Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години"

Транскрипт

1 ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул године

2 Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у академској 2017/18. години КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Координатор за осигурање квалитета - мр Ненад Марковић Стручни сарадник за осигурање квалитета- Јелена Гиговић, дипл.ек ул. Вука Караџића 30, Источно Сарајево тел/факс: , локал Источно Сарајево, јул године 1

3 Одлуком Сената Универзитета број: 01 C 216 XLVIII/18 од године, донесеној на XLVIII сједници у складу са важећим законским прописима, одобрено је провођење електронске студентске анкете за зимски и љетни семестар академске 2017/18. године на Универзитету у Источном Сарајеву. Истом одлуком, на нивоу Универзитета, именована је Комисија за координацију и контролу провођења студентске анкете за зимски и љетни семестар академске 2017/18. године у сљедећем саставу: 1. проф. др Дејан Бокоњић, предсједник Комисије; 2. доц. др Данијел Мијић, члан Комисије; 3. мр Ненад Марковић, члан Комисије;. Јелена Гиговић, члан Комисије; 5. студент Душан Симанић, члан Комисије. Задатак именоване Комисије је да изврши анализу резултата анкете и поднесе Извјештај о спроведеном поступку студентског вредновања квалитета студија Сенату Универзитета у Источном Сарајеву са приједлогом активности у случају појаве неусаглашености. 2

4 Садржај Увод... Опште информације о анкетирању и поступак анкетирања... 5 Одзив студената... 6 Тренд укупног одзива студената... 6 Одзив студената по факултетима и академијама... 7 Резултати анкете... 9 Студији и службе... 9 Организација студија Студентска служба Библиотека Остале административне службе Наставни кадар Активности по спроведеном анкетирању

5 Увод Вредновање квалитета студија електронским анкетирањем студената представља дио система осигурања квалитета Универзитета у Источном Сарајеву, а његов циљ је праћење, обезбјеђење, контрола, унапређење квалитета студија, развијање културе квалитета, као и мотивисање свих запослених за веће лично залагање. Основни циљ студентског вредновања јесте формирање мишљења студената о квалитету студијских програма, предмета који се на њима изводе, рада стручних служби и педагошког рада наставника и сарадника које се, по Закону о високом образовању РС, узима у обзир приликом избора у научно-наставно, односно умјетничко-наставно звање наставника/ сарадника. Приликом избора у научно-наставна звања узима се у обзир и вредновање наставничких способности у оквиру система квалитета универзитета. 1 Приликом избора у умјетничко-наставна звања узима се у обзир и вредновање наставничких способности у оквиру система квалитета универзитета. 2 Резултати студентског вредновања се користе за редовно праћење и контролу квалитета наставног процеса, као дио опште политике у области осигурања квалитета високог образовања на Универзитету. Анкетирање студената у свим организационим јединицама Универзитета у Источном Сарајеву за зимски и љетни семестар академске 2017/18. године, имало је за циљ испитивање задовољства корисника у високом образовању студената, организацијом студијског програма који похађају, радом служби факултета и академија, извођењем свих појединачних предмета које су студенти слушали у зимском и љетном семестру академске 2017/18. године, као и педагошким радом свих наставника и сарадника ангажованих на предметима које су оцјењивали. Спроведено електронско анкетирање студената представља свеобухватно вредновање квалитета студијског програма, наставног процеса у цјелини, педагошког рада наставника и сарадника Универзитета у Источном Сарајеву од стране студената, које је јединствено организовано и засновано на истој методологији. 1 Народна скупштина Републике Српске (2010): Закон о високом образовању. Бања Лука. Објављен године у Службеном гласнику Републике Српске број 73, став (2) члан 77. стр Народна скупштина Републике Српске (2010): Закон о високом образовању. Бања Лука. Објављен године у Службеном гласнику Републике Српске број 73, став (2) члан 78. стр. 13

6 Опште информације о анкетирању и поступак анкетирања Анкетирање је спроведено у складу са универзитетским Правилником о студентском вредновању квалитета студија на свим организационим јединицама. Анкетом су били обухваћени редовни студенти основних студија првог и другог циклуса који по први пут уписују одређену годину студија, односно право на анкетирање имали су сви првоуписани студенти који су били унешени у студентску информациону базу података Универзитета. Постојало је искључиво право да се студентима који нису похађали наставу на појединим предметима не дозволи анкетирање или исто забрани за одређене предмете уз надзор (члан 1. став (9) и (10)). Студенти су у анкети оцјењивали организацију студија, рад појединих служби факултета и академија, све појединачне предмете које су слушали у зимском и љетном семестру академске 2017/18. године, као и све наставнике и сараднике ангажоване у настави на наведеним предметима. Коришћена је Ликертова скала са оцјенама од 1 до 5 за оцјењивање рада наставника, служби и организацију студија (1 - најлошија оцјена, 5 - најбоља оцјена), као и понуђене тврдње. Чланови Комисије за спровођење поступка анкетирања факултета и академија су обавезни у складу са Правилником о студентском вредновању квалитета студија презентовати извјештај свог факултета или академије, односно студијског програма на сједници Вијећа, након обављеног поступка анкетирања у циљу добијања повратних инфомација о квалитету обављеног поступка, и исти доставити Kанцеларији за осигурање квалитета. Искључива надлежност за унапређење квалитета наставног процеса и стања на факултету/ академији у складу са обављеном анкетом јесте на руководству факултета и академија, који у складу са резултатима (оцјенама и коментарима) требају предузети одговарајуће активности унапређења. 5

7 Одзив студената Максималан број учесника анкете, тј. студената унешених у базу података свих факултета и академија за зимски и љетни семестар академске 2017/18. године био је 5137, што је за 383 студента мање у односу на љетни семестар 2016/ Тачно прије 5 година, у љетном семестру 2012/13 максималан број учесника анкете је био 7.732, што је за 2,595 мање студената него данас, што је озбиљан показатељ смањења броја студената на Универзитету. Одзив студената за анкету спроведену за зимски и љетни семестар академске 2017/18 био је 7,77 % или 2.5 студената испитаника. Тренд укупног одзива студената Табела 1. Укупни приказ одзива студената на анкету с универзитетског нивоа Универзитет у Источном Сарајеву Академска година Семестар Максималан број учесника Број учесника Одзив [%] 2009/10 љетни ,12% 2010/11 з зимски ,26% 2010/11 љ љетни ,39% 2011/12 з зимски ,65% 2011/12 љ љетни ,08% 2012/13 з зимски ,6% 2012/13 љ љетни ,2% 2013/1 з зимски ,66% 2013/1 љ љетни ,36% 201/15 з зимски ,57% 201/15 љ љетни ,55% 2015/16 з зимски ,50% 2015/16 љ љетни ,19% 2016/17 з зимски ,18% 2016/17 љ љетни ,78% 2017/18 зљ З и Љ ,77% Максималан број учесника Број учесника Слика 1. Графички приказ односа могућег максималног броја учесника и броја анкетираних студената 6

8 60.00% 50.00% 6.6% 5.66% 8.57% 50.18% 8.50% 6.19% 5.78% 7.77% 0.00% 32.12% 36.08% 33.65% 0.2% 0.36% 0.55% 30.00% 25.26% 25.39% 20.00% 10.00% 0.00% Слика 2. Процентуални одзив студената у односу на могући максимални број учесника у анкети за зимски и љетни семестар академске 2017/18 Одзив студената по факултетима и академијама Слика 3. Приказ укупног броја учесника у анкети за зимски и љетни семестар академске 2017/18 по факултетима и академијама 7

9 80.00% 70.00% 59.82% 60.00% 56.31% 5.5% 50.00% 0.00% 30.00% 52.50% 8.73% 2.03% 2.66% 3.8% 32.35% 28.57% 67.19% 65.65% 59.6% 5.08% 60.55% 53.57% 16.78% 20.00% 10.00% 0.00% Слика. Процентуални приказ одзива студената у анкети за зимски и љетни семестар академске 2017/18 у односу на могући максимални број учесника по факултетима и академијама Максималан број учесника Број учесника Слика 5. Графички приказ односа могућег максималног броја учесника и броја анкетираних студената по факултетима и академијама 8

10 Резултати анкете Студији и службе Табела 2. Табеларни приказ просјечне оцјене студија и служби са универзитетског нивоа Просјечна оцјена студија и служби Академска година Семестар Максималан број учесника Број испитаника Проценат учешћа (%) Укупна просјечна оцјена 2010/11 з зимски % /11 љ љетни % /12 з зимски % /12 љ љетни % /13 з зимски % /13 љ љетни % /1 з зимски % /1 љ љетни % /15 з зимски % /15 љ љетни % /16 з зимски % /16 љ љетни % /17з зимски % /17љ љетни % /18 ЗиЉ % Слика 5. Графички приказ просјечне оцјене студија и служби са универзитетског нивоа 9

11 Слика 6. Графички приказ просјечне оцјене студија и служби по факултетима и академијама у анкети за зимски и љетни семестар академске 2017/18 Организација студија Табела 3. Табеларни приказ просјечне оцјене организације студија са универзитетског нивоа Организација студија Академска година Семестар Максималан број учесника Број испитаника Проценат учешћа (%) Укупна просјечна оцјена 2010/11 з зимски % /11 љ љетни % /12 з зимски % /12 љ љетни % /13 з зимски % /13 љ љетни % /1 з зимски % /1 љ љетни % /15 з зимски % /15 љ љетни % /16 з зимски % /16љ љетни % /17з зимски % /17љ љетни % /18 ЗиЉ %

12 Слика 7. Графички приказ просјечне оцјене организације студија са универзитетског нивоа Слика 8. Графички приказ просјечне оцјене организације студија по факултетима и академијама у анкети за зимски и љетни семестар 2017/18 11

13 Студентска служба Табела. Табеларни приказ просјечне оцјене студентских служби са универзитетског нивоа Студентска служба Академска година Семестар Максималан број учесника Број испитаника Проценат учешћа (%) Укупна просјечна оцјена 2010/11 з зимски % /11 љ љетни % /12 з зимски % /12 љ љетни % /13 з зимски % 2012/13 љ љетни % /1 з зимски % /1 љ љетни % /15 з зимски % /15 љ љетни % /16 з зимски % /16љ љетни % /17з зимски % /17љ љетни % /18 ЗиЉ % Слика 9. Графички приказ просјечне оцјене студентских служби са универзитетског нивоа 12

14 Слика 10. Графички приказ просјечне оцјене студентских служби по факултетима и академијама у анкети за зимски и љетни семестар 2017/18. године Библиотека Табела 5. Табеларни приказ просјечне оцјене библиотека са универзитетског нивоа Библиотека Академска година Семестар Максималан број учесника Број испитаника Проценат учешћа (%) Укупна просјечна оцјена 2010/11 з зимски % /11 љ љетни % /12 з зимски % /12 љ љетни % /13 з зимски % /13 љ љетни % /1 з зимски % /1 љ љетни % /15 з зимски % /15 љ љетни % /16 з зимски % /16љ љетни % /17з зимски % /17љ љетни % /18 ЗиЉ %.26 13

15 Слика 11. Графички приказ просјечне оцјене библиотека са универзитетског нивоа Слика 12. Графички приказ просјечне оцјене библиотека по факултетима и академијама у анкети за зимски и љетни семестар академске 2017/18 1

16 Остале административне службе Табела 6. Табеларни приказ просјечне оцјене осталих административних служби са универзитетског нивоа Остале административне службе Академска година Семестар Максималан број учесника Број испитаника Проценат учешћа (%) Укупна просјечна оцјена 2010/11 з зимски % /11 љ љетни % /12 з зимски % /12 љ љетни % /13 з зимски % /13 љ љетни % /1 з зимски % /1 љ љетни % /15 з зимски % /15 љ љетни % /16 з зимски % /16љ љетни % /17з зимски % /17љ љетни % /18 ЗиЉ % Слика 13. Графички приказ просјечне оцјене осталих административних служби са универзитетског нивоа 15

17 Слика 1. Графички приказ просјечне оцјене осталих административних служби по факултетима и академијама анкети за љетни семестар академске 2017/18 године 16

18 Наставни кадар Табела 7. Табеларни приказ просјечне оцјене наставног кадра са универзитетског нивоа Просјечна оцјена наставног кадра Академска година Семестар Максималан број учесника Број испитаника Проценат учешћа (%) Укупна просјечна оцјена 2009/10 љетни % /11 з зимски % /11 љ љетни %. 2011/12 з зимски % /12 љ љетни %. 2012/13 з зимски % /13 љ љетни % /1 з зимски % /1 љ љетни % /15 з зимски % /15 љ љетни % /16 з зимски % /16љ љетни % /17з зимски % /17љ љетни % /18 ЗиЉ % Слика 15. Графички приказ просјечне оцјене наставног кадра за љетни семестар 2016/17 са универзитетског нивоа 17

19 Слика 16. Графички приказ просјечне оцјене наставног кадра за зимски и љетни семестар академске 2017/18. године са универзитетског нивоа 18

20 Активности по спроведеном анкетирању 1. Извјештај о резултатима студентског вредновања организационе јединице одговорна Комисија за спровођење је обавезна доставити на прво наставно-научно односно наставноумјетничко вијеће организационе јединице након спроведеног поступка вредновања и извјештавања Сената. Садржај извјештаја описан је у Правилнику о студентском вредновању квалитета студија у члану 16. став Извјештај о резултатима студентског вредновања Универзитета Канцеларија за осигурање квалитета је дужна доставити Комитету за осигурање квалитета, а касније Сенату Универзитета у року од 0 дана од дана спроведеног вредновања на Универзитету (на свим организационим јединицама). 3. Мишљење о спроведеној студентској анкети од стране Канцеларије за осигурање квалитета: - Потребно је имати на уму да се путем ове анкете оцјењује задовољство нашег кључног корисника студента, што представља једну од кључних ствари у осигурању квалитета, тако да ми на Универзитету требамо чинити све што можемо да унаприједимо квалитет нашег рада како бисмо добили још задовољније студенте, а не повећан број исписаних студената који рапидно расте. - Јединствен смо Универзитет у региону и много шире, који слуша глас студената кроз ову анкету, али не унапређује ствари у оној мјери у којој је то могуће, међутим треба схватити да су декани и продекани ти који требају, односно који су најодговорнији да унаприједе квалитет своје организационе јединице у складу са реалним и објективним сугестијама студената, - Сенат предлаже превентивне и корективне мјере које требају да се презентују на Вијећима од стране предсједавајућег вијећа/ декана, а затим да се примјене. - Превентивне и корективне мјере предложене од стране Сената на факултетима саопштава декан појединачно и усмено запосленим радницима. - Евидентно је да су резултати студентске анкете из године у годину све бољи, на основу приказаних оцјена на универзитетском нивоу са све сегмента, дакле присутна је тенденција раста оцјена, међутим коментари студената су доста оштрији у појединим сегментима и за поједине наставнике. Жалбе и примједбе анкетираних студената већином се односе на кратко вријеме рада са студентима студентских служби и библиотека, недостатак адекватне литературе, честе измјене распореда предавања и испитних рокова, неажурност интернет страница факултета/академија, нередовно одржавање наставе или потпуно одсуство исте, недостатак читаоничког простора, застарјелост наставних садржаја, превише часова наставе, а мањак практичног рада. Студенти су имали замјерке на недостатак материјала за рад (глине, папира, линолеума и боје) и мањак просторија за вјежбање као и недостатак распореда за кориштење постојећих просторија. Генерално гледано, студенти су упутили критику на доступност отворене интернет мреже и застарјелост или недостатак информатичке опреме. - Анектирани студенти изнијели су и низ приједлога на основу којих би се унаприједио наставни процес на Универзитету, а најчешћи су: увођење додатних садржаја за студенте током студија ( доступност више програма међународне размјене, организовање кампова, радионица, дискусија и дебата), чешћи јавни састанци студената свих година са руководствима факултета, обогаћивање библиотечког фонда, увођење сервиса електронске пријаве испита на све организационе јединице. - Потребно је превентивно дјеловати на све службе, предмете и запослене који су оцјењени са оцјеном нижом од 3,0, поштујући репрезентативност узорка. Превенција је 19

21 неопходна због лоших резултата, подизања свијести наставног особља о оцјењивању њиховог рада од стране студената и унапређења квалитета извођења наставног процеса. - Корисничка имена и лозинке са којима студенти врше оцјењивања у анкети потребно је да буду сачувана до краја процеса анкетирања, након чега са истим тим лозинкама студенти могу да погледају резултате анкете! - Анкетом је уочено да је број првоуписаних студената који имају право на анкетирање драстично смањен. Поређење: у љетном семестру 2012/13 број првоуписаних студената који је имао право на анкетирање је био 7.732, а данас на крају љетног семестра 2017/18. тај број је 5.137, дакле за мањи. Мјера: 1. усвојити закључак да једини прави број студената на Универзитету треба да дође из информационог система гдје се води евиденција о сваком студенту понаособ, и првог и другог циклуса, као и трећег циклуса. Унаприједити информациони систем у овом правцу. 2. Побољшати маркетинг Универзитета у правцу активнијег јавног промовисања како би се привукао и већи број студената и квалитетнији будући студенти. - Поштујући добровољност студената који излазе на анкету, потребно је стимулисати студенте да још више излазе на анкету како би се могла остварити репрезентативност узорка (та табела о репрезентативности је јавно доступна на веб страници), јер уколико једног наставника, један предмет или неку службу, оцијени само 8 студената од укупно 00 њих на факултету или 0 на години студија онда се таква ситуација не може уопште узети у обзир као мјеродавна или репрезентативна. - Потребно је да се представници студената Вијећа факултета активније укључе у цијелу причу, те да на сједницама Вијећа траже да се њихови коментари и сугестије наведени у резултатима анкете испоштују и да се унаприједи квалитет у оној мјери у којој је то могуће. - Сугерисати менаџментима факултета и академија да пажљивије обрате пажњу на оцјене и коментаре студената за студентске службе и библиотеке јер су то службе са којима студенти највише долазе у контакт. - Свим наставницима и сарадницима одговорна лица по организационим јединицама могу подијелити корисничка имена и лозинке тек након завршетка испитног рока. 20

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са Број: 0601-514/3 Датум: 04.07.2014. На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број 0601-256/4 од 18.10.2006. године са изменама и допунама, Наставно-научно веће Природно-математичког

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: Љ.3.01 Страна 1 од 11 Детаљан садржај:

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

Akcioni plan

Akcioni plan УНИВЕРЗИТЕТ У KРAГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2016/2017. 2018/2019. Крагујевац, 2016. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

IzvestajLetnji

IzvestajLetnji Извештај о спроведеним анкетама за процену квалитета наставника, асистената и сарадника на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу - други семестар академске 2013/2014 године У летњем семестру академске

Више

Ово је проба

Ово је проба На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној 26.03.2014. године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja postupka evaluacije rada nastavnika i saradnika Poštovani,

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

Split,

Split, S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S KLASA: 003-08/17-03/0001 URBROJ: 2181-190-00-3-17-0024 Split, 14. studenoga 2017. PLAN AKTIVNOSTI RADA

Више

Microsoft Word Q11-099

Microsoft Word Q11-099 7. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2011, Neum, B&H, 01. - 04 juni 2011. INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE KAO PODRŠKA U EVALUACIJI KVALITETA NASTAVNOG PROCESA NA UNIVERZITETU

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2016/17, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2016/17, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за 1. Рад управе Факултета (декан, продекани) 1. 0 - непознато ми је 1379 45.66 % 2. 1 - незадовољавајуће 98 3.25 % 3. 2 88 2.91 % 4. 3 270 8.94 % 5. 4 502 16.62 % 6. 5 - одлично 683 22.62 % Средња вредност

Више

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12 САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ... 3 2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА... 3 3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА... 7 3.1 РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА... 10 3.1.1.Упоредни

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax:214 606, E mail: padekanat@pa.unsa.ba,pakademija@pa.unsa.ba I. OPĆE ODREDBE P R A V I L N I K O DIPLOMSKOM RADU Član 1. Ovaj Pravilnik

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке школе струковних студија у Новм Саду (у наставку Школа)

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u Beogradu broj 131/06) Komisija za obezbedjenje i unapredjenje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Кључни показатељи стања 2017 АЛУ ТРЕБИЊЕ Садржај 1. Институционална одрживост Људски ресурси Образовање Истраживање и умјетнос

Кључни показатељи стања 2017 АЛУ ТРЕБИЊЕ Садржај 1. Институционална одрживост Људски ресурси Образовање Истраживање и умјетнос АЛУ ТРЕБИЊЕ Садржај 1. Институционална одрживост... 2 2. Људски ресурси... 3 3. Образовање... 4 4. Истраживање и умјетност... 5 5. Библиотечки ресурси... 6 6. Инфраструктура... 7 1 Бр. 1 Кључни показатељи

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2017-2020. Београд, 2018. 1 На основу чланова 172-175. Статута Учитељског факултета Универзитета у Београду, а у складу са Правилником о стандардима

Више

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа

ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућа ДАНИ ПРАКСЕ BANJA LUKA COLLEGE -A - АНКЕТА - - резултати за годину - Висока школа Banja Luka College организује Дане праксе догађај који омогућава студентима да се упознају са радом успјешних компанија

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti

Pravilnik o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У НАСТАВНО-НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКО ВИЈЕЋЕ ФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ УМЈЕТНОСТИ

Више

ANALIZA STANJA VISOKOG OBRAZOVANJA I MJERLJIVI CILJEVI ZA OSIGURANJE KVALITETA BOLONJSKOG PROCESA ULOGA STUDENATA U IMPLEMENTACIJI BOLONJSKOG PROCESA

ANALIZA STANJA VISOKOG OBRAZOVANJA I MJERLJIVI CILJEVI ZA OSIGURANJE KVALITETA BOLONJSKOG PROCESA ULOGA STUDENATA U IMPLEMENTACIJI BOLONJSKOG PROCESA ANALIZA STANJA VISOKOG OBRAZOVANJA I MJERLJIVI CILJEVI ZA OSIGURANJE KVALITETA BOLONJSKOG PROCESA ULOGA STUDENATA U IMPLEMENTACIJI BOLONJSKOG PROCESA NA UNIVERZITETU U BIHAĆU 1 Fadil Islamović, 2 Dženana

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

КОМУНИКАТИВНУ СТРАТЕГИЈУ НЕЗАВИСНОГ УНИВЕРЗИТЕТА БАЊА ЛУКА 1

КОМУНИКАТИВНУ СТРАТЕГИЈУ НЕЗАВИСНОГ УНИВЕРЗИТЕТА БАЊА ЛУКА 1 КОМУНИКАТИВНУ СТРАТЕГИЈУ НЕЗАВИСНОГ УНИВЕРЗИТЕТА БАЊА ЛУКА 1 На основу члана 12. Статута Независног универзитета Бања Лука, а у вези са Станд ардима и смјерницама за осигурање квалитета у високом образовању

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2017/2018 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2017/2018 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација

Више

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2018/2019 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2018/2019 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016)

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН У ЗРЕЊАНИНУ 23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб Број: Датум: На основу члана члана 15. став 1, члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc УКУПНА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА Извештај је систематичан, целовит са препознатљивом вертикалом главног циља, при чему су инкорпорирани сви стандарди за самовредновање и оцењивање високошколске установе

Више

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102;   Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43 Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; www.apeiron-uni.eu; Studentska služba: Tel: +387 (0) 51 430 890; 430 892; 430 893; 430 894; 247 983; 247 984; 247 940;

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta…

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta… УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАЉЕВО Краљево, Доситејeва 19 Прилог 6. ПРОЦЕДУРА САМОВРЕДНОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА МФК Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Бр. Изв_СиОК-01/08

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

Microsoft Word - 00 Uvod_samovrednovanje.doc

Microsoft Word - 00 Uvod_samovrednovanje.doc УВОД звештај о самовредновању Универзитета Привредна академија у Новом за Ипериод од 2010-2013 израђен је у складу са Законом о високом образовању: Обезбеђивање квалитета високошколске установе (Члан 15.)

Више

Pravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja

Pravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О ВРЕДНОВАЊУ СТУДЕНТСКОГ ВОЛОНТИРАЊА Бања Лука, 30.06.2011. године На основу члана 38. став (1) под е) Закона о високом образовању ( Службени

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануа

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануа ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 2013./14. Београд Јануар 2014. 1 Општи подаци У циљу самовредновања институције

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Мотори Број кандидата који се

Више

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Проф

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Проф ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Профил предмета: научно-стручни Број бодова(еспб): 8 Трајање

Више

SADRŽAJ

SADRŽAJ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ 2017-2021 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ Визија обезбеђења квалитета Универзитета Сингидунум Полазећи од савремених

Више

Microsoft Word - Izvestaj o studentskom vrednovanju rada fakulteta.doc

Microsoft Word - Izvestaj o studentskom vrednovanju rada fakulteta.doc ИЗВЕШТАЈ о студентском вредновању Правног факултета Приштина - Косовска Митровица јун 2008. год. Косовска Митровица, 25.06.2008. год. 1 Садржај 1. Циљ студентског вредновања Правног факултета Приштина-Косовска

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и П Р Е Д Л О Г На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 13/01), ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном

ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД 14 1. Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 14 Мисија и визија

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ИЗБОРА И БРОЈУ ЧЛАНОВА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА И ИЗБОРУ СТУДЕНАТА У НАСТАВНО-НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКО ВИЈЕЋЕФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ И СЕНАТ ВИСОКЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Microsoft Word - 01 Standard.doc

Microsoft Word - 01 Standard.doc II САМОВРЕДНОВАЊЕ ПРОЦЕСА И СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ КВАЛИТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ Станрд 1: Стратегија обезбеђења Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења, која је доступна јавности. А)

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

На основу члана 14. Статута Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Електротехничког факултета Универзитета у Бањ

На основу члана 14. Статута Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Електротехничког факултета Универзитета у Бањ На основу члана 14. Статута Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци на 24. сједници одржаној 24. 1. 2019. године

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod Evaluacijska anketa nastavnika i nastavnih predmeta provedena je putem interneta.

Више

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ РАДИОНИЦАМА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Агенција за безбједност

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ РАДИОНИЦАМА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Агенција за безбједност ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ РАДИОНИЦАМА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске уз подршку UNDP-a, а на

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU I TEMPUS PROJEKT “Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog B

UNIVERZITET U SARAJEVU I TEMPUS PROJEKT  “Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju zasnovanu na znanju u zemljama Zapadnog B Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju Fuada Muslić, prof. Mr. Alma Zolota 7. međunarodna konferencija BAM 2013, Sarajevo, NUB BiH, 18. 10. 2013. Učesnici projekta EU: koordinator

Више

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a u skladu sa članom

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2015./2016. Naziv sastavnice: Fakultet elektrotehnike i računarstva Naziv nadležnog povjerenstva

Више