Na temelju članka 58

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na temelju članka 58"

Транскрипт

1 Na temelju članka 58. stavak 1. alineja 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 150/2008., 71/2010., 139/2010., 22/2011., 84/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013 i 159/2013 Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, 22/2014-Odluka USRH i 154/2014 Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, 70/2016- Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti), članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama («Narodne novine», broj 76/1993., 29/1997., 47/1999 i 35/2008) te članka 4. i članka 15. Statuta Opće županijske bolnice Požega, Upravno vijeće Opće županijske bolnice Požega, na dvadesetšestoj sjednici održanoj dana 22. prosinca godine, jednoglasno je utvrdilo S T A T U T OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE POŽEGA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i djelatnost Opće županijske bolnice Požega (u nastavku teksta: OŽB Požega), pravni položaj, zastupanje i predstavljanje, ustrojstvo, tijela, financiranje OŽB Požega, opći akti, javnost rada, nadzor, poslovna i profesionalna tajna i druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje OŽB Požega. Članak 2. OŽB Požega je počela s radom dana godine u Požegi, nastala pretvorbom Medicinskog centra Požega u Opću županijsku bolnicu Požega i Dom zdravlja Požega, sukladno odluci osnivača klasa: /93-06/50, ur. br od dana godine. Utemeljitelj Medicinskog centra Požega je bio Narodni odbor Općine Slav. Požega rješenjem broj od dana godine. Osnivač OŽB Požega je Požeško-slavonska županija, a prava i dužnosti osnivača ustanove obavlja Požeško-slavonska županija. II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST Članak 3. OŽB Požega obavlja zdravstvenu, specijalističko-konzilijarnu i bolničku djelatnost, a posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Opća županijska bolnica Požega. Skraćeni naziv OŽB Požega glasi: OŽB Požega. OŽB. Naziv Opća županijska bolnica Požega istaknut je na objektima u kojima se obavlja djelatnost OŽB Požega obavlja djelatnost u sjedištu. Članak 4.

2 Sjedište OŽB Požega je u Požegi, ulica Osječka broj O promjeni naziva i sjedišta OŽB Požega odlučuje osnivač na prijedlog Upravnoga vijeća OŽB Požega. Članak 5. OŽB Požega obavlja djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. U okviru djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, pojedine djelatnosti bolničkog i specijalističko-konzilijarnog liječenja, kao i nezdravstvene djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, određuju se rješenjem Ministarstva zdravlja. OŽB Požega može obavljati znanstveno-nastavnu djelatnost uz suglasnost nadležnog ministarstva. Osim djelatnosti iz stavka 2. i 3. ovog članka OŽB Požega može uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva obavljati i druge djelatnosti, odnosno poslove za koje ima odobrenje sukladno posebnom propisu. Djelatnosti OŽB Požega iz stavka 1. do stavka 4. ovog članka su: * Bolnička djelatnost: - Abdominalna kirurgija, - Alergologija i klinička imunologija, - Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina, - Dermatologija i venerologija, - Dječja kirurgija, - Endokrinologija i dijabetologija, - Fizikalna medicina i rehabilitacija, - Gastroenterologija, - Ginekologija i opstetricija s djelatnosti užih specijalizacija: ginekološka urologija, ginekološka onkologija, endokrinologija i perinatologija/ humana reprodukcija, - Hematologija, - Infektologija, - Internistička onkologija, - Kardiologija, - Klinička farmakologija s toksikologijom, - Maksilofacijalna kirurgija, - Nefrologija i hemodijaliza, - Neurologija, - Oftamologija i optometrija, - Opća interna medicina, - Opća kirurgija,

3 - Oralna kirurgija, - Ortopedija i traumatologija, 3 - Otorinolaringologija, djelatnosti uže specijalizacije: audiologija, te djelatnosti logopedije, - Pedijatrija, s djelatnosti užih specijalizacija: pedijatrijska pulmologija, pedijatrijska neurologija, pedijatrijska kardiologija i pedijatrijska nefrologija, - Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija, - Plastična kirurgija glave i vrata, - Psihijatrija, - Pulmologija, - Reumatologija, - Urologija, - Vaskularna kirurgija * Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom: - Abdominalna kirurgija sa specijalističkom dijagnostikom, - Alergologija i klinička imunologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina sa specijalističkom dijagnostikom i djelatnosti liječenja boli, - Dermatologija i venerologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Dječja i adolescentna psihijatrija sa specijalističkom dijagnostikom, - Dječja kirurgija sa specijalističkom dijagnostikom, - Endokrinologija i dijabetologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Fizikalna medicina i rehabilitacija sa specijalističkom dijagnostikom, - Gastroenterologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Ginekologija i opstetricija s djelatnosti užih specijalizacija: ginekološka urologija, ginekološka onkologija, endokrinologija i perinatologija/ humana reprodukcija sa specijalističkom dijagnostikom, - Hematologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Hitna medicina u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu ( OHBP ) - Infektologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Internistička onkologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Kardiologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Klinička mikrobiologija, - Klinička radiologija i djelatnost uže specijalizacije neuroradiologije sa specijalističkom dijagnostikom, - Maksilofacijalna kirurgija sa specijalističkom dijagnostikom, - Nefrologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Neurokirurgija,

4 - Neurologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Oftalmologija i optometrija sa specijalističkom dijagnostikom, - Opća interna medicina sa specijalističkom dijagnostikom, - Opća kirurgija sa specijalističkom dijagnostikom, - Oralna kirurgija sa specijalističkom dijagnostikom, - Ortopedija i traumatologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Otorinolaringologija s općom ambulantom i specijalističkom dijagnostikom, - Patologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Pedijatrija s djelatnosti uže specijalizacije pedijatrijskom nefrologijom, pedijatrijskom pulmologijom, pedijatrijskom neurologijom, pedijatrijskom kardiologijom, neonatologijom, pedijatrijskom alergologijom i kliničkom imunologijom sa specijalističkom dijagnostikom, - Plastična rekonstrukcijska i estetska kirurgija, - Plastična kirurgija glave i vrata sa specijalističkom dijagnostikom, - Psihijatrija sa specijalističkom dijagnostikom i djelatnosti kliničke psihologije i psihoterapijom sa psihološkom dijagnostikom, - Pulmologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Reumatologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Transfuzijska medicina, - Urologija sa specijalističkom dijagnostikom, - Vaskularna kirurgija sa specijalističkom dijagnostikom 4 * Dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenja: - Abdominalna kirurgija, - Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina, - Dermatologija i venerologija, - Endokrinologija i dijabetologija, - Gastroenterologija, - Ginekologija i opstetricija, - Infektologija, - Internistička onkologija, - Kardiologija, - Neurologija, - Nefrologija, - Oftalmologija i optometrija, - Opća interna medicina, - Opća kirurgija,

5 - Ortopedija i traumatologija, - Otorinolaringologija, 5 - Pedijatrija, - Psihijatrija, - Pulmologija, - Urologija * Medicinska biokemija i laboratorijska dijagnostika * Djelatnost bolničke ljekarne ( na sekundarnoj razini ) * Znanstveno istraživačka djelatnost iz područja biomedicine i zdravstva * Nastavno - edukacijska djelatnost s medicinskom praksom U okviru pojedinih djelatnosti organiziraju se polikliničko-konzilijarni sadržaji (ambulante), dnevna bolnica i kronično liječenje u skladu s odredbama ovoga Statuta. Članak 6. OŽB Požega ima pečat okruglog oblika s upisanim punim nazivom i sjedištem OŽB Požega, koji sadrži tekst: Opća županijska bolnica Požega, promjera 25 mm. Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa zakonom. Štambilj OŽB Požega je četvrtastog oblika, dimenzija 60x35 mm., a sadrži naziv te prostor za upisivanje evidencijskog broja, datuma i sata primitka pismena, oznake organizacijske jedinice koja prima pismeno i broja priloga. Štambilj se koristi u svakodnevnom poslovanju OŽB Požega. Svaki pečat i štambilj imaju redni broj. O broju pečata i štambilja, načinu korištenja te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje ravnatelj. III. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE Članak 7. OŽB Požega je javna ustanova upisana u sudski registar. OŽB Požega zastupa i predstavlja ravnatelj. Članak 8. OŽB Požega posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o ustanovama, ovim Statutom i drugim propisima.

6 6 Članak 9. Za obveze preuzete u pravnom prometu OŽB Požega odgovara cjelokupnom imovinom. Osnivač OŽB Požega solidarno i neograničeno odgovara za njezine obveze. Promet novčanih sredstava OŽB Požega obavlja se putem jedinstvenog žiro-računa. IV. USTROJSTVO Članak 10. Radi obavljanja zdravstvenih djelatnosti u OŽB Požega se ustrojavaju ustrojstvene jedinice i organiziraju organizacijski oblici sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Radi obavljanja nezdravstvenih djelatnosti u OŽB Požega se ustrojavaju posebne ustrojstvene jedinice. Djelatnost OŽB Požega obavlja se u okviru pojedinih organizacijskih oblika i uz suradnju ustrojstvenih jedinica utvrđenih ovim Statutom kako slijedi 1. Služba za internu medicinu 1.1. Odjel za opću internu medicinu 1.2. Odjel za gastroenterologiju i nefrologiju 1.3. Odjel za kardiologiju 1.4. Odjel za pulmologiju 1.5. Odjel za infektologiju i dermatovenerologiju 1.6. Odjel za hemodijalizu 1.7. Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 1.8. Internistička poliklinika 1.9. Dnevna bolnica internističkih djelatnosti 2. Služba za kirurgiju 2.1. Odjel za traumatologiju i ortopediju 2.2. Odjel za opću kirurgiju i urologiju 2.3. Odjel za abdominalnu kirurgiju 2.4. Odjel za otorinolaringologiju i oftalmologiju 2.5. Kirurška poliklinika 2.6. Dnevna bolnica kirurških djelatnosti 3. Služba za ginekologiju i porodništvo 3.1. Odjel za ginekologiju 3.2. Odjel za porodništvo s rađaonicom 3.3. Ginekološka poliklinika 4. Služba za dječje bolesti 4.1. Odjel za neonatologiju i dojenačke bolesti 4.2. Odjel za bolesti predškolske i školske djece

7 4.3. Pedijatrijska poliklinika 7 5. Služba za neurologiju, psihijatriju i kliničku psihologiju 5.1. Odjel za neurologiju 5.2. Odjel za psihijatriju 5.3. Neurološka, psihijatrijska i psihologijska poliklinika 6. Odjel za hitnu medicinu 7. Odjel za kliničku radiologiju 8. Odjel za kliničku mikrobiologiju 9. Odjel za hematološko-biokemijsku dijagnostiku 10. Odjel za transfuzijsku medicinu 11. Odjel za patologiju i citologiju 12. Bolnička ljekarna 13. Odjel za anesteziju s centralnom jedinicom intenzivnog liječenja 14. Odjel operacije i centralne sterilizacije II. Ravnateljstvo 1. Ured ravnatelja 2. Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova 2.1. Odjel pravnih poslova 2.2. Odjel kadrovskih i općih poslova 3. Služba za ekonomske poslove 3.1. Odjel računovodstva i financija 3.2. Odjel za nabavu 3.3. Odjel ugovaranja i fakturiranja 3.4. Odjel plana, analize i statistike 4. Služba tehničkih i informatičkih poslova 4.1. Odjel tehničkih poslova i održavanja 4.2. Odjel medicinske informatike 4.3. Odjel zaštite na radu 4.4. Odjel za dijetetiku i prehranu 4.5. Odjel za čišćenje i druge pomoćne poslove 4.6. Odjel za pranje i održavanje rublja 5. Jedinica za znanstveno-istraživački rad i nastavu 6. Jedinica za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite Pravilnikom o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta pobliže se određuju organizacija pojedinih djelatnosti i ustrojstvenih jedinica te odgovornost za upravljanje istima.

8 V. TIJELA OŽB POŽEGA 8 1. Upravno vijeće Članak 11. Upravno vijeće upravlja OŽB Požega i nadzire rad OŽB Požega. Upravno vijeće OŽB Požega ima pet članova i čine ga predstavnici: - osnivača na prijedlog pročelnika ureda upravnog tijela Požeško-slavonske županije nadležnog za zdravstvo, ( predsjednik i dva člana), - radnika OŽB Požega ( dva člana). Jednog člana Upravnog vijeća iz podstavka 2. stavka 2. ovog članka imenuje Radničko vijeće OŽB Požega, a drugog člana Stručno vijeće OŽB Požega, iz redova radnika OŽB Požega s visokom stručnom spremom. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Članak 12. Uz uvjete propisane posebnim propisom, član Upravnog vijeća OŽB Požega mora ispuniti slijedeće uvjete: 1) da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, 2) da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos, 3) da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove, 4) da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda o počinjenju kaznenog djela. Članak 13. Kandidat za člana Upravnog vijeća kao dokaz ispunjavanja uvjeta iz članka 12. ovoga Statuta prilaže slijedeću dokumentaciju, - životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanih Statutom, - ovjerena izjava o nepostojanju sukoba interesa iz članka 12. točke 1., 2. i 3. ovoga Statuta, - uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda o počinjenju kaznenog djela. Članak 14. Članu Upravnog vijeća OŽB Požega prestaje mandat i prije isteka vremena od četiri godine u slijedećim slučajevima: - podnošenjem ostavke na funkciju člana Upravnog vijeća, - opoziva,

9 9 - u slučaju prestanka radnog odnosa u OŽB Požega, ako se radi o predstavniku radnika OŽB Požega. Odluku o opozivu donosi tijelo koje je imenovalo člana Upravnog vijeća. Članak 15. Upravno vijeće OŽB Požega: - donosi Statut, uz suglasnost Požeško-slavonske županije, - donosi druge opće akte iz svoje nadležnosti, - imenuje i razrješuje ravnatelja, sukladno posebnim propisima i odredbama ovog Statuta, - imenuje i razrješuje zamjenika ravnatelja, na prijedlog ravnatelja, - zaključuje ugovor o radu s ravnateljem, - donosi program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje, - donosi financijski plan i završni račun, - analizira financijsko poslovanje OŽB Požega najmanje jedanput mjesečno, - prema potrebi, zadužuje ravnatelja za izradu posebnih periodičkih izvješća u vezi s pojedinim poslovima, - u slučaju manjka prihoda nad rashodima u poslovanju bez odgađanja obavještava osnivača, - predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, - raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca, - donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika, - donosi plan i program mjera zaštite na radu, - odlučuje o raspodjeli viška prihoda nad rashodima za obavljanje i razvoj djelatnosti, - odlučuje o pitanjima predviđenim općim aktima OŽB Požega u drugom stupnju odlučivanja, - odlučuje o korištenju zajmova i kredita za investicijska ulaganja, - donosi Poslovnik o svojem radu kojim se pobliže određuju pitanja iz djelokruga rada Upravnog vijeća koja nisu regulirana Zakonom o ustanovama i ovim Statutom. Članak 16. Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja, donosi slijedeće opće akte OŽB Požega: 1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, 2. Pravilnik o radu, 3. Pravilnik o zaštiti na radu, 4. Pravilnik o protupožarnoj zaštiti, 5. Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih radnika OŽB Požega, 6. Pravilnik o kontroli kvalitete i osiguranju provođenja propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite, 7. Pravilnik o suzbijanju bolničkih infekcija, 8. Odluke na temelju članka 15. ovoga Statuta, 9. Druge opće akte koji su temeljem posebnih propisa u nadležnosti Upravnog vijeća. Članak 17. Upravno vijeće ravnatelju daje prethodnu suglasnost za:

10 10 - zaključivanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi ,00 kuna, uz suglasnost osnivača, - zaključivanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi ,00 kuna, - zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, - zaključivanje ugovora s osigurateljima koji pružaju usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Članak 18. Upravno vijeće odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača, o: - stjecanju i otuđivanju nekretnina te o drugim stvarnopravnim raspolaganjima nekretninama, bez obzira na vrijednost nekretnine, - prodaji pokretne imovine čija pojedinačna knjižna vrijednost prelazi ,00 kuna, - investicijskim ulaganjima u prostorne kapacitete OŽB Požega čija vrijednost prelazi ,00 kuna. Članak 19. Upravno vijeće OŽB Požega obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. Upravno vijeće OŽB Požega pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova. Upravno vijeće OŽB Požega donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. 2. Ravnatelj Članak 20. Ravnatelj OŽB Požega ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti OŽB Požega upisane u sudski registar, osim ako ovim Statutom ili drugim propisom nije određeno drugačije. Članak 21. U granicama svojih ovlasti ravnatelj može dati punomoć za zastupanje OŽB Požega u pravnom prometu. Punomoć iz stavka 1. ovoga članka mora biti izdana u pisanom obliku. Članak 22. Ravnatelj OŽB Požega određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije. Članak 23. Ravnatelj predstavlja i zastupa OŽB Požega te organizira i vodi poslovanje OŽB Požega. U provedbi nadležnosti iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj obavlja poslove kao što su:

11 11 - odlučuje o nabavi i prodaji pokretnina i o investicijskim ulaganjima i radovima investicijskog održavanja u svim slučajevima osim u onima koji su prema odredbama Statuta stavljeni u nadležnost Upravnog vijeća, - zaključuje Ugovore o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje na temelju prethodne odluke Upravnog vijeća, - zaključuje ugovore s osigurateljima koji pružaju dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje na temelju prethodne odluke Upravnog vijeća, - organizira stručni rad OŽB Požega i koordinira rad u medicinskim i ostalim djelatnostima OŽB Požega, - koordinira financijsko poslovanje OŽB Požega, - pokreće postupak donošenja i usklađivanja općih akata OŽB Požega s odredbama odgovarajućih zakona i drugih propisa, - nadzire primjenu zakona i drugih propisa u poslovanju OŽB Požega, - predlaže osnove poslovne politike OŽB Požega, - predlaže program rada i plan razvoja OŽB Požega, - poduzima mjere neophodne za izvršenje programa rada i plana razvoja OŽB Požega, - osigurava izvršenje odluka Upravnog vijeća, - predlaže unutarnje ustrojstvo OŽB Požega, - donosi odluku o izboru radnika za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta i odluke o prestanku rada radnika, - provodi izbore i razrješenja radnika na reizbornim radnim mjestima, osim zamjenika ravnatelja, - donosi odluke o pojedinačnim pravima radnika u slučajevima utvrđenim zakonom i drugim propisima, - pokreće postupak i donosi mjere u slučajevima povrede radnih obveza radnika OŽB Požega, - podnosi Upravnom vijeću izvješće o cjelokupnom poslovanju OŽB Požega najmanje svaka tri mjeseca, - podnosi Upravnom vijeću izvješće po periodičnom obračunu i završnom računu, - podnosi izvješće o investicijskom i tekućem održavanju i nabavi opreme, - na traženje Upravnog vijeća podnosi i druga periodička izvješća, - donosi opće akte OŽB Požega, osim onih koji su navedeni u članku 14. ovog Statuta i poslovnika donošenje kojih je ovim Statutom stavljeno u nadležnost drugim tijelima, - obavlja i druge poslove koji proizlaze iz njegove nadležnosti i naravi poslova ravnatelja OŽB Požega. Članak 24. Ravnatelja na temelju javnog natječaja imenuje i razrješuje Upravno vijeće u skladu s posebnim propisom i uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo. Mandat ravnatelja traje četiri godine. Po isteku mandata ista osoba može, na temelju javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja. Članak 25. Za ravnatelja OŽB Požega može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij - najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

12 12 Ako ravnatelj nema završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja, njegov zamjenik mora biti osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem zdravstvenog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva. Uz prijavu na natječaj, kandidat je dužan priložiti program rada i razvoja OŽB Požega za mandatno razdoblje. Članak 26. Uz uvjete propisane posebnim propisom i člankom 25. ovoga Statuta, ravnatelj OŽB Požega mora ispuniti slijedeće uvjete: 1) da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, 2) da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos, 3) da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove, 4) da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda o počinjenju kaznenog djela. Članak 27. Kandidat za ravnatelja kao dokaz ispunjavanja uvjeta iz članka 26. ovoga Statuta prilaže slijedeću dokumentaciju, - životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta propisanih Statutom, - ovjerena izjava o nepostojanju sukoba interesa iz članka 26. točke 1., 2. i 3. ovoga Statuta, - uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda o počinjenju kaznenog djela. Članak 28. Ravnatelj OŽB Požega imenuje se na temelju javnog natječaja, prema postupku propisanom zakonom. Odluku o raspisivanju javnog natječaja iz stavka 1. ovog članka donosi Upravno vijeće najkasnije 3 mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja. U natječaju se objavljuju slijedeći podaci: - uvjeti i dokazi ispunjavanja uvjeta utvrđeni u članku 25., članku 26. i članku 27. ovoga Statuta, - razdoblje na koje se ravnatelj imenuje iz članka 24. ovoga Statuta, - rok za podnošenje prijave u trajanju od 15 dana od dana objave natječaja, - rok u kojem će svi kandidati biti izviješteni o rezultatu natječaja koji ne može biti dulji od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

13 13 Članak 29. Ravnatelj OŽB Požega odgovoran je za zakonitost rada i poslovanje OŽB Požega. Ravnatelj OŽB Požega odgovoran je i za stručni rad OŽB Požega koji organizira i vodi u skladu s odredbama ovog Statuta i drugim propisima. Ravnatelj ima: - zamjenika, - pomoćnika za kvalitetu i - pomoćnika za sestrinstvo. Članak 30. Članak 31. Ravnatelj OŽB Požega može imenovati radne, odnosno stručne skupine ili povjerenstva za izradu elaborata, analiza, prijedloga, stručnih mišljenja neophodnih za ostvarivanje poslovodne funkcije, odnosno za odlučivanje Upravnog vijeća o određenim pitanjima. Ravnatelj izdaje radnicima OŽB Požega naloge za izvršenje određenih poslova i zadataka. Članak 32. Ravnatelj OŽB Požega sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja. Ravnatelj OŽB Požega dužan je Upravno vijeće upozoriti: - da bi donošenje odluke bilo u suprotnosti s odredbama odgovarajućih zakona, odnosno općih akata OŽB Požega, - da bi donošenje odluke bilo u suprotnosti s usvojenim programom rada OŽB Požega, - da bi donošenje odluke bilo nesvrsishodno. Članak 33. Uvjeti koje moraju ispunjavati zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu i pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra OŽB Požega su: Za zamjenika ravnatelja: - završen sveučilišni diplomski studij (medicinski, pravni ili ekonomski fakultet), - tri godine radnog iskustva u struci, Za pomoćnika ravnatelja za kvalitetu: - završen sveučilišni diplomski studij, - položen specijalistički ispit, - tri godine radnog iskustva u struci, Za pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo-glavnu sestru OŽB Požega: - završen sveučilišni ili diplomski specijalistički studij sestrinstva i/ili primaljstva, - tri godine radnog iskustva u sestrinstvu i/ili primaljstvu.

14 14 3. Reizborna radna mjesta Članak 34. Radna mjesta koja podliježu reizboru su: - ravnatelj, - zamjenik ravnatelja, - pomoćnici ravnatelja te ostala radna mjesta utvrđena podzakonskim propisima koji donosi ministar nadležan za zdravlje, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Radnici koji podliježu reizboru imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine. Odluku o izboru, imenovanju i razrješenju radnika koji obavljaju poslove koji podliježu reizboru donosi ravnatelj, osim za zamjenika ravnatelja. Zamjenika ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. Po isteku mandata, moguće je ponovno imenovanje na reizborno radno mjesto sukladno propisima. Općim aktom OŽB Požega koje donosi Upravno vijeće mogu se odrediti i druga radna mjesta koja podliježu reizboru. Članak 35. Uvjeti koje moraju ispunjavati zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu i pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra OŽB Požega su: Za zamjenika ravnatelja: - završen sveučilišni diplomski studij (medicinski, pravni ili ekonomski fakultet), - tri godine radnog iskustva u struci, Za pomoćnika ravnatelja za kvalitetu: - završen sveučilišni diplomski studij, - položen specijalistički ispit, - tri godine radnog iskustva u struci, Za pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo-glavnu sestru OŽB Požega: - završen sveučilišni ili diplomski specijalistički studij sestrinstva, - tri godine radnog iskustva u sestrinstvu. Članak 36. Radnik na reizbornom radnom mjestu može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan. Ravnatelj je dužan razriješiti radnika na reizbornom radnom mjestu i prije isteka mandata za koji je imenovan u slijedećim slučajevima: - na osobni zahtjev, - ako ne postupa po propisima ili općim aktima OŽB Požega ili neosnovano ne izvršava odluke Upravnog vijeća, ravnatelja ili drugih nadležnih tijela ili postupa protivno njima, - ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom ili zanemarivanjem svojih dužnosti prouzroči OŽB Požega veću štetu, - ako se ne pridržava utvrđene financijske politike i financijskih planova OŽB Požega,

15 15 - ako djeluje suprotno poslovnim i profesionalnim interesima OŽB Požega. 3. Stručno vijeće Članak 37. Stručno vijeće imenuje ravnatelj i čine ga voditelji ustrojstvenih jedinica OŽB Požega iz članka 10. ovog Statuta, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja. Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuje način rada. Predsjednika Stručnog vijeća imenuje ravnatelj iz redova članova Stručnog vijeća, na vrijeme od dvije godine. Ravnatelj OŽB Požega sudjeluje u radu Stručnog vijeća OŽB Požega, ali ne može biti njegov predsjednik niti član. U radu Stručnog vijeća bez prava glasa mogu sudjelovati i drugi zaposlenici OŽB Požega, po odluci predsjednika Stručnog vijeća. Stručno vijeće sastaje se najmanje jedanput u 30 dana. Članak 38. Predsjednik Stručnog vijeća obavlja slijedeće poslove: - priprema i saziva sjednice Stručnog vijeća OŽB Požega, - utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednica, - rukovodi sjednicom, - organizira vođenje zapisnika o radu Stručnog vijeća. Predsjednik Stručnog vijeća obavezan je sazvati sjednicu u roku od dva dana na zahtjev ravnatelja s dnevnim redom koji odredi ravnatelj. Ukoliko predsjednik Stručnog vijeća u tom roku ne sazove sjednicu, ravnatelj može sazvati sjednicu Stručnog vijeća. Članak 39. Stručno vijeće obavlja sljedeće poslove: - raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada OŽB Požega, - predlaže stručne temelje za program rada i razvoja OŽB Požega, - predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti OŽB Požega, - predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u OŽB Požega, - daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti u OŽB Požega, - odlučuje o potrebi i stručnoj opravdanosti uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda u djelatnosti OŽB Požega, - predlaže Upravnom vijeću i ravnatelju poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnosti, - predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada OŽB Požega s financijskim mogućnostima, - predlaže ustrojstvo unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika te mjere za poboljšanje stručnog rada te skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora, - predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe OŽB Požega,

16 16 - razmatra potrebu stručnog usavršavanja te predlaže ravnatelju upućivanje zdravstvenih radnika na stručno usavršavanje, - predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove. 4. Stručni kolegij Članak 40. Radi razmatranja pitanja iz područja stručnog rada, iz svake djelatnosti OŽB Požega iz članka 5. i članka 6. ovoga Statuta, osnivaju se stručni kolegiji. Stručni kolegij čine najmanje: - rukovoditelji svih ustrojstvenih jedinica svih razina u kojima se obavlja odnosna djelatnost, - glavne sestre ustrojstvenih jedinica iz članka 10. ovoga Statuta u kojima se obavlja odnosna djelatnost. Stručni kolegiji mogu donijeti Poslovnik o radu kojim se pobliže određuje način rada. Radom stručnog kolegija rukovodi predsjednik stručnog kolegija, kojega imenuje i razrješuje ravnatelj OŽB Požega. Članak 41. Stručni kolegij obavlja slijedeće poslove: - razmatra pitanja vezana za stručni rad djelatnosti, zauzima mišljenja i prijedloge o načinu njihova rješavanja, - raspravlja i predlaže Stručnom vijeću OŽB Požega potrebu i stručnu opravdanost uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda, - predlaže ravnatelju i Stručnom vijeću poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja organizacije rada i uvjeta za razvoj ustrojstvene jedinice. 5. Etičko povjerenstvo Članak 42. Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti OŽB Požega na načelima medicinske etike i deontologije. Članove Etičkog povjerenstva imenuje Upravno vijeće. Etičko povjerenstvo se sastoji od sedam članova, i to: - šest radnika OŽB Požega, od kojih pet medicinske struke i jedan nemedicinske struke, - jedna osoba nemedicinske struke koja nije radnik OŽB Požega, a koja se istakla svojim znanstvenim ili društvenim radom. Predsjednika Etičkog povjerenstva biraju članovi između sebe, iz reda članova Etičkog povjerenstva koji su radnici OŽB Požega. Najmanje 40% članova Etičkog povjerenstva moraju biti spola koji je podzastupljen u Etičkom povjerenstvu. Upravno vijeće imenuje i zamjenike članova Etičkog povjerenstva, prema jednakim kriterijima koji vrijede za imenovanje članova Etičkog povjerenstva.

17 Etičko povjerenstvo donosi Poslovnik o 17 radu. Etičko povjerenstvo OŽB Požega obavlja slijedeće poslove: - prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti OŽB Požega, - odobrava znanstvena istraživanja u OŽB Požega, - nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstvenonastavne svrhe, - rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti OŽB Požega. 6. Povjerenstvo za lijekove Članak 43. Povjerenstvo za lijekove OŽB Požega je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u OŽB Požega. Povjerenstvo za lijekove ima osam članova i osam zamjenika članova koji se imenuju iz redova specijalista medicine, stomatologije ili farmaceuta. Članove Povjerenstva za lijekove i njihove zamjenike imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. Povjerenstvo za lijekove donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuje način rada. Povjerenstvo za lijekove obavlja poslove utvrđene Zakonom. 7. Povjerenstvo za kvalitetu Članak 44. Povjerenstvo za kvalitetu OŽB Požega jest tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite. Članove Povjerenstva za kvalitetu na prijedlog ravnatelja imenuje Upravno vijeće, a čine ga predstavnici svih djelatnosti koje se obavljaju u OŽB Požega. Povjerenstvo za kvalitetu donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuje način rada. Povjerenstvo za kvalitetu OŽB Požega: - vodi registar OŽB Požega o umrlim pacijentima, - vodi registar OŽB Požega o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, - provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije OŽB Požega, - obavlja i druge poslove temeljem posebnih propisa. 8. Povjerenstvo za unutarnji nadzor Članak 45. Unutarnji nadzor i kontrolu rada ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika provodi Povjerenstvo za unutarnji nadzor i kontrolu koju imenuje na vrijeme od četiri godine ravnatelj. Povjerenstvo ima pet članova, od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva.

18 18 Od pet članova u Povjerenstvu za unutarnji nadzor i kontrolu je najmanje jedan diplomirani pravnik, odnosno magistar prava. Članak 46. Način obavljanja unutarnjeg nadzora i kontrole provodi se temeljem Pravilnika o unutarnjem nadzoru i kontroli rada ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika te godišnjeg Plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora. Povjerenstvo za unutarnji nadzor i kontrolu donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuje način rada. VI. FINANCIRANJE I VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA Članak 47. Sredstva za rad i poslovanje OŽB Požega stječe: - iz sredstava osnivača u skladu s aktom o osnivanju, - ugovaranjem i naplatom naknada za zdravstvene usluge bolničkog i specijalističkokonzilijarnog liječenja pružene osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, - ugovaranjem i naplatom naknade za zdravstvene usluge bolničkog i specijalističkokonzilijarnog liječenja pružene osiguranicima osiguravajućih društava koja pružaju usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, - naplatom naknade za zdravstvene usluge bolničkog i specijalističko -konzilijarnog liječenja koje nisu obuhvaćene ugovorima s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i s osiguravajućim društvima koja pružaju usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a OŽB Požega ih je pružila građanima, - naplatom participacija od osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i osiguranika dobrovoljnih osiguratelja za korištenje usluga bolničkog i specijalističkokonzilijarnog liječenja, - ugovorom s ministarstvom, odnosno drugim tijelima državne vlasti za poslove koji se na osnovi zakona financiraju iz državnog proračuna, - ugovaranjem i naplatom naknade za zdravstvene programe koji se financiraju iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, - ugovorom s jedinicom područne (regionalne) samouprave, - ugovorom s jedinicom lokalne samouprave, - ugovorom s pravnom osobom o višem standardu smještaja za vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi u odnosu na standard određen propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, - ugovorima s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama za provedbu posebnih programa, - ugovorom s fakultetima i drugim visokim učilištima zdravstvenog usmjerenja, - financiranjem iz EU fondova, - darovima fizičkih i pravnih osoba, - na druge zakonom dopuštene načine. Članak 48. Naknada za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima s pružateljima usluga zdravstvenog osiguranja, kao i naknade za usluge pružene građanima koji nisu zdravstveno osigurani,

19 19 obračunava se primjenom cijena zdravstvenih usluga koje na prijedlog ravnatelja utvrđuje Upravno vijeće OŽB Požega. Članak 49. Ukoliko OŽB Požega ostvari višak prihoda nad rashodima, ostvareni iznos viška prihoda nad rashodima usmjerava se za obavljanje i razvoj djelatnosti OŽB Požega, kao što je na primjer nabava opreme, uređenje prostora, edukacija i stručno osposobljavanje. VII. JAVNOST RADA Rad OŽB Požega je javan. Članak 50. OŽB Požega će pravodobno i istinito izvješćivati javnost o organizaciji rada, uvjetima i načinu pružanja zdravstvenih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti. O svojem radu, unutrašnjem ustroju i svim podacima važnim za korisnike zdravstvenih usluga OŽB Požega obavještava javnost putem svoje web stranice. Osobni podaci o pacijentima i o radnicima OŽB Požega, a osobito podaci o liječenju i o zdravstvenom stanju pacijenata, ne mogu se bez njihove pismene suglasnosti učiniti javnima. VIII. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA Članak 51. Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju OŽB Požega ili štetilo njezinom poslovanju. Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom. Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama može priopćiti ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to ovlasti. Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze. Članak 52. Profesionalnom tajnom smatra se ono što zdravstveni i ostali radnici OŽB Požega saznaju o zdravstvenom stanju bolesnika te posebnim propisom zaštićeni podaci sadržani u zbirkama podataka koje o bolesnicima i zaposlenicima vodi OŽB Požega. Povreda čuvanja profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

20 IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 20 Članak 53. Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Opće županijske bolnice Požega donesen 24. kolovoza godine, Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Požega donesene 7. travnja godine, pročišćeni tekst Statuta Opće županijske bolnice Požega donesen 7. travnja godine, Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Požega donesene 27. travnja godine, pročišćeni tekst Statuta Opće županijske bolnice Požega od 27. travnja godine, Izmjene i dopune Statuta Opće županijske bolnice Požega donesene 26. lipnja godine i pročišćeni tekst Statuta Opće županijske bolnice Požega donesen 26. lipnja godine. Ovaj Statut stupa na snagu nakon pribavljene suglasnosti osnivača Požeško slavonske županije, osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Opće županijske bolnice Požega. Ovaj Statut Opće županijske bolnice Požega dostavlja se u registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu. PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: Marijan Aladrović, dipl.ing. Potvrđuje se da je Statut Opće županijske bolnice Požega objavljen na oglasnoj ploči Opće županijske bolnice dana te je stupio na snagu dana. RAVNATELJ: Prof.dr.sc. Željko Glavić

Na temelju članka 58

Na temelju članka 58 Na temelju članka 58.a stavak 1. alineja 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 150/2008., 71/2010., 139/2010., 22/2011., 84/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013 i 159/2013 Uredba

Више

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb, donesene na 47. sjednici Sanacijskog vijeća, održanoj 3. lipnja 2015

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb, donesene na 47. sjednici Sanacijskog vijeća, održanoj 3. lipnja 2015 Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb, donesene na 47. sjednici Sanacijskog vijeća, održanoj 3. lipnja 2015. godine i pribavljene suglasnosti ministra zdravlja

Више

ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za

ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za rehabilitaciju djece Slavonski Brod Slavonski Brod,

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, Zagreb, OIB: 64434885131, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., temeljem Odluke Vlade

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR HRVATSKI SABOR 573 Na temelju ĉlanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH Proglašavam Zakon o agenciji za strukovno

Више

MUZEJ GRADA RIJEKE

MUZEJ GRADA RIJEKE Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 25. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15) i članka 43. Statuta Muzeja moderne i suvremene

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB ZAGREB, Šestinski dol 53 OIB: Tel: 01/ , fax: 01/ Podružnica Mirkovec Mirkovec 5, Sveti Križ Za

DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB ZAGREB, Šestinski dol 53 OIB: Tel: 01/ , fax: 01/ Podružnica Mirkovec Mirkovec 5, Sveti Križ Za DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB ZAGREB, Šestinski dol 53 OIB: 70271854148 Tel: 01/3770-545, fax: 01/3778-227 Podružnica Mirkovec Mirkovec 5, Sveti Križ Začretje Tel: 049/227-986, fax: 049/227-398 S T A T U

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 24. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 24. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/ Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 24. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 60. Statuta Znanstvene

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONODAVNA KOMISIJA Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: 035-01/19-01/01 UR.BROJ : 2125/72-01-19-1 Novalja, 02. siječnja 2019. godine Na temelju članka 2. i članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

1 Na temelju odredbe članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13.) i članka 54. Zakona o Ustanovama ( Narodne novine br. 76/93;

1 Na temelju odredbe članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13.) i članka 54. Zakona o Ustanovama ( Narodne novine br. 76/93; 1 Na temelju odredbe članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13.) i članka 54. Zakona o Ustanovama ( Narodne novine br. 76/93; 29/97; 47/99. i 35/08.) i Upravno vijeće Doma za odrasle

Више

KLASA:601-01/98-01/02

KLASA:601-01/98-01/02 Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba KLASA: 021-05/13-01/568, URBROJ:

Више

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/62 21 433; fax: 01/6252-515 OIB: 28129388615 IBAN: HR4923900011100025937 e-mail: czoo.vg@gmail.com web: www.centar-odgojiobrazovanje-velikagorica.skole.hr

Више

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prethodnu suglasnost Gradske s

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prethodnu suglasnost Gradske s Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba KLASA: 601-02/14-02/2, URBROJ:

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

novi pravilnik.txt - stari pravilnik

novi pravilnik.txt - stari pravilnik 1PRAVILNIK 2O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU 3I. OPĆE ODREDBE 4Članak 1. 5(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni

Више

P R I J E D L O G O D L U K E O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATEL

P R I J E D L O G O D L U K E O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATEL P R I J E D L O G O D L U K E O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Maja Lesinger,

Више

Na temelju članka 54

Na temelju članka 54 Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( Narodne novine br.76/93.,29/97. i 47/99. ), Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta HRVATSKI DOM PETRINJA, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća grada Petrinje,

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

ACFrOgCTAQarQodiIvg3wU_RO54ds-wo3oRTvk1nyBJHEB92bLQwCIAzEM3mNre2_ay43y5HSfRL3uXlGCtJpgJbIjpBQc5NqLMlNc-JX4X93F2WOVfQgVBM2LC4StA

ACFrOgCTAQarQodiIvg3wU_RO54ds-wo3oRTvk1nyBJHEB92bLQwCIAzEM3mNre2_ay43y5HSfRL3uXlGCtJpgJbIjpBQc5NqLMlNc-JX4X93F2WOVfQgVBM2LC4StA Na temelju članaka 41. i 57. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10./97., 107./07. i 94./13.), uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića, Općine Zemunik Donji-općinskog

Више

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/ Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3)

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3) Na temelju članaka 29. i 174. Statuta Osnovne škole Vjenceslava Novaka, Školski odbor Osnovne škole Vjenceslava Novaka na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. donio je POSLOVNIK O RADU Vijeća roditelja I.

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog konjičkog saveza Temeljem Članka 27, Stavak 14, Statuta Hrvatskog konjičkog saveza, usvojenog na Skupštini Hrvatskog konjičkog saveza održanoj 17.11.2007., na svojoj

Више

HRVATSKA KOMORA

HRVATSKA KOMORA HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA Na temelju članka 15. i 26. Zakona o sestrinstvu ("Narodne novine" br. 121/03., 117/08 i 57/11),i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara Vijeće Komore

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Na temelju članka 2,12 i 2

Na temelju članka  2,12 i 2 Na temelju članka 2,12 i 2.14 Izbornog zakona BiH ( Službene glasnik BiH broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24, 06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13),

Више

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka 31012015 1 UVOD Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Mesnička 32, 10000

Више

Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turistič

Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turistič Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turističke zajednice općine Lopar, uz prethodnu suglasnost

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Page 1 of 5 1927 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Proglašavam Zakon

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1. i

Више

Temeljem članka 29

Temeljem članka 29 Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 4/18.) tajnik Osječko-baranjske županije, raspisuje

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

I-D PPUO Podstrana

I-D PPUO Podstrana SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XXV Podstrana, 1. ožujka 2019. Broj 4/2019. OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

Na temnelju članka Zakona

Na temnelju članka Zakona Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Microsoft Word - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o HRT-u

Microsoft Word - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o HRT-u HRVATSKI SABOR 1759 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama

Више

GRAD POREČ

GRAD POREČ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 602-02/15-01/27 URBROJ : 2167/01-09/01-15-2 Poreč-Parenzo, 14. svibanj 2015. Na temelju članka 48.

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

STATUT EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT (potpuni tekst) Zagreb, 21. ožujka 2019.

STATUT EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT (potpuni tekst) Zagreb, 21. ožujka 2019. STATUT EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT (potpuni tekst) Zagreb, 21. ožujka 2019. Upravno vijeće na temelju Odluke o izmjenama Statuta Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski

Више

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013.

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013. године. На основу члана 74. Закона о здравственој

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O OPIS POSLOVA I MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit Obavlja jednostavne upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne

Више

10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 Objavljuje dana 5. travnja godine N A T J E Č A J za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme SEKTOR ZA ODRŽAVA

10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 Objavljuje dana 5. travnja godine N A T J E Č A J za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme SEKTOR ZA ODRŽAVA 10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 Objavljuje dana 5. travnja 2019. godine N A T J E Č A J za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme SEKTOR ZA ODRŽAVANJE 1. Diplomirani inženjer geodezije podsustava Istok,

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Специјална болница за рехабилитацију

Специјална  болница  за  рехабилитацију Специјална болница за рехабилитацију Ивањица С Т А Т У Т Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица Ивањица, jун 2006.године На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона o здравственој заштити ( «Службени

Више

RADNA VERZIJA R E P U B L I K A H R V A T S K A MINISTARSTVO KULTURE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

RADNA VERZIJA R E P U B L I K A H R V A T S K A MINISTARSTVO KULTURE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI RADNA VERZIJA R E P U B L I K A H R V A T S K A MINISTARSTVO KULTURE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI Zagreb, svibanj 2012. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Microsoft Word - PZ_459

Microsoft Word - PZ_459 KLUB ZASTUPNIKA IDS-a PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR Zagreb, listopad 2009. 1 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA

Више

Microsoft Word - katalog informacija.doc

Microsoft Word - katalog informacija.doc DJEČJI DOM LIPIK LIPIK, Trg dr. Franje Tuđmana 1 KATALOG INFORMACIJA 1. UVODNE ODREDBE Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji dom Lipik (u daljem tekstu: Dom), obzirom na svoj djelokrug,

Више

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine KLASA: 112-06/17-01/1 URBROJ: 521-GT-01-02-01-17-10 Zagreb, 18. listopada 2017. Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08,

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

Broj 6/

Broj 6/ Broj 6/2018 06.08.2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN 1 Strana SADRŽAJ 1. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja...2 2. Odluka o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području

Више

S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN PAZIN, 18. svibnj

S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN PAZIN, 18. svibnj S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN 1847-6260 PAZIN, 18. svibnja 2016. GODINA: XLII CIJENA: 30,00 KN BROJ: 18 IZDAVAČ:

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA Fojnica: Juli, 2014.godine 1 Na osnovu člana

Више

P R A V I L N I K

P R A V I L N I K SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb, Ivana Lučića 5 P R A V I L N I K O DODJELI MEDALJA, NAGRADA I PRIZNANJA Zagreb, srpanj 2006. S A D R Ž A J Stranica Opće odredbe... 3 Medalje...

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 70,00 424. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog

Више

OSNOVNA ŠKOLA ŠESTINE

OSNOVNA ŠKOLA ŠESTINE Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET:

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET: REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 944-01/19-01/03 URBROJ: 2198/01-2-19-6 Zadar, 17. siječnja 2019. PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA

Више

SLN 07/09

SLN 07/09 Broj: 7 Umag, 4. kolovoza 2009. Godina: XVI. Cijena: 25,00 kn S A D R Ž A J GRADSKO VIJEĆE 34 RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i pravne poslove..264 35 RJEŠENJE o osnivanju

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater Hrvatski radioamaterski savez 10000 Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna 2018. Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamaterskog Saveza (u daljnjem tekstu: Savez) Izvršni odbor

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADONAČELNIK PRIJEDLOG RJEŠENJA o sklapanju ugovora o pružanju platnih usluga OTP Banka d.d. Osijek, prosinac 2015. Materijal pripremio: Upravni

Више

PROČIŠĆENI TEKST Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125

PROČIŠĆENI TEKST Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125 PROČIŠĆENI TEKST Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Općine

Више

GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele po

GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele po GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog 2011. BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno

Више

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. stavak 1. Uredbe o uredu Vlade Republike Hrvatske za

Више

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i P/115144 Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: 011-01/13-01/05, urbroj: 371-01/13-14, od 16. listopada 2013. i članka 22. stavka 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji

Више

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos Za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 1. Medicinska sestra-tehničar

Више

S T A T U T SREDNJE ŠKOLE DELNICE 19. ožujka 2019.

S T A T U T SREDNJE ŠKOLE DELNICE 19. ožujka 2019. S T A T U T SREDNJE ŠKOLE DELNICE 19. ožujka 2019. Sadržaj I. OPĆE ODREDBE 3 II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI 5 III. UNUTARNJE USTROJSTVO 10 IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM 11 V. RAVNATELJ 26 VI. TAJNIK ŠKOLE 40 VII.

Више

STATUT

STATUT STATUT NEOVISNOG OPERATORA SUSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 4 (Osnivanje)... 4 (Registracija i pravni status)... 4 (Naziv i sjedište)... 4 (Sadržaj Statuta)... 4 (Pečat i štambilj)...

Више