Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Šumarski fa

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Šumarski fa"

Транскрипт

1 Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Šumarski fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje kvalitete sastavnice: Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Naziv dokumenta Godina usvajanja web adresa sastavnice na kojoj su dokumenti objavljeni Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Šumarskom fakultetu Pravilnici/Poslovanje%20fakulteta/Pravilnik%20o%20sustavu%20osigura vanja%20kvalitete.pdf Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Šumarskom fakultetu Pravilnici/Poslovanje%20fakulteta/Pravilnik%20o%20izmjenama%20prav ilnika%20o%20sustavu%20osiguranja%20kvalitete.pdf Priručnik za upravljanje kvalitetom Strateski%20dokumenti/Prirucnik%20za%20kvalitetu%20- %20finalno_2015.pdf 1 23

2 Pregled planiranih aktivnosti po područjima unutarnjeg osiguravanja kvalitete kojima se uspostavljaju standardi i ostvaruju ciljevi propisani gore navedenom dokumentacijom (po potrebi, dodajte redove): 1. Politika i unaprjeđenja sustava kvalitete [ESG 1.1] 2 23

3 1. Politika i unaprjeđenja sustava kvalitete [ESG 1.1] a) Razrada opće strategije Šumarskog fakulteta Pripreme obavljene. b) Izrada novog Statuta ŠF Izmjene i dopune postojećeg Statuta potvrđene na: redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu (13. lipnja 2017.) redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu (13. rujna 2017.) c) Unutarnja prosudba sustava kvalitete Nije provedeno. Povjerenstvo imenovano, obavljena edukacija članova povjerenstva, povjerenstvo započelo s radom. d) Sveobuhvatna SWOT-analiza cijelog Nije provedeno. sustava Šumarskog fakulteta Pripreme u tijeku. e) Razrada modela, te prikupljanje i obrada podataka o aktivnostima na Fakultetu Razrađen model i izrađeni obrasci za f) Izrada i objava Odluke o uvjetima za upis mirovanja studijskih obveza prikupljanje podataka. Pripremljen nacrt Odluke. U tijeku je priprema za javnu raspravu. Čeka se izrada Strategije SuZ (izrađeno je 8 parcijalnih strategija). Nisu obavljene sve predradnje za donošenje novog Statuta, pa je odlučeno da se obave samo izmjene i dopune postojećeg Statuta. S obzirom da je ovo prva unutarnja prosudba, bila je neophodna edukacija članova povjerenstva, što je usporilo obavljanje iste. Obimnost priprema. Obimnost priprema. Nedoumice u pogledu definiranja studentskih prava koje nisu jasno definirane Zakonom. 3 23

4 1. Politika i unaprjeđenja sustava kvalitete [ESG 1.1] g) Izrada i prihvaćanje Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti h) Izrada i prihvaćanje Pravilnika o studentima s posebnim potrebama i) Izrada i distribucija radnih procedura i radnih uputa j) Organiziranje i obilježavanje Dana kvalitete Šumarskog fakulteta (stručni skup) Uveden novi pristup izdavačkoj djelatnosti osnivanjem Digitalnog repozitorija. Nije provedeno. Većina dokumentiranih procedura za primjenu nove verzije standarda ISO 9001:2015 je izrađena, u tijeku su korekcije te slijedi prihvaćanje novih procedura. 6. Dan kvalitete ŠF-a proslavljen 24. ožujka održavanjem stručnog skupa pod motom Unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju: od osiguravanja ka izvrsnosti. Zbog osnivanja Digitalnog repozitorija (11. sjednica Fakultetskog vijeća održana 22. rujna 2016.), promijenjen je pristup navedenoj problematici, pa će se na sljedećoj sjednici imenovati povjerenstvo za donošenje Pravilnika. Imenovan je koordinator ŠF-a za studente s invaliditetom koji pomaže studentima i budući da je takvih studenata na fakultetu malo i da je dobro razrađena procedura za studente s invaliditetom na Sveučilištu u Zagrebu, utvrđeno je da za sada ne postoji potreba za izradom pravilnika. Opsežnost dokumentacije. 4 23

5 1. Politika i unaprjeđenja sustava kvalitete [ESG 1.1] k) Kontinuirana izobrazba u sustavu kvalitete te razvoj kulture kvalitete (obvezna dva predavanja za sve zaposlenike Fakulteta) l) Priprema, i uvođenje novog ISO 9001:2015 m) Priprema za kontrolni audit prema ISO 9001:2008 n) Redizajniranje web stranice Fakulteta. Poseban prostor bit će posvećen Uredu za upravljanje kvalitetom ŠF Stručna predavanja na Danu kvalitete ŠF-a ( ). Većina dokumentiranih procedura usklađena je s ISO 9001:2015, u tijeku su korekcije procedura te slijedi prihvaćanje novih procedura. Kontrolni audit proveden Pozitivan izvještaj i produženje certifikata. U tijeku je priprema cjelokupne dokumentacije sustava kvalitete i njezino postavljanje na web. Zbog nešto sporijeg intenziteta uvođenja ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, nije obavljena edukacija o istima. Potrebno donošenje nove strategije Šumarskog fakulteta. Opsežnost poslova. 5 23

6 1. Politika i unaprjeđenja sustava kvalitete [ESG 1.1] o) Suradnja i razmjena iskustva s drugim institucijama u sustavu kvalitete znanosti i visokog obrazovanja Dan kvalitete ŠF-a ( ) i sudjelovanje na prvom sastanku i radionici Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, održanog u Zagrebu, u organizaciji AZVO a. Sudjelovanje predsjednice PUK-a na 27. godišnjoj konferenciji EURASHE-a, organizacije koja okuplja europska sveučilišta, fakultete i asocijacije stručnih studija. Konferencija je održana 30. i 31. ožujka u Le Havreu (Francuska). p) Publiciranje stručne knjige o SUK ŠF Izrada knjige pod naslovom Sustav upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu Šumarskog fakulteta je u završnoj fazi. q) Priprema i uvođenje ISO Većina dokumentiranih procedura usklađena je s ISO 14001:2015, u tijeku su korekcije procedura te slijedi prihvaćanje novih procedura. Pokušaj kompletiranja knjige zaokruživanjem cjeline nakon niza evaluacija u sustavu kvalitete. Potrebno donošenje nove strategije Šumarskog fakulteta. 6 23

7 1. Politika i unaprjeđenja sustava kvalitete [ESG 1.1] r) Analiza novih standarda i smjernica za osiguranje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i s) Tješnja suradnja s Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta i edukacija putem radionica, seminara i ostalih skupova u njihovoj organizaciji t) Izrada i analiza Godišnjeg izvješća o osiguravanju kvalitete na sastavnici za ak. god /17. u) Izrada Plana aktivnosti u sustavu kvalitete za ak. god /2018. Provedeno. Rezultati predstavljeni u radu naslova Utjecaj promjena ESG-a i norme ISO 9001 na sustav upravljanja kvalitetom Šumarskoga fakulteta predstavljenom na 6. Danu kvalitete ( ). Provedeno. Sudjelovanje na većini seminara i radionica u organizaciji Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta. Dokument objavljen u studenom g. Dokument objavljen u studenom

8 2. Odobrenje, kontinuirano praćenje te periodično vrjednovanje i revizija studijskih programa [ESG 1.2, ESG 1.9] a) Izrada analiza svih studijskih programa Provedeno. U okviru FEANI akreditacije analizirani su studijski programi. Predviđen je daljnji rad na poboljšanju studijskih programa. b) Analiza studentskih anketa za procjenu ishoda preddiplomskih i diplomskih studija na ŠF c) Razrada i vrednovanje skupova ishoda učenja studijskih programa na osnovama IPA projekata Analizirani su rezultati anketa i na osnovi analiza predložene mjere Upravi za unapređivanje kvalitete studiranja na Šumarskome fakultetu. Rezultati stečeni provedbom IPA projekata implementirani u definiranje ishoda učenja u okviru FEANI akreditacije. d) Usvajanje prijedloga promjena u studijskim programima e) Povećanje broja predmeta koji se izvode na engleskom jeziku f) Priprema barem jednog studija na engleskom jeziku U tijeku je izrada završnog elaborata za izmjene i dopune preddiplomskog sveučilišnog studija Drvna tehnologija. Broj predmeta koji se izvode na engleskom jeziku nešto je povećan u odnosu na prethodnu godinu. U tijeku dogovori o međunarodnom združenom studiju iz područja drvne tehnologije s nekoliko eminentnih fakulteta (Šopron, Zvolen, Sofija, Poznan). Opsežnost poslova i implementacija rezultata IPA projekata. Broj predmeta koji se izvode na engleskom jeziku ovisi o broju studenata na međunarodnoj razmjeni i izabranim predmetima. Kompleksnost izvedbe i dugotrajnost postupka. 8 23

9 2. Odobrenje, kontinuirano praćenje te periodično vrjednovanje i revizija studijskih programa [ESG 1.2, ESG 1.9] g) Analiza i objedinjavanje specijalističkih studija Napravljen prijedlog 2 nova specijalistička Usuglašavanje modela sa Sveučilištem. h) Provođenje postupka prosudbe dodjele ECTS-bodova i prijedloga korekcije i) FEANI akreditacija pripremne radnje, akreditacija. 3. Učenje, poučavanje i vrjednovanje studentskog rada [ESG 1.3] studija s 12 smjerova. U tijeku je izrada završnog dokumenta za korekciju ECTS-bodova za sveučilišne studije Drvnotehnološkog odsjeka. Dobiven FEANI Certifikat za preddiplomski studij Drvna tehnologija ( ). Nastavlja se rad na dobivanju certifikata za ostale studije ŠF-a. Opsežnost poslova i implementacija rezultata IPA projekata. Opsežnost poslova. a) Praćenje napredovanja studenata i prolaznosti kroz ISVU sustav. Prati se preko Nastavničkog portala te projektne potpore Analiza trajanja studiranja na studijima Šumarskog fakultetu Sveučilišta uzagrebu (Jazbec, Vedriš, Šegotić) te se o tome obavještava zaposlenike na godišnjoj bazi. 9 23

10 2. Odobrenje, kontinuirano praćenje te periodično vrjednovanje i revizija studijskih programa [ESG 1.2, ESG 1.9] b) Sprečavanje studentskog kršenja Provedeno. etičkog kodeksa Uvedeni obrasci za Izjavu o izvornosti studentskih završnih i diplomskih radova. Prihvaćeno na 9. sjednici FV-a održanoj 28. c) Praćenje profila studentske populacije kroz NISpVU sustav d) Utvrđivanje i objava jasnih kriterija, pravila i procedura za vrednovanje studentskog rada i ishoda učenja Profil studentske populacije se redovito prati kroz NISpVU sustav; nastavnici se o nalazima obavještavaju na sjednicama odsjeka barem jednom godišnje. Vrlo složeno usklađivanje i dogovori oko izrade modela na bazi unificiranih metoda i kriterija vrednovanja. 4. Upisi i napredovanje studenata, priznavanje kompetencija [ESG 1.4] 10 23

11 4. Upisi i napredovanje studenata, priznavanje kompetencija [ESG 1.4] a) Analiza i definiranje upisnih kriterija i upisnih kvota b) Poticanje studenata na međunarodnu suradnju Na osnovi analize dosadašnjih iskustava pri upisu studenata u 1. godinu preddiplomskih studija definirani su kriteriji i upisne kvote. Provedeno. Studentima zainteresiranima za odlazak na studiranje ili praksu u inozemstvu, na raspolaganju stoje Ured za međunarodnu suradnju i nadležni prodekan. 5. Nastavno osoblje [ESG 1.5] 11 23

12 5. Nastavno osoblje [ESG 1.5] a) Provođenje i analiza studentskih anketa za procjenu nastavnika i suradnika b) Provođenje internih procjena kvalitete nastavnika i suradnika (samovrednovanje, vrednovanje od strane kolege nastavnika) te analiza podataka c) Poticanje na uvođenje većeg broja e- kolegija d) Poticanje na međunarodnu razmjenu nastavnika i suradnika e) Stimuliranje i poticanje nastavnika na usavršavanje u inozemstvu kroz davanje prioriteta u napredovanju Studenti su ispunjavali anketu papir-olovka. Rezultati anketiranja u ljetnom semestru nisu još dostavljeni. Provedeno samo za doktorski studij. Provedeno. U suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom organizirane radionice s ciljem povećanja broja e-kolegija i korištenja ostalih usluga SRCE-a. Provedeno. Nastavnici se redovno, od strane Ureda za međunarodnu suradnju te nadležnog prodekana, upoznaju s mogućnostima međunarodne razmjene. Nije provedeno. Dodijeljeni razvojni koeficijenti fakultetima omogućili su redovno napredovanje. Odlučeno je da se prvo prikupe informacije s drugih sastavnica i Sveučilišta o funkcioniranju vrednovanja od strane kolega nastavnika Nisu definirani interni uvjeti ŠF-a za napredovanje u zvanjima

13 5.1 Znanstveno-istraživačka i umjetnička djelatnost a) Razmatranje internih uvjeta za napredovanje nastavnika i suradnika b) Izrada nove sistematizacije radnih mjesta, racionalizacija nenastavnog osoblja, napredovanje nastavnika i suradnika te zapošljavanje novih znanstvenih novaka c) Razrada strategije znanstvenoistraživačkog rada d) Evidentiranje objavljenih znanstvenih i stručnih radova, knjiga i sl. Nije provedeno. Dodijeljeni razvojni koeficijenti fakultetima omogućili su redovno napredovanje. Imenovana je radna skupina za izradu novog Pravilnika o unutarnjem ustroju rada i radnih mjesta na ŠF, 5. sjednica FV, Prethodne akad. god. napredovalo je 12 nastavnika i suradnika, 14 je u postupku (izdane dopusnice), 10 u postupku (osiguran koeficijent). Zaposleno pet mladih znanstvenika. Nije provedeno. Obavljena analiza stavki opće strategije i strategije ZIR-a. Povezanost s točkom 1.e. Izrađen obrazac koji nastavnici trebaju popuniti. Prezentacija jednog slajda na Danu Fakulteta ( ). Trenutna situacija omogućuje prihvatljivo napredovanje nastavnika. Odgođen rad na izradi novog pravilnika zbog potrebe usklađenja sa Statutom ŠF-a. Neusklađenost opće strategije Šumarskog fakulteta i strategije znanstveno-istraživačkog rada. Još nije objavljena (u završnoj fazi) knjiga o aktivnostima Fakulteta u prethodnoj akad. god. 5.2 Stručna djelatnost 13 23

14 5.2 Stručna djelatnost a) Poticanje učlanjenja u strukovne komore i druge stručne udruge b) Suradnja s državnim i drugim institucijama u donošenju relevantnih dokumenata vezanih za struku c) Nova ovlaštenja i poboljšanje stručnih usluga gospodarstvu Provedeno. Većina nastavnika i asistenata ŠF-a su članovi različitih strukovnih udruga. Suradnja s Ministarstvom poljoprivrede u izradi Zakona o šumama; strategije razvoja šumarskog sektora; Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH (objavljena). Suradnja s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike u izradi konačnog stajališta Republike Hrvatske na prijedloge zakonskih mjera Europske komisije o stakleničkim plinovima; uvođenja GMO u okoliš. Suradnja s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom gospodarskom komorom, Udrugom drvoprerađivača, Hrvatskim klasterom konkurentnosti, te ostalim klasterima drvnoga sektora. Potpuno provedeno Uvođenje novih akreditiranih metoda ispitivanja za gospodarstvo u okviru LIN-a i LDG-a 14 23

15 5.2 Stručna djelatnost d) Publiciranje stručnih radova Provedeno. Objava stručnih radova u časopisima Korak i Drvna industrija, Šumarski list, zbornici sa stručnih skupova 6. Resursi za učenje i podrška studentima [ESG 1.6] 15 23

16 6. Resursi za učenje i podrška studentima [ESG 1.6] a) Izrada analize mogućnosti izvođenja praktične nastave s obzirom na karakter pojedinih kolegija, mogućnosti izvođenja i ljudskog potencijala. Mogućnosti prakse u tvrtkama sektora šumarstva i DI Prihvaćen prijedlog prijave projekta o unapređenju stručne prakse u skladu s potrebama tržišta rada (WorkWoodEdu). Studenti upućeni na individualnu stručnu praksu u tvrtke (Kircek, Pana, HEP, Drvoproizvod, Novoselec). Obavljeni dogovori o stručnoj praksi za više studenata svih razina u tvrtci Kronospan. b) Uređenje knjižničnog prostora Imenovana radna skupina za izmjene i dopune Pravilnika o radu knjižnice ŠF-a (1. sjednica FV-a održana ). Projekt je izrađen i financijska sredstva su osigurana. c) Završetak radova i otvaranje nove učionice za e-učenje d) Osnivanje Digitalnog repozitorija Šumarskoga fakulteta e) Razmatranje mogućnosti uvođenja e- Referade Svi radovi su u potpunosti obavljeni. Učionica je u potpunosti opremljena. U tijeku je instaliranje licenciranih programskih paketa. Oformljen i opremljen ured za digitalizaciju Nije provedeno. Pripreme u tijeku. Vrlo složena problematika za koju će trebati više vremena od jedne akad. god. Promijene uzrokovane osnivanjem Digitalnog repozitorija i preseljenjem na drugu lokaciju, što je uzrokovalo modifikaciju projekta uređenja. Učionica za e-učenje građena je i opremljena najmodernijom opremom i softverskom podrškom, što je zahtijevalo nešto nešto duži period uređenja, opremanja i pripreme za rad. Odlazak voditeljice referade u mirovinu. Zaposlena nova osoba

17 7. Upravljanje informacijama [ESG 1.7] a) Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama b) Veće uključivanje studenata u promotivne programe ŠF-a Provedeno. Imenovana službenica za informiranje ŠF-a primjenjuje zakon, popunjava Upisnik i priprema godišnji izvještaj. Studenti su angažirani u organizaciji i provedbi prezentacije ŠF-a na Smotri Sveučilišta u Zagrebu, štandu Fakulteta na Ambienti, na Danu otvorenih vrata, konferencijama u organizaciji ŠF-a i svim ostalim aktivnostima vezanima za promidžbu ŠF-a. Nova sistematizacija radnih mjesta na ŠF još nije u primjeni

18 8. Informiranje javnosti [ESG 1.8] 18 23

19 8. Informiranje javnosti [ESG 1.8] a) Organiziranje Dana otvorenih vrata Šumarskog fakulteta b) Promoviranje sustava kvalitete Šumarskog fakulteta (mediji, časopisi) c) Ažuriranje i objava izvedbenih planova nastave d) Javnost predavanja i ispita, obrana doktorskih tema, mogućnost uvida doktorskih radova u Knjižnici ŠF-a; objava doktorskih radova na internetskoj stranici Sveučilišta i Fakulteta, te obrana diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova e) Objava pravilnikâ, naputaka, kriterijâ i ostalih važnih informacija f) Ažuriranje internetskih stranica na engleskom jeziku. Potpuno provedeno Dan otvorenih vrata održan Provedeno. Prilikom obilježavanja Dana otvorenih vrata sudjelovanje u TV emisiji Društvena mreža (I. program HRT-a), promoviranje Dana kvalitete ŠF-a u glasilima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu Izvedbeni planovi ažuriraju se i objavljuju početkom svakoga semestra. Provedeno. Termini predavanja, ispita i obrana ocjenskih radova objavljuje se na webstranici fakulteta. Svi važni akti ŠF-a objavljuju se na internetskoj stranici Fakulteta, odmah po usvajanju na FV. U tijeku je redizajniranje stranica ŠF-a Ažuriranje je posao trajnog karaktera

20 8. Informiranje javnosti [ESG 1.8] g) Objava i ažuriranje podataka o zapošljivosti diplomanata. Preko naših diplomanata sami doći do nekih informacija o zapošljivosti h) Organiziranje prezentacija Šumarskog fakulteta po srednjim školama i) Izrada i distribucija promotivnih tiskovina Izrađeni obrasci. Imenovana je Radna skupina za promidžbu studijskih programa Šumarskog fakulteta po školama (5. sjednica FV, ). Radna skupina radi na pripremama prezentacija. Izrađeni i distribuirani novi promotivni materijali o studijskim programima na ŠF-u i promotivni letci o ŠF-u na hrvatskom i engleskom jeziku. Nepostojanje alumni kluba. Radna skupina imenovana je prekasno da bi mogla do kraja ak. god. pripremiti i odlaziti u posjete srednjim školama. 9. Mobilnost i međunarodna suradnja [Priručnik, područje br.8] 20 23

21 9. Mobilnost i međunarodna suradnja [Priručnik, područje br.8] a) Uključivanje u nastavu istaknutih profesora na međunarodnoj razmjeni b) Uključivanje istaknutih profesora Šumarskog fakulteta u nastavu na stranim fakultetima (gostujući profesori) c) Međunarodna mobilnost nenastavnog osoblja Šumarskog fakulteta d) Financijska pomoć studentima Šumarskog fakulteta u međunarodnoj razmjeni e) Potpisivanje novih ugovora o suradnji sa stranim institucijama Provedeno. Ugošćeno 12 nastavnika preko Erasmus -a Provedeno. 1 nastavnik putem Erasmus + programa 2 nastavnika pute programa Erasmus Mundus 2 nastavnika putem Natječaja za akademsku mobilnost Nije provedeno. Odobrena jedna mobilnost za akad. god /2018. (Gordana Popović, mag. ing. techn. lign.). Nije provedeno. Financijska sredstva su bila osigurana. Sredstva su preusmjerena u ostale studentske aktivnosti međunarodnog karaktera. Nije provedeno. Pred potpisom ugovor o suradnji s Politehnica University of Bucharest, Romania. Zbog neočekivane odsutnosti većeg broja nenastavnog osoblja nisu bile moguće kandidature za Erasmus+. Nije bilo potraživanja. Ugovor se prevodi trojezično (rumunjski, hrvatski, engleski), potpisnik je i rektor Sveučilišta u Zagrebu i insistira se na sastanku na kojem će se potpisati

22 10. Periodička vanjska vrjednovanja [ESG 1.10] a) Analiza Izvješća Stručnog povjerenstva o reakreditaciji sveučilišnog poslijediplomskog studija Šumarstvo i drvna tehnologija i izrada akcijskog. b) Priprema za vanjsku neovisnu prosudbu sustava kvalitete Akcijski plan usvojen na 9. redovitoj sjednici FV-a održanoj Obavljena analiza Izvještaja povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu. Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom sastavnice: 1. prof.dr.sc. Vlatka Jirouš-Rajković 2. prof. dr. sc. Renata Pernar 3. izv.prof.dr.sc. Mario Šporčić 4. prof.dr.sc. Anka Ozana Čavlović 5. Tatjana Meštrović, dipl.ing.agronomije i mag. bibl. 6. Mario Sladin, student 7. Velimir Nikić, student 8. Igor Toljan, dipl.ing.šum. 9. dr.sc. Dominik Poljak 10. dr.sc. Kristina Klarić 22 23

23 Mjesto i datum ispunjavanja godišnjeg izvješća: Izvješće pripremila: Zagreb, prof.dr.sc. Vlatka Jirouš-Rajković 23 23

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2015./2016. Naziv sastavnice: Fakultet elektrotehnike i računarstva Naziv nadležnog povjerenstva

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Split,

Split, S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S KLASA: 003-08/17-03/0001 URBROJ: 2181-190-00-3-17-0024 Split, 14. studenoga 2017. PLAN AKTIVNOSTI RADA

Више

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Naziv nadležnog povjerenstva

Више

SFZG_Godisnje izvjesce

SFZG_Godisnje izvjesce Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE SASTAVNICE Naziv sastavnice: Stomatološki fakultet Akademska godina: 2013./2014. Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje

Више

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr KLASA: 602-04/15-15/001 URBROJ:238/31-132-051-15-04 Velika Gorica, 15. siječnja 2015. PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I PROMICANJA KVALITETE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA 2015. GOINU Velika Gorica, 2015.

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx)

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx) Martićeva 29, Zagreb AKCIJSKI PLAN UNAPRJEĐENJA KVALITETE RRiF VISOKE ŠKOLE ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Zagreb, lipanj 2014. 1. UVOD U akademskoj godini 2012/13. provedena je, sukladno godišnjem planu Agencije

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus aktivnosti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima ERASMUS SEMINAR Zagreb, 5. prosinca 2012. Renata Husinec Sadržaj Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Međunarodna suradnja Provođenje

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb, Frankopanska 26 AKCIJSKI PLAN ZNANSTVENOGA RADA LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA 2017 2020. Akcijskim planom znanstvenoga rada Leksikografskoga zavoda

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za razdoblje siječanj rujan 2013. 1 Izvješće za razdoblje siječanj

Више

Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018. Naziv sastavnice: Agronomski faku

Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018. Naziv sastavnice: Agronomski faku Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./ Naziv sastavnice: Agronomski fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje kvalitete

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Више

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Trg Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik- HR URL: http://www.vus.hr UNUTARNJA PROSUDBA SUK-a VUŠ-a 2013. ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NAKON IV. FAZE NAKNADNOG

Више

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU ZA 2016. GODINU

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta O nama Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom Organizacijska shema Visoke škole Do

2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta O nama Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom Organizacijska shema Visoke škole Do 2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta... 4 2 O nama... 5 3 Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom... 7 4 Organizacijska shema Visoke škole... 8 5 Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom... 9 5.1 Zakonski

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici održanoj 19.studenog 2014. godine donijelo je PRAVILNIK

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vred

STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vred STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vrednovanje kojima se istodobno vrednuje ispunjenost ključnih

Више

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc STRATEGIJA RAZVOJA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA RAZDOBLJE 2012. g. DO 2017. g. 1. UVOD Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstariji je i vodeći Fakultet u polju građevinarstva

Више

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god.

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. 1 Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. Zdravstveno veleučilište IZVJEŠĆE O PROVEBI PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA KVALITETE NA ZRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU ZA GOINU Zagreb, veljača, 2016. 2 Izvješće

Више

T12 A

T12 A SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA ODLUKA O USTROJSTVU RADNIH MJESTA CENTRA ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723 Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, 10 001 Zagreb 091/2503-903, @bioteka.hr OIB: 55178657512, IBAN: HR6723400091110426699 Operativni plan djelovanja za 2016. godinu

Више

Microsoft PowerPoint - unutarnja prosudba Lana

Microsoft PowerPoint - unutarnja prosudba Lana UNUTARNJA PROSUDBA U PODRUČJU OSIGURAVANJA KVALITETE NA METALURŠKOM FAKULTETU ZA AKADEMSKU 2011./2012. GODINU Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet Lana Vanić Sisak, 4. lipnja 2013. što prosuđujemo?

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

Prirucnik osiguravanja kvalitete_2013.cdr

Prirucnik osiguravanja kvalitete_2013.cdr Priručnik osiguravanja kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica Revizija 1.0 Velika Gorica, lipanj 2013. SADRŽAJ 1. Uvod...1 1.1. Osnovni pojmovi...1 1.2. Sustav osiguravanja kvalitete na veleučilištima

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc STRATEGIJA RAZVOJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE 1. UVOD Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet (dalje u tekstu: Fakultet) najstariji je i vodeći

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

Erasmus Mundus_2010

Erasmus Mundus_2010 ERASMUS MUNDUS mr.sc. Zrinka Dujmović Zagreb, 3. veljače 2010. Sadržaj Širi kontekst programa Erasmus Mundus (EM) Mogućnosti za: visokoškolske ustanove i pojedince iz RH kroz aktivnosti u okviru natječaja

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur ,--------------------------------.----------------------,---------~ HR - 42 000 Varaždin Pavlinska 2 tel: +385 42 390 800 fax: + 385 42 213 413 ured-dekana@foi.hr www.foi.hr SVEUC'LlSTE U ZAGREBU FAKULTET

Више

SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017

SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017 SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017. Povjerenstvo u sastavu : Mara Kuid - PRIORITETNO PODRUČJE 1 PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA Karolina Krvarid Kaštelac PRIORITETNO PODRUČJE 2 POUČAVANJE I PODRŠKA UČENJU Milan

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017.

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - izvješće za akademsku godinu SVEUČILIŠTE U RIJECI CENTAR ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE Sadržaj: 1. Uvod..... 2 2. Uzorak.....3 3.

Више

Slajd 1

Slajd 1 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU I MEĐUSVEUČILIŠNU SURADNJU ERASMUS+ INDIVIDUALNA MOBILNOST STUDENATA u akademskoj godini 2018./2019. Martina Šuto, prof. Dario Ferić,

Више

ERASMUS +

ERASMUS + Sandra Petrović Jakovina (S&D) S novim programom, ERASMUS+, više od 4 milijuna osoba primiti će potporu za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inozemstvu Cilj ovog predavanja je osvjestiti

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

Slide 1

Slide 1 IMPLEMENTACIJA EUROPSKE AGENDE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH IV. Međunarodni andragoški simpozij 18. travnja 2016. Makarska 1 Sadržaj 1.Implementacija Europske Agende za obrazovanje odraslih, I. ciklus, 2012.

Више

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prehrana i zdravlje Studijski program Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ PROGRAM: mogućnosti razmjene za studente Sveučilišta u Zadru Zadar, 8. ožujka 2018. godine ERASMUS+ PROGRAM: program Europske komisije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nazvan po

Више

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine, br.: 123/033.,

Више

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2 Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija Kvantitativne metode istraživanja Status kolegija Obvezni Godina Druga Semestar Zimski ECTS bodovi 5 Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan

Више

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Drugi strani jezik A1 - francuski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Microsoft Word - pravilnik-o-studiranju_ doc

Microsoft Word - pravilnik-o-studiranju_ doc SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PRAVILNIK O STUDIJIMA I STUDIRANJU NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU (pročišćeni tekst) Osijek, srpanj 2013. godine SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE...

Више

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar 5. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Svjetlana Letinić, v. pred. dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š. u trajnom zvanju dr. sc. Mario

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

NAZIV PREDMETA

NAZIV PREDMETA NAZIV PREDMETA RECEPCIJSKO POSLOVANJE Kod DTP056 Godina studija 5. Nositelj/i predmeta dr. sc. Goran Ćorluka Bodovna vrijednost 6 (ECTS) Suradnici - Način izvođenja P S V T (broj sati u semestru) 30 30

Више

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU GODIŠNJA SKUPŠTINA Virovitica, srpanj 2013. PROGRAM RADA UDRUGE POSLODAVACA U ZDRAVSTVU za 2013. godinu Pripremila: Marijana Mihaljević,, mag.iur. 2 STATUT UDRUGE PROGRAMSKE

Више

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K SVEUČILIŠTE U RIJECI UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI Klasa: 602-04/17-01/06 Urbroj: 2170-24-17-05-01 Rijeka, 06. srpnja 2017. Na temelju članka 26. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, sazivam 111. sjednicu

Више

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011.

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete izradili su članovi Odbora za kvalitetu Sveučilišnog studijskog centra za

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2016. i Odluke ministra gospodarstva (KLASA: 402-01/14-01/828,

Више

Na temelju članka 82

Na temelju članka 82 Ovaj pročišćeni tekst obuhvaća Pravilnik o studiranju na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, kojeg je donijelo Vijeće Akademije na svojoj sjednici održanoj dana 30. svibnja 2017. godine,

Више

Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD GODINE svibnja 2018.

Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD GODINE svibnja 2018. Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva 7 10 000 ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD 2018-2023. GODINE svibnja 2018. U pripremi prijedloga strategije sudjelovali su: 1. Dr. sc. Milorad

Више

OPERATIVNI PROGRAM

OPERATIVNI PROGRAM Sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i NATJEČAJI ZA UDRUGE U ORGANIZACIJI MINISTARSTVA TURIZMA Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili Natječaj

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7.

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. i 15. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja

Више

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016.

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016. PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad 2015. lipanj 2016. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Razvoj

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

Akcioni plan

Akcioni plan УНИВЕРЗИТЕТ У KРAГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2016/2017. 2018/2019. Крагујевац, 2016. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redoviti Godina III. Semestar VI. ECTS bodovi 4 Nastavnik

Више

Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte 7.ožujka 20

Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte 7.ožujka 20 Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte dzuro@kbf.unist.hr 7.ožujka 2019. Koje su mogućnosti? ESI fondovi Europski socijalni

Више

URED DRŽAVNE UPRAVE

URED DRŽAVNE UPRAVE (Naziv nadležnog ureda) ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE podnosi: 1. Naziv udruge Udruga bivših studenata i prijatelja Visoke tehničke škole u Bjelovaru 2. Skraćeni naziv udruge (ako

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA 2019. Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspostaviti učinkoviti društveni okvir za podršku čitanju

Више

ELABORAT

ELABORAT 1 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU 2 OSOBE DATUM NAPOMENE dr.sc. Frane Urem, prof.v.š., koordinator Povjerenstva AUTOR (I) mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred., članica Povjerenstva PROVJERIO Želimir Mikulić, dipl.ing.el.,

Више

PROGRAM

PROGRAM 2019 PROGRAM AKADEMIJA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU SADRŽAJ 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI AKADEMIJE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU... 4 MODUL 1: Što su fondovi

Више

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Teorija i tehnologija betona Broj ECTS: 5,0

Више

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijs

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijs Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijska struktura RS za tehničke standarde NIPP-a, RS za

Више

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijska struktura RS za tehničke standarde NIPP-a, RS za

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar 2 1.2. Nositelj kolegija Marija Miščančuk 3 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) Martina Sobočan 1.3. Suradnici - 1.8. Način izvođenja

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више