REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN"

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar, ožujak 2018.

2 S A D R Ž A J stranica SAŽETAK I. PROVEDBA DANIH PREPORUKA 3 II. UČINCI PROVEDENIH PREPORUKA 6

3 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: /16-10/39 URBROJ: Zadar, 22. ožujka IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), obavljena je provjera provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti javne nabave u društvu Zračna luka Zadar d.o.o. Provjera je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Postupci provjere provedeni su od 1. veljače do 22. ožujka 2018.

4 2 SAŽETAK Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je revizija učinkovitosti javne nabave u društvu Zračna luka Zadar d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) za Postupci revizije provedeni su od 9. studenoga do 19. travnja Ciljevi revizije su bili: - provjeriti je li sustav javne nabave u Društvu učinkovit - provjeriti je li postojala stvarna potreba za određenom nabavom te - jesu li rezultati provedenih postupaka omogućili postizanje zadovoljavajuće vrijednosti za uloženi novac. Državni ured za reviziju ocijenio je da sustav nabave u Društvu nije bio učinkovit te da su potrebna značajna poboljšanja. Revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na planiranje javne nabave, upravljanje postupcima nabave i zaštitu interesa Društva. Dane su preporuke za otklanjanje nepravilnosti i propusta. Državni ured za reviziju ocijenio je da bi se provedbom navedenih preporuka povećala usklađenost poslovanja Društva s propisima i općim aktima kojima je uređena javna nabava, transparentnost u postupcima nabave, razina javne odgovornosti za gospodarsko i racionalno upravljanje sredstvima te ušteda sredstava pri nabavi roba, radova i usluga, što bi trebalo pridonijeti većoj učinkovitosti sustava nabave. Ciljevi provjere provedbe danih preporuka su ocijeniti jesu li provedene dane preporuke te je li postignut zadovoljavajući napredak. Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza Društvu je upućen upit i zatraženo je da samo ocijeni napredak u provedbi pojedine preporuke. Obavljeni su razgovori s odgovornim osobama, a provjera provedbe danih preporuka potvrđena je uvidom u dokumentaciju. Svrha provjere je utvrditi koje su aktivnosti poduzete kako bi preporuke bile provedene. Državni ured za reviziju ocjenjuje da je postignut zadovoljavajući napredak, jer je dano 12 preporuka i sve su provedene.

5 3 I. PROVEDBA DANIH PREPORUKA Državni ured za reviziju obavio je provjeru provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti javne nabave u Društvu. Dano je 12 preporuka i sve su provedene. Državni ured za reviziju ocjenjuje da je postignut zadovoljavajući napredak. U nastavku se daje pregled statusa danih preporuka. 1. Planiranje javne nabave 1.1. Preporučeno je izmjene i dopune vidljivo naznačiti u odnosu na osnovni plan. Preporuka je provedena. Tijekom doneseno je 17 izmjena i dopuna plana nabave iz kojih su vidljivo naznačene sve izmjene i dopune u odnosu na osnovni plan. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti Preporučeno je podatke u planu nabave te u internim odlukama o početku postupka nabave uskladiti radi lakše usporedbe i praćenja te više pozornosti posvetiti izradi plana nabave. Preporuka je provedena. Pregledane su interne odluke za devet otvorenih postupaka javne nabave provedenih tijekom Podaci (predmet, evidencijski broj nabave i drugo) u planu nabave te u internim odlukama usklađeni su, čime je omogućena lakša usporedba i praćenje postupaka nabave. Društvo je više pozornosti posvetilo izradi plana nabave, odnosno odstupanja između planiranih i realiziranih vrijednosti nabave za znatno su manja u odnosu na godine za koje je obavljena revizija učinkovitosti javne nabave. Naime, udjel ukupno realiziranih nabava u planiranim za iznosio je 42,1 %, za iznosio je 26,7 %, a za iznosio je 14,3 %. Za planirana je nabava roba, radova i usluga u vrijednosti ,00 kn, a zaključeni su ugovori o nabavi roba, radova i usluga u vrijednosti ,00 kn, što čini 65,0 % planirane vrijednosti nabave. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti Preporučeno je pribavljati pisane dokaze o istraživanju tržišta nabave i što je moguće više informacija o radovima, robama i uslugama koje Društvo namjerava nabaviti. Preporuka je provedena. Prethodna analiza tržišta unaprjeđuje tržišno natjecanje, odnosno provodi se u cilju prikupljanja informacija o predmetu nabave i gospodarskim subjektima koji djeluju na tržištu. Prije pokretanja postupaka javne nabave Društvo je istraživalo tržište pretraživanjem internetskih stranica. Za nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje i drugih ponavljajućih postupaka nabave analiziralo je trenutačnu situaciju na tržištu i pregledavalo ugovore koji su u provedbi. Ukoliko se radilo o novim i složenijim nabavama male vrijednosti od potencijalnih dobavljača zatražene su informativne ponude. Prije pokretanja postupka nabave usluga velike vrijednosti provedeno je prethodno savjetovanje, odnosno objavljen je nacrt dokumentacije o nabavi. Nakon proteka roka do kojeg su zainteresirani gospodarski subjekti mogli uputiti prijedloge i primjedbe na objavljenu dokumentaciju, sastavljeno je izvješće o provedenom savjetovanju te je objavljeno na mrežnim stranicama Društva. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti.

6 4 2. Upravljanje postupcima nabave 2.1. Preporučeno je internom odlukom o početku postupka nabave imenovati najmanje jednog člana povjerenstva koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave te da imenovani predstavnici Društva provode postupke nabave. Preporuka je provedena. Uvidom u interne odluke za devet otvorenih postupaka javne nabave provedenih tijekom utvrđeno je da je Društvo internom odlukom imenovalo stručno povjerenstvo za javnu nabavu te da su ponude otvarala najmanje dva člana tog povjerenstva. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti Preporučeno je kod poništenja postupka javne nabave iz razloga što su postale poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave da su bile poznate prije pokretanja samog postupka, navesti koje su to okolnosti te odluku o poništenju bez odgode dostaviti svim ponuditeljima. Preporuka je provedena. Tijekom Društvo je donijelo jednu odluku o poništenju postupka javne nabave, koji je proveden koncem U odluci o poništenju postupka javne nabave navedene su okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave da su bile poznate prije pokretanja samog postupka. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti Preporučeno je u provođenju postupaka nabave, umjesto dostavljanja novih dokumenata, pojasniti ili upotpuniti samo već priložene dokumente u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Preporuka je provedena. Odredbom članka 263. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), koji je važeći od siječnja 2017., između ostalog, propisano je da naručitelj u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti, ažurirane popratne dokumente, osim ako već posjeduje te dokumente. Tijekom u sedam postupaka javne nabave male vrijednosti, Društvo je zatražilo, a odabrani gospodarski subjekt dostavio ažurirane popratne dokumente. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti Preporučeno je pravodobno provoditi postupke javne nabave. Preporuka je provedena. Pregledani su postupci javne nabave usluge prijevoza zaposlenika, goriva te električne energije. Ugovori su zaključeni na temelju uvjeta određenih dokumentacijom za nadmetanje. Odluke o odabiru donesene su prije isteka ugovora za prethodno razdoblje, što je pridonijelo pravodobnoj provedbi postupaka javne nabave. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti Preporučeno je u upisnik o zaprimanju ponuda upisati osnovnu odnosno izmjenu i/ili dopunu ponude u skladu s odredbama Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. Preporuka je provedena. U srpnju prestala je važiti Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama. U skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, ponude se dostavljaju elektronski, a svaka izmjena i dopuna ponude automatski se evidentira u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti.

7 Preporučeno je više pozornosti posvetiti izradi dokumentacije za nadmetanje kako se vrijeme provedbe postupka nabave ne bi nepotrebno produljivalo. Preporuka je provedena. Da bi se u procesu nabave izbjegle najčešće pogreške, kao što je nejasna dokumentacija, Društvo je osiguralo dovoljno vremena za izradu dokumentacije za nadmetanje, prvenstveno tehničkih specifikacija s detaljno utvrđenim uvjetima, kako se vrijeme provedbe postupka nabave ne bi nepotrebno produljivalo. Pregledano je devet postupaka nabave roba i usluga i utvrđeno je da je dokumentacija za nadmetanje sastavljena na jasan način. Tijekom nije zaprimljena niti jedna žalba na dokumentaciju za nadmetanje. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti Preporučeno je obavijesti o zaključenim ugovorima objavljivati u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Preporuka je provedena. Objavljene su obavijesti o zaključenim ugovorima u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti Preporučeno je ustrojiti evidenciju plaćanja prema ugovorima te u registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma unijeti propisane podatke o plaćanju konačnog iznosa po zaključenim ugovorima o javnoj nabavi. Preporuka je provedena. Ustrojena je evidencija plaćanja prema ugovorima te su u registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma uneseni propisani podaci o plaćanju konačnog iznosa po zaključenim ugovorima o javnoj nabavi. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti. 3. Zaštita interesa Društva 3.1. Preporučeno je osnovati komisiju za reviziju u skladu s Kodeksom korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele. Preporuka je provedena. Društvo je u listopadu osnovalo komisiju za reviziju u skladu s Kodeksom korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti.

8 6 II. UČINCI PROVEDENIH PREPORUKA Državni ured za reviziju obavio je provjeru provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti javne nabave u Društvu. Ocjenjuje da je postignut zadovoljavajući napredak, jer je svih 12 preporuka provedeno. Društvo je naznačilo sve izmjene i dopune u odnosu na osnovni plan te uskladilo podatke u planu nabave i u internim odlukama. Više pozornosti posvećivalo je izradi plana nabave. Pribavljani su pisani dokazi o istraživanju tržišta nabave i što je moguće više informacija o robama i uslugama koje namjerava nabaviti. Internom odlukom imenovano je stručno povjerenstvo za javnu nabavu, a ponude su otvarala najmanje dva člana tog povjerenstva. U odluci o poništenju postupka javne nabave navedene su okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave da su bile poznate prije pokretanja samog postupka. U provođenju postupaka nabave dostavljani su ažurirani popratni dokumenti. Društvo je pravodobno provodilo postupke javne nabave. Ponude su dostavljane elektronski, a svaka izmjena i dopuna ponude automatski je evidentirana u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dovoljno vremena osiguravalo je za izradu dokumentacije za nadmetanje. Obavijesti o zaključenim ugovorima objavljivane su u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Ustrojena je evidencija plaćanja prema ugovorima te su u registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma uneseni propisani podaci o plaćanju konačnog iznosa po zaključenim ugovorima o javnoj nabavi. Društvo je osnovalo komisiju za reviziju.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU LUKA-VUKOVAR D.O.O. Vinkovci,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POSTIZANJA REZULTATA I OSTVARIVANJA CILJEVA POSLOVANJA

Више

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA Slavonski Brod, studeni 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

Školjić 15 Rijeka Tel: +385(51) Fax: +385(51) Naš znak: / Rijeka, 3. siječanj godine KD AUTOTROLE

Školjić 15 Rijeka Tel: +385(51) Fax: +385(51) Naš znak: / Rijeka, 3. siječanj godine KD AUTOTROLE Školjić 15 Rijeka 51000 Tel: +385(51) 564-408 Fax: +385(51) 330-330 Naš znak: 400-11-18/01-41-00-03-14-3 Rijeka, 3. siječanj 2018. godine KD AUTOTROLEJ d.o.o. NADZORNI ODBOR Predmet: Ugovor o osiguranju

Више

(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC)

(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC) REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Bjelovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR Bjelovar, veljača 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK O provedbi jednostavne nabave

Microsoft Word - PRAVILNIK O provedbi jednostavne nabave Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, br. 120/16 ) i članka 23. Statuta Psihijatrijske bolnice Rab, Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice Rab na svojoj 49. sjednici održanoj

Више

GRAD POREČ

GRAD POREČ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PORENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 363-05/18-01/40 URBROJ: 2167/01-09/01-18-6 Poreč - Parenzo, 22. studenog 2018. Na temelju članka

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva Podi Sibenik d.o.o. dana 29. lipnja 2017. godine donosi

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslo

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslo NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Nacionalnog parka Plitvička jezera (dalje u tekstu:

Више

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169-

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169- Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: 333-01/16-03/27 Ur.br: 2169-30-02-16-02 Rab, 31.08.2016. PONUDITELJIMA Naručitelj

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Koprivnica IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆINA NOVO VIRJE Koprivnica, srpanj 2015. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O OPĆINI 2 Djelokrug i unutarnje

Више

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju REPUBLIKA HRVATSKA REGIONE ISTRIANA Služba za javnu nabavu KLASA:406-01/13-01/01 URBROJ: 2163/1-02/1-14-11 Pula, 27. veljače 2014.g. ŽUPAN putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET: Prijedlog

Више

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1 IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1 KLASA: 372-02/19-02/0002 URBROJ: 343-0602/01-19-010 Zagreb, 19. veljače 2019. godine OPĆI PODACI Naručitelj:

Више

TEB-ov priručnik SUSTAV JAVNE NABAVE Sadržaj SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni Zakon o javnoj nabavi

TEB-ov priručnik SUSTAV JAVNE NABAVE Sadržaj SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni Zakon o javnoj nabavi SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni 1-1-1 Zakon o javnoj nabavi 1-1-2 Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 1-1-3 Zakon o elektroničkom

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama,

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Rijeka IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI KORIŠTENJE VANJSKIH USLUGA U DRUŠTVU EKO - MURVICA D.O.O., CRIKVENICA Rijeka, listopad 2018.

Више

PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim

PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim propisima. Usprkos nedostacima taj je Zakon značio

Више

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/ KLASA: /16-01/69 UR.BROJ: 21

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/ KLASA: /16-01/69 UR.BROJ: 21 OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA 44 320 KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/683-277 E-mail: skola@os-mate-lovraka-kt.skole.hr KLASA: 406-01/16-01/69 UR.BROJ: 2176-37-01-16-2 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA

Више

«Halauk» d

«Halauk» d REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA VELIKI GRĐEVAC KLASA: 406-01/15-01/03 URBROJ: 2127-02-19-15-01 Veliki Grđevac, 19.10.2015. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PROVEDBU

Више

I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih i

I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih i I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja društva (dalje u tekstu: Društvo)

Више

Microsoft Word - PRISLIGA d.o.o., TISNO.doc

Microsoft Word - PRISLIGA d.o.o., TISNO.doc REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI PRISLIGA D.O.O., TISNO Šibenik, srpanj 2012. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O DRUŠTVU 2 Djelokrug rada

Више

Tel: 022/ , Fax: 022/ OIB: Posl.Br.: 2509/2017 Tisno, godine Temeljem članka 1

Tel: 022/ , Fax: 022/ OIB: Posl.Br.: 2509/2017 Tisno, godine Temeljem članka 1 Tel: 022/ 439-257, Fax: 022/438-188 www.jezinac.hr kontakt@jezinac.hr OIB: 51893359623 Posl.Br.: 2509/2017 Tisno, 31.12.2017. godine Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine

Више

Stručno povjerenstvo za pripremu

Stručno povjerenstvo za pripremu JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 038-18 POZIV NA DOSTAVU PONUDA usluga servisnog održavanja i popravaka službenih vozila HBOR-a I. izmjene (izmjene označene žutom bojom) Zagreb, travanj 2019.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/38 URBROJ: Zagreb, 21. siječnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKO

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/38 URBROJ: Zagreb, 21. siječnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKO REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: 041-01/18-01/38 URBROJ: 613-02-01-18-6 Zagreb, 21. siječnja 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ZA 2017.

Више

(Microsoft Word - Zahtjev za prikupljanje ponuda kona\350no.doc)

(Microsoft Word - Zahtjev za prikupljanje ponuda kona\350no.doc) HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED ZAGREB Matični broj: 1369741 OIB: 91547293790 Ev. broj nabave: 406-01/14-01/01 ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA LIJEČNIČKIH ORDINACIJA ZA NEZAPOSLENE

Више

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U ZRAČNOM PROMETU, OSIJEK, HRVATSKA OIB: 48188420009 MATIČNI (POREZNI) BROJ: 3361721 Adresa: Vukovarska 67, Klisa p.p. 47, 31000 OSIJEK Web.adress: www.osijek-airport.hr

Више

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11)

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11) Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NOVA BUKOVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GODINA: XVI NOVA BUKOVICA, 06. studeni 2009. BROJ: 11 S A D R Ž A J AKT STRANICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 109. Odluka

Више

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016., Hrvatska kontrola zračne plovi

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016., Hrvatska kontrola zračne plovi Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Sukladno članku 198. stavku 3. ZJN 2016., Hrvatska kontrola zračne plovidbe d. o. o. stavila je na prethodno savjetovanje sa

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g.

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/48-16-856 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 201. godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. SADRŽAJ Stranica 1. Pravno-ustrojbeni oblik i struktura vlasništva

Више

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA G R A D S E NJ KLASA: 406-01/19-01/107 URBROJ: 2125-03/03/15-19-03 Senj, 18. srpnja 2019. g. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi PRAVILNIK o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka Sarajevo, novembar 2008. godine Na osnovu člana 15.2 stav (1) Izbornog zakona Bosne i

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A

R E P U B L I K A  H R V A T S K A Na temelju članka 26. stavka 1. i članka 27. Zakona o koncesijama ( Narodne novine br. 143/12), članka 12. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI 2 Djelokrug

Више

Microsoft Word - Plan nabave 2019 za Grad Pazin- u wordu

Microsoft Word - Plan nabave 2019 za Grad Pazin- u wordu Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 120/16.), članka 3. Pravilnika o planu, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine 101/17.)

Више

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i KLASA: 320-01/14-04/843 URBROJ: 370-04-15-7 Zagreb, 28.09.2015. Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište

Више

KD AUTOTROLEJ d

KD AUTOTROLEJ d - Izvještaj o radu za 2016. g. Rijeka, svibanj 2017. godine U razdoblju od 15. siječnja 2016. godine do 30. prosinca 2016. godine Nadzorni odbor KD Autotrolej d.o.o. djeluje u sastavu: 1. IVO SIMPER, Grad

Више

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK KLASA:035-01/15-01/103 URBROJ: Osijek, 15. travnja

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK KLASA:035-01/15-01/103 URBROJ: Osijek, 15. travnja SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK KLASA:035-01/15-01/103 URBROJ:2158-77-08-15-103 Osijek, 15. travnja 2015. SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA - putem

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28 REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 0/48-6-856 Email: remira@remira.hr IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 206. godinu Zagreb, 28. ožujka 207.g. SADRŽAJ Stranica. Pravno-ustrojbeni oblik

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik, svibanj 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik, svibanj 2014. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik, svibanj 2014. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O ŽUPANIJI 2 Djelokrug

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 50 / 2014 BROJ NADMETANJA: OTP 23 / 14 OKVIRNI SPORAZUM: 2 / 14 Z A P

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABA

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABA REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU ODRŽAVANJA FOTOKOPIRNIH STROJEVA KLASA: 406-01/19-05/09

Више

OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu Odluka o imenovanju stručnog povjer

OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu Odluka o imenovanju stručnog povjer OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu 2017....2 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i provedbu postupka nabave male

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od 30.12.2017. L 351/55 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2468 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu

Више

Klasa: UP/I / /013 Urbroj: / Zagreb, 9. srpnja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., člank

Klasa: UP/I / /013 Urbroj: / Zagreb, 9. srpnja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., člank Klasa: UP/I 034-03/2015-01/013 Urbroj: 580-10/70-2015-006 Zagreb, 9. srpnja 2015. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 38. stavka 5. i članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona

Више

Stručno povjerenstvo za pripremu

Stručno povjerenstvo za pripremu JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 038-18 POZIV NA DOSTAVU PONUDA usluga servisnog održavanja i popravaka službenih vozila HBOR-a ponovljeni postupak Zagreb, svibanj 2019. Strossmayerov trg 9, 10000

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: /18-01/45 URBROJ: Zadar, 23. travnja IZVJEŠĆE O OBAVLJE

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: /18-01/45 URBROJ: Zadar, 23. travnja IZVJEŠĆE O OBAVLJE REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: 041-01/18-01/45 URBROJ: 613-15-19-7 Zadar, 23. travnja 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI JAVNE USTANOVE NACIONALNI

Више

Microsoft Word - Odluka_ o_ nabavi_ komunalne_ opreme_ za_ traktor.docx

Microsoft Word - Odluka_ o_ nabavi_ komunalne_ opreme_ za_ traktor.docx OPĆINA PUNITOVCI Odluka o odabiru najpovoljnije ponude; 09.08.2018. 1/3 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PUNITOVCI OPĆINSKA NAČELNICA KLASA: 300-01/18-01/20; URBROJ: 2121/05-03/18-01/3;

Више

Zahtjev za prikupljanje ponuda HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED ČAKOVEC Matični broj: OIB: Ev. broj nabave: 03/2016

Zahtjev za prikupljanje ponuda HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED ČAKOVEC Matični broj: OIB: Ev. broj nabave: 03/2016 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED ČAKOVEC Matični broj: 01369741 OIB: 91547293790 Ev. broj nabave: 03/2016 ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene

Више

Stručno povjerenstvo za pripremu

Stručno povjerenstvo za pripremu JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 014-19 POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga održavanja fiksne telefonije Zagreb, travanj 2019. I. OPĆI PODACI 1. PODACI O NARUČITELJU:

Више

Microsoft Word - Maran_transparency_2012

Microsoft Word - Maran_transparency_2012 Revizorska tvrtka MARAN d.o.o. Josipa Jovića 51 21000 Split Tel/fax:021/374-294 OIB:67202619578 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2012. GODINU Split, ožujak 2013. godine SADRŽAJ Uvod 1 Pravno ustrojstvo,

Више

COM(2017)743/F1 - HR

COM(2017)743/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 11.12.2017. COM(2017) 743 final IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA: UP/I-344-01/15-03/03 URBROJ: 376-11-15-13 Zagreb, 9. srpnja 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri ISSN 1848-6835 SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka 2014. Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: 52420 Buzet, II. istarske brigade 11 Primatelj: Tel: 662-854; Fax: 662-676 Web:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE Nazorova 23 52100 PULA MB: 3203794 tel: (052) 529-000 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Evidencijski broj nabave 01/2009 E-MV OTVORENI

Више

Annex III GA Mono 2016

Annex III GA Mono 2016 PRILOG III. FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA I. PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA TEMELJU JEDINIČNIH DOPRINOSA I.1. Uvjeti prihvatljivosti jediničnih doprinosa Ako se bespovratna sredstva

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 4 OPĆINE RAŠA 28.lipnja 2017. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 120/16) i članka 38. Statuta Općine Raša ( Službene

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NARODNE NOVINE D.D. Zagreb, ožujak 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NARODNE NOVINE D.D. Zagreb, ožujak 2012. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NARODNE NOVINE D.D. Zagreb, ožujak 2012. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O DRUŠTVU 2 Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo 2

Више

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

Zahtjev za prikupljanje ponuda HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED BJELOVAR Matični broj: OIB: Ev. broj nabave:

Zahtjev za prikupljanje ponuda HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED BJELOVAR Matični broj: OIB: Ev. broj nabave: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED BJELOVAR Matični broj: 1369741 OIB: 91547293790 Ev. broj nabave: 2103-33-09/1- LJO ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA LIJEČNIČKIH ORDINACIJA ZA

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

PRIPREMA JAVNE NABAVE, PROVEDBA POSTUPKA TE IZVRŠENJE UGOVORA prema ZJN-u i provedbenim propisima Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16; d

PRIPREMA JAVNE NABAVE, PROVEDBA POSTUPKA TE IZVRŠENJE UGOVORA prema ZJN-u i provedbenim propisima Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16; d PRIPREMA JAVNE NABAVE, PROVEDBA POSTUPKA TE IZVRŠENJE UGOVORA prema ZJN-u i provedbenim propisima Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16; dalje: ZJN), utvrđuje pravila o postupku javne nabave

Више

Na temelju članka 17

Na temelju članka 17 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED SISAK Matični broj: 1369741 OIB: 91547293790 KLASA: 406-01/16-01/01 URBROJ: 2176-115-09/16-16-2 Ev. broj nabave: 2176-115-01/2016 ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

NACRT

NACRT REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD PAG Zadar, listopad 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O GRADU 2 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo

Више

Zahtjev za prikupljanje ponuda HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED SISAK Matični broj: OIB: KLASA: /16-01/02 UR.BR

Zahtjev za prikupljanje ponuda HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED SISAK Matični broj: OIB: KLASA: /16-01/02 UR.BR HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED SISAK Matični broj: 1369741 OIB: 91547293790 KLASA: 406-01/16-01/02 UR.BROJ: 2176-115-09/1-16-2 Ev. broj nabave: 2176-115-02/2016 ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DODJELJIVANJA I KORIŠTENJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA JEDI

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DODJELJIVANJA I KORIŠTENJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA JEDI REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DODJELJIVANJA I KORIŠTENJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE Zagreb,

Више

HRVATSKE AUTOCESTE d

HRVATSKE AUTOCESTE d Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., Koturaška cesta 43, 10000 Zagreb; OIB: 62942134377 Tel.: +385 1 6009 777; fax.:+385 1 4697 335 Evidencijski broj: D 12/17 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Више

SB TOURS

SB TOURS IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2013. GODINU Split, ožujak 2014. SJEDIŠTE SPLIT: Mediteranskih igara 1 (Barake PIS-a), tel./fax. (021) 384-448 Ispostava Makarska: Kralja Petra Krešimira IV. 12. Tel. (021)

Више

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama HRVATSKI SABOR 1631 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Gospić IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆA BOLNICA GOSPIĆ Gospić, ožujak 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Gospić IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆA BOLNICA GOSPIĆ Gospić, ožujak 2013. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Gospić IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆA BOLNICA GOSPIĆ Gospić, ožujak 2013. S A D R Ž A J I. PODACI O BOLNICI 2 Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo

Више

Na temelju članaka 3

Na temelju članaka 3 Na temelju članaka 3.,4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU: KONČAR d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Želljka Tkalčec DATUM ISPUNJAVA

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU: KONČAR d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Želljka Tkalčec DATUM ISPUNJAVA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI POCI O DRUŠTVU: KONČAR d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Želljka Tkalčec TUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA: 4.3.2019. Sva sadržana u ovom upitniku odnose

Више

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7.

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. i 15. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 2.2.2018. C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd 2.2.2018. o ujednačenim detaljnim specifikacijama za prikupljanje i analizu podataka u cilju praćenja i ocjenjivanja

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

TV - BADEL - memorandum 2014

TV - BADEL - memorandum 2014 Badel 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića Vlaška 116, P.P.26 10000 Zagreb, Hrvatska telefon: +385 1 4609 555 telefaks: +385 1 4640 106 www.badel1862.hr Zagreb, 17.03.2015. godine OBAVIJEST O

Више

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, /18-01/ / POZIV NA DOSTAVU P

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, /18-01/ / POZIV NA DOSTAVU P OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića 2 20 000 Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, 404-04/18-01/13 191-1-1/2-18-02 19. 10. 2018. POZIV NA DOSTAVU PONUDE OB Dubrovnik je sukladno čl. 7 Pravilnika o jednostavnoj

Више

POZIV NA DOSTAVU PONUDA izmjena Nabava telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži Ev.br. 122-B-17 Zagreb, lipanj

POZIV NA DOSTAVU PONUDA izmjena Nabava telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži Ev.br. 122-B-17 Zagreb, lipanj POZIV NA DOSTAVU PONUDA izmjena 9.6.2017. Ev.br. Zagreb, lipanj 2017. 1 UPUTE ZA PRIPREMU I PODNOŠENJE PONUDE Temeljem odredbe članka 12. stavka 1a) Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, broj: 120/2016)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAZDINSKA ZUPANIJA GRAD VARAZDIN Gradonacelnik KLASA:406-02/14-01/33 URBROJ :2186/01

REPUBLIKA HRVATSKA VARAZDINSKA ZUPANIJA GRAD VARAZDIN   Gradonacelnik KLASA:406-02/14-01/33 URBROJ :2186/01 REPUBLIKA HRVATSKA VARAZDINSKA ZUPANIJA GRAD VARAZDIN www.varazdin.hr e-mail: varazdin@varazdin.hr Gradonacelnik KLASA:406-02/14-01/33 URBROJ :2186/01-05-20-14-3 Varazdin, 9. prosinca 2014.godine. POZIV

Више

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i P/115144 Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: 011-01/13-01/05, urbroj: 371-01/13-14, od 16. listopada 2013. i članka 22. stavka 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji

Више

KLASA: /17-01/02 URBROJ: Zagreb, 30. lipnja Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) i člancima

KLASA: /17-01/02 URBROJ: Zagreb, 30. lipnja Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) i člancima KLASA: 406-09/17-01/02 URBROJ: 358-12-03-19-83 Zagreb, 30. lipnja 2019. Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) i člancima 5. - 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc NABAVA MALE VRIJEDNOSTI POZIV NA NADMETANJE I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT MBS: Ured(i)/mjesto(a) za kontakt: Referent/nadležna osoba: Internetska adresa(e) (ako je

Више

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA OPĆIH AKATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE OVAJ PROJEKT SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA OPĆIH AKATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE OVAJ PROJEKT SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA OPĆIH AKATA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE OVAJ PROJEKT SUFINANCIRA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA ULAGANJE U BUDUĆNOST

Више

Hrvatske autoceste d.o.o. Drustvo s ogranicenom odgovornoscu, za upravljanje, gradenje i odrzavanje autocesta Sirolina 4, Zagreb, Hrvatska tel.: +385

Hrvatske autoceste d.o.o. Drustvo s ogranicenom odgovornoscu, za upravljanje, gradenje i odrzavanje autocesta Sirolina 4, Zagreb, Hrvatska tel.: +385 Hrvatske autoceste d.o.o. Sirolina 4, Zagreb, Hrvatska tel.: +385 1 46 94 444 faks.: +385 1 46 94 692 www.hac.hr Drustvo upisano kod Trgovackog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 Temeljni kapital: 131.140.100,00

Више

OIE_u obiteljskim kućama - Poziv_za_dostavu_ponuda- Strucni_nadzor

OIE_u obiteljskim kućama - Poziv_za_dostavu_ponuda- Strucni_nadzor REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ-PARENZO CITTA DI POREČ-PARENZO Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša KLASA: 350-01/14-01/122 URBROJ: 2167/01-06/01-15-32 Poreč-Parenzo,

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc I. ODJELJAK: NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT POZIV NA NADMETANJE - SEKTOR MBS: Ured(i)/mjesto(a) za kontakt: Referent/nadležna osoba: Internetska adresa(e) (ako je određena): Glavna adresa

Више

Microsoft Word - Poziv na dostavu ponuda

Microsoft Word - Poziv na dostavu ponuda OSNOVNA ŠKOLA BLATO M B 3 0 8 0 7 9 0 1. Ulica br 25/2 TEL/ FAX 020 851 233 20 271 Blato, p.p. 34 020 851 333 e - mail os-blato@du.ht.hr ž.r. 2330003 1100059533 os-blato@os-blato.skole.hr REPUBLIKA HRVATSKA

Више

(Microsoft Word - poziv za za\232titare \(2\))

(Microsoft Word - poziv za za\232titare \(2\)) U Čavlima 16.lipnja 2014. godine POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PREDMET NABAVE: PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH USLUGA Sukladno članku 3. Naputka kojim se uređuje postupak provedbe bagatelne nabave ispod 200.000,00

Више