Број Службени лист општине Нова Ц уња 147 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 2! ^ : ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња године Број: 6 РЕПУБЛИ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Број Службени лист општине Нова Ц уња 147 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 2! ^ : ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња године Број: 6 РЕПУБЛИ"

Транскрипт

1 Број Службени лист општине Нова Ц уња 147 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 2! ^ : ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња године Број: 6 РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА ЦРЊА -Скупштина општине- Број: П-Об-5/ Дана: године Нова Црња 34.На основу чл. 36. ст. 3. и чл. 38. ст. 2. Закона о јавним предузећима ( Сл. Гласник РС", бр. 15/2016), Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа ( Службени гласник РС", бр. 65/16) и Статута општине Нова Црња ( Сл. лист Општине Нова Црња", бр. 09/2008, 16/2012 и 16/2015) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор Директора Јавног комуналног предузећа 8. Август" Српска Црња ( Сл, лист општине Нова Црња" бр. 4/17 ), СО Нова Црња објављује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 8. АВГУСГ' СРПСКА ЦРЊА Подаци 0 Јавном комуналном предузећу: ЈКП 8. Август" Српска Црња, улица Партизанска број ББ, Матични број: , ПИБ: Предузеће обавља комуналну делатност снабдевања корисника водом за пиће, сакупљања и одвођења отпадних вода, управљања комуналним отпадом, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, погребне и пратеће услуге, груби грађевински радови и специфични радови нискоградње, управљања пијацама, одржавања путева и улица, одржавања чистоће на јавним зеленим површинама, превоз путника у градском и приградском саобраћају, димничарске услуге, као и других комуналних услуга на територији општине Нова Црња. Претежна делатност предузећа је: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Радно место и послови: Директор ЈКП 8. Август" Српска Црња на период од 4 (четири) године. Директор Јавног комуналног предузећа 8. Август" Српска Црња, представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа, за реализацију одлука и других аката Скупштине општине, Општинског већа и председника Општине, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног програма инвестиција из средстава буџета општине (субвенције, гаранције или коришћење других средстава), извршава одлуке Надзорног одбора, бира Извршне директоре, бира представнике јавног предузећа у Скупштини друштва

2 Број Службени лист општине Нова Ц уња 148 капитала чији је једини власник Јавно предузеће, по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине, закључује уговоре 0 раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акг о систематизацији, предлаже Надзорном одбору доношење аката о исплати стимулације извршним директорима, предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, Колективним уговором и Статутом предузећа, доноси план набавки за текућу годину, доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује Закон 0 јавним набавкама, врши друге послове одређене Законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа. Место рада: Српска Црња, улица Партизанска број ББ. За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове: 1. Да је пунолетан и пословно способан; 2. Да је држављанин Републике Србије; 3. Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 4. Да има најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 3.; 5. Да има најмање 3 (три) године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа; 6. Да познаје област Корпоративног управљања; 7. Да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 8. Да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 9. Да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци; 10. Да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела и то: Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; Обавезно психијатријско лечење на слободи; Обавезно лечење наркомана; Обавезно лечење алкохоличара; Забрана вршења позива, делатности и дужности. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на Јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа ( Службени гласник РС", бр. 65/16). Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања овог Јавног конкурса у Службеном гласнику Републике Србије". Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавног комуналног предузећа 8. Август" Српска Црња чији је оснивач општина Нова Црња препорученом пошиљком, путем поште или лично преко Писарнице у запечаћеној коверти на адресу: Општина Нова Црња, улица Ј.Н.А. број 110, Нова Црња са назнаком: Пријава на јавни конкурсза именовање лиоектооа Јавног комуналног поелузећа 8. Авгусг" Сопска Црња - НЕОТВАРАЈ"

3 Број Службени лист општине Нова Ц уња 149 Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу: Пријава на јавни конкурс садржи: - Име и презиме кандидата; - Датум и место рођења; - Адресу становања; - Број телефона; - Адресу електронске поште тајћ\ - Податке о образовању; - Податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања. Докази који се прилажу уз пријаву: Извод из Матичне књиге рођених ; Уверење о пословној способности ; Уверење о држављанству, не старије од 6 (шест) месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у Сл. Гласнику РС"; Диплома 0 стручној спреми; Исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова); Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање 3 (три) године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа); Оверена Изјава кандидата дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци; Уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; - обавезно психијатријско лечење на слободи; - обавезно лечење наркомана; - обавезно лечење алкохоличара; - забрана вршења позива, делатности и дужности не старија од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног конкурса у Службеном Гласнику РС"; Стручна оспособљеност и познавање корпоративног управљања може се проверити усменим разговором или писаном провером. Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној копији код надлежног органа. Општинска управа општине Нова Црња, поднете неотворене пријаве доставља Комисији за спровођење конкурса за избор директора ЈКП 8. Август" Српска Црња, у року од 3 (три) дана од дана истека рока за достављање пријава, на разматрање и даље поступање. Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног комуналног предузећа 8. Август" Српска Црња чији је оснивач општина Нова Црња, одбациће Закључком против ког није допуштена посебна Жалба.

4 Број Службени лист општине Нова Ц уња 150 Јавном Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Невенка Миланков члан Комисије, тел: 023/ сваког радног дана у временском периоду од 08:00-13:0011. У складу са чл. 39. Закона о јавним предузећима Јавни конкурс се оглашава у Службеном гласнику Републике Србије", Службеном листу Општине Нова Црња", у дневном листу Дневник", као и на званичној интернет презентацији Општине Нова Црња: Бопоуасгпја. огд. Г5 Председник СО Даница Стричевић РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА ЦРЊА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број:1-06-8/17-11 Дана: године НОВА ЦРЊА 35.На основу члана 38. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/09 и 99/11), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. гласник РС", бр. 8/12 и 94/13) и члана 61. Статута општине Нова Црња ( Службени лист општине Нова Црња број 9/2008, 16/2012, 16/15), Општинско веће општине Нова Црња, на седници одржаној дана године, доноси: ПРАВИЛНИК О РАСНОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИПАНСИРАЊЕ НРОГРАМА/НРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ДРУГИХ ОРГАННЗАЦНЈА ЦНВНЛНОГ ДРУШТВА Члан 1. Овим Правилником уређује се начин, поступак и критеријуми остваривања права на расподелу средстава распоређених Одлуком о буџету општине Нова Црња, за програмске активности и пројекте удружења и других организација цивилног друштва(у даљем тексту: корисници средстава). Члан 2. Право учешћа у расподели средстава из члана 1. овог Правилника, имају корисници средстава који су регистровани на територији општине Нова Црња, с тим да све програме/пројекте морају реализовати на територији општине Нова Црња или ван територије општине Нова Црња, а да својим активностима представљају општину Нова Црња. Члан 3. Висина средстава за реализацију програма/пројеката корисника средстава утврђује се Одлуком о буцету општине Нова Црња и финансијским плановима за извршавање буцета за текућу годину. Члан 4. Средства за програме/пројекте корисницима средстава распоређују се путем Јавног конкурса за расподелу средстава за финансирање програма/пројеката удружења и других организација цивилног друштва(у даљем тексту: Конкурс). Конкурс расписује Председник општине након усвајања Одлуке о буцету општине Нова Црња за текућу годину, у складу са приоритетима општине и овим Правилником, а поступак спровођења Конкурса спроводи Комисија за спровођење поступка доделе средстава удружењима и осталим организацијама цивилног друштва из буцета општине. Члан 5. Једно удружење и друга организација цивилног друштва може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на јавном Конкурсу у току једне буцетске године.

5 Број Службени лист општине Нова Ц уња 151 Висина средстава која додељује Општина Нова Црња на име финансирања појединачног програма/пројеката удружења, савеза и других асоцијација утврђује се јавним конкурсом у складу са Одлуком о буџету Општине Нова Црња. Члан 6. Средства за програмске активности и пројекте могу се распоредити корисницима средстава за реализацију програма/пројеката из следећих области: активности које се односе најачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора; подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др): развој локалне заједнице; екологије, заштите животне средине и здравља грађана; афирмисања људских и мањинских права; програма за образовање; програма за омладину; програма за стара лица; афирмисања демократизације локалне средине; развоја цивилног друштва; социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.); културне баштине, неговања историјских тековина; волонтерства; заштите бораца ратних вој них и цивилних инвалида; заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности; активности пензионерских организација; неформалног образовања; афирмисања женских права; за развој јавног информисања и других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Нова Црња и афирмацији грађанског активизма. Текст конкурса садржи: Члан критеријуме које удружење предлагач програма/пројекта треба да испуни; 2. износ средстава за планиран за финансирање програма/пројекта удружења; 3. рок за реализацију програма/пројекта; 4. обавезна конкурсна документација коју треба доставити; 5. начин пријављивања на конкурс; 6. документа која је потребно приложити уз пријаву; 7. место и рок за достављање пријаве на конкурс и одлучивање о додели средстава удружењима. Конкурс за доделу средстава за финансирање програма/пројеката удружења и других организација цивилног друштва објављује се на огласној табли општине и на званичној интернет презентацији општине Нова Црња \у\у\у.50п0уастја.г5. Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања. Члан 8. Удружење и друга организација цивилног друштва подноси пријаву на конкурс која подразумева подношење конкурсне документациј е у предвиђеном року Комисији. Конкурсна документација садржи: Нријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буцет пројекта); Фотокопију извода статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује, оверену од стране удружења;

6 Број Службени лист општине Нова Ц уња 152 Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин. Члан 9. Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци. Пријава се предаје на писарницу општинске управе или шаље поштом на доле назначену адресу: ОПШТИНА НОВА ЦРЊА Комисији за спровођење поступка доделе средстава удружењима и другим организацијама цивилног друштва. - Конкурс за доделу средстава удружењима и другим организацијама цивилног друштва- Ј.Н.А. 110, НоваЦрња. Члан 10. Предложени програм/пројекат треба да, у погледу квалитета и садржине, испуњава следеће критеријуме који се бодују са највише 100 поена и да се, по правилу реализује у текућој години. - Законитост и ефикасност коришћења средстава која се огледа у провери да ли су раније коришћена буцетска средства за финансирање активности организације и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе ноена; - Одрживост ранијих програма/пројеката ноена; - Капацитет носиоца пројекта/програма, предложене квалификације и референце пројектног тима усклађене са предложеним циљевима, резултатима и активностима пројекта ноена; - Носилац пројекта има обезбеђено адекватно партнерство ноена; - Релевантност програма/пројекта за остваривање јавног интереса дефинисаног конкурсом ноена; - Усклађеност планираних активности с циљевима и очекиваним резултатима и циљном групом ноена; - Разрађеност и изводљивост плана реализације програма/пројекта ноена; - Остваривост планираних резултата и мерљивост индикатора ноена; - Развојна, институционална и финансијска одрживост пројекта ноена; - Значај промене која се очекује након примене програма/пројекта- 0-5 ноена; - Економска оправданост предлога буцета у односу на циљ и пројектне активности ноена; - Прецизно и детаљно приказан наративни буцет пројекта који објашњава усклађеност предвиђеног трошка са програмским/пројектним активностима ноена; - Промоција, то јест публицитет који се огледа у начину информисања циљне групе и шире јавности о програму/пројекту ноена. Програми/пројекти који, у складу са наведеним критеријумима, добију мање од 51 бод неће се наћи на листи вредновања пријава удружења, савеза и других асоцијација. Приликом планирања програма/пројекта и израде буцета водити рачуна да људски ресурси буду максимално до 20% вредности програма/прој екта. Члан 11. Трошкови морају бити стварни, оправдани и у непосредној вези са циљевима удружења. Члан 12. Комисију из члана 4. овог Правилника именује Председник општине посебним решењем. Мандат комисије траје четири године.

7 Број Службени лист општине Нова Ц уња 153 Комисија има председника и четири члана, одлуке доноси на седницама већином гласова присутних чланова. Седницу Комисије сазива и њеним радом руководи председник Комисије. Седница Комисије може се одржати ако је присутна већина од укупног броја чланова Комисије. Административне и стручне послове за потребе Комисије обавља Одељење за општу управу, заједничке послове и јавне службе и Одељење за финансије и буџет. Члан 13. Поступак по Конкурсу спроводи Комисија која разматра поднете пријаве и врши бодовање сваког програма/пројекта према критеријумима наведеним у члану 10. овог Правилника. Неблаговремене, непотпуне, и неисправне пријаве Комисија неће узимати у разматрање, и исте ће бити одбијене. Неблаговременим ће се сматрати оне пријаве које стигну у писарницу општинске управе општине Нова Црња након наведеног рока, без обзира на начин на који су достављене. Непотпуним ће се сматрати оне пријаве које не садрже сву документацију прописану конкурсом. Неисправним ће се сматрати оне пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу или су поднете од стране неовлашћених лица, које су поднете у отвореној коверти и које су ручно писане. Неисправним ће се сматрати и следеће пријаве: уколико један учесник достави више од једне пријаве Комисија их неће узети у разматрање и исте ће бити одбијене. Члан 14. О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник и саставља листу вредновања и рангирања пријава удружења и других организација цивилног друштва на јавни конкурс у року који не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Листа из става 1. овог члана објављује се на огласној табли и интернет страници општине Нова Црња и учесници јавног конкурса имају право приговора у року од три дана од дана објављивања листе. Одлуку о приговору учесника јавног конкурса на листу из става 1. овог члана доноси Комисија у року од 8 дана од дана његовог пријема. Комисија сачињава предлог Одлуке о избору пројеката за доделу средстава за програмске активности и пројекте удружења и других организација цивилног друштва који се финансирају односно суфинансирају из буцета општине Нова Црња и записник и предлог Одлуке исте доставља Председнику општине Нова Црња најдуже у року од 3 дана од дана сачињавања предлога Одлуке. Члан 15. Председник општине на основу предлога Одлуке Комисије, доноси Одлуку о избору програма/пројекта удружења и других организација цивилног друштва који се финансирају из буцета општине Нова Црња у року од 15 дана од дана пријема предлога Одлуке од стране Комисије. Одлука садржи износ, намену и начин преноса средстава удружењима и другим организацијама цивилног друштва. Одлука из става 1. овог члана је коначна. Одлука се објављује на огласној табли и интернет страници општине. Члан 16. По објављивању Одлуке о избору програма/пројекта удружења и других оганизација цивилног друштва, Председник општине закључиће са корисником средстава уговор о финансирању програма/пројекта из буцета општине Нова Црња.

8 Број Службени лист општине Нова Ц уња 154 Уколико се подносилац одобреног програма/пројекта не одазове позиву за закључивање уговора у року од 30 дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма/пројекта. Члан 17. Уговором о финансирању програма/пројекта из буџета општине Нова Црња уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма/пројекта, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе - предмета програма услове за раскид уговора, начин решавања спорова. Члан 18. Комисија има право да врши мониторинг током трајања програма/пројекта за који су одобрена средства и закључен уговор. Члан 19 Корисници средстава из овог Правилника дужни су да доставе извештај Комисији о утрошку одобрених средстава, односно реализацији одобрених програма/пројекта у року од 30 дана по завршетку програма/пројекта а најкасније до 15. јануара наредне године. Извештај о реализацији пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва подноси се на обрасцу који је саставни део конкурсне документације. Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе или поштом. Уколико су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници средстава су дужни да врате уплаћена средства са каматом у складу са законом. Уколико се извештаји не доставе ни у року од 5 дана од пријема обавештења да је рок за доставу извештаја истекао, сматраће се да су средства ненаменски утрошена. Удружењима и другим организацијама цивилног друштва, која ненаменски утроше пренета средства неће бити додељена средства у наредној години, односно неће бити разматрано њихово учешће на конкурсу. Члан 20 Извештај о реализованим пројектима и програмима удружења и других организација цивилног друштва, који су финансирани из буцета Општине путем конкурса Комисија доставља Општинском већу до 31. марта текуће године за претходну годину на разматрање. Општинско веће, по достављању извештаја Комисије, одлучује о покретању поступка за повраћај средстава оног корисника средстава који је ненаменски утрошио пренета средства. Члан 21. Надзор над извршавањем уговором утврђених послова врши Одељење за финансије и буцет и Комисија из члана 4.овог Правилника. Члан 22. Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о расподели средстава за финансирање програма/пројеката удружења и других организација цивилног друштва ( Службени лист Општине Нова Црња, бр. 1/16). Члан 23. Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу општине Нова Црња. Председннк Онштннског већа Пера Мнланков

9 Број Службени лист општине Нова Ц уња 155 Садржај... Страна СКУПШТИНЛ ОНШТИНЕ 34Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа "б.август" Српска Црња ОНШТИНСКО ВЕЋЕ 35.Правилник о расподели средстава за финансирање програма/пројеката удружења и других организација цивилног друштва Службени лист општине Нова Црња издаје и штампа орган управе општине Нова Црња, Нова ЦрњаЈНА број 110. Главни и одговорни уредник: Светлана Ђого Телефон број: Жиро рачун број ; /евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/. Службени лист општине Нова Црња излази по потреби

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКЕ

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

Службени лист Општине Сремски Карловци, 12/2017

Службени лист Општине Сремски Карловци,  12/2017 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Година и број: 44/2019 15. јул 2019. године Сремски Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 37. став 2. и члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ И РЕАЛИЗОВАТИ У 2018. ГОДИНИ Б е о г р

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА

Више

На основу чл. 38. став 5. Закона о удружењима ( Сл.гласник РС бр 51/2009 и 99/2011- др.закон), Уредбе o средствима за подстицање програма или недостај

На основу чл. 38. став 5. Закона о удружењима ( Сл.гласник РС бр 51/2009 и 99/2011- др.закон), Уредбе o средствима за подстицање програма или недостај На основу чл. 38. став 5. Закона о удружењима ( Сл.гласник РС бр 51/2009 и 99/2011- др.закон), Уредбе o средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног

Више

П Р А В И Л Н И К о додели средстава за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области унапређења безбедности саобраћаја I.

П Р А В И Л Н И К о додели средстава за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области унапређења безбедности саобраћаја I. П Р А В И Л Н И К о додели средстава за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области унапређења безбедности саобраћаја I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим правилником

Више

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI 11000 Beograd тел.011/715-7463 факс: 011/33-76-097 е-mail: sport@beograd.gov.rs w w w. b e o g r a d. r s

Више

Година LIV Број 1/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ( Службени гласник Републ

Година LIV Број 1/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ( Службени гласник Републ Година LIV Број 1/2018 1 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ( Службени гласник Републике Србије, број 51/2009 и 99/2011 - др. закон), члана

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Sluzbeni-list-BGD-033.indd

Sluzbeni-list-BGD-033.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 33 16. мај 2019. године Цена 265 динара 2019. године, на основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16)

Више

Sluzbeni-list-BGD-007.indd

Sluzbeni-list-BGD-007.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 7 26. јануар 2018. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 22. јануара 2018. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла ОПШТИНЕ 23.01.2018. године ГОДИНА 2018. БРОЈ 2 На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту,,службени гласник РС број 10/2016), члана 31.Правилника о о одобравању и финансирању програма којима

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/2019 17.6.2019. године Датум оглашавања: 18.6.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 3.7.2019. године Градска

Више

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифес

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифес На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за

Више

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР Број 12 30.06.2017 Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња 30.06.2017. године Број: 12 -Скупш тина општине- БРОЈ:11-О6-19/17-1 лист непокретности бр.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2017. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ

Више

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члан 4, 5 и 6 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2016. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XXXIX Годишња претплата Број 3 Бач, 23. јануар године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНС

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XXXIX Годишња претплата Број 3 Бач, 23. јануар године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНС СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XXXIX Годишња претплата Број 3 Бач, 23. јануар 2014. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 4. ОДЛУКА о образовању Савета за

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члана 4-6 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња године Број: 14 Р е п

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња године Број: 14 Р е п Број 14 26.07.2018 Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња 26.07.2018. године Број: 14 Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Нова Црња Општинска

Више

Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po osnovnim namenama utvr|uju se po slede}em

Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po osnovnim namenama utvr|uju se po slede}em СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ Година XXXIX- Број 6 Ћићевац, 19.3.2019. године Примерак 100,00 дин. Годишња претплата 2.000,00 дин. АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛАП 1. На основу

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената

Више

На основу члана 36

На основу члана 36 На основу члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Кикинда ( Сл. лист општине Кикинда, број 28/09 и 10/10) и Програмa коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

На основу члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/14, 58/15 и 12/16 аутентично т

На основу члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/14, 58/15 и 12/16 аутентично т На основу члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/14, 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list 1.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list 1.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година LI 23. јануар 2019. г., Бачка Топола LI. évfolyam 1. Szám Topolya, 2019. január 23. Број 1. 23.01.2019. СТРАНА 1. OLDAL 2019.01.23.

Више

Sl-38.indd

Sl-38.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 38, 24. јун 2016. примерак 40,00 динара Градско веће 331 На основу члана 5. став 1. Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 45 86;

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце БЕПГРАД, НПВЕМБАР 2012.год. На

Више

Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ К

Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ К Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Број 16 Година 52 Издаје Служба Скупштине општине

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Microsoft Word - konkurs docx

Microsoft Word - konkurs docx Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд" Панчевачки пут 39 Београд На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13), члана 8. став

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр.83/14, 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), Решења Комисије за контр

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр.83/14, 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), Решења Комисије за контр На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр.83/14, 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00055/2019-01, од 28.

Више

Microsoft Word - 14-sl doc

Microsoft Word - 14-sl doc 330 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Година XLVII Србобран, 24.12.2014. Брoj: 21 Излази по потреби 186. На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије, број: 54/2009,

Више

2.??????????? ??????

2.??????????? ?????? ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 1. Правни основ за доношење одлуке Скупштина је надлежна да усваја буџет Општине којим се одређују новчана средства за финансирање рада удружења. Из ове надлежности, Скупштина има право да

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Microsoft Word - Smernice za podnosioce programa osi - Nis.doc

Microsoft Word - Smernice za podnosioce programa osi - Nis.doc СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРОГРАМА - ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА У ОПШТИНИ ЧЕЛИНАЦ ПРЕДЛАГАЧ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПРИПРЕМA: Одјељење за финансије,

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 16.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 16.doc TISKOVINA POŠTARINA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA SLUŽBENI LIST GRADA SUBOTICE BROJ: 16 GODINA: XLVI DANA:27. maj 2010. CENA: 87,00 DIN. Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 10) Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

Модел I

Модел  I На основу члана 74.Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 16/13- пречишћен текст) Комисија за прописе, на седници одржаној 02. 12. 2016. године, утврдила је пречишћен текст Одлуке о усаглашавању

Више

Microsoft Word - Broj 7.doc

Microsoft Word - Broj 7.doc На основу члана 2. став 1. тачка 8. Одлуке о Градском већу Града Зајечара ( Сл. лист Града Зајечара, бр. 29/13, 31/13 и 51/14), Градско веће Града Зајечара, на седници одржаној 04.02.2015. године, донело

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 11. ВРБАС 17. ЈУЛ ГОДИНА LII 86. На основу члана 13. став 1.,члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 8. За

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 11. ВРБАС 17. ЈУЛ ГОДИНА LII 86. На основу члана 13. став 1.,члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 8. За СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 11. ВРБАС 17. ЈУЛ 2018. ГОДИНА LII 86. На основу члана 13. став 1.,члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС,број 129/2007,

Више

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/0

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske, br. 118/0 Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

Број Службени лист општине Нова Црња 340 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња године Број: 13 РЕПУБЛИКА СРБ

Број Службени лист општине Нова Црња 340 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња године Број: 13 РЕПУБЛИКА СРБ Број 13 04.07.2017 Службени лист општине Нова Црња 340 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња 04.07.2017. године Број: 13 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА ЦРЊА

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 17. Кнић, 13.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 13. 10. 2017.

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март 2019.

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ДОДЕЛУ БРОЈА КРОВНЕ

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Javni konkurs privrednici 2019

Javni konkurs privrednici 2019 На основу става II Решења Председника општине Лапово бр. 020-57/19-II-04 од 25.02.2019.године и Одлуке о буџету општине Лапово за 2019.годину ( Сл.гласник општине Лапово бр.16/18), Комисија за припрему

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 2/ На основу члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени л

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 2/ На основу члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка (Службени л SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 2/2014 7 На основу члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 пречишћен

Више

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА П Р А В И Л Н И К о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и с

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА П Р А В И Л Н И К о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и с АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА П Р А В И Л Н И К о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средсњих предузећа и предузетништва Бијељина, април

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

На основу члана 6.Став 4.Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС,број 18/10 и 55/13,27/18 др, закон и 10/19), члана 8. Става

На основу члана 6.Став 4.Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС,број 18/10 и 55/13,27/18 др, закон и 10/19), члана 8. Става На основу члана 6.Став 4.Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС,број 18/10 и 55/13,27/18 др, закон и 10/19), члана 8. Става 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више