KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, jun godine

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, jun godine"

Транскрипт

1 KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, jun godine

2 SADRŽAJ 1. IZVJEŠTAJ O DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U CRNOJ GORI U GODINI Uvodne napomene Metodologija za izradu popisa državne pomoći DODIJELJENA DRŽAVNA POMOĆ U CRNOJ GORI U GODINI Državna pomoć u Crnoj Gori u odnosu na osnovne makroekonomske pokazatelje Dodijeljena državna pomoć u Crnoj Gori u poređenju sa zemljama članicama Evropske unije u godini Kategorije državne pomoći Horizontalna državna pomoć Analiza efekata programa državne podrške i pomoći malim i srednjim preduzećima za godinu Sektorska državna pomoć Regionalna državna pomoć Vrste (instrumenti) dodjele državne pomoći REZIME... 14

3 1. IZVJEŠTAJ O DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U CRNOJ GORI U GODINI 1.1. Uvodne napomene Od stupanja na snagu Odluke Savjeta ministara Evropske unije o Evropskom partnerstvu, napredak Crne Gore u evropskim integracijama se prati, između ostalog, i na osnovu stepena ispunjenja preporuka koje ovaj dokument sadrži. Jedna od preporuka je i izgradnja transparentnog sistema državne pomoći, kao prvog koraka ka uspostavljanju kontrole u ovoj oblasti. U prilog značaju ovog pitanja za odnose sa Evropskom unijom govori i činjenica da je Crna Gora, po potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Crne Gore, s druge strane (SSP), preuzela obavezu usvajanja pravnog okvira za kontrolu državne pomoći, usklađenog sa pravnim tekovinama Evropske unije (acquis communautaire) u ovoj oblasti. Na ovaj način je omogućena efikasna prethodna (ex ante) i naknadna (ex post) kontrola svih novih mjera državne pomoći, kao i usaglašavanje već postojećih mjera sa pravilima koja budu uspostavljena, što će imati pozitivne efekte u kreiranju ekonomske politike, racionalnom planiranju budžeta i vođenju odgovarajuće politike regionalnog razvoja. Izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini (u daljem tekstu: Izvještaj za godinu) je treći izvještaj prilikom čije izrade se koristila metodologija propisana od strane Evropske komisije u oblasti izvještavanja o državnoj pomoći. Primjena ove metodologije je bila moguća s obzirom da postoji zakonski okvir u oblasti kontrole državne pomoći - Zakon o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09). Prvi i drugi izvještaj za i za godinu obuhvatili su podatke dostavljene od strane davalaca državne pomoći. Napominjemo da su za i godinu i i godinu bili pripremljeni izvještaji koji su obuhvatili sve direktne i indirektne subvencije isplaćene iz budžeta Crne Gore. Podaci o bruto domaćem proizvodu (BDP) i o javnim rashodima su rezultat primjene Evropskog sistema nacionalnih računa (ESA 95), međunarodnih standarda i preporuka, dosljedne primjene metodoloških rješenja i sagledavanja svih izvora podataka. Učešće državne pomoći u BDP-u je povećano sa 0,88% u i sa 1,49% 1 u 2008 godini, na 1,68% 2 ukupnog iznosa BDP-a (3,003 milijardi eura) u 2009.godini. Komisija za kontrolu državne pomoći dostaviće ovaj Izvještaj na uvid Evropskoj komisiji Metodologija za izradu popisa državne pomoći U izradi popisa dodijeljene državne pomoći u godini, a za potrebe izrade Izvještaja za godinu, pošlo se od metodologije koja je u Evropskoj uniji propisana u oblasti izvještavanja o dodijeljenoj državnoj pomoći i koju zemlje članice primjenjuju prilikom izrade svojih godišnjih izvještaja. Navedena metodologija je primijenjena u izradi Izvještaja za godinu, obzirom da su obaveza izrade izvještaja, rokovi i metodologija, propisani zakonskim i podzakonskim propisima. Napominjemo da je i za godinu uspostavljen popis državne pomoći (inventar), koji je predstavljao bazu podataka za izradu godišnjeg izvještaja, a koji je zasnovan na obaveznom prijavljivanju namjeravane državne pomoći, prije njene dodjele. Polazne osnove za izradu Izvještaja za godinu su: 1 Oktobra godine Monstat je objavio zvanični podatak da BDP za godinu iznosi ,00 eura, pa su u vezi sa tim izvršene korekcije u godišnjem izvještaju o kontoli državne podrške i pomoći u Crnoj Gori u godini. 2 Izvor: Ministarstvo finansija 3

4 Zakon o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09) Uredba o načinu i postupku podnošenja prijave državne pomoći ("Službeni list CG", br. 27/10); Uredba o načinu vođenja evidencije o državnoj pomoći ("Službeni list CG", br. 27/10); Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći ("Službeni list CG", br. 32/10); i Izvještaji za i godinu. Podaci za 2007, i godinu su u skladu sa metodologijom izvještavanja, koja obuhvata podjelu državne pomoći po kategorijama, prema primarnim ciljevima dodjele na horizontalnu, sektorsku i regionalnu državnu pomoć. Oblast državne pomoći u Evropskoj uniji uređena je članovima Ugovora o osnivanju Evropske zajednice (u daljem tekstu: Ugovor). Na osnovu elemenata sadržanih u odredbi člana 107 stav 1 Ugovora, državna pomoć shodno Zakonu o kontroli državne pomoći i SSP-u, podrazumijeva svaku pomoć koja je: dodijeljena iz javnih sredstava, selektivna, pruža ekonomsku prednost određenom privrednom subjektu, sektoru ili regionu, odnosno proizvodnji određenih proizvoda, ili pružanju određenih usluga i time narušava ili prijeti da naruši tržišnu konkurenciju; i utiče na međunarodnu trgovinu. Prema metodologiji Evropske komisije, državnom pomoći se ne smatra pomoć dodijeljena korisnicima koji nijesu privredni subjekti, odnosno koji ne obavljaju djelatnost proizvodnje i/ili prometa robe i/ili vršenja usluga na tržištu. U skladu sa navedenim, Izvještaj za godinu ne sadrži podatke o pomoći: dodijeljenoj domaćinstvima, invalidnim licima, za potrebe izgradnje infrastrukture u okviru javnog sektora (ukoliko je pristup infrastrukturi obezbijeđen za sve potencijalne korisnike pod jednakim uslovima); koja ima karakter opštih mjera i dostupna je svim subjektima pod istim uslovima (kvote, javne nabavke, tehnički standardi, opšte mjere poreske politike), za potrebe odbrane i javnih radova. 2. DODIJELJENA DRŽAVNA POMOĆ U CRNOJ GORI U GODINI 2.1. Državna pomoć u Crnoj Gori u odnosu na osnovne makroekonomske pokazatelje Tabela 1. Pokazatelj Jedinica mjere godina godina godina Državna pomoć miliona eura 24,847 45,896 50,553 BDP miliona eura 2.807, , , 000 Državna pom/bdp % 0,88 1,49 1,68 Javni rashodi 3 miliona eura 974, , ,04 Drž pom/rashodi % 2,55 2,95 3,32 Zaposleni 4 Broj Drž pom po zaposl Eura ,11 290,28 Stanovništvo 5 Broj Drž pom po stanov Eura 40 73,14 80,23 3 Izvor podataka: Ministarstvo finansija. 4 Izvor podataka: Monstat. 5 Izvor podataka: Monstat. 4

5 U Tabeli 1. prikazani su podaci o ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori za prethodne tri godine (2007, i 2009.), u odnosu na osnovne makroekonomske pokazatelje. Apsolutni iznos dodijeljene državne pomoći u godini veći je za 10,15% u odnosu na godinu, a u odnosu na dodijeljeni iznos u godini povećan je 103,46%. Procenat učešća državne pomoći u BDP-u povećan je sa 1,49% u na 1,68% u godini. Podaci za BDP izmijenjeni su za godinu s obzirom na promjenu zvaničnih podataka Monstat-a. U godini u Crnoj Gori je dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od ,99 eura. Iako Izvještaj sadrži podatke za 2007, i godinu, grafikon koji slijedi pokazuje trend državnih pomoći u Crnoj Gori od godine, od kada postoje uporedni podaci na osnovu kojih se prate dodjele državnih pomoći. Slika 1 5

6 2. 2. Dodijeljena državna pomoć u Crnoj Gori u poređenju sa zemljama članicama Evropske unije u godini Tabela 2. Davalac državne pomoći Ukupna državna pomoć bez sektora saobraćaja i sektora poljoprivrede i ribarstva U mil. eura Učešće u BDP u % Crna Gora ,151 0,82 Crna Gora ,009 1,30 Crna Gora ,497 1,58 EU 27 članica ,500 0,42 EU-15 starih članica ,800 0,40 EU-12 novih članica 7.136,700 0,72 Mađarska 1.915,100 1,81 Slovenija 173,000 0,47 Češka 1.158,200 0,78 Slovačka 279,700 0,42 Poljska 2.908,000 0,80 Belgija 1.228,6 0,36 Bugarska 39,300 0,12 Danska 1.657,900 0,71 Njemačka ,900 0,57 Estonia 14,500 0,09 Irska 697,800 0,38 Grčka 810,800 0,33 Španija 4.371,700 0,40 Francuska 7.599,600 0,39 Italija 4.487,800 0,29 Kipar 79,700 0,47 Letonija 45,800 0,20 Litvanija 170,900 0,53 Luksemburg 53,800 0,15 Malta 100,000 1,74 Holandija 1.506,800 0,25 Austrija 1.069,700 0,38 Portugalija 1.529,800 0,92 Rumunija 252,400 0,18 Finska 813,700 0,44 Švedska 2.707,600 0,82 Velika Britanija 3.050,300 0,17 Prema metodologiji Evropske unije u oblasti izvještavanja, u godišnjim izvještajima se daje i prikaz dodijeljenih državnih pomoći bez sektora saobraćaja, poljoprivrede i ribarstva. U tabeli 2. prikazani su podaci o dodijeljenoj državnoj pomoći u godini (ažurirani u jesen godine), prema poslednjim raspoloživim podacima na nivou Evropske unije i po pojedinim zemljama članicama. Posmatrano u odnosu na procenat učešća u BDP-u, evidentno je da Crna Gora pokazuje veće učešće državne pomoći u BDP-u od zemalja članica Evropske unije (osim Mađarske i Malte). Radi uporedivosti podataka na nivou Evropske unije i Crne Gore procenat učešća državne pomoći u BDP-u (bez sektora saobraćaja i poljoprivrede) iznosi 1,3% u godini. 6 Izvor podataka: EU/Competition-State Aid-Scoreboard 6

7 2.3. Kategorije državne pomoći Prema metodologiji Evropske unije, državna pomoć se, prema primarnim ciljevima dodjele, dijeli na sljedeće kategorije: - horizontalnu državnu pomoć, - sektorsku državnu pomoć, i - regionalnu državnu pomoć. Horizontalna državna pomoć je namijenjena većem broju korisnika, bez favorizovanja unaprijed određenih (poznatih) privrednih djelatnosti, privrednih subjekata, odnosno proizvoda i usluga i znatno manje narušava tržišnu konkurenciju od sektorske državne pomoći. Sektorska državna pomoć je namijenjena određenim djelatnostima, odnosno sektorima, i samim tim u većoj mjeri narušava, ili prijeti da naruši konkurenciju na tržištu. Upravo je selektivnost razlog zbog kojeg Evropska unija primjenjuje posebna pravila za dodjelu državne pomoći u osjetljivim sektorima, kao što su sektori čelika, uglja, sintetičkih vlakana, brodogradnje. Imajući u vidu navedeno, ova pravila su ugrađena u posebne protokole SSP-a. Regionalna državna pomoć se dodjeljuje sa ciljem podsticanja privrednog razvoja nerazvijenih, odnosno manje razvijenih regiona, prije svega onih u kojima je životni standard izuzetno nizak ili u kojima vlada velika nezaposlenost. Ova kategorija državne pomoći se dodjeljuje privrednim subjektima u regionima gde se ulaganja smatraju opravdanim zbog postojanja ekonomskih, prirodnih, socijalnih i/ili drugih nedostataka. Ukupno dodijeljena državna pomoć u Crnoj Gori u 2007, i godini po kategorijama Tabela 3. Iznosi u milionima eura Kategorija god. iznos Učešće% god. iznos Učešće% god. iznos Učešće% 1.Horizontalne pomoći 14,779 59,48 2,263 4,93 33,265 65,8 Zapošljavanje 0,063 0,43 1,135 50,11 1,056 3,17 Obuka MSP 0,294 1,99 0, ,67 0,591 1,78 Zaštita životne sredine 0,018 0, Razvoj i istraživanje 0,005 0, Sanacija i restruktuiranje 0,684 4, ,302 94,1 Izvozne državne pomoći Ostale pomoći 13,715 92,8 0,434 19,13 0, ,95 2.Sektorske državne pomoći 10,068 40,52 21,390 46,60 17,147 33,92 Rudarstvo Čelik 7,038 69,90 10,792 50,45 5,072 29,58 Saobraćaj 1,138 11,30 3, , Poljoprivreda i ribarstvo 1,620 16,09 2, ,23 3,055 17,82 Kultura i informisanje 0,272 2,70 0,777 3,63 5,159 30,09 Brodogradnja 0 0 0,082 0, Finansijske usluge 0 0 2,775 12,97 3,86 22,51 Ostali sektori 0 0 1,077 5, Regionalna pomoć ,243 48,47 0,141 0,28 Ukupno 24, ,00 45, ,00 50, ,00 7 Pomoći koje su dodijelile Prijestonica Cetinje i Opština Mojkovac. 7

8 Slika 2. Podaci iskazani u Tabeli 3. i prikazani na Slici 2. o učešću pojedinih kategorija državne pomoći u ukupnom iznosu dodijeljene državne pomoći u Crnoj Gori, pokazuju da je u godini, u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći učešće horizontalne pomoći 65,8%, sektorske 33,92% i regionalne 0,28%. U odnosu na godinu, u godini je značajno povećanje učešća horizontalnih u odnosu na sektorske i regionalne pomoći. Struktura državne pomoći u Crnoj Gori u 2007, i godini Slika Horizontalna državna pomoć Horizontalna državna pomoć u Crnoj Gori u 2007, i godini Tabela 4. Iznosi u hiljadama eura Vrsta horizontalne državne pomoći god god god. Indeks 08/07 Indeks 09/08 Istraživanje i razvoj Obuka Zapošljavanje , , ,32 93,04 MSP , , ,25 85,21 Zaštita životne sredine Sanacija i restrukturiranje , Izvozne državne pomoći Ostale pomoći , ,335 3,16 72,72 Ukupno , ,590 15, ,78 8

9 Trend horizontalne državne pomoći Slika 4. Iznos u milionima eura Prema podacima iskazanim u Tabeli 4, horizontalna državna pomoć je u godini u odnosu na godinu povećana 125,09%, a u odnosu na godinu 1.369,98%. Struktura horizontalne državne pomoći u 2007, i godini Slika 5. U izvještaju postoji kategorija ostale pomoći, koja podrazumijeva pomoći kojima namjena nije mogla biti ustanovljena. U godini značajno je učešće državne pomoći dodijeljene za sanaciju i restrukturiranje privrednih društava. Na osnovu prijava Ministarstva ekonomije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva kulture, sporta i medija državnu pomoć za sanaciju i restrukturiranje u godini dobilo je šest privrednih društava. Visok iznos ove pomoći uslovljen je svjetskom ekonomskom i finansijskom krizom i odražava napore za restrukturiranje crnogorske privrede Analiza efekata programa državne podrške i pomoći malim i srednjim preduzećima za 2008.godinu Podsticaj državnih pomoći za razvoj malih i srednjih preduzeća, koji za krajnji efekat ima povećanje zapošljavanja i uvođenje novih tehnologija, smanjio se 14,84 %. Naime, praksa zemalja u tranziciji potvrdila je direktnu veza između aktivnosti malih i srednjih preduzeća, kao najdinamičnijeg elementa svake ekonomije, i rasta produktivnosti. Državna pomoć za mala i srednja preduzeća dodijeljena je u godini na osnovu dvije šeme i to: - "Programa opštih uslova finansiranja podrške Fonda za godinu za preduzetnike, mala i srednja preduzeća", za koju je nosilac Fond za razvoj; - "Program aktivnosti za stimulisanje preduzetništva", čiji je podnosilac Glavni grad Podgorica. 9

10 Aktivnim mjerama politike zapošljavanja stvorena je mogućnost za novo zapošljavanje (organizovanje dodatnog obrazovanja ili obuka, korišćenje slobodnih resursa preduzeća-poslovnog prostora, opreme, obezbeđivanje plasmana robe ili usluga). Za ovu namjenu dodijeljena državna pomoć u godini je manja 6,98% u odnosu na iznos dodijeljen u godini. U 2009 godini je bila dodijeljena državna pomoć za te namjene na osnovu četiri šeme državnih pomoći, i to: - "Program za državnu pomoć malim i srednjim preduzećima u 2008 godini" - Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća - "Program za državnu pomoć malim i srednjim preduzećima u godini" - Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća - "Grant šeme za refundaciju troškova" - Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća - "Inovirani program za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori" - Zavod za zapošljavanje. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća napravila je analizu efekata dodijeljenih državnih pomoći po gore pomenutim šemama. Iz analize proizlazi da su za oba programa (za i godinu) odobrili 116 projekata čime je planirano otvaranje 791 novog radnog mjesta. Na osnovu grant šeme odobreno je 40 projekata. Krediti su odobreni u djelatnostima: turizam i ugostiteljstvo, usluge, proizvodnja, prerada, drvoprerada, zdravstvo i građevinarstvo. Sa regionalnog aspekta najviše sredstava je oprijedeljeno za centralni region, zatim sjeverni region i južni region. U tabeli koja slijedi dat je prikaz otvorenih radnih mjesta u po opštinama, a na osnovu navedenih programa. PROGRAM DRŽAVNE PODRŠKE I POMOĆI MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA 2008.GODINU 7 Sjeverna regija Broj kredita Vrijednost odobrenih zahtjeva Broj novih radnih mjesta Andrijevica ,00 4 Berane ,00 47 Bijelo Polje ,50 52 Kolašin ,00 4 Mojkovac ,00 27 Plav ,00 24 Pljevlja ,00 44 Plužine ,40 8 Rožaje ,00 18 Šavnik 0 0,00 0 Žabljak ,00 54 Ukupno , Centralna regija Cetinje ,60 53 Danilovgrad ,00 9 Nikšić ,00 64 Podgorica , Ukupno , Južna regija Bar 0 0,00 0 Budva ,00 15 Herceg Novi ,00 7 Kotor ,00 5 Tivat 0 0,00 0 Ulcinj 0 0,00 0 Ukupno ,00 27 UKUPNO , Podaci dobijeni od Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća 10

11 Osnovni indikator dostignutog višeg stepena razvoja se ogleda u usmeravanju javnih sredstava u istraživanje i razvoj, programe zaštite životne sredine, uštede energije i povećanje korišćenja alternativnih i obnovljivih izvora energije. Za tu namjenu u godini, a na osnovu informacije resornih ministarstava, nije bilo dodijeljenih državnih pomoći Sektorska državna pomoć Sektorska državna pomoć u Crnoj Gori u i godini Tabela 5. Iznosi u milionima eura Sektor god god god. Index 08/07 Index 09/08 Rudarstvo Čelik 7,038 10,792 5, ,3 47,00 Saobraćaj 1,138 3, ,35 - Poljoprivreda i ribarstvo 1,620 2,616 3, ,48 116,78 Brodogradnja 0 0, Kultura i informisanje 0,272 0,777 5, ,82 663,96 Finansijske usluge 0 2,775 3, ,10 Ostali sektori 0 1, Ukupno 10, ,390 17, ,46 80,16 Trend sektorske državne pomoći Slika godina 2008.godina 2009.godina Trend sektorske državne pomoći Apsolutni iznos dodijeljene sektorske državne pomoći u godini je 19,84% manji u odnosu na godinu, a 70,31% veći u odnosu na godinu. Državna pomoć industriji čelika (Željezara Nikšić) dodijeljenja je na osnovu Ugovora o realizaciji subvencije. Navedeni Ugovor zaključen je 28. decembra 2007.godine, prije potpisivanja SSP-a, i predstavlja postojeću državnu pomoć. Državna pomoć u sektoru finansijskih usluga je dodijeljena na osnovu dvije šeme, i to: - "Program otklanjanja štetnih uticaja i zaštite bankarskog sektora od posljedica svjetske ekonomske krize i očuvanje njegove sigurnosti i stabilnosti"; i - "Garancijske i kreditne šeme". Podnosilac obje šeme je Ministarstvo finansija. 11

12 Struktura sektorske državne pomoći u Crnoj Gori u i 2009.g. Slika Regionalna državna pomoć Regionalna državna pomoć se dodjeljuje u cilju podsticanja razvoja manje razvijenih, odnosno nerazvijenih područja i usmjerena je na ublažavanje strukturnih problema i regionalne neravnomjernosti u razvoju. Ova kategorija državne pomoći podrazumijeva mjere koje podstiču ekonomsku aktivnost, sa ciljem smanjenja ekonomskih, prirodnih, socijalnih i drugih razlika u tim područjima. U godini regionalna pomoć dodijeljena je u visini od ,04 eura. Regionalna državna pomoć je dodijeljena na osnovu: - "Programa aktivnosti na stimulisanju razvoja proizvodnje u poljoprivredi, razvoj turizma i zapošljavanja u godini opštine Bijelo Polje za nezaposlene, poljoprivrednike i sitne preduzetnike", za koji je podnosilac Opština Bijelo Polje i - "Programa pomoći Nikšićkom mlinu", za koji je podnosilac Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Regionalna državna pomoć u Crnoj Gori u 2007, i godini Tabela 6. Iznosi u milionima eura Pokazatelj god god god. Indeks 08/07 Indeks 09/08 Regionalna državna pomoć 0 22,243 0,141-0,63 Izrada regionalnih mapa, neophodnih za dodjelu državne pomoći po standardima Nomenklature teritorijalnih jedinica za statističke potrebe (NUTS II), omogućiće primjenu kriterijuma Evropske unije za pravilno usmjeravanje sredstava namijenjenih regionalnom razvoju Vrste (instrumenti) dodjele državne pomoći Državna pomoć dodijeljena iz javnih sredstava, a u zavisnosti od vrste (instrumenta) dodjele, prikazuje se kao stvarni ili potencijalni javni rashod, ili utiče na manje ostvarenje javnih prihoda. Suština svake dodijeljene državne pomoći je da predstavlja korist za primaoca državne pomoći i da se ta korist mjeri u odnosu na konkurente, kojima nije dodijeljena državna pomoć. Međutim, krajnja finansijska korist za primaoca, koja je sadržana u nominalnoj vrijednosti dodijeljene državne pomoći, u velikoj mjeri zavisi od vrste (instrumenta) dodjele. U godini, državna pomoć u Crnoj Gori je dodjeljivana kao: 12

13 - subvencije; - poreske olakšice (otpisi i odlaganje); - povoljni zajmovi (krediti); i - garancije. Primjena metodologije u izradi ovog Izvještaja i načina (metodologija) obračuna visine državne pomoći po pojedinim vrstama (instrumentima) i metodologija opredeljivanja kategorija državne pomoći su razlog što se, u nastavku ovog Izvještaja, daje pregled vrsta (instrumenata) dodjele državne pomoći za godinu. Ukupno dodijeljena državna pomoć u Crnoj Gori u godini prema vrstama (instrumentima) dodjele Tabela 7. Iznosi u milionima eura Kategorija državne pomoći A1 A2 B1 C1 C2 D Ukupno 1.Horizontalna državna pomoć 15,396 1,196 4,801 1, ,112 33,266 Obuka Zapošljavanje 0, , ,056 MSP , ,592 Sanacija i restrukturiranje 15,000 1,194 4, 801 0, ,085 31,302 Zaštita životne sredine Istraživanje i razvoj Ostale pomoći 0,287 0, , ,316 2.Sektorska državna pomoć 13, ,950 17,146 Rudarstvo Čelik 4, ,090 5,072 Saobraćaj Poljoprivreda i ribarstvo 3, ,055 Kultura i informisanje 5, ,159 Brodogradnja Finansijske usluge ,86 3,86 Ostali sektori Regionalna državna pomoć 0 0, , ,141 Ukupno 28,592 1,334 4,801 1, ,062 50,553 Za državne pomoći gdje su davaoci dostavili podatke za povoljnije kredite i državne garancije, realne vrijednosti ekvivalenta subvencije, u smislu razlike između dodijeljene i referentne kamatne stope (po podacima CBCG), uzeta je ta vrijednost. Kod garancija gdje se nije mogao izračunati ekvivalent subvencije, kao vrijednost garancije uzet je ekvivalent subvencije od 10%. U tabeli 7 prikazana je ukupno dodijeljena državna pomoć u Crnoj Gori u godini po vrsti (instrumentima) dodjele. 8 Pomoć dodijeljena od strane Prijestonice Cetinje 13

14 Tabela prikazuje da je najviše bila korišćena vrsta (instrument) A1 (budžetske podrške i pomoći: donacije, subvencije kamate, otpis duga i umanjeni iznosi prilikom prinudnih poravnanja), a slijedi vrsta (instrument) D (garancije). Struktura instrumenata dodjele državne pomoći u Crnoj Gori u godini Slika 7. A1 - donacije, subvencije kamate, otpis duga; A2 - poreske olakšice i socijalna davanja (otpis, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa); B1 učešće u udjelu u kapitalu, uključujući konverziju duga u akcijski kapital; C1 - zajmovi sa kamatnim stopama nižim od kamatne stope na finansijskom tržištu i zajmovi privrednim društvima u poteškoćama; C2 - ostale mjere D garancije 3. REZIME U izradi Izvještaja za godinu korišćena je metodologija koja je propisana od strane Evropske komisije u oblasti izvještavanja o državnoj pomoći. Primjena ove metodologije je bila moguća s obzirom da postoji zakonski okvir u oblasti kontrole državne pomoći - Zakon o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09). U godini u Crnoj Gori je dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od ,99 eura, što, u odnosu na ukupno dodijeljenu državnu pomoć u godini, koja je iznosila ,00 eura, predstavlja povećanje od 10,15%, a u odnosu na godinu (iznos pomoći bio ,00 miliona eura) predstavlja povećanje od 103,46%. Neprijavljene državne pomoći u godini iznose ,15 eura, što predstavlja 11,01% ukupno dodijeljenih državnih pomoći. Svjetska ekonomska i finansijska kriza odrazila se i na crnogorsku ekonomiju i uslovila povećan broj prijava državne pomoći za restrukturiranje privrednih društava, što je za posljedicu imalo povećanje apsolutnog iznosa državne pomoći. U godini je dodijeljena horizontalna državna pomoć u apsolutnom iznosu od ,25 eura što u odnosu na godinu predstavlja povećanje 1.369,98 %, a u odnosu na godinu povećanje 125,09%. Učešće ove kategorije u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u godini je povećano na 65,8%. Poređenja radi, učešće horizontalne državne pomoći u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u godini iznosilo je 4,93%, a u godini 59,48%. 14

15 Sektorska državna pomoć u godini je dodijeljena u apsolutnom iznosu od ,43 eura i ista je manja u odnosu na godinu 19,84%, dok je u odnosu na godinu veća 70,31%. Sektor čelika i sektor kulture i informisanja su najzastupljeniji kod dodjele ove kategorije državne pomoći. Učešće sektorske državne pomoći u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u godini iznosi 33,92%. U godini je dodijeljena regionalna državna pomoć u apsolutnom iznosu ,04 eura, što predstavlja svega 0,28% cijelokupno dodijeljene državne pomoći. U godini regionalna pomoć je bila dodijeljena u iznosu od ,00 eura, što je predstavljalo 48,47% ukupno dodijeljene državne pomoći. U godini nije bila dodjeljivana ova kategorija državne pomoći. Osnovne karakteristike dodijeljene državne pomoći u godini ogledaju se, prije svega, u: - značajnom povećanju dodijeljene državne pomoći za sanaciju i restrukturiranje, koja u sklopu horizontalnih državnih pomoći u najvećoj mjeru narušava ili prijeti da naruši konkurenciju na tržištu; i - značajnom smanjenju dobrih državnih pomoći koje u najmanjoj mjeri izazivaju poremećaj konkurencije na tržištu i znače podsticaj za razvitak i napredak ekonomije tj. pomoći za zapošljavanje i pomoći za mala i srednja preduzeća. U godini primjetna je potpuna odsutnost državnog podsticaja za razvoj i istraživanje, za zaštitu životne sredine i za obuku. Izvještaj za godinu obuhvata i podatke o dodijeljenoj državnoj pomoći u sektoru poljoprivrede iako se ova oblast ne prati posebno u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći, odnosno u skladu sa obavezama iz SSP-a. 15

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE PODRŠKE I POMOĆI GODIŠNJI I Z V J E Š T A J o kontroli državne podrške i pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, JU

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE PODRŠKE I POMOĆI GODIŠNJI I Z V J E Š T A J o kontroli državne podrške i pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, JU KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE PODRŠKE I POMOĆI GODIŠNJI I Z V J E Š T A J o kontroli državne podrške i pomoći u Crnoj Gori u 2007. godini Podgorica, JUN 2008. godine S A D R Ž A J 1. IZVJEŠTAJ O DODIJELJENOJ

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli d

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli d KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun 2014. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09 i 57/11)

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Pregled sudova i državnih tužilaštava

Pregled sudova i državnih tužilaštava i državnih tužilaštava Pregled tužilaštava ORGANIZACIJA I RAD DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA SA BROJEVIMA TELEFONA (Prema Zakonu o Državnom tužilaštvu Sl. list CG, br. 11/2015, 42/2015, 80/2017 i 10/2018) U okviru

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica 01. jun godine Na osnovu člana 20 i 21 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica 01. jun godine Na osnovu člana 20 i 21 Zakona o kontroli državne pomoći (Službeni list KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica 01. jun 2012. godine Na osnovu člana 20 i 21 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09 i 57/11) i člana 196 ZUP-a ("Službeni

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

Final CENE_ ROMINGA.XLS

Final CENE_ ROMINGA.XLS Упоредни преглед цена х и х позива за припejд кориснике у ромингу на дан 01.07.2019. године Напоменe: Тарифирање позива У региону Западног Балкана обрачунски интервали су исти код свих оператора. Обрачунски

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila II kvartal

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Intenzivna realizacija izgradnje dionice auto-puta u toku 2018. godine, uzrokovala je nastavak trenda rasta javnog duga Crne Gore. Prema podacima Ministarstva finansija, bruto javni dug na

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 11. mart godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 2 Zakon o izmjenama

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 11. mart godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 2 Zakon o izmjenama KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 11. mart 2016. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 2 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 45 86;

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

Microsoft Word - Javni oglas petak

Microsoft Word - Javni oglas petak Na osnovu člana 22 Uredbe o podsticanju direktnih investicija ( Službeni list Crne Gore, broj 80/15) VLADA CRNE GORE SEKRETARIJAT ZA RAZVOJNE PROJEKTE objavljuje JAVNI OGLAS za učešće u postupku dodjele

Више

Microsoft PowerPoint - IPA CBC programmes Montenegro, SEI, Seminar Podgorica,

Microsoft PowerPoint - IPA CBC programmes Montenegro, SEI, Seminar Podgorica, prekogranične saradnje 2007-2013 Podgorica, 25.12. 2007 Vlada Republike Crne Gore Sekretarijat za evropske integracije, Ratka Sekulović, pomoćnik sekretara 1 i 1. Instrument za predpristupnu pomoć 2. prekogranične

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 24. decembar godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontr

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 24. decembar godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontr KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 24. decembar 2013. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09 i

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 12. decembar godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontr

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 12. decembar godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontr KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 12. decembar 2014. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09 i

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

State Aid Management Project Funded by the European Union Pregovori za pristupanje Evropskoj Uniji Poljsko iskustvo Mikolaj Stasiak GIZ SAM ekspert 2.

State Aid Management Project Funded by the European Union Pregovori za pristupanje Evropskoj Uniji Poljsko iskustvo Mikolaj Stasiak GIZ SAM ekspert 2. Pregovori za pristupanje Evropskoj Uniji Poljsko iskustvo Mikolaj Stasiak GIZ SAM ekspert 2.-3. jul 2013. Podgorica Page 1 Istorija Evropski ugovor 19. maja 1990. Poljska je zvanicno podnijela zahtjev

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade ("Službeni glasnik RS", br.

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛА Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na 15.7.2017. L 184/5 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1272 оd 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU)

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

Izvještaj o reviziji sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda

Izvještaj o reviziji sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda Crna Gora Državna revizorska institucija Broj: 40116/18-050-326/24 Podgorica, 16.04.2018. godine IZVJEŠTAJ REVIZIJE SISTEMA RASPODJELE SREDSTAVA EGALIZACIONOG FONDA (konačan) april 2018. godine S A D R

Више

Title

Title Učešće u programu Poziv 2016 - obrazovanje Mogućnosti učestvovanja PROGRAMSKE ZEMLJE PARTNERSKE ZEMLJE Zemlje Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija & Srbija Srbija... Na drugom

Више

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi Ispitna pitanja EKONOMIJA REGIONA SVETA 1. Transnacionalni ekonomski poredak 1.2.1 i 1.2.2 2. Institucije transnacionalnog ekonomskog poretka 1.2.3 3. Mehanizmi transnacionalnog poretka i globalizacija

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 17. februar godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 2 Zakona o kontro

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 17. februar godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 2 Zakona o kontro KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 17. februar 2017. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 2 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG" br. 74/09 i 54/11)

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM Član 1. U Zakonu o profesionalnoj r

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM Član 1. U Zakonu o profesionalnoj r PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM Član 1. U Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

PTT G 11a-gotovo-tanja.xls

PTT G 11a-gotovo-tanja.xls Crna Gora Zavod za Statistiku Obrazac:PTT/G11a Zakon o statističi i statističkom sistemu Crna Gora,,Sl. List CG"br.69/2005 M GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PTT SREDSTVIMA,MREŽI I USLUGAMA U TELEKOMUNIKACIONIONOM

Више

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Odjel za makroekonomske analize Trgovina konvergira li standardima EU? Uvodno Značaj trgovine u Europskoj

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma Aleksandar Ostojić Regionalna privredna komora Leskovac Ruralni turizam u Srbiji Republika Srbija ima komparativne prednosti za razvoj ruralnog

Више

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од 08.12. 2018. године, објављен је Закон о улагањима (у даљем тексту: Закон) који

Више

Microsoft PowerPoint - Razvoj i perspektive trzista municipalnih obveznica u Srbiji.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Razvoj i perspektive trzista municipalnih obveznica u Srbiji.ppt [Compatibility Mode] RAZVOJ I PERSPEKTIVE TRŽIŠTA MUNICIPALNIH OBVEZNICA U SRBIJI Medjunarodna d konferencija Beogradske berze Upgrade in Belgrade 2012 Aleksandar Bućić 21. oktobar 2012, Beograd STRUKTURA PREZENTACIJE Opšti

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation II. Znanstveni forum: Kako potaknuti regionalni ekonomski rast i razvoj u RH? Osijek, 26.09.2016. I. Pozvano predavanje: Ekonomska (ne)razvijenost RH i regionalni izazovi I. Panel: Uloga makroekonomske

Више

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА: ОБНОВЉИВИ РЕСУРСИ

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА: ОБНОВЉИВИ РЕСУРСИ Индекс експлоатације воде - Water Exploitation Index (WEI) Индекс експлоатације воде - Water Exploitation Index (WEI) је индикатор који представља однос укупне годишње количине обновљивих и захваћених

Више

744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi s

744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi s 744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi sa čl. 98 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Sl.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation za i obuke a i za FONDACI J A FOUNDATION KA1 projekti mobilnosti u oblasti informativni dan, 27.10.2016. za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning drška drška korišćenju

Више

042ut10jan.xls

042ut10jan.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 42 - год. LXV, 28.02.. Статистика угоститељства и туризма SSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јануар. - Претходни резултати - У Републици

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Javni konkurs privrednici 2019

Javni konkurs privrednici 2019 На основу става II Решења Председника општине Лапово бр. 020-57/19-II-04 од 25.02.2019.године и Одлуке о буџету општине Лапово за 2019.годину ( Сл.гласник општине Лапово бр.16/18), Комисија за припрему

Више

11.cdr

11.cdr Пословна зона Tермоелектрана Станари ПОСЛОВНА ЗОНА ТЕРМОЕЛЕКТРАНА Пословна зона Термоелектрана представља мјесто будућег привредног развоја општине Станари и дом нових инвестиција. Налази се у фази обезбјеђења

Више

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08 Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj 2009. godine S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA

Више

018ut10.xls

018ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 18 - год. LXVII, 31.01.2017. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - децембар. - Претходни резултати -

Више

PTT G -11.xls

PTT G -11.xls Obrazac PTT/G-11 Zakon o statistici i statistickom sistemu Crne Gore "Sl.list RCG" br.69/2005 Crna Gora Zavod za statistiku GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PTT SREDSTVIMA, MREŽI I USLUGAMA - POŠTANSKI SAOBRA>AJ -

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104,

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104, Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 02-904/1 Podgorica, 12.07.2019. godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104, čl. 107 i čl. 108 Zakona o elektronskim medijima ("SI.

Више

Microsoft PowerPoint - 03_Prezentacija 1_Lea_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 03_Prezentacija 1_Lea_ [Compatibility Mode] Efikasnost i efektivnost državnih pomoći Lea J. Lekočević SAM GIZ ekspert za državne pomoći Podgorica, 30. oktobar 2013. godine Page 1 Opšti nalazi Evropa 2010 strategija EZ za rast u ovoj deceniji jedinstveno

Више

Студија квантитативног утицаја

Студија квантитативног утицаја РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation za i obuke a i za FONDACI J A FOUNDATION KA1 projekti mobilnosti za stručno i obuke informativni dan, 27.10.2016. za za za ladinske ropski matske drška razvoju drška drška reditovane winning drška drška

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2013. C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni koje Komisija predlaže Sudu u postupcima zbog povrede

Више

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI SOFIJA ADŽIĆ REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE ISPITNA PITANJA Školska 2012/2013 godina Verzija 2.0 Subotica, septembar 2012. REGIONALNA EKONOMIJA

Више

Microsoft PowerPoint - Jovanovic S _ Vasiljevic J_ i Kukic D_Stanje BS u Srbiji [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Jovanovic S _ Vasiljevic J_ i Kukic D_Stanje BS u Srbiji [Compatibility Mode] Стање безбедности саобраћаја у Србији за период 21 211, са краћим освртом на 1 месеци 212. године мр Стојадин ЈОВАНОВИЋ Директор АБС др Јовица ВАСИЉЕВИЋ Помоћник директора АБС мр Драгослав Кукић Главни

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2015. godine Prevoz

Више

CRNA GORA KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01-23/2 Podgorica, 25. jun godine Na osnovu člana 41 Zakona o kontroli državne pomoći ( Služ

CRNA GORA KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01-23/2 Podgorica, 25. jun godine Na osnovu člana 41 Zakona o kontroli državne pomoći ( Služ CRNA GORA KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01-23/2 Podgorica, 25. jun 2018. godine Na osnovu člana 41 Zakona o kontroli državne pomoći ( Službeni list CG" br. 12/18), a u vezi člana 10 stav 1

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Р е п у б л и к а С р б и ј а РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Сектор за царинске поступке и процедуре 148-04-030-16-6/2/2017 10.02.2017. године Б е о г р а д Ц А Р И Н А Р Н И Ц А СВИМ ПРЕДМЕТ: Обавештење о контигентима

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године ( Службени

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE - Predlog -

ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE - Predlog - Crna Gora Ministarstvo ekonomije ENERGETSKA EFIKASNOST U TRANSPORTU Autor: Aleksa Ćulafić Dani energetske efikasnosti - Tivat, 5. mart 2019. godine Institucionalni okvir; Sadržaj: Razvoj održivog korišćenja

Више

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc Crna Gora Vlada Crne Gore ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2 81000 Podgorica Tel: +381 (0)81 241 206 Fax: +381 (0)81 241 270 E-mail: statistika@cg.yu Trgovinska razmjena Crne Gore za januar decembar

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ И РЕАЛИЗОВАТИ У 2018. ГОДИНИ Б е о г р

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za godinu Podgorica, jul 2018.

Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za godinu Podgorica, jul 2018. Crna Gora Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2017. godinu Podgorica, jul 2018. godine SADRŽAJ UVOD... 7 1. NADLEŽNOSTI REGULATORNE AGENCIJE ZA ENERGETIKU VEZANE ZA

Више