету на коме се врши избор, факултет прибавља потврду од установе у којој је кандидат био запослен. 4. Доношење одлуке о избору наставника Члан 23. Надлежно Веће научних области Универзитета, односно Сенат Универзитета доноси коначну одлуку о избору наставника. Поступак одлучивања на Универзитету и правна заштита регулисани су општим актом Универзитета у Београду којим се уређује начин и поступак стицања звања и заснивања радног односа наставника. 5. Достављање одлуке Члан 24. Факултет у року од 5 радних дана од дана пријема, доставља свим пријављеним кандидатима: 6

7 - одлуку надлежног Већа научних области о избору у звање доцента и ванредног професора, односно одлуку да се не изабере у звање доцента и ванредног професора кандидат кога је преложило Изборно веће, - одлуку Сената о избору у звање редовног професора, односно одлуку да се не изабере у звање редовног професора кандидат кога је преложило Изборно веће - и одлуке Сената по жалбама кандидата који нису задовољни првостепеном одлуком Већа научних области, односно Сената. IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ САРАДНИКА 1. Доношење одлуке о избору у звање сарадника Члан 25. По истеку рока за увид јавности, Изборном већу се доставља реферат Комисије, са издвојеним мишљењем и благовремено изјављеним примедбама уколико их је било и одговор Комисије на примедбе. Реферат из става 1. овог члана, Изборно веће разматра на првој наредној седници. Уколико изборно веће оцени да реферат не садржи све елементе из члана 12. овог правилника, донеће закључак о одлагању доношења одлуке и одредити рок од 15 дана за допуну реферата. Изборно веће разматра реферат на првој седници након истека рока за допуну реферета. Члан 26. Изборно веће факултета одлучује на основу предлога Комисије. Изборно веће може донети: 1) oдлуку којом се бира у звање сарадника, кандидат кога је Комисија предлoжила, ако усвоји предлог Комисије; 2) одлуку којом се утврђује да није изабран кандидат кога је Комисија предложила, ако не усвоји предлог Комисије; 3) oдлуку којом се утврђује да није изабран ни један кандидат, ако усвоји предлог Комисије да се не предлаже ни један кандидат; 4) одлуку о именовању нове Комисије, ако не усвоји предлог Комисије да се не предлаже ни један кандидат. Под новом Комисијом сматра се Комисија у којој је промењено најмање већина чланова у односу на ранију Комисију. Доношење одлуке из тачке 2) и 3) овог члана поступак се обуставља. Члан 27. Изборно веће Факултета доноси одлуке из члана 26. овог правилника, већином гласова од укупног броја наставника и сарадника који су у истом или вишем звању од звања у које се сарадник бира, при чему је потребно присуство две трећине чланова Изборног већа који имају право да гласају. Члан 28. Одлуке Изборног већа из члана 26. морају бити образложене. Образложење треба да садржи разлоге који су били одлучујући за доношење такве одлуке. Одлука из члана 26. став 2. тачка 1-3) доставља се свим кандидатима пријављеним на конкурс. 7

8 2. Правна заштита на факултету Члан 29. Кандидат пријављен на конкурс за избор у звање сарадника који није задовољан одлуком Изборног већа из члана 26. став 2. тачка 1 3), може да изјави жалбу Изборном већу факултета, у року од осам дана од дана достављања одлуке. Одлучујући по жалби, Изборно веће може: 1) одбацити неблаговремену жалбу и жалбу коју је изјавило неовлашћено лице; 2) одбити жалбу, ако утврди да је неоснована; 3) преиначити првостепену одлуку, ако утврди да је жалба основана. Одлука по жалби је коначна, а судска заштита се остварује у радном спору. V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О РАДУ Члан 30. Декан факултета закључује уговор о раду са лицем изабраним у звање наставника, односно сарадника у складу са Законом, прописима којима се регулише рад, статутом и другим општим актима факултета и Универзитета, најкасније у року од 15 дана од дана коначности одлуке о избору у звање. Наставник, односно сарадник, по правилу, заснива радни однос са пуним радним временом. Члан 31. Рокови из чл. 7. ст. 2, 13. ст. 1 и 2., 15. ст. 2, 16. ст. 4, 22. ст. 1, не теку од 01. до 15. јануара и за време летњег распуста (од 15. јула до 31. августа). VI ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА И НАСТАВНИКА ВЕШТИНА Члан 32. Одредбе овог правилника сходно се примењују и на изборе у звања наставника страног језика и наставника вештина. VII УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 1. Oпште одредбе Члан 33. У звање наставника и сарадника може бити изабрано лице које испуњава услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо образовање, Статутом Универзитета, општим актом Универзитета којим се уређује поступак и оцена приступног предавања, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и овим правилником. 8

9 2. Услови за избор наставника Члан 34. За избор у звања наставника за уже научне области за које је Факултет матичан, примењиваће се критеријуми дефинисани Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду ( Гласник Универзитета у Београду број 192/16). За избор у звања наставника за уже научне области за које Факултет није матичан, примењиваће се критеријуми матичних факултета. Наставу страних језика, односно вештина изводе доценти, ванредни професори и редовни професори као и наставник страног језика, односно вештина који има стечено високо образовање првог степена, односно завршен факултет у трајању од најмање четири године, по законима пре доношења Закона о високом образовању, објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад. Приступно предавање, у складу са Правилником о извођењу приступног предавања на Техничком факултету у Бору, у обавези су да одрже кандидати који се бирају: - први пут у звање доцента, - први пут у звање наставника страног језика, - други и сваки следећи пут у звање доцента, уколико се на конкурс пријавило више од једног кандидата, - други и сваки следећи пут у звање наставника страног језика, уколико се на конкурс пријавило више од једног кандидата, - у звање ванредног професора уколико немају одговарајуће педагошко искуство. 3. Услови за избор сарадника Сарадник у настави Члан 35. Факултет бира у звање сарадника у настави на студијама првог степена студента мастер академских студија или специјалистичких академских студија, који је студије првог степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8). Посебни услови за избор у звање сарадника у настави обухватају: просечну оцену студирања, дужину студирања, знање страног језика, склоност и заинтерасованост за рад са студентима, као и резултате који значајно могу да утичу на одлуку о избору. Са лицем из изабраним у звање сарадника у настави закључује се уговор о раду на период од годину дана, уз могућност продужења уговора за још једну годину у току трајања студија, а најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају. Асистент Члан 36. Факултет бира у звање асистента, студента докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад. Посебни услови за избор у звање асистента обухватају: просечну оцену студирања, дужину студирања, знање страног језика, склоност и заинтерасованост за 9

10 рад са студентима, као и резултате који значајно могу да утичу на одлуку о избору (нпр. научна саопштења и радови, претходни педагошки рад и сл.). Са лицем из изабраним у звање асистента закључује се уговор о раду на период од три године, са могућношћу продужења за још три године. Асистент са докторатом Члан 37. Факултет бира у звање асистента са докторатом лице које је стекло научни назив доктора наука, које показује смисао за наставни рад. У звање асистента са докторатом по правилу може да се бира лице које је у звању асистента на Факултету провело бар 3 године и коме је од стицања научног назива доктора протекло највише 5 година. Посебни услови за избор у звање асистента са докторатом обухватају: просечну оцену студирања, дужину студирања, знање страног језика, склоност и заинтерасованост за рад са студентима, научна саопштења и радове, претходни педагошки рад као и резултате који значајно могу да утичу на одлуку о избору. Са лицем из изабраним у звање асистента са докторатом закључује се уговор о раду на период од три године, са могућношћу продужења за још три године. Сарадник ван радног односа - демонстратор Члан 38. Демонстратор је студент основних, мастер или докторских академских студија Факултета. Демонстратор се бира за одговарајући предмет, односно групу предмета. Демонстратор се ангажује као сарадник ван радног односа, за један или два семестра током једне школске године, са могућношћу продужења за још једну школску годину. Демонстратор се бира из реда студената који се посебно истичу на студијама и показују нарочити интерес за одређени предмет односно групу предмета. Демонстратор мора да је на основним студијама остварио најмање 120 ЕСПБ бодова и мора да има укупну просечну оцену студија најмање 8 за студента основних студија, односно укупну просечну оцену претходних степена студија најмање 8 за студента мастер или докторских студија. VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 39. Поступци по конкурсима објављеним закључно са године, окончаће се према Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, бр. 142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору, број II од године - пречишћен текст са изменама и допунама VI/4-3-2 од године. Члан 40. Почетком примене овог правилника престаје да важи Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на 10

11 Техничком факултету у Бору, број II од године - пречишћен текст са изменама и допунама VI/4-3-2 од године. Члан 41. Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и сајту Факултета. Универзитет у Београду ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Број, II/5-491 Бор, године Председник Наставно-научног већа Д е к а н Проф. др Нада Штрбац 11

12 Образац 4 A А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Ужа научна, oдносно уметничка област: Број кандидата који се бирају: Број пријављених кандидата: Имена пријављених кандидата: ) - Основни биографски подаци - Име, средње име и презиме: - Датум и место рођења: - Установа где је запослен: - Звање/радно место: - Научна, односно уметничка област II - О КАНДИДАТИМА 2) - Стручна биографија, дипломе и звања Основне студије: - Назив установе: - Место и година завршетка: Мастер: - Назив установе: - Место и година завршетка: - Ужа научна, односно уметничка област: Магистеријум: - Назив установе: - Место и година завршетка: - Ужа научна, односно уметничка област: Докторат: - Назив установе: - Место и година одбране: - Наслов дисертације: - Ужа научна, односно уметничка област: Досадашњи избори у наставна и научна звања:

13 3) Испуњени услови за избор у звање ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) oценa / број година радног искуства 1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе 2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода 3 Искуство у педагошком раду са студентима (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету Број менторства / учешћа у комисији и др. 5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на специјалистичким, односно мастер академским студијама (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 6 Објављена два рада из категорије М21 ; М22 или М23 из научне области за коју се бира 7 Учешће на научном или стручном скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 8 Објављена три рада из категорије М21, М22 или М23 од првог избора у звање доцента из научне области за коју се бира 9 Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту 10 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за коју се бира, монографија, практикум или збирка задатака (са ISBN бројем) 11 Саопштена три рада на међународним или домаћим научним скуповима (категорије М31- М34 и М61-М64) 12 Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. (за поновни избор ванр. проф) 13 Саопштена три рада на међународним или домаћим научним скуповима (категорије М31- М34 и М61-М64) у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. (за поновни избор ванр. проф) 14 Објављена четири рада из категорије М21, М22 или М23 од првог избора у звање ванредног професора из научне области за коју се бира. Број радова, сапштења, цитата и др Навести часописе, скупове, књиге и друго 13

14 15 Цитираност од 10 хетеро цитата 16 Саопштено пет радова на међународним или домаћим скуповима од којих један мора да буде пленарно предавање или предавање по позиву на међународном или домаћем научном скупу (категорије М31-М34 и М61- М64) 17 Књига из релевантне области, одобрен џбеник за ужу област за коју се бира, поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање 18 Број радова као услов за менторство у вођењу докт. дисерт. (стандард 9 Правилника о стандардима...) ИЗБОРНИ УСЛОВИ: (изабрати 2 од 3 услова) 1. Стручно-професионални допринос 2. Допринос академској и широј заједници 3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе или Заокружити ближе одреднице (најмање пo једна из 2 изабрана услова) 1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у земљи или иностранству. 2. Рецензент у водећим међународним научним часописима, или рецензент међународних или националних научних пројеката. 3. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима националног или међународног нивоа. 4. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским основним, мастер или докторским студијама. 5. Руководилац или сарадник на домаћим или међународним научним пројектима. 6. Аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења или иновације. 7. Писма препоруке. 1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, или чланство у стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа и комисије министарстава. 4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма високошколске установе (перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција, програми едукације наставника) или у активностима популаризације науке 5. Домаће и или међународне награде и признања у развоју образовања и науке. 6. Социјалне вештине (поседовање комуникационих способности, способности за презентацију, способности за тимски рад и вођење тима). 7. Способност писања пројектне документације и добијања домаћих и међународних научних и стручних пројеката. 1. Постдокторско усавршавања или студијски боравци у иностранству. 2. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројекатима или студијама. 3. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи или 14

15 уметности у земљи и иностранству иностранству, или звање гостујућег професора, или истраживача. 4. Руковођење или чланство у органу професионалног удружења или организацији националног или међународног нивоа. 5. Учешће у програмима размене наставника и студената. 6. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 7. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. *Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ Место и датум: ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 15

16 В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА Образац 4 В С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Ужа научна, oдносно уметничка област: Број кандидата који се бирају: Број пријављених кандидата: Имена пријављених кандидата: ) - Основни биографски подаци - Име, средње име и презиме: - Датум и место рођења: - Установа где је запослен: - Звање/радно место: - Научна, односно уметничка област II - О КАНДИДАТИМА 2) - Стручна биографија, дипломе и звања Основне студије: - Назив установе: - Место и година завршетка: Мастер: - Назив установе: - Место и година завршетка: - Ужа научна, односно уметничка област: Магистеријум: - Назив установе: - Место и година завршетка: - Ужа научна, односно уметничка област: Докторат: - Назив установе: - Место и година одбране: - Наслов дисертације: - Ужа научна, односно уметничка област: Досадашњи избори у наставна и научна звања:

17 3) Испуњени услови за избор у звање ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе 2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода 3 Искуство у педагошком раду са студентима oценa / број година радног искуства (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским специјалистичким, мастер или докторским студијама Број менторства / учешћа у комисији и др. (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 6 Објављен један рада из категорије М21 ; М22 или М23 из научне области за коју се бира 7 Саопштена два рада на научном или стручном скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 8 Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 од првог избора у звање доцента из научне области за коју се бира 9 Саопштена три рада на међународним или домаћим научним скуповима (категорије М31- М34 и М61-М64) од избора у претходно звање из научне области за коју се бира. 10 Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту 11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за коју се бира, монографија, практикум или збирка задатака (са ISBN бројем) 12 Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. (за поновни избор ванр. проф) 13 Саопштена три рада на међународним или домаћим научним скуповима (категорије М31- М34 и М61-М64) у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. (за поновни избор ванр. проф) 14 Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 од првог избора у звање ванредног Број радова, сапштења, цитата и др Навести часописе, скупове, књиге и друго 17

18 професора из научне области за коју се бира. 15 Цитираност од 10 хетеро цитата 16 Саопштено пет радова на међународним или домаћим скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64) од којих један мора да буде пленарно предавање или предавање по позиву на међународном или домаћем научном скупу од избора у претходно звање из научне области за коју се бира 17 Књига из релевантне области, одобрен џбеник за ужу област за коју се бира, поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање 18 Број радова као услов за менторство у вођењу докт. дисерт. (стандард 9 Правилника о стандардима...) ИЗБОРНИ УСЛОВИ: (изабрати 2 од 3 услова) 1. Стручно-професионални допринос 2. Допринос академској и широј заједници 3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе или уметности у земљи и иностранству Заокружити ближе одреднице (најмање пo једна из 2 изабрана услова) 1.Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника радова у земљи или иностранству. 2.Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или научним скуповима националног или међународног нивоа. 3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 4. Аутор или коаутор елабората или студија. 5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 7. Поседовање лиценце. 1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј друштвеној заједници. 3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно Универзитета. 4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове (перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција или сл.). 6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или науке. 1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи или иностранству. 2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи или иностранству, 3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 18

19 удружењима или организацијама националног или међународног нивоа. 4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. *Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ Место и датум: ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 19

20 Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА Образац 4 Г С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Ужа научна, oдносно уметничка област: Број кандидата који се бирају: Број пријављених кандидата: Имена пријављених кандидата: ) - Основни биографски подаци - Име, средње име и презиме: - Датум и место рођења: - Установа где је запослен: - Звање/радно место: - Научна, односно уметничка област II - О КАНДИДАТИМА 2) - Стручна биографија, дипломе и звања Основне студије: - Назив установе: - Место и година завршетка: Мастер: - Назив установе: - Место и година завршетка: - Ужа научна, односно уметничка област: Магистеријум: - Назив установе: - Место и година завршетка: - Ужа научна, односно уметничка област: Докторат: - Назив установе: - Место и година одбране: - Наслов дисертације: - Ужа научна, односно уметничка област: Досадашњи избори у наставна и научна звања:

21 3) Испуњени услови за избор у звање ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) oценa / број година радног искуства 1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе 2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода 3 Искуство у педагошком раду са студентима (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка Број менторства / учешћа у комисији и др. 5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским специјалистичким, односно мастер студијама 6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске дисертације (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 7 Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 из научне области за коју се бира. 8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен у целини (М31, М33, М61, М63) 9 Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из категорије М51 у периоду од последњег избора у звање из научне области за коју се бира. 10 Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту 11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно универзитета или научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање 12 Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије М31 или М33 13 Један рад са научног скупа националног значаја објављен у целини категорије М61 или М Објављена један рад из категорије М20 или четири рада из категорије М51 у периоду од последњег избора из научне области за коју се Број радова, сапштења, цитата и др Навести часописе, скупове, књиге и друго 21

22 бира. (за поновни избор ванр. проф) 15 Један рад са међународног научног скупа објављен у целини категорије М31 или М33. (за поновни избор ванр. проф) 16 Један рад са научног скупа националног значаја објављен у целини категорије М61 или М63. (за поновни избор ванр. проф) 17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 од првог избора у звање ванредног професора из научне области за коју се бира 18 Објављен један рад из категорије М24 од првог избора у звање ванредног професора из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М21, М22 или М23 може, један за један, да замени услов из категорије М24 или М51 19 Објављених пет радова из категорије М51 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М24 може, један за један, да замени услов из категорије М51 20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 21 Два рада са међународног научног скупа објављена у целини категорије М31 или М33 22 Два рада са научног скупа националног значаја објављена у целини категорије М61 или М63 23 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно универзитета или научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање 24 Број радова као услов за менторство у вођењу докт. дисерт. (стандард 9 Правилника о стандардима...) ИЗБОРНИ УСЛОВИ: (изабрати 2 од 3 услова) 1. Стручно-професионални допринос Заокружити ближе одреднице (најмање пo једна из 2 изабрана услова) 1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника радова у земљи или иностранству. 2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним скуповима националног или међународног нивоа. 3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер или докторским студијама. 4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним пројектима. 22

23 2. Допринос академској и широј заједници 3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе или уметности у земљи и иностранству 1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа и комисије министарстава. 4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма (перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција, програми едукације наставника) или у активностима популаризације науке. 5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или науке. 1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројекатима и студијама 2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. *Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ Место и датум: ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 23

24 Образац 5 Изјава о изворности Име и презиме кандидата Сагласно члану 26. став 3. Кодекса професиналне етике Универзитета у Београду, ИЗЈАВЉУЈЕМ - да је сваки мој рад и достигнуће, изворни резултат мог интелектуалног рада и да тај рад не садржи никакве изворе, осим оних који су наведени у раду, - да нисам кршио/ла ауторска права и користио/ла интелектуалну својину других лица. Потпис аутора У Бору, 24

25 ПРИЛОГ 1 Образац 1 ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА/ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 65. Закона о високом образовању) I ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНIКА 1. Име, средње име и презиме кандидата: 2. Предложено звање: 3. Ужа научна, односно уметничка област за коју се наставник бира: 4. Радни однос са пуним или непуним радним временом: 5. До овог избора кандидат је био у звању: у које је први пут изабран за ужу научнуобласт/наставни предмет II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТОКУ ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊЕ 1. Датум истека изборног периода за који је кандидат изабран у звање: 2. Датум доношења одлуке о расписивању конкурса за избор: 3. Звање за које је расписан конкурс: 25

26 III ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПРИПРЕМУ ИЗВЕШТАЈА И О ИЗВЕШТАЈУ 1. Назив органа и датум именовања комисије 2. Састав Комисије за припрему извештаја: Име и презиме Звање Ужа научна, Организација у односно уме- којој је запослен тничка област 1) 2) 3) 4) 5) 3. Број пријављених кандидата на конкурс 4. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије 5. Датум стављања извештаја на увид јавности 6. Начин (место) објављивања извештаја 7. Приговори IV ДАТУМ УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ОД СТРАНЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА Потврђујем да је поступак утврђивања предлога за избор кандидата у звање вођен у свему у складу са одредбама Закона, Статута Универзитета, Статута факултета и Правилника о начини и поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника Универзитета у Београду. ПОТПИС ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА 26

27 Прилози: 1. Одлука изборног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање; 2. Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање; 3. Сажетак извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање; 4. Доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из чл. 62. ст.4. Закона; 5. Изјава о изворности 6. Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење матичног факултета, приговори и слично). Напомена: сви прилози, осим под бр. 4. се достављају и у електронској форми. 27

28 ПРИЛОГ 2 ФАКУЛТЕТ Образац 2 Број захтева: Датум: СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ПОСРЕДСТВОМ ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ: ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА (члан 65. Закона о високом образовању) I ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ПРЕДЛОЖЕНОМ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА 1. Име, средње име и презиме кандидата 2. Ужа научна, односно уметничка област за коју се наставник бира 3. Радни однос са пуним или непуним радним временом 4. До овог избора кандидат је био у звању у које је први пут изабран за ужу научну област/наставни предмет II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТОКУ ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊЕ 1. Датум истека изборног периода за који је кандидат изабран у звање 2. Датум и место објављивања конкурса 3. Звање за које је расписан конкурс 28

29 III ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПРИПРЕМУ РЕФЕРАТА И О РЕФЕРАТУ 1. Назив органа и датум именовања комисије 2. Састав Комисије за припрему реферата: Име и презиме Звање Ужа научна, Организација у односно уме- којој је запослен тничка област 1) 2) 3) 4) 5) 3. Број пријављених кандидата на конкурс 4. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије 5. Датум стављања реферата на увид јавности 6. Начин (место) објављивања извештаја 7. Приговори IV ДАТУМ УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ОД СТРАНЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА Потврђујем да је поступак утврђивања предлога за избор кандидата у звање редовног професора вођен у свему у складу са одредбама Закона, Статута Универзитета, Статута факултета и Правилника о начини и поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника Универзитета у Београду. ПОТПИС ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА 29

30 Прилози: 1. Одлука изборног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање; 2. Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање; 3. Сажетак извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање; 4. Доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из чл. 62. ст.4. Закона; 5. Изјава о изворности 6. Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење матичног факултета, приговори и слично). Напомена: сви прилози, осим под бр. 4. се достављају и у електронској форми. 30

31 ПРИЛОГ 3 Образац 3 ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА / НАСТАВНИКА ВЕШТИНА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ (члан 63. став 4. Закона о високом образовању) 1. Име, средње име и презиме кандидата 2. Предложено звање 3. Предмет за који се наставник бира 4. Ужа научна област којој предмет припада 5. Радни однос са пуним или непуним радним временом 6. До овог избора кандидат је био запослен 7. Датум доношења одлуке о расписивању конкурса за избор 8. Датум и место објављивања конкурса 9. Назив органа и датум именовања комисије 31

32 10. Састав Комисије за припрему реферата: Име и презиме Звање Ужа научна област Организација у предмет којој је запослен 1) 2) 3) 4) 5) 11.Број пријављених кандидата на конкурс 12. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије 13. Датум стављања реферата на увид јавности 14 Начин (место) објављивања реферата 15. Пиговори 16. Датум утврђивања предлога од стране изборног већа факултета Потврђујем да је поступак утврђивања предлога за избор кандидата у звање вођен у свему у складу са одредбама Закона, Статута Универзитета и Статута факултета и Правилника о начини и поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника Универзитета у Београду. ПОТПИС ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА 32

33 Прилози: 1. Одлука изборног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање; 2. Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање; 3. Сажетак реферата комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање; 4. Доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из чл. 62. ст. 4. Закона; 5. Изјава изворности; 6. Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење матичног факултета, приговори и слично). Напомена: сви прилози, осим под бр. 4. се достављају и у електронској форми. 33

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март 2019.

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010,

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење и 68/2015),

Више

Microsoft Word - pravilnik minimalni uslovi FLU jelena SREDJEN

Microsoft Word - pravilnik minimalni uslovi FLU jelena SREDJEN На основу предлога Конференције универзитета Србије од 15. јуна 2015.године Национални савет за за високо образовање Републике Србије, на седници одржаној 26. новембра 2015. године утврдио је МИНИМАЛНЕ

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Термомеханика Број кандидата који се

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Образац 4 Г

Образац 4 Г 1 Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТА

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више

Microsoft Word - Sažetak_Komisije.docx

Microsoft Word - Sažetak_Komisije.docx Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика флуида Број кандидата

Више

Konačno rešenje /black varijanta

Konačno rešenje /black varijanta На основу чл. 64. ст. 2. тач. в) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и чл. 34. и 152. ст. 12. Статута Универзитета у Источном Сарајеву,

Више

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Мотори Број кандидата који се

Више

Лице које је правоснажном пресудом осуђено за неко кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје Факултет или примања ми

Лице које је правоснажном пресудом осуђено за неко кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје Факултет или примања ми Лице које је правоснажном пресудом осуђено за неко кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје Факултет или примања мита у обављању послова Факултета не може стећи звање

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

два сарадника

два сарадника УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

Microsoft Word - REPREZ.REFERENCE saradnici

Microsoft Word - REPREZ.REFERENCE saradnici На основу члана 50. Статута Факултета ликовних уметности у Београду, Наставно уметничко веће Факултета на седници одржаној 02.03. 2016. године усвојило је МИНИМАЛНЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА У ПОЉУ УМЕТНОСТИ

Више

Microsoft Word - Sazetak Mirko Pavisic 2015

Microsoft Word - Sazetak Mirko Pavisic 2015 С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика Број

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДА

Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДА Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Microsoft Word - DIlic-Sazetak_docent.doc

Microsoft Word - DIlic-Sazetak_docent.doc С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Хидрауличне машине

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011.

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. Na osnovu člana 35. Statuta Univerziteta u Travniku, Senat Univerziteta u Travniku na svojoj sjednici održanoj 10.06.2011.

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

Microsoft Word - STATUT KULTURA.doc

Microsoft Word - STATUT KULTURA.doc САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 4 Делатност Факултета 4 Аутономија Факултета 5 Неповредивост академског простора 5 Чланови академске заједнице и академске слободе 6 Печат и штамбиљ 6 Право на високо образовање

Више

Образац 4В В)ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факу

Образац 4В В)ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факу Образац 4В В)ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду Ужа

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a u skladu sa članom

Више

Sazetak Momcilo Dunjic Redovni.rtf

Sazetak Momcilo Dunjic Redovni.rtf С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду-Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Отпорност конструкција

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У НАСТАВНО-НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКО ВИЈЕЋЕФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ И СЕНАТ ВИСОКЕ

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ једног доцента или ванр

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ једног доцента или ванр Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ једног доцента или ванредног професора на одређено време од 5 година са пуним

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Технолошка

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Microsoft Word - sazetak_GM

Microsoft Word - sazetak_GM С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ 1. Назив факултета: Универзитет у Београду, Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Производно

Више

Microsoft Word - Metodika nastave istorije.doc

Microsoft Word - Metodika nastave istorije.doc УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Образац - 1 ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, 4. 3. 2019. ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских академских студија филологије, Филозофски факултет у Нишу,

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Више

3) Испуњени услови за реизбор у звање ванредног професора ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: број година радног искуства / oценa (заокружити испуњен услов за звање у ко

3) Испуњени услови за реизбор у звање ванредног професора ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: број година радног искуства / oценa (заокружити испуњен услов за звање у ко 3) Испуњени услови за реизбор у звање ванредног а ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: број година радног искуства / oценa (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 1 Искуство у педагошком раду са студентима 19 година

Више

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom На основу члана 43. став 1. тачка 29. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 201/18 и 207/19) и члана 30. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К 1 С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Саобраћајни факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Информатика Број кандидата који

Више

Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti

Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У НАСТАВНО-НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКО ВИЈЕЋЕ ФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ УМЈЕТНОСТИ

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХННИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax:214 606, E mail: padekanat@pa.unsa.ba,pakademija@pa.unsa.ba I. OPĆE ODREDBE P R A V I L N I K O DIPLOMSKOM RADU Član 1. Ovaj Pravilnik

Више

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Карнегијева 4, Београд РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА I Општи подаци о кандидату Име и презиме: Тања Ј. Николић Година рођења:

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Microsoft Word - Pravilnik o repozitorijama doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici

Microsoft Word - Pravilnik o repozitorijama doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici JU UNIVERZITET U ZENICI PRAVILNIK o repozitorijima doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Zenici Zenica, juli 2015. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka b) Zakona o visokom obrazovanju (Službene

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx II SEMESTAR PRIJAVA, IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA Nakon upisa II semestra, kandidat prijavljuje temu magistarskog rada. Svaka prijavljena tema prolazi kroz tri faze (tri Vijeća): FAZA 1-Vijeće Fakulteta

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Закон о докторату наука, од 20. јуна 1955. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОКТОРАТУ НАУКА На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења Федеративне Народне

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentičn

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentičn Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12 i 89/13 u daljem tekstu:

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Правилник о саставу и раду комисија за оцену и одбрану докторске дисертације, од 31. јануара 1949. године] На основу чл. 17 ст. 1 Закона о стицању научног степена доктора наука ( Службени лист ФНРЈ бр.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O VISOKOM OBRAZOVANJU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se sistem visokog obrazovanja, uslovi i način obavljanja delatnosti visokog obrazovanja, osnove finansiranja

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА (пречишћен текст) Објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 88/2017 Ступио на снагу: 7.10.2017. Измене и допуне: 27/2018 др. закон и 73/2018

Више