ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06."

Транскрипт

1 ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06. јун године 1

2

3 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица за годину С А Д Р Ж А Ј : ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица..5 ПРИЛОГ I РЕЗИМЕ НАЛАЗА, ПРЕПОРУКА И МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ ПРИЛОГ II НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ 3

4 4

5 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица за годину ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица Мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја Извршили смо ревизију делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица за годину: прихода, расхода, издатака, финансијске имовине, нефинансијске имовине и обавеза. По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја Основ за мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја, финансијске информације у деловима финансијских извештаја су припремљенe по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему 1, Уредбом о буџетском рачуноводству 2, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова 3 и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 4. Основ за мишљење са резервом о деловима финансијских извештаја У деловима финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица за годину, утврђене су следеће неправилности: мање је исказана опрема за хиљада динара, више су исказане зграде и грађевински објекти за хиљада динара, мање су исказане обавезе према добављачима за хиљаде динара, више су исказане ванбилансна актива и ванбилансна пасива за хиљаде динара и није извршен свеобухватан попис имовине и обавеза. Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији 5, Пословником Државне ревизорске институције 6 и Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). Нашa одговорност, у складу са овим стандардима, је детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију делова финансијских извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 30 - Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење са резервом. Одговорност руководства за делове финансијских извештаја Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом 1 "Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18 2 "Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06 3 Службени гласник РС, бр. 18/15 и 104/18 4 Службени гласник РС, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18 и 104/18 5 Службени гласник РС, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 6 Службени гласник РС, број 9/09 5

6 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица за годину оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије. Одговорност ревизора за ревизију делова финансијских извештаја Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да делови финансијских извештаја, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке, и издавање извештаја о ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових делова финансијских извештаја. Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође: Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле. Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије. Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство. Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије. Генерални државни ревизор Др Душко Пејовић Државна ревизорска институција Макензијева Београд, Србија 06. јун године 6

7 ПРИЛОГ I РЕЗИМЕ НАЛАЗА, ПРЕПОРУКА И МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ

8 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије Приоритет налаза и датих препорука је одређен према следећем: ПРИОРИТЕТ 1 (висок) грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних плаћања, односно, постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут ових захтевају да руководство одмах реагује. ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) грешке, неправилности и погрешна исказивања које утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик од губитка итд, али у сваком случају захтевају пажњу руководства. Овим проблемима се треба позабавити пре припремања наредног сета финансијских извештаја. ПРИОРИТЕТ 3 (низак) грешке, неправилности и погрешна исказивања која захтевају отклањање и након рока за припремање наредног сета финансијских извештаја.

9 aa Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије С А Д Р Ж А Ј 1. Резиме налаза Резиме датих препорука Мере предузете у поступку ревизије Захтев за достављање одазивног извештаја

10 aa Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије

11 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 1. Резиме налаза Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица за годину: ПРИОРИТЕТ 1 7 (висок) 1. Опрема је исказана мање за хиљада динара а зграде и грађевински објекти више за хиљада динара (Напомене тачка 4.2); 2. Обавезе према добављачима су исказане мање за хиљаде динара (Напомене тачка 4.3); 3. Више су исказане ванбилансна актива и ванбилансна пасива за хиљаде динара, и то: више у износу од хиљаде динара по основу евидентирања уплата корисника услуга целодневног и полудневног боравка и мање за хиљаде динара колико износе менице и банкарске гаранције узете у поступцима јавних набавки као средство обезбеђења (Напомене тачке 4.2; 4.3); 4. Није у потпуности успостављен систем интерних контрола који обезбеђује разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја: (А) Код контролних активности утврђени су пропусти и неправилности (Напомене тачка 2.1): - Објекат Петар Пан се води у пословним књигама Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица а који је својина Града Сремска Митровица са правом коришћења Школе за основно и средње образовање Радивој Поповић Сремска Митровица; - Није идентификовано земљиште у вредности од хиљаду динара које је евидентирано у пословним књигама Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица; (Б) Код информисања и комуникација утврђени су пропусти и неправилности (Напомене тачка 2.1): - Помоћна књига залиха не обезбеђује податке о потрошњи намирница за припремање оброка за децу и средстава за одржавање хигијене посебно за сваки објекат у оквиру Предшколске установе; - Помоћна књига основних средстава не садржи детаљне и потпуне податке о основном средству; ПРИОРИТЕТ 2 8 (средњи) 7 ПРИОРИТЕТ 1 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних плаћања или постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут ових захтевају да руководство одмах реагује. 8 ПРИОРИТЕТ 2 грешке, неправилности и погрешна исказивања које утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик од губитка итд, али у сваком случају захтевају пажњу руководства. Овим проблемима се треба позабавити пре припремања наредног сета финансијских извештаја. 11

12 aa Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 5. Део обавеза у износу од најмање хиљада динара није усаглашен са повериоцима (Напомене тачка 4.3); 6. Приликом спровођења пописа имовине, потраживања и обавеза утврђени су пропусти и неправилности: 1) није пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских извештаја ускладила помоћне књиге и евиденције са главном књигом и није усагласила потраживања са свим дужницима и обавезе са повериоцима на дан састављања финансијских извештаја; (2) није пописала некретнине (објекте, гараже и паркове) укупне површине м2 у вредности од хиљада динара и грађевинско земљиште у вредности од хиљаду динара и није вршила попис залиха материјала за домаћинство и угоститељство; (3) имовина која је дата на коришћење Школи за основно образовање и средње образовање Радивој Поповић, није унета у посебне пописне листе; (4) у пописне листе није унето књиговодствено натурално стање самим тим ни натуралне разлике између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, цене пописане имовине и није извршено вредносно обрачунавање имовине; (5) извештаји о извршеном попису не садрже стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза самим тим ни разлике између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања (Напомене тачка 4.1). ПРИОРИТЕТ 3 (низак) 9 У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета. 2. Резиме датих препорукa Одговорним лицима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица препоручујемо да отклоне неправилности према следећим приоритетима: ПРИОРИТЕТ 1 (висок) 1. Да правилно евидентирају и искажу опрему (Напомене 4.2 Препорука број 4.2); 2. Да евидентирају и искажу обавезе према добављачима (Напомене 4.3 Препорука број 5.2); 3. Да на ванбилансној активи и ванбилансној пасиви евидентирају менице и банкарске гаранције (Напомене тачка 4.2 Препорука број 4.5; Напомене 4.3 Препорука број 5.3); 4. Да успоставе ефикасан систем финансијског управљања и контроле у свим његовим сегментима (Напомене тачка Препоруке број 1, 2; Напомене тачка Препоруке број 4.1, 4.3, 4.4) ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) 9 ПРИОРИТЕТ 3 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која захтевају отклањање и након рока за припремање наредног сета финансијских извештаја. 12

13 aa Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 5. Да врше усаглашавање обавеза са повериоцима, како би у пословним књигама исказали тачан износ обавеза (Напомене тачка 4.3 Препорука број 5.1); 6. Да попис врше у складу са прописима (Напомене тачка Препорука број 3). 3. Мере предузете у поступку ревизије 1. Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је налогом за књижење број 88-РЕВ 3 од године из својих пословних књига искњижила вредност ванбилансне активе и ванбилансне пасиве у износу од хиљада динара. 4. Захтев за достављање одазивног извештаја Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је, на основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, дужна да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја. Одазивни извештај мора да садржи: 1) навођење ревизије, на коју се он односи; 2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом; 3) приказивање мера исправљања. Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе. На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта ревизије. Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће. Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка. Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. ст. 7. до 13. Закона о Државној ревизорској институцији. 13

14 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 14

15 ПРИЛОГ II НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ

16

17 Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица годину Садржај 1. Основни подаци о субјекту ревизије Интерна финансијска контрола Финансијско управљање и контрола Делови финансијског извештаја Приходи Текући расходи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), група Социјална давања запосленима, група Накнаде трошкова за запослене, група Награде запосленима и остали посебни расходи, група Стални трошкови, група Материјал, група Биланс стања Попис имовине и обавеза Актива Пасива

18

19 Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица годину 1. Основни подаци о субјекту ревизије Предшколска установа је уписана у регистар Привредног суда у Сремској Митровици, број регистарског улошка Седиште Установе је у Сремској Митровици, улица Марко Перичин Камењар број 16. Матични број Установе је , а порески идентификациони број је Статут Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица, број 1-14/18 од године, донео је Управни одбор Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица. Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица обавља делатност у свом седишту и у радним јединицама објектима, на територији града и у издвојеним одељењима утврђеним Одлуком о мрежи Предшколске установе од стране оснивача. Установа има својство правног лица, а делатност установе је васпитање и образовање деце у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања, предшколским програмом и посебним законом. Установа обавља и делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом. Органи Установе су: орган управљања Управни одбор, орган руковођења директор Установе и стручни и саветодавни органи. Управни одбор има девет чланова чији мандат траје четири године. Стручни органи Установе су: васпитно образовно веће и стручни активи васпитача и стручни активи медицинских сестара васпитача, стручни актив за развојно планирање и други стручни активи и тимови. Установа има статус индиректног буџетског корисника чије пословање прати и надзире Градска управа за образовање, културу и спорт. Установа послује преко подрачуна отворених у оквиру консолидованог рачуна трезора Града Сремска Митровица. 2. Интерна финансијска контрола На основу одредби члана 80. Закона о буџетском систему, систем интерних контрола обухвата: финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава, интерну ревизију и хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије коју обавља Министарство финансија - Централна јединица за хармонизацију Финансијско управљање и контрола Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и активностима са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће индиректни корисници буџетских средстава своје циљеве у потпуности остварити. Финансијско управљање и контрола обухвата контролно окружење, управљање ризицима, контролне активности, информисање и комуникацију и праћење и процену система. Због чињенице да се ревизија спроводи провером на бази узорка и да у систему интерне контроле и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, постоји могућност да поједине материјалне грешке остану неоткривене. (А) На основу извршене ревизије узорковане документације утврђени су следећи недостаци код контролних активности: - Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је евидентирала у пословним књигама објекат Петар Пан, а објекат је својина Града Сремска Митровица са правом коришћења Школе за основно и средње образовање Радивој Поповић Сремска Митровица; 5

20 Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица годину - Није идентификовала земљиште у вредности од хиљаду динара које је евидентирано у пословним књигама Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица. Ризик Уколико се не успоставе адекватне контролне активности постоји ризик од неовлашћене употребе, отуђења или губитка имовине, нетачног исказивања обавеза и потраживања и од непоузданог извештавања. Препорука број 1 Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица да успоставе адекватан ниво контролних активности који ће омогућити заштиту имовине, адекватно документовање, евидентирање пословних промена, упоређивање и усаглашавање евиденција и поуздано извештавање. (Б) На основу извршене ревизије узорковане документације утврђени су следећи недостаци код информисања и комуникације: - Помоћна књига основних средстава не садржи детаљне податке о основном средству; - Помоћна књига залиха не обезбеђује податке о потрошњи намирница за припремање оброка за децу и средстава за одржавање хигијене посебно за сваки објекат у оквиру Предшколске установе. Ризик Уколико се од стране корисника буџетских средстава не води помоћна књига основних средстава која обезбеђује детаљне податке о свим основним средствима дефинисаним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације и не води помоћна књига залиха која обезбеђује детаљне податке о свим променама на залихама, постоји ризик од губитка истих. Препорука број 2 Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица да устроје: помоћну књигу основних средстава која обезбеђује детаљне податке о свим основним средствима дефинисаним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације и помоћну књигу залиха која обезбеђује податке о потрошњи намирница за припремање оброка за децу и средстава за одржавање хигијене посебно за сваки објекат у оквиру Предшколске установе. 3. Делови финансијског извештаја 3.1. Приходи У години Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је остварила укупне приходе у износу од хиљаде динара. Осим прихода из буџета Града Сремска Митровица, Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је остварила приходе у износу од 948 хиљада динара од родитељског динара за ваннаставне активности, и то: (1) 472 хиљаде динара за позоришне представе и (2) 476 хиљада динара за осигурање деце Текући расходи Класа Текући расходи садржи: расходе за запослене; коришћење услуга и роба; амортизацију и употребу средстава за рад; отплату камата и пратеће трошкове задуживања; субвенције; донације, дотације и трансфере; социјално осигурање и социјалну заштиту; остале расходе; административне трансфере из буџета од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве. 6

21 Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица годину Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), група Група конта Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) садржи аналитичка конта на којима се књиже плате, додаци и накнаде стално запослених, плате приправника, плате привремено запослених, плате по основу судских пресуда, накнаде штете запослених и остале исплате зарада за специјалне задатке или пројекте. Табела брoj 1: Плате, додаци и накнаде запослених, група ( у хиљадама динара) Р. Бр Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Пчелица % 100% 2 УКУПНО ГРАД Група % 100% Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је за плате, додатке и накнаде запослених у години планирала средства у износу од хиљада динара а извршила је расходе у износу од динара. У току године Предшколска установа је извршила обрачун плата запосленима за период јануар новембар године. Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности Социјална давања запосленима, група На групи конта Социјална давања запосленима евидентирају се накнаде на терет фондова, отпремнине и помоћи, помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом и друга социјална давања. Табела број 2: Социјална давања запосленима, група Р. Бр Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење ( у хиљадама динара) Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Пчелица % 100% 2 УКУПНО ГРАД Група % 100% Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је у години исказала расходе за социјална давања у укупном износу од 899 хиљада динара, и то: (1) 862 хиљаде динара за отпремнине приликом одласка у пензију и (2) 37 хиљада динара за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности Накнаде трошкова за запослене, група Група Накнаде трошкова за запослене садржи синтетички конто на којем се књиже накнаде трошкова за запослене. Табела број 3: Накнаде трошкова за запослене, група ( у хиљадама динара) Р. бр. Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Пчелица % 100% 2 УКУПНО ГРАД - група % 100% Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је у години исказала расходе у укупном износу од хиљаде динара по основу накнаде за превоз на посао и са посла. Запосленима је исплаћена накнада само за дане када су долазили на посао. Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности. 7

22 Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица годину Награде запосленима и остали посебни расходи, група Група Награде запосленима и остали посебни расходи садржи синтетички конто на којем се књиже награде запосленима и остали посебни расходи. Табела број 4: Награде запосленима и остали посебни расходи, група Р. Бр Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење ( у хиљадама динара) Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Пчелица % 100% 2 УКУПНО ГРАД Група % 103% Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је у години извршила расход у укупном износу од хиљаду динара за јубиларне награде. Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности Стални трошкови, група Група Стални трошкови садржи синтетичка конта на којима се књиже трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови. Табела број 5: Стални трошкови, група Р. бр. Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије (у хиљадама динара) 6/4 6/ Предшколска установа Пчелица % 100% 2 УКУПНО ГРАД - Група % 100% Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је исказала расходе за сталне трошкове у износу од хиљаде динара, и то: (1) 293 хиљаде динара за трошкове платног промета; (2) хиљада динара за електричну енергију; (3) хиљада динара за природни гас; (4) хиљаду динара за централно грејање; (5) 671 хиљаду динара за водовод и канализацију; (6) 576 хиљада динара за дератизацију; (7) 133 хиљаде динара за одвоз отпада; (8) 140 хиљада динара за услуге чишћења; (9) 381 хиљаду динара за телефон, телекс и телефакс; (10) 299 хиљада динара за услуге мобилног телефона; (11) 27 хиљада динара за пошту и (12) 11 хиљада динара за осигурање возила. Услуге за електричну енергију (421211). Евидентирани су расходи за утрошену електричну енергију у износу од хиљада динара. Расходи су извршени по рачунима испостављеним од ЈП ЕПС Београд а на основу уговора од године и од године. Централно грејање (421225). Евидентирани су расходи за централно грејање у износу од хиљаду динара. Расходи су извршени по рачунима испостављеним од ЈКП Топлификација Сремска Митровица за трошкове централног грејања. Услуге чишћења (421325). Евидентирани су расходи за услуге чишћења у износу од 140 хиљада динара. Расходи су извршени по рачуну испостављеном од Матаруга СМ ПР Сремска Митровица а на основу Уговора од године за услугу прања тепиха у објектима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица. Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности Материјал, група Група Материјал садржи синтетичка конта на којима се књиже расходи административног материјала, материјала за пољопривреду, материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за очување животне средине и науку, материјала за образовање, културу и спорт, медицинских и лабораторијских 8

23 Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица годину материјала, материјала за одржавање хигијене и угоститељство и материјала за посебне намене. Табела број 6: Материјал, група Р. бр. Организациона јединица Ребаланс Ребаланс реалокацијама са Исказано извршење Налаз ревизије ( у хиљадама динара) 6\4 6\ Предшколска установа Пчелица % 100% 2 УКУПНО ГРАД Група % 100% Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица je исказала расходе за материјал у износу од хиљаде динара, и то: (1) 260 хиљада динара за административни материјал; (2) 60 хиљада динара за материјал за образовање и усавршавање запослених; (3) 354 хиљаде динара за материјал за саобраћај; (4) 482 хиљаде динара за материјал за образовање, културу и спорт; (5) хиљада динара за материјал за одржавање хигијене и угоститељство и (6) 748 хиљада динара за материјал за посебне намене. Намирнице за припремање хране (426823). На овој економској класификацији исказано је извршење за набавку намирница за припремање хране у износу од хиљаде динара и то: (1) хиљада динара на основу закључених уговора из године и (2) хиљада динара на основу уговора закључених у години са КПМТ Недељковић Шашинци за набавку меса и месних прерађевина и са Луки комерц Пећинци за набавку рибе, млека и млечних производа; свежег воћа и поврћа; смрзнутог воћа и поврћа, јаја и других намирница. Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности. 4. Биланс стања 4.1. Попис имовине и обавеза Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је дана године донела: Правилник о буџетском рачуноводству, којим је између осталог уредила усклађивање пословних књига, попис имовине и обавеза и усаглашавање потраживања и обавеза и Правилник о начину разврставања и евиденцији основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала у Предшколској установи Пчелица. Одлуку о попису и образовању комисије за попис имовине и обавеза са стањем на дан године донео је вд директор Предшколске установе године. Образовано је десет Комисија за попис опреме, Комисија за попис библиотеке, десет Комисија за попис материјала и ситног инвентара, Комисија за попис лож уља, Комисија за попис, потраживања, обавеза, готовине и готовинских еквивалената и Централна пописна комисија. Наведене комисије су сачиниле планове рада. Извештаје о попису имовине и обавеза од године сачинила је Централна пописна комисија и 24 Комисије за попис. Одлуку о усвајању извештаја о попису имовине, потраживања и обавеза са стањем на дан године, донео је Управни одбор Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица године. Нисмо присуствовали извршеном попису имовине и обавеза, код Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица, ревизија је извршена накнадним прегледом пописних листи, извештаја пописних комисија и одлука у вези са пописом. У поступку ревизије утврђено је да Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица: - Није пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских извештаја ускладила помоћне књиге и евиденције са главном књигом и није усагласила потраживања са свим дужницима и обавезе са повериоцима на дан састављања финансијских извештаја, што није у складу са чланом 18. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству; 9

24 Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица годину - Није пописала некретнине (објекте, гараже и паркове) укупне површине м² у вредности од хиљада динара и грађевинско земљиште у вредности од хиљаду динара и није вршила попис залиха материјала за домаћинство и угоститељство, што није у складу са чланом 2. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и са чланом 18. Уредбе о буџетском рачуноводству; - Није имовину која је дата на коришћење Школи за основно и средње образовање Радивој Поповић, унела у посебне пописне листе, нити је примљена пописна листа од правног лица код кога се налази, што није у складу са чланом 10. став 4. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; - У пописне листе није унето књиговодствено натурално стање самим тим ни натуралне разлике између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, цене пописане имовине и није извршено вредносно обрачунавање имовине, што није у складу са чланом 9. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; - Извештаји о извршеном попису Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица не садрже стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза самим тим ни разлике између стварног стања и стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, што није у складу са чланом 13. став 1. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. Ризик Непотпуним и неправилним спровођењем пописа настаје ризик од губитка и неовлашћеног коришћења имовине, неусклађености потраживања и обавеза са дужницима и повериоцима. Препорука број 3 Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица да: 1) пре пописа изврше усаглашавање евиденција и стања главне књиге са дневником, помоћних књига са главном књигом, потраживања са дужницима и обавеза са повериоцима; 2) пописом обухвате целокупну имовину; 3) пописне листе исправно попуњавају; 4) имовину која се налази код других правних лица унесу у посебне пописне листе и 5) у извештај о попису унесу стварно стање и стање по књигама и разлике између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања Актива Укупна актива у билансу стања Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица на дан године исказана је у обрасцу Биланс стања у нето вредности од хиљада динара. Зграде и грађевински објекти, конто Исказана је нето вредност зграда и грађевинских објеката у вредности од хиљада динара. Евидентирано је десет објеката укупне садашње вредности хиљада динара у површини од м², евидентирани су и дечији паркови Бешеново, Јарак, Лаћарак и Шуљам укупне садашње вредности хиљада динара и четири гараже садашње вредности 360 хиљада динара. У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица: - У пословним књигама евидентирала објекат Петар Пан, а објекат је својина Града Сремска Митровица, са правом коришћења Школе за основно и средње образовање Радивој Поповић, Сремска Митровица; - За хиљада динара колико износи вредност радова на изградњи и монтажи дечијих паркића (мобилијара) у насељима Лаћарку, Бешенову, Шуљму и Јарку, више исказала 10

25 Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица годину вредност зграда и грађевинских објеката (011100), док је за исту вредност мање исказана Опрема (011200), што није у складу са чланом 10. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица да у сарадњи са надлежним органима Града Сремска Митровица преиспитају основ евидентирања објекта Петар Пан у књигама и да опрему евидентирају на одговарајућим контима прописаним Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Земљиште, конто У билансу стања Предшколске установе, исказано је грађевинско земљиште у вредности од хиљаде динара. У поступку ревизије смо утврдили да у помоћној књизи основних средстава нема податка о катастарској парцели/парцелама и површини земљишта. У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица није идентификовала грађевинско земљиште које је евидентирала у пословним књигама у вредности од хиљаду динара. Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица да идентификују земљиште чију су вредност евидентирали у пословним књигама и да након тога у помоћну књигу основних средстава унесу податке о земљишту (број парцеле, катастарска општина, површина). Залихе потрошног материјала, конто Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица, није на овој позицији исказала стање на дан године. У главној књизи у оквиру залиха потрошног материјала Предшколска установа евидентира намирнице за припремање оброка за децу и средства за одржавање хигијене. Укупан промет у току године на контима залиха је износио хиљада динара. У поступку ревизије смо утврдили да Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица води помоћну књигу залиха намирница за припремање оброка за децу и средстава за одржавање хигијене која не обезбеђује податке о потрошњи посебно за сваки објекат у оквиру Предшколске установе. Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица да устроје евиденцију у помоћној књизи залиха тако да иста обезбеди податке о потрошњи намирница за припремање оброка за децу и средстава за одржавање хигијене посебно за сваки објекат у оквиру Предшколске установе. Потраживања по основу продаје и друга потраживања, конто У оквиру потраживања од продаје и других потраживања, евидентирана су потраживања Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица у износу од хиљаду динара од купца (корисника услуга) по основу пружања услуга боравка деце за целодневни и полудневни боравак. Корисници услуга за боравак деце за месец децембар године су задужени за укупно хиљаде динара. У години евидентиран је отпис због застарелости потраживања од купаца у износу од 153 хиљаде динара. Економску цену и цену услуге у Предшколској установи Пчелица утврдило је Градско веће Града Сремска Митровица Решењем, број /2015-III од године. Ванбилансна актива, конто Ванбилансна актива исказана је у износу од хиљаде динара. Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је на ванбилансној активи евидентирала уплате родитеља за целодневни и полудневни боравак деце, по рачунима а на основу закључених уговора о пружању услуга између Предшколске установе Пчелица и родитеља деце-корисника услуга. Родитељи уплате врше на уплатни рачун Града Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама а Предшколска установа на основу извода наведеног уплатног рачуна раздужује родитеље и исте уплате евидентира и на ванбилансној активи и ванбилансној пасиви. 11

26 Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица годину У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица: - Више исказала ванбилансну активу у износу од хиљаде динара, по основу евидентирања уплата корисника услуга целодневног и полудневног боравка деце а које су евидентиране и на конту Потраживања од купаца, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству; - Мање је евидентирала и исказала ванбилансну активу за хиљаде динара јер није евидентирала три менице и девет банкарских гаранција, које су у поступцима набавки узети од понуђача као средство обезбеђења, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица да у ванбилансној активи евидентирају менице и банкарске гаранције. Препорука број 4 Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица да: (1) у сарадњи са надлежним органима Града Сремска Митровица преиспитају основ евидентирања објекта Петар Пан у књигама; (2) опрему евидентирају на одговарајућим контима прописаним Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; (3) идентификују земљиште чију су вредност евидентирали у пословним књигама; (4) устроје евиденцију у помоћној књизи залиха тако да иста обезбеди податке о потрошњи намирница за припремање оброка за децу и средстава за одржавање хигијене посебно за сваки објекат у оквиру Предшколске установе и (5) у ванбилансној активи евидентирају менице и банкарске гаранције. Мере предузете у поступку ревизије: Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је налогом за књижење број 88- РЕВ 3 од године из својих пословних књига искњижила вредност ванбилансне активе у износу од хиљада динара Пасива Укупна пасива у Билансу стања Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица на дан године исказана је у нето вредности од хиљада динара. Обавезе према добављачима, конто , исказане су у износу хиљаде динара. За Предшколску установу Пчелица Сремска Митровица упућено је осам захтева за потврду стања обавеза (конфирмација) и добијено је седам одговора што је дато у следећој табели: Ред. Бр. Табела број 7: Збирни преглед приказаних обавеза у финансијским извештајима и стања по конфирмацијама Корисник средстава буџетских Упућено Одговорено Стање у пословним књигама (000 динара) Стање по примљеним конфирмацијама (000 динара) Више исказано разлика (000 динара) Мање исказано разлика (000 динара) Предшколска установа "Пчелица" 2 Укупно На основу извршене ревизије презентованих података утврђено је да се обавезе према добављачима, исказане у пословним књигама Предшколске установе не подударају са подацима добијеним конфирмацијом, тј. да су на основу достављених конфирмација од стране добављача узетих узорком утврђене разлике исказане у Табели број 7. Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица да пре састављања финансијских извештаја изврше усаглашавање стања обавеза исказаних у пословним књигама са својим повериоцима. У поступку ревизије смо утврдили да су обавезе према добављачима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица у износу од 843 хиљаде динара, по основу осам 12

27 Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица годину рачуна који су фактурисани од стране добављача у години, у књигама Предшколске установе евидентирани у години као и обавезе према добављачима у износу од 739 хиљада динара по основу 11 рачуна који су од стране добављача фактурисани у години у књигама Предшколске установе су евидентирани у години а исти се односе на услуге које су извршене у години. У поступку ревизије утврђено је да Предшколска установа у години није у својим књигама евидентирала обавезе према добављачима у укупном износу од хиљаде динара, тако да су за тај износ мање исказане обавезе према добављачима (252100) и обрачунати неплаћени расходи и издаци (131200), што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица да обавезе према добављачима евидентирају у периоду када је промет извршен. Ванбилансна пасива, конто Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је исказала ванбилансну пасиву у износу од хиљаде динара. У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица: - Више исказала ванбилансну пасиву у износу од хиљаде динара, по основу евидентирања уплата корисника услуга целодневног и полудневног боравка деце а које су евидентиране и на конту Потраживања од купаца, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству; - Мање евидентирала и исказала ванбилансну пасиву за хиљаде динара јер није евидентирала три менице и девет банкарских гаранција, које су у поступцима набавки узете од понуђача као средство обезбеђења, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица да у ванбилансној пасиви евидентирају менице и банкарске гаранције. Мере предузете у поступку ревизије: Предшколска установа Пчелица Сремска Митровица је налогом за књижење број 88- РЕВ 3 од године из својих пословних књига искњижила вредност ванбилансне пасиве у износу од хиљада динара. Ризик Уколико се настави са погрешним евидентирањем обавеза, исказано стање неће одговарати реалном стању. Препорука број 5 Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе Пчелица Сремска Митровица да: (1) усагласе обавеза са повериоцима; (2) обавезе према добављачима евидентирају у периоду извршеног промета и (3) у ванбилансној пасиви евидентирају менице и банкарске гаранције. 13

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-248-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-144/2018-05/09 Београд, 11. октобар

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРA ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ВРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-251-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова

Више

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МИЛКА ДИМАНИЋ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2013.

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018. ИЗВЕШТАЈА ГОДИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ Број:

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. ју

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. ју ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-1/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Иизвештај о ревизији делова финансијских

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СЛАВА КОВИЋ БОГАТИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-256-1/2017-04

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

Нацрт извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац

Нацрт извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Фонда за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКА ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-260-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године С А Д Р Ж А Ј : ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-247/2019-04/13 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији консолидованих

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАШЕ ДЕТЕ ВРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-251-1/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године 1 Извештај о ревизији делова финансијских

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-252-1/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године С а д р ж а ј: Извештај о ревизији

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-284-2/2018-04 Београд, 6.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: 400-424/2018-07/10 Београд, 1. јул 2019. године 1. УВОД У Извештају о

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-139/2018-05/08 Београд, 11. октобар 2018.

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун г

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун г ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-260-1/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 20. мај године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 20. мај године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-259-3/2019-04 Београд, 20. мај 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Историјског

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

2018.

2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-249-2/2019-04/3 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Центра

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400-1849-2/2016-04 Београд,

Више

ПОВЕРЉИВО! ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /15 Беогр

ПОВЕРЉИВО! ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /15 Беогр ПОВЕРЉИВО! ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-257/2019-04/15 Београд, 18. јун 2019. године Извештај о ревизији делова

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈС

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈС ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈСКИХ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНЕ, АУТОНОМНЕ

Више

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Странке демократске акције Санџака Нови Пазар за годину

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Странке демократске акције Санџака Нови Пазар за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СТРАНКЕ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ САНЏАКА НОВИ ПАЗАР ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-428/2018-07/9

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-421/2018-07/8 Београд, 17.

Више

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

Града Пожаревца за годину

Града Пожаревца за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-252/2019-04/17 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији консолидованих

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ГАЛЕБ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-2515-3/2015-04

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака

Више

2018.

2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ НОВИ ПАЗАР ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-250-1/2019-04/3 Београд, 18. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Лане“ Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања  Предшколске установе „Лане“ Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЛАНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА - БУЏЕТСКОГ ФОНДA ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац, тел: 054/620-880, Факс: 054/ 620-882 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАВА СУДАРСКИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400

Више

Izvestaj o reviziji finansijskih izvestaja i pravilnosti poslovanja Fonda solidarnosti

Izvestaj o reviziji finansijskih izvestaja i pravilnosti poslovanja Fonda solidarnosti РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-2594/2017-03/22 Београд, 30. новембар 2017.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА И ОБАВЕЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЈЕЛИЦА С

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА И ОБАВЕЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЈЕЛИЦА С РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА И ОБАВЕЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА ШИД ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-2026/2014-04

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 201

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 201 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-484/2018-06/10 Београд, 15. октобар

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2017. године Београд, 2018. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ----------------------------------------------

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА који се односи на ревизорски извештај број: 400-649/2014-04 од 27.11.2014. године Број: 400-3016/2015-04

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОС РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-1000/2015-04

Више

Напомене уз Нацрт извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш за 2016.

Напомене уз Нацрт извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш за 2016. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКА ТОПЛАНА, НИШ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-444/2017-06/10

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД ЗА 20

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД ЗА 20 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-425/2018-07/8 Београд, 19. новембар

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /17 Београд, 6. ј

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /17 Београд, 6. ј ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254/2019-04/17 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији консолидованих

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛАЦ, ПИРОТ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-487/2018-06/8 Београд, 7.

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Града Пожаревца за годину

Града Пожаревца за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-251/2019-04/20 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији консолидованих финансијских

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ У

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ У РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ БАМБИ БОР ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1330/2014-04

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО, ЗРЕЊАНИН ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-435/2017-06/8

Више

Извештај о ревизији одазивног извештаја града Шапца

Извештај о ревизији одазивног извештаја града Шапца РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ГРАДА ШАПЦА Број: 400-2960/2017-04 Датум, 22. децембар 2017. године Садржај РЕЗИМЕ... 5 1. УВОД... 7 1.1. ЦИЉ И

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ШИД ЗА 2013.

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ИЗВЕШТАЈА КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ О РЕВИЗИЈИ ИЗВЕШТАЈА КОНСОЛИДОВАНИХ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ФИНАНСИЈСКИХ ГРАДА ПАНЧЕВА

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ИЗВЕШТАЈА КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ О РЕВИЗИЈИ ИЗВЕШТАЈА КОНСОЛИДОВАНИХ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ФИНАНСИЈСКИХ ГРАДА ПАНЧЕВА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ИЗВЕШТАЈА КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ О РЕВИЗИЈИ ИЗВЕШТАЈА КОНСОЛИДОВАНИХ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ФИНАНСИЈСКИХ ГРАДА ПАНЧЕВА ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 3. јул 2

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 3. јул 2 ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-253/2019-04/13 Београд, 3. јул 2019. године Извештај о ревизији консолидованих финансијских

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број

Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00, 102/09 и 54/10), члана 24. Правилника о годишњим

Више

1

1 POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana Izveštaj nezavisnog revizora 1 3 Konsolidovani

Више

Предлог извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Фонда за грађевинско земљиште, путеве и комуналну по

Предлог извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања   Фонда за грађевинско земљиште, путеве и комуналну по РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И НАБАВКИ И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ФОНДА ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2013. ГОДИНУ Број:

Више

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2015. И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Руководству Jавног предузећа Електропривреда

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ : 400-89/2019-05/9 Београд, 17. јул 2019. године Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: 400-1848/2018-04 Београд, 22. март 2019. године САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. НЕПРАВИЛНОСТИ

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА ДИПОС ДОО, БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-483/2018-06/9

Више

JP PEU RESAVICA, Resavica IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU

JP PEU RESAVICA, Resavica IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU JP PEU RESAVICA, Resavica IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1 10 FINANSIJSKI IZVEŠTAJI Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: / /12 Бео

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: / /12 Бео РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: 400-425/2018-07/12 Београд, 18. март 2019. године 1. УВОД У Извештају о ревизији

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-1193/2015-04

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-1297/2017-03/27 Београд,

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Одазивни извештај Установе за културу и спорт „Културно-спортски центар Уб“ Уб

Одазивни извештај Установе за културу и спорт „Културно-спортски центар Уб“ Уб Установа за културу и спорт Културно-спортски центар Уб Уб, Вука Караџића 19 Дел. бр. 392/18 Датум: 31.12.2018. ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА Београд, Макензијева 41 На основу члана 40. став 1. Закона

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

ПОВЕРЉИВО! ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /14

ПОВЕРЉИВО! ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /14 ПОВЕРЉИВО! ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-257/2019-04/14 Београд, 18. јун 2019. године Извештај о ревизији консолидованих

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине П

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине П РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2013.

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Више

извештај Јавног

извештај Јавног РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, ПАНЧЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-427/2017-06/7

Више

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( Службени гласник РС,бр. 46/2006) Савет школе, на седници

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /18 Београд, 11. јул године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /18 Београд, 11. јул године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-202/2019-03/18 Београд, 11. јул 2019. године вештај о ревизији финансијских извештаја С А Д Р Ж А Ј:

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више