ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018."

Транскрипт

1 ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА ИЗВЕШТАЈА ГОДИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ Број: / /2 Београд, 31. мај године

2

3 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Српског народног позоришта, Нови Сад за годину С А Д Р Ж А Ј : ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Српског народног позоришта... 3 ПРИЛОГ I - НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ЗА ГОДИНУ 1

4 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Српског народног позоришта, Нови Сад за годину 2

5 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Српског народног позоришта, Нови Сад за годину ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, НОВИ САД Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Мишљење о деловима финансијских извештаја Извршили смо ревизију делова финансијских извештаја: расхода и издатака, нефинансијске имовине, финансијске имовине и обавеза Српског народног позоришта за годину. По нашем мишљењу, финансијске информације, у деловима финансијских извештаја су припремљене по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему 1, Уредбом о буџетском рачуноводству 2, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова 3 и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 4. Основ за мишљење о деловима финансијских извештаја Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији 5, Пословником Државне ревизорске институције 6 и Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). Нашa одговорност, у складу са овим стандардима, је детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију делова финансијских извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 30 Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење. Одговорност руководства за делове финансијских извештаја Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 1 "Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16) 2 Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06) 3 Службени гласник РС, брoj 18/15 4 Службени гласник РС, бр. 16/16, 49/16 и 107/16 5 Службени гласник РС, бр. 101/05, 54/07 и 36/10 6 Службени гласник РС, број 9/09 3

6 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Српског народног позоришта, Нови Сад за годину Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије. Одговорност ревизора за ревизију делова финансијских извештаја Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке, и издавање извештаја o ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја. Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође: Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле. Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије. Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство. Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије. Генерални државни ревизор Др Душко Пејовић Државна ревизорска институција Макензијева Београд, Србија 31. мај године 4

7 ПРИЛОГ I НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ЗА ГОДИНУ

8

9 С А Д Р Ж А Ј: 1. Основни подаци о субјекту ревизије Завршни рачун Извештај о извршењу буџета Текући расходи Накнаде у натури, група Социјална давања запосленима, група Накнаде трошкова за запослене, група Награде запосленима и остали посебни расходи, група Трошкови путовања, група Специјализоване услуге, група Биланс стања Актива Нефинансијска имовина Финансијска имовина Пасива Обавезе Капитал

10

11 НАПОМЕНЕ УЗ РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ 1. Основни подаци о субјекту ревизије Српско народно позориште са седиштем у Новом Саду, Позоришни трг број 1. матични број , ПИБ уписан је у судски регистар код Привредног суда у Новом Саду. Законом о изменама и допунама Закона о култури 1 који је ступио на снагу 27. фебруара године, чланови а у вези са члановима Закона о култури су измењени или су престали да важе, којим је регулисан статус института,,установе културе од националног значаја. Самим тим је овај институт престао да постоји у нашем правном промету. Оснивач Српског народног позоришта - је Аутономна покрајина Војводина 2. Оснивачка права врши Покрајинска влада 3. С обзиром на то да се средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно финансирање дела програма ове установе културе обезбеђују у буџету Аутономне покрајине Војводине 4, чиме иста има карактер индиректног буџетског корисника, финансијски извештаји Српског народног позоришта из Новог Сада представљају саставни део завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за годину. У поступку ревизије консолидованих финансијских извештаја буџета Аутономне покрајине Војводине за годину било је потребно извршити ревизију делова финансијских извештаја Српског народног позоришта из Новог Сада. Српско народно позориште основано је 28. јула године одлуком Управног одбора Србске читаонице у Новом Саду, а Позивом на оснивање Србског народног позоришта од 10/22. октобра године утврђено је да оно треба позоришну вештину у нашем народу подићи, њен опстанак и развитак стално утврдити и на свагда обезбедити; народној драми, а с њоме и народној књижевности нов полет дати; школу и семениште установити за оне рода нашег синове и кћери, који се овој племенитој вештини посветити желе; позориштну струку трудом и искуством вешти, изображени и одушевљени мужева на онај степен висине и савршенства узвести, са кога ће нам позориште за цео народ постати школом морала, узором и образцем доброг укуса, носиоцем просвете и изображености, будилником народне свести, чуваром народнога духа и језика, огледалом сјајне и тужне прошлости и благовестником сретније (ако да Бог!) будућности наше'' 5. Делатност Српског народног позоришта је ближе уређена одредбама члана 7. Статута Српског народног позоришта. Органи Српског народног позоришта су: Управни одбор, управник позоришта и Надзорни одбор. Делатност Српског народног позоришта је ближе уређена одредбама члана 7. Статута Српског народног позоришта. Делатност позоришта остварује се у оквиру уметничких јединица и Радне јединице, програмских односно стручних и 1 Службени гласник РС број 13/16 2 члан 41. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ( Службени гласник РС ; бр. 99/09 и 67/12) 3 члан 1. Покрајинске скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала Аутономна покрајина Војводина на Владу Аутономне покрајине Војводине ( Службени лист АПВ, бр.18/10) 4 члан 41. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ( Службени гласник РС ; бр. 99/09 и 67/12) и члан 2. Одлуке о установама и програмима у области културе за које се обезбеђују средства у буџету Аутономне покрајине Војводине ( Службени лист АПВ, бр.11/04) 5 члан 1. Статута Српског народног позоришта 3

12 административних служби. Уметничке јединице јесу: УЈ Драма, УЈ Опера и УЈ Балет. Радна јединица РЈ Техника. Средства за обављање делатности Позоришта обезбеђују се из: буџета Аутономне покрајине Војводине, буџета Града Новог Сада, буџета Републике Србије, од продаје улазница за представе и друге приредбе, продајом производа и услуга на тржишту, од закупа просторија и опреме, донаторством из легата, поклона и завештања и из других извора у складу са законом Завршни рачун 2.1. Извештај о извршењу буџета Текући расходи У наредним табелама тачке Текући расходи према економској класификацији групa презентовани су подаци о плaнираном оквиру расхода, њиховим реалокацијама, исказаном извршењу и налазима ревизије, са припадајућим индексима извршења, за узорковане разделе буџета Српског народног позоришта Накнаде у натури, група Група Накнаде у натури садржи синтетичка конта на којима се књиже накнаде у натури, обезбеђење стамбеног простора запосленима, дуготрајна роба, роба и услуге које обезбеђује послодавац, превоз на посао и са посла ( маркица), паркирање, дечији вртић који плаћа послодавац и износ разлике између редовне и снижене каматне стопе код давања кредита запосленима. Табела бр.1: Накнаде у натури у хиљадама динара Р.бр Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Српско народно позориште УКУПНО АПВ - Група Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине Војводине за годину укупни расходи за накнаде у натури су планирани у износу од хиљаде динара. У Извештају о извршењу буџета исказани су укупно извршени расходи на име накнаде у натури АП Војводине за годину у износу од хиљаде динара, што је мање извршење за 10% у односу на план. 1. Српско народно позориште На овој групи конта планирана су средства у износу од хиљаду динара и извршен је расход у укупном износу од хиљаде динара. Узорковани су расходи са субаналитичког конта: Расход за превоз на посао и са посла (маркица) (413151) су исказани у укупном износу од хиљаде динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи евидентирани на име превоза са посла и на посао куповином маркица запосленим лицима а на основу рачуна ЈГСП Нови Сад Нови Сад. Увидом у узорковану документацију утврђено је да су расходи за накнаде у натури правилно евидентирани у пословним књигама и исказани у финансијским извештајима АП Војводине. 6 члан 20. Статута Српског народног позоришта 4

13 Социјална давања запосленима, група Група Социјална давања запосленима садржи синтетичка конта на којима се књиже исплате накнада које иду на терет фондова, расхода за образовање деце запослених, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом. Табела бр. 2: Социјална давања запосленима у хиљадама динара Р.бр Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Српско народно позориште УКУПНО АПВ - Група Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине Војводине за годину укупни расходи за социјална давања запосленима су планирани у износу од хиљаде динара. У Извештају о извршењу буџета исказани су укупно извршени расходи на име социјалних давања запосленима АП Војводине за годину у износу од хиљада динара, што је мање извршење за 51% у односу на план. 1. Српско народно позориште На овој групи конта планирана су средства у износу од хиљада динара и извршен је расход у укупном износу од хиљада динара. На овој позицији узорковани су расходи са субаналитичких конта: Отпремнина приликом одласка у пензију (414311) је исказана у укупном износу од хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу Одлуке о исплати отпремнине за одлазак у пензију запосленог лица. Увидом у узорковану документацију утврђено је да су расходи за социјална давања запосленима правилно евидентирани у пословним књигама и исказани у финансијским извештајима АП Војводине Накнаде трошкова за запослене, група Група Накнаде трошкова за запослене садржи само један аналитички конто на којем се књиже накнаде трошкова за одвојен живот од породице, накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (у новцу), накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица, накнаде за селидбене трошкове запослених и остале накнаде трошкова запослених. Табела бр. 3: Накнаде трошкова за запослене у хиљадама динара Р.бр Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Српско народно позориште УКУПНО АПВ - Група Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине Војводине за годину укупни расходи за накнаде трошкова за запослене су планирани у износу од хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета исказани су укупно извршени расходи на име накнада трошкова за запослене АП Војводине за годину у износу од хиљаду динара, што је мање извршење за 11% у односу на план. 5

14 1. Српско народно позориште На овој групи конта планирана су средства у износу од хиљада динара и извршен је расход у укупном износу од хиљаде динара. Узорковани су расходи са следећег субаналитичког конта: Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (415112) су исказани у укупном износу од хиљаде динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи евидентирани на име накнаде трошкова превоза у новцу за запослена лица. Увидом у узорковану документацију утврђено је да су расходи за накнаде трошкова за запослене правилно евидентирани у пословним књигама и исказани у финансијским извештајима АП Војводине Награде запосленима и остали посебни расходи, група На овој економској класификацији евидентиране су исплате награда запосленима, бонуси и накнаде члановима комисија. Табела бр.4: Награде запосленима и остали посебни расходи у хиљадама динара Р.бр Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Српско народно позориште УКУПНО АПВ - Група Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине Војводине за годину укупни расходи за награде запосленима и остали посебни расходи су планирани у износу од хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета исказани су укупно извршени расходи на име награда запосленима и остали посебни расходи АП Војводине за годину у износу од хиљада динара, што је мање извршење за 9% у односу на план. Предмет ревизије је следећи корисник буџета АП Војводине: 1. Српско народно позориште На овој групи конта планирана су средства у износу од хиљада динара и извршен је расход у укупном износу од хиљада динара. Узорковани су расходи са субаналитичких конта: Јубиларне награде (416111) су исказане у укупном износу од хиљада динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу Одлуке о исплати јубиларне награде. Увидом у узорковану документацију утврђено је да су расходи за награде запосленима и остали посебни расходи правилно евидентирани у пословним књигама и исказани у финансијским извештајима АП Војводине Трошкови путовања, група Група трошкови путовања садржи синтетичка конта за трошкове службених путовања у земљи, трошкове службених путовања у иностранству, трошкове путовања у оквиру редовног рада, трошкове путовања ученика и остале трошкове транспорта. 6

15 Табела бр.5: Трошкови путовања Р.бр Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење у хиљадама динара Налаз 6/4 6/5 ревизије Српско народно позориште УКУПНО АПВ - Група Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине Војводине за годину укупни расходи за трошкове путовања су планирани у износу од хиљада динара. У Извештају о извршењу буџета исказани су укупно извршени расходи на име трошкова путовања АП Војводине за годину у износу од хиљада динара, што је мање извршење за 27,42% у односу на план. 1. Српско народно позориште Покрајинска влада је за трошкове путовања планирала средства у износу од хиљада динара а извршила расходе услуга по уговору у укупном износу од хиљаде динара. На овој позицији узорковани су расходи са субаналитичких конта: Трошкови дневница (исхране) на службеном путу (42211) су исказане у укупном износу од хиљаде динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи евидентирани на име расхода за дневнице за службени пут у земљи. Расходи за трошкове дневница за службени пут у иностранство (422211) су исказане у укупном износу од хиљаде динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да су ови расходи евидентирани на основу Одлуке о одобравању службеног путовања (број:02-208/ од године) и исплати аконтације запосленим лицима у Српском народном позоришту у висини од 849 хиљада динара. На основу ревизије узорковане документације утврђено је: - Расход у износу од 849 хиљада динара није прокњижен истог дана а најкасније у року од два дана од дана настанка пословне промене и другог догађаја што није у складу са чланом 16. став 7. и 11. Уредбе о буџетском рачуноводству. На основу достављених доказа утврђено је да је Српско народно позориште предузело меру и отклонило наведену неправилности почев од дана године, односно пословне промене је почело да књижи у року од два дана од настанка пословне промене у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству Специјализоване услуге, група Група Специјализоване услуге садржи синтетичка конта на којима се књиже пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања аутопутева, услуге одржавања националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге. Табела бр.6: Специјализоване услуге у хиљадама динара Р.бр Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са Исказано Налаз реалокацијама извршење ревизије 6/4 6/ Српско народно позориште УКУПНО АПВ - Група

16 Изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Aутономне покрајине Војводине за годину укупни расходи за специјализоване услуге су планирани у износу од хиљаде динара. У Извештају о извршењу буџета исказани су укупно извршени расходи на име специјализованих услуга АП Војводине за годину у износу од хиљада динара, што је мање извршење за 5% у односу на план. 1. Српско народно позориште На овој групи конта планирана су средства у износу од хиљада динара и извршен је расход у укупном износу од хиљада динара. Узоркован је расход са субаналитичкиог конта: Услуге културе (424221) су исказане у укупном износу од хиљаде динара. Увидом у узорковану рачуноводствену документацију утврђено је да је расход евидентиран на основу закљученог Уговора 7 између Српског народног позоришта и Контакт центар 021 Нови Сад и испостављене фактуре за услуге одржавања концерта у износу од хиљаду динара. Пословна промена је настала дана године (Извод управе за трезор број 62) док је иста пословна промена прокњижена дана године (финансијски налог број 058/18 Ф209). Увидом у узорковану документацију утврђено је да су расходи за специјализоване услуге правилно евидентирани у пословним књигама и исказани у финансијским извештајима АП Војводине Биланс стања Биланс стања представља један од прописаних образаца из садржаја Завршног рачуна који су дефинисани у члану 7. Уредбе о буџетском рачуноводству 8 и члану 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организацијa за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова 9. У Билансу стања су исказане билансне позиције које одражавају стање имовине, обавеза и капитала на дан 31. децембра године, за коју се састaвља Актива године укупна актива исказана је у износу од хиљаде динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Структуру укупне активе чини: нефинансијска имовина у износу од хиљада динара што је 95% од укупне активе и финансијска имовина у износу од хиљаду динара што је 5% од укупне активе Нефинансијска имовина године укупна нефинансијска имовина исказана је у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. 7 Уговор број:06-768/ од године 8 Службени гласник РС, бр. 125/2003 и 12/ Службени гласник РС, бр.18/2015 и 104/2018 8

17 Нефинансијску имовину чини: нефинансијска имовина у сталним средствима у износу од хиљада динара и нефинансијска имовина у залихама у износу од хиљада динара. Нефинансијска имовина у сталним средствима године укупна нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Нефинансијску имовину у сталним средствима чине: некретнине и опрема у износу од хиљада динара, природна имовина у износу од хиљада динара, нефинансијска имовина у припреми и аванси у износу од хиљада динара и нематеријална имовину у износу од хиљада динара. Некретнине и опрема (конто ) године некретнине и опрема исказани су у износу од хиљаде динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Некретнине и опрема обухватају зграде и грађевинске објекте у износу од хиљада динара и опрему у износу од хиљада динара. Зграде и грађевински објекти (конто ) године зграде и грађевински објекти исказани су у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Опрема (конто ) године опрема је исказана у износу од хиљаде динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Природна имовина (конто ) године природна имовина исказана је у износу од хиљада динара, од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Природна имовина која је исказана односи се на земљиште. Нефинансијска имовина у припреми и аванси (конто ) године нефинансијска имовина у припреми и аванси исказани су у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Нефинансијска имовина у припреми и аванси обухватају у целости авансе за нефинансијску имовину. Аванси за нефинансијску имовину (конто ) године аванси за нефинансијску имовину исказани су у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Нематеријална имовина (конто ) 9

18 године нематеријална имовина исказана је у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Нефинансијска имовина у залихама године нефинансијска имовина у залихама исказана је у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Нефинансијску имовину у залихама чине их у целости залихе ситног инвентара и потрошног материјала. Залихе ситног инвентара и потрошног материјала (конто ) године залихе ситног инвентара и потрошног материјала исказане су у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Залихе ситног инвентара и потрошног материјала обухватају у целости залихе потрошног материјала. Залихе потрошног материјала (конто ) године залихе потрошног материјал исказане су у износу од хиљаде динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Повећање набавне вредности нефинансијске имовине у сталним средствима у години у износу од хиљаде динара исказана је код Српског народног позоришта, као резултат евидентирања насталих пословних промена: Табела бр.7: Повећање набавне вредности нефинансијске имовине у сталним средствима у хиљадама динара Р. бр. 1 Корисник Српско народно позориште Зграде и грађевински објекти (0111) Опрема (0112) Остала основна сред. (0113) Култ.имов. (012) Драгоцености (013) Прир. имовина (014) Нефина. имовина у припреми (0151) Аванси за нефинанс. имовину (0152) Нематер. имовина (0161) Укупно У поступку ревизије извршили смо анализу односа издатака исказаних на класи 5 - Издаци за нефинансијску имовину и нефинансијске имовине исказане на класи 0 - Нефинансијска имовина и утврдили да је Српско народно позориште у Билансу стања на дан године евидентирало и исказало нефинансијску имовину у односу на извршене издатке за нефинансијску имовину мање за хиљада динара. Наведена одступања евидентираних пословних промена у току године на одговарајућим контима класе 0-Нефинансијска имовина у односу на евидентиране пословне промене на класи 5-Издаци за нефинансијску имовину обухватају следеће: -Српско народно позориште - одступање у износу од хиљада динара представља промене на класи 0, и то: повећање вредности класе 0 у износу од 630 хиљада динара које се односи на повећање залиха и смањење вредности класе 0 које обухвата: обрачунату амортизацију за годину у износу од хиљада динара; расходовану опрему у износу од 645 хиљада динара и лизинг опреме у износу од 507 хиљада динара Наведене пословне промене нису евидентиране на контима класе 5. 10

19 Финансијска имовина године укупна финансијска имовина исказана је у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Финансијска имовина обухвата следеће позиције: новчана средства, племените метале, хартије од вредности, потраживања и краткорочне пласмане у износу од хиљада динара и активна временска разграничења у износу од хиљада динара. Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани (конто ) године новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани исказани су у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Структуру наведених средстава чине у целости жиро и текући рачуни. Краткорочна потраживања (конто ) године краткорочна потраживања исказана су у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљаде динара. Краткорочни пласмани (конто ) године краткорочни пласмани исказани су у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара што целости чине дати аванси, депозити и кауције. Активна временска разграничења (конто ) године активна временска разграничења исказана су у износу од хиљаду динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Активна временска разграничења исказана у финансијским извештајима састоје се од: хиљада динара разграничених расхода до једне године и хиљаду динара обрачунатих неплаћених расхода и издатака. Разграничени расходи до једне године (конто ) године разграничени расходи до једне године исказани су у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Обрачунати неплаћени расходи и издаци (конто ) године обрачунати неплаћени расходи и издаци исказани су у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљаду динара. Ванбилансна актива, конто године ванбилансна актива исказана је у износу од хиљаду динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара и то: 11

20 3.800 хиљада динара менице и 29 хиљада динара продате програмске књижице Пасива године укупна пасива исказана је у износу од хиљаде динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Структуру укупне пасиве чине: обавезе у износу од хиљаду динара што је 5% од укупне пасиве и капитал у износу од хиљада динара што је 95% од укупне пасиве Обавезе године укупне обавезе исказане су у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Обавезе чине: дугорочне обавезе у износу од 330 хиљада динара, обавезе по основу расхода за запослене хиљада динара; обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене 786 хиљада динара; обавезе за остале расходе 786 хиљада динара; обавезе из пословања хиљаде динара и пасивна временска разграничења хиљада динара. Дугорочне обавезе године дугорочне обавезе исказане су у износу од хиљада динара, од чега се на Српско народно позориште односи 330 хиљада динара. Дугорочне обавезе у целости се односе на домаће дугорочне обавезе. Дугорочне обавезе за финансијске лизинге (конто ) године дугорочне обавезе за финансијске лизинге исказане су у износу од 330 хиљада динара и представљају обавезе индиректног буџетског корисника Српско народно позориште. Обавезе по основу расхода за запослене године обавезе по основу расхода за запослене исказане су у износу од хиљаде динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Обавезе по основу расхода за запослене у целости чине службена путовања и услуге по уговору. Службена путовања и услуге по уговору (конто ) године службена путовања и услуге по уговору исказани су у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Службена путовања и услуге по уговору чине: обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору у износу од хиљаде динара, обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору у износу од 337 хиљада динара, обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору у износу од 397хиљаде динара и обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору у износу од 80 хиљада динара. 12

21 Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору (конто ) године обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору исказане су у износу од хиљаде динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору (конто ) године обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору исказане су у износу од 545 хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи 337 хиљада динара. Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору (конто ) године обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору исказане су у износу од 783 хиљаде динара од чега се на Српско народно позориште односи 397 хиљада динара. Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору (конто ) године обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору исказане су у износу од 175 хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи 80 хиљада динара. Обавезе за остале расходе (конто ) године обавезе за остале расходе исказане су у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи 786 хиљада динара. Обавезе за остале расходе у целости чине обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне. Обавезе према добављачима (конто ) године обавезе према добављачима исказане су у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљаде динара. У случају независних конфирмација упућених добављачима, које су стизале директно на адресу Државне ревизорске институције од 11 независних конфирмација које су упућене на адресу добављача, одговорено је на седам, или 64% што је дато у следећој табели: Табела бр.8 :Табеларни приказ независних конфирмација у хиљадама динара рб Буџетски корисник Упућено Одговорено Стање по књигама Одговорено Више исказано Мање исказано 1 Српско народно позориште Укупно евидентиране обавезе према тестираним повериоцима у пословним књигама корисника буџета Српског народног позоришта износе хиљаду динара, што представља 58% обавеза исказаних у Билансу стања (групе обавезе према 13

22 добављачима). Укупне обавезе тестираних поверилаца који су одговорили на конфирмације износе хиљада динара, што представља 32 % обавеза исказаних у Билансу стања (групе обавезе према добављачима). Препоручујемо одговорним лицима Српског народног позоришта да усаглашавање стања потраживања и обавеза обављају редовно, као припремну радњу приликом пописа, али и ванредно уколико се радови и услуге не извршавају једнократно, а добра преузимају сукцесивно. Пасивна временска разграничења (конто ) године пасивна временска разграничења исказана су у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара. Пасивна временска разграничења састоје се од: разграничених плаћених расхода и издатака у износу од хиљада динара, обрачунатих ненаплаћених прихода и примања у износу од хиљада динара и осталих пасивних временских разграничења у износу од хиљаде динара Капитал Нефинансијска имовина у сталним средствима,(конто ) године нефинансијскa имовинa у сталним средствима исказана је у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара што одговара вредности нефинансијске имовине у сталним средствима која је исказана у активи, категорија 01-Нефинансијска имовина у сталним средствима. Нефинансијска имовина у залихама, (конто ) године нефинансијскa имовинa у залихама исказана је у износу од хиљада динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара што одговара вредности нефинансијске имовине у залихама која је исказана у активи, категорија 02-Нефинансијска имовина у залихама. Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавку из кредита, (конто ) године исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине у сталним средствима, за набавку из кредита исказана је у износу од 330 хиљада динара код индиректног буџетског корисника Српско народно позориште. Извори новчаних средстава, (конто ) године извори новчаних средстава исказани су у износу од хиљаду динара, од чега се на Српско народно позориште односи 80 хиљада динара. Пренета неутрошена средства из ранијих година, (конто ) године пренета неутрошена средства из ранијих година исказана су у износу од хиљаде динара од чега се на Српско народно позориште односи 517 хиљада динара. 14

23 Вишак прихода и примања-суфицит, субаналитички конто године финансијски резултат-суфицит исказан је у износу од хиљаду динара, од чега се на Српско народно позориште односи хиљаде динара што одговара податку исказаном у обрасцу Биланса прихода и расхода. Ванбилансна пасива, конто године ванбилансна пасива исказана је у износу од хиљаду динара од чега се на Српско народно позориште односи хиљада динара што одговара вредности ванбилансно евидентиране активе. 15

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈС

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈС ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УПРАВЕ О РЕВИЗИЈИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ФИНАНСИЈСКИХ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЗВЕШТАЈА ВОЈВОДИНЕ, АУТОНОМНЕ

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-248-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 20. мај године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 20. мај године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-259-3/2019-04 Београд, 20. мај 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Историјског

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРA ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ВРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-251-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МИЛКА ДИМАНИЋ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2013.

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-165-1/2019-04 Београд, 06. јун 2019. године 1 Извештај о ревизији делова финансијских

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2017. године Београд, 2018. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ----------------------------------------------

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-144/2018-05/09 Београд, 11. октобар

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. ју

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. ју ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВE НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-1/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Иизвештај о ревизији делова финансијских

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-252-1/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године С а д р ж а ј: Извештај о ревизији

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ : 400-89/2019-05/9 Београд, 17. јул 2019. године Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког

Више

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б

Предлог Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ОПОВО ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-284-2/2018-04 Београд, 6.

Више

1

1 POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МОЈЕ ДЕТИЊСТВО ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-260-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године С А Д Р Ж А Ј : ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину

извештаја о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожаревац за годину ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАШЕ ДЕТЕ ВРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-251-1/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године 1 Извештај о ревизији делова финансијских

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-247/2019-04/13 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији консолидованих

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana Izveštaj nezavisnog revizora 1 3 Konsolidovani

Више

2018.

2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-249-2/2019-04/3 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Центра

Више

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2015. И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Руководству Jавног предузећа Електропривреда

Више

JP PEU RESAVICA, Resavica IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU

JP PEU RESAVICA, Resavica IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU JP PEU RESAVICA, Resavica IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1 10 FINANSIJSKI IZVEŠTAJI Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286, 211 312 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА, НАБАВКИ, ПОПИСА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ШИД ЗА 2013.

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун г

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. јун г ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСТ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-260-1/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СЛАВА КОВИЋ БОГАТИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-256-1/2017-04

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400-1849-2/2016-04 Београд,

Више

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица Попуњава друго правно лице Матични број 06022413 Шифра делатности 9319 ПИБ 100284421 Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица), Благоја Паровића 150 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-139/2018-05/08 Београд, 11. октобар 2018.

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2015. godine i izveštaj nezavisnog revizora S A D R Ž A J Strana Izveštaj

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАВА СУДАРСКИ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

2018.

2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ НОВИ ПАЗАР ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-250-1/2019-04/3 Београд, 18. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОС РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-1000/2015-04

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА - БУЏЕТСКОГ ФОНДA ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МУ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ Број: 400-997-01/2015-04

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-421/2018-07/8 Београд, 17.

Више