Резултати студентске анкете

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Резултати студентске анкете"

Транскрипт

1 На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета у Нишу и Правилника о спровођењу електронског анкетирања на Природно-математичком факултету у Нишу, Комисија за обезбеђење квалитета Факултета подноси следећи Извештај о резултатима анкетирања студената, наставника и сарадника Природно-математичког факултета у Нишу за период зимски семестар 215/16 Анкетирање студената и наставника је обављено у периоду: 11. април 216. до 29. април 216. Анкетом је вреднована реализација наставе током зимског семестра 215/16., као и процес оцењивања студената у току јануарско-фебруарског испитног рока 215/16., односно обухваћен је период рада од 1. октобра 215. до 2. фебруара 216. Систем за анкетирање је био доступан online на адреси Просечна излазност студената на нивоу Факултета износи 22,9% (347 студената је попунило анкетне упитнике од укупно 1515 студената који су могли да учествују у анкетирању), док укупна просечна излазност (свих анкетираних, тј. наставника и студената) на нивоу Факултета износи 22,8% (Табела 1). Имајући у виду да је просечна излазност спод 3%, може се сматрати да анкета није репрезентативна на нивоу Факултета и да се може користити само за оквирну оцену квалитета рада Факултета. Излазност наставника је 21,7%. Табела 1. Излазност студената на анкетирање за за период зимски семестар 215/16. Nije se logovalo Popunilo Anketu Ukupno naloga broj % broj % broj Nastavnici % % 217 Departman za računarske nauke % % 19 Departman za biologiju i ekologiju % % 314 Departman za fiziku % % 126 Departman za geografiju % % 343 Departman za matematiku % % 38 Departman za hemiju % % 234 UKUPNO % % 1732 Број попуњених и непопуњених анкетних налога по департманима приказан је на слици 2. Број попуњених анкетних упитника за оцену предмета по департманима је приказан на слици 3. Највећи број упитника за оцену предмета на основним студијама је попуњено на Департману за биологију, а на мастер студијама на Департману за географију. Страна 1 од 23

2 Nastavnici Departman Departman za računarske za biologiju i nauke ekologiju Departman za fiziku Departman za geografiju Departman za matematiku Departman za hemiju Nije se logovalo Popunilo anketu Ukupan broj naloga Слика 2. Број попуњених и непопуњених анкетних налога по департманима Укупне просечне оцене наставника и сарадника на Факултету, приказане у табели 2, се крећу у распону 4,4 до 4,7. Запажен је тренд пораста просечне оцене и наставника и сарадника идући од основних, преко мастер до докторских студија. Од свих ангажованих наставника у зимском семестру 3 наставника је оцењено оценом мањом од 3,. Ниједан сарадник на Факултету нема просечну оцену мању од 3,. Декан, у складу са Правилником о спровођењу електронског анкетирања на Природноматематичком факултету у Нишу, обавља разговор са наставницима који имају просечну оцену мању од 3, о проблемима у реализацији наставе и добијеној оцени за зимски семестар 214/ Математика Рачунарске науке 711 Физика Хемија Биологија Географија ОАС МАС ДС Слика 3. Број попуњених анкета за оцену предмета Страна 2 од 23

3 Департман Табела 2. Укупна просечна оцена наставника и сарадника на департманима Просечна оцена наставника/сарадника на ОАС Просечна оцена наставника/сарадника на МАС Просечна оцена наставника на ДС Укупна просечна оцена Математика 4.53/ / Рачунарске науке 4.35/ / Физика 4.52/ /5. н. б. а * 4.73 Хемија 4.39/ / Биологија 4.38/ / Географија 4.35/ / * н. б. а. недовољан број анкетираних MAX MIN Резултати оцењивања предмета, приказани у табели 3, показују да се просечне оцене предмета на нивоу департмана крећу у распону 4.2 до 5.. Запажен је тренд пораста просечне оцене предмета идући од основних, преко мастер до докторских студија. Табела 3. Укупна просечна оцена свих предмета на студијским програмима Просечна Просечна Просечна ОАС МАС ДС оцена оцена оцена Математика 4.53 Математика 4.61 Математика 5. Рачунарске Рачунарске 4.31 Рачунарске науке науке науке Физика 4,42 Физика 4.95 Физика н. б. а * Хемија 4.45 Хемија Примењена хемија Биологија Биологија 4.39 Екологија и заштита природе Географија 4.32 Географија Туризам * н. б. а. - недовољан број анкетираних 4.53 Хемија Расподела оцена свих предмета на студијским програмима приказана је на слици 4. Страна 3 од 23

4 2 ОАС МАТЕМАТИКА МАС МАТЕМАТИКА ОАС РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ МАС РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ ОАС ФИЗИКА МАС ФИЗИКА ОАС ХЕМИЈА МАС ХЕМИЈА Страна 4 од 23

5 ОАС БИОЛОГИЈА МАС БИОЛОГИЈА ОАС ГЕОГРАФИЈА Слика 4. Расподела оцена свих предмета на студијским програмима Страна 5 од 23

6 РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И РАДА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ОЦЕЊЕНИХ ОД СТРАНЕ СТУДЕНАТА Мишљење студената о квалитету уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса на ПМФ-у Понуђене индикаторе квалитета наведеног стандарда највећи број студената је оценио оценом 5 или 4. Најбоље је оцењена сарадња са радницима Библиотеке (прос. оцена 4,6), као и радно време Библиотеке (прос. оцена 4,4). Опремљеност библиотеке новим насловима (прос. оцена 3,6) и опремљеност информатичком опремом (прос. оцена 3,7) је оцењена нижим оценама. Допуњавати књижни фонд новим насловима. Обезбедити већи број десктоп/лаптоп рачунара студентима у читаоничком простору Факултета. Информисати студенте о могућностима коришћења литературе и база (увести термине консултација студената са библиотекарима о начину коришћења база, учлањења у базе, међубиблиотечкој размени итд.). Мишљење студената о квалитету управљања факултетом и ненаставној подршци на ПМФ-у Сарадња са Рачунарским центром је оцењена прос. оценом 4,2, однос управљачког особља и однос ненаставног особља Факултета су оцењени прос. оценом 4,, док је рад Службе за наставу и студентска питања оцењен прос. оценом 3,5. Сарадња управе Факултета са студентским организацијама је оцењена прос. оценом 3,7. Радно време Службе за наставу и студентска питања је оцењено прос. оценом 2,6. Повећати комуникацију управе Факултета са Студентским парламентом у решавању уочених проблема. Увeсти Студентски портал у циљу повећања комуникације са студентима. Повећати радно време Службе за наставу и студентска питања. Мишљење студената о квалитету простора и опреме на ПМФ-у Потребни просторни капацитети Факултета (прос. оцена 3,), наставна опрема (прос. оцена 3,2), као и ниво хигијене на Факултету (прос. оцена 3,2) су оцењени нижим оценама од стране студената. Увести видеобимове у учионицама као и рачунарску опрему (монтажа на плафону). Повећати ниво хигијене у тоалетима. РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНОВАЊА СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ ОЦЕЊЕНИХ ОД СТРАНЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Од 49 индикатора квалитета рада (груписаних у оквиру 13 категорија стандарда квалитета) 38 индикатора је највећи број наставника и сарадника оценило највишом оценом. Најлошије су оцењени следећи индикатори квалитета: Факултет поседује савремену опрему за квалитетно обављање наставе; Факултет поседује потребне просторне капацитете за квалитетно обављање наставе; Ниво хигијене на Факултету је задовољавајући; Студијски програми су конципирани тако да подстичу студенте на стваралачки начин размишљања и примену стечених вештина и знања у пракси; Комуникација између предмета и између катедри у оквиру сродних научних области везана за едукацију и научно-истраживачки рад је задовољавајућа Најбоље су оцењени следећи индикатори квалитета: јавна доступност критеријума за упис студената, рад Службе за наставу и студентска питања, сарадња са радницима библиотеке, рад Рачунарског центра. Радити на решавању питања просторних капацитета Факултета, Радити на обезбеђивању савремене опреме за реализацију наставе, Повећати ниво хигијене на Факултету, Повећати комуникацију између катедри у оквиру сродних научних области. Страна 6 од 23

7 ДЕПАРТМАН ЗА МАТЕМАТИКУ Мишљење студената о квалитету наставе на ОАС Математика Највећи број студената је на свих осам понуђених индикатора квалитета наставе одговорио са највећом оценом 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената сматра да је предзнање које су имали било довољно за праћење наставе. Највећи број студената сматра да су наставници припремљени за наставу и поседују адекватна знања из области. Поваћати ниво предзнања студената пре почетка курса или неке наставне целине (увести уводна предавања, дефинисати области које је потребно студенти да прочитају и обнове, пре почетка нове наставне јединице или наставне целине). Мишљење студената о објективности оцењивања на ОАС Математика Студенти су, у највећем броју, на сва четири понуђена индикатора објективности оцењивања одговорили највећом оценом 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената сматра да се рад студента прати и оцењује током наставе. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, највећи број студената се слаже да наставници имају коректан однос према студенту током оцењивања. Поваћати контролу рада студената као и оцењивање њиховог рада током наставе. Мишљење студената о исходима учења на ОАС Математика Питања о исходима учења су најчешће оцењивана оценама 3, 4 и 5. Најлошије је оцењена дефинисаност исхода студијског програма, као и адекватност стечених знања у области. Јасније дефинисати исходе/циљеве студијског програма. Мишљење студената о квалитету студијског програма ОАС Математика Питања квалитета студијског програма углавном су оцењена оценом 4. Најмањом оценом је оцењена организација наставе на студијском програму. Наставу организовати са већим паузама код блоковске наставе. Мишљење студената о студентском оптерећењу на ОАС Математика Питања о студентском оптерећењу су оцењена оценама 3, 4 и 5. Најслабијом оценом је оцењена усклађеност обавеза студената на другим предметима приликом одређивања термина за проверу знања (колоквијуми, семинари, испити). Потребно је боље ускладити студентско оптерећење са ЕСПБ. Потребно је водити рачуна о обавезама студената на другим предметима приликом одређивања термина за проверу знања (колоквијуми, семинари, испити). 77% СТУДЕНАТА БИ ПОНОВО УПИСАЛО ИСТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОАС МАТЕМАТИКА (оцене 4 и 5). Више вежбања. Више примера. Смањити употребу презентација, више користити таблу и креду Мишљење студената о квалитету наставе на МАС Математика и МАС Примењена математика У сваком од осам понуђених индикатора квалитета наставе највећи број студената је одговорио највећом оценом. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената сматра да коришћена опрема и техничка подршка одговарају облицима наставе, док је најбоље оцењена информисаност студената о садржају предмета и начину оцењивања. Страна 7 од 23

8 Усагласити у већој мери опрему и техничку подршку са облицима наставе. Снабдети све учионице белим таблама, пројекторима, као и одговарајућим прикључком за рачунаре и приступом интернету. Мишљење студената о објективности оцењивања на МАС Математика и МАС Примењена математика У сваком од четири понуђена индикатора објективности оцењивања највећи број студената је одговорио највећом оценом. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената се слаже да се рад студената прати и оцењује током наставе. Повећати контролу рада студената као и оцењивање њиховог рада током наставе. Мишљење студената о исходима учења на МАС Математика и МАС Примењена математика Питања о исходима учења су оцењивана оценама 2, 3, 4 и 5. Најлошије је оцењена могућност да се програмом подстиче креативност у решавању проблема у области. Студенти су најбоље оценили могућност стицања потребних знања на програму за наставак студирања. Јасније дефинисати исходе програма; Подстицати самосталност и креативност у раду студената; Садржаје предмета више прилагодити стицању дефинисаних компетенција, знања и вештина. Мишљење студената о квалитету студијског програма на МАС Математика и МАС Примењена математика Питања квалитета студијског програма су оцењена оценама 2, 3, 4 и 5. Студенти се највише слажу са исказом да облици извођења наставе (предавања, вежбе, пракса, семинари,...) одговарају садржајима предмета. Међутим, студенти су најмањом оценом оценили организацију наставе на студијском програму. Побољшати организацију наставе на студијском програму. Мишљење студената о студентском оптерећењу на МАС Математика и МАС Примењена математика Питања о студентском оптерећењу су углавном оцењена оценама 3, 4 и 5. 1% тј. 75% СТУДЕНАТА БИ ПОНОВО УПИСАЛО ИСТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАС МАТЕМАТИКА, тј. МАС ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА (оцене 4 и 5). Недостатак урађених примера, како би боље разумели предавања. Више часова вежби. Да нема наставе за време испитних рокова. Увођење литературе потребне за конкретан предмет. Мишљење студената о квалитету наставе на ДС Математика У сваком од осам понуђених индикатора квалитета наставе највећи број студената је одговорио највећом оценом. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената сматра да је студентско оптерећење (ангажовање) на предмету у складу са додељеним ЕСПБ бодовима. Испитати сагласност потребног ангажовања студената на предметима докторских студија са одговарајућим ЕСПБ бодовима. Мишљење студената о објективности оцењивања на ДС Математика У сваком од четири понуђена индикатора објективности оцењивања највећи број студената је одговорио највећом оценом. / Мишљење студената о исходима учења на ДС Математика Питања о исходима учења су оцењивана оценама 4 и 5. Најлошије је оцењена могућност да се програмом стичу адекватна знања за релевантну област истраживања. Страна 8 од 23

9 Садржаје предмета више приближити области истраживања. Мишљење студената о квалитету студијског програма ДС Математика Питања квалитета студијског програма су оцењена оценама 4 и 5. Студенти су најмањом оценом оценили своју информисаност о правима и обавезама које имају. Додатно информисати студенте о њиховим правима и обавезама. Мишљење студената о студентском оптерећењу на ДС Математика У сваком од седам понуђених индикатора о студентском оптерећењу највећи број студената је одговорио највећом оценом. / Анализа успеха студената у 213/14 ОАС Математика Укупна просечна оцена на ОАС Математика је 7,69 МАС Математика Укупна просечна оцена на МАС Математика је 8,65 МАС Примењена математика Укупна просечна оцена на МАС Примењена математика је 9, ДС Математика Укупна просечна оцена на ДС Математика је 9,71 Страна 9 од 23

10 ДЕПАРТМАН ЗА РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ Мишљење студената о квалитету наставе на ОАС Информатика Студенти су, у највећем проценту, на свих осам понуђених индикатора квалитета наставе одговорили са највећом оценом 5. Велики број студената је мишљења да предзнање које су имали није било довољно за успешно праћење наставе. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, највећи број студената се слаже да су на време упознати са садржајем предмета и начином оцењивања. Поваћати ниво предзнања студената пре почетка курса или неке наставне целине (увести уводна предавања, дефинисати области које је потребно студенти да прочитају и обнове, пре почетка нове наставне јединице или наставне целине). Мишљење студената о објективности оцењивања на ОАС Информатика Студенти су, у највећем броју, на сва четири понуђена индикатора објективности оцењивања одговорили највећом оценом 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената се слаже да се рад студената прати и оцењује током наставе. Поваћати контролу рада студената као и оцењивање њиховог рада током наставе. Мишљење студената о исходима учења на ОАС Информатика Питања о исходима учења су најчешће оцењивана оценама 3, 4 и 5. Најлошије је оцењена дефинисаност исхода студијског програма, као и адекватност стечених знања у области. Јасније дефинисати исходе/циљеве студијског програма. Мишљење студената о квалитету студијског програма ОАС Информатика Питања квалитета студијског програма углавном су оцењена оценом 4. Најмањом оценом је оцењена организација наставе на студијском програму. Наставу организовати са већим паузама код блоковске наставе. Мишљење студената о студентском оптерећењу на ОАС Информатика Питања о студентском оптерећењу су оцењена оценама 4 и 5. Потребно је боље ускладити студентско оптерећење са ЕСПБ. 46 % СТУДЕНАТА БИ ПОНОВО УПИСАЛО ИСТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (оцене 4 и 5). Више стручних предмета из области информатике, а мање математике. Значај градива истаћи и илустровати већим бројем примера. Више практичне наставе. За самостални рад студената, првенствено домаће задатке, није остављено довољно времена. Мишљење студената о квалитету наставе на МАС Информатика Студенти су на све понуђене индикаторе квалитета наставе одговорили оценом 5. Од свих питања која су оцењена оценом 5, најмањи број студената сматра да су предзнања која су имали довољни за праћење наставе, а најбоље је оцењена информисаност студената са садржајем предмета и начином оцењивања.. Поваћати ниво предзнања студената пре почетка курса или неке наставне целине (увести уводна предавања, дефинисати области које је потребно студенти да прочитају и обнове, пре почетка нове наставне јединице или наставне целине). Страна 1 од 23

11 Мишљење студената о објективности оцењивања на МАС Информатика Највећи број студената је сва четири понуђена индикатора објективности оцењивања оценио највећом оценом 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената се слаже да се рад студената прати и оцењује током наставе. Поваћати контролу рада студената као и оцењивање њиховог рада током наставе. Мишљење студената о исходима учења на МАС Информатика Највећи број студената је свих осам понуђених индикатора исхода учења оценио највећом оценом 5. Мишљење студената о квалитету студијског програма на МАС Информатика Највећи број студената је свих осам понуђених индикатора исхода учења оценио највећом оценом 5. Мишљење студената о студентском оптерећењу на МАС Информатика Највећи број студената је свих осам понуђених индикатора исхода учења оценио највећом оценом 5. 1 % СТУДЕНАТА БИ ПОНОВО УПИСАЛО ИСТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (оцене 4 и 5). Недовољан број анкетираних на анкети бр. 3. Нема релевантних мишљења. Мишљење студената о квалитету наставе на ДС Информатика Студенти су на понуђене индикаторе квалитета наставе одговорили оценама 4 и 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената сматра да је предзнање које су имали било довољно за праћење наставе. Прва предавања прилагодити степену неопходних предзнања које студенти поседују. Уколико је потребно одржати уводна предавања и дефинисати области које је потребно студенти да прочитају и обнове. Мишљење студената о исходима учења на ДС Информатика Питања о исходима учења су оцењивана оценама 2, 3 и 4. Најлошије је оцењена дефинисаност исхода и циљева студијског програма и начин на који су они представљени студентима, као и подстицање креативности студента за самостално решавање проблема. Садржаје предмета више приближити студентима, концепцију курса и наставне јединице благовремено дефинисати и поставити на сајт како би били доступни свим студентима. Подстицати креативност студента кроз примере и највећи део решивих проблема оставити им за самостални рад. Мишљење студената о квалитету студијског програма ДС Информатика Питања квалитета студијског програма су оцењена оценом 2, 3 и 4. Најмањом оценом оцењена је информисаност о правима и обавезама које студенти имају. Садржаје курсева приближити студентима, концепцију курса и наставне јединице благовремено дефинисати и поставити на сајт како би били доступни свим студентима. Подстицати креативност студента кроз примере ио највећи део решивих проблема оставити им за самостални рад. Страна 11 од 23

12 1% СТУДЕНАТА БИ ПОНОВО УПИСАЛО ИСТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (оцене 4 и 5). Анализа успеха студената у 213/14 ОАС Рачунарске науке Укупна просечна оцена на ОАС Информатика је 7,91 МАС Рачунарске науке Укупна просечна оцена на МАС Информатика је 8,9 ДС Рачунарске науке Укупна просечна оцена на ДС Информатика је 9,67 Страна 12 од 23

13 ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ Мишљење студената о квалитету наставе на ОАС Физика Студенти су на осам од осам понуђених индикатора квалитета наставе одговорили са највећом оценом 5. Мишљење студената је да немају довољно предзнање за успешно праћење наставе. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, највећи број студената се слаже да су на време упознати са садржајем предмета и начином оцењивања. Најмањи број студената је оценом 5 оценио да је предзнање које су имали довољно за праћење наставе. Поваћати ниво предзнања студената пре почетка курса или неке наставне целине (увести уводна предавања, дефинисати области које је потребно студенти да прочитају и обнове, пре почетка нове наставне јединице или наставне целине). Мишљење студената о објективности оцењивања на ОАС Физика Студенти су на сва четири понуђена индикатора објективности оцењивања одговорили са највећом оценом - 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената се слаже да се рад студената прати и оцењује током наставе. Поваћати контролу рада студената као и оцењивање њиховог рада током наставе. Мишљење студената о исходима учења на ОАС Физика Питања о исходима учења су најчешће оцењивана оценама 3 и 4. Најлошије је оцењена стaвка да програм мотивише на даље учење и усавршавање. Студенти су најбоље оценили ставку да програм развија компетенције потребне приликом запошљавања у просвети. Поваћати самосталност студената у решавању проблема у настави. Мишљење студената о квалитету студијског програма ОАС Физика Питања квалитета студијског програма су оцењена оценом 4. Побољшати организацију наставе на студијском програму. Мишљење студената о студентском оптерећењу на ОАС Физика Питања о студентском оптерећењу су оцењена оценом 4. Потребно је боље међупредметно усаглашавање термина колоквијума, семинара и испита; Потребно је боље ускладити студентско оптерећење са ЕСПБ. 5% СТУДЕНАТА БИ ПОНОВО УПИСАЛО ИСТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (оцене 4 и 5). Неравномерна расподела тежина предмета на годинама. Задовољан сам организацијом наставе на студијском програму. Више практичне примене и експеримената. Подстицање креативности и развој критичког мишљења код студената. Мишљење студената о квалитету наставе на МАС Општа физика и МАС Примењена физика Студенти су на свих осам понуђених индикатора квалитета наставе одговорили највећом оценом - 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената сматра да програм подстиче креативност, док је најбоље оцењена ставка да програм мотивише на даље учење и усавршавање. Повећати подстицај креативности. Страна 13 од 23

14 Мишљење студената о објективности оцењивања на МАС Општа физика и МАС Примењена физика Студенти су на сва четири понуђена индикатора објективности оцењивања одговорили са највећом оценом - 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената се слаже да се рад студената прати и оцењује током наставе. Поваћати контролу рада студената као и оцењивање њиховог рада током наставе. Мишљење студената о исходима учења на МАС Општа физика и МАС Примењена физика Питања о исходима учења су оцењивана оценама 2, 3 и 4. Најлошије је оцењена могућност да програмом подстиче креативност у решавању проблема у области. Студенти су најбоље оценили могућност да стекну потребна знања на програму за наставак студирања. Јасније дефинисати исходе програма; Подстицати самосталност и креативност у раду студената; Садржаје предмета више прилагодити стицању дефинисаних компетенција, знања и вештина. Мишљење студената о квалитету студијског програма на МАС Општа физика и МАС Примењена физика Питања квалитета студијског програма су оцењена оценом 5. Студенти су најмањом оценом оценили дефинисање права и обавеза које имају. Побољшати организацију наставе на студијском програму. Мишљење студената о студентском оптерећењу на МАС Општа физика и МАС Примењена физика Питања о студентском оптерећењу су оцењена оценом 5. 99% студената би поново уписало исти студијски програм. 99% СТУДЕНАТА БИ ПОНОВО УПИСАЛО ИСТИ МАС СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Општа физика (оцене 4 и 5). Мишљење студената о квалитету наставе на ДС Физика Недовољан број анкетираних Мишљење студената о објективности оцењивања на ДС Физика Недовољан број анкетираних Мишљење студената о исходима учења на ДС Физика Недовољан број анкетираних Мишљење студената о квалитету студијског програма ДС Физика Недовољан број анкетираних Мишљење студената о студентском оптерећењу на ДС Физика Недовољан број анкетираних Недовољан број анкетираних Недовољан број анкетираних Страна 14 од 23

15 Анализа успеха студената у 213/14 ОАС Физика Укупна просечна оцена на ОАС Физика је 7,83 МАС Примењена Физика Укупна просечна оцена на МАС Примењена физика је 9,14 МАС Општа физика Укупна просечна оцена на МАС Општа физика је 9,84 ДС Физика Укупна просечна оцена на ДС Физика је 9,46 Страна 15 од 23

16 ДЕПАРТМАН ЗА ХЕМИЈУ Мишљење студената о квалитету наставе на ОАС Хемија Студенти су на свих осам понуђених индикатора квалитета наставе одговорили са највећом оценом 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, највећи број студената се слаже да облици извођења наставе (предавања, вежбе, пракса, семинари, пројекти...) одговарају садржају предмета. Најмањи број студената је оценом 5 оценио ниво предзнања које су имали, који није био довољан за праћење наставе. Поваћати ниво предзнања студената пре почетка курса или неке наставне целине (увести уводна предавања, дефинисати области које је потребно студенти да прочитају и обнове, пре почетка нове наставне јединице или наставне целине). Мишљење студената о објективности оцењивања на ОАС Хемија Студенти су на сва четири понуђена индикатора објективности оцењивања одговорили са највећом оценом - 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената се слаже да се рад студената прати и оцењује током наставе. Поваћати контролу рада студената као и оцењивање њиховог рада током наставе. Мишљење студената о исходима учења на ОАС Хемија Питања о исходима учења су најчешће оцењивана оценама 3 и 4. Најлошије је оцењена могућност да се програмом развија самосталност студента у решавању проблема у области. Студенти су најбоље оценили дефинисаност исхода, као и упознавање студената исходима програма. Поваћати самосталност студената у решавању проблема у настави. Мишљење студената о квалитету студијског програма ОАС Хемија Питања квалитета студијског програма су оцењена оценама 3 и 4. Студенти се највише слажу са исказом да облици извођења наставе (предавања, вежбе, пракса, семинари,...) одговарају садржајима предмета. Међутим, студенти су најмањом оценом оценили организацију наставе на студијском програму. Побољшати организацију наставе на студијском програму. Мишљење студената о студентском оптерећењу на ОАС Хемија Питања о студентском оптерећењу су оцењена оценама 3 и 4. Најслабијом оценом је оцењена усклађеност обавеза студената на другим предметима приликом одређивања термина за проверу знања (колоквијуми, семинари, испити). Потребно је боље међупредметно усаглашавање термина колоквијума, семинара и испита; Потребно је боље ускладити студентско оптерећење са ЕСПБ. 56% СТУДЕНАТА БИ ПОНОВО УПИСАЛО ИСТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (оцене 4 и 5). Мање презентација, више креде и табле Више интеракције са студентима током предавања Мање теорије, више показати примену знања у пракси Вежбе треба да прате предавања Мишљење студената о квалитету наставе на МАС Општа хемија и МАС Примењена хемија Студенти су на свих осам понуђених индикатора квалитета наставе одговорили највећом оценом - 5. Од свих Страна 16 од 23

17 питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената сматра да им је предзнање довољно за праћење наставе, док је најбоље оцењена информисаност студената са садржајем предмета и начином оцењивања.. Поваћати ниво предзнања студената пре почетка курса или неке наставне целине (увести уводна предавања, дефинисати области које је потребно студенти да прочитају и обнове, пре почетка нове наставне јединице или наставне целине). Мишљење студената о објективности оцењивања на МАС Општа хемија и МАС Примењена хемија Студенти су на сва четири понуђена индикатора објективности оцењивања одговорили са највећом оценом - 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената се слаже да се рад студената прати и оцењује током наставе. Поваћати контролу рада студената као и оцењивање њиховог рада током наставе. Мишљење студената о исходима учења на МАС Општа хемија и МАС Примењена хемија Питања о исходима учења су оцењивана оценама 2, 3 и 4. Најлошије је оцењена могућност да програмом подстиче креативност у решавању проблема у области. Студенти су најбоље оценили могућност да стекну потребна знања на програму за наставак студирања. Јасније дефинисати исходе програма; Подстицати самосталност и креативност у раду студената; Садржаје предмета више прилагодити стицању дефинисаних компетенција, знања и вештина. Мишљење студената о квалитету студијског програма на МАС Општа хемија и МАС Примењена хемија Питања квалитета студијског програма су оцењена оценама 3, 4 и 5. Студенти су најмањом оценом оценили организацију наставе на студијском програму. Побољшати организацију наставе на студијском програму. Мишљење студената о студентском оптерећењу на МАС Општа хемија и МАС Примењена хемија Питања о студентском оптерећењу су оцењена оценама 3 и 4. Само 28% студената би поново уписало исти студијски програм. Побољшати организацију наставе на студијском програму. Са представницима студената у комисијама за обезбеђење квалитета департмана дефинисати проблеме у организацији наставе, као и предлог њиховог превазилажења. 8% тј. 45% СТУДЕНАТА БИ ПОНОВО УПИСАЛО ИСТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАС ПРИМЕЊЕНА ХЕМИЈА тј. МАС ОПШТА ХЕМИЈА (оцене 4 и 5). Преклапање програма неких предмета Распоред наставе није добро организован, паузе између неких предавања су дугачке, узети у обзир реализацију наставе на различитим локацијама Мање теорије, више показати примену знања у пракси Више обилазака индустрије Више активне наставе и учешћа студената у извођењу наставе Мишљење студената о квалитету наставе на ДС Хемија Студенти су на свих осам понуђених индикатора квалитета наставе одговорили највећом оценом 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената сматра да коришћена опрема и техничка подршка одговарају облицима наставе. Страна 17 од 23

18 Са представницима студената у комисијама за обезбеђење квалитета департмана ближе дефинисати проблеме везане за опрему и техничку подршку наставе. Мишљење студената о објективности оцењивања на ДС Хемија Студенти су на сва четири понуђена индикатора објективности оцењивања одговорили са највећом оценом 5. / Мишљење студената о исходима учења на ДС Хемија Питања о исходима учења су оцењивана оценама 3, 4 и 5. Најлошије је оцењена могућност да се програмом стичу адекватна знања за релевантну област истраживања. Садржаје предмета више приближити области истраживања. Мишљење студената о квалитету студијског програма ДС Хемија Питања квалитета студијског програма су оцењена оценом 5. Студенти су најмањом оценом оценили избор облика извођења наставе у зависности од садржаја предмета. Облике извођења наставе (предавања, вежбе, семинари, пракса,...) прилагодити садржајима предмета. Мишљење студената о студентском оптерећењу на ДС Хемија Студенти су на сва три понуђена индикатора студентског оптерећења одговорили са највећом оценом 5. / 5% СТУДЕНАТА БИ ПОНОВО УПИСАЛО ИСТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (оцене 4 и 5). Више праксе, семинара и практичних примера Анализа успеха студената у 213/14 ОАС Хемија Укупна просечна оцена на ОАС Хемија је 8,24 МАС Примењена хемија Укупна просечна оцена на МАС Примењена хемија је 9,32 МАС Општа хемија Укупна просечна оцена на МАС Општа хемија је 9,4 ДС Хемија Укупна просечна оцена на ДС Хемија је 1, Страна 18 од 23

19 ДЕПАРТМАН ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ Мишљење студената о квалитету наставе на ОАС Биологија Највећи број студената је свих осам понуђених индикатора квалитета наставе оценило оценом 5. Исказ Студенти су на време упознати са садржајем/програмом предмета и начином оцењивања је највећи број студената оценило оценом 5 док је исказ Предзнање које сам имао/ла је било довољно за праћење наставе најмањи број студената оценио оценом 5. Повећати ниво предзнања студената пре почетка курса или неке наставне целине (увести уводна предавања, дефинисати области које је потребно студенти да прочитају и обнове, пре почетка нове наставне јединице или наставне целине). Мишљење студената о објективности оцењивања на ОАС Биологија Највећи број студената је свих осам понуђених индикатора квалитета наставе оценило оценом 5. Исказ Наставник има коректан однос према студенту током оцењивања је највећи број студената (52 %) оценило највећом оценом 5. Исказ Рад студента се прати и оцењује током наставе је најмањи број студената (34 %) оценило највећом оценом 5. Повећати контролу рада студената као и оцењивање њиховог рада током наставе. Мишљење студената о исходима учења на ОАС Биологија Питања о исходима учења су најчешће оцењивана оценама 4 и 5. Најлошије је оцењено представљање исхода учења студентима и подстицање њихове креативности за решавање проблема из датих области. Студенти су најбоље оценили оспособљавање за наставак школовања. Повећати подстицање креативности студената у решавању проблема у областима које проучавају. Мишљење студената о квалитету студијског програма ОАС Биологија Питања квалитета студијског програма су оцењена оценама 3, 4 и 5. Побољшати организацију наставе на студијском програму. Мишљење студената о студентском оптерећењу на ОАС Биологија Питања о студентском оптерећењу су оцењена оценама 3 и 4. Потребно је боље међупредметно усаглашавање термина колоквијума, семинара и испита; Потребно је боље ускладити студентско оптерећење са ЕСПБ. 63% СТУДЕНАТА БИ ПОНОВО УПИСАЛО ИСТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (оцене 4 и 5). Више самосталних истраживачких радова Више теренског рада Мање теорије, више показати примену знања у пракси Боља организованост предавача и испита Мишљење студената о квалитету наставе на МАС Биологија и МАС Екологија Студенти су седам од осам понуђених индикатора квалитета наставе оценили просечном оценом 4 и један просечном оценом 5. Студенти су на време упознати са садржајем наставе и начином оцењивања. Повећати квалитет и доступност наставног материјала и ускладити опетерећење студената са дефинисаним ЕСПБ бодовима. Страна 19 од 23

20 Мишљење студената о објективности оцењивања на МАС Биологија и МАС Екологија Студенти су сва четири понуђена индикатора објективности оцењивања вредновали просечном оценом - 4. Студенти су најбоље оценили коректност наставника у процесу оцењивања. Најмањи број студената се слаже да се рад студената адекватно прати и оцењује током наставе. Повећати контролу рада студената као и оцењивање њиховог рада током наставе. Мишљење студената о исходима учења на МАС Биологија и МАС Екологија Питања о исходима учења су оцењена оценама 3 и 4. Најлошије је оцењена могућност да програмом развија самосталност у решавању проблема у области. Студенти су најбоље оценили могућност да стекну потребне компетенције за рад у просвети. Подстицати самосталност и креативност у раду студената. Мишљење студената о квалитету студијског програма на МАС Биологија и МАС Екологија Питања квалитета студијског програма су оцењена оценама 1, 2, 3, 4 и 5. Студенти су најмањом оценом оценили организацију наставе на студијском програму. Побољшати организацију наставе на студијском програму. Мишљење студената о студентском оптерећењу на МАС Биологија и МАС Екологија Питања о студентском оптерећењу су оцењена оценама 1, 2, 3, 4 и 5. 57,5% студената би поново уписало исти студијски програм. Побољшати организацију наставе на студијском програму, нарочито избегавати преклапања обавеза студената на више курсева. Ускладити оптерећење студената са бројем ЕСПБ бодова одређених за појединачне предмете. Са представницима студената у комисијама за обезбеђење квалитета департмана дефинисати проблеме у организацији наставе, као и предлог њиховог превазилажења. 4% тј. 75% СТУДЕНАТА БИ ПОНОВО УПИСАЛО ИСТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАС БИОЛОГИЈА тј. МАС ЕКОЛОГИЈА (оцене 4 и 5). Више практичне наставе Bише теренског рада Више укључивања студената у наставу Ако поставите распоред часова и испита, НЕ МЕЊАЈТЕ ГА! Студенти то злоупотребљавају ради личне користи...,,више интеракције између студената и професора, повећати активност самог професора (не само слепо прелиставање слајдова) Оставити више времена за израду семинарских радова Анализа успеха студената у 213/14 ОАС Биологија Укупна просечна оцена на ОАС Биологија је 8,27 МАС Биологија Укупна просечна оцена на МАС Биологија је 9,39 МАС Екологија Укупна просечна оцена на МАС Еологија је 8,97. Страна 2 од 23

21 ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ Мишљење студената о квалитету наставе на ОАС Географија Студенти су на свих осам понуђених индикатора квалитета наставе одговорили са највећом оценом 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, највећи број студената се слаже да су на време упознати са садржајем предмета и начином оцењивања. Најмањи број студената је оценом 5 оценио индикатор: предзнање које сам имао је било довољно за праћење наставе. Мишљење студената је да немају довољно предзнање за успешно праћење наставе. Јасно дефинисати наставне циљеве предмета. На почетку семестра информисати студенте које области и из којих предмета је неопходно да обнове, да би што успешније могли да прате и савладају ново градиво. Мишљење студената о објективности оцењивања на ОАС Географија Студенти су на сва четири понуђена индикатора објективности оцењивања одговорили са највећом оценом - 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената се слаже да се рад студената прати и оцењује током наставе. У већој мери укључивати студенте у рад током наставе и њихову активност адекватно оценити. Мишљење студената о исходима учења на ОАС Географија Питања о исходима учења су најчешће оцењивана оценама 3 и 4. Најлошије је оцењена могућност да се програмом развија самосталност студента у решавању проблема у области. Студенти су најбоље оценили чињеницу да се програмом Департмана стичу знања потребна за наставак студирања. Поваћати самосталност студената у решавању проблема у настави. Мишљење студената о квалитету студијског програма ОАС Географија Питања квалитета студијског програма су у највећој мери оцењивана оценама 3 и 4. Најлошије су оцењени облици извођења наставе (предавања, вежбе, пракса, семинари, пројекти...) одговарају садржајима предмета на студијском програму. Прилагодити облике извођења наставе садржајима предмета на студијском програму. Мишљење студената о студентском оптерећењу на ОАС Географија Питања о студентском оптерећењу су оцењена оценама 2, 3 и 4. Најлошије је оцењен исказ да наставно особље води рачуна о обавезама студената на другим предметима приликом одређивања термина за проверу знања (колоквијуми, семинари, испити). Потребно је боље међупредметно усаглашавање термина колоквијума, семинара и испита 68% СТУДЕНАТА БИ ПОНОВО УПИСАЛО ИСТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (оцене 4 и 5). Смањити број радних субота. Програм треба да пружи више практичног знања. Већа интеракција између наставника и студента током наставе. Мишљење студената о квалитету наставе на МАС Географија и МАС Туризам Студенти су на свих осам понуђених индикатора квалитета наставе одговорили највећом оценом - 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, највећи број студената се слаже да су на време упознати са садржајем предмета и начином оцењивања. Најмањи број студената је оценом 5 оценио индикатор наставни Страна 21 од 23

22 садржаји омогућују стицање адекватних нивоа знања из области. Мишљење студената је да наставни садржаји не омогућују стицање адекватних нивоа знања из области Географије/Туризма. Садржаје предмета више прилагодити стицању дефинисаних компетенција, знања и вештина. Мишљење студената о објективности оцењивањана МАС Географија и МАС Туризма Студенти су на сва четири понуђена индикатора објективности оцењивања одговорили са највећом оценом - 5. Од свих питања која су оцењена највећом оценом, најмањи број студената се слаже да је однос оцене рада студента током наставе и на завршном испиту у укупној оцени задовољавајући. Приликом формирања укупне оцене на завршном испиту неопходно је више уважити ангажованост студената током наставе. Мишљење студената о исходима учењана МАС Географија и МАС Туризам Питања о исходима учења су оцењивана оценама од 1 до 4, при чему су оценом 5 оцењена следећа питања: програм развија способност самосталног решавања проблема у области, програм подстиче креативност у решавању задатих проблема из области и програмом се стичу знања потребна за наставак студирања на МАС Географија. Најлошије је оцењена могућност да се програмом мотивишу студенти на даље учење и усавршавање. Подстицати и мотивисати студенте на даље учење и усавршавање. Мишљење студената о квалитету студијског програмана МАС Географија и МАС Туризам Питања која се односе на квалитет студијског програма су оцењена оценама 2, 3, 4 и 5. Студенти су са најмањом просечном оценом оценили организацију наставе на студијском програму. Побољшати организацију наставе на студијским програмима. Мишљење студената о студентском оптерећењуна МАС Географија и МАС Туризам Питања о студентском оптерећењу су оцењена оценама од 1 до 5. Око 43% студената би поново уписало исти студијски програм. Најлошије је оцењена усклађеност студентског оптерећења или ангажовања на предметима са њиховим ЕПБС бодовима на посматраним студијским програмима. Неопходно је ускладити оптерећење студената на појединим предметима студијских програма са додељеним ЕСПБ бодовима. 37% тј. 28% СТУДЕНАТА БИ ПОНОВО УПИСАЛО ИСТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАС ГЕОГРАФИЈА и МАС ТУРИЗАМ (оцене 4 и 5). Више страних језика Више стручне праксе и практичних примера Мање теорије, више показати примену знања у пракси Више интерактивне наставе Предавања и вежбе које се заснивају на приказивању примера из природе Анализа успеха студената у 213/14 ОАС Географија Укупна просечна оцена на ОАС Географија је 8,15 МАС Географија Укупна просечна оцена на МАС Географија је 8,47 МАС Туризам Укупна просечна оцена на МАС Туризам је 8,33 Страна 22 од 23

23 Део плана активности Комисије за обезбеђење квалитета Факултета на основу анализе резултата анкетирања за период зимски семестар 214/15. Комисија за обезбеђење квалитета Факултета предлаже следеће мере: А) у циљу повећања стандарда квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса: Промовисати могућност приступа Kobson i Cobiss базама студентима у читаоничком простору Факултета постављањем лаптоп рачунара (приступ преко лозинке, контролисан од стране библиотекара). Информисати студенте о могућностима коришћења литературе и база (увести термине консултација студената са библиотекарима о начину коришћења база, учлањења у базе, међубиблиотечкој размени итд.). Б) у циљу повећања стандарда квалитета управљања факултетом и ненаставне подршке на ПМФ-у: Увeсти Студентски портал у циљу повећања комуникације са студентима. Повећати комуникацију управе Факултета са Студентским парламентом у решавању уочених проблема. Повећати број промотивних публикација Факултета. Преиспитати могућност дефинисања радног времена Студентске службе које би одговарало потребама студената. В) у циљу повећања стандарда квалитета простора и опреме на ПМФ-у: Увести видеобимове у учионицама као и рачунарску опрему (монтажа на плафону). Повећати ниво хигијене у тоалетима. Г) у циљу повећања стандарда квалитета наставе: Повећати контролу рада студената као и оцењивање њиховог рада током наставе. Јасније дефинисати исходе програма; Испитати сагласност потребног ангажовања студената на предметима са одговарајућим ЕСПБ бодовима Поваћати ниво предзнања студената пре почетка курса или неке наставне целине (увести уводна предавања, дефинисати области које је потребно студенти да прочитају и обнове, пре почетка нове наставне јединице или наставне целине) Потребно је боље међупредметно усаглашавање термина колоквијума, семинара и испита Пратити оцене студената по предметима и дефинисати мере у случају неправилне дистрибуције оцена Усагласити у већој мери опрему и техничку подршку са облицима наставе. Снабдети све учионице белим таблама, пројекторима, као и одговарајућим прикључком за рачунаре и приступом интернету. У Нишу, Председник Комисије за обезбеђење квалитета Природно-математичког факултета Продекан за обезбеђење квалитета Природно-математичког факултета Проф. др Драган Гајић Проф. др Татјана Анђелковић Страна 23 од 23

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

Ово је проба

Ово је проба На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној 26.03.2014. године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2017-2020. Београд, 2018. 1 На основу чланова 172-175. Статута Учитељског факултета Универзитета у Београду, а у складу са Правилником о стандардима

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Akcioni plan

Akcioni plan УНИВЕРЗИТЕТ У KРAГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2016/2017. 2018/2019. Крагујевац, 2016. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са Број: 0601-514/3 Датум: 04.07.2014. На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број 0601-256/4 од 18.10.2006. године са изменама и допунама, Наставно-научно веће Природно-математичког

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном

ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном ПРИЛОЗИ УЗ СТАНДАРД 14 1. Мисија и визија Факултета 2. Анкетни лист за процену квалитета наставника и сарадника 3. Годишњи извештај о стању на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 14 Мисија и визија

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: Љ.3.01 Страна 1 од 11 Детаљан садржај:

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

ПЕНОЛОГИЈА

ПЕНОЛОГИЈА ПЕНОЛОГИЈА ШКОЛСКА 2018-19 Информације о предмету Тип предмета: Обавезан Семестар: VII - VIII ЕСПБ: 7 бодова Фонд часова: 2 + 1 Наставник: Проф. др Даница Васиљевић-Продановић Циљ наставе: овладавање основним

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12 САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ... 3 2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА... 3 3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА... 7 3.1 РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА... 10 3.1.1.Упоредни

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2014/15, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2014/15, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за 1. Одсек 1. Англистика 6 5.88 % 2. Филозофија 1 0.98 % 3. Германистика 1 0.98 % 4. Хунгарологија 7 6.86 % 5. Историја 13 12.75 % 6. Компаративна књижевност 1 0.98 % 7. Медијске студије 11 10.78 % 8. Педагогија

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2016/17, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2016/17, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за 1. Рад управе Факултета (декан, продекани) 1. 0 - непознато ми је 1379 45.66 % 2. 1 - незадовољавајуће 98 3.25 % 3. 2 88 2.91 % 4. 3 270 8.94 % 5. 4 502 16.62 % 6. 5 - одлично 683 22.62 % Средња вредност

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

IzvestajLetnji

IzvestajLetnji Извештај о спроведеним анкетама за процену квалитета наставника, асистената и сарадника на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу - други семестар академске 2013/2014 године У летњем семестру академске

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Проф

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Проф ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Упоредно међународно приватно право Назив предмета: Статус предмета: Упоредно међународно приватно право обавезни, IX семестар Профил предмета: научно-стручни Број бодова(еспб): 8 Трајање

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

SADRŽAJ

SADRŽAJ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ 2017-2021 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ Визија обезбеђења квалитета Универзитета Сингидунум Полазећи од савремених

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc УКУПНА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА Извештај је систематичан, целовит са препознатљивом вертикалом главног циља, при чему су инкорпорирани сви стандарди за самовредновање и оцењивање високошколске установе

Више

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. 2 На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'' број

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u

TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u TEHNIČKI FAKULTET U BORU Nastavno-naučnom veću Na osnovu čl.3 Pravilnika o studentskom vrednovanju pedagoškog rada nastavnika (Glasnik Univerziteta u Beogradu broj 131/06) Komisija za obezbedjenje i unapredjenje

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta…

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta… УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАЉЕВО Краљево, Доситејeва 19 Прилог 6. ПРОЦЕДУРА САМОВРЕДНОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА МФК Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Бр. Изв_СиОК-01/08

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016)

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН У ЗРЕЊАНИНУ 23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб Број: Датум: На основу члана члана 15. став 1, члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом

Више

Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Tempus UK-Tempus-JPCR WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3

Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes Tempus UK-Tempus-JPCR WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3 WORK PACKAGE 3 WP Type 3,3 Staff professional development teaching ИЗВЕШТАЈ РАДНЕ ПОСЕТЕ УНИВЕРЗИТЕТУ У АХЕНУ, ИНСТИТУТУ ЗА ГЕОЛОГИЈУ И ГЕОХЕМИЈУ НАФТЕ И УГЉА, НЕМАЧКА Циљеви посете: 1. Идентификација

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР. САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање вршњачких односа у учењу, животу и раду школе различитих активности вршњачког

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Мотори Број кандидата који се

Више

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a u skladu sa članom

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - 08 Standard.doc

Microsoft Word - 08 Standard.doc Станрд 8: Квалитет студената Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин, оцењивање студената током ра у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

Информатика у здравству ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ З

Информатика у здравству ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ З УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC MEDICAL FACULTY ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА У ЗДРАВСТВУ ЕСПБ: 3 Предавања: Др Небојша Здравковић, доцент, nzdravkovic@medf.kg.ac.rs

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Aka

UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Aka UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Akademska godina 018/019 PREDMET Godina studija I Status

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање свих генерација студената ради остваривања њихове

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толера

План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толера План реализације ШРП РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИ- ЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: развијање свести о толеранцији и одговорности за сопствене поступке свих актера

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за годину чине: - Закон о високом образовањ

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за годину чине: - Закон о високом образовањ 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА 2009. ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за 2009. годину чине: - Закон о високом образовању («Сл. гласник РС», бр. 76/2005), - Уредба о нормативима

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више