KOD NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Pauš

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "KOD NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Pauš"

Транскрипт

1 KOD NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Paušid POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar PREDMET SATI U SEMESTRU P S T V ECTS Metodika treninga Dijagnostika, procjena i evaluacija Prevencija i kineziterapija KOD NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario T omljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid POPIS PREDMETA SEMESTAR: 6.semestar PREDMET Planiranje i programiranje u individualnom radu SATI U SEMESTRU P S T V ECTS Integrativni pristup za osobne trenere

2 NAZIV PREDMETA METODIKA TRENINGA Kod Godina studija 3. Nositelj/i predmeta Bodovna vrijednost (ECTS) 3 P S V T Način izvođenja nastave (broj Suradnici Doc.dr.sc. Frane Žuvela sati u semestru) Daria Bilid, predavač Katja Kovačid, predavač Status predmeta Postotak primjene e-učenja OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Osposobiti studenta da prepozna i razlikuje metodiku treninga jakosti, snage, brzine, koordinacije, agilnosti, fleksibilnosti, izdržljivosti. Usporediti metodiku razvoja snage i jakosti Opisati metodiku razvoja koordinacije Opisati metodiku razvoja fleksibilnosti Analizirati metodske postupke za razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti Nastavni sat predavanja ( 30 sati) METODIKA TRENINGA SNAGE (4 sati) ŽIVOTNI I TRENING CILJEVI (4 sati) EVOLUCIJA KONDICIJSKOG TRENERA (4 sata) PRIMARNI CILJEVI TRENINGA (3 sata) TERETANA JE NAŠ LABORATORIJ (3 sata) METODIKA OLIMPIJSKOG DIZANJA UTEGA (4 sata) METODIKA ZAGRIJAVANJA (3 sata) POWERLIFTING METODIKA (3 sata) Nastavu izvoi Doc.dr.sc. Frane Žuvela Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave VAŽNOST PROGRESIJE U SPORTU Nastavni sat vježbi (20 sati) METODIKA TRENINGA JAKOSTI (2,5 sata) METODIKA TRENINGA SNAGE (4 sata) METODIKA OLIMPIJSKOG DIZANJA (4 sata) POWERLIFTING METODIKA (4 sata) METODIKA DISANJA (1,5 sati) METODIKA IZVOĐENJA ČUČNJA (SVE VARIJACIJE) (2 sata) METODIKA IZVOĐENJA MRTVOG VUČENJA(SVE VARIJACIJE) (2 sata) Katja Kovačid, predavač Doc.dr.sc. Frane Žuvela Vrste izvođenja nastave: X predavanja X samostalni zadaci

3 Obveze studenata seminari i radionice X vježbe on line u cijelosti mješovito e-učenje terenska nastava multimedija laboratorij mentorski rad (ostalo Pohađanje nastave 1 Istraživanje Praktični rad 0,5 Pradenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Eksperimentalni rad Esej Referat Seminarski rad Kolokviji 0,5 Usmeni ispit 1 Pismeni ispit Projekt Završna ocjena na predmetu Metodika treninga određuje se temeljem ostvarenih bodova iz: KOLOKVIJ - Kolokvija ( jedan kolokvij iz nastavnih tema s predavanja) koji nosi 50 % od ukupne ocjene - Usmenog ispita koji nosi 50 % od ukupne ocjene Kolokvij s nastavnim tema predavanja održati de se unutar satnice predavanja prema utvrđenom rasporedu i svaki de sadržavati prijeđeno gradivo do dana održavanja kolokvija Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu USMENI DIO ISPITA Ovaj dio ispita mogude je polagati na redovnim ispitnim rokovima po završetku semestra uz uvjet da su prethodno položeni kolokvij. Svaki student koji ne dobije potpis ne može izlaziti na ispitne rokove, te slijedede akademske godine mora ponovo upisati predmet. Svi dijelovi ispita biti de održani u terminima ispitnih rokova. Temeljem svega navedenog odrediti de se konačna ocjena ispita na način: OCJENA 2 (dovoljan) za ostvarenih 55%-63%; OCJENA 3 (dobar) ) za ostvarenih 64%- 74%; OCJENA 4 (vrlo dobar) za ostvarenih 75%- 89%; Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) OCJENA 5 (izvrstan) za ostvarenih 90%- 100%. Naslov Svi materijali na Loomen sustavu predmeta Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija Loomen sustav Dopunska literatura Načini pradenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja Ostalo (prema mišljenju predlagatelja) Dolazak na konzultacije Izrada samostalnih zadataka Aktivnost na nastavi Kolokvij Pohađanje nastave Ispit -

4 NAZIV PREDMETA DIJAGNOSTIKA, PROCJENA I EVALUACIJA Kod Godina studija 3. 3 Nositelj/i predmeta Bodovna vrijednost (ECTS) Suradnici Nina Ivančev, asistent Način izvođenja nastave (broj sati u semestru) P S V T Status predmeta Postotak primjene e-učenja OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja Osposobiti studenta da provede: dijagnostiku motoričkih sposobnosti, funkcionalnih sposobnosti, antropometrijske karakteristike, posturu tijela u kondicijskoj pripremi sportaša primjenu testova, interpretira rezultate,kritički osvrt na testove i mjerne procedure za procjenu kondicijskih obilježja; Razlikovati sadržaje kondicijskog treninga koji se koriste u dijagnostici bazičnih i specifičnih motoričkih testova Razlikovati sadržaje kondicijskog treninga koji se koriste u dijagnostici bazičnih i specifičnih funkcionalnih testova Razlikovati sadržaje kondicijskog treninga koji se koriste u dijagnostici antropometrijskih karakteristika. Analizirati sadržaje kondicijskog treninga koji se koriste u svrhu dijagnostike posture tijela i funkcionalnih obrazaca kretanja. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave Nastavni sat predavanja (30 sati) Dijagnostika funkcionalnih obrazaca kretanja (3 sati) Dijagnostika motoričkih sposobnosti (6 sati) Dijagnostika u 5 koraka (6 sati) Procjena i evaluacija posture i pokreta stopala i zgloba gležnja (3 sata) Procjena i evaluacija posture i pokreta zgloba koljena (3 sata) Procjena i evaluacija posture i pokreta regije kuk-zdjelica-lumbalna kralježnica (3 sata) Procjena i evaluacija posture i pokreta regija ramenog obruča, grudne i vratne kralježnice (3 sata) Procjena i evaluacija posture i pokreta zgloba lakta i ručnog zgloba (3 sata) Nastavni sat vježbi (20 sati) Dijagnostika funkcionalnih obrazaca kretanja (5 sati) Dijagnostika bazičnih motoričkih sposobnosti (2,5 sati) Dijagnostika opsega kretanja (2,5 sata)

5 Procjena i evaluacija posture i pokreta stopala i zgloba gležnja (2 sata) Procjena i evaluacija posture i pokreta zgloba koljena (2 sata) Procjena i evaluacija posture i pokreta regije kukzdjelica-lumbalna kralježnica(2 sata) Procjena i evaluacija posture i pokreta regija ramenog obruča, grudne i vratne kralježnice (2 sata) Procjena i evaluacija posture i pokreta zgloba lakta i ručnog zgloba (2 sata) Nina Ivančev, asistent Nina Ivančev, asistent Nina Ivančev, asistent Nina Ivančev, asistent Nina Ivančev, asistent X predavanja seminari i radionice X vježbe Vrste izvođenja nastave: on line u cijelosti mješovito e-učenje terenska nastava Obveze studenata - X samostalni zadaci multimedija laboratorij mentorski rad (ostalo Pohađanje nastave 1 Istraživanje Praktični rad 0,5 Pradenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Eksperimentalni rad Esej Referat Seminarski rad Kolokviji 0,5 Usmeni ispit 1 Pismeni ispit Projekt Završna ocjena na predmetu Dijagnostika, procjena i evaluacija određuje se temeljem ostvarenih bodova iz: KOLOKVIJ - Kolokvija ( jedan kolokvij iz nastavnih tema s predavanja) koji nosi 50 % od ukupne ocjene - Usmenog ispita koji nosi 50 % od ukupne ocjene Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Kolokvij s nastavnim tema predavanja i vježbi održati de se unutar satnice predavanja i vježbi prema utvrđenom rasporedu i sadržavati de prijeđeno gradivo do dana održavanja kolokvija USMENI DIO ISPITA Ovaj dio ispita mogude je polagati na redovnim ispitnim rokovima po završetku semestra uz uvjet da je prethodno položen kolokvij. Svaki student koji ne dobije potpis ne može izlaziti na ispitne rokove, te slijedede akademske godine mora ponovo upisati predmet. Svi dijelovi ispita biti de održani u terminima ispitnih rokova. Temeljem svega navedenog odrediti de se konačna ocjena ispita na način: OCJENA 2 (dovoljan) za ostvarenih 55%-63%; OCJENA 3 (dobar) ) za ostvarenih 64%- 74%; OCJENA 4 (vrlo dobar) za ostvarenih 75%- 89%;

6 Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) OCJENA 5 (izvrstan) za ostvarenih 90%- 100%. Naslov Sadržaji dostupni na online kolegiju Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija loomen Dopunska literatura Načini pradenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja Ostalo (prema mišljenju predlagatelja) - Dolazak na konzultacije Izrada samostalnih zadataka Aktivnost na nastavi Kolokvij Pohađanje nastave Ispit

7 NAZIV PREDMETA PREVENCIJA I KINEZITERAPIJA Kod Godina studija 3. 3 Nositelj/i predmeta Bodovna vrijednost (ECTS) Suradnici Daria Bilid, predavač Doc.dr.sc. Frane Žuvela Nina Ivančev, asistent Način izvođenja nastave (broj sati u semestru) P S V T Status predmeta Postotak primjene e-učenja OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Osposobiti studenta da prepozna i sanira: -najčešde sportske povrede uz algoritme postupaka rehabilitacije, s posebnim osvrtom na povrede u akutnim stanjima -stanja akutnosti povrede -posljedična stanja akutnih povreda u sportaša -klasificiranje sportskih ozljeda -sindrome prenaprezanja. opisati glavne značajke sportske traumatologije Prepoznati sindrome prenaprezanja definirati osnove rehabilitacije defirnirati fazea uključivanja sportaša u trenažni proces nakon ozljede procjeniti i analizirati posturu i ljudski pokret analizirati i demonstrirati testove za procjenu posture i pokreta Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave Nastavni sat predavanja (30 sati) PRINCIP ZGLOB PO ZGLOB (4 SATA) ISPRAVNO ZAGRIJAVANJE (4 SATA) FUNKCIONALNI TRENING SNAGE U FUNKCIJI PREVENCIJE (4 SATI) PREVENCIJA ZADNJA LOŽA (3 SATA) KOREKTIVNI POSTUPCI POSTURE I POKRETA STOPALA I ZGLOBA GLEŽNJA (3 SATA) KOREKTIVNI POSTUPCI POSTURE I POKRETA ZGLOBA KOLJENA(3 SATA) KOREKTIVNI POSTUPCI POSTURE I POKRETA REGIJE KUK- ZDJELICA-LUMBALNA KRALJEŽNICA (3 SATA) KOREKTIVNI POSTUPCI POSTURE I POKRETA REGIJA RAMENOG OBRUČA, GRUDNE I VRATNE KRALJEŽNICE (3 SATA) KOREKTIVNI POSTUPCI POSTURE I POKRETA ZGLOBA LAKTA I RUČNOG ZGLOBA (3 SATA) Doc.dr.sc. Frane Žuvela

8 Nastavni sat vježbi (20 sati) MOBILNOST & STABILNOST (5 SATI) FUNKCIONALNI TRENING SNAGE U FUNKCIJI PREVENCIJE (6 SATI) ISPRAVNO ZAGRIJAVANJE (4 SATA) KOREKTIVNI POSTUPCI POSTURE I POKRETA STOPALA I ZGLOBA GLEŽNJA (2 SATA) KOREKTIVNI POSTUPCI POSTURE I POKRETA ZGLOBA KOLJENA (2 SATA) KOREKTIVNI POSTUPCI POSTURE I POKRETA REGIJE KUK- ZDJELICA-LUMBALNA KRALJEŽNICA(2 SATA) KOREKTIVNI POSTUPCI POSTURE I POKRETA REGIJA RAMENOG OBRUČA, GRUDNE I VRATNE KRALJEŽNICE (2 SATA) KOREKTIVNI POSTUPCI POSTURE I POKRETA ZGLOBA LAKTA I RUČNOG ZGLOBA (2 SATA) Doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Daria Bilid, predavač Nina Ivančid, asistent Nina Ivančid, asistent Nina Ivančid, asistent Nina Ivančid, asistent Nina Ivančid, asistent X predavanja seminari i radionice X vježbe Vrste izvođenja nastave: on line u cijelosti mješovito e-učenje terenska nastava Obveze studenata - X samostalni zadaci multimedija laboratorij mentorski rad (ostalo Pohađanje nastave 1 Istraživanje Praktični rad 0,5 Pradenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Eksperimentalni rad Esej Referat Seminarski rad Kolokviji 0,5 Usmeni ispit 1 Pismeni ispit Projekt Završna ocjena na predmetu Prevencija i kineziterapija određuje se temeljem ostvarenih bodova iz: - Kolokvija ( jedan kolokvij iz nastavnih tema s predavanja) koji nosi 50 % od ukupne ocjene - Usmenog ispita koji nosi 50 % od ukupne ocjene Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu KOLOKVIJ Kolokvij s nastavnim tema predavanja i vježbi održati de se unutar satnice predavanja i vježbi prema utvrđenom rasporedu i sadržavati de prijeđeno gradivo do dana održavanja kolokvija USMENI DIO ISPITA Ovaj dio ispita mogude je polagati na redovnim ispitnim rokovima po završetku semestra uz uvjet da je prethodno položen kolokvij. Svaki student koji ne dobije potpis ne može izlaziti na ispitne rokove, te slijedede akademske godine mora ponovo upisati predmet. Svi dijelovi ispita biti de održani u terminima ispitnih rokova. Temeljem svega navedenog odrediti de se konačna ocjena ispita na način: OCJENA 2 (dovoljan) za ostvarenih 55%-63%;

9 Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) OCJENA 3 (dobar) ) za ostvarenih 64%- 74%; OCJENA 4 (vrlo dobar) za ostvarenih 75%- 89%; OCJENA 5 (izvrstan) za ostvarenih 90%- 100%. Naslov Sadržaji dostupni na online kolegiju Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija loomen Dopunska literatura Načini pradenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja Ostalo (prema mišljenju predlagatelja) Dolazak na konzultacije Izrada samostalnih zadataka Aktivnost na nastavi Kolokvij Pohađanje nastave Ispit -

10 NAZIV PREDMETA PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U INDIVIDUALNOM RADU Kod Godina studija 3. Nositelj/i predmeta Bodovna vrijednost (ECTS) 3 Suradnici Način izvođenja nastave (broj P S V T Doc.dr.sc. Frane Žuvela sati u semestru) Daria Bilid, predavač 30 Status predmeta Postotak primjene e-učenja OPIS PREDMETA Ciljevi predmeta Osposobiti studente za pisanjem planova i programa u kondicijskoj pripremi sportaša: aerobne i anaerobne izdržljivosti, koordinacije i ravnoteže, repetitivne i statičke snage, fleksibilnosti i brzine. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet - Razlikovati motoričke i funkcionalne sposobnosti Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Opisati pripremu Plana i programa Definirati razlike u programiranju motoričkih sposobnosti Definirati razlike u programiranju funkcionalnih sposobnosti Napraviti Plan i program Nastavni sat predavanja (30 sati) Uvod u Planiranje i programiranje (3 sata) Različiti pristupi programiranju kondicijskog treninga (4 sata) Integralni pristup kondicijskoj pripremi (3 sati) Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave Planiranje i programiranje aerobne i anaerobne izdržljivosti (3 sata) Planiranje i programiranje brzine (3 sata) Doc.dr.sc. Frane žuvela

11 Planiranje i programiranje treninga snage (3sata) Planiranje i programiranje treninga jakosti (4 sata) Daria Bilid, predavač Planiranje i programiranje treninga sa djecom sportašima (4 sata) Kompleksni trening u funkciji razvoja eksplozivne snage (3 sati) Vrste izvođenja nastave: Obveze studenata xpredavanja xsamostalni zadaci seminari i radionice multimedija vježbe laboratorij on line u cijelosti mentorski rad mješovito e-učenje (ostalo terenska nastava Nazočnost na svim oblicima nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje dvaju kolokvija. Pohađanje nastave 1 Istraživanje Praktični rad Pradenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Eksperimentalni rad Esej Referat Seminarski rad Kolokviji 1 Usmeni ispit 1 Pismeni ispit Projekt Završna ocjena na predmetu Planiranje i programiranje u individualnom radu određuje se temeljem ostvarenih bodova iz: - Kolokvija ( jedan kolokvij iz nastavnih tema s predavanja) koji nosi 50 % od ukupne ocjene - Usmenog ispita koji nosi 50 % od ukupne ocjene KOLOKVIJ Kolokvij s nastavnim tema predavanja održati de se unutar satnice predavanja prema utvrđenom rasporedu i svaki de sadržavati prijeđeno gradivo do dana održavanja kolokvija Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu USMENI DIO ISPITA Ovaj dio ispita mogude je polagati na redovnim ispitnim rokovima po završetku semestra uz uvjet da su prethodno položeni kolokvij. Svaki student koji ne dobije potpis ne može izlaziti na ispitne rokove, te slijedede akademske godine mora ponovo upisati predmet. Svi dijelovi ispita biti de održani u terminima ispitnih rokova. Temeljem svega navedenog odrediti de se konačna ocjena ispita na način: OCJENA 2 (dovoljan) za ostvarenih 55%-63%; OCJENA 3 (dobar) ) za ostvarenih 64%- 74%; OCJENA 4 (vrlo dobar) za ostvarenih 75%- 89%; OCJENA 5 (izvrstan) za ostvarenih 90%- 100%.

12 Naslov Baechie, T.R., Earle, R.W. (2008). Essentials of strength training and conditioning. Human Kinetics III Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Foran, B. (2010). Vrhunski kondicioni trening. Data status Beograd( napomena: postoji i orginalno izdanje na engleskom jeiku izdavača Human Kinetics) Zbornik radova stručnog skupa «Kondicijska priprema sportaša», izdavač UKTH i Kineziološki fakultet Zagreb svi brojevi Stručni časopis «Kondicijski trening», izdavač UKTH Zagreb svi brojevi Zatsiorsky, W.M., Kramer, W.J., (2009) Science and practice of strength training. Human Kinetics III Dopunska literatura Načini pradenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja Aktivnost na nastavi Kontinuirana provjera znanja Samovrednovanje predmeta i nastavnika tijekom kolegija Kolokvij Pohađanje nastave Ispit Ostalo (prema mišljenju predlagatelja) -

13 NAZIV PREDMETA INTEGRATIVNA PRISTUP ZA OSOBNE TRENERE Kod Godina studija 3. 6 Nositelj/i predmeta Bodovna vrijednost (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Daria Bilid, predavač Aleksandar Jocid, predavač Doc.dr.sc. Frane Žuvela Način izvođenja nastave (broj sati u semestru) Postotak primjene e-učenja OPIS PREDMETA Integrirati postojeda i stečena znanja u radu osobnog trenera Upoznati najnoviju tehnologiju treninga Upoznati i ovladati suvremenim individualnom radu Implementirati suvremene programe u treninge Integrirati novostečena znanja P S V T Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave Nastavna tema predavanja ( 60 sati) Funkcionalan trening snage (15 sati) Crossfit (3 sata) P90X (3 sata) Neuromuskularni trening (10 sati) Insanity ( 3 sata) Integracija suvremenih programa u trening (10 sati) SAQ (6 sati) Integracija znanosti u treningu (10 sati) Nastavna tema predavanja ( 60 sati) Funkcionalan trening snage (15 sati) Crossfit (3 sata) P90X (2 sata) Neuromuskularni trening (20 sati) Insanity (2 sata) Integracija suvremenih programa u trening (5 sati) SAQ (8 sati) Integrativni kondicijski trening (5 sati) Tea Bešlija, prof Tea Bešlija, prof Tea Bešlija, prof Tea Bešlija, prof Tea Bešlija, prof Tea Bešlija, prof Tea Bešlija, prof Vrste izvođenja nastave: xpredavanja xsamostalni zadaci

14 seminari i radionice x vježbe on line u cijelosti mješovito e-učenje terenska nastava Obveze studenata - multimedija laboratorij mentorski rad (ostalo Pohađanje nastave 2 Istraživanje Praktični rad 2 Pradenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Eksperimentalni rad Esej Referat Seminarski rad Kolokviji 1 Usmeni ispit 1 Pismeni ispit Projekt Završna ocjena na predmetu Integrativni pristup za osobne trenere određuje se temeljem ostvarenih bodova iz: - Kolokvija ( jedan kolokvij iz nastavnih tema s predavanja) koji nosi 50 % od ukupne ocjene - Usmenog ispita koji nosi 50 % od ukupne ocjene KOLOKVIJ Kolokvij s nastavnim tema predavanjai vježbi održati de se unutar satnice predavanja i vježbi prema utvrđenom rasporedu i sadržavati de prijeđeno gradivo do dana održavanja kolokvija Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu USMENI DIO ISPITA Ovaj dio ispita mogude je polagati na redovnim ispitnim rokovima po završetku semestra uz uvjet da je prethodno položen kolokvij. Svaki student koji ne dobije potpis ne može izlaziti na ispitne rokove, te slijedede akademske godine mora ponovo upisati predmet. Svi dijelovi ispita biti de održani u terminima ispitnih rokova. Temeljem svega navedenog odrediti de se konačna ocjena ispita na način: OCJENA 2 (dovoljan) za ostvarenih 55%-63%; OCJENA 3 (dobar) ) za ostvarenih 64%- 74%; OCJENA 4 (vrlo dobar) za ostvarenih 75%- 89%; Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) OCJENA 5 (izvrstan) za ostvarenih 90%- 100%. Naslov Sadržaji dostupni na online kolegiju Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija loomen Dopunska literatura Načini pradenja kvalitete koji Izrada samostalnih zadataka

15 osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja Ostalo (prema mišljenju predlagatelja) - Aktivnost na nastavi Kolokvij Pohađanje nastave Ispit

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v . OPĆE INFORMACIJE.. Naziv kolegija Tehnološki softwer.6. Semestar 5.. Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof..7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4.3. Suradnici Mario Božinović, dig.8. Način

Више

POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antro

POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antro POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antropološka analiza u borilačkim sportovima Metodika treninga

Више

NAZIV PREDMETA

NAZIV PREDMETA NAZIV PREDMETA RECEPCIJSKO POSLOVANJE Kod DTP056 Godina studija 5. Nositelj/i predmeta dr. sc. Goran Ćorluka Bodovna vrijednost 6 (ECTS) Suradnici - Način izvođenja P S V T (broj sati u semestru) 30 30

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar 2 1.2. Nositelj kolegija Marija Miščančuk 3 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) Martina Sobočan 1.3. Suradnici - 1.8. Način izvođenja

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar. 1.. Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave

Више

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar 5. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Svjetlana Letinić, v. pred. dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š. u trajnom zvanju dr. sc. Mario

Више

NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Oč

NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Oč NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda

Више

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS)

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT14 Godina studija. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) 6 Suradnici mr. sc. Tatjana Listeš, viši Način izvođenja

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1.

Више

QS3-KOVIU-DI-R1-GM Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika Semestar I Nosi

QS3-KOVIU-DI-R1-GM Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika Semestar I Nosi 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika 1 1.6. Semestar I. 1.2. Nositelj kolegija v. pred. Bojan Radišić, mag.educ.math. et inf., pred. Marijana Špoljarić, mag.educ.math. et inf.

Више

Osnove fizike 1

Osnove fizike 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina OSNOVE FIZIKE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike Godina i semestar: 1. godina; 1. semestar

Више

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prehrana i zdravlje Studijski program Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma

Више

Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: To

Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: To Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: Tomislav Lopac, v.pred. Nositelj predmeta: Tomislav Lopac,

Више

QS3-KOVIU-DI-T2-RP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Računovodstvo za poduzetnike I 1.6. Semestar

QS3-KOVIU-DI-T2-RP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Računovodstvo za poduzetnike I 1.6. Semestar 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Računovodstvo za poduzetnike I 1.6. Semestar 3. 1.2. Nositelj kolegija dr. sc. Mario Župan, v. pred. dr.sc. Verica Budimir, prof.v.š. u trajnom zvanju 1.7. Bodovna

Више

QS3-KOVIU-DI-US-EP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska politika 1.6. Semestar Nositelj kol

QS3-KOVIU-DI-US-EP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska politika 1.6. Semestar Nositelj kol 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska politika 1.6. Semestar 5 1.2. Nositelj kolegija dr. sc. Mirjana Jeleč Raguž, prof. v. š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici Nema 1.8. Način

Више

(Microsoft Word - S1-MTS-Primjena ra\350unala u poslovnoj praksi -Breslauer N)

(Microsoft Word - S1-MTS-Primjena ra\350unala u poslovnoj praksi -Breslauer N) 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Primjena računala u poslovnoj praksi 1.6. Semestar 1 1.. Nositelj kolegija Nenad Breslauer, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja

Више

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU OBRAZAC 1 Vrjednovanje sveučilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i dipl

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU OBRAZAC 1 Vrjednovanje sveučilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i dipl Tablica 2. Opis predmeta *Dokument je potrebno kopirati za svaki predloženi predmet 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Nositelj predmeta Doc. dr.sc. Daria Tot 1.6. Godina studija 1 1.2. Naziv predmeta Kultura (samo)vrednovanja

Више

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Drugi strani jezik A1 - francuski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 4 semestar 1.6. Semestar PROJEKTIRANJE 1.2. Nositelj kolegija mr.sc.ivica Mustač, mag

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 4 semestar 1.6. Semestar PROJEKTIRANJE 1.2. Nositelj kolegija mr.sc.ivica Mustač, mag 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 4 semestar 1.6. Semestar PROJEKTIRANJE 1.2. Nositelj kolegija mr.sc.ivica Mustač, mag.ing.aedif. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici

Више

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA I Kod SKS003 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Ado Matoković, prof.v.š. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 Suradn

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA I Kod SKS003 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Ado Matoković, prof.v.š. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 Suradn NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA I Kod SKS003 Godina studija. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Ado Matoković, prof.v.š. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 Suradnici Vladimir Vetma, predavač Način izvođenja nastave

Више

Studij:

Studij: Tjedan Cjelina predmeta Studij: Godina Preddiplomski studij grčkog jezika i književnosti studija: Šifra predmeta: Naziv predmeta: ECTS Semestar Akademska godina: Status predmeta Preduvjet upisa: Nositelj:

Више

NAZIV PREDMETA UPRAVLJANJE POSLUŽITELJSKIM RAČUNALIMA Kod SIT135 Godina studija 3 Nositelj/i Dipl.ing Valentini Kožica, Bodovna vrijednost 6 predmeta

NAZIV PREDMETA UPRAVLJANJE POSLUŽITELJSKIM RAČUNALIMA Kod SIT135 Godina studija 3 Nositelj/i Dipl.ing Valentini Kožica, Bodovna vrijednost 6 predmeta NAZIV PREDMETA UPRAVLJANJE POSLUŽITELJSKIM RAČUNALIMA Kod SIT135 Godina studija 3 Nositelj/i Dipl.ing Valentini Kožica, Bodovna vrijednost 6 predmeta predavač (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. (

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. ( Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

Више

NAZIV PREDMETA POSLOVNO KOMUNICIRANJE Kod DET001 Godina studija 1. Ivana Čizmić, viši Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta predavač 5 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA POSLOVNO KOMUNICIRANJE Kod DET001 Godina studija 1. Ivana Čizmić, viši Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta predavač 5 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA POSLOVNO KOMUNICIRANJE Kod DET001 Godina studija 1. Ivana Čizmić, viši Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta predavač 5 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la:

Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la: Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la: Beata Bobinac, struč.spec.oec, predavač Nositelj predmeta:

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) 1.2. Godina studija 1.3. Naziv predmeta 1.4. Bodovna vrijednost (EC

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) 1.2. Godina studija 1.3. Naziv predmeta 1.4. Bodovna vrijednost (EC 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) 1.2. Godina studija 1.3. Naziv predmeta 1.4. Bodovna vrijednost (ECTS) Diplomski 1.5. Status predmeta Obavezni 1.6. Način

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastav

Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik  vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastav Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik e-mail vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastave Nastavno opterećenje P+S+V Način provjere znanja

Више

(Microsoft Word - S1 -OR- Osnove ra\350unarstva)

(Microsoft Word - S1 -OR- Osnove ra\350unarstva) 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Osnove računarstva 1.6. Semestar 1 1.. Nositelj kolegija Nenad Breslauer, v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave (broj

Више

Računalne mreže

Računalne mreže Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2015/2016. godina MATEMATIKA 1 Studij: Godina i semestar: Web stranica predmeta: ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2 +

Више

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Semestar 3. ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Osnove betonskih i zidanih konstrukcija Broj ECTS:

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU I VII 1.6. Semestar SPORTU 1.2. Nositelj kolegija Dr.sc. Marina Gregorić, viši

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU I VII 1.6. Semestar SPORTU 1.2. Nositelj kolegija Dr.sc. Marina Gregorić, viši 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU I VII 1.6. Semestar SPORTU 1.2. Nositelj kolegija Dr.sc. Marina Gregorić, viši predavač 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6 1.3. Suradnici

Више

Objektno orjentirano programiranje 2P

Objektno orjentirano programiranje 2P Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2016./2017. godina OBJEKTNO ORIJENTIRANO PROGRAMIRANJE Studij: Preddiplomski studij informatike (dvopredmetni) Godina i semestar: 2. godina, 3. semestar

Више

Microsoft Word - SEN033_Robotika.docx

Microsoft Word - SEN033_Robotika.docx NAZIV PREDMETA Robotika Kod SEN033 Godina studija 3. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Predrag Đukić, prof.v.š. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 Suradnici Način izvođenja P S V T nastave (broj sati u semestru) 30

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 29. rujna 2014.g. PODUZETNIKE I pred. Mario Župan, dipl. oec. predavanja - četvrtkom 11:45 13,15 vježbe petkom 08,30 10,05 konzultacije zgrada Veleučilišta kabinet:

Више

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS010 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijedn

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS010 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijedn NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS1 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijednost (ECTS) 7 Suradnici Dr. sc. Ado Matoković, prof. v.

Више

RAČUNOVODSTVO

RAČUNOVODSTVO Kolegij RAČUNOVODSTVO Akademska godina 2018./2019. Uvodno predavanje Sveučilišni studij 1 Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Blaženka Hadrović Zekić Asistent: Dina Liović, mag.oec. Demonstrator: Matija Grgurić

Више

NJEM DIPL I.

NJEM DIPL I. NAZIV PREDMETA NJEMAČKI JEZIK IV Šifra IKK413, IKM413, IKN413 ECTS 6 (3+3) Status Obvezni Akademska godina 2012./2013. Godina I. Semestar I. i II. Jezik izvođenja Preduvjeti upisa/polaganja Nositelj Suradnik

Више

QS3-KOVIU-DI-T-PITT Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Primjena informatičke tehnologije u Semesta

QS3-KOVIU-DI-T-PITT Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Primjena informatičke tehnologije u Semesta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Primjena informatičke tehnologije u 6. 1.6. Semestar trgovini 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Robert Idlbek, prof.v.š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici

Више

Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija

Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija 2. ECTS vrijednost boda: 6 Semestar 3 Broj sati po

Више

Naziv studija

Naziv studija Naziv studija Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij primijenjene geografije Naziv kolegija Politička geografija I Status kolegija Obvezni Godina III. Semestar V. ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc.

Више

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2 Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija Kvantitativne metode istraživanja Status kolegija Obvezni Godina Druga Semestar Zimski ECTS bodovi 5 Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan

Више

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Teorija i tehnologija betona Broj ECTS: 5,0

Више

NAZIV PREDMETA KVALITETA USLUGE U TELEKOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA Kod DET036 Godina studija 1. Marijo Nižetić, viši predavač Bodovna vrijednost 6 Nositelj

NAZIV PREDMETA KVALITETA USLUGE U TELEKOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA Kod DET036 Godina studija 1. Marijo Nižetić, viši predavač Bodovna vrijednost 6 Nositelj NAZIV PREDMETA KVALITETA USLUGE U TELEKOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA Kod DET036 Godina studija. Marijo Nižetić, viši predavač Bodovna vrijednost 6 Nositelj/i predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi

Више

Microsoft Word - 1.Prvi strani jezik Engleski B1 MOR

Microsoft Word - 1.Prvi strani jezik Engleski B1 MOR DETALJNI IZEDBENI NASTANI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prvi strani jezik B1 - Engleski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina studija

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

Objektno orijentirano modeliranje

Objektno orijentirano modeliranje Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2018./2019. godina OBJEKTNO ORIJENTIRANO MODELIRANJE Studij: Preddiplomski studij informatike (JP) Preddiplomski dvopredmetni studij informatike (DP)

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 3 Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Smjer Godina studija Status predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost

Више

NAZIV PREDMETA ETIKA U POSLOVANJU Kod Godina studija 3. Nositelj/i Dr.sc. Jadranka Polović Bodovna vrijednost 5 predmeta (ECTS) Suradnici Status predm

NAZIV PREDMETA ETIKA U POSLOVANJU Kod Godina studija 3. Nositelj/i Dr.sc. Jadranka Polović Bodovna vrijednost 5 predmeta (ECTS) Suradnici Status predm NAZIV PREDMETA ETIKA U POSLOVANJU Kod Godina studija 3. Nositelj/i Dr.sc. Jadranka Polović Bodovna vrijednost 5 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часова активне

Више

Qp)-REV-T2-US-UPII. Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-U

Qp)-REV-T2-US-UPII. Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-U 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-UPII Upravno pravo opći dio II 2. 1.1. Naziv kolegija 1.6. Semestar 1.2. Nositelj kolegija 1.3. Suradnici

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више

Microsoft Word - 2.Ekonomika ugostiteljskih poduzeca PETU

Microsoft Word - 2.Ekonomika ugostiteljskih poduzeca PETU DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Ekonomika ugostiteljskih poduzeća Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redoviti Godina III. Semestar VI. ECTS bodovi 4 Nastavnik

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Kolegij: Podvodna i hiperbaričan medicina Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. Katedra: Katedra za kliničku medicinu II Studij:

Више

Microsoft Word - SEN022_Prijenosne_mreze.docx

Microsoft Word - SEN022_Prijenosne_mreze.docx NAZIV PREDMETA PRIJENOSNE MREŽE Kod SEN Godina studija 3. Nositelj/i Bodovna vrijednost Eduard Škec dipl.ing.el. 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Microsoft Word - 3.Menadžment sporta u turizmu PETU

Microsoft Word - 3.Menadžment sporta u turizmu PETU This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Menadžment sporta u turizmu Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Međunarodna ekonomija Studijski program Menadžment održivog razvoja Smjer Godina studija 4 Status predmeta Obvezni Mogućnost izvođenja

Више

Diskretna matematika Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Pre

Diskretna matematika Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Pre Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Preddiplomski studij informatike (jednopredmetni) Godina i semestar: 2. godina,

Више

Primjena hipermedije u obrazovanju 1

Primjena hipermedije u obrazovanju 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina PRIMJENA HIPERMEDIJE U OBRAZOVANJU 1 Studij: Diplomski studij informatike - jednopredmetni Diplomski

Више

KM_

KM_ Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj, 1 Opis predmeta 1. OPIS PREDMETA - OPĆE INFORMACIJE 1.1. Nositelj predmeta doc. dr. sc. Vlatka Vukelić 1.6. Godina studija 2. 1.2. Naziv predmeta Demokratske

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NATAVNI LAN REDMETA Naziv predmeta tudijski program mjer Godina studija tatus predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost i način

Више

Programiranje 1

Programiranje 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina PROGRAMIRANJE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike (jednopredmetni) Godina i semestar: 1. godina,

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 3 Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Microsoft Word - QS3-KOVIU-DI-TP1-FT-2017.doc

Microsoft Word - QS3-KOVIU-DI-TP1-FT-2017.doc 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Financiranje trgovine 1.6. Semestar 2. 1.2. Nositelj kolegija mr.sc.svjetlana Letinić, v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici Nema 1.8. Način izvođenja

Више

Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv

Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 4 Status kolegija obvezni

Више

Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv

Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 4 Status kolegija obvezni

Више

Microsoft PowerPoint - 1. PREDAVANJE - Uvodno

Microsoft PowerPoint - 1. PREDAVANJE - Uvodno Sveučilište u Zagrebu FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zavod za informacijsko-komunikacijski promet Katedra za tehniku informacijsko informacijsko-komunikacijskog komunikacijske sustave i mreže prometa Kolegij:

Више

Syllabus ( Nastavni plan ) kolegija na stručnom studiju sestrinstva Opći podaci o predmetu: Kolegij Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama Nosit

Syllabus ( Nastavni plan ) kolegija na stručnom studiju sestrinstva Opći podaci o predmetu: Kolegij Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama Nosit Syllabus ( Nastavni plan ) kolegija na stručnom studiju sestrinstva Opći podaci o predmetu: Kolegij Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama Nositelj kolegija Nastavnici ECTS bodovi 3 Godina/ Semestar

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

QS3-KOVIU-DI-PT-MBHR Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mikrobiologija hrane 1.6. Semestar Nositel

QS3-KOVIU-DI-PT-MBHR Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mikrobiologija hrane 1.6. Semestar Nositel 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mikrobiologija hrane 1.6. Semestar 2. 1.2. Nositelj kolegija pred. Helena Marčetić, dipl.ing. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 1.3. Suradnici nema 1.8. Način izvođenja

Више

SPO

SPO Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina SUSTAVI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU Studiji: Diplomski studij informatike (IKS + PI) ECTS bodovi: 6 Nastavno

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Šifra kolegija O / I ECTS Radno opterećenje studenta Vrsta nastave Broj grupa Broj sati VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 D

Šifra kolegija O / I ECTS Radno opterećenje studenta Vrsta nastave Broj grupa Broj sati VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 D Šifra kolegija O / I ECTS Radno opterećenje studenta Vrsta nastave Broj grupa Broj sati Stranica: 1 od 4 Studij: Studijska godina: Preddiplomski stručni studij Promet II. Smjer: Cestovni i poštanski promet

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Studij:

Studij: Studij: PREDDIPLOMSKI STUDIJ LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Godina studija: Šifra predmeta: Naziv predmeta: ECTS Semestar Rimska književnost Lirika i epigram (seminar) 3 ljetni 3. Akademska godina: Status

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Digitalno gospodarstvo diplomski studij smjera Management, 2. semestar izborni kolegij, 45h, 5 ECTS Nositelj: Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac Kontakt: marijana@efos.hr, Termini osobnih konzultacija objavljeni

Више

QS3-KOVIU-DI-VVV2-ENG-2018 Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Engleski jezik II 1.6. Semestar IV Nositelj

QS3-KOVIU-DI-VVV2-ENG-2018 Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Engleski jezik II 1.6. Semestar IV Nositelj 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Engleski jezik II 1.6. Semestar IV. 1.2. Nositelj kolegija Vesna Vulić, prof. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3 1.3. Suradnici 1.4. Studijski program (stručni, specijalistički

Више

Zorana Ivanković, dr

Zorana Ivanković, dr Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru Studij dentalne medicine Voditelj predmeta: Doc. dr. sc. Sanja Jurišić, dr. med. dent., spec.parodontologije i oralne medicine IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA PREDMET

Више

Microsoft Word - Zdravstvena njega u zajednici.doc

Microsoft Word - Zdravstvena njega u zajednici.doc Kolegij: ZDRAVSTVENA NJEGA U ZAJEDNICI- REDOVNI Voditelj: ANICA STANKOVIĆ, prf.reh. Katedra: ZDRAVSTVENA NJEGA Studij: PREDDIPLPMSKI STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA Godina : 018/019 Akademska godina: 3 IZVEDBENI

Више

DWA2

DWA2 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina Studij: Preddiplomski jednopredmetni studij informatike Godina i semestar: 3. godina, 6 semestar Web stranica

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NATAVNI LAN REDMETA Naziv predmeta OĆE INFORMACIJE Web dizajn u turizmu i hotelijerstvu tudijski program Diplomski sveučilišni studij Marketing u turizmu mjer - Godina studija 1. godina

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1.1. Nositelj predmeta:

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NATAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Metodologija znanstvenog istraživanja tudijski program Diplomski sveučilišni studij Menadžment u turizmu mjer - Menadžment događaja

Више

Naziv studija Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij filozofije Naziv kolegija Moderna logika Status kolegija Obvezni Godina Prva Semestar Prvi /zi

Naziv studija Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij filozofije Naziv kolegija Moderna logika Status kolegija Obvezni Godina Prva Semestar Prvi /zi Naziv studija Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij filozofije Naziv kolegija Moderna Status kolegija Obvezni Godina Prva Semestar Prvi /zimski ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc.dr.sc. Marko Vučetić e-mail

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више