Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD GODINE svibnja 2018.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD GODINE svibnja 2018."

Транскрипт

1 Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD GODINE svibnja 2018.

2 U pripremi prijedloga strategije sudjelovali su: 1. Dr. sc. Milorad Nikitović, prof. v.š., dekan, 2. Dr.sc. Darija Pešut, pred., prodekanica za nastavu, 3. Mr.sc. Mihael Buković, pred., prodekan za razvoj i gospodarstvo, 4. Mr. sc. Milan Davidović, pred., predstavnik za kvalitetu, 5. Dalibor Bužić, pred., voditelj Preddiplomskog stručnog studija IT, 6. Dr.sc. Vladimir Krstić, prof.v.š., voditelj Specijalističkog diplomskog stručnog studija,mr.sc. Ivan Britvić, pred., voditelj Katedre za programiranje, 7. Koča Vrančić, pred., vositelj Katedre za računalne sustave i mreže, 8. Ana Mandić, voditeljica Studentske referade i 9. Mihal Jacić, predstavnik studenata u Povjerenstvu za upravljanje kvalitetom VSITE Poslovna tajna - Povjerljivo

3 1. UVOD Strategija razvoja Visoke škole za informacijske tehnologije (dalje: VSITE) za razdoblje od do godine (dalje: Strategija) utvrđuje strateške ciljeve i smjer daljeg razvoja VSITE-a kao privatnog visokog učilišta koje: - angažira nastavnike s vrhunskim znanjem i bogatim stručnim iskustvom, - prenosi znanja o novim informacijskim tehnologijama, - stvara novu dodanu vrijednost za svoje studente i gospodarstvo, - uključuje redovite, izvanredne i diplomirane studente u projekte, - poboljšava postojeće i uvodi nove studijske programe u skladu s potrebama tržišta rada te dionika i misijom Visoke škole, - stalno unaprjeđuje nastavni proces i podršku studentima, - jača institucijske kapacitete i svoju društvenu ulogu i - uspješno se prilagođava promjenama u svom okruženju koje oblikuju nove informacijske tehnologije, gospodarske i političke prilike, Europski prostor visokog obrazovanja te Hrvatski i Europski kvalifikacijski okvir. Strategija je utvrđena na temelju analize razvoja VSITE-a u razdoblju od godine (Prilog 1) i prepoznatog konteksta organizacije (Prilog 2) te je usmjerena na zadovoljavanje potreba i očekivanja studenata, nastavnika, poslodavaca i drugih dionika Visoke škole. Strategija utvrđuje strateško usmjerenje VSITE-a (t. 2.) koje počiva na temeljnim vrijednostima VSITE-a (t, 2.1.) i usmjereno je prema viziji VSITE-a kao modernog privatnog visokog učilišta (t. 2.2) koje ostvaruje svoju misiju kroz čvrsto povezivanje s gospodarstvom i jačanje svoje društvene uloge uz dinamiku koju određuje realizacija brojnih kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih (strateških) ciljeva kvalitete (t. 2.3). Ciljevi kvalitete određeni su na temelju SWOT analize (Prilog 3) i analize internih i eksternih čimbenika koji utječu na strateški položaj i dostignutu razinu kvalitete visokog učilišta koja se ocjenjuje s obzirom na ostvarivanje Standarda i smjernica osiguravanja kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG ) u sljedećim područjima djelovanja: I. Interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokog učilišta (ESG 1.1, ESG 1.7. i ESG 1.8.), II. Studijski programi (ESG 1.2, i ESG 1.9), III. Nastavni proces i podrška studentima (ESG 1.3, ESG 1.4. i ESG 1.6.), IV. Nastavnički i institucijski kapaciteti (ESG 1.5. i ESG 1.6.) i V. Stručna i znanstvena djelatnost. Sastavni dio ove strategije je Politika razvoja stručne i znanstvene djelatnosti VSITE-a (Prilog 4) i Strategija internacionalizacije VSITE-a (Prilog 5). Srednjoročni i godišnji ciljevi kvalitete i zadaci u ostvarivanju Strategije utvrđeni su u Akcijskom programu za ostvarivanje strategije VSITE-a u razdoblju godine (Prilog 6) koji se po potrebi mijenja i dopunjuje na temelju rezultata unutrašnje prosudbe kvalitete i vanjskog vrednovanja kvalitete (t. 4). 3

4 2. STRATEŠKO USMJERENJE VSITE-a 2.1. Temeljne vrijednosti VSITE-a Temeljne vrijednosti VSITE-a su: - profesionalno poštenje, - kreativnost, - inovativnost i - poduzetnički duh. VSITE izvodi studijske programe koji omogućuju iskorištavanje intelektualnih potencijala studenata i nastavnika i osiguravaju kontinuitet obrazovanja, rast, osjećaj pripadnosti IT sektoru i informatičkoj zajednici uz usklađenost profesionalne karijere i osobnog razvoja i razumijevanje za druge. Polazište za ostvarivanje misije i vizije VSITE-a su sljedeća temeljna načela djelovanja: - kompetentnost, - profesionalnost, - sigurnost, - otvorenost i - briga za druge. Iz ovih načela VSITE izvodi viziju visokog učilišta i ostala načela svog djelovanja Vizija VSITE-a VSITE je privatno visoko učilište koje omogućuje: - stalni rast kompetencija i osobni razvoj svojih studenata i nastavnika, - razvoj njihovih talenata, - otvorenost prema novim informacijskim tehnologijama, - stjecanje kvalifikacija na temelju kompetencija i praktičnih vještina u odabranom području, - zaposlenje tijekom i nakon studija i - uspješno napredovanje u karijeri. VSITE postaje inkubator prvostupnika i stručnih specijalista inženjera informacijskih tehnologija potrebnih gospodarstvu, digitalnoj ekonomiji i umreženom društvu. VSITE kontinuirano raste kroz povezivanje s gospodarstvom i visokim učilištima u zemlji i inozemstvu. Poslodavci su spremni financirati VSITE kroz: - stipendiranje studenata, - stručne i znanstvene projekte usmjerene na razvoj i implementaciju inovativnih IT proizvoda i usluga i inventivnu primjenu novih informacijskih tehnologija u koje su uključeni nastavnici i studenti VSITE-a i druge visokoškolske ustanove u zemlji i inozemstvu s kojima VSITE dugoročno surađuje. 4

5 2.3. Misija VSITE-a VSITE svojim studentima osigurava budućnost u IT sektoru. Misija VSITE-a kao privatnog visokog učilišta je obrazovati prvostupnike i stručne specijaliste inženjere informacijskih tehnologija za inventivnu primjenu informacijskih tehnologija kojom se stvaraju nove vrijednosti. VSITE doprinosi digitalizaciji gospodarstva i društva na dobrobit svih građana stalnim unapređivanjem studijskih programa i raznih oblika cjeloživotnog učenja, stručne djelatnosti i znanstveno-istraživačkog rada, kulture kvalitete, profesionalne izvrsnosti i društvene odgovornosti. VSITE usklađuje studijske programe s razvojem novih informacijskih tehnologija, potrebama studenata, poslodavaca i društva, predviđajući buduće potrebe tržišta rada i mogućnosti uspješnog zapošljavanja studenata nakon ili tijekom studija i njihovo cjeloživotno obrazovanje, podržavajući njihov interes i izglede za samozapošljavanje, poduzetničko djelovanje i transformaciju njihovih inovacija u izvediva tehnička i poslovna rješenja. VSITE pruža priliku svim srednjoškolcima i zaposlenicima sa završenom srednjom školom da se na preddiplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija usmjere na stručna područja Programiranje, Baze podataka, Računalni sustavi i mreže te Informacijski sustavi i postanu prvostupnici inženjeri informacijske tehnologije koji se mogu odmah uključiti u rad IT tvrtki i informatičkih službi ili da nastave obrazovanje na specijalističkom diplomskom stručnom studiju informacijskih tehnologija. VSITE omogućuje studentima specijalističkog diplomskog studija informacijskih tehnologija, usmjeravanjem na stručna područja Ugradbena i prijenosna računala, Programersko inženjerstvo i informacijski sustavi te Računalni sustavi i mreže, stjecanje specijalističkih znanja i kompetencija za rješavanje složenih problema u uvođenju i primjeni informacijskih tehnologija i traženju odgovora na nove tehnološke izazove, vođenju informatičkih projekata i pružanju savjetodavnih usluga na području informacijskih tehnologija, razvoju i održavanju informacijskih sustava i upravljanju informatičkom funkcijom. VSITE studijskim programima cjeloživotnog obrazovanja omogućuje studentima da eksternaliziraju svoje praktično iskustvo i steknu nova znanja, kompetencije i djelomične ili potpune kvalifikacije na području informacijskih tehnologija koje im omogućuju rješavanje složenih problema u uvođenju i primjeni novih informacijskih tehnologija, vođenju informatičkih projekata i razvoju inovativnih IT proizvoda i usluga, obavljanje savjetodavnih usluga na području informacijskih tehnologija te upravljanje IT infrastrukturom i informatičkom funkcijom u složenim tehničkim i poslovnim sustavima. VSITE studentima bez naknade osigurava IT opremu, udžbenike i druga potrebna nastavna pomagala za uspješno svladavanje studijskog programa i uključivanje u stručno-projektni i znanstveni rad, čime stječu potrebna znanja i kompetencije za uspješan rad u odabranom području i inventivnu primjenu informacijskih tehnologija. VSITE usmjerava studente prema inovativnosti i osposobljava ih za aktivno sudjelovanje u informatičkim i drugim razvojnim i poslovnim projektima koji uključuju primjenu informacijske tehnologije i razvoj IT infrastrukture te time pridonose gospodarskoj preobrazbi, razvoju strateških industrijskih sektora, digitalne ekonomije i društva u cjelini. 5

6 Nastavnici i vanjski suradnici VSITE-a kroz stručno-projektni i znanstveni rad i suradnju s drugim visokoškolskim i znanstvenim institucijama i gospodarstvom usvajaju, kreiraju, primjenjuju i dijele nova teoretska i praktična znanja i vještine te usvajaju i primjenjuju nove informacijske tehnologije u razvoju novih IT proizvoda i usluga, procesa i poslovnih modela i na toj osnovi stalno unaprjeđuju postojeće i uvode nove studijske programe anticipirajući potrebe i zahtjeve budućeg zapošljavanja studenata i cjeloživotnog obrazovanja u IT sektoru i drugim rastućim sektorima. VSITE definira ishode učenja u skladu s opisnicama razine Hrvatskog i Europskog kvalifikacijskog okvira te svojom misijom i ciljevima kvalitete, kontinuirano usklađujući opće ciljeve studijskih programa s potrebama tržišta rada. VSITE redovito prati sve interne faktore kroz ključne pokazatelje poslovanja i ostvarivanje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih (strateških) ciljeva kvalitete te poduzima mjere za ostvarivanje svoje misije i Strategije razvoja kroz Akcijski program koji usklađuje svake akademske godine. Pri tom se prilagođava promjenama vanjskih faktora u mikro i makro okruženju koje predstavljaju nove prilike i prijetnje. 3. STRATEŠKI CILJEVI VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD DO GODINE 3.1. Razvoj integriranog sustava upravljanja visokim učilištem i jačanje društvene uloge VSITE-a Razvoj VSITE-a usmjeren je prema: - uspostavljanju i stalnom poboljšavanju funkcionalnog sustava unutarnjeg osiguranja kvalitete, - očuvanju akademskog integriteta i sloboda visokog učilišta, - razvoju mehanizama za sprječavanje neetičnog ponašanja, netolerancije i diskriminacije i - jačanju društvene uloge VSITE-a. U skladu s tim utvrđuje se STRATEŠKI CILJ 1 Uspostaviti integrirani sustav upravljanja kvalitetom visokog učilišta koji obuhvaća cjelokupnu djelatnost i sve aktivnosti i dionike visokog učilišta, zadovoljava potrebe dionika i društva te osigurava kontinuitet rada i poslovanja privatnog visokog učilišta uz zadovoljavanje standarda kvalitete, promicanje akademskih sloboda i integriteta, zaštitu prava i osobnih podataka dionika i sprječavanje neetičkog ponašanja, netolerancije i diskriminacije Razvoj studijskih programa VSITE: - razvija studijske programe u skladu s misijom, potrebama tržišta rada i ostalim strateškim ciljevima, - definira ishode učenja koji odgovaraju razini i profilu kvalifikacija i dokazuje da ih postiže, 6

7 - u svim fazama razvoja studijskih programa koristi povratne informacije studenata, poslodavaca, strukovnih udruženja i alumnija, - osigurava usklađenost ECTS bodova sa stvarnim studentskim opterećenjem, - omogućuje učenje i stjecanje vještina studentskom praksom koja je dio studijskih programa, - razvija programe cjeloživotnog učenja u skladu s društvenim potrebama te ciljevima i misijom visokog učilišta. U skladu s tim utvrđuju se dva strateška cilja: STRATEŠKI CILJ 2 Dograditi studijske programe preddiplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija informacijskih tehnologija tako da VSITE postane inkubator prvostupnika i stručnih specijalista inženjera informacijske tehnologije potrebnih IT sektoru i nužnih za posvemašnju digitalizaciju gospodarstva i društva. STRATEŠKI CILJ 3 Razviti i uvesti studijske programe cjeloživotnog obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada i IT sektora koji će omogućiti stjecanje djelomičnih i potpunih kvalifikacija u skladu s Hrvatskim i Europskim kvalifikacijskim okvirom Unaprjeđenje nastavnog procesa i podrške studentima VSITE provodi planove poboljšavanja kvalitete nastavnog procesa i podrške studentima koji su usmjereni na: - usklađivanje kriterija upisa s misijom visokog učilišta i zadovoljavanje zahtjeva studijskog programa, - razvoj mehanizama za priznavanja prethodnog učenja, - praćenje napredovanja studenata korištenjem analize prolaznosti i uspjeha primjenom SCAD-a, - poučavanje usmjereno na studenta, - unaprjeđenje oblika stručne podrške studentima u oblikovanju njihove karijere, - razvoj sustava administracije škole (SCAD), - pružanje podrške studentima iz ranjivih i podzastupljenih skupina, - stjecanje međunarodnog iskustva studenata, - stvaranje uvjeta za studiranje inozemnih studenata, - objektivno i dosljedno vrjednovanje i ocjenjivanje studentskih dostignuća i - brigu o zapošljivosti studenata nakon studija. 7

8 U skladu s tim utvrđuju se tri strateška cilja: STRATEŠKI CILJ 4 Plan razvoja, unutrašnju prosudbu i planove poboljšavanja kvalitete studija temeljiti na kvantitativnim pokazateljima i praćenju uspjeha studenata kroz studij, podacima o prolaznosti, završnosti i odustajanju od studija te povratnim informacijama od studenata. STRATEŠKI CILJ 5 Uvesti sustav e-učenja. STRATEŠKI CILJ 6 Internacionalizirati VSITE u skladu sa Strategijom internacionalizacije te povećati mobilnost nastavnika i studenata Razvoj nastavničkih i institucijskih kapaciteta VSITE: - osigurava odgovarajuće nastavničke kapacitete i odgovarajuću kvalitetu vanjskih suradnika za studijske programe koje izvodi, - provodi objektivan i transparentan postupak zapošljavanja nastavnika, - napredovanje i reizbor nastavnika temelji na objektivnim i transparentnim postupcima, - podržava nastavnike u njihovom profesionalnom razvoju, - osigurava prostor, opremu, laboratorije, radilišta i informatičku podršku za provedbu studijskih programa i postizanje ishoda učenja te stručne i znanstvene projekte, - osigurava dostupnost literature za potrebe kvalitetnog studiranja i kvalitetne znanstveno-nastavne djelatnosti i - racionalno upravlja financijskim sredstvima. U skladu s tim utvrđuju se četiri strateška cilja: STRATEŠKI CILJ 7 Povećati broj doktora znanosti i stimulirati izbor nastavnika u viša nastavna zvanja. STRATEŠKI CILJ 8 Osigurati opremu i vlastiti prostor koji su potrebni za izobrazbu stručnjaka za primjenu novih informacijskih tehnologija. STRATEŠKI CILJ 9 Dograditi informacijski sustav SCAD s elementima podrške za e-učenje. STRATEŠKI CILJ 10 Održati financijsku stabilnost i povećati financijsku moć visokog učilišta potrebnu za ostvarivanje utvrđene misije, strateških ciljeva i vizije. 8

9 3.5. Razvoj stručne i znanstvene djelatnosti VSITE-a VSITE: - potiče objavljivanje stručnih i znanstvenih radova nastavnika i studenata i sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima, - organizira stručna savjetovanja, - potiče prijenos znanja i novih tehnologija, - organizira i vodi stručne i znanstvene projekte i - uključuje studente u stručne i znanstvene projekte. U skladu s tim utvrđuju se dva strateška cilja: STRATEŠKI CILJ 11 Afirmirati IRC kao nositelja suradnje VSITE-a s gospodarstvom i afirmacije VSITE-a kao nezaobilaznog čimbenika razvoja IKT sektora u Hrvatskoj. STRATEŠKI CILJ 12 Formirati znanstvenu jedinicu u skladu sa Zakonom. 4. OSTVARIVANJE STRATEŠKIH CILJEVA Akcijskim programom za ostvarivanje Strategije razvoja VSITE-a za razdoblje utvrđeni su zadaci za ostvarivanje strateških ciljeva, pokazatelji učinka, odgovorne osobe i rok provedbe. U skladu s utvrđenim strateškim ciljevima i zadacima, Poslovnikom sustava upravljanja kvalitetom, Priručnikom za osiguravanje kvalitete i drugim općim aktima VSITEa treba također utvrditi i međusobno uskladiti: - politika kvalitete, - politika informacijske sigurnosti, - politika zaštite privatnosti i osobnih podataka, - srednjoročni plan osiguravanja kvalitete, - godišnji ciljevi kvalitete, - godišnji planovi kvalitete preddiplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija informacijskih tehnologija te programa cjeloživotnog obrazovanja, - godišnji planovi kvalitete katedri, - godišnji planovi rada Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, - godišnje planove razvoja sustava cjeloživotnog učenja, - plan izdavanja udžbenika, - planovi mobilnosti i međunarodne suradnje, - plan stručnog i znanstveno-istraživačkog rada, - planovi suradnje s gospodarstvom, - plan razvoja informacijskog sustava VSITE-a (SCAD), - plan razvoja sustava e-učenja, - komunikacijski planovi i javno djelovanje VSITE-a, - plan investicija i - marketinški planovi VSITE-a. 9

10 Ovim planovima utvrđuju se zadaci kojima se ostvaruju kratkoročni i srednjoročni ciljevi VSITE-a u skladu s utvrđenim strateškim usmjerenjem i strateškim ciljevima VSITE-a. Ostvarivanjem ovih zadataka sustav upravljanja kvalitetom VSITE-a ulazi u najvišu razvojnu fazu u kojoj su potpuno provedeni svi zahtjevi ESG standarda prema Kriterijima AZVO-a za ocjenjivanje kvalitete veleučilišta i visokih škola. Redovitim praćenjem ostvarivanja akcijskog programa i navedenih planova ocjenjuje se stupanj ostvarivanja strateških ciljeva, utvrđuju mjere za poboljšanje kvalitete i poduzimaju mjere za pospješivanje njihove realizacije. Skraćena verzija strategije (bez priloga) objavljuje se na javnoj web stranici VSITE-a, a integralna verzija, koja se tretira kao poslovna tajna VSITE-a, na stranici foruma Stručnog vijeća koji ju usvaja na prijedlog dekana VSITE-a. D E K A N Dr.sc. Milorad Nikitović, prof. v.š. 10

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

Split,

Split, S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S KLASA: 003-08/17-03/0001 URBROJ: 2181-190-00-3-17-0024 Split, 14. studenoga 2017. PLAN AKTIVNOSTI RADA

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vred

STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vred STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vrednovanje kojima se istodobno vrednuje ispunjenost ključnih

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2015./2016. Naziv sastavnice: Fakultet elektrotehnike i računarstva Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

SFZG_Godisnje izvjesce

SFZG_Godisnje izvjesce Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE SASTAVNICE Naziv sastavnice: Stomatološki fakultet Akademska godina: 2013./2014. Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje

Више

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx)

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx) Martićeva 29, Zagreb AKCIJSKI PLAN UNAPRJEĐENJA KVALITETE RRiF VISOKE ŠKOLE ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Zagreb, lipanj 2014. 1. UVOD U akademskoj godini 2012/13. provedena je, sukladno godišnjem planu Agencije

Више

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr KLASA: 602-04/15-15/001 URBROJ:238/31-132-051-15-04 Velika Gorica, 15. siječnja 2015. PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I PROMICANJA KVALITETE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA 2015. GOINU Velika Gorica, 2015.

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god.

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. 1 Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. Zdravstveno veleučilište IZVJEŠĆE O PROVEBI PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA KVALITETE NA ZRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU ZA GOINU Zagreb, veljača, 2016. 2 Izvješće

Више

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

Prirucnik osiguravanja kvalitete_2013.cdr

Prirucnik osiguravanja kvalitete_2013.cdr Priručnik osiguravanja kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica Revizija 1.0 Velika Gorica, lipanj 2013. SADRŽAJ 1. Uvod...1 1.1. Osnovni pojmovi...1 1.2. Sustav osiguravanja kvalitete na veleučilištima

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb, Frankopanska 26 AKCIJSKI PLAN ZNANSTVENOGA RADA LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA 2017 2020. Akcijskim planom znanstvenoga rada Leksikografskoga zavoda

Више

Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte 7.ožujka 20

Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte 7.ožujka 20 Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte dzuro@kbf.unist.hr 7.ožujka 2019. Koje su mogućnosti? ESI fondovi Europski socijalni

Више

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc STRATEGIJA RAZVOJA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA RAZDOBLJE 2012. g. DO 2017. g. 1. UVOD Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstariji je i vodeći Fakultet u polju građevinarstva

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus aktivnosti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima ERASMUS SEMINAR Zagreb, 5. prosinca 2012. Renata Husinec Sadržaj Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Međunarodna suradnja Provođenje

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za razdoblje siječanj rujan 2013. 1 Izvješće za razdoblje siječanj

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc STRATEGIJA RAZVOJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE 1. UVOD Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet (dalje u tekstu: Fakultet) najstariji je i vodeći

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. Spomenka Đurić, državna tajnica Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije Sustav akata strateškoga planiranja SUSTAV AKATA STRATEŠKOG

Више

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Trg Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik- HR URL: http://www.vus.hr UNUTARNJA PROSUDBA SUK-a VUŠ-a 2013. ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NAKON IV. FAZE NAKNADNOG

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Obrazovanje inženjera sigurnosti i zaštite Lidija Brcković, mag.ing.cheming. Ozljede na radu godina 2012 2013 2014 2015 2016 Broj ozljeda na radu 15 718 13 988 13 785 16 013 16 235 - Broj zaposlenih cca

Више

T12 A

T12 A SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA ODLUKA O USTROJSTVU RADNIH MJESTA CENTRA ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG

Више

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici održanoj 19.studenog 2014. godine donijelo je PRAVILNIK

Више

ELABORAT

ELABORAT 1 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU 2 OSOBE DATUM NAPOMENE dr.sc. Frane Urem, prof.v.š., koordinator Povjerenstva AUTOR (I) mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred., članica Povjerenstva PROVJERIO Želimir Mikulić, dipl.ing.el.,

Више

Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018. Naziv sastavnice: Agronomski faku

Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018. Naziv sastavnice: Agronomski faku Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./ Naziv sastavnice: Agronomski fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje kvalitete

Више

SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017

SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017 SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017. Povjerenstvo u sastavu : Mara Kuid - PRIORITETNO PODRUČJE 1 PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA Karolina Krvarid Kaštelac PRIORITETNO PODRUČJE 2 POUČAVANJE I PODRŠKA UČENJU Milan

Више

Socio-ekonomska analiza Virovitičko-podravske županije

Socio-ekonomska analiza Virovitičko-podravske županije Strategija razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019.-2023. Virovitica, 18. lipanj 2019. Dr. sc. Sanja Maleković, IRMO Dr. sc. Sanja Tišma, IRMO Strateško planiranje

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017.

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - izvješće za akademsku godinu SVEUČILIŠTE U RIJECI CENTAR ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE Sadržaj: 1. Uvod..... 2 2. Uzorak.....3 3.

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod Evaluacijska anketa nastavnika i nastavnih predmeta provedena je putem interneta.

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ministarstvo gospodarstva CEKOM modeli 1. A, 1.B, 2, 3 Travanj, 2017 Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj Centri kompetencija Centri kompetencija Model 1 Model 2 Model 1.A Model

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

SADRŽAJ

SADRŽAJ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ 2017-2021 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ Визија обезбеђења квалитета Универзитета Сингидунум Полазећи од савремених

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se kroz EUROCORES/ EuroHESC program Europske znanstvene

Више

Microsoft PowerPoint - Internacionalizacija obrazovanja_Maravic [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Internacionalizacija obrazovanja_Maravic [Compatibility Mode] Konferencija Aktivno starenje i institucionalni razvoj kroz Program za cjeloživotno učenje Zagreb, 15. lipnja 2012. Cjeloživotno učenje i internacionalizacija obrazovanja u RH mr.sc. Loredana Maravić Služba

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

Zagreb, 15

Zagreb, 15 Klasa: 602-04/16-26 Ur. broj: 251-501-10-16-01 Zagreb, 14. rujna 2016. Visoka škola za informacijske tehnologije u okviru Erasmus+ programa Europske unije objavljuje NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora

Више

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U 2018. GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

AKTUALNI EU NATJEČAJI

AKTUALNI EU NATJEČAJI AKTUALNI EU NATJEČAJI 29.07.2019. Sav sadržaj objavljen u om dokumentu je zaštićen autorskim pravom i/ili relevantnim zakonima o zaštiti žiga. Sadržaj Sadržaj... 2 1. OBZOR 2020... 3 2. NOVO! EIC Accelerator

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar 5. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Svjetlana Letinić, v. pred. dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š. u trajnom zvanju dr. sc. Mario

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation GRAD ZAGREB U pametnom gradu investicije u ljudski i društveni kapital, tradicionalnu i modernu komunikacijsku infrastrukturu pridonose održivom gospodarskom rastu i visokoj kvaliteti života, sa mudrim

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 4. Forum obiteljskog smještaja Zagreb, 02.-03. veljače, 2018. Dr. sc. Renata Tomljenović, Institut za turizam, Zagreb Projektna ideja - polazište Visoka zastupljenost privatnog smještaja u Hrvatskoj 87

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

Microsoft PowerPoint - unutarnja prosudba Lana

Microsoft PowerPoint - unutarnja prosudba Lana UNUTARNJA PROSUDBA U PODRUČJU OSIGURAVANJA KVALITETE NA METALURŠKOM FAKULTETU ZA AKADEMSKU 2011./2012. GODINU Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet Lana Vanić Sisak, 4. lipnja 2013. što prosuđujemo?

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v . OPĆE INFORMACIJE.. Naziv kolegija Tehnološki softwer.6. Semestar 5.. Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof..7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4.3. Suradnici Mario Božinović, dig.8. Način

Више

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU ZA 2016. GODINU

Више

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice  za rad psihologa u palijativnoj skrbi HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA KLASA: 011-02/16-03/04 URBROJ: 251-375/01-01-16-2 Zagreb, 17. prosinca 2016. Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština Hrvatske psihološke komore je

Више

OBRAZOVANJE U FUNKCIJI PREVENCIJE NEZAPOSLENOSTI U UVJETIMA VIŠKA RADNIKA

OBRAZOVANJE U FUNKCIJI PREVENCIJE NEZAPOSLENOSTI U UVJETIMA VIŠKA RADNIKA 1. Međunarodna konferencija o učenju za poduzetništvo mr. Vitomir Begovid Ured za socijalno partnerstvo u RH Zagreb, 2. lipnja 2011. godine OSNOVNI RAZLOZI VIŠKOVA RADNIKA Restrukturiranje Promjena proizvodnog

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine, br.: 123/033.,

Више

2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta O nama Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom Organizacijska shema Visoke škole Do

2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta O nama Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom Organizacijska shema Visoke škole Do 2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta... 4 2 O nama... 5 3 Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom... 7 4 Organizacijska shema Visoke škole... 8 5 Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom... 9 5.1 Zakonski

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД, Војводе Степе 283 МБ ПИБ Телефон/Факс 011/2

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД, Војводе Степе 283 МБ ПИБ Телефон/Факс 011/2 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД, Војводе Степе 283 МБ 07040512 ПИБ 100373303 Телефон/Факс 011/2471-099 Датум: 21. 03. 2019. године Број: 589/1 Интернет

Више

NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Oč

NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Oč NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda

Више

Microsoft Word - Zakon o HKO_u.doc

Microsoft Word - Zakon o HKO_u.doc Narodne novine broj 22/2013 ZAKON O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU Glava I. OPĆE ODREDBE Predmet normiranja Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uspostavlja Hrvatski kvalifikacijski okvir (u daljnjem tekstu:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Digitalno gospodarstvo diplomski studij smjera Management, 2. semestar izborni kolegij, 45h, 5 ECTS Nositelj: Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac Kontakt: marijana@efos.hr, Termini osobnih konzultacija objavljeni

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011.

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete izradili su članovi Odbora za kvalitetu Sveučilišnog studijskog centra za

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Page 1 of 22 HRVATSKI SABOR 359 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU Proglašavam Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru,

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

Microsoft Word - 6. RAZRED INFORMATIKA.doc

Microsoft Word - 6. RAZRED INFORMATIKA.doc Kriteriji ocjenjivanja i vrednovanja INFORMATIKA - 6. razred Nastavne cjeline: 1. Život na mreži 2. Pletemo mreže, prenosimo, štitimo, pohranjujemo i organiziramo podatke 3. Računalno razmišljanje i programiranje

Више

ERASMUS +

ERASMUS + Sandra Petrović Jakovina (S&D) S novim programom, ERASMUS+, više od 4 milijuna osoba primiti će potporu za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inozemstvu Cilj ovog predavanja je osvjestiti

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више