Република Србија Београд, године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Република Србија Београд, године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1"

Транскрипт

1 Република Србија Београд, године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1

2 2

3 Садржај 1. Увод Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Стање према захтевима АЗУС-а Општи утисак након редовне посете Закључак

4 1. Увод Рeдoвнa пoсeтa здрaвствeнoj устaнoви спрoвoди сe у склaду сa чланом 17. Уговора о акредитацији здравствене установе А од године, a зa врeмe пeриoдa трajaњa aкрeдитaциje здрaвствeнe устaнoвe. Здрaвствeнa устaнoвa Дом здравља Савски венац стeклa je aкрeдитaциjски стaтус нa пeриoд oд 7 гoдина, и дoдeљeн joj je сeртификaт брoj A-73-09/2013. На основу Решења о именовању спољашњих оцењивача за спровођење шесте редовне годишње посете Дому здравља Савски венац бр. А /2018 од године, рeдoвнa пoсeтa je oбaвљeнa гoдинe oд стрaнe спoљaшњег oцeњивaчa Каурин Милетић др Слађане. 4

5 3 Посета 2 Посета 2. Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ 1 У ТАБЕЛАМА БОЛДОВАТИ ЈЕДАН ОД ДВА ПОНУЂЕНА ОДГОВОРА. У ДЕЛУ ПРЕДВИЂЕНОМ ЗА КОМЕНТАР ЈАСНО, У КРАТКИМ ЦРТАМА НАВЕДИТЕ НЕДОСТАТКЕ ИЛИ ПОХВАЛЕ. Р.бр. Ниво Временски Предмет унапређења приоритета Мере и активности Одговорна особа Очекивани резултат рок Одржавање састанака Сл. РД 2.4 Један пут у рентген дијагностике са дугим Побољшана сарадња служби и обезбедити да запослени учествују у 3 3 месеца и Начелник службе службама ДЗ ради тимског тимско праћење корисника даљем праћењу пацијента no потреби праћења корисника У служби раде два радиолога, рад унапређен и повећан обим посла. Урађена је дигитализација, сто је значајно унапредило квалитет рада. Успостављена сарадња са свим службама ДЗ, снимања се не заказују, читање снимака је одмах после снимања, а издавање налаза сутрадан. УЗ дијагностика се заказује, дужина чекања је од 7 до 10 дана. Активности се спроводе према утврђеним плановима. Одржавају се састанци како би се обезбедило тимско праћење. Наставити са активностима. Све активности се спроводе према утврђеним плановима. Између служби ДЗ постоји изражена сарадња у циљу унапређења задовољства корисника. Редовно се одржавају састанци у оквиру служби и између служби ради унапређења квалитета услуга. 5

6 5 Посета 4 Посета Све активности се спроводе према утврђеним плановима. Између служби ДЗ постоји изражена сарадња у циљу унапређења задовољства корисника. Редовно се одржавају састанци у оквиру служби и између служби ради унапређења квалитета услуга. Имплементиран је ИЗИС што је унапредило процес заказивања и олакшало заказивање пацијентима. Захваљујући донацији, набављен је мамограф. Добијене дозволе, прави се пројектна документација и чека званично отварање и пуштање апарата у рад. Обезбеђен кадар за рад на апарату(до завршетка едукације радиолога из ДЗ). Упућен захтев за доедукацију радиолога за мамографији на Институту за онкологију. Све активности се спроводе према утврђеним плановима. Између служби ДЗ постоји изражена сарадња у циљу унапређења задовољства корисника. Редовно се одржавају састанци у оквиру служби и између служби ради унапређења квалитета услуга. У децембру 2016.Министар здравља РС и амбасадор Јужне Кореје предали мамограф на коришћење. Мамограф почео са радом 15. јуна Обављено 370 мамографија, око 30 пацијенткиња упућено на даљу дијагностику, за сада немају повратну информацију колико је дијагностиковано малигних тумора дојке. Налаз мамографије се доставља у року од две недеље, битно је да остали део посла на РТГ није редукован, већ је обављан као и раније. У октобру су 4 дана радили мамографске прегледе укључено у акције на гинекологији. 6

7 4 Посета 3 Посета 2 Посета 6 Посета Запослени у Служби посвећени процесу акредитације и континуираним активностима у циљу одржања и унапређења достигнутог нивоа квалитета здравствене заштите. Препознају своју улогу у процесу постављања дијагнозе као и у току даљег праћења пацијента у току лечења. Препознају своју улогу у мултидисциплинарном приступу лечења пацијената. 2 РД 3.9 обезбедити да служба има свој план 1 стручног усвршавања, односно континуиране едукације Доношење Плана стручног усавршавања Март 2013 Начелник Службе План стручног усавршавања Служба има свој план стручног усавршавања.наставити са активностима на унапређењу квалитета у области стручног усавршавања. У служби се планирају стручна усавршавања запослених и континуиране едукације што је доказано плановима, извештајима о реализацији планова и разговором са запосленима у служби. У служби постоји план континуираног усавршавања, води се уредна евиденција о реализацији планова. У служби постоји план континуираног усавршавања, води се уредна евиденција о реализацији планова. Упућен захтев за едукацију радиолога на мамографу. 7

8 6 Посета 5 Посета У служби постоји план континуираног усавршавања, води се уредна евиденција о реализацији планова. Сви запослени имају лиценце за рад и у складу са планом едукација, континуирано се едукују. Служба има свој план стручног усавршавања, чија реализација се прати у току године. Запослени похађају скупове континуиране медицинске едукације на којим стичу нове вештине и знања базиране на савременим достигнућима медицнске науке. 3 ЛАБ 2.3 унапредити улогу лабораторије у мултидисциплинарном плану лечења 3 Одржавање састанака Сл. Лабораторијске дијагн. са другим службама ДЗ ради тимског праћења корисника Један пут у 3 месеца и no потреби Начелник службе Побољшана сарадња служби и тимско праћење корисника Учествију у мултидисциплинармом приступу. Имплементирали су клинички пут за превенцију колоректалног карцинома заједно са избраним лекарима из области опште медицине. Иницијатори су активности у циљу повећења одзива на скрининг на колоректални карцином, обезбедили су да се опрема и особље ангажују у дане викенда. Резултате издају истог дана. Дизајнирали су картон за контролу протромбинског времена. Континуирано се састају са колегама, најчешћа тема су трошкови, односно рационална потрошња реагенаса(начелник лабораторрије је акредитовала предававање са том темом). Сарадња са свим службама је добра, функционише нека врста електронског упута којим нису у потпуности задовољни, имају велике 8

9 5 Посета 4 Посета 3 Посета 2 Посета захтеве према програмерима који су творци електорнског картона и раде на правом функционисању електорнског упута. Трошкови за реагенсе су високи и прелазе до три пута предвиђена средства од стране РФЗО. Континуитет на унапређењу квалитета је настављен. Информациони систем је делимично унапређен тако да је омогућено слање упута ел. путем од стране изабраног лекара ка Служби за лабораторијску дијагностику. Ради се на усавршавању програма како би се резултати из лабораторије могли достављати изабраним лекару по службама. Унапређење квалитета у области лабораторијске дијагностике је наставњено.електронско упућивање у лабораторију од стране изабраног лекара се и даље спроводи, траже се најбоља решења за достављање налаза ка изабраним лекарима. Комуникација између лабораторије и служби је адекватна, присутан је мултидисциплинарни приступ пацијенту, што значајно унапређује квалитет услуге која се пружа у ДЗ Савски венац. Унапређење квалитета у области лабораторијске дијагностике је наставњено.електронско упућивање у лабораторију од стране изабраног лекара се и даље спроводи. Планирана је дорада ИС која ће омогућити електронско слање из лабораторије ка изабраним лекарима. Унапређење квалитета у области лабораторијске дијагностике је настављено. Добили су два нова хематолошка анализатора и један биохемијски анализатор из донације, особље је обучено за рад 9

10 6 Посета на њима, постоје сертификати као доказ за едукацију. Са једним анализатором имају проблем, рекламација је стигла до произвођача, у току је проналажење решења. Интерне контроле раде у сарадњи са КБЦ Драгиша Мишовић и ВМА, управо су на тај начин и доказали квар анализатора за који се тренутно са произвођачем тражи решење. Имају повећане захтеве за периодичним прегледима, па је набавка реагенаса у току. Спољашње контроле су раније одржаване на државном нивоу, од ове године су комерцијалне, тако да у овој години није урађена спољашња контрола. Акредитована лабораторија би, по стандардима, требала да има и сољашњу контролу квалитета. У току године извршено занављање опреме, завршен процес имплементације лабораторијског информационог система који омогућава двосмерну комуникацију између лекара и лабораторије. Запослени у лабораторији учествују у тимском приступу дијагностике и лечења пацијената. 4 ЛАБ 3.7 обезбедити да се учинак свих запослених процењује 2 Доношење критеријума оцењивање резултата рада Март 2013 Дирекор ДЗ Донети критеријуми 10

11 П о с е 4 Посета 3 Посета 2 Посета Наставити са активностима на процени учинка свих запослених Учинак запослених се прати и процењује. Поред годишњег редовног оцењивања запослених, које врши начелник службе и доставља директору установе, а чији се резултати налазе у персоналним досијеима запослених, врши се и периодична контрола како би оптерећеност запослених била равномерна. Наставити са активностима. Учинак запослених се процењује на годишњем нивоу,. У служби се примењују све донете процедуре, опрема за рад је добра, планирана је набавка појединих делова опреме због кварова. ИС још није заокружен, постоји једносмерна комуникација, односно доктори шаљу упут у лабораторију електронски. Кадар задовољавајући, примили су још једног биохемичара. Служба нема именованог руководиоца(руководилац је један за РТГ и лабораторију). Скрининг на ца дебелог црева се спроводи, палета анализа није потпуна, углавном због недовољних материјалних средстава. Планира се укључивање у спољашње контроле рада лабораторије. осијеима запослених. Наставити са активностима везаним за процењивање учинка запослених. Учинак запослених се процењује на годишњем нивоу,. У служби се примењују све донете процедуре, опрема за рад је добра 11

12 3 Посета 2 Посета 6 Посета Учинак запослених се процењује на годишњем нивоу,. У служби се примењују све донете процедуре, опрема за рад је добра. У току године набављена два нова хематолошка апарата и један биохемијски анализатор из донације. Акредитована лабораторија би, према стандардима, поред интерних, требала да ради и спољашње контроле квалитета. Квалитет рада свих запослених се процењује у складу са дефинисаном процедуром. Процена квалитета рада се одлаже у персоналним досијеима запослених. Прати се реализација плана рада. Тренутно се у Установи не спроводи спољашња контрола квалитета. 5 ЖС 15.2 препорука да се обављају практичне вежбе и провера плана на терену 2 Извођење практичне вежбе Новембар 2013 Тим за животну средину Успешно извођење Обављена практична вежба симулације паљења аутомобила на паркингу у кругу ДЗ. Практичне вежбе се периодично изводе у сарадњи са одговарајућим институцијама. Провера знања обавља тестирањем запослених након вежбе. Практичне вежбе треба изводити периодично у сарадњи са одговарајућим институцијама, са обнављањем знања запослених након извршених вежби. 12

13 П ос ет 6 Посета 5 Посета 4 Посета Практичне вежбе треба изводити периодично у сарадњи са одговарајућим институцијама, са обнављањем знања запослених након извршених вежби. Практичне вежбе треба изводити периодично у сарадњи са одговарајућим институцијама, са обнављањем знања запослених након извршених вежби. У протеклих годину дана није обављена ни једна вежба у циљу провере плана за ванредне ситуације, али у Установи постоји и држи састанке Одбор за безбедност који у свом домену има и активности у случају ванредне ситуације. 6 ЉР 3.1 наставити са активностима на изради 2 поступка за оцењивање рада запослених Доношење критеријума оцењивање резултата рада Март 2013 Дирекор ДЗ Донети критеријуми Наставити са започетим активностима и унапредити примену критеријума. Учинак запослених се прати и процењује. Поред годишњег редовног оцењивања 13

14 6 Посета 5 Посета 4 Посета 3 Посета запослених, које врше начелници служби и достављају директору установе, а чији се резултати налазе у персоналним досијеима запослених, врши се и периодична контрола и оцена рада запослених како би оптерећеност запослених била равномерна. Наставити са активностима. Редовно се прати учинак запослених.на годишњем нивоу, руководиоци служби оцењују учинак запослених. Поред годишњег оцењивања, континуирано се спроводи контрола и оцена рада запослених и проверава оптерећеност послом. Наставити са започетим активностима и унапредити примену критеријума. Наставити са започетим активностима и унапредити примену критеријума. Прати учинак запослених у складу са процедурама које су у установи усвојене. У Установи се спроводи оцењивање квалитета рада свих запослених, а у складу са усвојеном процедуром. Оцене се одлажу у персонални досије. Прати се радно оптерећење свих радника. Редовно се спроводи надзор над квалитетом стручног рада. 14

15 5 Посета 4 Посета 3 Посета 2 Посета 7 ЉР 3.4 обезбедити да се у персоналним 2 досијеима налазе писани извештаји о постигнутим резултатима Оцењивање резултата рада за период Септембар 2013 Начелници служби Главне сестре Служби Писани извештај Наставити са започетим активностима и унапредити примену критеријума. У персоналним досијеима се налазе писмени извештаји оцене рада запослених. Наставити са активностима. У персоналним досијеима се налазе писани извештаји о оцени рада запослених. Наставити са већ уведеним активностиа на оцењивању запослених. Наставити са започетим активностима и унапредити примену критеријума. Наставити са започетим активностима и унапредити примену критеријума. Наставити са већ уведеним активностиа на оцењивању запослених. 15

16 4 Посета 3 Посета 2 Посета 6 Посета У персоналним досијеима се налазе писани извештаји о постигнутим разултатима у раду. 8 РУ 5.1 предузети мере да сви запослени буду 1 упознати са дефиницијом нежељеног догађаја Доставити свим запосленим Процедуру за нежељене догађаје на потпис Март 2013 Кординатор за акредитацију Да сви запослени буду упознати са дефиницијом нежељених догађаја Наставити са активности и унапредити примену критеријума. Увидом у попуњене обрасце за пријаву, извештаје у којима су прецизиране мере, активности и одговорности за превенцију нежељених догађаја, стиче се утисак да су запослени едуковани да препознају, реагују и евидентирају сваку појаву која би могла утицати на квалитет рада, безбедност пацијента или запослених. Наставити са активностима. Запослени У ДЗ Савски венац су оспособљени да препознају, евидентирају на одговарајући начин и анализирају нежељене догађаје. Уредно о нежељеним догађајима воде евиденцију, а анализа настанка нежељених догађаја и отклањање узрока који су до њих довели значајно повећава квалитет рада и безбедност пацијената и особља. Запослени У ДЗ Савски венац су оспособљени да препознају, евидентирају на одговарајући начин и анализирају нежељене догађаје. Уредно о нежељеним догађајима воде евиденцију, а анализа настанка нежељених догађаја и отклањање узрока који су до њих довели значајно повећава квалитет рада и безбедност пацијената и особља. 16

17 2 Посета 6 Посета 5 Посета У току протекле године десила су се два озбиљна нежељена догађаја која су евдентирана, анализирана и на основу којих су предузете потребне мере. Запослени У ДЗ Савски венац су оспособљени да препознају, евидентирају на одговарајући начин и анализирају нежељене догађаје. Уредно о нежељеним догађајима воде евиденцију, а анализа настанка нежељених догађаја и отклањање узрока који су до њих довели значајно повећава квалитет рада и безбедност пацијената и особља. Наставити са активностима које ће охрабрити запослене да све нежељене догађаје евидентирају. Сви запослени су упознати са дефиницијом нежељеног догађаја, као и са процедуром пријављивања нежељених догађаја. О нежељеним догађајим се води процедуром дефинисана документација. 9 РУ 8.4 процедуре ревидирати у складу са 3 потребама Провера валидности постојећих процедура Једном у 6 месеци Начелници служби Рад служби у складу са потребама Поштују усвојене процедуре и ревидирају их у случају потребе. Израђене процедуре су усвојене у свакодневном раду. У предходном периоду израђене су четири нове процедуре, а четири су ревидиране. 17

18 6 Посета 5 Посета 4 Посета 3 Посета У установи су дефинисане процедуре које се примењују у свакодневном раду. У случају потребе, постојеће процедуре се ревидирају и уводе нове. У установи су дефинисане процедуре које се примењују у свакодневном раду. У случају потребе, постојеће процедуре се ревидирају и уводе нове. У установи су дефинисане процедуре које се примењују у свакодневном раду. У случају потребе, постојеће процедуре се ревидирају и уводе нове. У протеклих годину дана усвојене су четири нове процедуре, а ревидиране три постојеће процедуре. 18

19 2 Посета 3. Стање према захтевима АЗУС-а У ТАБЕЛАМА БОЛДОВАТИ ЈЕДАН ОД ТРИ ПОНУЂЕНА ОДГОВОРА. У ДЕЛУ ПРЕДВИЂЕНОМ ЗА КОМЕНТАР ЈАСНО, У КРАТКИМ ЦРТАМА НАВЕДИТЕ НЕДОСТАТКЕ ИЛИ ПОХВАЛЕ. 1. Здравствена установа поступа у складу са планом за унапређење квалитета ДЗ Савски Венац има интегрисан план унапређења квалитета који се спроводи у установи. Комисија за квалитет се редовно састаје о чему постоје писани докази у виду записника. Континуирано се спроводи унутрашњи стручни надзор у циљу унапређења квалитета рада и безбедности пацијената. Испитује се задовољство пацијената и запослених. Резултати последњег испитивања још нису доступни, у плану је да се анализирају и предузму мере за повећање задовољства и пацијената и запослених. Прате показатеље квалитета, имају планове континуиране медицинске едукације и стручног усавршавања.присуство на едукацијам се уредно води. Здравствена установа поступа у складу са планом за унапређење квалитета У току разговора са директором, координатором за акредитацију и вођама тимова, као и обиласком установе стекao сaм утисак да се у установи поступа у складу са планом за унапређење квалитета. Комисија за квалитет се редовно састаје о чему постоје писани докази у виду записника. Комисији се достављају извештаји. Она анализира, предлаже мере, активности, рокове и задужења како би се у што краћем року отклониле неправилности и извршило испуњење плана за унапређење квалитета рада. Континуирано се спроводи унутрашњи стручни надзор у циљу унапређења квалитета рада и безбедности пацијената. Испитује се задовољство пацијената и запослених. Активности су видљиве, стиче се утисак да је и поред одличног рада запаженог приликом процеса оцењивања и прве редовне посете одржан континуитет и унапређен квалит. Похвала за активности на унапређењу квалитета. Здравствена установа поступа у складу са планом за унапређење квалитета 19

20 4 Посета 3 Посета У току треће посете, на основу увида у документацију, разговора са директором, координатором за акредитацију и вођама тимова сам стекла утисак да се спроводе активности дефинисане планом унапређења квалитета и безбедности пацијента, као и активности дефинисане препорукама из Извештаја о акредитацији ДЗ. Комисија за квалитет се редовно састаје и на састанцима се воде записници. Комисија анализира извештаје достављене из служби и предузима мере за остварење планова за унапређење који су у установи дефинисани. Редовно се испитује задовољство запослених и корисника здравствене заштите. Анализа тих извештаја је основа за прављење планова за унапређење задовољства како запослених, тако и корисника здравствене заштите. За сваку похвалу је континуитет у унапређењу квалитета. Здравствена установа поступа у складу са планом за унапређење квалитета У току четврте посете, на основу увида у документацију, разговора са директором, координатором за акредитацију и вођама тимова сам стекла утисак да се спроводе активности дефинисане планом унапређења квалитета и безбедности пацијента, као и активности дефинисане препорукама из Извештаја о акредитацији ДЗ. Комисија за квалитет се редовно састаје и на састанцима се воде записници. Комисија анализира извештаје достављене из служби и предузима мере за остварење планова за унапређење који су у установи дефинисани. Редовно се испитује задовољство запослених и корисника здравствене заштите. Анализа тих извештаја је основа за прављење планова за унапређење задовољства како запослених, тако и корисника здравствене заштите. Здравствена установа поступа у складу са планом за унапређење квалитета 20

21 6 Посета 5 Посета У току пете редовне посете, на основу увида у медицинску документацију, разговора са координатором за акредитацију и запосленима, стичем утисак да је ДЗ Савски венац посвећен унапређењу квалитета и да се у складу са тим, спроводе већ постојећи планови. Стручни органи ДЗ редовно заседају и разматрају питања везана за стручни рад и развој ДЗ, План стручног усавршавања, План за унапређење квалитета ипрате спровођење унутрашње провере квалитета рада у ДЗ. Редовно се прати примена усвојених процедура, расправљају организациона и стручна питања, доносе смернице за ефикаснији рад и бољу организацију рада, анализира фактурисање и реализација услуга у циљу даљег унапређења квалитета рада. Посебна пажња се поклања задовољству корисника услуга и задовољству запослених, па се на основу спроведених анкета праве планови за њихово унапређење. Здравствена установа поступа у складу са планом за унапређење квалитета У установи се примењује Интегрисани план унапређења квалитета рада. Комисија за унапређење квалитета рада се редовно састаје. Прате се показатеља квалитета рада, који се на састанцима редовно анализирају и предлажу мере за унапређење 2. Квалитет и безбедност пацијента се редовно прате и унапређују на свим нивоима Посебна пажња се посвећује квалитету пружених услуга пацијентима и безбедности пацијената. Служба патронаже је активна у програму превенције падова код старих особа(у сарадњи са локалном заједницом обележавају први и последњи степеник, јер је истраживање утврдило да су они најчешћи узрок падова код одраслих). Такође, у Служби патронаже се обавља обука за правилно коришћење ауто седишта за децу. РТГ служба је дигитализована. Сви запослени који подлежу вацинацији против Хепатитиса Б су вакцинсани(проценат вакцинације против Хепатитиса Б 100%). 21

22 3Посета 4 Посета 2 Посета Квалитет и безбедност пацијента се редовно прате и унапређују на свим нивоима Пажња се посвећује безбедности пацијента. У односу на акредитацијску и прву редовну посету, а у складу са препорукама и активностима из плана унапређења квалитета, безбедност пацијента је унапређена. Запослени при раду користе средства за личну заштиту. Врши се редовно одржавање простора и опреме. У предходном периоду обезбеђен је угрожени објекат у коме је смештена Служба за здравствену заштиту деце и омладине и зановљен је део возног парка. Поднети су захтеви за набавку новог ултразвучног и ЕКГ апарата. Ради Квалитет боље комуникације и безбедност и пацијента спречавања се настанка редовно грешке прате при и раду унапређују и тиме повећала на свим безбедност, нивоима инплементиран је део лабораториског информационог система којим се електронским путем Служби за лабораториску дијагностику достављају упути. Ради се на обезбеђивању услова за проширење програма У ДЗ Савски како венац би се се омогућило континуирано да се унапређује лабораториски квалитет резултати рада и електронским безбедност пацијента. путем достављају изабраним Врши се редовно лекарима одржавање који су извршили простора и упућивање. опреме, запослени користе у раду средста личне заштите. Обележеност Обнављају опрему простора у складу омогућава са финансијским корисницима могућностима услуга лакше и кретање захваљујући кроз донацијама. установу. Имају добру сарадњу са школама, Градским заводом за јавно здравље и НВО. Квалитет Активни у превентиви-фобт и безбедност пацијента тест за превенцију се редовно и рано прате откривање и унапређују карцинома на свим дебелог нивоима црева. Активни у саветовалишном раду, поносни на саветовалиште за немлечну исхрану у циљу смањења У броја ДЗ Савски гојазне венац деце. У се току континуирано посете сам унапређује присуствовала квалитет радионици рада и у безбедност оквиру психофизичке пацијента. припреме Врши труддница, се редовно којиј је одржавање било дестак простора трудница и опреме, које су имале запослени само користе речи похвале. у раду средста личне заштите. У неким службама је потребно обнављање опреме, покушавају да изнађу начин да то и ураде с обзиром на ограничена материјална средства. Веома су активни у локалној средини, са МУП-ом и Центром за социјални рад имају састанке и учествују у пројекту занемаривања деце, имају добру сарадњу са школама, посебно истичу обављање систематских прегледа у приватној школи( Руска школа ) Активни у превентиви-фобт тест за превенцију и рано откривање карцинома дебелог црева је код ординирајућих лекара како би олакшали пацијентима. Активни у саветовалишном раду, па поред постојећих организовали саветовалиште за немлечну исхрану у циљу смањења броја гојазне деце. Похвала за акредитоване програме(сестре из породилишта, безбедност у саобраћају) и едукацију из области палијативне неге. 22

23 о с 2 Посета 6 Посета 5 Посета Квалитет и безбедност пацијента се редовно прате и унапређују на свим нивоима У ДЗ Савски венац се континуирано унапређује квалитет рада и безбедност пацијента. Врши се редовно одржавање простора и опреме, запослени користе у раду средства личне заштите. Обнављају опрему у складу са финансијским могућностима и захваљујући донацијама. Имају добру сарадњу са школама, Градским заводом за јавно здравље и НВО. Активни у превентиви-мамограф почео са радом У току ове године организовали 10 превентивних акција у које су били укључени и корисници који немају здравствено осигурање. Акције су организовали у сарадњи са Општином, Градом Београд и Министарством здравља. Активни у саветовалишном раду, у сарадњи са средњим школама организовали радионице за младе ЗАШТИТА РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА. Квалитет и безбедност пацијента се редовно прате и унапређују на свим нивоима У протеклих годину дана запослени у Установи су наставили са активностима на даљем унапређењу квлаитета рада и безбедности пацијената. У Дому здравља постоји Одбор за безбедност, који је мултидисциплинаран и који идентификује ризике који могу да угрозе безбедност пацијената и запослених. Овај тим предлаже мере за смањење ризика. 3. У установи се примењују усвојени протоколи и процедуре Усвојене процедуре се поштују, примењују се у свакодневном раду, у складу са потребама се ревидирају или доносе нове уколико је то неопходно. Све су уредно заведене и оверене од стране надлежног лица. Процедуре су јасне и доступне запосленима на њиховим радним местима. Похвала за ревидирање и употребу процедура у свакодневном раду. У установи се примењују усвојени протоколи и процедуре Примена процедура у свакодневном раду, њихова доступност запосленим је евидентна у сваком сегменту рада у установи. У предходном периоду су сачињене четири нове процедуре, а због измене у процесу рада четири су ревидиране. Похвала за доследну употребу процедура. У установи се примењују усвојени протоколи и процедуре е 23

24 6 Посета 5 Посета 4 Посета Усвојене процедуре се примењују у свакодневном раду. У случају потребе процедуре се ревидирају. Такође, када се укаже потреба, уводе се нове процедуре. Похвала за доследну примену процедура у раду. У установи се примењују усвојени протоколи и процедуре Усвојене процедуре се примењују у свакодневном раду. У случају потребе процедуре се ревидирају. Такође, када се укаже потреба, уводе се нове процедуре. У установи се примењују усвојени протоколи и процедуре Усвојене процедуре се примењују у свакодневном раду. У случају потребе процедуре се ревидирају. Такође, када се укаже потреба, уводе се нове процедуре. У установи се примењују усвојени протоколи и процедуре Запослени у Установи примењују усвојене протоколе и процедуре, врши се ревизија усвојених процедура у складу са потребама. У протеклих годину дана усвојене су четири нове процедуре, а ревидиране три постојеће процедуре. 24

25 4 Посета 3 Посета 2 Посета 4. Примењује се систем управљања ризиком У установи се примењује систем управљања ризиком. Редовно се сервисира противпожарна опрема и обавља обука запослених за противпожарну заштиту. Сви уређаји чије одржавање захтева уредно сервисирање се одржавају и сервисирају. Запослени који се налазе на радним местима која захтевају вакцинацију против Хепатитиса Б су уредно вакцинисани. Запослени који су изложени јонизујућем зрачењу се редовно периодично контролишу. Сви урђаји који захтевају баздарење и сервисирање су уредно избаждарени, односно сервисирани. Примењује се систем управљања ризиком Правилним планирањем свих сегмената рада ризик се своди на најмању могућу меру. Правилно одрджавање, сервисирање и баждарење опреме смањује ризик при руковању истом. Занављање се спроводи према плану који се израђује на основу исказаних потерба свих служби у установи у складу са могућностима. У предходном периоду обезбеђен је објекат у коме је смештена Служба за здравствену заштиту деце и омладине чиме је повећана безбедност при раду и пружању услуга. Занављањен је део возног парка чиме је повећана безбедност, а смањен ризик. Примењује се систем управљања ризиком У установи се примењује систем управљања ризиком. Редовно се сервисира противпожарна опрема и обавља обука запослених за противпожарну заштиту. Сви уређаји чије одржавање захтева уредно сервисирање се одржавају и сервисирају. Запослени који се налазе на радним местима која захтевају вакцинацију против Хепатитиса Б су уредно вакцинисани. Запослени који су изложени јонизујућем зрачењу се редовно периодично контролишу. Сви урђаји који захтевају баздарење и сервисирање су уредно избаждарени, односно сервисирани Примењује се систем управљања ризиком У установи се примењује систем управљања ризиком. Редовно се сервисира противпожарна опрема и обавља обука запослених за противпожарну заштиту. Сви уређаји чије одржавање захтева уредно сервисирање се одржавају и сервисирају. Запослени који се налазе на радним местима која захтевају вакцинацију против Хепатитиса Б су уредно вакцинисани. Запослени који су изложени јонизујућем зрачењу се редовно периодично контролишу. Сви уређаји који захтевају баждарење и сервисирање су уредно избаждарени, односно сервисирани. 25

26 6 Посета 5 Посета Примењује се систем управљања ризиком У установи се примењује систем управљања ризиком. Редовно се сервисира противпожарна опрема и обавља обука запослених за противпожарну заштиту. Сви уређаји чије одржавање захтева уредно сервисирање се одржавају и сервисирају. Запослени који се налазе на радним местима која захтевају вакцинацију против Хепатитиса Б су уредно вакцинисани. Запослени који су изложени јонизујућем зрачењу се редовно периодично контролишу. Сви урђаји који захтевају баздарење и сервисирање су уредно избаждарени, односно сервисирани Примењује се систем управљања ризиком Систем за управљање ризиком се успешно примењује на свим нивоима што се закључује како из приказане документације тако и приликом обилска установе. У Дому здравља постоји Одбор за безбедност, који је мултидисциплинаран и који идентификује ризике који могу да угрозе безбедност пацијената и запослених. Овај тим предлаже мере за смањење ризика. 5. Хигијена у здравственој установи је задовољавајућа. У току обиласка ДЗ Савски Венац констатовали смо да је хигијена у целој згради на веома високом нивоу. У току дана фреквенција кретања запослених и корисника здравствене заштите је велика, али је одржавање хигијене и поред тога на завидном нивоу. Похвала за добро одржавање хигијене. 26

27 5 Посета 4 Посета 3 Посета 2 Посета Хигијена у здравственој установи је задовољавајућа. Утисак који смо стекли прилико предходне посете одговара садашњем стању и активносдтима које се спроводе из ове области. Хигијена у здравственој установи је задовољавајућа. У току обиласка ДЗ Савски венац констатовали смо да је хигијена у целој згради на веома високом нивоу. У току дана фреквенција кретања запослених и корисника здравствене заштите је велика, али је одржавање хигијене и поред тога на завидном нивоу. Похвала за добро одржавање хигијене. Хигијена у здравственој установи је задовољавајућа. У току обиласка ДЗ Савски венац констатовали смо да је хигијена у целој згради на веома високом нивоу. У току дана фреквенција кретања запослених и корисника здравствене заштите је велика, али је одржавање хигијене и поред тога на завидном нивоу. Похвала за добро одржавање хигијене. Хигијена у здравственој установи је задовољавајућа. У току обиласка ДЗ Савски венац констатовала сам да је хигијена у целој згради на веома високом нивоу. У току дана фреквенција кретања запослених и корисника здравствене заштите је велика, али је одржавање хигијене и поред тога на завидном нивоу. Хигијена у здравственој установи је задовољавајућа. 27

28 4 Посета 3 Посета 2 Посета 6 Посета Хигијена у установи је на завидном нивоу и у складу је са делатности која се обавља као и са посвећености запослених у борби против појаве инфекција повезаних са здравственим интервенцијама. Поштују се и доследно примењују процедуре о безбедном руковању лековима 6. Све процедуре о безбедном руковању лековима се примењују, што смо констатовали у току обиласка установе. Води се евиденција о свим лековима и роковима употребе. Лекови чије чување захтева чување у фрижидеру, налазе се у фрижидерима који имају термометре, а температуре се редовно евидентирају у писаној форми. У интервенцијама је обележена антишок терапија, све ампуле су у року трајања. Вакцине се држе на хладном, евиденција о вакцинацији се спроводи у складу са стандардима. Поштују се и доследно примењују процедуре о безбедном руковању лековима Пут лека од уласка у установу до његове примене је јасно дефинисан. Поштују се све процедуре које га описују тако да је могућност настајања грешке при раду минимална. Поштују се и доследно примењују процедуре о безбедном руковању лековима Све процедуре о безбедном руковању лековима се примењују, што смо констатовали у току обиласка установе. Води се евиденција о свим лековима и роковима употребе. Лекови чије чување захтева чување у фрижидеру, налазе се у фрижидерима који имају термометре, а температуре се редовно евидентирају у писаној форми. У интервенцијама је обележена антишок терапија, све ампуле су у року трајања. Вакцине се држе на хладном, евиденција о вакцинацији се спроводи у складу са стандардима. Поштују се и доследно примењују процедуре о безбедном руковању лековима Све процедуре о безбедном руковању лековима се примењују, што сам констатовала у току обиласка установе. Води се евиденција о свим лековима и роковима употребе. 28

29 6 Посета 5 Посета Лекови чије чување захтева чување у фрижидеру, налазе се у фрижидерима који имају термометре, а температуре се редовно евидентирају у писаној форми. У интервенцијама је обележена антишок терапија, све ампуле су у року трајања. Вакцине се држе на хладном, евиденција о вакцинацији се спроводи у складу са стандардима. Поштују се и доследно примењују процедуре о безбедном руковању лековима Све процедуре о безбедном руковању лековима се примењују, што сам констатовала у току обиласка установе. Води се евиденција о свим лековима и роковима употребе. Лекови чије чување захтева чување у фрижидеру, налазе се у фрижидерима који имају термометре, а температуре се редовно евидентирају у писаној форми. У интервенцијама је обележена антишок терапија, све ампуле су у року трајања. Вакцине се држе на хладном, евиденција о вакцинацији се спроводи у складу са стандардима. Поштују се и доследно примењују процедуре о безбедном руковању лековима Поштују се и доследно примењују процедуре о безбедном руковању лековима. Редовним праћењем рокова употребе за све лекове смањује се количина фармацеутског отпада. 7. Примењује се систем за идентификацију пацијената Идентификација пацијента се примењује према стандардима. У служби лабораторијске дијагностике се посебно води рачуна о обележавању узорака крви, контрола је континуирана, па нема могућности за грешку у идентификацији узорка. 29

30 6 Посета 5 Посета 4 Посета 3 Посета 2 Посета Примењује се систем за идентификацију пацијената Систем за идентификацију постоји. О идентификацији пацијента, узорака се води посебна пажња у установи. Дорадом информационог система у Служби за лабораториску дијагностику је унапређен систем комуникације и идентификације. Даљим радом у овој области унапреиће се систем за идентификацију пацијента. Примењује се систем за идентификацију пацијената Систем за идентификацију постоји. О идентификацији пацијента, узорака се води посебна пажња у установи. Дорадом информационог система у Служби за лабораториску дијагностику је унапређен систем комуникације и идентификације. Даљим радом у овој области унапредиће се систем за идентификацију пацијента. Примењује се систем за идентификацију пацијената Идентификација пацијента се спроводи у складу са дефинисаним стандардима. Примењује се систем за идентификацију пацијената Идентификација пацијента се спроводи у складу са дефинисаним процедурама. Примењује се систем за идентификацију пацијената Поштују се стандарди за управљање ризиком, посебно систем који онемогућава замену идентитета пацијената приликом пружања услуге као и приликом издавања резултата. 30

31 5 Посета 4 Посета 3 Посета 2 Посета 8. У установи се примењује систем који лако препознаје нежељене догађаје(праћење, евидентирање, анализа и предузимање активности на основу урађене анализе) Процедура за примену нежељених догађаја постоји, запослени су упознати и пријављују нежељене догађаје. Увидом у документацију, разговором са тимовима и у току обиласка установе смо закључили да се нежељени догађаји евидентирају, разматрају и предузимају мере за њихово отклањање. Препорука је да се настави са овим активностима, да се одржавају редовни састанци на којима ће запослени разговарати о нежељеним догађајима. Стимулисати запослене да редовно евидентирају нежељене догађаје, да их анализирају и предузимају мере у циљу превенције појаве нежељених догађаја. У установи се примењује систем који лако препознаје нежељене догађаје(праћење, евидентирање, анализа и предузимање активности на основу урађене анализе) Процедура за пријављивање нежељеног догађаја се поштује у свакодневном раду. Нежељени догађаји се пријављују, на састанцима анализирају, предлаже мере, рокови и одговорности како би се спречило настајање нових нежељених догађаја. У установи се примењује систем који лако препознаје нежељене догађаје(праћење, евидентирање, анализа и предузимање активности на основу урађене анализе) Процедура за пријављивање нежељеног догађаја се поштује у свакодневном раду. Нежељени догађаји се пријављују, на састанцима анализирају, предлаже мере, рокови и одговорности како би се спречило настајање нових нежељених догађаја. У установи се примењује систем који лако препознаје нежељене догађаје(праћење, евидентирање, анализа и предузимање активности на основу урађене анализе) Процедура за пријављивање нежељеног догађаја се поштује у свакодневном раду. Нежељени догађаји се пријављују, на састанцима анализирају, предлаже мере, рокови и одговорности како би се спречило настајање нових нежељених догађаја. У Служби за здравствену заштиту одраслих и деце су се десила два озбиљна нежељена догађаја, о чему постоји документација којапотврђује да се у случају нежељених догађаја спроводе активости у складу са постојећим процедурама. У установи се примењује систем који лако препознаје нежељене догађаје(праћење, евидентирање, анализа и предузимање активности на основу урађене анализе) Процедура за пријављивање нежељеног догађаја се поштује у свакодневном раду. Нежељени догађаји се пријављују, на састанцима анализирају, предлаже мере, рокови и одговорности како би се спречило настајање нових нежељених догађаја 31

32 3 Посета 2 Посета 6 Посета У установи се примењује систем који лако препознаје нежељене догађаје(праћење, евидентирање, анализа и предузимање активности на основу урађене анализе) Нежељени догађаји се пријављују, запослени су упознати са дефиницијом нежељеног догађаја, на састанцима се дискутује о пријављеним нежељеним догађајима и предлажу се мере за превенцију јављања нежљених догађаја. 9. Примењује се јасно дефинисана политика у спречавању инфекција повезаних са здравственим интервенцијама У установи је дефинисана политика у спречавању инфекција повезаних са здравственим интервенцијама. Комисија за кућне инфекције има редовне састанке што смо се уверили увидом у достављену документацију, на њима се води записник, а закључци са састанака се спроводе. Хигијена руку се спроводи по стандардима, на свим местима има јасно истакнуто обавештење о правилној хигијени руку, обезбеђена су адекватна средства у довољним количинама. Запослени носе заштитну опрему при пружању услуга корисницима. Редовно се ради микробиолошка контрола средине и материјала. Примењује се јасно дефинисана политика у спречавању инфекција повезаних са здравственим интервенцијама Јасно дефинисана политика у спречаваљу инфекција повезаних са здравственим интервенцијама се спроводи активностима Комисије за кућне инфекције. Комисија ради по јасно дефинисаном плану рада, редоцвно се састаје ( очему се воде записници), предлажу мере и активности, као и рокове и одговорности како би се испунио план. Уведено је електронско вођење документације везане за вакцинацију. Унапређена је комуникација са Градским заводом за јавно здравље увођењем електронске комуникације. Примењује се јасно дефинисана политика у спречавању инфекција повезаних са здравственим интервенцијама Јасно дефинисана политика у спречаваљу инфекција повезаних са здравственим интервенцијама се спроводи активностима Комисије за кућне инфекције. Комисија ради по јасно дефинисаном плану рада, редовно се састаје ( о чему се воде записници), предлажу мере и активности, као и рокове и одговорности како би се испунио план. 32

33 6 Посета 5 Посета 4 Посета Примењује се јасно дефинисана политика у спречавању инфекција повезаних са здравственим интервенцијама Дефинисана политика у спречаваљу инфекција повезаних са интервенцијама се спроводи кроз рад и активности Комисије за кућне инфекције. Комисија ради по јасно дефинисаном плану рада, редовно се састаје ( о чему се воде записници), предлажу мере и активности, као и рокоие и одговорности како би се испунио план. Примењује се јасно дефинисана политика у спречавању инфекција повезаних са здравственим интервенцијама Дефинисана политика у спречаваљу инфекција повезаних са интервенцијама се спроводи кроз рад и активности Комисије за кућне инфекције. Комисија ради по јасно дефинисаном плану рада, редовно се састаје ( о чему се воде записници), предлажу мере и активности, као и рокови и одговорности како би се испунио план. Примењује се јасно дефинисана политика у спречавању инфекција повезаних са здравственим интервенцијама За спречавање појаве инфекција повезаних са здравственим интервенцијама у Установи је дефинисана политика која се примењује од стране свих запослених. Запослени се придржавају процедура које се односе на одржавање хигијене простора и опреме, процедура за стерилизацију, за прикупљање медицинског отпада. Све активности се бележе у одговорајуће чек листе. 10. Поштују се усвојене процедуре које у складу са важећом правном регулативом дефинишу раздвајање, одлагање, транспорт и стерилизацију медицинског отпада 33

34 5 Посета 4 Посета 3 Посета 2 Посета Све усвојене процедуре које се односе на раздвајање, одлагање и транспорт медицинског одпада се примењују. По одлуци еколошке инспекције раздвајају и комунални отпад. Поштују се усвојене процедуре које у складу са важећом правном регулативом дефинишу раздвајање, одлагање, транспорт и стерилизацију медицинског отпада Класификација мед. отпада се врши у складу са Законом о управљању отпадом, Правилником о управљању мед. отпадом, Правилником о категоријама испитивању и класификацији отпада, као и Правилником о управљању отпадом у установи. Медицински отпад се идентификујеи раздваја на месту настанка, транспортује по процедури и мерама безбедности до централне депоније на нивоу установе. Даљи транспорт и обраду врше раљдници Института Батут, са којим установа има уговор. Поштују се усвојене процедуре које у складу са важећом правном регулативом дефинишу раздвајање, одлагање, транспорт и стерилизацију медицинског отпада Класификација медицинског отпада се врши у складу са Законом о управљању отпадом, Правилником о управљању медицинским отпадом, Правилником о категоријама испитивању и класификацији отпада, као и Правилником о управљању отпадом у установи. Медицински отпад се идентификује и раздваја на месту настанка, транспортује по процедури и мерама безбедности до централне депоније на нивоу установе. Даљи транспорт и обраду врше радници Института Батут, са којим установа има уговор. Поштују се усвојене процедуре које у складу са важећом правном регулативом дефинишу раздвајање, одлагање, транспорт и стерилизацију медицинског отпада Класификација медицинског отпада се врши у складу са Законом о управљању отпадом, Правилником о управљању медицинским отпадом, Правилником о категоријама испитивању и класификацији отпада, као и Правилником о управљању отпадом у установи. Медицински отпад се идентификује и раздваја на месту настанка, транспортује по процедури и мерама безбедности до централне депоније на нивоу установе. Даљи транспорт и обраду врше радници Института Батут, са којим установа има уговор. Поштују се усвојене процедуре које у складу са важећом правном регулативом дефинишу раздвајање, одлагање, транспорт и стерилизацију медицинског отпада Класификација медицинског отпада се врши у складу са Законом о управљању отпадом, Правилником о управљању медицинским отпадом, Правилником о категоријама испитивању и класификацији отпада, као и Правилником о управљању отпадом у установи. 34

35 6 Посета Медицински отпад се идентификује и раздваја на месту настанка, транспортује по процедури и мерама безбедности до централне депоније на нивоу установе. Даљи транспорт и обраду врше радници Института Батут, са којим установа има уговор. Поштују се усвојене процедуре које у складу са важећом правном регулативом дефинишу раздвајање, одлагање, транспорт и стерилизацију медицинског отпада Поштује се процедуре које дефинишу раздвајање, одлагање, транспорт медицинског отпада. Третман медицинког отпада се обавља у Институту за јавно здравље Републике Србије, а на основу потписаног уговора. 35

36 6 Посета 5 Посета 4 Посета 3 Посета 2 Посета 11. Стерилизација - поштују се и примењују усвојене процедуре Донете и усвојене процедуре које се примењују приликом стерилизације материјала се примењују. Ради се биолошка контрола стерилизације. Нема укрштања путева чисто- прљаво. Стерилизација - поштују се и примењују усвојене процедуре Постоји адекватна централна стерилизација чији рад јсе обавља у складу са процедурама. Контрола стерилизације се спроводи једном месечно. Успостављена је електронска комуникација са Градским заводом за јавно здравље. Стерилизација - поштују се и примењују усвојене процедуре Постоји адекватна централна стерилизација чији рад јсе обавља у складу са процедурама. Биолошка контрола стерилизације се спроводи једном месечно. Стерилизација - поштују се и примењују усвојене процедуре Постоји адекватна централна стерилизација чији рад јсе обавља у складу са процедурама. Биолошка контрола стерилизације се спроводи једном месечно. Стерилизација - поштују се и примењују усвојене процедуре Постоји адекватна централна стерилизација чији рад јсе обавља у складу са процедурама. Биолошка контрола стерилизације се спроводи једном месечно. Стерилизација - поштују се и примењују усвојене процедуре Поштују се процедуру које дефинишу активности у току поступка стерилизације, цео поступак се прати бележењем у одговарајућу документацију. Контроле стерилизације се редовно обављају према утврђеној динамици, о томе се води евиденција. 36

37 4 Посета 3 Посета 2 Посета У установи се доследно примењују усвојени протоколи, процедуре, упутства у циљу безбедног руковања опремом, материјалом, уређајима и простором 12. Протоколи, процедуре,упутства за безбедно руковање опремом, материјалом, уређајима и простором се у потпуности поштују. У Служби лабораторијске дијагностике и Служби радиолошке дијагностике, где је смештен највећи број апарата који захтевају редовно сервисирање и одржавање све је у складу са стандардима. Противпожарни апарати, ваге и сва остала опрема такође се редовно сервисирају и баждаре према плану. У установи се доследно примењују усвојени протоколи, процедуре, упутства у циљу безбедног руковања опремом, материјалом, уређајима и простором Поштују се протоколи, процедуре, упутства, чиме се обезбеђује безбедно руковање опремом, материјалом, уређајима и простором. Протоколи су заведени, у њима се евидентирају све ставке у складу са правном регулативом. Процедуре су прецизно дефинисане. Упутства за рад и употребу апарата и уређаја се налазе поред сваког апарата, запослени се придржавају тих упутстава. Простор је адекватан за спровођење здравствене делатности. Води се рачуна о његовом одржавању, а функционалност простора се унапређује. У установи се доследно примењују усвојени протоколи, процедуре, упутства у циљу безбедног руковања опремом, материјалом, уређајима и простором Поштују се протоколи, процедуре, упутства, чиме се обезбеђује безбедно руковање опремом, материјалом, уређајима и простором. Протоколи су заведени, у њима се евидентирају све ставке у складу са правном регулативом. Процедуре су прецизно дефинисане. Упутства за рад и употребу апарата и уређаја се налазе поред сваког апарата, запослени се придржавају тих упутстава. Простор је адекватан за спровођење здравствене делатности. Води се рачуна о његовом одржавању, а функционалност простора се унапређује. У установи се доследно примењују усвојени протоколи, процедуре, упутства у циљу безбедног руковања опремом, материјалом, уређајима и простором Коментар Протоколи, процедуре,упутства за безбедно руковање опремом, материјалом, уређајима и простором се у потпуности поштују. У Служби лабораторијске дијагностике и Служби радиолошке дијагностике, где је смештен највећи број апарата који захтевају редовно сервисирање и одржавање све је у складу са стандардима. Противпожарни апарати, ваге и сва остала опрема такође се редовно сервисирају и баждаре према 37

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

ИНTEРНA РEВИЗИJA

ИНTEРНA РEВИЗИJA ИНTEРНA РEВИЗИJA Интeрнa рeвизиja пружa пoдршку корисницима јавних средстава у пoстизaњу њихoвих циљeвa. Интeрнa рeвизиja прeдстaвљa нeзaвисну aктивнoст кoja имa зa циљ дa прoцeни систeм финансијског управљања

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Slide 1

Slide 1 Република Србија Министарство рударства и енергетике Систем енергетског менаџмента у Републици Србији - Закон о ефикасном коришћењу енергије - Проф. Др. Милош Бањац, помоћник министра Семинар Успостављање

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО

ФИЛИЈАЛА РЗЗО:  ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: _Крагујевац ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА I-XII 2017. ГОДИНЕ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе

Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ СА ИНЖЕЊЕРСКЕ ПРАКСЕ Студент: Ментор: Коментор: Дејан Тобџић ЗП 38/13 Саша Спаић Ивица Јевтимијевић Нови Сад, Бечеј, Мај 2016. 1 Садржај 1.

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

Slide 1

Slide 1 Одлучивање о акредитацији у сврху преласка на ново издање стандарда Љиљана Маркићевић Одлучивање о акредитацији ПРАВИЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ АТС-ПА 01 тачка 4.5.2 Одлучивање о акредитацији Процедурa АТС-ПР15 Одлучивање

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца грађевинска

Више

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc

Microsoft Word - IPUKSpojen.doc ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ШАБАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 1 XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

06.ЈУЛ 2016 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА X БРОЈ МАРТ 2017 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 81. Закона о буџетском систему ("Сл. гла

06.ЈУЛ 2016 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА X БРОЈ МАРТ 2017 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 81. Закона о буџетском систему (Сл. гла 06.ЈУЛ 2016 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА X БРОЈ 03 17.МАРТ 2017 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 81. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,

Више

Контрола ризика на радном месту – успостављањем система менаџмента у складу са захтевима спецификације ИСО 18001/2007

Контрола ризика на радном месту – успостављањем система менаџмента у складу са захтевима спецификације ИСО 18001/2007 Profesor: dr Biljana Gemović Rizik je termin usko povezan sa svim poslovnim i proizvodnim aktivnostima i njegovo postojanje kao takvo mora biti prepoznato i prihvaćeno. Standard OHSAS 18001:2007 rizik

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ 2018 2019. 9.1. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ 9.1.1. Заједничке активности Р. бр. АКТИВНОСТ РОК

Више

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode] PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOVNE METODE RADA MEDICINSKE SESTRE U PZZ Proces zdravstvene nege, timski metod, dispanzerski, epidemiološki, socijalno-medicinski, statističko-informacioni i zdravstveno

Више

Послеревизиони извештај

Послеревизиони извештај РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, БЕОГРАД Број: 400-414/2018-05/11 Београд, 13. мај 2019. године 1 1 УВОД У Извештају

Више

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM ON LINE PRODAVNICE Preduzeće Sport Vision d.o.o., Beograd-Novi Beograd, donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak resavanja

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

R P S Audit & Consulting R evizija P oslovno S avetovanje IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS A

R P S Audit & Consulting R evizija P oslovno S avetovanje IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS A R evizija IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI za 2017. godinu Društvo za reviziju i poslovno savetovanje RPS Audit & Consulting doo Beograd Beograd, mart 2018. godine R evizija SADRŽAJ I Opis pravne forme i strukture

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Microsoft Word - poslovni administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc

Microsoft Word - poslovni administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈE, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 1. Назив квалификације: Пословни администратор 2. Подручје рада: Економија, право и администрација 3.

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Prezentacija / Ostoja Travar

Prezentacija / Ostoja Travar Систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Законски основ Поглавље 32 Финансијска контрола и члан 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) Босну и Херцеговину обавезује на сарадњу

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Slide 1

Slide 1 Главна служба за ревизију јавног сектора РС Безбједност саобраћаја на путевима у РС Ревизија учинка РУ 004-12 Ревизорски тим: Бојан Драгишић Дарко Билић Владимир Кременовић и Срђан Шушница Главна служба

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године ( Службени

Више

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016.2017. ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријских и практичних сазнања систематски изучава социјалне

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Metode i tehnike utvrđivanja korišćenja proizvodnih kapaciteta Metode i tehnike utvrđivanja korišćenja proizvodnih kapaciteta Sa stanovišta pristupa problemu korišćenja kapaciteta, razlikuju se metode

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Opsta nacela nepristrasnosti

Opsta nacela nepristrasnosti АТС-УП 36 ОПШТА НАЧЕЛА НЕПРИСТРАСНОСТИ Овај документ је важећи и без потписа особа које су преиспитале и одобриле документ. Издање/Измена: 1/2 Датум: 06.05.2019. Страна: 1/7 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/ године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОН

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/ године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОН Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/15 01. 12. 2015. године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ Децембар 2015. године 2 На основу члана 52.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛA Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: П Р И Ј А В А З А С П Р О В О Ђ Е Њ Е Ј А В Н О Г Р А Д А 2 0 1 8 О С Н О В Н И П О Д А Ц

Више

Slide 1

Slide 1 Република Србија Државна ревизорска институција ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈА СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ Београд, 2012. године РАЗВОЈ РЕВИЗИЈЕ СВРСИСХОДНОСТИ 2013. успостављена ревизија сврсисходности

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Microsoft Word - 8 Standard zanimanja - Poljoprivredni tehnicar

Microsoft Word - 8 Standard zanimanja - Poljoprivredni tehnicar STANDARD ZANIMANJA 1.DIO Naziv porodice zanimanja: Naziv zanimanja: Nivo kvalifikacije: (u skladu sa Osnovama kvalifikacijskog okvira u BiH) Poljoprivreda i prerada hrane Poljoprivredni tehničar IV Datum

Више

Microsoft Word - Postupak za upravljanje korektivnim merama.doc

Microsoft Word - Postupak za upravljanje korektivnim merama.doc Поступак за управљање корективним мерама Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ 4 Детаљан садржај:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Odluka o oglasavanju

Odluka o oglasavanju "Службени гласник РС", бр. 23/2006 и 23/2013 др. одлука 1 На основу члана 8. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005), гувернер Народне

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

Sluzbeni List

Sluzbeni List TИСКОВИНА ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА КОД ПОШТЕ 24000 СУБОТИЦА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СУБОТИЦЕ БРОЈ: 28 ГОДИНА: LV ДАНА:12.децембар 2018. ЦЕНА: 87,00 ДИН. Број: -022-226/2018 Дана: 05.12.2018. године 15/16), члана

Више

Microsoft Word - Pravilnik o politikama upravljanja sukobom interesa.doc

Microsoft Word - Pravilnik o politikama upravljanja sukobom interesa.doc P R A V I L N I K O POLITIKAMA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA Brokersko-dilerskog društva SBD Broker a.d. Subotica 1 Na osnovu člana 27. Pravilnika o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ И РЕАЛИЗОВАТИ У 2018. ГОДИНИ Б е о г р

Више

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ Су.бр.I-1-7/18 Дана: године Ч А Ч А К ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА Чачак, јануар 2019.

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ Су.бр.I-1-7/18 Дана: године Ч А Ч А К ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА Чачак, јануар 2019. 1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ Су.бр.I-1-7/18 Дана: 31.1.2019. ине Ч А Ч А К ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА Чачак, јануар 2019. 2 На основу Акционог плана за спровођење Националне стратегије

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

ProraĊunski kalendar Općine Goražde za 2009

ProraĊunski kalendar Općine Goražde za 2009 Budžetski kalendar Općine Goražde za 2011. godinu Budžetski kalendar je vremenski raspored i potrebnih za pripremu, planiranje, usvajanje, izvršenje i monitoring proračuna. Kalendar utvrďuje raspored i

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ КАДРА, ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ОВЛА

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ КАДРА, ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ОВЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ КАДРА, ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ОВЛАШЋЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ Бања Лука, фебруар 2015. године

Више

Microsoft Word - Годишњи план

Microsoft Word - Годишњи план Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ковин Интерна ревизија Број: 47-19/2018-II Дана:16.11.2018.године Г О Д И Ш Њ И П Л А Н РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2019. ГОДИНУ Ковин,

Више

Smernice za iskazivanje obima medicinskih lab

Smernice za iskazivanje obima medicinskih lab СМЕРНИЦЕ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЈА Овај документ је важећи и без потписа особа које су преиспитале и одобриле документ. Издање/Измена: 2/2 Датум: 01.02.2019. Страна: 1/7

Више

Microsoft Word - Prav.Struc.us doc

Microsoft Word - Prav.Struc.us doc На основу члана 15, тачка 10. Статута Ветеринарске коморе Србије, Скупштина Ветеринарске коморе Србије на седници одржаној 12. aprila 2008. године донела je ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ВЕТЕРИНАРА

Више

На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о

На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о пријављивању заразних болести и

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

НАЗИВ ЗАПИСА

НАЗИВ ЗАПИСА НАЗИВ ЗАПИСА ВРСТА : 0. Ознака: Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама МАТ.ДОК:: 9234 Датум: 02.11.2015. На основу члана 21. став 7. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр.

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Diacell doo Srbija Kodeks o objavljivanju podataka Metodološko uputstvo

Diacell doo Srbija Kodeks o objavljivanju podataka Metodološko uputstvo Diacell doo Srbija Kodeks o objavljivanju podataka Metodološko uputstvo Uvod Kompanija Diacell doo kao nosilac dozvole za stavljanje lekova u promet i zastupnik kompanije Baxter redovno sarađuje, u okviru

Више

-

- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША ГОДИНА XXVII - БРОЈ 5 НИШ, 29. јануар 2019. Цена овог броја 40 динара Годишња претплата 5000 динара ГРАД НИШ ГРАДСКО ВЕЋЕ 1. На основу члана 19 став 2 Закона о безбедности саобраћаја

Више