Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског п"

Транскрипт

1 Универзитет у Београду Пољопривредни факултет ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА Назив студијског програма: Прехрамбена технологија Beograd, 2013.

2 Садржај: Историјат Увод Стандард 1. Структура студијског програма Стандард 2. Сврха студијског програма Стандард 3. Циљеви студијског програма Стандард 4. Компетенције дипломираних студената Стандард 5. Курикулум Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма Стандард 7. Упис студената Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената Стандард 9. Наставно особље Стандард 10. Организациона и материјална средства Стандард 11. Контрола квалитета Стандард 12. Студије на даљину ТАБЕЛЕ ПРИЛОЗИ

3 УВОД Назив студијског програма Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Образовно-научно/образовно-уметничко поље Прехрамбенa технологијa Универзитет у београду Пољопривредни факултет Поље 2: Техничко-технолошке науке Научна, стручна или уметничка област Технолошко инжењерство Врста студија Обим студија изражен ЕСПБ 60 Специјалистичке академске студије Назив дипломе Дужина студија Година у којој је започела реализација студијског програма Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов) Специјалиста инжењер технологије, спец. инж. технол. 1 година, 2 семестра студије по ранијем закону Број студената који студира по овом студијском програму Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког) Језик на коме се изводи студијски програм НН Веће Пољопривредног факултета Сенат Универзитета у Београду српски Година када је програм акредитован Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

4 Стандард 1. Структура студијског програма Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе Програм академских специјалистичких студија ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА обухвата два Изборна подручја-модула: 1. Хемија хране M1 2. Технолошка микробиологија M2 Програм академских специјалистичких студија траје 1 годину односно 2 семестара. У првом семестру студенти похађају један заједнички предмет за обе изборне групе-модуле са фондом часа недељно. Такође у првом семестру, студенти похађају још 3 обавезна предмета са фондом или часа недељно који се разликују по модулима. Поред тога, студенти похађају још по 2 предмета са фондом часа недељно који се бирају из предмета изборног блока 1, а које се разликују по модулима. Изборно подручје Хемија хране у предметима изборног блока 1 има 9 предмета. Изборно подручје Технолошка микробиологија у предметима изборног блока 1 има 4 предмета. Укупан фонд часова недељно износи 30 часа. У првом семестру сви предмети спадају у групу научно стручних и стручно апликативних предмета. Часове активне наставе сачињавају: предавања, вежбе, студијски истраживачки рад и други облици наставе. У другом семестру је предвиђен студијски истраживачки рад са недељним фондом часова 20, као и израда специјалистичког рада. У првом семестру студент може да стекне 30 ЕСПБ бодова за укупно 6 предмета, и то од сваког предмета било да је обавезни или изборни по 5 ЕСПБ бодова. У другом семестру студент може да стекне 10 ЕСПБ бодова за студијски истраживачки рад и 20 ЕСПБ бодова за припрему, израду и одбрану специјалистичког рада. Укупан број ЕСПБ бодова на специјалистичким академским студијама износи 60 ЕСПБ бодова. На крају специјалистичких академских студија заједнички предмет треба студенту да обезбеде специфична знања о контроли кавалитета у лабораторији.; У оквиру наведених изборних подручја студент треба да стекне специфична знања из стручних области које се изучавају. У модулу Хемија хране изучава се: хемија хране, хемијска анализа хране, виши курс биохемије хране, витамини и антиоксиданси у храни, протеини и протеински производи биљног порекла, ензимске модификације у прехрамбеној технологији, секундарни биљни метаболити као биолошки активна једињења, принципи и пракса сензорне анализе хране, хемијска контаминација хране, термалне методе анализе хране, спектроскопске и хроматографске методе у аналитици хране, хемијска анализа воде. Изборно подручје Технолошка микробиологија изучава: методе у контроли микробиолошке безбедности и хигијене хране, микробиолошке методе анализе воде, аналитичке методе у микробиологији хране, виши курс микробиологије хране, технолошка микробиологија, хигијенски инжињеринг и дизајн, микробиолошки критеријуми за храну и дизајн лабораторије. Од метода извођења наставе користе се класична предавања, лабораторијске вежбе и методе интерактивне наставе и студијски истраживачки рад. Предвиђена је израда семинарских радова и вођење дневника. Посебан акценат у активној настави и учењу се придаје дискусији, кооперативном учењу, формирању тимова за самосталан истраживачки рад, организовању тимског рада и оспособљавању за самостално решавање проблема у процесима производње хране. У оквиру сваког предмета академско спесијалистичког студијског програма предвиђено је обавезно континуирано праћење стицање знања и вештина студента током семестра путем провере постигнућа на колоквијумима и тестовима знања, као и завршни испит на крају семестра. Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, Прилог 1.1

5 Стандард 2. Сврха студијског програма Опис Основна сврха специјалистичког студијског програма је унапређење и шире остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака у области технологије прехрамбених производа а према изборним подручјима: хемија хране и технолошка микробиологија. Врста и режим студија су прилагођени потребама развоја прехрамбене индустрије, производњи здравствено безбедне хране и нових пословних стратегија. Основнa сврхa студијског програма је школовање специјалиста за руковођење и развој различитих грана прехрамбене индустрије, који ће овладати применом класичних и савремених микробиолошких и хемијских метода у контроли квалитета и здравственој безбедности хране. У исто време, студенти ће бити оспособљени за решавање не само инжењерских већ и научних задатака. У том смислу студенти се школују за специјалисте у области хемије хране и технолошке микробиологије. Основни правац свих активности у школи усмерен је ка стицању специфичних знања и вештина које ће омогућити укључивање студената у развој и директно укључивање у послове руководиоца послова микробиолошке и хемијске лабораторија у прехрамбеној индустрији, као и у тимове за увођење стандарда ИСО Целокупан процес школовања прати примена метода активног учења ради креирања критичког и креативног мишљења, кооперативног и колаборативног учења као и развоју тимског рада. Приоритети студијског програма у будућности су образовање кадрова који ће својим радом и знањем допринети развоју и побољшавању квалитета прехрамбених производа, тј. хране која је намењена људима уз перманентну контролу и управљање квалитетом тих производа. Кроз увођење, доследну примену и систематско унапређење савремених, ефикасних и ефективних система управљања квалитетом, пре свега према захтевима међународног/домаћег стандарда ИСО/ЈУС ИСО као и упознавањем са применом важећих прописа и стандарда полазници ће моћи да управљају не само квалитетом хране већ и условима рада као и очувању животне средине. Кроз овај студиски програм студенти усавршавају професионално образовање, допуњују и продубљују своја знања, правилно интерпретирају резултате хемијских и микробиолошких анализа као и примену статистичке обраде података, способност да идентификују микробиолошке проблеме везане за различите технологије производње прехрамбених производа као и предузимање корективних мера за контролу процеса производње, као и критичке анализе савремених истраживачких проблема у прехрамбеној технологији. Осим решавања научних проблема везаних за хемију хране и технолошку микробиологију полазници ових студија морају да буду и сами спремни да едукују. Због тога се инсистира на савременој настави где ће студент поред предавања, вежби, самосталног истраживачког рада, писати семинарске радове, активно учествовати у настави и имати презентацију стечених знања. Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, Прилог 1.1

6 Стандард 3. Циљеви студијског програма Основни циљ специјалистичког студијског програма је да изгради стручњаке са високим нивоом фундаменталног и примењеног знања из области хемије хране и технолошке микробиологије чија ће диплома омогућити студентима да руководе различитим програмима у производњи и контроли прехрамбених производа, да уводе иновације и тиме доприносе развоју прехрамбене идустрије и њеном усклађивању са европским стандардима. Специјалистичке академске студије треба да пруже проширена знања неопходна за примењивање стандардних и специјалних микробиолошких, лабораторијских техника, примену важеће микробиолошке регулативе, правилну интерпретацију микробиолошких резултата, решавање микробиолошких проблема и производња здравствено безбедне хране, детаљно упознавање са принципима хемијских и биохемијских метода анализе хране и њиховом применом у контроли квалитета и безбедности у индустрији хране, услова и мерења по посебним захтевима (HACCP) или других специфичних захтева, проширена знања у погледу микробиолошких и хемијских метода анализе воде, витаминима, антиоксидансима и другим биолошки активним једињењима у храни, примени ензима у производњи хране, принципима и пракси сензорне анализе хране, приступа и принципа управљања безбедношћу и квалитетом хране и воде, нових пословних стратегија, нових система и конкретних активности управљања квалитетом. Посебно, студент треба да стекне знања из области контроле квалитета у лабораторији, управљања безбедношћу хране, значајних биолошких, хемијских и физичких контаминената као и њиховој детекцији одговарајућим аналитичким методама, принципа добре произвођачке и добре хигијенске праксе, те санитационих стандардних оперативних процедура у производњи хране. Посебан нагласак је на развијању способности студијског истраживачког рада, критичког размишљања, претраживања, обраду и интерпретацију релевантних литературних података као и презентовања стеченог знања. Циљеви студијског програма су конкретни и оствариви с обзиром на расположиве ресурсе, а ближе дефинишу образовну и друге делатности ове високошколске установе, укључујући и њену свеукупну стручну делатност. Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, Прилог 1.1 Стандард 5: Курикулум Специјалистичке академске студије програма за прехрамбену технологију, конципиран је у форми 2 семестара и прилагођене савременим европским искуствима у образовању овог профила. Настава се изводи у два изборна подручја - модула: M1 - Хемија хране и M2 - Технолошка микробиологија. Заједничку основу чини 1 обавезни предмета, а затим се раздвајају по потребама изборног подручјамодула који се школује. Студијски програм садржи: обавезне предмете изборне предмете студијски истраживачки рад специјалистички рад. У оквиру ових студија укупан број предмета је 6 и то 4 обавезна и 2 изборна предмета који се бирају из предмета изборног блока 1. Три обавезна предмета као и предмети изборног блока 1 су различити и специфични за свако изборно подручје. У другом семестру предвиђен је студијски истраживачки рад и израда специјалистичког рада. Обавезни предмети на специјалистичким академским студијама заступљени су са 33,3%, изборни предмети са 16,7%, студијски истраживачки рад са 16,7% и специјалистички рад са 33,3% у односу на укупан број ЕСПБ бодова.

7 Завршетком студијског програма остварује се укупно 60 ЕСПБ бодова и стиче звање специјалиста инжењер технологије са назнаком одређене области (хемија хране, технолошка микробиологија) у саплементу дипломе. У структури овог програма предмети су подељени на научно-стручне и стручно-апликативне, укључујући и изборне. У односу на укупан број ЕСПБ бодова научно стручни предмети су за изборно подручје модул М1 хемија хране заступљени са 38,46%, а стручно апликативни са 61,54%, док су за изборно подручје модул М2 Технолошка микробиологија заступљени са 37,50%, а стручно апликативни са 62,50%. Ред. бр. Шифра Тип предмета Назив предмета Фонд часова ЕСПБ Први семестар Обавезни предмет-заједничка основа 1 ККL CA Контрола квалитета у лабораторији Изборно подручје Модул 1: Хемија хране Обавезни предмети 1 HH НС Хемија хране HAH СА Хемијска анализа хране VKBH НС Виши курс биохемије хране Предмети изборног блока 1 1 VITA НС Витамини и антиоксиданси у храни PPB НС Протеини и протеински производи биљног порекла 3 EMOD СА Ензимске модификације у прехрамбеној технологији 4 SBM НС Секундарни биљни метаболити као биолошки активна једињења 5 PPSA СА Принципи и пракса сензорне анализе хране 6 HKON СА Хемијска контаминација хране 7 TMAH СА Термалне методе анализе хране 8 SPHR СА Спектроскопске и хроматографске методе у аналитици хране 9 HAV СА Хемијска анализа воде Други семестар 1 SIR СА Студијски истраживачки рад SR СА Специјалистички рад 20 Изборно подручје Модул 2: Технолошка микробиологија Обавезни предмети 1 СА Методе у контроли микробиолошке HIGH безбедности и хигијене хране 2 MAV СА Микробиолошке методе анализе воде 3 AMH СА Аналитичке методе у микробиологији хране Предмети изборног блока 1 1 KMH НС Виши курс микробиологије хране

8 2 TMIK НС Технолошка микробиологија 3 HID НС Хигијенски инжињеринг и дизајн 4 MKDL СА Микробиолошки критеријуми за храну и дизајн лабораторија Други семестар 1 SIR СА Студијски истраживачки рад SR СА Специјалистички рад 20 Табела Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија Табела 5.1А. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија Табела 5.2. Спецификација предмета Табела 5.2А Спецификација стручне праксе Табела 5.2Б Спецификација завршног рада Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму Табела Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академскоопштеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни Блок табела 5. 1 Структура Студијског програма са изборним подручјем-модулима Евиденција: Распоред часова-прилог 5.1, Књига предмета (у документацији и 5.2, Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе-прилог 5.3

9 Блок табела 5.1 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ОДСЕКА ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ТЕХНОЛОГИЈУ ЗАЈЕДНИЧКА ОСНОВА ЗА ИЗБОРНА ПОДРУЧЈА-МОДУЛЕ: М1,М2 АКТИВНА НАСТАВА: ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ часова предавања=2 часова вежби=2 часови других облика наставе:=0 часови студијског истраживачког рада:=0 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ часова предавања=0 часова вежби=0 часови других облика наставе= 0 часови студијског истраживачког рада:=0 ИЗБОРНО ПОДРУЧЈЕ:М1 Хемија хране АКТИВНА НАСТАВА: ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ часова предавања=8 часова вежби=0 часови других облика наставе:=2 часови студиј. истраж. рада:=4 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ часова предавања=4 часова вежби =0 часови других облика наставе или часови студиј. истраж. рада:=4 укупно ЕСПБ = 60 ИЗБОРНО ПОДРУЧЈЕ: М2 Технолошка микробиологија АКТИВНА НАСТАВА: ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ часова предавања=6 часова вежби=0 часови других облика наставе:=6 часови студиј. истраж. рада:=0 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ часова предавања=4 часова вежби =0 часови других облика наставе=4 часови студиј. истраж. рада:=0 укупно ЕСПБ = 60

10 Ш Назив предмета С Стат ус пред мета Часови активне наставе Оста ли часо ви ЕСПБ Изборно подручје- Модул М1: Хемија хране ПРВИ СЕМЕСТАР Заједничка основа за изборна подручја: Модуле М1, М2 1 KKL Контрола квалитета у лабораторији П В студијски истраживачк и рад Дуги облици наставе 1 СА Укупан број часова активне наставе заједничке основе Обавезни предмети 2 HH Хемија хране 1 НС HAH Хемијска 1 СА анализа хране 4 VKBH Виши курс биохемије хране 1 НС Укупан број часова активне наставе обавезни предмети Предмети изборног блока 1 (бирају се два предмета) 5 VITA Витамини и антиоксиданси у храни 1 НС PPB Протеини и протеински производи биљног порекла 7 EMOD Ензимске модификације у прехрамбеној технологији 8 SBM Секундарни биљни метаболити као биолошки активна једињења 9 PPSA Принципи и пракса сензорне анализе хране 10 HKON Хемијска контаминација хране 11 TMAH Термалне методе анализе хране 1 НС СА НС СА СА СА

11 12 SPHR Спектроскопске и хроматографске методе у аналитици хране 13 HAV Хемијска анализа воде 1 СА СА Укупан број часова активне наставе изборног блока 1 (бирају се 2 предмета) ДРУГИ СЕМЕСТАР 7 SIR Студијски 2 СА истраживачки рад 8 SR Специјалистички рад 2 СА 20 Укупан број часова активне наставе у оба семестра Изборно подручје- Модул М2: Технолошка микробиологија ПРВИ СЕМЕСТАР Заједничка основа за изборна подручја: Модуле М1, М2 1 KKL Контрола квалитета у лабораторији Укупан број часова активне наставе заједничке основе Обавезни предмети 2 HIGH Методе у контроли микробиолошке безбедности и хигијене хране 3 MAV Микробиолошке методе анализе воде 4 AMH Аналитичке методе у микробиологији хране Укупно = 46 Укупно ЕСПБ бодова 60 1 СА СА СА СА Укупан број часова активне наставе обавезни предмете Предмет изборнoг блока 1 (бирају се два предмета) 5 KMH Виши курс микробиологије хране 1 НС TMIK Технолошка 1 НС микробиологија 7 HID Хигијенски 1 НС инжињеринг и дизајн 8 MKDL Микробиолошки 1 СА

12 критеријуми за храну и дизајн лабораторије Укупан број часова активне наставе изборних блокова 1(бирају се два предмета) ДРУГИ СЕМЕСТАР 7 SIR Студијски 2 СА истраживачки рад 8 SR Специјалистички 2 СА 20 рад Укупно часова активне наставе у оба семестра Укупно = 44 Укупно ЕСПБ бодова 60 Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе С-семестар у коме је предмет Тип предмета: АО Академско-општеобразовни, ТМ- теоријско методолошки, НС-научно стручни, УСуметничко стручни, СА-стручно апликативни Статус предмета: О-обавезни, ИБ-изборни блок, ОЗ-обавезни заједнички за више модула, ако програм има модуле ИБЗ-изборни заједнички за више модула, ако програм има модуле, ОМ-обавезни за модул, ИБМизборни блок модула Часови активне наставе: П-предавања, В-вежбе, ДОН- Дуги облици наставе (лабораторијке вежбе, семинари и др.), СИР-студијски истраживачки рад.

13

14 Табела 5.3 Изборна настава на специјалистичком академском студијском програму Прехрамбене технологије Ш Назив предмета Тип Статус предмета ИЗБОРНО ПОДРУЧЈЕ МОДУЛ 1: Хемија хране Предмети изборног блока 1: Часови активне наставе ЕСПБ П В ДОН СИР ЕСПБ VITA PPB EMOD SBM PPSA HKON TMAH SPHR HAV Витамини и антиоксиданси у храни Протеини и протеински производи биљног порекла Ензимске модификације у прехрамбеној технологији Секундарни биљни метаболити као биолошки активна једињења Принципи и пракса сензорне анализе хране Хемијска контаминација хране Термалне методе анализе хране Спектроскопске и хроматографске методе у аналитици хране Хемијска анализа воде НС ИМ НС ИМ СА ИМ НС ИМ СА ИМ СА ИМ СА ИМ СА ИМ СА ИМ ИЗБОРНО ПОДРУЧЈЕ МОДУЛ 2:Технолошка микробиологија Предмети изборног блока 1: 1 KMH Виши курс микробиологије хране 2 TMIK Технолошка микробиологија 3 HID Хигијенски инжињеринг и НС ИМ НС ИМ НС ИМ

15 дизајн 4 MKDL Микробиолошки критеријуми за храну и дизајн лабораторије СА ИМ

16 Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму другог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни *НАПОМЕНА: У овом студијском програму не постоји ни један предмет академско-општеобразовног типа. Табела 5.5. Листа предмета на студијском програму другог нивоа, по типу предмета: Теоријско-методолошки *НАПОМЕНА: У овом студијском програму не постоји ни један предмет теоријско-методолошког типа. Табела 5.6.: Листа предмета на студијском програму другог нивоа, по типу предмета: Научно -стручни Тип предмета Шифра предмета Назив предмета Семестар ЕСПБ ИЗБОРНО ПОДРУЧЈЕ МОДУЛ 1: Хемија хране Научно стручни HH Хемија хране 1 5 VKBH Виши курс биохемије хране 1 5 VITA Витамини и антиоксиданси у храни 1 5 PPB SBM Протеини и протеински производи биљног порекла Секундарни биљни метаболити као биолошки активна једињења % ЕСПБ Научно стручних предмета = 38.46% Укупно ЕСПБ 25 ИЗБОРНО ПОДРУЧЈЕ МОДУЛ 2:Технолошка микробиологија Научно стручни KMH Виши курс микробиологије хране 1 5 TMIK Технолошка микробиологија 1 5 HID Хигијенски инжињеринг и дизајн 1 5 % ЕСПБ Научно стручних предмета = 37.50% Укупно ЕСПБ 15 Табела 5.7.: Листа предмета на студијском програму другог нивоа, по типу предмета: Стручно-апликативни Тип предмета Шифра предмета Назив предмета Семестар ЕСПБ ИЗБОРНО ПОДРУЧЈЕ МОДУЛ 1: Хемија хране Стручно-апликативни KKL Контрола квалитета у лабораторији 1 5 HAH Хемијска анализа хране 1 5 EMOD Ензимске модификације у 1 5

17 PPSA прехрамбеној технологији Принципи и пракса сензорне анализе хране 1 5 HKON Хемијска контаминација хране 1 5 TMAH Термалне методе анализе хране 1 5 SPHR Спектроскопске и хроматографске методе у аналитици хране 1 5 HAV Хемијска анализа воде 1 5 SIR Студијски истраживачки рад 2 10 SR Специјалистички рад 2 20 % ЕСПБ Стручно апликативних предмета =61.54% ИЗБОРНО ПОДРУЧЈЕ МОДУЛ 2:Технолошка микробиологија Укупно ЕСПБ 95 Стручно апликативни KKL Контрола квалитета у лабораторији 1 5 HIGH Методе у контроли микробиолошке 1 5 безбедности и хигијене хране MAV AMH MKDL Микробиолошке методе анализе воде Аналитичке методе у микробиологији хране Микробиолошки критеријуми за храну и дизајн лабораторије SIR Студијски истраживачки рад 2 10 SR Специјалистички рад 2 20 % ЕСПБ Стручно апликативних предмета = 62.50% Укупно ЕСПБ 65

УВОД

УВОД УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УПРАВЉАЊЕ У АГРОБИЗНИСУ И ТРГОВИНИ 2014. година Садржај: Уводна табела

Више

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (три године, 180 бодова, акредитован 2013. године) - у примени за студенте уписане 2018/19. до 2019/20. године - НАСТАВНИ ПЛАН -

Више

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-339/4-2008 01.02.2008. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу ("Билтен Правног факултета" бр. 96 од 08.02.2007. године),

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се извод

УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се извод УВОД Назив студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам Самостална високошколска установа у којој Универзитет у Београду се изводи студијски програм Високошколска установа у којој

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

Softversko inženjerstvo

Softversko inženjerstvo Softversko inženjerstvo OAS SOFTVERSKO INŽENJERSTBO Trajanje studija: 4 godine Broj ESPB: 240 ESPB Izborni moduli: Modul SI: Softversko inženjerstvo Modul RI: Razvoj igara Modul SI: Softversko inženjerstvo

Више

Microsoft Word - Medjunarodni propisi o kvalitetu i bezbjednosti hrane.doc

Microsoft Word - Medjunarodni propisi o kvalitetu i bezbjednosti hrane.doc УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Наставни план студијског програма Студијски програм: ПPЕХРАМБЕНО ИНЖЕЊЕРСТВО Модули: Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла Прехрамбене технологије намирница животињског

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА Студијски програм ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ Структура студијског програма Студијски програм Информациони системи и технологије на дипломским академским студијама осмишљен је као природни наставак

Више

Microsoft Word - Standard za studijski program DSM

Microsoft Word - Standard za studijski program DSM ИНЖЕЊЕРСТВО MAТЕРИЈАЛА Нови Сад Новембар, 2012 Садржај: Увод Посебан стандард - Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија Стандард 1. Структура студијског програма Стандард

Више

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун године

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун године ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ДАЉИНУ (DLS СТУДИЈЕ) Београд, јун 2019. године На основу чланова 64.Статута Високе школе за пословну економију

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Microsoft Word - Informator 2011 finalno

Microsoft Word - Informator 2011 finalno В изија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима одговарајућа знања и вештине и развије способности да их користе и унапређују током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама

Више

IV

IV Факултет педагошких наука Универзитетa у Крагујевцу, Јагодина Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина Тел/Факс: 035/223805; E-пошта: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs; Web сајт: www.pefja.kg.ac.rs ДОКУМЕНТАЦИЈА

Више

Microsoft Word - SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA - studijski program

Microsoft Word - SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA - studijski program Raspored po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija SNIMANJA I DIZAJNA ZVUKA PRVA GODINA 1. UDI01 Snimanje zvuka 1 1 UM O 4 4 10 9 D. Ćirković 2. UDI02 Snimanje zvuka 2 2

Више

ПЕНОЛОГИЈА

ПЕНОЛОГИЈА ПЕНОЛОГИЈА ШКОЛСКА 2018-19 Информације о предмету Тип предмета: Обавезан Семестар: VII - VIII ЕСПБ: 7 бодова Фонд часова: 2 + 1 Наставник: Проф. др Даница Васиљевић-Продановић Циљ наставе: овладавање основним

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102;   Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43 Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; www.apeiron-uni.eu; Studentska služba: Tel: +387 (0) 51 430 890; 430 892; 430 893; 430 894; 247 983; 247 984; 247 940;

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Технолошка

Више

Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Tempus UK-Tempus-JPCR WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3

Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Tempus UK-Tempus-JPCR WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3 WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3 Staff professional development teaching ИЗВЕШТАЈ РАДНЕ ПОСЕТЕ УНИВЕРЗИТЕТУ У АХЕНУ, ИНСТИТУТУ ЗА ГЕОЛОГИЈУ И ГЕОХЕМИЈУ НАФТЕ И УГЉА, НЕМАЧКА Циљеви посете: 1. Идентификација

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ЗАКОН О ЗВАЊИМА KOJA СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Члан 1. Овим законом уређују се звања која се стичу завршетком студија на лиценцираним студијским програмима који се изводе на лиценцираним високошколским

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

Microsoft Word - Opis standarda - programi.doc

Microsoft Word - Opis standarda - programi.doc УВОД Назив студијског програма Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Образовно-научно/образовноуметничко поље

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

KAKO BRŽE DO POSLA ZA StrukovnOG inženjerA zaštite životne sredine

KAKO BRŽE DO POSLA  ZA StrukovnOG inženjerA zaštite životne sredine KAKO BRŽE DO POSLA ZA SPECIJALISTU STRUKOVNOG INŽENJERA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Dr Vesna Marjanović, profesor Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija, Užice Specijalističke strukovne studije

Више

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Карнегијева 4, Београд РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА I Општи подаци о кандидату Име и презиме: Тања Ј. Николић Година рођења:

Више

Microsoft Word - specijalista

Microsoft Word - specijalista Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја 1 УВОД Назив студијског програма Струковна медицинска сестра - специјалиста Самостална високошколска установа у Висока медицинска школа струковних студија

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

Tehnološko-metalurški fakultet,

Tehnološko-metalurški fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu Karnegijeva 4, Beograd REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU O STICANJU NAUČNOG ZVANJA I. Opšti podaci o kandidatu Ime i prezime: Marijana (Miloš) Ponjavić

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

Microsoft Word - 00 Uvod_samovrednovanje.doc

Microsoft Word - 00 Uvod_samovrednovanje.doc УВОД звештај о самовредновању Универзитета Привредна академија у Новом за Ипериод од 2010-2013 израђен је у складу са Законом о високом образовању: Обезбеђивање квалитета високошколске установе (Члан 15.)

Више

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I

I KRAGUJEVAC - GRAD SLAVNE ISTORIJE I УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР - с т у д и ј с к и п р о г р а м и - РУКОВОДСТВО ФАКУЛТЕТА ДЕКАН Проф. др Петар Веселиновић ПРОДЕКАНИ Проф. др Ненад Станишић Продекан за наставу

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

Microsoft Word - autorsko pravo.doc

Microsoft Word - autorsko pravo.doc ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Статус предмета: Профил предмета: Ауторско право и право индустријске својине Обавезни предмет, IV година основних студија (VIII семестар) Научно-стручна

Више

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 1999 На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Проф

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Проф ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Профил предмета: научно-стручни Број бодова(еспб): 8 Трајање

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/2019 17.6.2019. године Датум оглашавања: 18.6.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 3.7.2019. године Градска

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

Ово је проба

Ово је проба На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној 26.03.2014. године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v . OPĆE INFORMACIJE.. Naziv kolegija Tehnološki softwer.6. Semestar 5.. Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof..7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4.3. Suradnici Mario Božinović, dig.8. Način

Више

два сарадника

два сарадника УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izučavanja Medicinske biohemije je da studenti upoznaju

Више

Microsoft Word - raspored-ispita

Microsoft Word - raspored-ispita TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 18.06.2019. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2018/2019. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 22.08.2019. 13 Amf Matematika

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar 5. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Svjetlana Letinić, v. pred. dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š. u trajnom zvanju dr. sc. Mario

Више

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР. САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање вршњачких односа у учењу, животу и раду школе различитих активности вршњачког

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. Предмет: ЕКОНОМИЈА У ЗДРАВСТВУ Предмет се вреднује

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 Самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа ДОКУМЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 Самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа ДОКУМЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ЗА ПЕРИОД 2015-2018. ГОДИНЕ Нови Сад, 2018. године СТАНДАРДИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 10.06.2016. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2015/2016. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 23.08.2016 8 Amf Matematika

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Aka

UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Aka UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Akademska godina 018/019 PREDMET Godina studija I Status

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више